Ind. Biotek og Bioøkonomi

Report
Ind. Biotek og Bioøkonomi
-eksempler fra TINE SA
FoU sjef Forskning Johanne Brendehaug, TINE SA
Nasjonalt Seminar Industriell Bioteknologi, 6. juni 2013
Hvorfor bioøkonomi og Ind. bioteknologi?
 Knyttet til håndtering av de globale
utfordringene (Grand Challenges)





Framtidig befolkningsvekst
Knapphet på mat
Knapphet på energi
Klimaendringer
Behov for bærekraftige råmaterialer «etter oljen»
 «Business as usual» nasjonalt og internasjonalt utfordres
 Forsterket av finanskrisene
 Trusselen er økt økonomisk og politisk ustabilitet globalt og regionalt
«Bærekraftig intensivering»
Hva er bioøkonomi? EUs definisjon
«Bioøkonomien: bærekraftig produksjon og
omdannelse av biomasse til mat-, helse- og
fiberprodukter, industrielle produkter og energi»
«Fornybar biomasse: ethvert biologisk materiale
(landbruksbasert, skogbasert og dyrebasert
inkludert marint/fisk) som produkt eller for
applikasjon som råmateriale»
Fra verdikjede til bioøkonomi
• Opprettholde og øke norsk matproduksjon
• Sikre matforsyning, miljø, helse
• Mer ressurseffektiv, bærekraftig og lønnsom
matproduksjon
• Alternativ utnyttelse av biologisk materiale som råstoff
til industrielle produkter. Produsere andre varer og
tjenester
Råstoff +
innsatsfaktorer
(blått/grønt/fiber)
Produkter + nye råvarer
(avfall) (nm.ind., fôrind.,
pharma, kjemikalier, energi
……….)
Fra verdikjede til bioøkonomi
• 20 % mer mat innen 2013 produsert på en mer bærekraftig lønnsom måte. Hva
kan vi gjøre med nye råvarer, bedre utnyttelse av råvaren for å unngå svinn og
andre utfordringer som går på å omstille oss til enda mer bærekraftig næring.
• vil trenge bioteknologiske angrepsmåter og verktøy.
• avl og genetikk knyttet til både husdyr og forråvarer
• bioteknologi i forhold til en mer bærekraftig utvikling for å møte de endringer
som vil komme som resultat av klimaendringer.
• Fermentert produkter og til bruk av nye og bedre startekulturer inn mot
eksisterende og nye matprodukter.
• muligheter for synergi på tvers av bransjer ( blått grønt)
Råstoff +
innsatsfaktorer
(blått/grønt/fiber)
Produkter + nye råvarer
(avfall) (nm.ind., fôrind.,
pharma, kjemikalier, energi
……….)
FoU, innovasjon og CSR
Vi skal anvende vår innsikt i forbruker- og
kundebehov og teknologi til å levere innovasjoner
med høy og varig verdiskaping
Nytt for TINE
Topplinjeinnovasjon
Driftsresultat
Ny Vekst (3)
( strategisk innovasjon )
Vekst (2)
Nye
( konsept
innovasjon )
vekstinitiativer
Vedlikehold (1)
3
sortiment
Dagens
( produkt innovasjon
)
med ny vekst
Kompetanse
Løft
Dagens
sortiment
1
2
Implementering
Verdi for TINE
Driftsmargin
Vedlikehold
Kompetanseplattformer for framtidig vekst
( driftsinnovasjon )
Prosess
( kapasitets innovasjon)
Nytt for TINE
Forbedring
Ny prosess
( strategisk innovasjon )
Utfordring og teknologiske muligheter
KOMPETANSEPLATTFORM
TEKNOLOGI, RÅSTOFF
OG INGREDIENSER
8
Noen eksempler fra TINE
TINE Meieriet Jæren
Framtidsretta satsing for å ta ut effekter:
Økonomi
Fleksibilitet
Store miljøgevinster:
Presentasjons tittel | Presentasjons forfatter
Arbeidsplasser
* Endring i energi-forbruk: -34%
* Endring i CO2-utslipp: -38 %
* Store muligheter for samarbeid
10
Samarbeidet i Kvimarka
11
Filterfermentoren
 En patentert fermenteringsteknologi som TINE har
utviklet sammen med SINTEF og Landteknikk
 Benyttes i dag til å produsere konsentrert (50 ganger)
propionsyrekultur
Overordnet mål for filterfermentoren:
Å fremstille en høykonsentrert propionsyrekultur
som gir Jarlsberg av minst like god kvalitet som
ved bruk av ordinær kultur (ukonsentrert).
Mai 2013
jø
Nyttebetrakninger
 En sentralisert fremstilling av propionsyrekulturen
- bedre og mer effektiv kontroll og kvalitetssikring av
kulturen
 Spare tid ved meieriene
 Kostnadseffektiv produksjonsmåte
 Høy konsentrasjon på bakteriekulturen
- lite volum å transportere når vi skal produsere Jarlsberg ost i
utlandet
Mai 2013
jø
Prototyp –
TINE FoU Voll 1995 - 2007
Mai 2013
jø
Kulturflasker med PAB:
- Kulturen tappes på
kulturflasker som merkes,
forsegles og fryses ned
til -430C.
- Konsentrert PAB lagret
frosset i opptil 18 måneder.
- Filterfermentoranlegget på
TINE Meieriet Tunga leverer
PAB til all Jarlsbergproduksjon i Norge og til
TINE’s leieproduksjon av
Jarlsberg i USA og Irland.
Mai 2013
jø
Mai 2013
jø
Prostak
- Micro Filtration Modules
Mai 2013
jø
Fra verdikjede til bioøkonomi
Opprettholde og øke norsk matproduksjon
• Sikre matforsyning, miljø, helse
• Mer ressurseffektiv, bærekraftig og lønnsom
matproduksjon
• Alternativ utnyttelse av biologisk materiale
som råstoff til industrielle produkter.
• Produsere andre varer og tjenester
•
Råstoff +
innsatsfaktorer
(blått/grønt/fiber)
Produkter + nye råvarer
(avfall) (nm.ind., fôrind.,
pharma, kjemikalier, energi
……….)

similar documents