Visste du att...18 nov

Report
Lena Stenvall och Åsa Forssell
Projektet Psykisk hälsa i fokus är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting.
NOTHING CHANGES
IF NOTHING CHANGES
Earnie Larson
PSYKISK HÄLSA I FOKUS 2014
Ett samarbetsprojekt mellan Skellefteå kommun och
Västerbottens läns landsting med mål att:
• Skapa ökad kunskap om hur den psykiska hälsan
ska främjas och psykisk ohälsa förebyggs.
• Skapa ökad kännedom om den hjälp som finns att
få vid psykisk ohälsa
• Skellefteåborna ska våga prata om psykisk ohälsa
• Stärka Skellefteå kommuns varumärke.
VISSTE DU ATT….
Idag lottar vi ut en aktivitet speciellt anpassad för
”hjärnan” till alla er som fyller i vår intresseanmälan.
Intresseanmälan hittar du där du hämtar din
namnbricka
LYCKA TILL!
VISSTE DU ATT….
Närmare var tredje kvinna i åldern 25-64 år
upplever sömnproblem. För män gäller att cirka 20
procent har sömnproblem.
Källa: Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa Anders Johrén mars 2013
VISSTE DU ATT….
Var fjärde kvinna och cirka 15 procent av männen
upplever ängslan, oro eller ångest
Källa: Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa Anders Johrén mars 2013
VISSTE DU ATT….
Kvinnor svarar idag för en större andel av
sjukfrånvaron än män och fler kvinnor än män avslutar
sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl.
För att förbättra situationen har Arbetsmiljöverket
sedan 2011 uppmärksammat kvinnors arbetsmiljö
genom att inhämta och sprida kunskap, utbilda
inspektörer och granska kvinnors arbetsmiljö nationellt
Källa: www.arbetsmiljöverket.se
DU KAN GÖRA SKILLNAD!
VISSTE DU ATT….
De senaste fyra åren har antalet anmälda
arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av
organisatoriska och sociala orsaker, ökat med 50
procent. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport
”Arbetsskador 2013”.
Källa: www.arbetsmiljöverket.se
VISSTE DU ATT….
Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige .
Detta enligt den undersökning som gjorts av MIND
som är en ideell förening som främjar psykisk hälsa
och stödjer människor i kris
Källa: www.mind.se Mind-index 2014
VISSTE DU ATT….
Var tredje chef säger att man inte vill jobba med
någon som har psykisk ohälsa
Källa: Chefers kunskaper, attityder och beteende- jämförande 2011-2012 Hjärnkoll
NOTHING CHANGES
IF NOTHING CHANGES
Earnie Larson
VISSTE DU ATT….
De senaste fyra åren har antalet anmälda
arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av
organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50
procent. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport
”Arbetsskador 2013”.
Källa: www.arbetsmiljöverket.se
VISSTE DU ATT….
Enkel topp 3-listan för friskfaktorer på jobbet:
1. Öppet klimat där man törs säga vad man tycker
2. Framtidstro på arbetsplatsen
3. Möjlighet att påverka arbetet
Källa: www.hjarnkoll.se
DU KAN GÖRA SKILLNAD!
VISSTE DU ATT….
Projektet Hälsa och Framtid har följt arbetsplatser
som har låg sjukfrånvaro och granskat deras
arbetssätt.
Man identifierade fyra nyckelområden som bidrog
till hälsa:
• Ledarskap och kompetens försörjning
• Kommunikation och kännedom om företaget
• Delaktighet
• Synen på hälsa och sjukfrånvaro
Källa: www.foretagskollen.se
DU KAN GÖRA SKILLNAD!
VISSTE DU ATT….
Var tredje mår psykiskt dåligt av krav på jobbet
Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar
ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och
känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för
höga prestationskrav ökar.
Källa: www.hjarnkoll.se
VISSTE DU ATT….
47 procent av de svarande i undersökningen om
psykisk ohälsa i arbetslivet anger att förebyggande
arbete kring psykisk ohälsa inte förekommer på
arbetsplatsen, trots att det är den vanligaste orsaken
till sjukskrivningar.
Källa: Opinionsundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet , januari -13 www.hjarnkoll.se
NOTHING CHANGES
IF NOTHING CHANGES
Earnie Larson
VISSTE DU ATT….
I EN STUDIE AV SVENSKA GYMNASIEUNGDOMAR
fann forskarna att varannan flicka och var femte
pojke rapporterade så allvarliga symtom på stress
att de motsvarade symtom på vuxna patienter på
stressklinik
Källa: www.mind.se
VISSTE DU ATT….
CHEFER GÖR EN GROV UNDERSKATTNING
när de tror att högst 10 procent av medarbetarna
kan komma att utveckla psykisk ohälsa under hela sitt
yrkesliv. I verkligheten = 25 procent
Källa: Chefers kunskaper, attityder och beteende- jämförande 2011-2012 Hjärnkoll
DU KAN GÖRA SKILLNAD!
VISSTE DU ATT….
”Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste
orsaken till sjukskrivningar. Nästan fyra av tio
sjukskrivna har den diagnosen och det är framför allt
bland kvinnor mitt i livet som den psykiska ohälsan
ökat kraftigt. Andelen med psykiska diagnoser har
gått upp från 29 procent till 37 procent på knappt
10 år. Och kurvan fortsätter att peka brant uppför,
både bland anställda och bland de som är
arbetslösa”
Källa: Svenska Dagbladet 16 feb 2013
VISSTE DU ATT….
Drygt var fjärde vill inte anställa personer med
erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många
kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en
psykisk sjukdom.
Källa: www.hjarnkoll.se
VISSTE DU ATT….
Fyra av tio som upplevt psykisk ohälsa har valt att
inte berätta det på sin arbetsplats.
Källa: www.hjarnkoll.se
DU KAN GÖRA SKILLNAD!

similar documents