regnskapsrevisjon

Report
regnskapsrevisjon
Vår erfaring er at revisjon av kommunal virksomhet har særtrekk som krever en tilpasset
arbeidsform og angrepsvinkel for å oppnå en effektiv og god revisjon. Det er viktig å ha en god
forståelse av den virksomheten som revideres, og kunnskap om kommunens regnskapssystem,
regnskapsrutiner og interne kontroll.
Hva omfatter regnskapsrevisjonen?
Regnskapsrevisjon dekker revisjon av kommunens årsregnskaper – både selve
kommuneregnskapet og kommunale foretak (KF). Revisor skal vurdere om årsregnskapet
er avlagt i samsvar med lov og forskrifter. I dette ligger det at revisor skal vurdere om
årsregnskapet gir uttrykk for den økonomiske virksomheten i samsvar med god kommunal
regnskapsskikk. God kommunal regnskapsskikk er en rettslig standard, som er nærmere definert
i kommuneloven, forskrifter og kommunale regnskapsstandarder (KRS), som fastsettes av
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.
I regnskapsrevisjonen inngår også en vurdering av om ressursene brukt på de ulike sektorene og
formålene, stemmer overens med det som fremgår av kommunens budsjett. I dette ligger det
at revisor skal se etter om det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene, og at det er
gjort rede for vesentlig mer- eller mindreforbruk.
Revisor skal også gjøre en vurdering av om opplysningene i årsberetningen er konsistente med
årsregnskapet. Videre skal revisor gjøre en vurdering av om forslag til dekning av merforbruk
eller disponering av regnskapsmessig mindreforbruk er i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk.
Det inngår også i regnskapsrevisjonen at revisor skal gjøre en vurdering av den interne
kontrollen i kommunen, og også en vurdering av risikoen for at det kan foreligge misligheter.
Dersom revisor kommer til at det foreligger indikasjoner på misligheter, skal revisjonen
innrettes slik at mistanken kan bli bekreftet eller avkreftet. Konstaterte misligheter rapporteres
til kontrollutvalget.
Revisjonsprosessen
Revisjonsprosessen deler vi inn i tre faser: Planlegging, interimsrevisjon og årsregnskapsrevisjon.
BDO benytter revisjonsmetodikken Descartes som er utviklet over flere år av Den norske
Revisorforening (DnR). Dette verktøyet er med på å sikre en effektiv og kvalitetsmessig
gjennomføring av revisjonen, samt at kravene som stilles til god kommunal revisjonsskikk,
blir etterlevd. Metodikken er tilpasset dagens krav til dokumentasjon, oppfølging og
kvalitetssikring, og vi har internt tilpasset den til revisjon av kommunale regnskaper. Vi er også
aktive brukere av programvare som enkelt kan benyttes til å foreta effektive analyser av store
datamengder (IDEA).
rådgivning
BDO Rådgivning tilbyr tjenester
innen økonomi- og virksomhetsstyring,
risikostyring og intern kontroll,
finansielle tjenester og operasjonell
effektivitet. Vi har solid faglig
kompetanse, meget god bransjeerfaring, høy gjennomføringsevne og
velprøvd metodikk. Vi er en fortrolig
samarbeidspartner og etterspurt
løsningsleverandør for krevende kunder
innen norsk næringsliv, organisasjoner
og offentlig sektor.
“Det som er viktig for deg, er viktig for
oss!”
Kontaktinformasjon:
[email protected]
Tlf: +47 23 11 91 00
eller se på våre nettsider.
OM BDO i norge
BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap med nærmere 600 partnere og
medarbeidere fordelt på kontorer over
hele landet. Internasjonalt er BDO til
stede i over 100 land og teller mer enn
45 000 ansatte.
Mer informasjon om BDO finner du på
våre nettsider: www.bdo.no
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO
International Limited, et engelsk selskap med
begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper
i de enkelte land.
BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for
hvert enkelt BDO medlemsfirma.
Vår metodikk kan illustreres på følgende måte:
Informasjon om
kommunen og
virksomhetsforståelse
Kartlegge interne
og eksterne forhold
Kartlegge og
vurdere risiko,
utarbeide
revisjonsplan
Definere oppdrag,
planlegge,
bemanne
Teste intern
kontroll,
gjennomføre
revisjon
Rapportere og
kommunisere
En god planlegging er avgjørende for å gjennomføre en kostnadseffektiv revisjon med
høy kvalitet. Innhenting av kunnskap om virksomheten, hvor risikoelementer avdekkes
og vesentlige poster/elementer identifiseres, utgjør en sentral del av vår revisjon. Vår
revisjonsmetodikk er risikodrevet. Det betyr at det i planleggingsfasen vurderes hva som vil
være vesentlige feil i regnskapsrapporteringen for kommunen. Gjennom en risikogjennomgang
kartlegges også hvor det er størst risiko for at vesentlige feil oppstår. På bakgrunn av dette
utformes revisjonsopplegget slik at områder med størst risiko for vesentlige feil får størst
oppmerksomhet.
Interimsrevisjonen vil i stor grad bestå av vurdering av risiko, rutinegjennomgang og testing.
Den vil også inkludere en gjennomgang av balansen, hvor vi vil se etter at alle konti er avstemt,
og at de vurderingsprinsipper som er benyttet, er riktige.
Gjennom hele revisjonsarbeidet er delkonklusjoner og eventuell nødvendig justering av planer
og gjennomføring en viktig del av prosessen. Sammenfattende kontroller i forbindelse med
årsregnskapet og totalkonklusjon med tilhørende revisjonsberetning er den avsluttende fasen
av årsregnskapsrevisjonen. Gjennom hele revisjonsprosessen er det viktig med en god dialog
med oppdragsgiveren.
Hele revisjonsprosessen ses på som en årlig syklus, og kan framstilles slik:
Desember
November
Forberede
årsregnskapsrevisjon +
oppsummering av året
Januar
Årsregnskapsrevisjon
Februar
Delta på kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter
Eventuelt interimsrevisjonsbesøk nr. 2 Årsregnskapsrevisjon +
rapport (oppsummering)
Attestasjoner
Attestasjoner
Oktober
September
Mars
Interimsrevisjon Vurdering av kommunene og
- rutiner
eventuell rapport
Avstemming med økonomi
Attestasjoner ledelse, hovedelementer i
året, revisjon
Planlegging av revisjon
+ rapport
August
Attestasjoner
Juli
April
Mai
Juni
Høy kvalitet
I regnskapsrevisjonen vektlegges vesentlige områder i kommunene. Disse er normalt
budsjettoppfølging, lønn og sosiale utgifter, pensjoner, anskaffelser/investeringer,
tilskuddsordninger, inntekter/kundefordringer, finansforvaltning og økonomisk rapportering.
Revisjon handler om å skape tillit. Brukerne av årsregnskapet skal ha tillit til at avgitt
informasjon er korrekt og rettidig. Ansvarlig leder skal ha trygghet for at organisasjonen og
etablerte rutiner fungerer tilfredsstillende.
BDO har medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse innenfor budsjett, regnskap
og regelverket for kommunal virksomhet. Vi setter sammen revisjonsteam etter kommunens
størrelse og kompleksitet. BDO har bred kunnskap om kommuner, og benytter egen
spesialkompetanse, når det gjelder f. eks. kommuneregnskap, risikostyring, selvkost og avgift.

similar documents