komplett diplomkatalog

Report
Diplomsamlingen UB Bergen
Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdiget etter bestemte regler, og
vanligvis datert til middelalderen. De fleste norske diplomer som fyller denne definisjonen er
publisert i det store verket: Diplomatarium Norvegicum (DN). Den opprinnelige grunnstammen
i UB Bergens diplomsamling finnes innenfor dette tidsrommet. I midlertid har UB Bergen utvidet
begrepet til å omhandle de fleste eldre rettslige aktstykker i Spesialsamlingene. Samlingen
inneholder derfor også dokumenter fra det 16. århundre som er skrevet etter ca. 1570 som er
DNs tidsramme forkildeutgivelser, samt dokumenter fra det 17., 18. og 19. århundre. Samlingens
emnemessige innhold er i første rekke eiendomsdokumenter: grunnbrev, skjøter, skiftepapirer og
kontrakter, men også andre tema er representert. Diplommaterialet er et viktig kildemateriale for
historikere som arbeider med Senmiddelalder og tidlig moderne tid for Vestlandet, da dette er en
periode da kildetilfanget for en stor del er ganske begrenset.
Diplomsamlingens innhold
Fra årene 1247-1399: 61 brev
Fra årene 1400-1499: 110 brev
Fra årene 1500-1570: 93 brev
Innen tidsgrensen for Diplomatarium Norvegicum, i alt 264 brev, derav 17 utrykte, fra årene
1446-1570 (pr. 1972).
Videre bestand utgjøres av følgende brev:
1571-1599: 140 brev
1600-1629: 187 brev
1630-1669: 169 brev
1950-1669: 150 brev
1970-1699: 91 brev
1700-1749: 181 brev
1750-1799: 197 brev
1800-1896: 136 brev
Total sum: 1515 brev og dokumenter.
Bergen, 9/9-2013
Bjørn-Arvid Bagge,
Universitetsbibliotekar
UB Bergen
Diplom 1247UBB Diplom
1247, 29. september. Oslo
Vilhelm, biskop av Sabina og pavelig legat, pålegger biskopen av Oslo å forsvare
Cistercienserne på Hovedøya mot alle forutsettelser, og anvende kirkens straff mot
foruretterne.
Avskrift av Chr. Lange etter original i Det Danske Geheimarkiv.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.l. Nr. 39
Dokid: 75d254100
UBB Diplom
1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)
Sigurd i Aga, Gulatings lagmann, og tre andre menn kunngjør et forlik mellom bøndene på
Indre og Ytre Bleie i Hardanger om felles gjerder, havneganger, veier, fattiglegd o.s.v.
Pergament, 4 seglremmer uten segl.
Trygt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 6
Gjengitt i faksimilie og trykt i Corpus codicum Norvegicorum medii aevi, Folio serie II:
Norske diplomer, Oslo 1960, s. 64-66.
Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 b.
Dokid: 75d254101
1300-1399
UBB Diplom
1306, 20. februar. Norheim (Kvam, Hordaland)
Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers
vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet.
Pergament, 3 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 81
Dokid: 75d254102
UBB Diplom
1313, 3. august. Henne (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Fire menn kunngjør at Eindrid (Simonsson) lagmann kjøpte av Kolbjørn og hans hustru 3 ½
månedsmats leie i Hamre, som ligger ”j Hæinum” (Henne) i Nordfjord.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 104
Dokid: 75d254103
UBB Diplom
1314, 21. februar. Bergen
Fire menn kunngjør at Arne og Sørkve Bårdsson i Matre (Skånevik) solgte til Peter Pålsson på
Audestad 4 månedsmatsbol i Steinsletta, og det de eide i notevarpet ved Osen på Myklebust i
Skåle (Kvinnherad), for 11 mark brent sølv til hver, og med innløsningsrett.
Pergament. 4 seglreimer, 1 segl (våpensegl) bevart.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 47
Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie ligger i Ms 67 a, ved major Nils Griis Alstrup
Dahl i Ms 67 b 28.
Dokid: 75d254104
UBB Diplom
1316, 21. februar. Oslo
Haakon Dan, kongens ombudsmann på Ringerike, lovverner i anledning av bygselsmannens
klage kongens gård Naudgengsrud mot all ulovlig bruk.
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 113
Dokid: 75d254105
UBB Diplom
(ca. 1320) Strandebarm (Hordaland)
Fire menn kunngjør at de skiftet gården Oma (i Strandebarm) mellom Ivar og Kolbein.
Pergament. Noen bokstaver av hver linje er klippet bort, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 70
Dokid: 75d254106
UBB Diplom
(ca. 1320) Vikøy (Kvam, Hordaland)
Arnfinn i Vikøy og Sigurd på Birkeland kunngjør at ti menn er villige til å bekrefte det
vitnemål som Eirik og Arnfinn har avlagt til fordel for Svein på Stein. Ingen av dem har hørt
Sigurd på Skeie be Sandvinsmennene om naustetomt.
Pergament. 2 små stykker sammenheftet med 1 seglreim, ingen segl bevart.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 69
Vedlagt: Avskrift og ”Bemærkning” ved major Nils Griis Alstrum Dahl, utkast til hans
”Bemærkning”, og en brevveksling mellom Dahl og Christie om innholdet. Utkastet er
overført fra Ms samlingen Ms 67 b 93. Det viser seg å høre sammen med ”No. 94”,
brevveksling mellom Dahl og Christie, og Ms 67 b 95 (nok en avskrift). Om innholdet jmf.
opplysninger ved Lars Hamre i Norsk slektshistorisk tidsskrift 12, 1950, s. 97-120.
Dokid: 75d254107
UBB Diplom
1324, 12. desember. Sandven (Kvam, Hordaland)
Peter Petersøn, Jon, prest i Øystese, Sigurd på Torsnes og lensmann Ogmund Olafssøn
kunngjør, at Peter Peterssøn og Peter på Sandven hadde overdratt Svein i Øystese å stevne
Sira Jardar på Strand og Jardar på Børsheim, samt beboerne av Steine, Skeie og Li til å høre
de vitnesbyrd som fremførtes angående slektskap- og svogerskapsforholdet mellom beboerne
av Steine, Skeie og Rossaland, samt de vitner som hadde vitnet om nøstetomtene på Sandven,
som disse gårders beboere hadde tilegnet seg.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum, B.15. Nr. 9
Vedlagt: Fotokopi av det trykte avsnitt i Dipl. Norv.
Dokid: 75d254108
UBB Diplom
1329, 6. mars. Bergen
Gudleik Ogmundssøn, kongens underfehirde i Bergen, og Halvard Ogmundssøn i Svein
Sigurssøns ombud erkjenner, at Alfinn i Gjerde og Ogmund Ivarssøn hadde innbrakt til
kongsgården ledingen på Voss for kong Magnus`s tiende år, bestående av levende og slaktede
dyr, skinn, smør, malt, korn etc.
Pergament, 2 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 13
To par fotostatkopier av originalens forside og bakside.
Dokid: 75d254109
UBB Diplom
1329, 25. november. Bergen
Gulatingslagmann Baard Peterssøn frikjenner ifølge et irettelagt prov Olaf Karl (i Hardanger)
for brødrene Romunds og Ottars tiltale angående deres mors død.
Pergament, levninger av 6. og 8. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 153
Holcks gave.
Vedlagt: ”Gjenpart” av oversettelse og anmerkninger ved generaladjutant Ole Elias Holck
(overført fra Ms 614 II).
Dokid: 75d254110
UBB Diplom
1330, 24. mars. Stavanger
Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn
Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt.
Etter vidisse på pergament.
Se Aga i Ullensvang, 29. mars 1361. Dipl. Norv. B.6. Nr. 249.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 134
Dokid: 75d254111
UBB Diplom
1331, 6. februar. Utvik (Nordfjord, Sogn og Fjordane)
Olaf Thorgrimssøn kunngjør, at Harald Baardssøn etter å ha ført vitnesbyrd for å ha stevnet
Arnstein på Tisthamar, Abbeden av Munkelivs ombudsmann, der ikke møtte, fremførte to
menn, som bevitnet at indre og ytre Gjuv (i Utviken) mellom Sandå og Gjuvå var Haralds
rette odel.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 92
Avskrift og oversettelse av originalen er vedlagt.
Dokid: 75d254112
UBB Diplom
1331, 13. april. Oslo
Korsbror i Oslo, Guttorm Håvardssøns testamente til kirker, klostre, hospitaler, geistlige og
verdslige i Oslo bispedømme.
Avskrift etter originalen i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 62. Nr. 1.
Trykt i Dilomatarium Norvegicum B.3. Nr. 160
Dokid:
UBB Diplom
1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus)
Avskrift.
Bjørn Bryde på Bjerke og Gunnar Går forklarer, hva som i 1329 på Eidsberg hendte mellom
abbed Albrekt på Hoveøya og klostrets bonde Torkel Salomonssøn angående dennes gjeld til
klostret.
Om originalen, se opplysninger i DN II, 193.
Avskriften tilhører en samling på 15 diplomer som i 1845 ble gitt av riksarkivar Lange til
W.F.K. Christie.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 193
Dokid:
UBB Diplom
1335, 6. september. Oslo
Bror Asulf og predikantbrødrene i Oslo selger to øyresbol i Hvirvilberg (Hårberg) i Lier til
Joron Torgeirsdatter.
Avskrift etter original i Riksarkivet, Oslo. Avskrevet av riksarkivar C. Lange 13.7.1838.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 234
Dokid:
UBB Diplom
1336, 7. mars. Sel (Gudbrandsdal)
Gudbrand Bårdsson kunngjør at han har solgt til Pål på Dale 5 ½ øresbol i Ottekra (Vågå), og
mottatt betalingen.
Avskrift av W.F.K. Christie.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 94
Ifølge opplystning i Diplomatariet trykt ”efter Original paa Pergament i Bergen Museum”.
Denne originalen er nå borte. Jfr. Christies opplysninger, i avskriften: ”Indlagte
Pergamentsbrev, hvoraf ovenstaaende Facsimile er taget, har Handelsfuldmætig Løchra, af
Veblungsnæs i Romsdalen, med Brev af 4de april 1840 tilsendt mig, forbeholdende sig at faa
Originalen tilbage”.
Ifølge den gamle diplomkatalogen er Christies avskrift returnert originalbrevet til eieren, er
uklart – jfr. 1349, 22. februar, fra samme giver.
Brevet er i Diplomatariet stedfestet til Lom, seinere rettet til Sel, eller Luster i Sogn.
For drøfting, se Norske Gaarnavne 12, s. 533 (Rettelser og Tillæg).
Dokid:
UBB Diplom
1339, 6. april. Hyllin (Voss, Hordaland)
Syv menn kunngjør, at Sørkver Ormssøn førte vitner imot sin stemor, Orm Kafles enke,
Ingegerd Torgautsdatter om de vilkår hun hadde i bruksretten over gården Hyllin på Voss.
Pergament, alle 7 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 231
Holcks oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1339, 6. april. Hyllin (Voss, Hordaland)
Tolv menn kunngjør at Sørkver Ormssøn førte vitner for at han hadde sin bror Halsteins
fullmakt på å ha stevnet sin stemor Ingegerd til å motta innløsningssummen, og at hun hadde
vedgått brødrenes rett til gjenløsning, alt dette vedrører gården Hyllin på Voss.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 232
Holcks oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1339, 24. juni. Tungustveit, Skagafjördur (Reykir, Island)
Fem islendinger kunngjør at Arngerd Torgilsdatter gav Einar Gilsson og sin datter Arnfrid
alle de penger hun ble tildømt i Bergen fra Margrete, Jonskarts datter.
Pergament. 3 av 5 seglremmer, men ingen segl bevart.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 238 og i Diplomatarium Islandicum B.2. Nr. 466
Trykt i Stefàn Karlssons utgave av iskandske Originaldiplomer indtil 1450, Kbh 1963, s. 13,
og gjenngitt i faksimile i det tilhørende bind med Faksimiler, s. 8.
Gave fra major N.A. Dahl. Hans avskrift og oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1340, 19. januar. Olden (Sogn og Fjordane)
Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var til stede i Olden kirke da Ivar på
Rake oppregnet for Olof Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord (i Olden skipsrede?)
Vidisse. Datert Bergen 20. august 1588, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 120
Gitt av sorensskriver Ole Bøgh.
Dokid:
UBB Diplom
1340, 2. mars. Hovland (Ullensvang, Hordaland)
Sysselmannen i Hardanger Andres Arnssøn og tre andre menn kunngjør at Ogmund Hauk
førte vitner på, at Haldor Arnessøn for 23 år siden gav Ogmund med sin datter Arna to
månedsbol i gården Hovland (i Ullensvang), som han siden har hatt.
Pergament, 3 og 4 segl henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 243
Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt.
Dokid: 75d254121
UBB Diplom
1340, 2. mai. Undredal (Aurland, Sogn og Fjordane)
Tre menn kunngjør at Eindrid Erlendssøn solgte sin morsarv i gården Flåm i Aurland (i Sogn)
til Arne Torgeirssøn for ti år, da han eller hans barn skulle gjenløse jorden.
Pergament, alle 3 segl henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 244
Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1340, 3. mai (uten sted)
Guttorm Ivarsson selger til Erling Torleiksson et månedsbol i Skutlaberg i Vikøy, med
innløsningsrett.
Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 245
Dokid:
UBB Diplom
1341, 2. okober. Bergen (?)
Sigurd Galte og Greip Toresson regner opp det løsøre og jordgods som ble utloddet til
Margreta Torbergsdotter på hennes bryllusdag med Ivar Erlingsson.
Etter vidisse på pergament.
Datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 245
Dokid:
UBB Diplom
1342, 6. okober. Bergen (Munkeliv)
Sigurd Gudmundsson, Magnus Brandsson og Jon Haftorsson kunngjør at Martin Sigurdsson
har solgt 4 markebol i Tveit i Bringedalsbygda, Kallestad sokn (nå Husnes sokn, Kvinnherad),
i Sunnhordaland, for 8 merker, til Pål Knutsson.
To avskrifter av major Niels Griis Alstrup Dahl, ”afskrevet efter Original Documentet, der
opbevares paa Gaarden Tvedt i Qvindherreds Præstegjæld”. Originalen er siden gått tapt.
To oversettelser ved major Dahl er vedlagt.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 66 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1346, 24. februar. Blakar (Lom, Oppland)
Sigurd Jonssøn, vikarius på Mo (Lom), og syv andre menn kunngjør at de på Blakar vurderte
det gods, som tilhørte Ingegerd Olavsdatter og hennes barn med Helge Skark.
Pergament, 6 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 153
Dokid:
UBB Diplom
1346, 25. april. Uten sted
To menn vitner, at de for over 60 år siden hørte Ragna Torsteinsdatter gi sin sønn Eilif
Helgessøn en teig i gården Bergven i Ullensvangs sogn da han fridde til Sigrid Aslaksdatter i
Ose.
Pergament, 4 seglremmer med levninger av segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 302
Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1346, 14. juli. Bergen
Fire menn kunngjør at Sira Torstein Halgrimsson, korsbror ved Apostelkirka i Bergen, solgte
til Bratte Aslaksson halvannet månedsmatsbol i Samland i Jondal, for 9 forngilde mark. Bratte
skyldte da Torstein 6 andre mark, som han skulle betale så snart han fikk sitt gods fra Island.
Avskrift på papir: ”Dette er een ordlydende Copie af den medfølgende gamle Pergamentz
Original”. Følgende opplysninger om kopien finnes på et vedlagt brevomslag: ”Copie af et
Brev fra 1346” (Niels Alstrup Dahls hand)? ”Fra Sognpræst Røtting til Graven. NB: det var
laant af Biskoppen paa Thorsnæs. Leveret Biskoppen tilbage d. 22. januar 1828”: (W.F.K.
Christies hand). – ”Originalen maa opsøges. Afskriften forresten saa paalidelig at Texten vel
kan restaureres, hvis Orig ei er at gjenfinde paa Thorsnæs eller efter Biskop Neumann L.
(Chr. C.A. Lange).
Avskrift ved Marcus Schnabel iflg. DN 21, s. 60.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 74 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1347, 3. juli. Bergen
Tre menn kunngjør at Eivind Torgeirsson og hans kone Sigrid solgte til Ivar Erlingsson et
månedsmatbol i Nesthus i Vikøy.
Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 314
Dokid:
UBB Diplom
1348, 10. april. Bergen
Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3
månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 330
Avskrift av originalen og oversettelse av N.A. Dahl.
Dokid:
UBB Diplom
1348, 8. mai. Bergen
Tre menn kunngjør at Nikulas Olavsson solgte til Ivar Erlingsson et månedsmatsbol i øvre
”Biorgum” (Børve) i Ullensvang.
Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 333
Dokid:
UBB Diplom
1348, 3. august. Bergen
Fire menn vitner, at Jartrud Haldorsdatter solgte sine eiendommer i Nordfjord til Torstein
Torkelssøn, og derfor mottok 12 engelske Pund.
Pergament, alle 9 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 336
Dokid:
UBB Diplom
1348, 7. august. Bergen
Ivar Andresson, sysselmann i Bergen, sender melding til kong Magnus (Eriksson) om et drap
i Bergen om våren samme år (?), da Arne Alfinnson drepte Einar Auga. Brevet beskriver
hvordan drapet gikk til.
Pergament. 2 seglremmer uten segl, skåret av et annet (samtidig) brev.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 295
Vedlagt: ”Oversettelse” og ”Gienpart” med anmerkninger ved generaladjutant Ole Elias
Holck. En (delvis korrigert) avskrift (muligens etter O.E. Holcks oversettelse) ved W.F.K.
Christie i Ms 67 a.
Fotokopi også av diplomet og ”Gienpart”.
Dokid:
UBB Diplom
1349, 22. februar. Oslo
Kong Magnus melder almuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen
og Hjærdalsvannet i kongens almenning under bygdens menn, som de ved kongens eldre brev
var fratatt.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 315
Christies avskrift og merknader er vedlagt.
Gitt av handelsfullmetig Løchra på Veblungsnes.
Dokid:
UBB Diplom
1349, 23. september. Nidaros
Erkebiskop Arne (Ivarssøn Vade) av Nidaros, hans testamente til kirker, hospitaler, klostre,
menn og kvinner.
Avskrift av riksarkivar C. Lange etter original i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 10. Nr. 16.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 212
Dokid:
UBB Diplom
1352, 30. juni. Bergen
Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans
kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat.
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 331
Trykt ved W.F.K. Christie i Utdal I (1837), s. 200.
Brevet er på latin; et av de få latinske brev i samlingen.
Dokid:
UBB Diplom
1357, 16. oktober. Tingvoll (Møre og Romsdal)
Tre menn kunngjør, at Steinar Klemetssøn og Ingeborg Kolbeinsdatter solgte til Sigurd
Jonssøn en del av gården Rottås i Tingvoll sogn på Nordmøre.
Pergament, 2 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 386
Dokid:
UBB Diplom
1360, 1. februar. Bødal i Loen (?), Stryn (Sogn og Fjordane)
Einar Hugleiksson kunngjør at han har solgt til Isak Helgason 8 månedsmatsleier i Fanatun i
Bø i Gardudal (Loen), og fått betalingen.
Etter vidisse på pergament, datert Bergen, 15. oktober 1599: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 22
Dokid:
UBB Diplom
1361, 29. mars. Aga (Ullensvang, Hordaland)
Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter
Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i Byre og Sandanger
(Hjelmeland) for 3 mark brent. Fem menn utsteder vidissen.
Pergament, 8 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 249 og 134
Dokid:
UBB Diplom
1361, 26. mai. Helgøya (Sjernarøy, Rogaland)
Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på
Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i Jelsa skiprede (Ryfylke),
samt stadfestet sønnen Eysteins salg av en annen del av samme gård.
Pergament, levning av 1. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 421
Stiftamtmann W.F.K. Christies oversettelse er vedlagt.
Avskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl ligger i Ms 67 b 45 a.
Dokid:
UBB Diplom
1362, 4. september. Bergen
Kong Haakon Magnussøn stadfester to eldre brev angående gården Byre, og forbyr med sitt
råd alle å hindre brødrene Bjørn og Byre og Amund på Aga Arnbjørnssønner i gården lovlig
bruk.
Pergament, seglet revet av.
Trykt i Dilomatarium Norvegicum B.1. Nr. 376
Dokid:
UBB Diplom
1365, 15. mai. Uten sted
Tre menn kunngjør, at Torbjørn Halsteinssøn og Kvik Ketilssøn solgte til Steinar Nikulassøn
et spand og 3 månedsmatsbol i gården Haugen i Jonedals sogn, Hardanger.
Pergament, 6 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 449
Dokid:
UBB Diplom
1367, 25. januar. Loen (Stryn, Sogn og Fjordane)
Fire menn kunngjør et makeskifte mellom Sigurd Isaksson og hans hustru Ranhild og Øystein
Sigmundsson på vegne av sin datter Gudrid. De skifter mellom seg gårdparter i Loen, Breim
og Jølster.
Etter vidisse på pergament, datert Bergen 15. oktober 1599: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 28
Dokid:
UBB Diplom
1367, 23. april. Bjørkedal (Volda, Møre og Romsdal)
Syv menn kunngjør, at Jon Haavardssøn ble forlikt med sin frende Eilif Olafssøn angående
sin og sine søstres fordring på en del av gården Bjørkedal på Sunnmøre.
Pergament, 1. våpensegl vedhenger.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 465
Gitt av Holck. Hans oversettelse vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1367, 29. august. Svartveit (Ullensvang, Hordaland)
Jon Peterson, lensmann i Hardanger, kunngjør at seks lagrettesmenn i hans nærvær verdsatte
garden Suerdbueit (Svartveit) til 6 månedsmatsbol.
Pergament. Ca. 210 x 85 med mer, seglremmer og segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 466
Dokid:
UBB Diplom
1368, 24. mars. Vik (Sogn og Fjordane)
Orm Ogmundssøn selger med sin hustru Gunhilds samtykke til Jomar Erlingssøn 3
månedsmatsbol i Midgården i Ve i Årdal i Sogn.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegium B.4. Nr. 472
Dokid:
UBB Diplom
1369, 15. april. Uten sted
Viking Ivarssøn selger til Sigvat Sumarlidssøn 3 månedsmatsbol i gården Øvre Bergven i
Ullensvangs sogn i Hardanger.
Pergament, 2 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 481
Gitt av Holck. Hans oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1370, 31. oktober. Hedmark (Sør-Odal), Strøm (prestegård)
Hallvard Torleifsson selger en gårdpart i Stanganes på Eidskogen i Solør til Hallvard Toreson.
Avskrift ved professor Johan Storm, etter ”Skindbrev lånt af adjunkt D. Grønvold d. 20/8
1895”. Det er ikke opplyst hvor originalen befinner seg. Avskriften må være kommet til
biblioteket sammen med Johan Storms bøker og øvrige manuskripter, i 1921.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 134 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1371, 5. august. Kinsarvik, Hordaland
Eilif Brynjulfssøn vedgår å ha solgt til Sigurd Ormssøn 10 månedsmatsbol Loftus i
Ullensvangs sogn i Hardanger, med unntagelse av havn, for 44 kyrlag, hvorav 31 er betalt i
gode varer, mens resten skal være betalt til St. Hansdag.
Pergament, 1 seglrem uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 33
Dokid:
UBB Diplom
1377, 9. august. Instanes (Ullensvang, Hordaland)
To menn kunngjør at Hallad Torsteinsson solgte til Hallvard Gautsson halvtredje
månedsmatsbol i Freim i Odda.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 506
Holcks gave. Hans oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1379, 15. februar. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Vinald Henriksson, prost ved Apostelkirka i Bergen kunngjør for sin verdige herre biskop
Jakob et vitnesmål han har tatt opp i prestegarden på Voss. Herborg Guttormsdotter har ført to
vitner for at Jon Askelsson sine frillebarn ”Skilgætin” (ektefødte). Vitnemålet er opptatt på
vegne av Sira Arne, prosten på Voss, som var fraværende.
Papiravskrift fra ca. 1830: ”Findes afskrevet i et Exemplar af G. Miltzows Prestbyterologia,
som har tilhørt Præst Schnabel”, og er kopiert derfra av major Nils Griis Alstrup Dahl.
Overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 70). Om en annen og mer fullstendig avskrift av
samme dokument, se vedlagt brev fra Riksarkivet, Oslo (24.1.1969).
Utrykt (1969)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 154 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1380 ell. 1381, 10. juli. Ullensvang (Hordaland)
Fire menn kunngjør, at Torkel Romundssøn solgte til Torer Jonssøn 7 ½ månedsbol i gården
Helland i Ullensvang sogn i Hardanger, hvorav Ullensvang kirke årlig skulle ha et halvt løp til
et bordtags vedlikehold.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 519
Dokid:
UBB Diplom
1382, 26. juni. Audnargard (Bergen)
Gaut Vidarsson og Åsodd Knarrarson kunngjør og bevitner en gardhandel. Torstein
Torbjørnsson og kona hans Magnhild har solgt til Herman Surhagen to mannsverk i
Skjølingstad i Torvastad, i bytte med halve Reve i Kleppe (Bore), og et mellomlegg på 11
forngilde merker. Kjøpet var tidligere stadfestet også av Bratt Bergulsson. Fogden til
drottseten Ogmund Finnsson.
Papiravskrift fra ca. 1830, ved major Nils Griis Alstrup Dahl.
Originalen er visstnok i privateie i Oslo. Se brev fra Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt av 18.
februar 1969, med negativ fotostatkopi av originalen (vedlagt).
Vår avskrift er overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 63).
Utrykt (1069)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 165 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1390 (?), 10. oktober. Kinsarvik (Hordaland)
Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve
grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.
Pergament, 4 seglremer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 584, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske
diplomer 1350-1550, Oslo 1966, Nr. 19.
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1394, 5. juli. Strandebarm (Hordaland) og Berge (Håbrekke)
Fire menn kunngjør at Åsa Håvardsdatter solgte til Olav Oddsson et pundsbol i Åse Jondal,
Hardanger.
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 220
Dokid:
UBB Diplom
1396, 16. april (19. august). Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane)
To menn kunngjør, at Fridik Sigvatssøn solgte til Eirik Aslakssøn solgte til Eirik Aslakssøn 3
½ månedsmatsbol i Midtre Stynin i Ryggjar sogn (Aurkand) i Sogn.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 665
Dokid:
UBB Diplom
1397, 19. november. Vik (indre?) (Jondal, Hordaland)
Magnus Assurson kunngjør at Rallaug Osmundson solgte til Steinar Niculasson en gardpart i
Torljotsvik (Vik indre?) i Jondal, Hardanger.
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 560
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1398, 8. februar. Aga (Ullensvang, Hordaland)
Tre menn kunngjør, at Greip Ivarssøn solgte til Olaf Erlingssøn 5 månedsmatsbol mindre enn
et halvt spannsbol i Sæbø i Legreids sogn (Eidsfjord) i Hardanger for 17 kyrlag og mottok
betaling samt gav ham plass til et saltkokeri i Kinsarviks sogn for bevist høflighet.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 225
Avskrift i to eksemplarer er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1398, 21. april. Voss (Vossevangen)
Arnbjørn Sunnulvsson, prost ved Apostelkirka i Bergen, forplikter seg til å bygge et langskip
med tilhørende skipsbåt for allmugen på Voss. Til vederlag for dette skal han ha halvannet
kyrlag fra hver skattepliktig mann i Voss, å betale i 3 terminer.
To avskrifter (med oversettelse) ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca.1830. ”Findes
afskrevet i et Exemplar af G. Miltzows Presbyterologia, der har tilhørt Præst Schnabel”.
Jfr. tilsvarende opplysninger på brev av 1379, 15. februar, også fra Vossevangen.
Overført fra manuskriptsamlingen, Ms 67 b 69 og 255 III 41.
Trykt (etter en tredje avskrift) ved Lars Hamre: ”En skipsbyggingskontrakt fra 1398”, i
Historisk tidsskrift 35 (1949/51), s. 57-60.
Avskrift også ved generaladjutant Ole Elias Holck.
Overført fra Ms 174/ 24.
Dokid:
UBB Diplom
1398, 13. mai. Tokheim (Odda, Hordaland)
To menn utsteder vitnesbyrd om at Simeon Eirikssøn aldri har gjort falsk handel ved salget av
en kjøttønne.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 681
Dokid:
1400-1499
UBB Diplom
(ca. 1400) Hamar? (Hedemark)
Biskop Sigurd i Hamar skriver til sin ombudsmann Bård (Håkonssøn) på Hole (i Lom)
angående bortleie av bispestolens gods.
Papir, spor av utvendig forsegling.
Jfr. Dipl. Norv. B.6. Nr. 433
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 228
Holcks gave. Nr. 28. Omsl. Ltr. M.
Dokid:
UBB Diplom
1401, 8. juli. Leikanger (Sogn og Fjordane)
To menn kunngjør, at Olaf Bårdssøn og Erling Bjarnessøn solgte til Ivar Sigurdssøn 8 ½
månedsbol i gården Vivilstad i Fardal (i Sogn).
Pergament. 1 seglrem, men alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 719
Dokid:
UBB Diplom
1402, 5. april. Uten sted
To menn kunngjør, at Sigurd Botolfssøn og hans hustru avsto til Botild Ivarsdatter 7 løpers
bol i Øvre Brekke i Flåm sogn i Sogn.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 723
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1403, 16. februar. Roli(d)? (Biri, Oppland)
Fire menn kunngjør at de var til stede på Rolid, ”j Ringissakers sogn j Redale”, da Sigrid
Sigurdsdotter solgte til kannik Guttorm Ogmundsson sin part av gården Hjelle i Aurdal
(Valdres).
Pergament. 2. og 4. segl bevart, pluss 2 seglremmer til 1. segl.
Seglremmer skåret av et annet brev. Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 17.
februar – Ringsaker. De to brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 729
Redalen i Biri hørte inntil 1831 til Ringsakers prestegjeld.
Dokid:
UBB Diplom
1403, 17. februar. Ringsaker (Hedmark)
To menn kunngjør at Sigrid Sigurdsdatter mottok av Sira Guttorm kjøpesummen for
gårdspartene nevnt i brev 1403, 16. februar (Rolid i Biri).
Pergament, 1segl henger ved.
Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 16. februar.
De to nevnte brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 730
Dokid:
UBB Diplom
1403, 7. juni. Skeie (Ulstein, Møre og Romsdal)
To menn kunngjør, at Bård Johanssøn og hans hustru Gudrun Torsteinsdatter solgte til Olaf
Erlingssøn for 15 mark, så meget som Gudrun eiet i gården Indre Tunheim i Jatmund
kirkesogn i Vanylven.
Pergament, alle 4 segl mangler.
En avskrift er vedheftet utstedt i Herøy av lensmannen og fem lagrettemenn på Sunnmøre.
Avskriftet er datert 2. februar 1578, og har remmer til 6 segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 232
Dokid:
UBB Diplom
1404, 2. mars. Heggen (Modum, Buskerud)
To menn gjør kjent, at Tord Eivindssøn og hans forlovede Elin Toresdatter solgte en halv
markbol i Nordre Hval, Heggen i Modum, med alle rettigheter til Eivind Ljotssøn.
Avskrift av originalen i Det norske riksarkiv.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 199
Dokid:
UBB Diplom
1404, 7. mars. Heggen (Modum, Buskerud)
Avskrift av original i Det norske riksarkiv.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1406, 1. mars. Uten sted
Øysstein Tollefssøn og Torstein Halvardssøn gjør kjent, at Bård Jonssøn påtok seg på
arvingens vegne å svare hustru Ingeborg Trondsdatter for retten angående gården Kirkebø,
Solvorn i Sogn.
Pergament, 2 segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 757
Dokid:
UBB Diplom
1408, 27. november. Bråvoll (Ullensvang, Hordaland)
Ivar Eirikssøn frir Halvar Torgeirssøn fra 2 ½ månedsmatsbol i gården Oppheim i Odda sogn
i Hardanger.
Pergament, 3 segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.5. Nr. 459
Kjøpt 1922 Kruger, Sjørsand.
Dokid:
UBB Diplom
1409, 21. juni. Uten sted
Tre menn kunngjør, at Toorgils Erikssøn gjør kjent for dem at han hadde solgt til Eilif
Arnfinssøn to månedsmatsbol i Orms jord i Eye i Ryggjar sogn, Aurland i Sogn.
Pergament, 3 segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 776
Holcks gave.
Avskrift og merknader ved Niels Dahl.
Dokid:
UBB Diplom
1409, 1. oktober (i avskriften: 1410, 5. oktober). Håvardstad (Holstad) Ås (Akershus)
To menn gjør kjent at abbed Bjarne på Hovedøya bygslet gårdene Verp og Skreipin i Haug
sokn i Eiker til Agmund Saukeson.
Avskrift etter avskrift i Det Danske Geheimearkiv, København, ved Riksarkivet Chr. C.A.
Lange, 8.7.1845. Originalbrevet er i Riksarkivet, Oslo.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 582
Dokid:
UBB Diplom
1410, 28. april. Måge (Ullensvang, Hordaland)
To menn gjør kjent at gården Hjelle i Odd sogner Gamle Tormodssons eiendom, halvt til eie
og halvt til odel.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 779
Dokid:
UBB Diplom
1410, 16. mai. Onarheim (Kvam, Hordaland)
Gudrid Halbjørnsdatter selger til Bård Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i gården Gjørvingaseter i
Vikør sogn i Hardanger.
Pergament, 4 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 781
Holcks gave.
Et brev av 18.2.1963 og en klisje er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1411, 23. mars. Oslo
Erik Erikssøn, lagmann i Oslo, pålegger Sigurd og Olaf, eierne av gårdene Øvre og Nedre Ås
i Haslum sogn i Bærum, som trettet om grenseskjellet, å møte på åstedet til sommeren for å
motta den endelige dom.
Pergament. Seglet vedhenger, men brevet er utvilsomt falskt.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 376
Brevet er sammenheftet med 1411, 23. juni.
Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 9.
Dokid:
UBB Diplom
1411, 29. april. Tunål (Stryn, Sogn og Fjordane)
Eirik Lodingssøn og hans kone Inga selger til Jon Skeggessøn 7 løpsbol i gården Øvre Ås i
Flets sogn i Arnefjord i Sogn.
Pergament, 3. og 4. segl er bevart.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 784
Dokid:
UBB Diplom
1411, 23. juni. Ås (Bærum, Akershus)
Sira Tord Jonssøn, prest i Haslum, og seks lagrettemenn i Østre Bærum bestemmer ifølge
lagmannens kjennelse og åtte vitners vitnesbyrd grensene mellom Øvre og Nedre Ås i
Hasøum sogn i Bærum.
Pergament. 5 av 6 segl vedhenger, men brevet er falskt liksom det foregående: 1411, 23.
mars.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 378
Brevet er sammenheftet med 1411, 23. mars.
Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 8.
Dokid:
UBB Diplom
1413, 7. januar. Bergen
Skal utvilsomt være 1413, 10. juli: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1413, 10. juli (Knutsvokudag). Bergen
Olav Toresson og Jon Ivarsson, rådsmenn i Bergen, utsteder vidisse av 4 eldre brev: 3. mai
1340, 2. oktober 1341, 3. juli 1347 og 8. mai 1348. (Disse 4 brev er her og i Diplomatarium
Norvegicum registrert under sin opphavelige dato.)
Pergament. 2 segl henger ved; det ene nokså vel bevart, det andre svært defekt.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 789
«Knutsvokudag» er i norsk tradisjon utvilsomt Knut konges dag, 10. juli – ikke Knut hertugs
(Knut lavards), 7. januar, som angitt i Diplomatariet.
Dokid:
UBB Diplom
1413, 6. desember. Gimsøy kloster (Skien)
Helga, abbedisse på Gimsøy og konventsøstrene gir fru Ingeborg Erlingsdatter kvittering for
hennes ombud med klostrets jordedgods «j Nordlandum», som hun har gjort regnskap for.
Avskrift etter original i Det Danske Geheimearkiv.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 639
Dokid:
UBB Diplom
1414, 15. mars. Tønsberg (Vestfold)
Jon Kalssøn, lagmann i Tønsberg, dømmer i saken mellom Eyvind Kump og Asgout
Sveinungssøn angående Bjorfossen i Heggen skibrede, den sistnevnte til å betale 2 ½ mark i
kosthold.
Papir, lagmannens (våpen)segl vedhenger.
Trykt i Diplomatarium B.b. Nr. 254
Major Dahls oversettelse og avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1414, 4. april. Langvin (Innvik, Sogn og Fjordane)
Tre menn gjør kjent at brødrene Simon, Eindrid og Erling Steinbjørnssønner skiftet gården
Elde (Rugsund i Davik) mellom seg og la en tredjedel under Myrold (i Ståreim).
Pergament, 4 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 391
Dokid:
UBB Diplom
1415, 10. oktober. Måge (Ullensvang, Hordaland)
To menn gjør kjent at Viking Ormsøn og Aslak Sigurdssøn ble forlikt om arven etter Orm
Isakssøn i Hardanger.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 800
Sogneprest Røttings gave.
Dokid:
UBB Diplom
1416, 26. juli. Stavanger
To menn kunngjør, at de på vårtinget på Austrått vitnet for sysselmenn i Ryfylke Ivar
Ormssøn, at både Lutsi og Haga (i Høyland) hadde rett til kvernstø og fiskeri i bekken som
renner mellom de to gårder. Førstnevntes eier Gunnleik Gunnarssøn ville nekte Hallvard
Tordssøn, som eiet den andre del, retten til den.
Inntatt i vidisse av 1. juli 1443, som igjen er etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april
1606: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 225 (se også nr. (289), 323, 332 og 377)
Dokid:
UBB Diplom
1417, dato mangler. Fimreite (Sogndal, Sogn og Fjordane)
N.N. (navnet bortklipt) selger til Augmund Tordson og Ingrid Heladotter gardparter i øvre og
nedre Hallesæter i Arnafjord (Vik i Sogn). Brevet er skrevet «a fimrætw tisdagen nestæ firi
h… Mcdxvij» (1417).
Etter en defekt avskrift (vidsisse) på pergament, utstedt i Bergen omkring 1590 av lagmann
Poul Helgesen og borgermester Michael Jensen, og bevitnet av dem og tre lagrettesmenn «i
quambsøe» (Kvamsøy).
Høyre side av dokumentet er klipt vekk; begge datoer og seglenes navn er gått tapt.
Spor av hull til 4 seglremmer, men ingen segl bevart.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 278 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1417, 4. juni. Stavanger
Biskop Håkon i Stavanger gjør kjent for almuen i Eidfjord i Hardanger, at han har betrodd
Arnvid Arnvidssøn å innkassere de biskoplige inntekter i sognet og innkassere utbytte av
innbetalte bøter m.v.
Pergament, 2 seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 803
Dokid:
UBB Diplom
1417, 15. november. Utne (Kinsarvik, Hordaland)
Magnus Assurssøn og Bergulf Hallessøn gjør kjent at Halvard Eirikssøn og Ragna
Steinarsdatter solgte til Holgeir Kvikssøn 3 ½ månedsbol i Haugen og Vik i Samla herred i
Jondal sogn i Hardanger.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.1. Nr. 655
Hilcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1418, 2. oktober. Vikøy (Kvam, Hordaland)
Torleif Ivarssøn erkjenner at han har solgt til Gamle Tormodssøn 11 spannsbol i gården Hjelle
i Odda sogn i Hardanger og at han har innkassert betalingen.
Pergament, begge seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 261
Se Dipl. Norv. B.4. Nr. 779
Dokid:
UBB Diplom
1421, 11. mai. Torsnes (Jondal, Hordaland)
To lagrettemenn i Jondal sogn i Hardanger gjør kjent at Bård Sigurdssøn og Arnfinn Jonssøn
ble forlikt om delingen av Kvenurd og Arnfinnsteigen i Jondal.
Pergament. Seglene mangler, men remmer til 2 segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 265
Dokid:
UBB Diplom
1422, 3. april. Tandar (Ringsaker, Hedmark)
To menn gjør kjent at Tord Narvessøn solgte til Narve Ogmunddøn begge Rustad-gårdene i
Ringsaker (Hedemark).
Pergament, begge segl vedhenger.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 817
Dokid:
UBB Diplom
1424, 19. mars. Raustad (Vinger, Hedemark)
To lagrettemenn kunngjør, at Hallvard Pålssøn solgte til Hallvard Tordssøn sin del i Berge
sogn i Solør samt sine fordringer på Østre Hokkås, som Joar Gudthormssøn hadde hevdet,
samt at han innkasserte betalingen.
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 270
Gitt av kaptein i marinen J. Meyer. Se Dipl. Norv. B.7. Nr. 372
Dokid:
UBB Diplom
1424, 8. april. Stavanger
Biskop Håkon i Stavanger kvitterer Arnvid Arnvidssøn for seks års forpakning av de fastsatte
biskoplige inntekter i Eidfjord sogn (Hardanger)
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 823
Dokid:
UBB Diplom
1425, 6. mai. Uten sted
Odd Herjulfssøn selger delevis sammen med Torald Åsmundssøn sin gård Godinagerde i
Sandeid sogn i Vikedals skibrede (Ryfylke) til Sigurd Rolfssøn.
Pergament, våpenseglet henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4 Nr. 826
Major N.A. Dahls avskrift og oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1425, 22. juli. Haaland (Grindheim, Vest Agder)
Torkel Eirikssøn selger til Eilif Gunnarssøn hele gården Håland i Grindheim sogn for 5
merker gull.
Pergament. 1. og 3. segl henger på, seglremmer til 2. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 424
Dokid:
UBB Diplom
1426, 28. September. Ulvestad (Volda, Møre og Romsdal)
Bård Bårdson kunngjør at han har solgt gården Dahle i Volda til Svein Erlingsson, og har fått
betalingen for den.
Etter vidisse på pergament, datert Dale (Volda) 6. juni 1609.
2 seglremmer, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 428
Dokid:
UBB Diplom
1428, 8. desember. Dale (Sogn og Fjordane)
Hafer Styrkarssøn og Omund Eysteinssøn, lagrettemenn i Sogn, kunngjør et endelig
vitnesbyrd om den mishandling som Asbjørn Olafssøn hadde høvet mot Sigrid Eilifssdatter.
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 722
Gitt av fru kansellirådinne Christie.
Dokid:
UBB Diplom
1430, 28. januar. Opedal (Ullensvang, Hordaland)
To menn gjør kjent at Eiulf Kolbjørnssøn, Arne og Sigurd Sigurdssønner og Gudrid
Torsteinsdatter solgte til Viking Ketilssøn deres part i et månedsmatsbol i gården Hovland i
Ullensvang sogn.
Pergament, begge segl henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 841
Holcks gave og oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1430? desember. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Seks lagrettemenn fastsetter åboten for Rogne på Voss til 4 kyrlag, som brukeren Gerund og
hans sønn Torkjell skal svare Odd Botolsson.
Pergament, segl mangler.
Datert «manedagen før Niclasmesso» (6. desember), uten år. Om sannsynlig årstall jfr,
Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845, der brevet er trykt.
Avskrift. Oversettelse, og brev fra sogneprest Niels G.A. Dahl til W.F.K. Christie er vedlagt.
Avskrift ved Christie i Ms 67 a.
Dokid:
UBB Diplom
1431, 26. februar. Vikøy (Kvam, Hordaland)
To menn bevitner at et halvt månedsmatsbol med have i gården Vik i Samland herred alltid
har vært søstrene Turid, Astrid, Gudrun og Sigrid Haldorsdøtres fedregods, og at det var solgt
til Trondssøn med disses ombudsmenns samtykke.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 848
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1431, 20. juni. Bergen
Fire lagrettemenn i Nordfjord gjør kjent at på lagtinget i Bergen tilfalt gårdene Hammer og
Berge i Utvik sogn i Nordfjord Peder Humble.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 706
Avskrift av originalen er vedlagt.
Et makulert diplom på pergament datert Bergen april 1600 er vedlagt. Dette diplom
inneholder en avskrift av ovenstående diplom av 20.6.1431.
Dokid:
UBB Diplom
1431, 20. september. Tønsberg (Vestfold)
Olaf, abbed i Tønsberg, og Sigurd Sjofarssøn, lagmann i Tønsberg, kunngjør sammen med to
andre menn et arveskifte mellom Rolf Torbjørnssøn og Tord Olafssøn etter Rolfs bror Skog,
der Rolf fikk gårdene Hasle og Sverstad i Sandar og Tord fikk Aker og Eldre i Sem.
Avskrift etter originalen i Det norske riksarkiv.
Avskrevet av C. Lange 8.7.1845 etter originalen som dengang lå i Det Danske Geheimarkiv.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 707
Dokid:
UBB Diplom
1433, 1. november. Kinsarvik (Hordaland)
To menn utsteder avskrift av et brev der Magnus Azzorssøn, prest i Kinsarvik, m.fl. kunngjør,
at Sira Lafrans Ulfssøn, prest i Eidsfjord, og Odd Bårdssøn gjorde kjent at gården Sælgede i
Eidsfjord i Hardanger alltid hadde tilhørt Gudrun Eindridsdatter og hennes forfedre og aldri
hadde ligget under kronen eller prestebordet.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 449
Gitt av lensmann Ouse.
Dokid:
UBB Diplom
1435, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)
To menn gjør kjent at Torstein Toressøn og hans hustru solgte til Peter Arnessøn to
månedsmatsbol i gården Selheim i Vangen sogn på Voss.
Pergament, 2 segl vedhenger.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 859
Gitt av gårdbruker Gjerager.
Dokid:
UBB Diplom
1436, 21. mars. Ullensvang (Hordaland)
To lagrettemenn i Hardanger kunngjør et makeskifte og et salg av jordeiendom i Hardanger
og Ryfylke mellom Viking Finnssøn og Toraldre Bergulfssøn.
Pergament. 1.og 2. segl mangler, seglremmer til 3. og et utydelig 4. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 463
Dokid:
UBB Diplom
1438, 31. oktober. Skånevik (?) (Hordaland)
Pål Hallvardssøn overdrar til Hallgeir Kvikssøn å bestyre hans eiendommer i Hardanger,
siden avtalen med Håkon Bolt er utløpt.
Brevet er skrevet ”a skodhina” (Skånevik? Jfr. Norske Gaardsnavne 11, s. 44).
Pergament, segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 735
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1439, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Tre lagrettemenn gjør kjent at Gaute Gislessøn solgte til Olaf Peterssøn 1 ½ månedsmatsbol i
gården Sundve i Vinje sogn på Vossestrand.
Pergament, deler av 3 segl.
Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 13501550, nr. 41.
Avskrift vedlagt, samt oversettelse ved major Niels Griis Alstrup Dahl (overført fra Ms 920).
Dokid:
UBB Diplom
1439, 15. februar. Seim (Kvinherad (?), Hordaland)
Gaute Jonsson gjør kjent at han har gitt 3 månedsmatsbol i Samland i Jondal til Sunniva
Torkelsdotter. Brevet ble skrevet ”aa Seime sunnudagen i fastegang” (: igangr fostu,
fastelavnssøndag), 1439.
Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl.
Originalen er ikke funnet.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 374 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
(1440-1450) (Ryfylke)
Samson Filippusson, herr Eindrid Erlendssons ombudsmann i Ryfylke, overdrar Torkel
Åsmundsson ødegården Ritland (?) ved Kleiveland (i Hjelmeland) så lenge Torkel sitter på
denne gård.
Brevet er makulert, men delvis bevart på seglremmene til diplom 1467 (?), 7. februar (DN 6,
563).
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 536
Dokid:
UBB Diplom
1440, 27. oktober. Bergen
Seks rådsmenn tilkjenner Ragnhild Halsdatter retten til gården Gjerdaaker da hun opplyste at
hennes avdøde mann Arnfinn Oddssøn hadde gitt henne den. Halle Torgeirssøn hadde gjort
krav på gården.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 879
Gitt av gårdbruker O. Gjeranger.
Dokid:
UBB Diplom
1441, 25. april. Uten sted
Pål Halvordssøn og hans sønn Guttorm gir Halgeir Kvikssøn fullmakt til å bygsle bort deres
jordeiendom i Hardanger og hever landskyld for dette m.v.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 776
Holck oversettelse vedlagt.
Dokid: 75d254497 (sto etter 1431, 20. september, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1442, 9. mai. Haugen (Jondal, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Hardanger tilkjenner, som valgte voldgiftsmenn, Orm Trondssøn en tomt
i gården Torljotsvik i Samland herred, Jondal i Hardanger.
Pergament. 4. og 6. og deler av 1. segl vedhenger, seglremmer til 2. og 3. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 884
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1442, 9. juli. Oslo
Kong Christoffers vernebrev for domkapitlet i Trondheim.
Avskrift av major Niels G.A. Dahl etter Gerhard Schønings beskrivelse over Trondhjems
Domkirke (se opplysninger i Diplomatarium Norvegicum 13, s. 83).
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 108, etter Apographa Arnamagnæana.
Dokid:
UBB Diplom
1442 (?), 18. juli. Bergen
Eilif Sigurdssøn selger til Jon Ivarssøn det han eier i Egge-Husene i Fardalen i Ylmheim sogn,
Norum i Sogn.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 886
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1443, 9. januar. Lofthus (Ullensvang, Hordaland)
To menn gjør kjent at Gerdar Ivarssøn solgte til Simeon Viglogessøn 4 månedsmatsbol og sin
have i Haugen i Torljotsvik i Samland herred, Jondal sogn, Hardanger.
Pergament. Seglene mangler, men seglremmer til 2. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 889.
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1443, 1. juli. Stavanger
Korsbror i Stavanger Gunnar Eriksson, prost over Jæren Ingemar Gautsson, og to andre menn
utsteder vidisse av et eldre brev, datert 26. juli 1416 (se denne dato), om retten til bekken
mellom Aldinshage og Lutsi i Høyland.
Etter ny vidisse på pergament, datert 8. april 1605 (se denne dato – Lutsi i Høyland).
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 289
Dokid:
UBB Diplom
1444, 4. desember. Kjøbenhavn
Christopher, konge av Danmark, Norge og Sverige setter opp bestemmelser om utlendingers
handel i Bergen og stadfester tidligere kongers privilegier og brev om dette.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 324
Dokid:
UBB Diplom
1446, 30. mai. Skjold (Etne, Hordaland)
Tre lagrettemenn bevitner at Salmundur på Vinje i Gringheim (Etne) i 1430 (?) har framlagt
kjøebrev for sine gardparter i Vinje. Brevet er skrevet ”a skilde” (Skjold i Etne) ”a
manadaghen nestan efter helghaporsdagh (30. mai) Anno Domini Mcdxlvi”.
Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart.
Utrykt (1966). Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 434 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1446, 18. oktober. Bergen
Lagmannen Jon Olason, fire rådmenn og en lagrettemann dømmer i en sak mot Askjell
Gunnarsson fra Kinsarvik. Han er stevnet for å ha grepet og lagt hand på (?) Odd Torfinsson,
som hadde fått kongens landsvist for et manndrap han før hadde gjort. I retten møter på den
ene sida Torleiv Oddson, sønn til den døde Odd Torfinnsson, og på den ande Askjell
Gunnarsson og Tormod Eilivsson, sønnensønn til den drepte. Retten finner at Odd
Torfinnsson ble grepet fordi han ikke hadde rettet seg etter den dom han fikk, og ikke betalt
de bøter han var forpliktet til. Askjell og Tormod og alle som hjalp dem dømmer derfor fri og
sakssløse. Askjell Gunnarsson blir tilkjent sakskostnader.
Papiravskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca. 1830.
Vedlagt: oversettelse og Anmærkninger ved prost Nils Griis Alstrup Dahl (hans fetter), samt
moderne avskrift. Overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 65).
Utrykt (1969)
Dokid: 75d254519 (sto før 1452, 24. mai, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1447, 29. mars. Oppland (Valdres)
Ogmund Lavransson gir kvittering til Vebjørn Einarsson for 12 kyrlag som han har betalt til
den avdøde Sira Guttorm Ogmundsson på Hoff, Toten, for den del jordgods i Valdres (Aurdal
og Vang).
Pergament, alle 3 seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 505
- Ogmund Lavransson har på denne tid sannsynligvis eid hovedhandskriftet av Kongespeilet:
AM 243 bafol. Se opplysninger i Konungs skuggsjá, Speculum regale – de norske
håndskrifter i faksimile, Oslo 1947, s. 8-9.
Dokid: 75d254518 (ang ny plassering, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1447, 14. oktober. Takle (Voss, Hordaland)
Fire lagrettemenn gjør kjent at Hallgrim Hallgrimsson på vegne av sin kone Tora Arnesdotter
har solgt 3 månedsmatsbol i Sundven i Vinje sokn, Holabygd (Vossestrand) til Olaf Peterson.
– Brevet er skrevet ” a takkla fyrsta laurdagin a vettre” 1447 (dvs. første vinterdag, 14.
oktober, som det året falt på en lørdag).
Etter avskrift (med oversettelse) fra 1820-20-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevet
efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet synes ikke å
ha fulgt med Holcks store gave til Bergen Museum (diplomsamlingen), og originalen er nå
ikke kjent (?).
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 443 (1971)
Dokid: 75d254517
UBB Diplom
1449, 16. mars. Tvilde (Voss, Hordaland)
Presten på Voss og seks lagrettemenn gjør kjent at hustru Gerthrud Jakobsdatter (Rømer)
solgte til Gård Olafssøn 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 906
Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a og 421.9.
Dokid: 75d254516 (ang ny plassering, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1449, 14. juni. Hovland (Ullensvang, Hordaland)
To menn gjør kjent at brødrene Birger og Halle Eindridssønner solgte til Silvester Vikingssøn
en åtting i eplehaven på Hovland i Ullensvang sogn i Hardanger.
Pergament. Seglene mangler, men remmer til 2. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 908
Holcks gave, og oversettelse er vedlagt.
Dokid: 75d254515 (ang ny plassering, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1449, 22. juli. Hovland (Ullensvang, Hordaland)
To menn gjør kjent at Torleif Ivarssøn solgte til ovennevnte Silvester Vikingssøn en åtting i
eplehagen på Hovland.
Pergament. 2 par seglremmer, og rester av 2 segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 910
Jfr. Nr. 908.
Holcks gave, og oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1449, 20. oktober. Bergen
Bergens lagmann Jon Olafssøn tilkjenner Margreta Håvardsdatter retten til gården Øfstus på
Varaldsøy i Kvinnherrad, som sammen med annet av Håvard Arvidssøns gods i Norge i lang
til hadde vært pantsatt til Birgitta Jonsdatter.
Papir, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 911
Holcks gave.
Dokid: 75d254513 (ang ny plassering, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1451, 6. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Alf Torgardssøn, prost ved Apostelkirken i Bergen, selger til Sigurd Ketilssøn 8
månedsmatsbol i Øvre Klyve og 4 månedsmatbol i Lemme på Voss, som han mottok betaling
for. Denne jord hadde Magnus Svenssøn betalt i saksøre.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.6. Nr. 537
Dokid: 75d254522 (ang ny plassering, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1452, 23. juni. Store-Brandvik (Stord, Hordaland)
Avskrift.
Tre lagrettemenn i Sunnhordaland kunngjør, at tre menn, Halstein Arnassøn, Halvar Gautssøn
og Torkel Toressøn aldri har hørt annet enn at Store-Brandvik alltid uimotsagt har eid
utmarken helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra abbed Olaf på Halsnøy.
Om originalen, se opplysning i DN 10 Nr. 206
Avskrift av W.F.K. Christie.
Trykt i Diplomatarius Norvegicum B.10. Nr. 206
Dokid: 75d254521 (ang ny plassering, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1452, 24. juni. Lande (Fjellberg, Hordaland)
To lagrettemenn i Kvinnherrad i Sunnhordaland kunngjør, at Erik Erikssøn, lagrettemann i
Fjellber, og hans mor Gertrud Eriksdatter stadfester at Store-Brandviks utmark alltid
uimotsagt gikk helt til Haukanes inntil nå denne påstanden fra abbed Olaf på Halsnøy.
Avskrift etter original i Det norske riksarkiv.
1. Avskrift av W.F.K. Christie.
2. Avskrift og oversettelse av N.A. Dahl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 307
Dokid:
UBB Diplom
1452, 24. juni. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Kongens hirdmann Englike Jenssøn og tre lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Holte Toressøn
med sine barns samtykke pantsatte til hustru Gudrun Jonsdatter for 8 mark gull 18 løper i
Oma i Strandebarm i Sunnhordaland.
Pergament, 2. og 4. segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 928
Avskrift av originalen og oversettelse av N.A. Dahl er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1453, 8. april. Borgund, (Møre og Romsdal)
Fire menn gjør kjent, at Sæmund Olafssøn tok i seg de ord han i overmot og drukken tilstand
hadde sagt om Sigurd Torleifssøn, som dermed var tilfreds.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Trykt i Diplomtarium Norvegicum B.1. Nr. 824
Dokid:
UBB Diplom
1454, 18. mai. Oa (Vikebygd, Hordaland)
To menn kunngjør, at Herborg Gudleifsdatter solgte til sin søster Sigrid og dennes mann
Gudleik Bårdssøn deler av gårdene Lund og Tveite på Stord, Sunnhordaland.
Pergament. Seglene mangler, men remmer til 1 segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 934
Gave fra fru kansellirådinne Christie.
Dokid:
UBB Diplom
1454, 19. mai (søndag etter St. Hallvard)
Borgund, (Møre og Romsdal, stedsnavn står ikke oppført på kortet?)
Denne dato må være gal (feilskreven?).
I DN 18, 117 er antydet en datering til 1534, 17. mai: se denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1455, 9. april. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Tre lagrettemenn på Voss gjør kjent at Brynjolf Aslaksson solgte til Arne Peterson to
månedsmatsbol i Takle (på Voss).
Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl,
”afskrevetet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet
synes ikke å ha fulgt med i Holcks store gave til Bergen Museum (diplomsamlingen), og
originalen er nå ikke kjent (?)
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 476 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1455, 2. mai. Haga, (Høyland, Rogaland)
Helge Gunnleikssøn og Torkjel Gunnarssøn kunngjør, at de har solgt til Torgeir Hallvardssøn
på Haga halve bekken og kvernstøet mellom Lutsi og Haga i Grand sogn og skipsrede. For
dette har de mottatt betaling.
Etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 323 (se også nr. 225, (289), 332, 377)
Dokid:
UBB Diplom
1455, 2. juli. Elfsborg (Gøteborg)
Kong Christian I gir hver kannik i Trondhjem skattefrihet for en gård i hans kannikdømme.
Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”af Schønings Beskrivelse over Trondhjems
Domkirke”. På samme avskrift også av diplom fra Nidaros, 23. juli 1483. Originalene var den
gang i Trondhjems Stiftskiste (seinere Trodhjems Centralarkiv).
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.11. Nr. 200, og hos Schøning, Anhang, s. 80-81.
Dokid:
UBB Diplom
1455, 13. desember. Suldal (Rogaland)
Eilig Jønssøn vedgår at han har solgt til Sira Trond Ketilssøn, prest i Sudal og korsbror i
Stavanger, 3 ½ månedsmatsbol i Vashus, et spannsbol i Ritland (lagerhus) og en fjerdedel i
Videid i Vinje sogn i Sudal, og at han har mottatt betaling for dette.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 550
Stiftamtmann W.F.K. Christies oversettelse er vedlagt samt oversettelse av brevene av 1520
og 1523.
Dokid:
UBB Diplom
1456, 21. mai. Bergen
Tre lagrettemenn i Gloppen stadfester, at Gudthorm Gudbrandssøn vedgår at han har solgt til
Andres Isakssøn 3 ½ månedsmatsleie i Brynnestad i Olden, Innvik i Nordfjord og at han har
mottatt betaling for dette.
Pergamen, levninger av 1. og 3. segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.12. Nr. 223
En maskinskrevet avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1457, 25. februar. Berge (Strandebarm, Hordaland)
Fire menn kunngjør, at hustru Ragna Sigurdsdatter gjorde kjent for dem at hun hadde gitt sin
frende Torgils Vikingssøn 6 månedsmats og et spanns bol i gården Øvre Berven i Ullensvang
i Hardanger.
Pergament, 3 av 4 segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 939
Holcks gave og hans oversettelse er vedlagt sammen med en maskinskrevet avskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1458, 5. april. Haga, (Høyland, Rogaland)
Seks lagrettemenn kunngjør, at Torkjel Gunnarsønn, Asleif Helgessøn og Nikolas
Torsteinssøn på sin hustru Gudrun Helgesdatters vegne solgte til Torgeir Hallvardssøn (på
Haga) kvernstøet, som ligger nærmest Lutsi (det annet har han med deres samtykke). I
betaling mottok de 7 mark.
Etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 332 (se også nr. 225, (289), 323, 377).
Dokid:
UBB Diplom
1459, dagen uviss. Bygland (Aust Agder)
Tre menn henviser en sak angående gården Søndre Skaamedal i Ottredalen i Bygland sogn til
ny behandling på Nedenes da ingen nye beviser kunne skaffes.
Pergament, 1. og 2. segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4 Nr. 946
Dokid:
UBB Diplom
1459, uten dag. Gjøastein (Voss, Hordaland)
To lagrettemenn på Voss kunngjør at Anbjørn Holdolfsson og Bynning Kallason solgte til
Torstein Einarsson 7 månedsmatsbol ”a huarmom” (Kvarme?) ”i qui tune er aarhus heiter er
ligger i borgstrans attunge”, og Hallvard Ellingsson 2 månedsmatsbol i samme tun til den
samme.
Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl,
”afskrevet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”.
Diplomet synes ikke å ha fulgt med i Holcks gave til Bergen Museum, og originalen er nå
ikke kjent (?). (Originalen fins i Luther College, Decorah, Iowa)
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 503 (1971)
Kvarme og Århus finnes nå ikke som gardsnavn på Voss; men jfr. Kvarme i Vossestrand (gnr.
54-55). Opplysningen om den bevarte originalen i brev fra Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, 18. juli 1968.
Dokid:
UBB Diplom
1459, 3. mai. Vik (Jondal, Hordaland)
Sigurd Magnusson selger til sin frende Magnus Jonsson halvfemte månedsmatsbol i Vik i
Jondal.
Pergament. 2 av 3 seglremmer bevart; levninger av segl på den ene.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 499 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1459, 12. mai. Gimmestad (?) (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Sju lagrettemenn i ”gemlastade skibrede i nordfiordum” bevitner at Sira Jens Peterson har
kjøpt og betalt diverse gardparter i Nordfjord. Brevet ble utstedt ”løgerdagen huita”
(pinseaften), ”ipso die sanctorum martyrum Neriner et Abelli” (: Nerei et Achillei!) = 12. mai.
Avskrift fra 1920 (?) ved lokalhistoriker Jakob AAland, Bergen, etter vidissse på pergament,
som den gang befant seg hos handelsmann J.E. Aaland, Sandane, Gloppen. Vidisse er utstedt
og bekreftet av Bergens og Gulatings lagmann, Mats Størssøn, omkring 1590 (udatert). Den
har vært lest for retten i Bergen 1. mars 1601.
Vidisse har 1 seglrem, men ikke noe segl.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 500 (1971)
(Også trykt ved Jakob Aaland i Bergens historiske forenings Skrifter, no. 11, Bergen 1905.)
Dokid:
UBB Diplom
1460, uten dag. Kvinnherad (Hordaland)
Kristina Roaldsdatter gjør kjent, at Dagfinn Torsteinssøn innløste gården Øfsthus på
Varaldsøy, som Eystein Arnessøn hadde utsatt, og som nå tilfalt Maritte Håvardsdatter.
Pergament. Alle 3 segl mangler, men 2 par seglremmer henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 369
Se også Dipl. Norv. B.8. Nr. 911 (se: 18.2.1545)
Holcks gave. Litr.d.
Dokid:
UBB Diplom
1461, 15. august. Vossevangen (Voss, Hordaland)
To lagrettemenn gjør kjent, at Peter Håvardssøn ikke ville stadfeste sin mors, hustru Gerthrud
Jacobsdatter, salg av 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss, derfor betaler kjøperen Gard
Olafssøn Peter en ny kjøpesum for denne gård.
Pergament, seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 950
Se også diplom 1449, 16. mars.
Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a.
Dokid:
UBB Diplom
1462, dato uleselig. Eikeland (Vikedal, Rogaland?)
Fem lagrettemenn kunngjør at Gregorius… solgt til Stein Sveinsson 4 månedsmatsbol i
Eikeland i… als (Vikadals?) skipreide. Brevet er skrevet «a eikalande umb logurdagh nest for
… messodagh» (uleselig).
Pergament. 4 seglremmer bevart; 1 av dem med segl.
Seglremmene er skåret av andre (eldre) brev. En stor brun flekk gjør midtpartiet delvis
uleselig.
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 525 (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1462, 24. juni. Vinje (Suldal, Rogaland)
To lagrettemenn kunngjør, at Gyda og Gertrud Soansdøtre (Svansdøtre?) solgte til Torkel
Omssøn 4 månedsmatsbol i Hamre i Nedretun i Rørikdal (Røldal) sogn og innkasserte
betalingen.
Pergament, begge seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 375
N.A. Dahls avskrift og oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1463, 8. oktober. Bergen
Finn Sigmundssøn, kannik i Bergen, og Helge Trulssøn, forhenværende fogd i Sogn,
kunngjør, at Jon Holfastssøn avsto fra sitt krav på gården Sand (nå Bahus) i Stedje sogn til hr.
Peter Jonssøn, prost i Sogn.
Pergament, rester av 1. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 953
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland)
En lagrettemann i Hardanger m.fl. stadfester, at de for omtrent ti år siden på Våge på
Varaldsøy hørte på en overenskomst mellom Sigurd Sveinssøn og Sigurd Eirikssøn angående
Eirik Sigurdssøns arv som Sigurd Sveinssøn satt inne med, og ba om at han måtte låne så
lenge han levet, hvilket også ble tilstått ham.
Papir. Samtlige 3 segl henger på, men er utydelige.
Alle 3 seglgremmer er skåret av eldre latinske kirkelige manuskripter.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 89
Dokid:
UBB Diplom
1465, 26. november. Vanse (Vest Agder)
Tolv lagrettemenn på Lista avhører i nærvær av Jens Mateinssøn, underfogd hos
sysselmannen, en del vitner angående en trette mellom Torgeir Aressøn og Jon Torkelssøn, og
erklærer til sist Torgeir ikke skyldig i Jons påfølgende død (ved druktning), men pålegger ham
allikevel en bot på en mark gull til Jons barn.
Pergament, 3 utydelige segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 561
Dokid:
UBB Diplom
1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)
Fire menn stadfester at alle de sel-leier, som ligger omkring Alvisøy, tilhører Berøy, Moster i
Finnås.
Pergament, begge seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 562
Major N.A. Dahls gave. Hans oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1466, 3. oktober. Holla (Telemark)
Avskrift.
Gunnar, biskop i Oslo, overlater til Halvard Torgilssøn gården Grav, som tilhørte Bø kirke i
Tørdal, mot å betale 4 kyr til kirkene, eller hvis bøndene i sognet ville det, en tjærekjel til bruk
for kirken og en ku til vedlikehold.
Avskrevet av riksarkivar C. Lange 8.8.1841 etter P.A. Munchs avskrift av orginalen.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 876
Dokid:
UBB Diplom
1467 (?), 7. februar. Haug (Jelsa, Rogaland)
Gunnar Einarssøn selger til brødrene Hjarrand (?), Torbjørn og Engelsbrekt Lidvardssønner
en del av gården Haug i Rep i Jelsa sogn, som var hans odel, og som brødrene erkjenner at de
ikke hadde noen rett til.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men 3 par seglremmer henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 563
N.A. Dahls oversettelse med W.F.K. Christies hånd er vedlagt.
Innhold av seglremmene, se (1440-1450), Dipl. Norv. B.6. Nr. 536.
Dokid:
UBB Diplom
1469, 25. januar. Bleie (Ullensvang, Hordaland)
Tre menn stadfester at de aldri har hørt annet enn at Torger Bratssøn eier 2 ½ månedsmatsbol
i Aksnes, Vikøy i Hardanger, og at hans forfedre har eiet det samme før ham.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 95
Holcks oversettelse og avskrift er vedlagt, dessuten Olafsens avskrift.
Dokid:
UBB Diplom
(1470-80) (Bergen)
Et blad av en jordbok for Bergens bispedømme.
Pergament.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 255
Avskrift og oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1472, 8. august (sto oppført som 1469, 25. januar). Bergen
Lagmann Hans Pederssøn og seks rådmenn kunngjør, at rådmann Anders Nilssøn og hustru
solgte en tomt i Bergen til hustru Lucia Pedersdatter.
Pergament.1., 5. og 7. segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 973
Holcks gave.
Et fotografi av diplomet er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1474, 1. februar. Hovedøya (Oslo)
Avskrift.
Birgitta Ølreksdatter, abbedisse på Hovedøya, confessir Ketil Benktssøn gir sammen med alle
nonner og munker på Hovedøya hr. Alf Knudsen kvittering for klostrets inntekter fra Andenes
og Sunnfjord len for de år han har dem i len av kongen.
Avskrevet av riksarkivar C. Lange 22.7.1845 etter orginalen i Det Danske Geheimarkiv, Kbh.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 905
Dokid:
UBB Diplom
1475, 11. mars. Gjerde (Voss, Hordaland)
Seks lagrettemenn på Voss kunngjør, at Eilif Arnvidssøn og hans hustru Ingerid
Gudmundsdatter innløste hos Orm Pålssøn Ingerids odelgods, 2 ½ månedsmatsbol i Gjerde og
5 ½ månedsmatsbol i Hauge. Likeså byttet de til seg Torbjørgs andel i Haugefisket.
Pergament.1., 4. og 6. segl henger på.
Dokid: 75d254651
UBB Diplom
1475, 11. mars. Gjerde (Voss, Hordaland)
Pergament. 1. og 4. og 6. segl henger på.
Dokid: 75d254652 (se ovenfor.)
UBB Diplom
1475, 16. april. Aurland (Oppdal)
Tre menn kunngjør, at Andor Torkelssøn gav Torberg Vebjørnssøn 11 løpsbol i Løken
(Hvamsherrad) for 11 løpsbol i Hjelle i Aurdall, som Andor igjen byttet met Audun Olafssøn
mot 11 løpsbol i Sørheim i Aurdal.
Pergament. 3. segl henger på, seglremmer til 1. og 2.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 581
Dokid: 75d254653
UBB Diplom
1476, (25. januar?). Uten sted
Torkel Arnfinnssøn pantsetter gården Frakstuen i Dals skibrede til sin brorsønn Arnfinn for 18
kyrlag, som han hadde lagt ut i tegn og fredkjøp for Torkels sønner.
Pergament, alle segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 981
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1479, 21. juni. Arnegård (Stavanger)
Tore Torkjelssøn, lagmann i Stavanger, og fem lagrettemenn i Ryfylke kunngjør, at Olaf
Torgeirssøn ved fremlagte brev har bevist, at Haga (Aldingshage) i Gand sogn (Høyland) eier
den halve bekk (mellom Haga og Lutsi) med fiskeri og kvernstø, mens det annet kvernstø,
som ligger nærmere Lutsi og som Olafs far hadde kjøpt, må Trond Torkjelssøm gjenløse for 6
mark. Hvis han ikke vil betale dem, skal Olaf beholde kvernstøet til han har fått sine penger.
Dessuten må Trond betale 6 mark fordi han satte lås for Olafs kvernhus.
Etter vidisse på pergament, datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 377 (se også nr. 225, (289), 323, 332).
Dokid:
UBB Diplom
1482, 22. mars. Vik (Fjellberg, Hordaland)
Seks menn bekrefter etter sine foreldres og forfedres utsagn, at den halve Bjoa- eller UtbjoaVåg i Fjellberg alltid har tilhørt de to mannsverk i Utbjoa som kaltes Midstue og Øvstestue,
og at Halsnøy kloster aldri har gjort krav på dette før Peder Bugge nå påtaler det.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men 4 par seglremmer henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 257
Dokid:
UBB Diplom
1482, 30. desember. Torsnes (Jondal, Hordaland)
Avskrift.
Biskop Olav i Holar (Island) gir etter bønn av Halldor Eysteinsson, oldermann i St. Nikolausgildet i Øystese, og to andre menn (gildebrødre), 40 dagers avlat til gildebrødre og -søstre som
skrifter sine synder, og den samme avlat til dem som hjelper gildet med gaver eller bønner.
Fotografisk kopi fra 1865 (svært avbleket), samt avskrift ved professor C.R. Unger, etter
originalen i Riksakrivet, Oslo.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 410
Vedlagt brev av 5. november 1865 fra professor Unger til hans brorsønn Johan Unger, den
gang kapellan i Vikøy, samt brev fra Riksarkivet av 25. august 1933. Fotografiet, avskriften
og Ungers brev er overført fra O.I. Larsens håndskriftsamling (Ms 790).
Dokid:
UBB Diplom
1483, 23. juli. Nidaros
Kong Hans tar kapitlet i Trondheim under sin beskyttelse og bekrefter tidligere kongers
privilegier.
Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”af Schønings Beskrivelse over Trondhjems
Domkirke”. Avskrevet sammen med diplom datert Elfsborg, 2. juli 1455, og innlagt under
denne dato. Originalen var den gang i Trondhjems Stiftskiste (seinere Trondhjems
Centralarkiv).
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 592
Om andre trykk, se opplysninger i Diplomatariet.
Dokid:
UBB Diplom
1484, 8. april. Innvik (Vik) Nordfjord (Sogn og Fjordane)
Tolv menn i Vik i Nordfjord gir Sunniva Steinbjørnsdatter det skussmål at hun alltid har vært
en hederlig og bra kvinne i ord og gjerning.
Pergament. Seglene mangler, men remmer til 1segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 996
Dokid:
UBB Diplom
1484, 22. april. Verne (Rygge, Østfold)
Olaf Klausson, prior på Verne, og fire lagrettemenn kunngjør at Ingigerd Olafsdotter, søster
til Einar Fluge, gir Gudrun Håkonsdotter Bolt kvittering for all arv etter han, og samtykker i
de gaver han har bestemt til Margit Jonsdotter og sine uekte barn.
Papir, ”afskrift af W. Lassen efter Lundhs Diplomatarium. L.” (Chr. C. A. Lange).
Originalen er i Riksarkivet, Oslo. Brevet er datert 1484, feria quinta pasce; i avskriften er
dette feilregnet til 31. mars, istf. det riktige 22. april.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr. 948
Dokid:
UBB Diplom
1484, 11. mai. Bergen
Andreas Janssøn leier til Bernt Sutman, Klaus Eberling og Klaus Janssøn tomten som
bakerhusene står på og en kålhage for 4 gylden årlig.
Pergament. Seglene, hvorav 2 våpensegl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 998
Dokid:
UBB Diplom
1486, 18. oktober. Bergen
Biskop Hans, lagmannen og rådmennene i Bergen kunngjør en avtale som borgerne i byen
hadde gjort med ridder Jon Smør, om at de ”for Ild skyld ville legge nogen Grunder øde”
Datert Anno Domini Mdlxxxvj, die sanct Euangeliste”.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, etter en vidisse av 28. oktober 1562: se
under denne dato. Avskrevet sammen med en taksering av grunnleien for ”Die funf ode
Grunde” fra 1633, og Erik Rosenkrantz`grunnbrev på de samme fem grunner, av 21. juni
1562; alt innlagt under sistnevnte dato.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Ckr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 30; her datert 1487 (trykkfeil?)
Dokid:
UBB Diplom
1488, 15. september. Nattedal (Seljord, Telemark)
Fire lagrettemenn kunngjør, at hr. Odd Alfssøn (av tre roser), fogd over Skidesyssel len, på
Tolf Pederssøns bønn fritok Harald Toressøn for tiltale fordi han var med å gripe Lidvard
Aslakssøn som hadde fått kongsdag, dog på den betingelse at han igjen skulle oppgi sin
anklage mot Tolfsbror Tofe, som hadde slått Haralds far ihjel.
Pergament, 3 par seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 267
Se Dipl. Norv. B.1. Nr. 961
Dokid:
UBB Diplom
1493, 1. juni. Tvilde (Voss, Hordaland)
Fire lagrettemenn på Voss gjør kjent, at Viljam Olafssøn solgte til Laurens Torsteinssøn 4
månedsmatsbol i Tvilde i Vinje åtting i Vangen sogn på Voss og mottok betaling for dette.
Pergament, 4 par seglremmer uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 618
Dokid:
UBB Diplom
1495, 5. februar. Bergen
Abbedisse Birgitta Ølreksdatter og Lafrans Olafssøn, confessor generalis i Munkeliv kloster,
bygslet bort en av klostrets tomter til kamper Klaus, fisker Hans og Fattigjokim og
etterkommere mot 10 skilling årlig i tomteleie.
Pergament, begge segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 982
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
W.F.K. Christies avskrift i Ms 67 a/ 1.
Dokid:
UBB Diplom
1495, 12. april. Eigeland i Liknes (Kvinesdal, Vest-Agder)
Tre lagrettemenn i Kvinesdal kunngjør en overenskomst mellom Svein Nilsson og Gunnstein
Torjulfsson. Gunnstein skal beholde halvparten av Ask (i Rennesøy, Ryfylke) fordi han
underholdt Sveins kone Ingeborg Toraldsdotter, som hadde fletført seg til han. Derimot skal
Svein beholde det som Ingeborg eide i England etter sin far.
Pergament. Hull til 3 seglremmer, men verken de eller seglene er bevart.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 622
Dokid:
UBB Diplom
1497, (4. mars) 17. april (sto oppført som 1495, 5. februar, som ovenfor samme dato).
Torsnes (Hordaland), Jondal?
Biskop Gottskalk på Holar (Island) kunngjør at han har vært på Torsnes i Sunnhordaland i
ombud for sin mor, Herborg Bårdsdatter, og sine brødre Peter og Guttorm herborg og Gyrid
Bårdsdøtre, og deres etterkommere. Diverse gårder og gårdparter oppregnes.
Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”efter Original Documentet”.
Avskriften er attestert av Christie: ”Copiens nøjagtige Overensstemmelse med Originalen
bekræfter W.F.K. Christie”. Originalen er nå tapt (?).
Utrykt (1966)
Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 672 (1971)
Vedlagt oversettelse ved Niels Alstrup Dahl, og en note av Christie om formen mazv”k =
mannsverk.
Dokid:
UBB Diplom
1498, 6. desember. Aurland (Sogn og Fjordane)
To lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Bård Sigurdssøn solgte til Hallvard Eilifssøn et halvt
månedsmatsbol i Ytre Øyum i Rygge (nå Vangen) sogn i Aurland prestegjeld og mottok
betaling for dette.
Pergament, 3. segl samt rester av 2. segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 442. Holcks samling. Ltr. Q.
Avskrift og merknader er vedlagt.
Dokid:
1500-1599
UBB Diplom
1502, 18. april. Bergen
Hans, biskop i Bergen, Christiern, prost ved Apostelkirka, og fire rådmenn i Bergen dømmer i
en sak mellom Margrethe Ivarsdotter og Torleiv Benkestokk. Margrete klager over at Torleiv
har tatt hennes landskyld av Sebjørntun og Ytstetun i Rønnøy i Gaupne (Luster). Hun legger
fram et beseglet «Doms brev» som viser at hun har retten til godset, og vinner dermed saken.
Papiravskrift fra ca. 1830 (?), tidligere innlagt i manuskriptsamlingen som Ms 1030.
Avskriften kan opphavlig ha hørt sammen med en stor samling papiravskrifter (etter major
Nils Griis Alstrup Dahl og andre), som nå finnes i Ms 67 b. Ingen opplysninger om originalen
er kjent. Ifølge teksten skulle Margrete Ivarsdotters eldre domsbrev være «dette brev
vedhæftet»; men det er ikke blitt avskrevet.
Brevet er datert «mandagen nest efter Tiburtii». Den mest kjente Tiburtius-messedagen er 14.
april. En annen Tiburtius ble feiret 11. august; mandagen deretter ville evnt. være 15. august.
Utrykt (1969)
Dokid:
UBB Diplom
1502, 15. august. Bergen
Se 1502, 18. april.
Dokid:
UBB Diplom
1504, uten dag. Haugum i Valle (Setesdal, Aust Agder)
To lagrettemenn i Råbyggelaget kunngjør, at Gunne Torgilssøn solgte til Byulf Ulfssøn 5
teiger i Haugum og mottok betaling for dette.
Pergament, begge seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 636
Dokid:
UBB Diplom
1504, 26. februar. Bergen
Hans (Theiste), biskop i Bergen, Christen Pederssen, prost ved Apostelkirken, Henrik Bagge,
høvedsmann på Kongsgården, og lagmann Erlend Frk tilkjenner Eilif Andorssøn en grunn ved
navn Bratten som ligger ved Bryggen, som hans far hadde pantsatt til Laurits Ingessøn,
rådmann i Bergen, og som denne hadde skjenket til vår frues alter i Korskirken. Det som Eilif
eiet ovenfor skjøtstuen på søndre side av gården, ga han til det nevnte alter.
Avskrift (vidisse).
Skrevet av 11. februar 1656. Brevet mangler segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 458
Dokid:
UBB Diplom
1504, 15. september. Bergen
Erkebiskop Gaute i Trondhjem, biskop Hans i Bergen og prost Christen Pederssen ved
Apostelkirken tilkjenner på grunn av en ulovlig betingelse ved pantsettelsen, Eilif Andorssøn
hans odelstomt Bratten ved Bryggen i Bergen som hans far Andor Nilssøn pantsatte til Laurits
Ingessøn, som igjen hadde gitt den til vår frus alter i Korskirken. Alteret hadde siden
innkassert hele grunnleien. Av denne grunnleien ga nå Eilif alteret to Bergargylden som en
årlig og evig rente.
Avskrift (vidisse).
Skrevet av den 11. februar 1656? Brevet er uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 459
Dokid:
UBB Diplom
1505, 14. oktober. Åmli, Aust Agder
Asbjørn Nilssøn, lagrettemann i Aust Agder, innberetter til Kong Hans omstendighetene ved
Aslak Nilssøns vådedrap på Amund Bjørnssøn.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1044
Dokid:
UBB Diplom
1507, 2. mars. Tønsberg
Lagmann Jon Jonssøn, byfogd Ingvar Olssøn og rådmann Lasse Jenssøn i Tønsberg gjør kjent
at Jens Laurenssøn solgte til Åsmund Ågessøn og hans sønn Heming hver halvdel i Nordre
Gautegård i St. Peters sogn i Tønsberg.
Pergament, seglene henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1047
Dokid:
UBB Diplom
1507, 13. september. Bergen
Erkebiskop Gaute Ivarsom og biskopene Eiliv i Stavanger, Anders i Oslo og Andor i Bergen
overdrar Nonneseter kloster i Bergen med alle tilliggende jordeiendommer til St. Antoniibrødrene i Bergen. Jordgodset oppregnes.
Avskrift på papir ved major Niels Griis Altrup Dahl, etter en kopi fra 16. århundre (?) utført
og bekreftet av Samuel Johannis, notarus ved Bergens domkapitel. Både origiganlbrevet og de
eldre avskriftene synes nå å være forsvunnet (?) – jfr. B.E. Bendixen i Bergens historiske
forenings Skrifter 6, 1900, s. 29.
Overført fra Ms 255 III/ 41.
Trykt i B.E. Bendixens: «Lungegaarden fra 1705 til 1844» (I Bergens historiske forenings
Skrifter 6) s. 30-32 (etter en annen avskrift).
Vedlagt: korrespondanse med Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, september/ oktober 1961,
om de forskjellige avskrifter av dette diplom, samt avskrift (!) ved A.M. Wiesener. Den
«bortkomne» avskriften kom i 1974 til rette ved Statsarkivet i Bergen.
Kopi av Statsarkivets Ms er mottatt 2.9.1981. Se også medfølgende brev fra statsarkivar Egil
Øvrebø, 1. sept. 1981 (2.9.81 Ms).
Dokid:
UBB Diplom
1508, 31. mars. Nidaros
Erkebiskop Gaute i Nidaros klager til Kong Hans over at hertug Christian har fengslet biskop
Karl av Hamar og tatt hans gård under påskudd av at biskopen har vært med på
bondereisningen på Hedemark.
Avskrift av major Niels G.A. Dahl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 471
Dokid:
UBB Diplom
(etter 1508, 18. juli) (Kjøbenhavn)
Kong Hans` svar på ekrebiskop Gautes klage over at hertug Christian hadde fengslet biskop
Karl i Hamar. Kongen svarer at biskopens sak vil bli tatt opp av hans dommere.
Avskrift av major Niels G.A. Dahl. Originalen befinner seg i Det Danske Geheimarkiv.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 473
Dokid:
UBB Diplom
1509, 24. november. Mainland (Shetland), Melby (Sandness, Walls parish)
Fire lagrettemenn “I Voghum” (Walls) i “Hietlande” (Shetland) kunngjør at Guttorm Nilson,
lagmann i Bergen, på tingstevne “I Medalbò a Sandnese» (Melby, Sandness) spurte om noen
kjente til Sira Gregorius Ivarsson hadde forbrutt sitt gods til kongen eller biskopen. Dette
benektet alle som var til stede.
Pergament. 2 seglremmer, men ingen segl bevart.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 651
Brevet er her stedfestet til «Hetland» (i Rogaland). Rett stedfesting i Jakob Jakobsen:
«Shetlandsøernes stedsnavne» (Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1901), s. 85,
161 m.fl. st. Se også Gustav Indrebø: Norsk målsoga, s. 280.
Vedlagt avskrift (med oversettelse) ved Nils Alstrup Dahl. Han har gjettet på at i Hietlande
skal være «Hetlands Skibrede, et Tinglaug i Jeddern og Dalernes Fogderie»
Dokid:
UBB Diplom
1512, 25. mars. Valle, Aust Agder
Tre lagrettemenn i Råbyggelaget kunngjør, at Ulf Olafssøn byttet til seg deler av gårdene
Brattetveit og Kvestad i Setesdal som tilhørte Ketil Torgerssøn mot deler av gårdene Rygstad
og Våg.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 656
Dokid:
UBB Diplom
1512, 6. oktober. Bergen
Gaute Ivarssøn selger til sin svoger Hans Krukov og hustru Sunniva Eidridsdatter (Rostung)
sin del i gårdene Frøysvik og Njøs i Sogn.
Pergament, remmer til 1. segl og rester av 3. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 1068
Jfr. Dipl. Norv. B.1. Nr. 1068
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1513, 26. mai? Alstadhaug (Skogn, Nord Trøndelag)
Morten Lassesøn og hans hustru Sigrid Gestdatter samt hennes bror Eystein Gestssøn
bekrefter at de har solgt til broren og svogeren Amund Gestssøn deler av garden Hallan ved
St. Egidius kirke i Værdal og at de har mottatt betaling for dette.
Pergament, seglremmer til 1. segl 2. (våpensegl) og 3. og 4. (bomerker) henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 480
Holcks gave. Litr. T.
Dokid:
UBB Diplom
1514, 8. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Tolv lagrettemenn på Voss frikjenner styrk Torgeirssøns to sønner på Rogn for et rykte på
bygden om at de skulle ha voldt døden til en fattig mann.
Pergament. Alle 12 segl mangler, men rester av 10 seglremmer.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1066
Holcks gave.
Dokid:
UBB Diplom
1514, 25. juli. Oslo
Avskrift.
Kong Christian I tar Trondhjem domkapitel under sin beskyttelse, og stadfester de tidligere
privilegier det har hatt når det gjelder folk og gods.
Avskrevet av major Niels G.A. Dahl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 175
Dokid:
UBB Diplom
1517, 1. august. Oslo
Kong Christian II gir ordrer til at Amund Tharaldssøn, som har begått uforsettelig drap, blir
landsforvist. Derimot får hr. Nils, som begynte slagsmålet, hverken kongsdag eller blir
landsforvist.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 147
Avskrift og brev fra Riksarkivet av 10. mars 1886 er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1520, 11. november. Stavanger
Berg Eyulfssøn bekrefter at hans bror Endrid Eyulfssøn har kjøpt 1 ½ månedsbol i
Vormestrand av ham og betalt ham for dette.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 680
Stiftamtmann Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember.
Dokid:
UBB Diplom
1521, 13. mars. Huseby (Vanse, Vest Agder)
Lagmann Benkt Hemingssøn på Agdersiden og fem lagrettemenn på Lista dømmer mellom på
den ene siden fogd Peter Kørning på Lista, som møtte på vegne av Are Markussøn og hans
hustru Geirlaug Sveinsdatter, og på den andre siden lagmann Jon Torgerssøn i Råbyggelaget,
som møtte på vegne av Gunstein Torkelssøn. Domsavsigelsen gjaldt gårdene Ask på
Mosterøy i Ryfylke og Øvre Eigeland i Kvinesdal.
Pergament. 1. og 2. segl henger på, dessuten rester av 4 par seglremmer.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 682
Dokid:
UBB Diplom
1523, 26. januar. Sunnanå (Vikedal, Rogaland)
Presten i Vikedal, Ivar Karlssøn bevitner sammen med to andre menn, at Sven Sigurdssøn
solgte en jordpart i Vormestrand, Bekke og Dysje i Vikedal til Endrid Eyulfssøn.
Pergament. Alle 3 segl mangler, men seglremmer til 2 segl henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 684
Stifteamtmann W.F.K. Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, 13. desember.
Dokid:
UBB Diplom
1524, 24. mai. Deventer (Nederland)
Rådet i Deventer skriver til oldermennene ved Kontoret i Bergen om en eiendom på nordsiden
av St. Peters kirkegård i Bergen, som Deventer-borgeren Arnt ten Marssche hadde kjøpt av
Marquart Lange.
Pergament, uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 692
Dokid:
UBB Diplom
1524, 28. mai. Bergen
(finner ikke notatet, bare kopi fra Dipl. Norv.)
Pergament, rester av 1., 2., og 3. segl er falt av.
Dokid:
UBB Diplom
1525, 9. mars. Trondhjem
Avskrift.
Hans Reff, biskop i Oslo, avlegger troskapsed til Kong Fredrik og Norges rike for erkebiskop
Olav Engelbriktson som selv ikke kan reise fra landet.
Originalen i Det Danske Geheimarkiv.
Avskrevet etter en avskrift av riksakrivar C. Lange 3.7.1845.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 1070
Dokid:
UBB Diplom
1528, 27. juni. Lübeck
Borgermestere og råd i Lübeck stadfester en overenskomst mellom Hans Surland og hans
kompanjong Jurgen Stuke på den ene side og Jurgen Gawessow på den annnen side.
Overenskomsten gjelder kjøpet av en kjømannsstue i Bergen.
Pergament, rester av seglet henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 704
Dokid:
UBB Diplom
1529, 2. november. Bergen
Biskop Olav i Bergen gir som lensmann i Hardanger, kvittering på kongens vegne for å ha tatt
imot drapsbøter fra Amund Erlingssøn som drepte Gunhild Thomasdatter, og for bøtene fra
hans far Erling Arnessøn som var atvistemann.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 615
Holcks gave Litr. S. Hans oversettelse er vedlagt.
Avskrift og merknader også vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1530, 15. september. Stavanger
Trogels Amundssøn, abbed på Utstein, selger klostrets gård Kokshus i Stavanger til Nikolas
Klaussøn. Den var kjøpt av Gudrun Koks i abbed Erengisls tid, men måtte nå selges på grunn
av nød og tap.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1094
Pergament, seglet mangler.
Major Dahls gave. Oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag)
Avskrift.
Abbed Mattis på Tautra gjør kjent at han har lånt 100 lodd sølv for å betale gjeld til
erkebiskop Olav. Derfor har han måttet pantsette deler av klostrets jordgods og selge et nytt
hus ved klostret til hr. Nils.
Avskrevet etter Gerhard Schiønings avskrift av riksarkivar C. Lange 9.7.1845.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.11. Nr. 566
Dokid:
UBB Diplom
1531, 9. oktober. Bergen
Ingerd Ottesdatters grunnbrev på Nordre Gullsko i Bergen.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Gegenwärtige Copa concordiret cum vero
Originali attestor/ C.W. Hoeltich, secretarius”. Avskrevet sammen med Erik Rosenkrantz`
grunnbrev på Nordre Gullsko av 20. januar 1562, og innlagt under denne dato.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 30.
Vedlagt avskrift (med lakuner utfylt) fra 1966.
- Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen
(Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 34.
Dokid:
UBB Diplom
1533, uten dag. Enes (Kvinnherad, Hordaland)
Kopi.
Tre lagrettemenn i Kvinnherad kunngjør, at Haldis Toredotter ga bort til sin farbror Sjurd
Davidsøn sin part i Aksdal som ligger i Karmsundet.
Xeroxkopi av originalen tilhører (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1534, 17. mai (?). Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Olaf Håkonsson på Fitha (Fitje i Gloppen) kunngjør at han har solgt til Jon Simonsson 15
månedsmatsbol i Rand (Innvik), og dermed også halvparten av øydegarden Tvinnereim.
Etter vidisse utstedt og beseglet av Poul Helliessenn laugmand i i Bergenn… 28. Junij Anno
1596; avskrevet sammen med et annet brev om samme gardhandel av 30. juli 1587. Ifølge
vidissen er det her oppførte brevet ”schreffuit paa wyxdrid sunedagen nest effter Ste Haluard
Anno MCDLI I I I” (1454). Siden de samme personene også opptrer i brevet av 30. juli 1587,
må noe være galt.
Datoen 17. mai 1534 er oppført i en note til Diplomatarium Norvegicum B.18. 117 (1490, 13.
juni): se brev fra dosent Hallvard Magerøy, Oslo, av 9. januar 1967 (vedlagt).
- Innlagt under 1587, 30. juli.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1534, 8. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Seks lagrettemenn på Voss stadfester, at Lars (Laurents) Torsteinssøm for 31 år siden kjøpte 4
månedsmatsbol i Tvilde og like meget i Mulen i Vangen sogn på Voss av Viljam og Arnfinn
Erlingssønner samt deres svoger Bård. Disse begynte nå å påtale at salget var usømmelig for
hedersmenn.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 723
Har tilhørt stiftamtmann Christie.
- Hans avskrift og oversettelse er innlagt i Ms 67 a.
Dokid:
UBB Diplom
1536, uten dag. Ytre Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Dette brev er ikke fullstendig gjengitt, bare referert i utdrag i et defekt papirbrev (konsept?)
fra ca. 1586: se denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1536, 1. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Lensmann Torstein Bjarnessøn og fem lagrettemenn på Voss tilkjenner Staffan Haldorssøn 9
månedsmatsbol i Nedre Himle i Bordalen åtting på Voss, som Anna Henriksdatter hadde
tilegnet seg.
Pergament. Alle segl mangler, men remmer til 3 segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 727, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske
diplomer 1350-1550, Oslo 1966, nr. 82.
Dokid:
UBB Diplom
1536, 25. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Lensmann Torstein Bjarnessøn og elleve lagrettemenn på Voss tilkjenner Sigurd Askelssøn
og hans tre søstre 11 månedsmatsbol i Grimstad i Vikja åtting på Voss, som Olaf Olafssøn,
hans brødre og slektning holdt tilbake uten skjellig grunn.
Pergament, alle 12 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 728
Gitt av gårdbruker Ole Gjeranger.
Dokid:
UBB Diplom
1537, uten dag. Stavanger
Biskop Hoskuld av Stavanger gir tilbake til Gislaug Sveinsdotter hennes odel i Aske og Vaule
(Mosterøy), som en tid har tilhørt bispen.
Pergament, rester av seglet henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 733
Dokid:
UBB Diplom
1538, uten dag. Sandnes i Bygland (Setesdal, Aust Agder)
To lagrettemenn kunngjør, at Arne (?) Bjørnssøn solgte til Roald Salvessøn stølen Løning i
Sandnesdalen i Bygland, og at Åsulf Torbjørnssøn undte Roald det som hans slekt eiet i
Sandnesdalen for den skade hans sønn Eyvind hadde tilføyet Aslak Roaldssøn.
Pergament, begge segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 738
Dokid:
UBB Diplom
1541, 14. mars. Bergenhus (Bergen)
Høvedsmann Tord Rød i Bergen bygsler bort en grunn som kaltes Buklergrunn i
Hollenderstredet i Bergen til byfogd Anders Mattissøn og hans hustru Gennit Jonsdatter for to
Bergerylden i årlig grunnleie.
Pergament. Seglet mangler, men remmen henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 748
Cfr. brev av 6/3 1583, 18/12 1583, 22/5 1622 og 1643.
Dokid:
UBB Diplom
1541, 16. mai. Kjøbenhavn
Kong Christian III sender ut en forordring om utlendingers handel i Bergen og stadfester til
dels byens tidligere privilegier.
Pergament. 1 par seglremmer, men seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 742
Dokid:
UBB Diplom
1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)
«Vij efftherscreffne Oluff Sebiørnsøn wor nadh(igs)te herres ffogigg och proust wti nordfiord
Her Tue (?) N: spst (: sogneprest?) i gloppe» samt fire (?) lagrettemenn i Nordfjord kunngjør
at Sigurd Siurdsøn tok kirkefolket i Vereid til vitne på at han hadde kjøp 15 månedsmatsbol i
rand av Oluf Hakonssøn på Fitje. Dette var også bevitnet av folket i Nedstryn på Lunde.
Papir, spor av 6 segl.
Utrykt (1966)
Jfr. Jakob Aaland: Gloppen-Breim I, 167-168, der brevet er referet. Etter Aaland er Oluf
Sebjørnsøn både fogd og prost i Nordfjord; men ordlyden kan vel også tolkes på annen måte.
- Dateringen er ugrei: ifølge brev av 1534, 17. mai (?) har Olaf Håkonsson solgt denne parten
i Rand til Sjurd Sjurdsønns farfar (?) Jon Simonsson. Det samme er opplyst i brev av 30. juli
1587 (Gloppen): se dette brevet og korrespondanse som er vedlagt det.
Dokid: 75d254704 (sto før 1541, 16. mai, merk dokidnr.)
UBB Diplom
1542, 20. juni. Bergen
Lagmann Mats Størssøn avgjør en sak mellom Mads Amundssøn og Lars Jonssøn om en
laupsleie i ytre tun i Faleide, som Mads gjorde krav på, mens Lars godtgjorde at godset hadde
tilhørt hans slekt i 4 generasjoner. Det skal fortsatt tilhøre Lars. - Brevet ble skrevet «paa
Brendhe Almindelig» (: Brede allmenning) «thiisdaugh effter Butolphi».
Papirvskrift, kopi av kopi.
Foreleget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i
Nordfjord og tre lagrettemenn i Stryn. Her er brevet fra 1542 avskrevet etter et brev fra 20.
juni 1575 (!) om samme sak. Etter skinnbrevet fra 1609 er vår avskrift utført av Jakob Aaland
(omkring 1920)? Skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Invik.
- Innlagt under 1609, 3. november.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Seks lagrettemenn i Nordfjord bevitner at Nils Kolbenssøn solgte til Anders Torgilssøn en
laups leie i Ytre-Eide, og det han eide i Staffrijn (Stauri), og mottok betalingen.
Etter vidisse på papir, utstedt av And(ers) Hansen, Lauris Pedersen borgemester wdj bergenn
oc Christenn Sch(riffu)er, stadzens schriffier (uten år).
Spor av 3 vokssegl.
Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?).
Utrykt (1966)
Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, Nr. 870 (1972)
Dokid:
UBB Diplom
1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Mats Størssøn, lagmann i Bergen, og tolv andre lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at de etter
ønske av «fornumstig suend Pawel Vendelbu» har gått grensepågang mellom Elling Oluffsøn
og Olle Torkellsøn.
Ubekreftet avskrift på papir, visstnok fra 16. århundre.
Fra Ytre-Eide (gave fra Jacob Aaland?)
Utrykt (1966)
Trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 880 (1972)
Dokid:
UBB Diplom
1544, 25. januar. Bergen
Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn
bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø
kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av at de er forfalt og dertil ligger nær ved
andre kirker. Deres inntekter skal legges inn under Korskirken i Bergen. Kong Fredrik II
stadfester denne bestemmelse 8. mars 1574.
Etter avskrift på pergament, uten segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 763
2 avskrifter er vedlagt.
Har tilhørt Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1544, ca. 30. november. Bergen
Fire rådmenn og en borger i Bergen gjør kjent. At de etter borgermesterens og rådets
anmodning verdsatte Gertrud Bakerkones gård, som Halstein Jonssøn ville kjøpe, til 150
Bergergylder, men kjøpesummen ble derpå nedsatt til 100 Bergergylden grunnet opplysninger
som Halstein hadde gitt.
Papir, alle 5 påtrykte segl er falt av.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 757
Sogneprest P.H. Hertzbergs gave.
Dokid:
UBB Diplom
1545, uten dag. Valle (Aust Agder)
To menn kunngjør at de var til stede ved en overenskomst mellom søstrene Gunhild og Gro
Sigurdsdøtre. Overenskomsten gjaldt deres fedrearv i Helle i Setesdal.
Pergament. Begge segl mangler, men rem til 1 segl henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 762
Dokid:
UBB Diplom
1545, 18. februar. Guddal (Kvinnherad, Hordaland)
Kopi (se også 1460, uten dag).
Eskil Olaffsøn og Helge Olaffsøn, lagrettemenn i Sunnhordaland. Samt Jon Staffansøn svarte
Olaff Ottesøn, at Dagfin Tostensøn og hans to brødre, Eskil og Odd, hadde en frenke ved
navn Marit Håvardsdatter, som eiet gården Øvsthus på Varaldsøy, og at Dagfin, som den
lengslevende av brødrene, arvet Øvsthus etter hennes død.
Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt samt brev 27.8.1969 fra Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt.
Dokid:
UBB Diplom
1545, 22. juni. Bergen
Niels Berildsøn, befalingsmann på Bergenhus vepneren Trond Benkestokk og lagmann Mats
Størssøn stadfester delingen av garden øvre Tveit i Standvik mellom svogrene (?) Anbjørn
Arnesøn, Osmund Kjeldsøn og Ole Alfsøn, etter at Anbjørn hadde klaget over delingen.
Etter avskriftn inntatt i en underrettsdom av 8. juni 1654 (se denne dato), avsagt av
sorenskriver i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og tolv lagrettemenn, om grensene mellom
de forskjellige eierne på Tveit.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.16. Nr. 619
Kjøpt 1922 av Krüger, Sjørsand i Fusa.
Dokid:
UBB Diplom
1545, 24. juni. Steinsviksholm (Nord Trøndelag)
Prosten på Strinda, Peter Audleifssøn tillater etter ordre fra høvedsmann Tord Rød på
Steinsviksholm, at Østen i Saksvik kan gifte seg med en kvinne, som er beslektet med hans
forrige hustru i fjerde ledd, da denne grad av slektskap ikke er forbudt ifølge kirkeordinansen.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 760
Dokid:
UBB Diplom
1547, uten dag. Valle (Aust Agder)
To lagrettemenn i Setesdal gjør kjent, at Agvald Torleifssøn solgte til Torald Roaldssøn 2 ½
markbol i Nordre Home og mottok betaling for dette. Retten til å innløse dette ble forbeholdt
Torleif Torleifssøn.
Pergament, rester av 1. segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 766
Dokid:
UBB Diplom
1547, 24. august. Eigeland (Kvinesdal, Vest Agder)
Lagmann Jon Simonssøn i Agder stadfester lagmann Nils Klaussøns kjennelse, som går ut på
at Torald Torlakssøn skal arve etter sin svigermor Jorun Torgildsdatter gårdene Hårikstad og
Berge samt det sølvet, som ikke ble tatt med i felleseie ved hennes bryllup.
Pergament. Seglet mangler, men remmen henger ved.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1124
Fru kansellirådinne Christies gave.
Dokid:
UBB Diplom
1548, uten dag. Vik (Sogn og Fjordane)
Fire brødre i Leikanger erkjenner at Iver Brianssøn (?) og Olaf Helgessøn har mottatt og gjort
riktig regnskap for en arv etter deres avdøde søster Ingeborg på Søndrol i Valdres samt at Iver
har fått betaling for dette i form av jordeiendom.
Pergament. Alle 3 segl mangler, men rem til 1 segl henger ved.
Et 4. hull tyder på at brevet har vært forbundet med et annet.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 768
Holcks gave. Litr.r.
Dokid:
UBB Diplom
1552, uten dag. Gjerpeland (Lardal, Vestfold)
Tre lagrettemenn kunngjør, at Gunnar Eyvindssøn solgte til Alf Jonssøn og hans hustru
Gunvor et ørtugland og 5 øresbol i Søndre Gjerpeland i Lardal og at han mottok betaling for
dette, pluss at han et år i forveien hadde solgt dem like meget i samme gård.
Pergament, de 3 seglene mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 775
Dokid:
UBB Diplom
1552, 23. februar. Rollag (Buskerud)
Niels Jenssøn, sogneprest til Sigdal og prost i Hallingdal og Numedal, kunngjør at Wd
Reerssøn har gjort regnskap for det kirkeombud han i fem år har hatt for Vegglids kirke, og
skal være fri for videre krav i den forbindelse.
Avskrift på papir, forært av Johannes Sundvor 9.7.1924.
Originalbrevet (på papir) tilhørte den gang kaptein og fiskeriinspektør Simonnæs.
I den tidligere diplomkatalogen datert 1570; men dette er galt: i avskriften står MDLII (1552),
og dessuten var Niels Jenssøn ikke prest i Sigdal i 1570. (Iflg. DN IX, 775 var han sogneprest
i Sigdal og prost i Hallingdal 1555.)
Utrykt (1967)
Trykt etter originalen (nå i Riksarkivet, Oslo) i Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 967
(1972).
Dokid:
UBB Diplom
1552, 28. august (?). Vevring kirkegård (Vevring, Sogn og Fjordane)
Presten i Førde, Truls Laurssøn kunngjør, at Endrid Erlingssøn på Apneseter etter
gudstjenesten fikk tre hederlige menns vitnesbyrd om at gården Insteinstad i Jølster var rette
odel til Eindrids far.
Pergament. Uten segl, men 2 seglremmer henger ved.
To skrevne bomerker er satt på diplomet.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 774
Dokid:
UBB Diplom
1553, 30. april. Bergen
Henrik Olssøn og hans hustru Dorethe Lauritsdatter selger til Torsten Olssøn og hans hustru,
en søster av Dorethe, halvgården Børøya i Moster sogn i Sunnhordaland og en ødegård på
Bremnes og mottar betaling for dette.
Pergament, 2 segl (bomerker) og 1 seglrem henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 778
Dokid:
UBB Diplom
1554, uten dato. Lyngdal (Foss, Vest-Agder)
To lagrettemenn i Lister len, Sigbjørn Henseson og Ånunde Gamalson, henviser en
eiendomsak mellom ”Biermod paa Fosse” (Bjermod Torsteinsson) og Tolleif Toreson til ”thet
fyrste lagting nest kommandis” i 1554.
Xeroxkopi etter original på papir, tilhørende Ove Knutsen, Ture Nermanns vei 175,
Fyllingsdalen.
I originalen, rester av 2 seglavtrykk i grønt voks.
Utrykt (1969)
Om striden mellom Bjermod Torsteinsson og Tolleif Toreson jfr. Årsskrift for Agder
historielag 1962/63, s. 28 ff.
Kunstmaler Reidar Smith Jansen, Bergen, opplyser (april 1969) at han i sin tid har kjøpt
brevet av nå avdøde tannlege Steinar Messel, Bergen. Smith Jansen har så latt det gå videre til
nåværende eier, Ove Knutsen.
Gjennom tannlege Messel kan provensiensen antakelig føres tilbake til Mæsel i Finsland.
30.4.1969: M.T.
Dokid:
UBB Diplom
1554, 5. juni. Stavanger
Superintendent i Stavanger, Jon Guttormssøn, vepner Trond Ivarssøn og lagmann i Stavanger,
Laurents Hanssøn aviser en dom mellom Sigmund Torleifssøn på hans svigermors Geirlaug
Sveinsdatters vegne og Arnbjør på Jill angående gården Vaule i Ask skibrede (Mosterøy
herred). Vaule var Geirlaugs odel og var solgt til kannik Truls, Arnbjørns bror, av hennes
mann Arne Markussøn. Nå tilkjennes Geirlaug retten til gjenløsning.
Pergament, rester av 2. og 3. segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 782
Dokid:
UBB Diplom
1555, 20. juni. Bergen
Mats Størssøn, Bergens og Gulatings lagmann, tildømmer i henhold til framviste brev Siuord
på Møkelbøe (Bødal i Loen) 8 månedsmatsbol i Møkelbø fra tre andre menn, i Breim og
Olden, dersom disse ikke innen år og dag kan bevise sin rett til godset.
Etter vidisse på pergament, datert Bergen 15. oktober 1599: se under denne dato.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 707
Dokid:
UBB Diplom
1556, uten dag. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Tre lagrettemenn på Voss kunngjør, at Askel Helgessøn på Øvre Himle og hans mor Agatha
Ormsdatter gir sin slektning Jørund Rikolfssøn på Nesheim de 5 månedsmatsbol i Holven i
Granvin som var deres rette odel, og som Jørund hadde gjenløst for rikets råd i Bergen.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 787
Major Dahls gave. Hans oversettelse er vedlagt.
Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 b.
Dokid:
UBB Diplom
1556, 8. april. Slidre (= Slidre sogn, V. Slidre, Oppland)
Bjørn Olafssøn gjør kjent at han med sin hustrus samtykke har solgt til Sigurd Bårdssøn 14
løpsbol jord i Midtre Ljøsne, Tønjum i Lærdal, og at han har mottatt 36 lodd sølv i betaling
for dette.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men remmer til 4 segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 776
Holcks gave. Litr. X.
Dokid:
UBB Diplom
1557, 13. januar. Hope (Tysnes, Hordaland)
Anders Hallvardson i Gjøvåg vitner at han er blitt spurt av ”Bujennal i Hophe” hvem som var
rett odelsmann til Liland, Espeland og Leøvigh (Løvik?) i Fana. Anders har tidligere hørt
”Bienne Olafsson bondhe i Hope” si at han og hans etterkommere hadde retten til disse
gardene. Dette har han ofte hørt og er villige til å sverge på. Tre menn: Bienne på Eid, Sjur på
Beltestad og Olav på Lande, bekrefter vitnemålet med sitt segl.
Avskrift ved Johannes Sundvor etter ”orig. paa paper funne hjà ekkja Herborg Remna i
Strandvik 13.8.1925”.
Overført fra sogneprest Olafsens manuskriptsamling (Ms 777 c.24.4.).
Utrykt 1972 (?)
Opplsyninger om originalen er f.t. ikke kjent.
Trykt etter originalen (nå i Riksakrivet, Oslo) i Diplomatarium Norvegicum XXI, Nr. 1054
(oktober 1972)
Dokid:
UBB Diplom
1558 eller 1563, uten dato. Fjellberg (Hordaland)
Fire menn stadfester at Olaf Halvardssøn kjøpte en løpsbol og en spannsbol i Nedre Utbjoa,
Fjellberg i Sunnhordaland av Jon Gautessøn og at han betalte for dette.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 753
Dokid:
UBB Diplom
1558, 2. juni. Stavanger
Seks menn dømmer mellom Svein på Birkheim og kannik Jon Guttormssøn på Simon
Torleifssøn og Peter Reidulfsøns vegne. Dommen gjelder gården Aske, som etter de fremlagte
beviser tilkjennes Geirlaug Sveinsdatter og Gro Gunsteinsdatter til evig odel og eie.
Pergament. 1., 5., og 6. segl (utydelige) henger på.
Dokid:
UBB Diplom
1558, 17. juni. Bergen
Bergens og Gulatings lagmann, Matts Størssøn samt begge borgermestre og lagretten i Bergen
tilkjenner Arnfinn Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i Bjørge i Kvitlar åtting på Voss, som en
kvinne ved navn Steinvor hadde skjent til Munkeliv kloster. Til dette hadde Arnfinn bevist at
han var den rette odelsmann.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 780
En fotokopi av diplomet er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1558, 8. september. Vang (Oppland)
Torstein Torgeirssøn bekrefter at han for 11 kyrlag og 8 lodd sølv har solgt til sin slektning
Øyvind Peterssøn 9 løpsbol i gården Lomen i Lomen sogn. Gården hadde tidligere blitt solgt
til ham av Øyvinds far Peter Geirmundssøn.
Pergament. Remmer til 3 segl, 2. segl henger på.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 781
Dokid:
UBB Diplom
1559, 1. mai. Oslo
Kong Fredrik II utsteder ved sin stedfortreder kansler Peder Huitfeldt landsvistbrev for
Ingemar Sveinssøn, som uforvarende drepte Harald Amundssøn, mot at han skal betale 1 ½
tegn og fredkjøp.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 782
Dokid:
UBB Diplom
1559, 14. mai. Kvamme (Valle, Aust Agder)
Seks lagrettemenn i Valle i Setesdal gjør kjent, at de fikk i stand et forlik mellom Agvald
Torleifssøn og Amund Toraldssøn angående Agvalds arv etter foreldrene som Anunds far
Torald hadde bestyrt. Forliket gikk ut på at Anung skulle gi Agvald en hest til 12 mark og en
vårku.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 783
Jfr. Dipl. Norv. B.6. Nr. 766
Dokid:
UBB Diplom
1559, 24. juli. Bergen
Høvedsmann Christoffer Valkendorff leier ut en grunn i Vågsbotnen til Hendrick Dresse.
Pergament. Seglrem, men ikke noe segl.
Utrykt (1966)
Grunnen kunne være den samme som Valkendorff kjøpte iflg. brev av 26. januar 1559: se
Norske Magasin I, s. 593.
Dokid:
UBB Diplom
1560-årene? (ca. 1585). Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Ti (elleve) lagrettemenn i Gloppen og Stryn (Stryn og Olden) skiprede bevitner en ættebolk
som inneholder etterkommere etter Erik Kolbensøn, og angår eiendomsforholdet til Ytre-Eide
og Stauri i Stryn.
To ubekreftede, samtidige avskrifter (konsepter), skrevne med samme hånd og antakelig på
samme tid som skriftebrevet av 19. oktober 1585. ættebolken må iallfall være satt opp etter
Nils Kolbenssøns salgsbrev av 18. februar 1543; ifølge opplysninger i den tidligere
diplomkatalogen kanskje også ”før 1577?”. Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?)
Utrykt (1966)
Trykt, med datering til (1560-årene?) i Diplomatarium Norvegicum XXI, Nr. 1140 og 1141
(1972).
Dokid:
UBB Diplom
1560, 4. mai. Ekreim (Vannylven, Møre og Romsdal)
Iver og Jon Olafssønner på Lundebrekke (Lundehaugen) samt Endrid Torkelssøn på
Skjerveim bekrefter at de med sine søskens samtykke har solgt grunnen Espehaug (Haugen)
ved Ekreim i Vannylven, som var tilfalt dem etter foreldrene, til Rasmus Monssøn på
Espehaug, og at de har mottat betaling for dette.
Pergament. 1. og 2. segl, dessuten remmer til 4 segl. 3 skrevne bomerker.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 784
Dokid:
UBB Diplom
1560, 25. juli. Odense
Stadfestelse av Bergen bys privilegier.
Kong Fredrik II stadfester de privilegier hans far kong Christian III har gitt Bergen by.
Pergament. 1. seglrem henger på, men selve seglet mangler.
Gave 1926 fra Dr. Edv. Bulls etterkommere ved Prof. Edv. Bull, Oslo.
Utrykt.
Registrert etter kopiboka i Norske Rigs-Registranter I, s. 299.
Edvard Bulls brev av 4.4.1926 og A.M. Wieseners svar av 8.4.1926 er vedlagt (i kopier).
Dokid:
UBB Diplom
1561, 17. juni. Bergen
Høvedsmann Erik Rosenkrantz, superintendent dr. Jens Schjeldrup, lagmann Mats Størssøn
og rådmann Laurits Vog kunngjør et forlik mellom Anders Torkildssøn (Ytre-Eide) og på den
annen side Jens Olsen og Torgils Gundelssen, om en del jordgods i Stryn og Olden.
Ubekreftet og ubeseglet avskrift på papir, fra 16. århundre (?), fra Ytre-Eide (gave ved Jakob
Aaland?).
Utrykt (1966)
Dokid:
UBB Diplom
1561, 4. oktober. Achen (Tyskland)
Arveskifte etter Peter Souber.
Hans svigerfar, Bartholomess Stiff, eier en pant i et bryggehus (vertshus) kalt Der Wisse
Wind. Pantet er på 18 gylden. Huset blir tilkjent Paulus Lersch, som skal betale den årlige
byen Aich (Aachen) og to meddommere.
Kvittering er gitt på baksida av diplomet. Fotografiet etter original på pergament, som f.t.
(januar 1971) tilhører dr. Einar Bonge, Bergen.
2 av 3 segl og den 3. seglremmen er bevart på originalbrevet.
Dette er sannsynligvis kommet til Bergen med en tysk innflyter, og har nå vært familien
Bonges eiendom i atskillige år. Det kjennes ingen forbindelser mellom slekter (personer) i
Bergen gh dem som nevnes i diplomet.
Om identifiseringen av byen Aich med Aachen, se vedlagt brev fra Dr. Udo Arnhold, Bonn,
av 7.1.1971.
Avskrift og oversettelse ved professor Olav Brattegard er vedlagt.
Utrykt (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1562, 21. juni. Bergen
Erik Rosenkrantz`grunnbrev på ”die fünf öden Gründe”.
Etter avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Dass dieses eine richtige Copia
bezeuget C W Hoelstich Secret”. Avkrevet sammen med to grunnbrev av 18. oktober 1486 og
28. oktober 1562 (se disse datoer), samt en takstering av grunnleien fra ca. 1633.
Fra Koren-Wibergs manuskripsamling. Trykt etter et annet forelegg (originalen?), i Chr.
Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 31-33. Jfr.
også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen
(Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 33-34.
Noen originalbrev synes ikke å være kjent.
Dokid:
UBB Diplom
1562, 30. august. Bergen
Anders Nielsen, Barbara Krukuv og Adelus Krukuv leier ut en åpen grunn i Gullskoen i
Bergen til tre kjøpmenn fra Bremen.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Diese Copia concordiret cum Originali
attestor/ C W Hoeltich Secretarius”.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, s. 33-34. Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter
fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger,
1892:7), s. 32 og 34.
Dokid:
UBB Diplom
1562, 28. oktober. Bergen
Lagmann Mats Størssøn samt borgermester, rådmann, byfog og to borgere i Bergen utsteder
avskrift av biskop Hans`grunnbrev for de ”øde grunner” av 18. oktober 1486. Disse grunnene,
som hadde tilhørt ridder Jon Smør, er nå Erik Rosenkrantz` ”Odils Grunder”, og han skal ha
grunnleie for dem.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, ved sekretær C.W. Hoeltich. Avskrevet
sammen med en taksering av grunnleien for ”Die fünf öde Gründe” fra 1633, og Erik
Rosenkrantz`grunnbrev på de samme fem grunner, av 21. juni 1562; alt innlagt under
sistnevnte dato.
Fra Koren-Wiberg manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums
manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 30; her datert 1567. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og
Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania,
Forhandlinger, 1892:7), s. 34.
Dokid:
UBB Diplom
1562, 2. november. Bergenhus (Bergen)
Høvedsmannen på Bergenhus, Erik Rosenkrantz til Valsø bekjentgjør at han på kongens
vegne har leiet bort en av tomtene til Allehelgens kirke til Dankert Skotte og hans hustru.
Tomten ligger ved Øvregaten i Bergen og grunnleien er 12 skilling pr. år.
Pergament. Seglet henger på, men er utydelig.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 758
Dokid:
UBB Diplom
1563, 20. januar. Bergen
Erik Rosenkrantz`grunnbrev på Søndre Gullsko i Bergen.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Dass obiger Grundbrieff rochtig
abcopiiret wie er in den Contorschen Grundlage zu finden solches attestiret C W Hoeltich
Secretarius”.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 37-38. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og
Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania,
Forhandlinger, 1892:7), s. 34.
Dokid:
UBB Diplom
1563, 20. januar. Bergen
Erik Rosenkrantz`grunnbrev på Nordre Gullsko i Bergen.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Gegenwärtige Copa concordiret cum vero
Originali attestor/ C.W. Hoeltich, secretarius”. Avskrevet sammen med Ingerd Ottesdatters
grunnbrev på samme gård av 9. oktober 1531 (se denne dato)
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 37-38. Jfr. Ynvar Nielsen: Vedtægter og
Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania,
Forhandlinger, 1892:7), s. 34.
Dokid:
UBB Diplom
1563, 20. januar. Bergen
Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Svensgården i Bergen.
Avskrifts avskrift, fra 1920-årene (?), etter ”secretærens copi”.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt etter den eldre avskriften fra 18. århundre i
Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 34-35;
forelegget er her angitt som ”Copia Secretarii Anno 1729”. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og
Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania,
Forghandlinger, 1892:7), s. 34.
Dokid:
UBB Diplom
1563, 1. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Lensmann Styrker Anderssøn, underprost Laurits Erikssøn og fire lagrettemenn på Voss
kunngjør, at Torfinn og Mons Hallessønner stadfestet det makeskriftet som deres far Halle
Monssøn hadde gjort med sin bror Peder Monssøn, da denne fikk 8 månedsmatsbol i Løyne
og 4 månedsmatsbol i Upvitne, begge i Borstands otting i Vangens kirkesogn på Voss, et
månedsmatsbol i Kjos og 3 månedsmatsbol i Lemme, begge i Vinje otting samme sted, mens
Halle fikk 8 månedsmatsbol i Nesheim i Borgstrand otting og 4 ½ månedsmatsbol i Nedre
Tun i Berge i Dyrvedals otting samt hans søster Stenvor 4 månedsmatsbol i Litlesaude i Vikja
otting, alt i Vangens sogn på Voss; likeså stadfetstet brødrene deres fars salg av 3
månedsmatsbol i Lemme til Peder Monssøn.
Pergament, alle segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 761.
Dokid:
UBB Diplom
1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Lensmannen, underprosten og ti edsvorne menn på Voss kunngjør at de etter Laurits
Eilifssøns anmodning i mai og august 1562 ved Vossevangen kirke i folkets påhør ga ham en
erklæring om hvilke odelsbrev han tidligere hadde eiet som bevis for sin betydelige odelsjord
på Voss, arvet etter hans foreldre. Disse odelsbrev var brent sammen med hns gård Gefte for 1
½ år siden. Ni av de ti menn kunngjør i fasten det følgende år et odelsskifte mellom Laurits
Eilifssøn og hans slektning, etterkommere etter hans farfars søster, Anbjørg.
Pergament. Alle 12 segl henger på, men er utydelige.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 788
Dokid:
UBB Diplom
1563, 26. april. Bergen
Bergens domkapitel kunngjør at det har leid ut til Marite Cornelisdatter en grunn kalt
Gassegrunn på Stranden, som lagmannen Mats Størssøn hadde leid før brannen. Grunnleien er
4 ½ bergergylden årlig.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium B.12. Nr. 677
Dokid:
UBB Diplom
1564, 29. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Nils Henrikssøn, prest på Voss, lensmann Styrker Anderssøn og fire lagrettemenn fra samme
sted bevitner, at Gunhild Iversdatter tilbød sine søstre Gyrid og Sigvor Iversdøtre alt sitt fars
og mors odelgods på Voss og i Hardanger til kjøps, som de også innløste og skiftet mellom
seg med samtykke av Gyrids sønn Gudlaug Lauritssøn og Sigvors mann Laurits Erikssøn.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 790
Gave fra kirkesanger Kythe.
Dokid:
UBB Diplom
1564, 7. september. Bergen
Papiravskrift.
Lagmann Mattis Størssøn m.fl. utsteder en vidisse av et eldre brev, datert Hatteberg 1540
(uten dag) = DN I, 1096.
Avskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, etter diplom ”tilhørende Christiansandske
Musæum”. Brevet fra 1540 er i DN trykt etter original (ikke etter denne vidissen).
Innlagt i manuskriptsamlingen: Ms 67 b 68.
Utrykt (1969)
Vidisse trykt etter original, nå i Riksarkivet, Oslo.
I Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 1119 (1972).
Dokid:
UBB Diplom
1564, 29. september. Vikøy (Hordaland)
Thorbjørn Olssøn på Sandven, lensmann i Øystese skiprede i Hardanger, og fire lagrettemenn
kunngjør, at Sigrid Siversdatter forlangte et odelsvitne av Olaf Pederssøn, som tidligere hadde
bodd på Noreim i Vikøy, om hva hun eiet i denne gård, dertil svarte han, at han ikke visste
annet enn at det tilkom henne i årlig landskyld to pund smør og to pund salt av Noreim og en
halv fjerding av Skutlaberg, som var hennes salige mors odel etter sin morfar Anved på
Noreim.
Vidisse på pergament, av 6 segl vedhenger de 2 siste.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 791
Dokid:
UBB Diplom
1565, 6. juli. Bergen
Magdalene Thørrisdatter erkjenner at hun skylder 500 daler til Klaus Holst og hans hustru
Marine Jonsdatter Hakrog for 7 ½ kleiver, som hadde tilhørt denne første mann Lasse Dun
som arv etter faster Lille Marine og ved hans død var tilfalt hans enke og barn, og som nå
Magdalene har kjøpt og skal betale i 3 nærmere angitte terminer.
Pergament, alle 8 segl vedhenger.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 792
Dokid:
UBB Diplom
1565, 31. desember. Gloppen (Sogn og Fjordane)
To lagrettemenn i Nordfjord erkjenner, at de har gjort et jordbytte med (sin bror?) Larens
Jonssøn angående noe jordgods i Innvik og Breim herreder.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.15. Nr. 716
Dokid:
UBB Diplom
1566, 8. september. Bu (Ullensvang, Hordaland)
Jakob Sevrenssøn, sogneprest til Eidsfjord, og fem lagrettemenn i Kinsarvik skiprede og
Eidsfjord kunngjør, at de overvar et jordbytte mellom Sjurd Nilssøn på Drag og hans frende
Haldor Haldorssøn på Bu, der denne skulle ha Tveisme eier, mens Sjurd skulle ha hele
Haldors anpart i Midnes og Huse.
Papir. 2 påtrykte vokssegl og spor av 4 hvorpå intet segl har vært trykt.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 794
Dokid:
UBB Diplom
1567, 16. mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)
Pergament, av de 6 segl vedhenger bare levninger av nr. 5.
Dokid: 75d254756 (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1567, 19. november. Bergen
Fire kanniker i Bergen leier til superintendanten dr. Jens Schelderup og hans hustru og barn
en grunn som tilhører domkapitlet: ”Gassegrund” på Stranden, nedenfor Scheltus` hus, mot en
årlig avgift.
Pergament, seglet mangler.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 796, og i utdrag i Norske Magasin I, s. 480.
Dokid:
UBB Diplom
1568, 5. mars. Bergen
Tre adelsmenn, Jørgen Lykke til Overgaard, Bjørn Anderssøn til Stenalt, Christopher
Walkendorf til Glorup, og tre lagmenn, Mats Størssøn i Bergen, Jon Simonssøn i Agder,
Christopher Nilssøn i Stavanger, tildømmer hr. Hans Halvorssøn, sogneprest i Manger, etter
gamle brev en jordeiendom Kvamme i Sæbø på Radøy, som Magne Beraas på Ragne
Kvammes vegne gjorde fordring på i henhold til et makeskifte mellom hennes forfedre og hr.
Heming Sigmundssøn, den gang sogneprest på Manger.
Papir, 6 påtrykte segl hvorav 3 røde og 3 grønne.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 797
Gitt av sogneprest Wolff.
Vedlagt: avskrift fra det 19. århundre, ifølge på skrift utført av ”præsten Wolff”. Kopien har
på grunn av en feillesning vært innlagt under 5. mars 1573; men er identisk med det
foreliggende brev fra 1568.
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1568, 10. juli. Bergen
Erik Rosenkrantz` grunnbrev på Stenkjelleren ved Nordre Gullsko i Bergen.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre; avskrevet sammen med hans enke Helwig
Hardenbergs grunnbrev på samme gård, 22. juni 1578.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 38-39. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og
Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Chrisitania,
Forhandlinger, 1892:7), s. 32-33.
Dokid:
UBB Diplom
1568, 2. september. Bergen
Lensmann Christoffer Valkendorf, Norges rikes kansler Johan Venstermand, lagmann Mats
Størssøn og borgermester i Bergen Anders Christierssøn stadfester laugsartiklene for
gullsmedlauget i Bergen. Brevet ble beseglet av disse fire, samt på gullsmedenes vegne av
”forne Knudt” (Knut Goldschmidt), og Henrik Høyer.
Pergament, ca. 315 x 335 med mer. Har vært sammenbrettet på tvers (i skriftretningen), og er
derved blitt skadd i høyre kant.
6 par seglremmer, men ingen segl bevart.
Vedlagt to avskrifter fra 1820-30-årene: en utført av Niels Alstrup Dahl, den andre av
riksarkivar Lange.
Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergen Museums
Aarbog 1893, nr. 6), s. 9-10.
Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/59 a). en avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes i
Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1570, uten dato. Gloppen (Sogn og Fjordane)
Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4
månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen.
Avskrift på papir ved lærer Jakob Aaland, Bergeb, etter originalbrev på pergament, som i sin
tid (1920-årene) var hos landhandler J.E. Aaland, Sandane.
M.h.t. dateringern jfr. salgsbrev av 1534, 17. mai (?) fra den samme Olaf Håkonsson.
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1570
Skjøte på Åland i Innvik
Dokid: (finner ikke kortet).
UBB Diplom
1570, 24. juni. Såreim (Breim, Sogn og Fjordane)
Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i
Sogn fikk samtykke til å selge det Punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster
Solveig Ellendatter på Såreim kjøpte det for 11 gamle daler; dertil kjøpte hun også av en
annen bror, Gunnar Ellendssøn i Hornindal, et halv punds leie i samme gård for 5 gamle daler.
Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart.
Brevet er skrevet på en utskrapt side av et latinsk missaleblad fra 12. århundre. Seglremmene
er visstnok skåret av samme håndskrift. På «baksiden» av brevet er missaleteksten bevart. Det
er derfor overført fra Diplomsamlingen til Manuskriptsamlingen, og innlagt som Ms 1550.5.
I Diplomsamlingen er innlagt to xeroxkopier.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 769
Dokid:
UBB Diplom
1570, 10. desember. Strandebarm (Hordaland)
Tre lagrettemenn i Strandebarm og Strandviks skipreider i Sunnhordaland kunngjør, at de på
forespørsel fra Sivor Askelsønn på Nes i kirkealmuens nærvær satte grensene mellom gårdene
Nes (på Varaldsøy), Teigland og Havn (i Strandebarm), etter utsagn fra deres foreldre og
andre dannemenn.
Papir, spor av 3 påtrykte segl.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10 Nr. 770
Dokid:
UBB Diplom
1571, 2. juni. Hopland (Innvik, Sogn og Fjordane)
Avskrift av dokument, dat. 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul
Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopeland og Tristhammer i Ytvik sogn,
Nordfjord.
Avskrift ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1571, 4. juli. Laudal (Vest Agder)
Bertor? Ellingssøn vil ha Jon Arnessøn til vitne på, at hans far Arne Laudal kjøpte gårdene
Glomsåg av Hellik Gautssøn for et sølv skål som vog 20 lodd sølv, og at Arne Laudal igjen
solgte Glomsvåg til Hellik Tjulfssøn.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1571, 30. november. Herdla? (Hordaland)
Tolv lagrettemenn i Nordhordaland kunngjør, at de går markgang på rekstad, Bø sogn i
Manger både innen gjerds og utengjerds og finner å nedsette landskylden fra en laup smør, en
tønne malt og en tønne rent kort til en laup smør og en tønne malt.
Papir, 12 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1572, 3. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at
Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingers vegne gjorde et
odelsjordskifte etter deres… Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud Monsdatter
angående gårdene Håeim og Viknes i Ulvik i Hardanger. Dertil kunngjør Lauritz Helliessøn,
som bodde på Håeim og som kom fra en annen brorgren enn de nevnte, at han hadde sin
brorpart av samme odel etter sine salige foreldre
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Maskinskrevet avskrift er vedlagt.
Gave fra sognepresten Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1573, 5. mars. Bergen
En avskrift, tidligere innlagt under denne dato, er identisk med brev av 1568, 5. mars, og er nå
lagt sammen med dette.
Dokid:
UBB Diplom
1573, 3. april. Kinsarvik (Hordaland)
1. Haldor Øysteinssøn selger til Nicolausen Erikssøn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol
i Tveisme som ligger i Kinsarvik sogn i Hardanger.
2. seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssøn, at
hans foreldre hadde kjøpt og tatt for sitt rette kirkegods de førnevnte 4 laupsbol i
Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt. Holcks gave?
Dokid:
UBB Diplom
1573, mandag etter Allehelgenssøndag 2. november. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Arnfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at
Endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjore et odelsjordskifte med Jacop
Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ætten. Endrid, Svend og Margitte med deres
medeiere skulle blant annet eie 9 månedsmatsbol i Dyrvedalen åtting, 8 månedsmatsbol i
Yksnebjørg ødegård og skogsteigen i Gjerstadlien, alt ligger i Vangens kirkesogn på Voss.
Jacop og hans søsken skulle bl.a. eie 11 månedsmatsbol i Styve og Bergeødegår og 3
skogsteiger ved Evangervannet og Bolstadfjorden, alt ligger i Evanger kirkesogn på Voss.
Pergament. 6 segl henger ved, men 2 mangler.
Utrykt.
Holcks gave?
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1574, 4. mai. Kinsarvik (Hordaland)
Jon på Sandven, Amund på Jordal og Amund på Eitrem (?), lagrettemenn i Odda skiprede i
Hardanger, kunngjør, at Sven, som bodde på Komleberg i samme skiprede, gjorde et ynkelig
mord på sin grandsønn Aslak for å ta hans kvinne, hvilket ikke var sant. En tid etterpå kom
Sven med bønn om bot.
Avskrift 1895 av et diplom som har tilhørt gårdbruker Endre Knudsen Djønne, Kinsarvik i
Hardanger. ”Avskriften daarlig” ifølge A.M. Wiesener.
Merker etter 3 segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1574, 22. juli. Utsylta (Manger, Hordaland)
Syv lagrettemenn kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Halvardssøn, sogneprest i Manger
prestegjeld, og Knut Hanssøn, fogd i Nordhordaland, foretok et jordbytte mellom gårdene
Innsylta og Utsylta på Raføy i Bø kirkesogn.
Papir, 6 segl påtrykt.
Utrykt.
Gave fra sogneprest Wolff. Hans avskrift er vedlagt. Avskriften var i den eldre
diplomkatalogen katalogisert for seg selv som nr. 12. Bø: 1574, 22. juli.
Dokid: 75d254770 (Jeg har ikke skrevet på dokidnumre på kortene ovenfor, da jeg er usikker
på om numrene stemmer, se UBB 1331, 13. april.)
UBB Diplom
1574, 9. august. Utsylta (Manger, Hordaland)
Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik kunngjør, at Ingebret Reyelfssøn
med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling (...) selger 3 sjettedels leie i gården Halleseter i
Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, som også er medeier i gården.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Avskrift ved Gabriel Gustafson ligger i Ms 614 II.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1575. Langeland (Fodslette, Danmark)
Skiftebrev etter Jens Hvass til Fodslette og hans hustru Sophie Justsdatter Urne mellom deres
etterlatte barn, Melchior Hvass og Flores Jakobsen på sin hustru Kirsten Jensdatters vegne.
Pergament. Diplomet er beskåret, de siste linjer er borte.
Trykt i ”Fra Arkiv og Museum”, B.5, Kbh. 1912-15. diplomet var inntil 1910 bind på
Manuskriptsamlingens nr. 147. en nokså utydelig tekst på diplomets bakside har
sannsynligvis sammenheng med dette manuskript.
To avskrifter er vedlagt, den ene fra Riksarkivet i Oslo, den andre av A.M. Wiesener.
Dokid:
UBB Diplom
1575, 20. juni. Bergen
Lagmann Axel Fredriksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i
en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jakob på Raagesetter (Rosæter) om
eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jakob beviste at retten var hans ifølge et brev av 20. juni
1542, som siterer in extenso, og fikk seg tildømt eiendommen.
Papiravskrift, kopi av kopi.
Utrykt.
Forlegget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i
Nordfjord og 3 lagrettemenn i Stryn. Her er brevet fra 1575, med det tidligere brevet av 20.
juni 1542 (se denne dato) kopiert. Vår papiravskrift er utført av Jakob Aaland (omkring
1920?). skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik. Innlagt under 1606,
3. november.
Dokid:
UBB Diplom
1576, 23. februar. Bergen
Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Diplomets innhald på nederlansk (hollansk). Skrevet på diplomets bakside: ”indlagt d. 11.
martz 1718 paa aastedet i madam Boel Gaarmans Huus”.
Vedlagt: Transkripsjon av A. Oddvar Nes og hovedfagstudent Francois Moreau.
Dokid:
UBB Diplom
1577, 4. april. Vestnes (Møre og Romsdal)
Iver Ingebriktssøn på Gjerde og Tor Knudssøn på Griset i Innfjorden kunngjør, at de hver
selger til Anna Pedersdatter på Sogge Østigård i Grytten 4 merker smørs leie i gården
Myklebost i Valdalen i Ørskog prestegjeld (Nordal herred). Likeså kunngjør Jon Søfrenssøn,
at hans far Søfren Tordssøn også solgte 4 merker smørs leie i samme gård til Anna
Pedersdatter.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Har tilhørt Lars Erichsen Myklebust?
Dokid:
UBB Diplom
1577, 31. august. Bergen
Peder Mortenssøn, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus
Tym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig
halvannen gammel daler.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
På baksiden: ”Indlag og lest for sex Mend dend= 44. Decembr: 1652”.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, uten dag. Kinsarvik (Hordaland)
Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn samme sted er
sanne og rette odelsmenn til noen gods i Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Holcks gave? Bakpå diplomet: ”? Hører Lars Samsonsen (?) Haugen”.
Presten O. Olafsens avkrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 18. april. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St.
Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie
er en begergylden.
N.A. Dahls avskrift vedlagt.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 12. juni. Bergen
Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt
borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og
Stauri i Stryn i Nordfjord blir holdt ved makt. Brevene ble stadfestet ved dommer i 1547 og
1548. Selgeren Niels Kolbjørnssøns sønnesønner vil nå søke brevet omstyrtet. Erik
Rosenkrantz på Bergenhus hadde lovet Anders kongelig stadfestelse på brevet.
Papir, utan segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 20. juni. Bergen
Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru
Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn?
angående en jordpart i Yttereid.
Papir, merker etter 4 segl. En del av brevet er revet bort.
Utrykt.
På baksiden: ”Anno 95 den II. October Læst paa Bergen Raadhus”.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 22. juni. Arreskov, Sallinge (Fyn, Danmark)
Erik Rosenkrantz sin enke Heilwig Hardenbergs grunnbrev på Steinkjelleren ved Nordre
Gullsko i Bergen.
Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Obige Copia concordiret in allen cum
Originali attestor/ C.W. Hoeltich, secretarius”. Avskrevet sammen med Erik
Rosenkrantz`grunnbrev på samme gård, av 10. juli 1568, og innlagt under denne dato.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 40. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og
Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania,
Forhandlinger, 1892:7), s. 33.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 18. september. Seim (Kvinnherad, Hordaland)
Skiftebrev 1578 etter Christopher Throndssøn Rustung.
Papir, siste del av arket er revet bort.
Trykt i Personalhistorisk Tidskrift, 4. Række II, s. 240 ff.
Dokid:
UBB Diplom
1579, 21. mai. Lærdal (Sogn og Fjordane)
Anders Halvardssøn på Ellingbø i Vang prestegjeld og Oluff Halvardssøn på Sebu i Aurdal
prestegjeld stadfester det kjøpsbrev som Bjørn Oluffssøn hadde utstedt til Syvert Bårdssøn på
14 laupers bol i Midtre Ljøsne, Tjønum sogn i Lærdal skipreide. Dette var deres rette
odelsgods.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1579, 11. juni. Vossevngangen (Voss, Hordaland)
Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i
Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
På baksiden av diplomet: ”Læst og afskrevet den 20. Februar 1844…”.
Dokid:
UBB Diplom
1580. * Sandsvær (Buskerud)
I forbindelse med drapet på Tarrald Vettestad vil Sigvor Bø og hans måg Niels Li forby
Tarralds kvinne å gi fra seg de brev som tilkom Kolbjørn Li.
Avskrift av Johs Sundvor 1924.
Utrykt.
Originalen på papir tilhører kaptein og fiskeriinspektør Simonæs.
* Uten sted, men alle de nevnte gårdsnavn finnes i Sandsvær, med gnr. 44, 48, 53 og 79.
Dokid:
UBB Diplom
1580, 14 dager etter påske, 17.april (?) Finnås (Vorland, Hordaland)
Peder Launssøn på Finnås, sogneprest til Moster, lensmann Anders på Dyrnes og tre
lagrettemenn kunngjør, at Halstein Hanssøn og hans kvinne Maritte Nilsdatter solgte til
Engelbrett Tharaldssøn på Vorland i Fjell skipreide (feil?) to laupsbol for 36 daler i gården
Nedrevihovde i Valle sogn (Valestrand). Samtidig ville Halstein Hanssøn ha rett til å
gjeninnløse de to laupsbol.
Papir, merker etter 6 segl.
Utrykt.
Gave fra fru H.N. Christie til Hop?
Dokid:
UBB Diplom
1580, dagen etter St. Katarine, 26. november (?) Manger (Prestegården, Hordaland)
Åtte sognebønder og lagrettemenn i Manger prestegjeld kunngjør, at Sigvord Botolfsdatter og
hennes sønn Erik Nilssøn overdrar jorden Nordremarken etter godkjenning av hr. Hans, som
betalte for dette til hennes sønner Oluff og Erik Nilssønner.
Papir, 8 segl påtrykte.
Utrykt.
Sogneprest Wolffs gave. Hans avskrift er vedlagt.
I den eldre diplomkatalogen var avskriften katalogisert under nr. 20.
Dokid:
UBB Diplom
1581, 3. mai. Bergen
Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen,
med hustru Tholicke Henrichsdatter en odelskålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich
Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betalingen er 12 gamle daler.
Pergament, 1 segl + rester av 2 segl henger ved.
Utrykt?
Professor Haakon Sheteligs avskrift + et fotografi er vedlagt.
Omtalt og avbildet i ”Godbiter fra samlingene”, h.6., ved Bernt Lorentzen. Om kålhagen
(også kalt Høgenberg): se også diplom av 19. okt. 1625.
Dokid:
UBB Diplom
1581, St. Botolfs Dag (17. juni). Stavanger
Kapitlet i Stavanger kunngjør, at Peder Claussøn, sogneprest i Undal og prost på Lista, som
har fått en prebende kalt Krikin hvor det ogå hører til noen grunner i Stavanger, har tillatt
Mogens Jonssøn å bygge på disse grunner mot at han betaler den årlige grunnleie. Ifall
Mogens, hans hustru eller hans arvinger akter å selge de oppførte bygninger, skal de først
tilbys kapitlet, Peder Claussøn eller hans etterkommere i samme prebende.
Pergament, Stavanger Kapitels segl henger ved.
Utrykt.
Stiftamtmann W.F.K. Christies gave. Hans avskrift finnes i Ms 67 a/ 14.
Dokid:
UBB Diplom
1581, 24. august. Bergen
Høvedsmann på Bergenhus Hans Lindenov, lagmann Axel Frederiksen og borgermester i
Bergen Anders Schriver stadfester to tillegg til gullsmedenes laugsartikler (brev av 1568, 2.
september).
Pergament. Ca. 295 x 195 med mer, midtpartiet svært defekt.
Vedlagt to avskrifter fra 1820-30-årene: en utført av Niels Alstrup Dahl, den andre påtegnet
av han. Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergens
Museums Aarbog 1893, no. 6), s. 11-12. overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a).
En avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes i Ms 167/ 59 b.
Sammesteds er også innlagt en fjerde, eldre avskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1582, 22. januar. Bergen
Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen, og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i
Solegården, selger og skjøter til skredder Hans Rissøn alle de hus og herligheter i
Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig leier Garlich Tennering til
nevnte Hans Rissøn to hagegrunner som han har fått, den ene av Oluff Frostenssøn, den andre
av Jørgen Bleickmand. Den årlige grunnleie betales.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Gave fra Karen Holm.
Dokid:
UBB Diplom
1582, 2. oktober. Bergen
Avskrift av markegangsbrev av 2. oktober 1582.
Avskrevet etter en kopi, inntatt i en utskiftningsforretning 1724, mellom gårdene Hammer,
Skrede og Tvinnerheim i Utvik sogn i Nordfjord. Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Originalen, skrevet på skinn med 6 segl.
Ble fremlagt ved nevnte forretning av Jon Botolfsen Hammer. Den er nå forsvunnet.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 16. januar. Bergen
Susanna Leinersdatter, enke etter dr. Jens (Schielderup), selger og skjøter en grunn kalt
Gassegrunn til Dominicus Friis. Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang
og 14 alen bred. Grunnleien betales med halv-sjuende gylden til Bergen Kapitels forstander.
Pergament, 1 av 2 segl vedhenger.
På diplomets bakside er skrevet, dat. Bergen, 26. jan. 1669 og undertegnet av Ambros.
Hardenbeck, at grunnen nå bare er 55 alen lang. Grunnleien er en slett daler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 6. mars. Bergen
Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skjøter til Jon Willumssøn en grunn i
Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i
Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som før betales til sognepresten i Domkirken.
Pergament, segl mangler.
Utrykt. Sammenheftet med diplom av 18. desember 1583.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 6. juli. Skodje (Møre og Romsdal)
Fem menn, Knut Iverssøn, Johannes Nilssøn og Oluff Karlssøn, alle på Skodje, Oluff
Ingvaldssøn på Ekreim og Oluff Hellissøn på Store Engset (Storvigsetter) inngår et innbyrdes
arveskifte om et mellagsleie i Heimre Eide i Dals kirkesogn (Nordal herred) og Eikrol i
Skodje kirkesogn.
Papir, merker etter 5 påtrykte segl.
Utrykt.
P.O. Skaars avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 11. juli. Skodje (Møre og Romsdal)
Flere menn kunngjør, at Ingeborg Nielsdatter og Antonius (...) på Rygg klaget til Erland
Erichssøns sønnesønner på betalingen for de 3 ødejorder, Vindsrygg, Bolstad og Frøseter i
Årdalen i Breim, som Erland Erichssøn i sin tid kjøpte av Peder Salmunndssøn. Ingeborg og
Antonius forlangte 10 gamle daler mer i betaling, hvilket de også fikk.
Pergament, 1 av 9 segl vedhenger. Diplomet er defekt i øverste høyre hjørne.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 12. september. Bergen
Anders Christiernssøn, borgermester i Bergen, og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på
Ålborghus og ombudsmann over Munkelivs Klosters gods og grunner, leier til Jens
Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor klosterets mur
ved Kort Pils hage.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 6. november. Bergen
Hans Lindenow til Drennerup, høvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hans
Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avgift og grunnleie er tilsammen en
gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir betalt, må han på ny leie samme grunn
av kongen. Flere betingelser er også knyttet til grunnbrevet.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 18. desember. Bergen
Truils Laurissen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon
Willumssøn. Den sedvanlige grunnleien betales til Domkirkens sogneprester.
Pergament, segl vedhenger.
Utrykt.
Sammenheftet med diplom av 6. mars 1583.
NB. Samme grunn var av Gyldenstjernes formann, Madtz Shieel til Hesselballe, solgt til
avdøde Fredrik Steen.
Dokid:
UBB Diplom
1584, 10. august. Bergen
Jens Nielssøn til Simling selger og skjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin
odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet? som ligger nedenfor St. Halvardskirke på
Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle daler. Grunnleien betales etter
Bergen bys vedtekter og kongens ordre.
Pergament, alle 6 segl vedhenger.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift har vært vedlagt, men mangler nå.
Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872.
Dokid:
UBB Diplom
1584, 20. desember. Volda (Søvik, Møre og Romsdal)
Olloff Steinnes, lensmann i Ørsta skipreide på Sunnmøre, og Vigleik Vasbotnen i Volda
skipreide kunngjør, at de har solgt til Peder Jonssøn på Nordre Vartdal to mellags leie som var
deres rette odelsgods i Nordre Vartdal. For dette mottok de 16 gamle daler.
Pergament, alle 5 segl vedhenger.
Utrykt.
Gave fra sorenskriver Ole Bøgh.
Dokid:
UBB Diplom
1585.
Dokumentet vedkommer gården Bærøen i Finnås.
Dokid:
UBB Diplom
1585, 20. januar. Frederiksborg (Danmark)
Kong Fredrik II stadfester et makeskifte mellom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen,
og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen.
Skylden er 3 laups leie og et sogne-mele korn for bruk av kverndam. Til vederlag får han en
av kronens gårder som er Ygden (Io) i Herdla sogn og skipreide, Nordhordaland. Skylden er 3
laups leie.
Pergament. Segl mangler, diplomet er defekt.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1585, pinseaften, 29. mai. Tysnes (Onarheim, Hordaland)
Fire edsvorne menn i Opdal skipreide (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans
Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et makeskifte mellom
gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes.
Papir, 4 påtrykte segl.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift vedlagt. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1585, 16. september. Voss (Vossevangen, Hordaland)
Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik
Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så
etter sin bror som druknet og til sist etter en søster som døde barnløs på Nestås. Eriks
arvegods oppregnes.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie. Avskrift ved Christie i Ms 67 a/ 5 og 421.8.
Dokid:
UBB Diplom
1585, 19. oktober. Stryn (Ytre Eide, Sogn og Fjordane)
Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob
Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er til stede ved et arvebytte
etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide – mellom enken Anna Oluffsdatter på den ene side og
sønnen Anders Anderssøn samt hans halvsøsken på den annen side. De får hva han har gitt
dem i gårdene Robjørgene i Innvik, Meland, Ytre-Eide og Kirkeeide. Enken har blant annet
fått 1 ½ laup i Brynnestad i Olden.
Papir. Siste del mangler, brevet er muligens kopi.
Utrykt.
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1586. Stryn (Ytre-Eide, Sogn og Fjordane)
Klagebrev fra Anders Andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes
for å ha dratt inn i huset «frammede selle oc løpere», som dels «laag i hiorri oc bolri» med
hennes søster Ragnhild, «som var allmennig horre», dels bestjal hans gamle far, dels ble
motatt av stemoren «icke saa erligtt oc redelig som det sig burde».
Papir, et dobbeltark; begynner og slutter defekt (resten av brevet er ikke bevart). Skrevet med
samme hånd og antakelig på samme tid som ættebolken fra ca. 1585 (?), og skriftbrevet av 19.
oktober 1585; sannsynligvis etter dette skriftbrevet (jfr. Jacob Aaland: Gards- og ættesoga,
Stryn, s. 119-120). Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?).
Utrykt (1966)
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1586, 28. april. Bergen
Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til
Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på
strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig grunnleie og avgift på en gammel
daler og 1 ½ danske mark.
Pergament, seglet vedhenger.
Utrykt.
Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1586. 6. juni. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen selger og skjøter til Joachim Kruse, skomaker og borger
samme sted, en av byens grunner i Domkirkens sogn på nordre side av Skomakerstredet, nest
opptil Jesper Auentrads grunn og kålhage. Grunnleien er årlig 4 danske mark.
Pergament, galvdelen av seglet vedhenger.
Første del av diplomet trykt i Norske Magasin, II s. 110. diplomet har vært benyttet i
Riksarkivet i 1872.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 9. juni. Vik (Åse, Sogn og Fjordane)
Lagmann Bodolf Laurenssøn og lagrettemann Østen Pederssøn i Vik skipreide går god for at
Mari Eilifsdatter har solgt en jordpart i Åse, Arnefjord i Vik til Anders Gudmundssøn. For
dette betalte han 10 gode daler, en tønne korn, to pund smør og en pengesum i skjøtningsøre.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 14. august. Bergen
Avskrift.
Jon Nielssen Smit fra Misvær (?) i Nordland og Christiern Nielssen fra Sunnhordaland,
arvinger til sin avdøde søster Lucie Hanssdatter, overdrar søsterenes pantsatte jordpart i
Ørdal, (Eidfjord) i Hardanger til Hans på Torsnes, som er den rette odelsmann til jorden.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rossland. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 20. oktober. Vatne (Møre og Romsdal)
Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn,
fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom to jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører
Giske gods (Borgund herred), den andre tilhører presten og kirken. Da Giskes ombudsmann
ikke var tilstede, kunne de ikke avsi noen full dom.
Papir, levninger av 6 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
* 1586, 13. november. Kvinnherrad (Hordaland)
Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kamberstad i Hardanger fullmakt til å kreve inn
og også søke rettergang om et laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger.
Papir, 1 segl påtrykt.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
* Brevet er dat. søndag etter St. Mortensdag som i året 1586 var 13. november.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 14. november. Føyen (Stord, Hordaland)
Anders Knudssøn på Horneland, lensmann i Føyen skipreide, samt elleve lagrettemenn i
Sunnhordaland foretar grenseoppgang mellom gårdene Børøy og Sele.
Pergament, 11 seglremmer og rester av 4 segl bevart.
Utrykt.
Diplomet har store huller og noe utvisket skrift.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1587
Forlik angående diverse arvegods, blant annet Møklebustad og Erpenn i Nordfjord.
Dokid:
UBB Diplom
1587, 2. juli. Måndalen kyrkje (Voll, Møre og Romsdal)
Tre lagrettemenn i Grytten prestegjeld i Romsdal kunngjør at Ingebritt Oluffssøn på
Netteland, Kvinnherrad i Bergenhus spurte dem i almuens påhør om de noensinne hadde hørt
Harill Karlssøn og Halstein Oluffssøn i Romsdal fremkomme med beskyldninger mot ham.
Papir. 5 påtrykte segl, diplomet er defekt.
Utrykt.
Gave fra Arnoldus Koren.
Dokid:
UBB Diplom
1587, 30. juli. Gloppen (Sogn og Fjordane)
Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skipreide kunngjør at "Aar
epther Gudtz byrdtt 1587, thenn 30. Julij" har Olaf Håkonsson solgt til Jon Simonsson på
Rand halvparten i Tvinnerheim i Innvik. Samtidig (!) framkom Olaf Håkonssons brorsønner,
"unge Olaf Håkonsson" og Svend Jonsson, med klage over kjøpet, og får ekstra betaling av
Jon Simonssons sønn (?) Siuordt Jonsson.
Etter original på pergament, med alle 6 segl bevart, samt vidisse av 28. juni 1595, utstedt av
Bergens lagmann Poul Helgesen og festet til originalen med hans segl. Likevel kan ikke
brevet være korrekt: de to ting som fortelles, kan ikke ha foregått samtidig (?).
Se brevet fra dosent Hallvard magerøy, Oslo, av 9. januar 1967 (vedlagt), om dateringen av
dette brevet og enkelte andre som henger sammen med det.
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1587, 12. september. Bergen
Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og
forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn,
Bergens og Gulatings lagmann, en av St. Hanskirkens grunner som ligger nest opp til Berendt
Pherøysis (Færø) hage ved Lungergårdsvannet ved (?) Bergen. Grunnleien er en halv dansk
mark.
Pergament. Segl mangler, diplomet er noe beskåret på venstre side
Utrykt.
Det er kjøpt i februar 1936 for kr. 40 hos Asbjørn Sørfonden, Skien.
Avskrift ved Augun Østtveit vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
(15)88, uten dato. Stryn? (Sogn og Fjordane)
Fire lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør at Niels Oloffssøn og hans hustru har solgt til
Anders Anderssøn 9 marks leie i Indre Maursæter i Stryn kirkesogn og fått betaling for dette.
Papir, merker etter 4 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 23. april. Netteland (Kvinnherrad, Hordaland)
Fullmakt fra Ingebrett Olafssøn til Mickel Selbjørnssøn.
Trykt i Hordalands Folkeblad, nr. 17 – 1912.
Ingen opplysninger om hvor originaldokumentet finnes. Her er innlagt et særtrykk fra avis.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 26. mai. Strandebarm kirkegården (Hordaland)
Kopi.
Anders Pederssøn på Øyerhamn, lensmann i Strandebarm skipreide, samt tre andre
lagrettemenn var til stede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill
Havordsøns enke, avga et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i Øvsthus i Varaldsøy
kirkesogn arvelig var tilfalt Oluff Ellingsøn på nevnte Øvsthus.
Xerxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 18. juni. Bergen
Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18.
juni 1588 Poueld Amundssøn på Berge i Øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt
Byrre Erikssøn og hans hustru Britta Jonsdatter halvparten av jorden, som er en laups leie, i
gården Isberg i Odda sogn i Hardanger som var tilfalt dem ved odel. Dette blir bevist, og
Poueld Amundssøn blir fradømt jorden igjen med all landskyld og rettigheter som han til
denne dag har fått.
Papir, 10 påtrykte segl og merker etter 2 til.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, august
Vidisse av brev 1454, 19. mai. Omhandler gårdene Åland, Rand og Tvinnerheim.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 4. august. Langvin Prestegård (Innvik, Sogn og Fjordane)
Søffren Anderssøn, hospitals-ombudsmann i Bergen, kunngjør at han på spetalens og de
fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn
som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. Grunnen ligger i åsen innenfor Stauribø.
For dette skal han forplikte seg til årlig og i god tid å gi til ham eller hospitalets fullmektig et
halvt pund smør.
Papir, 1 segl påtrykt.
Diplomet kommer fra Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 10. august (1340, 19. januar)
Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var til stede i Olden kirke da Ivar på
Rake oppregnet for Olaf Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord i (Olden skipreide?).
Dokid:
UBB Diplom
1588. 20. august. Bergen
Gullsmedene i Bergen klager til høvedsmannen på Bergenhus Niels Bild, samt lagmann,
borgermestere og råd i Bergen, over at fremmede gullsmeder trenger seg inn i Bergen og tar
levebrødet fra dem. Brevet er underskrevet av tolv menn.
Papir, overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 b).
Utrykt.
Jfr. Niels Bildes privilegiebrev (svar på klagemålet) av 28. august 1588, trykt ved Reidar
Guddal i ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske foreining: Skrifter, 45, 1939), s. 3032.
Avskrift av brevet er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 28. august. Bergen
Høvedsmann på Bergenhus Niels Bild, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og
borgermesterne Lautits Hanssøn og Hans Knudsen utsteder privilegium for gullsmedene i
Bergen.
Etter bekreftet avskrift på papir, utstedt av borgermestere og råd i Bergen, datert 30. juli 1641.
her også avskrift av gullsmedenes privilegiebrev 28. juli 1599 (se under denne dato). Etter
opplysninger i avskriften var begge disse brevene ”kommen till forderff”, blant annet ved at
forseglingen var smeltet vekk. Brevet av 1599 er bevart (utan forsegling); det her registrerte
syntest derimot å være tapt.
Trykt ved Reidar Guddal i ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske forening: Skrifter,
45, 1939), s. 30-32. Jfr. gullsmedenes klagebrev av 20. august 1588 (utrykt).
Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a).
Dokid:
UBB Diplom
1588, 26. oktober. Gravdal (Varaldsøy, Hordaland)
Knut Isakssøn på Gravdal bevitner at Niels Lauritssøn, kongens fogd i Sunnhordaland for en
tid siden lot hugge ned en merkeeik på grensen mellom Grønevik og Havnerås skjønt han ble
advart mot dette. Dessuten bevitner Asslack Olluffssøn på Haukås at det på samme sted sto en
annen eik.
Papir, 3 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Gave fra P. Hamneraas. Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 17. februar. Davik (Sogn og Fjordane)
Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skipreide, og 4 lagrettemenn fra samme sted bevitner, at
de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn
Realf Anderssøn på Midgjeld i Davik sogn en tredjepart av Vevik i Eid sogn for 20 game
daler og 3 danske mark, hvilket straks ble betalt.
Pergament, 3 av 6 segl vedhenger.
Diplomet har noe utvisket skrift.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 8. mars. Flesberg (Buskerud)
Numedals lagrett, forsamlet på Flesberg skrivestue, kunngjør sammen med Poul Skriver, fogd
i Numedal, og andre gode menn, at Jon Torgerssøn på Kårtvet i Øvre Eiker tiltalter Jens
Varme og Kjøstel Tråens arvinger i Rollag for en ku som han hadde betalt for. Retten finner
at Kjøstels arvinger og Jens skal betale Jon en ku.
Avskrift ved Johs. Sundvor 1924.
Utrykt.
Original på papir tilhører kaptein og fiskeriinspektør Simonæs.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 30. september. Bergen
Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Anders
Jenssøn, borger i Bergen, en av kongens grunner, som ligger nordenfor slottet, kalt Lille
Sandvig og som har en lengde og bredde på 118 alen. Grunnleien er to bergergylden eller 24
danske skilling.
Pergament, seglet mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 30. september. Bergen
Poueldt Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, Peder Jacobssøn, lagmann for Færøyene,
samt borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen vitterliggjør, at de avsier dom i en
arvesak mellom Ingebrett Lauritssøn og Thorkild Anderssøn, borger i Trondhjem, om gården
Hjelle i Eid prestegjeld i Nordfjord, hvor Ingebrett bodde og som var hans rette odel og
eiendom.
Pergament, seglene mangler men remmene henger ved.
Utrykt.
Benyttet i Riksarkivet i 1872.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 31. oktober. Gloppen (Sogn og Fjordane)
Oluff Jørgenssøn på Raudi i Loen og Gunder på Føleidet vitterliggjør med broren Stephen i
Ommedalens, hustruers og barns samtykke, at de selger og skjøter til Arne Iverssøn på Agjeld
i Olden halvfemte marks leie i samme Agjeld for 9 daler i gode penger og en halv daler i
skjøtingsøre. Fire menn undertegner til vitterlighet. Samtidig er det vitterliggjort at Arne har
arvet 16 marks leie i Agjeld etter sine foreldre.
Pergament, 4 av 6 vokssegl vedhenger.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Om gården Agjeld, se også diplom av 8. august 1606 og 7. (?) oktober 1607.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1590 Stryn (Ytre-Eide, Sogn og Fjordane)
(Trolig heller Bergen e. 1690, ifl. muntlig opplysning fra Arne Solli)
Anders Andersson Ytre-Eide skriver til "erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt
borgermester raadt och mennige laugrettismend" om to halve laupsleier, en av dem i
Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster ("frijlledother") Karen påstår hun har kjøpt av en
mann ved navn Ellingh "i ganndall paa brenndenn" (Kandal i Breim?). Anders påstår derimot
at hans far kjøpte gårdparten av Ellings foreldre "mierre ennd femthiæ aar forledenn sidenn
som ett odals kiøbe breff der om formelder daterit Anno 36". Slutten av brevet brevet, med
tid- og stedfesting, er ikke bevart.
Fra Ytre-Eide (gave ved Jacob Aaland?).
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1590
Dokument fra Voss om Prestekleff og Omundstølen og Rogensteig.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
* 1590-tallet, 31. desember. Bø og Nesdal (Stryn, Sogn og Fjordane)
Endelig overenskomst mellom Anders, Rasmus og Oluff Knudssønner på Ulvestad i Vatne
kirkesogn på Sunnmøre og deres morbror Sjur Mognssøns etterkommere om noen jordparter i
gårdne Bø og Indre og Ytre Nesdal i Loen som var Knud Olssøns hustru Birgitte
Mognsdatters gods og som han i 1546 solgte til Sjur Mognssøn.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 1. juni. Lote (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Lensmann Kristen på Rygg og fem lagrettemenn i Gjemmestad skipreide vitterliggjør, at
Omund Oloffssøn på Lote har solgt til Antonius Klemendssøn hver rodobolsrett som han
hadde i Åland i Innvik. Omunds bror Steffen og hans svoger Las, som bodde på Åland, hadde
begge tilbudt ham et sølvbelte for den rodobolsrett. Antonius tilfrelste Las halvparten i Åland
inntil Antonius eller hans barn trengte den.
Papir, merker etter 6 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 26. august. Estil (Sørli, Nord Trøndelag)
Mats Bjørnssøn, Iver Jonssøn og Mikkel Hogenssøn kunngjør et skifte mellom brødrene Jon
og Ingebrigt Arvidssøn om gården Estil som de arvet etter sin far Arvid Jonssøn.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Avskrift samt brev 3/ 1-1885 fra Eriksarkivet vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 19. oktober. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård,
høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper.
Leien er halvannen dansk mark som skal betales til fattigdomsforstanderen i det nye hus ved
Domkirken.
Pergament.
Utrykt.
Bergens våpensegl henger ved (et velbevart feilfritt eksemplar).
Diplomet er heftet sammen med to seinere skjøter, av 18. desember 1738 og 14. februar 1746,
og et gjeldssøksmål fra 29. juni 1774, endelig avgjort 9. september 1782. på baksiden av
heftet notert: ”Henrich Jochumsens Huuse Brever”.
Vedlagt et brev fra Oluf Kolsrud til Haakon Shetelig av 4. juni 1918, om segl og signeter i
Bergen Museum.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 23. november. Nes (Varaldsøy, Hordaland)
Lensmann og seks lagrettemenn samt to menn på Tveit i Strandebarm prestegjeld vitterliggjør
at de 23. november 1590 var anmodet av alle jordeiere på Nes, samt på befaling av Mads
Jørgensen, om å foreta et skog- og markebytte mellom Nes og Teigland (Strandebarm herred).
Jordeierne fremkom med prov og vitnesbyrd som viste at en rettelig beslutning var tatt 10.
desember 1570. Da Mads Jørgensen og hans menn ikke var til stede og hørte på dette, ble
avgjørelsen fra den tid tatt til følge.
Papir, 7 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1591? (Etter 1578) Bergen?
Anders på Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord avgir i et brev til lagmann, borgermestere, rådmenn
og lagrettemenn i Bergen forklaring på hvordan hans far Anders Torgilssøn tilkom ved et
kjøpsbrev i 1552 et punds leie i Ytre-Eide som de har eiet umakeløst i 38 år, og som nå
Åmund på Brynnestad i Olden gjør Anders stridig. Han gir også opplysninger om hvordan
gården har vandret i slektens eie i det 16. århundre.
Brev (på papir) fra gården Ytre-Eide, antakelig skrevet i Bergen.
Utrykt.
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1591, dato mangler. Tystad i Gloppen (Sogn og Fjordane)
Lensmann Kristen Christernssen på Rygg og elleve lagrettemenn i Gimmestad skipreide
kunngjør at Las på Hauge på vårtinget på Tystad år 1591 den... (datoen revet bort) stevnet
Anders Anderssen på Ytre-Eide for noen penger Las hadde tilgode i Brynnestad i Olden. Las
beviser sin rett med "enn gammell pergamentz odels breff", og Anders dømmes til å betale.
Papir. Merker etter 12 segl, brevet er defekt.
Utrykt.
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1591
Skjøte på Rødsten i Husnes.
Dokid:
UBB Diplom
1591, 3. februar. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra
samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og
stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for (...) laups leie i Haldkjells jord i samme gård, som
Otter med sine sameiere mente tilkom dem å innløse ifølge en dom i Bergen i 1577 mellom
Christoffer Fønbo, Otters stefar, og Anders Torgilssøn, far til Anders.
Papir, merker etter 12 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1591, 25. mai. Vatne (Møre og Romsdal)
Avskrift av markegangsbrev.
Syv lagrettemenn nord på Sunnmøre kunngjør, at de, oppnevnt av fogden, går markegang
mellom gårdene Tenfjord i Vatne og Stavset i Skodje. Tenfjord skal ha stranden nedenfor
gården like til Giske gods.
Avskrift, og utstedt på stemplet papir, 21. juni 1778 på sommertinget på gården Gamlem i
Grytten skiprede i Borgund.
Utstedt av sorenskriveren på Sunnmøre, Johan Lausen Bull, etter begjæring av oppsitterne på
Tenfjord. Lest på sommertinget 23. juni 1778.
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1591, 14. august. Bergenhus
Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord
og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstkommende
korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt Anders for overfall på hans far og Hans for noe
jordgods som med han med urette forholder.
Nederst på brevet står det skrevet, at 16. september 1591 ble saken til Hans tatt opp til forlik
eller til doms såfremt han ikke vil bøte med stevnefall og kosthold (?).
Papir. Levninger av 1 påtrykt segl, en del av brevets venstre side er revet bort.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1591, 15. august. Innvik Kirkegården (Sogn og Fjordane)
Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreide vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre-Eide
i Stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i
fem ledd, fra Salomon Klemidtssøn inntil ham selv.
Avskrift, dat. 12. desember 1608, på papir, bevitnet av lensskriver Trogels Jenssøn i
Nordfjord og tre andre lagrettemenn.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 23. juni. Bergen
Poeld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, undersøker sammen med Peder Thott en
sak mellom Siri Gandsdatter (på Stien, Alversund i Nordhordaland) og Fru Else Trondsdatter
til Gjersvik på Tysnes angående noen løsningspenger for en anpart i gården Ersvær i Opdal
(Uggdal) på Tysnes. Saken blir hjemsatt til tinget i Opdal.
Papir, 1 segl påtrykt.
Utrykt.
Bakpå står skrevet at brevet er fremlagt på Opdals høstting 1. november 1592, men da Fru
Else ikke var tilstede, ble brevet igjen fremlagt på tinget 15. mars 1593. Her ble saken avgjort.
Se diplom av 15. mars 1593.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 24. juni. Bergen
Lauris Hanssøn, borgermester i Bergen, rådmann Niels Bjørnssøn og fem borgere i Bergen
vitterliggjør, at de overvar et forlik mellom to brødresønner, Jens Samonssøn og Samson
Nielssøn, om en arv etter deres godfar Jens Anderssøn. Samson Nielssøn overlater til Jens
Samonssøn to laups leie og odelbrevet i gården Tandlå i Gaupne, Luster herred i Sogn, som
han hadde arvet etter sin far Niels Jenssøn.
Avskrevet 26.8.1932 etter Riksarkivets avskrift.
Originalen tilhører De Heibergske Samlinger.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 12. september. Lavik (Sogn og Fjordane)
Avskrift av forliksdokument.
Seks lagrettemenn i Kvamsøy og Lavik skipreider kunngjør en forliksdom angående en
jordbygsel i prestebolets part i Lavik, som Anders Jacobssøn, sognherre til Eivindvik
prestegjeld i Gulen, har bygslet til Johannes Svendssøn og hans mor. Johannes kan nå overta
hele jorden unntatt ødegårdene Kvammen og Værholmen som henholdsvis Beruld Sivartssøn
og Halvor Tvordssøn bruker.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl og datert Eivindvik, 28. september 1822.
Dokumentet er sammenheftet med avskrifter av en besiktigelsesforretning av 1.5.1594 og en
taksasjonsforretning av 30.7.1651. Disse avskriftene har tidligere ligget i
Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174/ 8.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 13. september. Manger Prestegården (Hordaland)
Markegangsbrev mellom Øvre og Nedre Manger.
Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skipreide kunngjør, at de på befaling av Peder
Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvrighet har gått markegang mellom prestegården
Nedre Manger, hvor nå sognepresten i Manger Hans Halvorssøn bor, og Øvre Manger, som
eies av flere bønder og jordeiere. Begge parter ble vel forlikt med utfallet.
Avskrift (på papir) av markegangsbrev mellom Øvre pg Nedre Manger.
”Forevist” i Rettenden 25de februar 1890. J.E. Fleischer, kst.”
Utrykt.
Gave fra sogneprest Woff.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 27. september. Rand (Innvikt, Sogn og Fjordane)
Avskrift sv et skriftebrev.
Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre bønder foretar et jordskifte mellom
brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdne Rand og Hammer i
Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skipreide i Nordfjord.
Avskrift, ved lærer Jacob Aaland, Bergen, etter originalen på pergament som finnes på Ytre
Hammer, Utvik i Nordfjordeid.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 27. september. Rand (Innvik, Sogn og Fjordane)
Morten Torbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Oluffssøn på
Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen
eier en tredjepart i Rand og halvparten i Hammer, om å foreta et jordskifte mellom dem.
Jacob gjør krav på Tvinnerheim som han før er blitt tilkjent. Peder, som vil ha fred, samtykker
med ham om å overta Rand, så Jacob kan flytte til Tvinnerheim.
Pergament. 5 bumerker, men segl mangler.
Skriften noe utvisket.
Utrykt.
Riksarkivets avskrift vedlegger.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1593 (mellom 1589 og 1596). Stryn? (Sogn og Fjordane)
Anders Anderssøn skriver i et brev til slotsherre Peder Thott, lagmann, borgermester, råd og
lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et
odelsbrev han vil ha på to jorder, Ytre-Eide og Stauri. I et annet brev fremfører Anders en
rekke klagemål mot Jens.
To brev på papir. I første brev mangler siste del, i annet brev er midtpartiet bevart mens
begynnelsen og siste del mangler.
Utrykt.
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1593, 2. februar. Bergenhus
Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jon Mændt, borger i
Bergen, en nøstegrunn innenfor Nordnes nest opptil Knud Clausens nøst. Grunnleien er årlig
24 danske skilling.
Pergament, Thotts våpensegl henger ved.
Utrykt.
På baksiden: Grunnbrev på nøstet og de 3 sjøboder nedenfor Raffne kruit (Ravnekrogen).
Den årlige grunnleie er en riks ort.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 13. februar. Bergenhus
Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann til Bergenhus, bygsler og utleier til Anders
Evertssøn, borger i Bergen, en nøstegrunn innenfor Nordnes mellom Adrian Olssøns og Knud
Claussøns nøst. Grunnleien er årlig to danske mark.
Pergament, Thotts våpensegl henger ved.
Utrykt.
Kjøpt av kunsthandler H.H. Halvorsen, Oslo i august 1930 for 50,-.
Kopi etter Riksakrivets avskrift fra 1930 vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 15. februar. Innvik (Sogn og Fjordane)
Helga Håkonsdatter, enke etter Anders Davidssøn på Nes, vitterliggjør, at hennes bror
Klemett Håkonssøn sammen med sine søsken for tredje gang ble forlikt om en kjøpekontrakt
med Jacob og Oluff Laurentssønner om gårdene Roseter og Øistad i Innvik prestegjeld, Stryn
skipreide i Nordfjord, som Helgas farfar Oluff Klemettssøn i 1537 solgte til Laurents Jonssøn
på Roseter.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Dokid.
UBB Diplom
1593, 15. februar. Stryn (Sogn og Fjordane)
Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skipreide, og elleve lagrettemenn fra
samme sted vitterliggjør, at Jon Johannesssøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rand i Utvik
sogn i Nordfjord kom til dem på Stryn skipreides ting og ville ha en erklæring om at gården
Skrede alltid hadde vært deres foreldres odels- og arvegods, hvilket de også fikk.
Pergament, 9 av 12 vokssegl henger ved.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 15. mars. Uggdal, Oppdal (Tysnes, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Opdal skipreide vitterliggjør, at Siri Gandsdatter på Stien, Alversund i
Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld
Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt dom mellom henne og Fru Else Trondsdatter
om halvparten i gården Ersvær på Tysnes som Siri hadde solgt til henne. Fru Elses mann,
Anders Mougt på Hovland, fremla da et forliksbrev av 10. juni 1586 som blant annet var blitt
forelagt Axel Gyldenstjerne, Norges riksstatholder, da han var i Bergen. Lagrettemennene
fant ut at dette forliksbrevet skulle holdes ved makt.
Papir, levninger og spor etter 6 påtrykte segl.
Se diplom av 23. juni 1592.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 6. mai. Breim? (Sogn og Fjordane)
Del av et skiftebrev?
Papir. Merker etter 10 segl, halvparten av brevet er revet bort.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 16. juni. Tysnes? (Hordaland)
Sju lagrettemenn i Opdal og Våge skipreide vitterliggjør, at de etter oppfordring av Adellus
Krukow til Gjersvik på Tysnes og Jacob Lauritssøn på Årbakke, Onarheim sogn på Tysnes
går markegang mellom gårdene Håeim i Opdal sogn, som eies av Adellus Krukow, og
Årbakke.
Papir, 6 påtrykte segl.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift vedlagt.
Benyttet i Riksarkivet i 1878.
Dokid:
UBB Diplom
(1593, 29. juli) Bergen?
Poueld Helliessøn, Bergen og Gulatings lagmann, hilser… Jetmund på Lindvik i Stryn...?
Papir, halvparten av brevet er revet bort.
Utrykt.
Bakpå brevet, står skrevet at denne stevning er lest for Knud i Lefffdall 29. juli 1593, og på
Bergens Rådhus 9. oktober samme år. Se brev av 9. oktober 1593.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 9. oktober. Bergen
Poueld Helliessøn, Bergen og Gulatings lagmann, vitterliggjør, at da Jon Amundssøn på Re i
Breim og Oluff på Ytre-Eide samt Jedmund på Lindvik i Innvik prestegjeld kom til ham
angående en halv (?) laups leie i gården Ytre-Eide, mente han at denne saken først måtte opp
til doms på deres hjemmeting. Hvis ikke partene godtok denne dommen, stevnet han dem til å
møte på sommertinget i Bergen.
Papir, 1 segl påtrykt.
Utrykt.
Brevet er limt på baksiden av et skriveboksblad for Bent Larsen.
Ytreeide, den 31. januar 1867.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 15. oktober. Stryn (Sogn og Fjordane)
Jacob Anderssøn på Steinsåker selger sin hustrus odel i gården Øistad i Stryn skipreide og
Innvik kirkesogn i Nordfjord, til hennes bror Oluff Laurentssøn på Øistad, for 15 riksdaler.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1594, 15. april. Tjerne (Ringsaker, Hedemark)
Avskrift.
Jørgen Kruckow til Tjerne kunngjør, at han har overlatt til sin svoger Gaute Torbjørnssøn til
Fimreite i Sogndal en ødejord og plass under Fimreite gård som arvelig var tilfalt ham. Gaute
har lovet å bygge en stue på denne ødeplassen hvor Jørgen Kruckow og andre kunne ha sitt
nattlosji.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822.
Dokumentet er sammenheftet med avskrifter med avskrifter av andre diplomer fra årene
1602-1651. De er funnet på Fimreite i Sogn. Disse avskrifter har tidligere ligget i
Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9.
Dokid:
UBB Diplom
1594, 1. mai. Lavik (Sogn og Fjordane)
Avskrift av et besiktigelsesdokument.
Elleve lagrettemenn i Lavik og Gulen skipreider kunngjør, at de etter påbud av Jens Kock,
fogd i Sogn, har gransket og besiktiget Laviks prestegårds skog, mark, ødegårder og hus som
Johannes Svendssøn i Lavik nå bruker. De har funnet husene i god stand selv om en husbot på
10 riksdaler ikke er betalt, men de har ilagt Johannes en bot på 12 riksdaler fordi han har
råhugget og ødelagt skogen m.m. De har også besiktiget en ødeplass under nevnte Lavik ved
navn Fusketun, og da den har vært bebygget i gammel tid, fant de det forsvarlig å bygge
gården opp igjen nå.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl og datert Eivindvik, 28. september 1822.
Dokumentet er sammenheftet med avskrifter av et forliksdokument av 12.9.1592 og en
taksasjonsforretning av 30.7.1651: se under førstnevnte dato.
Dokid:
UBB Diplom
(1594, 27. juni) Bergen?
Anders Anderssøn (på Ytre-Eide) klager i et brev til Peder Thott m.fl. over at hans stemor
Anna Olsdatter har solgt sitt setbol i gården Brynnestad i Olden, som hun hadde fått av hans
far Anders Torgilssøn, og som etter hennes tid skulle gå tilbake til hans arvinger. Han klager
også over at hans stemor etter farens død ikke vil fraflytte den gård (Ytre-Eide?) hans far
brukte. Dette fører til stadig strid mellom Anders og hans stemor og mellom hans kvinne og
stemorens mann.
Papir, 1 dobbeltark.
Utrykt.
Under brevet står skrevet, at dette brev ble lest på Bergen Rådhus 27. juni 1594.
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1594, 22. oktober. Sævold (Strandvik, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide vitterliggjør, at Jon Tordssøn på Borgen i Os
skipreide har solgt sin lodd og part i ødegården Kigedal til Oluff og Svend Torbjørnssønner på
Gjøn i Hålandsdalen. Betalingen har han mottatt.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca, 1595? Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Anders Anderssøn Ytre-Eide klager til kongen over Jens Pederssøn i Vik som har påført ham,
hans familie m.fl. stor skade. Han har bl.a. lagt under seg hans avdøde foreldres frie jord og
også uskiftet jordgods i gårdene Stauri, Brynnestad, Robjørgene, Dokseter m.fl., samt en
laksegård. Han ber kongen om hjelp og bistand ”imod denne min modstandere”.
Udatert konsept på papir.
Striden mellom Anders Anderssøn og Jens Pederssøn omtales første gang i brev av 3. febr.
1591. brynnestad er nevnt i brev, 27. juli 1594.
Jfr. liknende konsepter fra ca. 1597 (?) og 1598.
Brevet har ligget ubehandlet i Manuskriptsamlingen i lengre tid (1974). Sannsynligvis
innkommet via Jakob Aaland.
Dokid:
UBB Diplom
1595, 14. februar. Bergen
Johanne Søfrensdatter, enke etter tidligere borgermester Nils Lauritssøn i Bergen,
vitterliggjør, at hun har solgt til skredder Baltser Madssøn to hus på Torget. Betalingen har
hun motatt. Grunnleien betales som fastsatt i grunnebrevene.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt
Dokid:
UBB Diplom
1595, 29. februar (!) Bryggesåk (Eiken, Vest Agder)
Tore Guttormssøn bytter med Nils Knudssøn sitt odelsgods, av skyld en hud, i Foss i Bjelland
kirkesogn. Til gjengjeld får han av skyld en hud i Nærebø og så meget som Nils eiet i
Stalleland og Øye i Landvik kirkesogn i Nednes len (Aust Agder). Dette var hans kvinnes
rette gods. Som mellomlegg måtte Tore gi Nils 35 daler.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1595, 28. juni.
Vidisse av brev av Sankt Halvardsdag anno 1454, og vidisse av brev av 30. juli 1587.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1595, 7. juli. Bergen
Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og
Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og
likeså at Bodvar og Magnus på Setre ulovlig bruker noen øyer, som, før elven hadde brutt
igjennom, hadde ligget under Ytre-Eide. Poeld Helliessøn anmoder derfor Laurits Skøtt, fogd
i Nordfjord, sammen med seks eller tolv oppnevnte lagrettemenn i Innvik prestegjeld om å
granske klagene, og foreta et forlik eller avsi en dom.
Papir, merke etter 1 påtrykt segl.
Utrykt
Dokid:
UBB Diplom
(15)95, 21. august. Hegdal (Innvik, Sogn og Fjordane)
Avskrift av forliksbrev.
Oluff Anderssøn på Reme i Innvik prestegjeld i Nordfjord selger til sin hustrus eldste søster
Berithe Helgesdatter i Hegdal et punds leie og en marks leie i gårdene Åland i Innvik,
Hopland, Djupstein og Lotsi i Gloppen og Stadheim i Sunnylven på Sunnmøre. Dette var
arvelig tilfalt hans hustru Randi Oluffsdatter.
Avskriften ved lærer Jacod Aaland, Bergen.
Utrykt.
Originalen, som er skrevet på pergament med 6 seglremmer uten segl, fantes i sin tid på
gården Hopland, Gloppen i Nordfjord.
Dokid:
UBB Diplom
1596. Bergen
Gullsmedlaugets laugsartikler. Nedertysk oversettelse av laugsartiklene som ble vedtatt og
stadfestet av lensmann Christoffer Valkendorf m.fl., 2. september 1568 (se denne dato).
Avskrift (med dansk oversettelse) av innskrifter på en tretavle med fløydører, som nå finnes i
Vestlanske Kunstindustrimuseum. Tavlen er blitt fornyet og renskrevet i 1648, da den førre
tavlen var blitt ødelagt ved en brann. Jfr. Johan Bøgh: Bergens Guldsmedelaugs ældste
Dokumenter (Bergens Museums aarbok 1893:6), s. 6.
Avskrift i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 57 b. trykt ved Johan Bøgh i Bergens
Guldsmedelaugs ældste Dokumenter…, s. 15-19.
Dokid:
UBB Diplom
1596. Nesi Kirkegård (Stryn, Sogn og Fjordane)
Anders Iverssøn, Trandal i Hjørundfjord på Sunnmøre vitterliggjør, at han eier en laups smør
til årlig landskyld i Hjelle og 10 marker smør i Valsnos i Opstryn, Innvik prestegjeld i
Nordfjord, som han arvet etter sin far Iver Omundssøn, og som etter et gammelt odelspergamentbrev har vært under samme slekt i 500 år.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 23. januar. Bergen
Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og
hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den
grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er 18 danske skilling.
Avskrift på pergament etter en eldre original, seglene mangler.
Utrykt.
Pould Helliessøn og Michill Jenssøn, lagmann og borgermester i Bergen, vitterligghør, at de
har besiktiget og lest over et grunnbrev, som ord for ord er det samme som denne kopi
inneholder.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 21. februar. Sunnhordaland (Hordland)
Avskrift av skjøte.
Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge,
Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker
Olluffssøn på Bjørndal, gårdne Bjørndal, Eide og Tegland i Hålandsdalen. Til vitterlighet
undertegner seks lagrettemenn fra de 3 nevnte skipreider.
Avskrift 1923 av Johs. Sundvor.
Originalen på pergament på Tomra i Hålandsdalen.
Eides i 1923 av lærer Peder K. Mundheim.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 3. april. Bergen
Høvedsmann på Bergenhus Peder Thott, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og
borgermesterne Laurits Hanssøn og Hans Findsøn stadfester vilkårene for å bli
gullsmedmester i Bergen; ingen skal bli mester før han har vært svenn i fem år, og har gjort
sitt mesterstykke.
Pergament, ca. 565x260 mm. Rester av 4 seglremmer; spor av segl på den andre av dem.
Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergens Museums
Aarbog 1893, no 6), s. 12-13.
Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a). En avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes
i Ms 167/ 59 b. Sammesteds er også innlagt en fjerde, eldre avskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 1. mai (Philippus' et Jacobus' Dag). Bergen
På vegne av Erik Rosenkrantz' enke, Helwig Hardenberg til Arreskov, utleier Hans Findssøn,
borgermester i Bergen, til Poul Gjørsner en markegrunn og halvparten av Dudalens elv
(Sandvikselven?), hvor nå den stampmølle står som hører til Store Sandviksmarken. Den
årlige grunnleien er 1 ½ riksdaler.
Pergament, seglet mangler.
Utrykt.
Gave fra løytnant J. Garmann?
Dokid:
UBB Diplom
1596, 23. mai. Vatne kirkested (Vatne, Møre og Romsdal)
Tolv lagrettemenn på Sunnmøre vitterliggjør, at Anders Knudssøn (på) Ulvestad kom til dem
og ville ha bevis for at Ulvestad var ryddet og pløyet av Knut Olssøn (feiltolket).
Papir. 12 påtrykte segl og 3 bumerker, skriften delevis litt utvisket og utydelig.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 15. september.
Konfirmasjon av Bergens privilegier.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1596, 13. oktober Hjartdal (Telemark)
Oluff Levordssøn bekjentgjør, at han fikk 32 gode daler av Oluff Mosbø og Torbjørn Loner
for 4 markebol jord i Skeie, Gvamen i Hierdals (Hjartdals) sogn. Denne jorden fikk Oluff
Mosbø ved en seks manns dom i 1591. Hverken Oluff Levordssøn eller Stenar Torgeirssøns
arvinger kunne bevise at de hadde noen odelsrett til jorden.
Pergament, 2 av 3 opprinnelige segl henger ved.
Ingen opplysninger om hvorfra brevet er kommet.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 23. oktober. Arnegård (Stavanger)
Lagmann Martin Nielssøn i Stavanger foretar et arveskifte mellom Torstein Oddssøn på
Vadla og hans søsken: Peder og Jon Oddssønner, Ingjerd og Gurid Oddsdøtre på den ene side,
og Gjest, Oluf og Knud Ellendssønner, Anna og Maretta Ellendsdøtre på den annen side.
Arvegodset er gardparter i Fisketjønn og Vårvik i Suldal, Høyland i Årdal, Vadla, Østerhus,
Segedal, Ramnsfjell, Asseim og Førde i Hjelmeland, og Eikeland og Hole i Høgsfjord. Brevet
er skrevet "wdj Arnegaard".
Pergament. Hull til 5 seglremmer, men verken de eller seglene er bevart.
- Diverse påskrifter på baksida, blant annet.: ”Denne Bog tilhører Daniel Knudsen Silgjerd
Aar 1735… Brevet læst i dag 29de Marts 1876 af Skolelærer Lars Vestreim”.
Utrykt.
Om Arnegård i Stavanger jfr. A.M. Brøgger: Stavangers historie i middelalderen, 1915, s.
194-195; DN 2, nr. 578, DN IV, nr. 952 og 972, m.fl.
Dokid:
UBB Diplom
1597. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Anders Anderssøn på Ytre-Eide beklager seg over den urett og den medfart Jens Pederssøn på
Vik har påført ham siden hans mors død i 1562.
Papir, 2 ikke likelydende konsepter av samme innhold (skrevet med samme hånd) fra gården
Ytre-Eide.
Utrykt.
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1597, 17. januar. Bergen
Høvedsmann på Bergenhus, Laurits Kruse til Svenstrup, Bergens og Gulatings lagmann Poul
Helliessøn, og ti rådmenn i Bergen, kunngjør at bartskjærerene i Bergen har klaget til dem
over at innflyttere uten borgerskap i Bergen og uten tilstrekkelig fagkunnskap slår seg ned i
byen og tar arbeidet fra dem. Til vern mot dette blir der i brevet fastsatt laugsartikler og gitt
privilegiebrev, som heretter skal følges.
Pergament. Ca. 540 x 370 med mer, 10 av 12 segl bevart.
Er sammenføyd med kongelig stadfestelsesbrev av 1599, 18. juli, ved hjelp av ytterligere 4
segl; i alt 14.
Trykt ved O. Sollied og P.R. Sollied i Tidsskrift for den noeske lægeforening 41, 1921, s.
766-769. Avbildet og omtalt ved H.S. Bakken i Små godbiter frå samlingene, nr. 7, 1955.
Dokid:
UBB Diplom
1597 (?), 20. januar. Indre Ålvik (Kvam, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Øystese skipreide i Hardanger vitterliggjør, at de var bedt av Hafftor og
Oluff Germundssøner om å foreta et skifte mellom dem av jordgods og eiendeler som de har
arvet etter sin far Gjermund Hafftorssøn og etter sin mor Birette Gudmundsdatter.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1597, 14. april. Ulvik (Hordaland)
Elling Vikingssøn på Indre Bleie i Ullensvang selger til Svend Rikholdssøn en pundsbol, som
årlig renter en laup salt, i gårdene Kvåle i Ulvik for et sølvstaup, svarende til 9 gode gamle
daler.
Pergament, 3 segl henger ved.
Utrykt.
En ukorrekt transkribsjon og en eldre katalogseddel er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1597, 30. mai. Hopeland (Innvik, Sogn og Fjordane)
Seks lagrettemenn i Stryn og Gjemmestad skipreider i Nordfjord vitterliggjør, at Jettmund
Simonssøn på Åland i Utvik er rudbolsmann til halvparten i samme gård, som han først
sammen med Amund Oluffssøn og deretter alene har ryddet og oppbygget av ødemarken og
ved hardt arbeid. Han har også skikket seg ærlig og vel blant granner og naboer.
Papir, 6 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1597, 5. juni. Vatne (Møre og Romsdal)
Seks menn, oppnevnte av sogneherre Claus Corneliussøn i Borgund, besiktiger Vatne kirke
og beslutter med hans samtykke, at det skal reises et passende tårn på kirken.
Papir. Levninger og spor etter 8 påtrykte segl, dokumentet har enkelte små huller.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598? Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Strÿn schibredt.
Forening Imellem Hans Yttereid Jon Støffuereidt (Stauri). ... till di fattige. Att dj saaledis udj
fougdens be(mel)te Jens Pederssens och mange gott=folchis Neruerrellse bleffue forænede,
dess till widnissbÿrd, haffuer wij trøgt worris signeter her neden under. Actum ut Supra...
Fragment av et dokument (på papir) som har merker etter 6 påtrykte segl.
Fragmentet er i sin helhet avskrevet på katalogseddelen.
En avskrift er også vedlagt oroginalen.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1598? Bergen
Anders Anderssøn på Ytre-Eide klager til "welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her
Laugmandt, Borgermestere och Raadt" over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt
setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens Pedersen, Anne Olsdatter og
hennes mann Rasmus Jonssøn har i lang tid prøvd å hindre Anders i å få sin rett fram; det
samme har også "Lasse Skytt fordom fougde udi nordfiord" gjort. Nå seinest er "fornemde
Anne Oluffsdotter kommen hiid till byenn" for ytterligere å forfølge Anders, som derfor ber
øvrigheten om hjelp.
Papir, udatert.
Utrykt.
Et annet brev om samme sak er iflg. påskrift lest på Bergens Rådhus 27. juni 1594: se denne
dato. Det her foreliggende må være skrevet etter 1596 (Laurits Kruse er høvedsmann på
Bergenhus), og noenkunde samtidig med striden mellom Anders Anderssøn og Laurits Skjøtt,
1598-1599 (Norske Herredags-Dombøger V, 1897, s. 152-158).
Digitalisert (2003)
Dokid:
UBB Diplom
1598, 11. januar. Bergen
Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og Maritte
Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skipreide i
Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal i Vlland (Aurland) skipreide i Sogn, halvannen laups
leie i gården Åfet. Betalingen har han motatt. Salget foregår på Bergens rådhus i nærvær av
Bergens lagmann og borgermester pluss to rådmenn.
Papir, merker etter 6 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 15. januar. Bergen
Jacop Willomssøn, borgermester og hospitalombudsmann i Bergen, utleier til Rørik
Jacobssøn, en av hospitalenes grunner, som tidligere har ligget under Selje kloster i Nordfjord
og som Rørik for 14 år siden inntil forleden har fått leie av den tidligere ombudsmann Mester
Thommes. Grunnen ligger tett ved Gåsegrunnen, hvor Rørik nå bor, og som han leier av
Kapitlet. Grunnleien er 3 danske mark.
Pergament, seglet mangler.
Utrykt.
På baksiden står skrevet at brevet er innlagt 11. mars 1718 på åstedet i madam Boel Gaarmans
hus.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 23. april. Vatne (Møre og Romsdal)
Oluff Knutssøn i Kjellerviken (Finnmarken, det sto først Saltkjelvik i Skodje på kortet) selger
til sin bror Anders Knutssøn på Ulvestad i Vatne sogn, sin rydningsgrunn, som han har arvet
etter sin far Knut Olssøn. Seks menn stadfester brevet.
Papir, Oluff Knudssøns bumerke + levninger og spor av 6 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 24. april (mandag nest etter påskeuken). Støplestu (Bygland, Aust Agder)
Olaff Tordssøn på Stølpestu i Åraksbø i Bygland selger med sine sønner Orm og Knut til Neri
Gunsteinssøn på Heistein, ødegården Trelltvedt som ligger straks østenfor Gakkestad i
Sandnes sogn. For dette får de 40 daler. Landskriver Thomas Nielssøn, lensmann Knut
Ormssøn og Anders Sordal besegler brevet.
Pergament. Segl mangler, men 3 bumerker påtegnet.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 19. juni. Øystese (Kvam, Hordaland)
Avskrift av markeskiftebrev.
Markeskifte mellom gårdene Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i
Hardanger len, på den ene side, og gården Øystese, som tilhører Adelatz til (...) og hennes
medeiere, på den annen side. Dessuten markeskifte mellom Tjosås, Ole Bildes gård, og Øvre
og Nedre Vik.
Kopi, etter original.
Fra Johs. Sundvor, avskrevet av O. Olafsen.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 12. september. Raundal (Lårdal, Telemark)
Bjørn Olaffssøn i Lårdal prestegjeld selger med samtykke av sin hustru og hennes
tvillingsøster, som er Aslaug og Ester Vetlesdøtre, en markesbol i Homme i Valle prestegjeld
i Setesdal til Aslak Torkillssøn i Kviteseid prestegjeld. Sorenskriver Hans Olssøn og to
lagrettemenn besegler brevet.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 9. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)
Helge Olssøn på Vestreim i Ulvik selger to av sine odelsjordparter, den ene på Vik og den
andre på Kopren i Jondal, til Halvard på Digranes, Sebjørn på Grov, Rasmus på Økland og
Anders i Huglen. Han mottar i betaling 20 gode gamle daler og en daler i skjøtingsøre.
Pergament. 10 segl henger ved, 2 mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 5. mars. Ullensvang (Hordaland)
Haldan Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre
i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar,
Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til gården Isberg. Dette kunne de ikke gi, men de kunne
bevitne at Jon og hans far i lange tider har vært i besittelse av overnnevnte gård.
Papir, 3 påtrykte segl og 2 bumerker.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 11. mai. Bergen
Johan Melck og Lykke Kipper, kirkeværgere til Korskirken, utleier til Herman Brøgman en av
korskirkens ødegrunner i Vågsbunnen. Leien er halvtredje danske mark.
Pergament, rester av 1 segl henger ved.
Utrykt.
Diplomet omhandler 17. rode nr. 29, der hvor Hotel Nordstjerne engang lå.
Se diplom: Bergen, år 1609, 1. april.
Gaver fra antikvar Nicolaysen.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 10. juni. Unterngriesheim (Würtenberg i Syd-Tyskland)
Avskrift av brev.
Johan Henrich av Rodenstain stadfester et nativitetsbevis for Laurentzius Rytter, som
innbygger og dommer i Unterngriesheim har utstedt (latinsk?).
Pergament, seglet mangler.
Brevet er muligens kommet til Bergen med en tysk familie.
Gave fra cancellirådinne H.M. Christie.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 18. juli. Bergen
Fire danske adelsmenn som sitter retterting i Bergen: Axel Gyldenstierne til Lyngbygaard,
stattholder i Norge, Esche Broch til Astrup, Christian Holck til Høigaard og Niels Kragh til
Aggerkrog, kunngjør at bartskjærerne i Bergen har møtt for dem og bedt om kongelig
stadfestelse på laugartiklene som ble fastsatt i brev av 17. januar 1597 (se denne dato).
Stadfestelsen blir hermed gitt.
Pergament. Ca. 345x280 mm, 4 vel bevarte segl.
Er sammenføyd med laugsartikkel-brevet av 1597, 17. januar (med ytterligere 10 segl).
Trykt ved O. Sollied og P.R. Sollied i Tidsskrift for den norske lægeforening 41, 1921, s. 769770. Avbildet og omtalt ved H..S. Bakken i Små godbiter frå samlingene, nr. 7, 1955.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 22. juli. Vikøy kyrkje (Kvam, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør, at etter gudstjenesten i Vikøy kirke 22. juli
1599, ble spørsmålet om Jacob Oluffssøn på Kaldestads krav på morsarv avgjort. Jacob får
tilsammmen ved arv og kjøp en halv laup i gården Meland i Ullensvang sogn og skipreide og
3 mark i Øvre Aksnes i Vikøy kirkesogn.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 27. juli. Tysnes (Hordaland)
Åtte svorne menn i Våge og Opdal skipreide, oppnevnt av den kongelige befalingsmann i
Sogn, Palle Friis til Lundgård, kunngjør at de etter oppfordring av Adelus (Kruckow) til
Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon Haar til Gjersvik, skulle gå markegang og skifte mellom
gårdene Håeim og Dalen på Tysnes. Partene kom fram til et forlik.
Papir, 8 påtrykte segl.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 28. juli. Bergen
Stattholder Axel Gyldenstiern og adelsmennene Esche Brock, Christian Holck og Niels Kragh
stadfester gullsmedenes privilegier av 28. august 1588 (se under denne dato).
Pergament, ca. 360 x 280 med mer. Rest av en seglrem, men ingen segl.
Ifl. opplysninger i en avskrift av 30. juli 1641 (se under 1588, 28. august) er også dette brevet
”kommen til forderff” ved at forseglingen smeltet vekk.
Trykt ved Johan Bøgh i ”Bergens guldsmedelaugs ældste dokumenter” (Bergens Museums
Aarbog 1893, no. 6), s. 14-15.
Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a). En avskrift ved H.J. Huitfeldt-Kaas finnes
i Ms 167/ 59 b. Avskrift av 30. juli 1641, se ovenfor. I Ms 167/ 59 b er også innlagt en fjerde,
eldre avskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 3. oktober. Valland (Kvam, Hordaland)
Tre lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff
Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland,
om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits hadde kjøpt av deres
felles frende Johan på Horven, mens Laurits hadde ment at han allerede hadde innløst sitt
gods i Valland.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 15. oktober. Bergen
"Pouell Helliessenn Bergenns och Gulatings lougmannd, kiendis oc witterligt giør, adt jeg
haffuer offuer lest och vdschreffuet thuennde gamble pergamentz breffuer som her med fest er
och et papiers breff lydenis som her effter følger..." "Thill sanndingen herom henger ieg mit
signert vnndertrøgt neden paa dissze breffuer som er allens lydenis wed forne copie, och
screffuet i Bergen den 15. Octobris aar 1599."
Pergament, ca. 300x420 mm.
De anførte originalbrevene er tapt.
Trykt sammen med brevet av 20. juni 1555 i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 707.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 16. oktober. Børve (KVAM, HORDALAND)
Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på
Børve, lensmann i Øystese skipreide, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordskifte
mellom nærskyldsfrendene, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob Jonssøn på
Mykletun i Eidfjord i Ulvik skipreide. Jacob beholder Mykletun, som årlig skylder et pund
smør og et bukkeskinn, og Sivord beholder Rykken, som årlig skylder et pund og 6 mark
smør, en halv laup og et fåreskinn.
Pergament, 1 segl + rester av et annet segl henger ved.
Utrykt.
Et hjørne av diplomet er revet bort.
Dokid.
UBB Diplom
1599, 23. oktober. Naustdal (Sogn og Fjordane)
Gunder i Naustdal, lensmann i Førde, selger til Oluff på Apaldseter (i Vevring), 9 marks leie i
gården Indre-Åse i Bygstad sogn i Dale skipreide. For dette mottar han 4 ½ gamle daler og 3
mark i skjøtningsøre.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 3. november. Russenes (Vevring, Sogn og Fjordane)
Tre lagrettemenn i Brandsøy skipreide i Sunnfjord vitterliggjør, at Oluff på Apaldseter (i
Vevring) kjøper noe gods i gården Indre-Åse, Bygstad i Dale skipreide av sine søstre, som er
Biritte på Stavang, Maritte på Laukeland, Eli på Soleim, Maritte i Gjelsvik, Sidsel i Ålen og
Gjertrud på Apaldseter.
Pergament, rester av 3 segl.
Utrykt.
Dokid:
1600- 1699
UBB Diplom
1600, uten dato. Urheim (Kinsarvik, Hordaland)
Hallvor på Bjørke og Knut og Jacop Erikssønner på Steine (i Kvam) kunngjør, at de har solgt
til Siver Steinssøn på Urheim en odelsjordpart, som arvelig er tilfalt dem, i samme Urheim for
4 gamle daler samt en halv daler i skjøtningsøre. Olluff på Vik, Siver på Valland og Nils på
Øystese ble anmodet om å stadfeste brevet.
Papir, merker etter 3 lakksegl.
Ifølge en senere påskrift er dokumentet tinglest på Utne 1. april 1635.
Dokid:
UBB Diplom
1600, uten dato
Arveskiftebok for Stransvik skipreide.
Inneholder også fortegnelser over hvem som benyttet stolsetene i Strandvik kirke.
Dokid:
UBB Diplom
16xx (?), 8. oktober. Tjul (Sjernarøy, Rogaland)
Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til Knud Oluffssenn på
Lillesund (i Skåre?) sin odelspart "wdj Berie i Føye schebredt och Sundhordlehenn" (Berge på
Bømlo?). Salget bevitnes av fire (fem?) menn fra Sørhaug, Gard og Vistad (i Skåre). Brevet er
skrevet "paa Thiull i Stiernerøenn thennd 8. octob. Anno..." (avrevet).
Pergament. 5 seglremmer og et segl bevart, nederste høyre hjørne er defekt (avrevet).
Utrykt.
Om Føyen skipsrede jfr. Norske Regnskaber og Jordebøger frå det 16. Aarhundrede II, s. 526,
og Norske Gaardnavne 11, s. 145 (Føyen på Stord).
Dokid:
UBB Diplom
1600, 13. januar. Øystese (Kvam, Hordaland)
Clemet Tunnessøn på Øystese i Hardanger selger og skjøter til Gunder Torgerssøn på Århus
hans hustrus odels-jordpart i gården Vik i Jondal kirkesogn i Hardanger. Betalingen er 8
gamle daler. Lensmann Oluff i Vik m.fl. stadfester brevet.
Pergament. Alle 3 segl mangler, skriften noe utvisket.
Utrykt (1967)
Gave fra Nils Vik ved Ivar Stene, 28.4.1892.
Dokid:
UBB Diplom
1600, 13. februar. Kinsarvik (Hordaland)
Tre lagrettemenn i Kinsarvik sogn kunngjør på vårtinget at de på oppfordring av Peder på
Lirhus på Voss, har avgitt vitnesbyrd om at Tormod Halvorssøn på Herre, som bar landskyld
av gårdne Indre Bu, Midnes, Hjeltnes og Midhus, hadde en sønn og to døtre. De lever alle
etter hans død og var hans rette arvinger.
Papir, merker etter 4 påtrykte segl. Avskrift vedlagt.
Bakpå brev: ”Eg under tegnendt Aamund Larsen Bue…”
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1600, 7. april. Ullensvang (Hordaland)
Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide foretar på oppfordring av Måld Sjurdsdatter på
Kambestad et odelsskifte mellom henne og Ingeborg Oluffsdatter i gårdene Isberg i Odda
kirkesogn og Helland.
Papir, 6 segl påtrykt.
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1600, 13. april. Kinsarvik (Hordaland)
To edsvorne menn i Kinsarvik skipreide kunngjør, at Lauritz Olssøn på Nesthus i Steinsdalen
(Kvam) fremkom på vegne av Ingeborg Ingebriktsdatter, enke etter Håge på Noreim, og
spurte Sivord Nilssøn på Midnes om hvilket markebytte som fantes mellom "thuende Jorder
kallis Indre Vlffuig" (Indre Ålvik). Jordpartene tilhørte på den ene side Ingeborg og på den
annen Havord Gjermundssøn.
Papir, 3 påtrykte segl.
Bakpå brevet: ”Souord Nilssøns Prouff om Indre Vlffuigs Jorder.”
Utrykt (1967)
Gitt av Arnoldus Koren?
Dokid:
UBB Diplom
1600, 28. november. Loen (Stryn, Sogn og Fjordane)
Avskrift av skjøte.
Thomis Anderssøn i Hollvik i Davik skipreide (Gloppen?) i Nordfjord og Rasmus Anderssøn
kunngjør, at de har solgt til Kolbein Lauritssøn i Bødalen i Olden skipreide (Loen) og hans
bror unge Anders Nesdal en halv laups leie i gården Hjelle i Opstryn sogn for 20 gamle daler i
rede pendinger og 3 gamle daler i skjøtningsøre.
Avskrift ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Originalen, skrevet på pergament, har tilhørt gårdbruker Ole Holmøien, Hornindal i
Nordfjord.
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1601, 23. mai. Bergen
Johannes Olssøn på Bikkset i Hareid sogn på Sunnmøre selger og skjøter til lagmann i
Bergen, Poul Heljessøn, en mellags leie i gården Brandal, og mottar i betaling 8 gamle daler.
Borgermesteren i Bergen, Michel Jonssøn, og de to rådmenn signerer brevet.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Bakpå brevet: «Johans Oluffssen om eit Melag udj Brandall».
«Lest paa Brandall Anno 1610 den 18. Junij».
Dokid:
UBB Diplom
1601, 7. september. Bergen
Rørik Jakobssøn, kopperslager og hospitalets ombudsmann i Bergen, utleier en av hospitalets
grunner, som i fordum tid kaltes Kaldewegen, til Peder Golbeck, glassmaker og borger i
Bergen. Grunnleien er årlig en halv riksdaler.
Pergament, seglet henger ved.
Bakpå brevet: «Dette Brev skal angaae det Byefoged Olsen tilhørende Huus i… Rode, Nr…»
Omtalt i: Norske Magasin, b.2, s. 276.
Bernt Lorentzen: Gård og grunn i Bergen i Middelalderen.
Dokid:
UBB Diplom
1602, 14. februar. Sogndal (Sogn og Fjordane)
Avskrift.
Anders på Ylmeim, lensmann i Nordnes skipreide, og seks andre lagrettemenn kunngjør på
Ylmeim kirkebakke etter gudstjenesten, at de på spørsmål fra deres sogneprest Mikkel
Mikkelssøn svarte bekreftende på at de hadde hørt Gaute på Fimretie bruke munn på
sognepresten i hans kirketjeneste såvel på prekestolen som foran alteret.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822.
Avskriften er sammenheftet med avskriften av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i
Sogn. Se under diplom(avskrift) av 15. april 1594.
Disse har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 17.9.
Dokid:
UBB Diplom
1602, 24. mars. Bergenhus
Avskrift av stevning.
Laurits Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, stevner Gaute Torbjørnssøn på
Fimreite i Sogndal til å møte for retten da Mikkel Mikkelssøn, sogneprest til Stedje
prestegjeld, og hans svoger Torbein Jenssøn har anklaget ham for blant annet ulovlig å ha
brukt munn og kommet med trusler ovenfor sognepresten.
Avskriften er testet av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822.
Avskriften er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i
Sogn. Se under diplom(avskrift) av 15. april 1594.
Disse har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9.
Dokid.
UBB Diplom
1602. 18. april. Vatne (Møre og Romsdal)
Seks menn kunngjør, at Anders Ulvestad og Ingebrigt Oluffssøn bekjentgjorde for dem på
Vatne kirkegård, at Ingebrigt hadde pansatt hos Anders to mellag i gården Ertesvåg for 16
gamle daler. Anders skulle beholde godset inntil Ingebrigt eller hans barn igjen skulle innløse
det. Ingebrigt bekjentgjorde også, at han hadde vært hos Skipper Lauritz og bedt om en tønne
mel for det samme gods.
Papir. Merker etter 6 påtrykte segl, og 2 bumerker med navns underskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1602, 21. juni. Voss (Hordaland)
Johannes Anderssøn på Evanger selger og skjøter til sin frende Anders Øyulfssøn på
Hydningen i Holebygd (Vinje sogn) et halvt punds leie i gården Hefte i Borstrands åtting, som
Anders er rette odelsmann til. Betalingen er 4 gamle daler og ei vårfødt ku og to alen vademel
i skjøtningsøre. Anders tilkom fra før 3 månedsmatbol i samme gård.
Pergament, 1 segl og rester av 2 henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1602, 30. juni. Landsvik (Herdla, Hordaland)
Lensmann Oluff Erstad og to lagrettemenn i Herdla skipreide kunngjør sammen med tre
lagrettemenn i Radøy skipreide en lagrettedom mellom Christen Madssøn, sogneprest til
Manger prestegjeld, og 3 bønder på Landsvik på Holsnøy, angående 2 ½ månedmatsbol i
nevnte gård som hører til prestebolet.
Pergament, 6 påtrykte segl.
Gave fra prost Wolff.
Dokid.
UBB Diplom
1602, 16. oktober. Bergen
Hendrick Treckell og Tidtke Smidt, de farløse og umyndige barns forstandere i Korskirkens
sogn i Bergen, kunngjør, at de med samtykke av lagmann, borgermesterere og rådmenn, på
Hendrich Hendrichssøn Piaskes vegne, som ikke er ved sin fulle forstand, har solgt til
Hendrich Been alle de hus og hauger med herligheter, som Hendrich Piaskes foreldre hadde
eiet i Korskirkens sogn. For dette mottar de i betaling, etter seks menns vurdering og tilnevnt
av øvrigheten åtte hundre (riks)daler.
Pergament, 4 av 6 segl henger ved.
Bakpå brevet: «Fremblagt for Retten paa Bergen Raadhuus dend trij Julij 1643.»
Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt.
Dokid.
UBB Diplom
Ca. 1603. Bergen
Gullsmedene i Bergen klager i et brev til kongen over at en mann ved navn Borkort
Nordenholt bruker gullsmedembedet uten laugsrettighet. Han nekter oldermennene å ta den
lovbefalte prøve av det sølv han forarbeider. Gullsmedene anmoder også kongen om å forby
fogder og prester å ta gullsmeder i sin tjeneste da man ikke kan få prøvet deres sølvarbeide.
Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.
Papir, brevet er i 2 eksemplarer.
Det ene eksemplaret (med gullsmedenes underskrift) er litt defekt, det andre er trolig et
konsept (uten underskrift). Brevene ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms. 167/ 59 b.
Se også brev: Kjøbenhavn, 10. juli 1603. Bergen, 6. november 1603.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 16. februar. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Avskrift.
Anders på Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og fem andre lagrettemenn kunngjør i
nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at de kan bevitne at deres kjære sogneprest
Mikkel Mikkelssøn aldri hadde sagt om tidligere fogd Palle Friis at han burde henges i galgen
som Gaute på Fimreite påsto han hadde sagt.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822.
Avskriften er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i
Sogn. Se under diplom(avskrift) av 15. april 1594. Disse har tidligere i Manuskriptsamlingen
under Ms nr. 174.9. vært katalogisert.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 16. februar. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Avskrift.
Anders Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og seks andre lagrettemenn kunngjør i nærvær
av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at da deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn spurte
dem om de holdt fast ved sine ord om at de hadde hørt Gaute på Fimreite bruke munn på ham
og om deres avgitte vitneprov til ham i anledning striden med Gaute fremdeles sto ved makt,
så svarte de at de sto fast ved sine ord og de tre avgitte vitneprov.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik prestegård, 7. september 1822.
Den er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite i Sogn, se
under diplom(avskrift) av 15. april 1594.
Avskriften har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 2. mars. Kapperstad (breim, Sogn og Fjordane)
Tore Anderssøn på Kapperstad på Breim i Gloppen prestegjeld selger til Jon Lauritssøn på
samme gård 8 marks leie i Kapperstad for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså selger Stein
Anderssøn på Fossheim til Jon Lauritssøn rodebolsretten i Kapperstad for 4 gamle daler.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1603, april (?) Bergen
Gullsmedenken Maren Lampe påstår i et brev, at gullsmedene i en henvendelse til øvrigheten
i bergen krever at hun må avskaffe sin gesell, som hun er vel tilfreds med. Hun ber derfor
øvrigheten forsvare seg så hun fortsatt kan drive sitt embete.
Papir. Gullsmedens klagebrev, dat. 5. april 1603, og et domsbrev dat. 22. november 1603, er
også bevart; se under disse datoer.
Disse brev ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 5. april. Bergen
Gullsmedene i Bergen klager i et brev til øvrigheten over gullsmedenken Maren Lampe, som i
tre år etter sin manns død har latt sine geseller bruke sin manns stempel og verksted. De
frykter for at dette kan misbrukes, og mener det er uriktig at Maren Lampe får fortsette i
embedet. De nevner også tre andre enker som ikke har kunnet nyte slike vilkår etter sine
menns død. Mickel Plummer og Cort Høyer underskriver brevet på vegne av gullsmedene.
Papir.
Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Bergen rådhus 22. nov. samme år.
Maren Lampes brev til øvrigheten i Bergen, dat. april (?) 1603, og et domsbrev, dat. 22.
november 1603, er også bevart: se under disse datoer.
Disse brev ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 13. april. Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Skomaker Jacob Gjertssøn på Kvam i Stedje prestegjeld selger og skjøter til Michell
Michellssøn, sogneprest til Stedje prestegjeld, hans hustrus rette odelsgods, som er 4
settingers leie i gården Hauståkre i Kaupanger kirkesogn i Norum skipreide og som renter
årlig i landskyld 4 settinger korn. 6 lagrettemenn forsegler brevet.
Pergament, 3 av 6 segl henger ved.
Bakpå brevet, er nedtegnet, at brevet er inntatt og lest for Retten på Bergenn Rådhus, 2.
februar og 5. april 1635, og er 30. oktober 1655 utlagt for Retten på (…).
Gave fra apoteker J.S. Bull.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 13. april. Ulvik (Hordaland)
Jon Lauritssøn på Skeie i Ulvik kirkesogn selger til Svend Rikholdssøn på Ljone, et halvt
spann smør og et kalveskinn årlig i gården Kvåle. Han har frelst ham fra stor nød og trang ved
å gi ham full betaling. Dessuten har Svend gitt ham ei god ku i skjøtningsøre.
Pergament. 3 bumerker, men begge segl mangler.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 15. mai. Løset (Volda, Møre og Romsdal)
Nils Olssøn på Strømme i Volda selger til sin bror Jetmund Olssøn på Løset, halvannen
mellags leie i gården Løset i Volda kirkesogn på Sunnmøre for 6 gamle daler.
Pergament. Alle 6 segl mangler, skriften noe utvisket.
Bakpå brevet, er bl.a. skrevet: Hans Jetmundsen Løsett, 15. Marts 1857.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 10. juli. Kjøbenhavn
Kong Christian IV kunngjør, at da Borkort Nordenholt, født i Bremen, frykter i et brev til
kongen for at han ikke får bruke sitt gulldmedembede i Bergen på like fot med byens andre
gullsmeder, bevilger kongen ham retten til embedet, og forbyr byens øvrighet og gullsmeder å
hindre ham i å utøve sitt gullsmedembede.
Papir.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Se også gullsmedenes klagebrev, dat. Bergen, ca. 1603, og et dombrev, dat. Bergen, 6.
november. 1604.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 3. november. Ullensvang (Hordaland)
Bygselseddel for Oluff Osmundssøn for leie av en ødegård ved navn Lote (i Kinsarvik sogn),
som er kronenes gods, og som skylder årlig en halv laups smør. Seddelen viser at to daler i
første bygsel er avgitt.
Papir.
Dokid:
UBB Diplom
1603, 22. november. Bergen
Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn i Bergen
kunngjør, at de i nærvær av Peder Due til Meyberggaard, fullmektig for Laurits Kruse i hans
fravær, avsier dom i saken mellom gullsmedene i Bergen og gullsmedenken Maren Lampe.
Under henvisning til embeds-skråen fra 1588 skal hun uhindret få bruke sitt gullsmedembede
under forutsetning av at hun ikke bryter embedets regler. Hun må la oldermennene stemple
det sølv hun forarbeider da hun har forbud mot å bruke sin avdøde manns stempel.
Papir, 9 segl påtrykt.
Maren Lampes brev til øvrigheten i Bergen, dat. april (?) 1603, og gullsmedenes klagebrev,
dat. 5. april 1603, er også bevart: se under disse datoer.
Disse brev ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b. Se også, Reidar Guddal:
«Gullsmedlauget i Bergen» (Bergens historiske forening: Skrifter, 45, 1939), s. 36-37.
Dokid:
UBB Diplom
1604, 7. mai. Såreim (Breim, Sogn og Fjordane)
Avskrift.
Morten Erikssøn på Rå og Oluff Oluffssøn på Mykland utlignet odelsparter i gården
Maursæter i Eidsfjord skipreide og Hornindal kirkesogn (Hornindal og Stryn) med Jakob
Erikssøn på Tisthammer (Innvik).
Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Originalen, skrevet på pergament, har tilhørt gårdbruker Arne R. Bjørnhofde, Naustdal i
Nordfjord.
Dokid:
UBB Diplom
1604, 3. juni. Lande (Kvinnherrad, Hordaland)
Lensmann Samson Kjerland og fem lagrettemenn i Kvinnherrad skipreide kunngjør et
skifteforlik mellom tre parter, Johan Grepssøn på Søreide (på Tysnes), Gunnar Madssøn på
Sandvik, på vegne av sine stebarn, og Guri Grepsdatter, angående noe odels- og jordgods som
i lengre tid har vært utskiftet. Gunnar får et spann smør og et geiteskinn årlig i Stuland, Johan
mottar sin part i Lande og Guri får sin lott i Store Åmvik.
Papir, spor etter 6 påtrykte segl.
Bakpå brevet, står skrevet at dokumentet er innlagt og lest for retten på Gjersvik 15. mai
1626, (resten av innholdet delevis utvisket).
Gave fra sogneprest P.H. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1604, 10. juni. Fjørtoft (Haram, Møre og Romsdal)
Jacob Tussøn, fogd på Sunnmøre, kunngjør, at han på kongens vegne utnevner tre menn for
Skipper Laurits Fjørtoft og tre menn for Anders Ulvestad, som skal bestemme landskyld og
andre rettigheter i en jord ved navn Ertevåg i Vatne skipreide og i en ødegård ved navn Bosen
(?) i nevnte Ertevåg, som årlig skal svare kongen leidang og tiende.
Papir, 1 segl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1604, 21. juli. Bergenhus
Avskrift av herredagsdom mellom Anders Anderssøn på Ytre-Eide og hans halvsøster Marit i
Vik, Stryn i Nordfjord, om retten til jordgods, som Marit hadde arvet og tiløst seg.
Avskrift på papir.
Trykt i Norske Herredags-Dombøger. I R. IV/ 2, s. 78-79.
Dokid:
UBB Diplom
1604, 25. juli. Kinsarvik (Hordaland)
Ingebrigt Simonssøn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssøn på Bjortveit i
Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssøn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av
årlig skyld 22 merker smør og en laup salt, for 21 gode uforfalskede daler og en god vårfødt
ku i skjøtningsøre. Seks menn undertegner skjøte.
Pergament, alle segl mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1604, 18. august. Bergenhus
Lauritz Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne,
utleier til Jacob Jacobssøn, murmester og borger i Bergen, en grunn som tilhører Korskirken.
Grunnen er, målt med sjellands mål, 11 ½ alen i lengden og 4 alen i bredden. Grunnleien er 6
danske skilling.
Pergament, seglet henger ved.
Bakpå brevet: Lest oh Indlagt for Retten paa Bergen Raadstue dend 2. Mart: 1642.
Grundebref paa det støcke (?) grund af Hans Wordeman købt Korskirken vedkommende.
Gave 1934 fra boet etter avdøde klokker Werner Hosewinchel Christie. Grunnen angår
Rådstueplass 3, som W.H. Christies far i sin tid eiet (se også diplom, 13. mars 1610 og 19.
august 1615, som begge angår samme eiendom).
Dokid:
UBB Diplom
1604, oktober
Åstedssak om besittelse av Åland i Innvik.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1604, 6. november. Bergen
Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn kunngjør, at
Jørgen Bleckmandt og Windeller Lampe, oldermenn for gullsmedene i Bergen, har stevnet for
retten gullsmed Borkort Nordenholt som bruker håndverket uten noen laugsrettigheter. Han
nekter oldermennene å ta prøver av hans sølv da han mener han ingen plikt har til dette og
henviser til kongelig brev, dat. Kjøbenhavn slott, 10. juni (juli) 1603. Borkort blir dømt til å
avgi prøver på sitt sølv som de andre gullsmedene er pliktige til.
Papir, 6 segl påtrykt.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Se også: Bergen, ca. 1603, Kjøbenhavn, 10. juli 1603.
Dokid:
UBB Diplom
1605, 21. februar. Utvik? (Innvik, Sogn og Fjordane)
Gunder Olssøn i Dversdalen i Jølster i Sunnfjord selger 18 marks leie i gården Skrede i Utvik
sogn, Stryn skipreide i Nordfjord, til Jens Johannessøn på Skrede for 12 gamle daler. Christen
Søffrenssøn, fogd i Nordfjord, og seks dannemenn besegler brevet.
Pergament. Alle 7 segl mangler, skriften noe utvisket.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1605, 8. april. Lutsi (Høyland, Rogaland)
Rasmus Lauritssøn, sorenskriver over Stavanger len, Nils på Austråt, lensmann i Gann
skipreide, Torkel på Gausel, lensmann i Jåtten skipreide, og ti lagrettemenn kunngjør, at tre
menn stevner Oluf Jacobssøn på Sviland og Nils på Haga angående kvernebekken mellom
Lutsi og Haga, som Nils nå bruker. Bekken ble, etter at 4 brev var fremlagt, tildømt Oluf, Nils
og deres medeiere.
Pergament, alle 12 segl henger ved.
Om diplomets innhold, se Dipl. Norv. B.9, s. 345.
I diplomet er inntatt avskrift av brev 26. juli 1416, (1. juli 1443), 2. mai 1455, 5. april 1458,
21. juni 1479. Disse er trykt i Dipl. Norv. B.9. Nr. 225, (289), 323, 332 og 377.
I følgje senere påskrifter er brevet fremlagt på Angård tingstue 21. juni 1758, og på Gann
tingstue 11. okotber 1763.
Dokid:
UBB Diplom
1605, 9. april. Innvik (Sogn og Fjordane)
Claus Olssøn på Dragseter, Innvik prestegjeld i Nordfjord, har solgt til Rasmus Lauritssøn på
Seten i Loen, først 6 merkers jordgods i Seten for 3 daler, så 8 merkers jordgods i Bredding
(Breng) for 4 daler. Likså har Oluff Jacobssøn i Loen solgt til Rasmus Lauritssøn 4 merkers
jordgods i Helleseter for to (?) daler.
Pergament. Merker etter 4 segl, avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
* 1605, 25. juli. Bergen
Da gullsmedene i Bergen etter ny lov bare skulle arbeide av riksdalersølv og med kølnsk vekt,
søker de nå øvrigheten om lov til å selge det sølv de har gjort ferdig før bestemmelsen kom,
og som er prøvet på vanlig måte, inntil de har fått anledning til å sende en henvendelse til
kongen om dette.
Papir. * Brevet er datert etter en senere påskrift som viser at det er tinglest på Bergen rådhus
25. juli 1605. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms. 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1606, 22. mars. Seim (breim, Sogn og Fjordane)
Tore Toressøn på Sandal i Breim, Gloppen prestegjeld i Nordfjord, har solgt til sin brorsønn,
Nils Lassøn på Sandal, 18 merkers leie i gården Maurseter i Nedstryn sogn og skipreide, for 9
gamle daler og en halv daler skjøtningsøre.
Pergament, merker etter 4 segl.
Dokid:
UBB Diplom
1606, 21. juli. Finnås (Hordaland)
Seks oppnevnte menn foretar et arveskifte etter Torstein Olssøn på Børøy mellom hans sønn,
sønnesønn og fire døtre. Arven gjelder gods blant annet i gårdene Børøy, Fylkesnes, Nese og
Søvold.
Papir, ingen spor av segl eller underskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1606, 8. august. Årholen (Innvik, Sogn og Fjordane)
Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreider, oppnevnt av Jacob Jørgenssøn, Bergens og
Gulatings lagmann, kunngjør, at de sammen med fogd Christen Søffrenssøn går markegang
mellom gårdene Agjeld og Årholen da Arne Agjeld påstår, at noe av hans utmark og
hagebeite er blitt lagt under Årholen som er kongens gods.
Pergament, 9 av opprinnelig 13 segl vedhenger.
Om gården Agjeld, se også diplom av 31. oktober 1589 og 7. oktober (?) 1607.
Dokid:
UBB Diplom
1606, 12. august. Slyngestad (Vatne, Møre og Romsdal)
Peder Ingebrigtssøn på (Verpisdalen i Nordal), hans søstre og svoger selger sammen med
deres brødrebarn, deres oldelsjordgods i Vatne, som renter årlig et mellags leie til Jon
Jetmundssøn på Vatne. For dette får de selv 6 riksdaler, og deres brødrebarn får en kvern og
en riksdaler. Likeså selger Anders Olssøn på (Aure i Sykkylven) hans odelsjordgods i Vatne,
som renter årlig et mellags leie, til Jon Jetmundssøn for en ny sengedyne, et (å)klede, to daler
og en vog gryn.
Pergament. 5 av 6 opprinnelige segl henger ved, 2 bumerker.
Skriften er en del utvisket og av denne grunn forsøkte tydeligjort med en senere hånd
(avskriverens?). Derfor kan enkelte navn og en del av innholdet være feiltydet.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Dplom
1606, 3. oktober. Skrede (Innvik, Sogn og Fjordane)
Fem lagrettemenn i Stryn, Olden og Gjemmestad skipreide i Nordfjord len kunngjør, at de i
nærvær av fogd Christen Søffrenssøn overvar et arve- og jordbytte mellom søskene, Jens
Johanssøn på Skrede, Oluff Johanssøn på Bjørlo (i Eid) og Elline Johansdatter på
Tvinnerheim, angående en del jordgods som var 4 punds leie i Tvinnerheim og et punds leie i
Skrede. Jens og Oluff foretok også et arvebytte om en halv punds leie, som de hadde arvet
etter sin faster i gården Jutdal i Hornindal.
Pergament, merker etter 7 segl.
Avskriften vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1606, 18. november. Bergen
Gullsmedene i Bergen klager til øvrigheten over den ulempe som følger ved at en del
gullsmeder har nedsatt seg på landsbygden for å bruke sitt embede blant fogder, prester og
bønder. Disse "løse geseller" går dem i næringen og skader deres anseelse fordi gesellenes
arbeid kan være av dårlig kvalitet, hvilket de påstår de har bevis for. Gullsmeden ber derfor
øvrigheten forby dem å bruke sitt embede. Brevet er underskrevet av byens gullsmeder.
Papir.
Brevet ligger i Gullsmeedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1607 (etter 1606, 18. november)? Bergen
Gullsmedene i Bergen minner i et brev til slottsherren om deres henvendelse angående de
gullsmeder som arbeider ulovelig i gullsmedhåndverket på landsbygden, og mener man ikke
kan vite om deres arbeide er uforfalsket.
Brevet er underskrevet av menige gullsmeder i Bergen.
Papir.
Registrert ved Reidar Guddal i «Gullsmedlauget i Bergen» (Bergens historiske forening:
Skrifter, 45, 1939), s. 38.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1607, 20. februar. Skoden, innvik (Sogn og Fjordane)
Fredrik Isakssøn, født på Hilde i Innvik prestegjeld, har solgt til Helge Arnessøn i Hegdal og
hans hustru Barbra Olsdatter en jordpart i Steinsåker på Breim i Gloppen prestegjeld for 28
voger fisk. Jordparten hadde Fredrik for samme betaling kjøpt av Jacob Steinssøn og hans
hustru Sissel Eriksdatter ifølge skjøte, datert Warsdøenn (Vereide), 17. august 1602.
Pergament. Alle 6 segl mangler, bare 3 seglremmer henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1607, 3. mars. Bergen
Gullsmedene i Bergen kunngjør at de i året 1605 hadde gitt Jørgen Bleckmand fullmakt til å
overbringe kongen "nogen Artikler og besueringer" for lauget, som de ville kongen skulle
fastsette forordninger om. Suplikken hadde Jørgen Bleckmand innlagt i kongens kanselli. Da
det ennå ikke var kommet noe svar fra kongens råd, sender de på ny Jørgen Bleckmand til
kongen med fullmakt.
Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.
Papir.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets akriv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1607, 6. august. Stavanger
Kong Christian IV kunngjør, at da han har hørt at borgere i Bergen, adel, presteskap og
bønder på landet blir bedradd og byens gullsmedhåndverk blir skadelidende av det dårlige
sølv som innføres og selges av tyskerne på Bryggen og av andre, så forbyr han på det
strengeste rikets underståtte og utlendinger kjøp, salg eller bytte med sølv som ikke etter
norsk lov holder riksdalers prov og utveies med kølnsk vekt. Kongen har selv underskrevet
brevet.
Papir, rester av et lakksegl på baksiden.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1607, 7. oktober (?) Måri (Innvik, Sogn og Fjordane)
Oluf Jørgenssøn på Rød, Gunder på Føleidet, Peder Olssøn på Rand, Oluf Rasmussøn i
Gjengedalen, Mogens Kolbeinssøn på Mykleboststad, Iver Nilssøn i Lindvik, Jorunn
Iversdatter på Alme og Hagtorn på Sande kunngjør, at de har solgt til Arne Iverssøn på Agjeld
i Olden, deres jordgods i samme Agjeld, og at de har mottatt betaling for jordgodset. 13 har
beseglet brevet.
Pergament, 8 av opprinnelig 13 segl henger ved.
Navnet «Mons Rasmussen Agilden» er skrevet på ved en senere anledning.
Avskriften vedlagt.
Om gården Agjeld, se også diplom av 31. oktober 1589 og 8. august 1606.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 4. januar (1604). Ullensvang (Hordaland)
Bård Oluffssøn på Helland i Ullensvang sogn har solgt til Torbjørn og Phillipus Jonssønner
odelsgods, som årlig skylder en laup smør, et spann smør og en halv hud, i gården Ystenes i
Kinsarvik sogn for 24 gode gamle riksdaler og to daler i skjøtningsøre. Kjøpet var gjort på
Ullensvang ting i året 1604.
Pergament, 2 bymerker og merker etter 6 segl.
Ifølge senere påskrifter er brevet lest på Odda skipredes vårting…? 22. mars 1647 og for
retten på Jordal 4. juni 1647, underskrevet av Jens Søffrenssøn.
Gave fra Holck.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 21. februar. Seim (Breim, Sogn og Fjordane)
Rasmus Lauritssøn på Erikstad i Jølster har solgt til sin bror, Niels Lauritssøn på Bjørnerheim,
en halv punds leie i gården Støive, arvegods etter hans foreldre, for 6 gamle daler og en halv
daler i skjøtningsøre. Videre har Oluff Mickelssøn på Kleppe, på sin hustrus vegne, solgt til
sin svoger, nevnte Niels Lauritssøn, 4 marks leie i samme Støive i Nedregården og halvannen
marks leie i Austreim i Gjemmestad skipreide for 3 gamle daler med skjøtningsøre. Niels
Lauritssøn har selv arvet et halvt punds leie i Støive etter sine foreldre.
Pergament. 2 bumerker, seglremmer og merker etter 6 segl.
Ifølge senere påskrifter er diplomet vist på 1. høstting på Kvile 3. desember (?) 83. Påskrevet
er også navnet: Anders Mardahl, Skoleholder og Hjelpevaccinateur.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 24. februar. Bergen
Avskrift av dokumentet, dat. Bergen, 24. februar 1698.
Seks lagrettemenn, oppnevnt av Knud Windt til Ullerup, høvedsmann til Bergenhus, overvar
et makeskifte mellom Kristoffer Gunderssøn på Arnestad i Gloppen og Absalon Absalonssøn,
sogneprest til Gloppen prestegjeld, om to jorder ved navn Gjemmestad og Mykland.
Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Originalen, skrevet på pergament med 3 seglremmer og 3 vokssegl, hvorav det midterste
defekt, har i sin tid tilhørt gårdbruker Jacob Ladehaug, Gloppen i Nordgjord.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 15. april. (Kinsarvik, Hordaland)
Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i
Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi
Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn. Betalingen er 17 gode
gamle riksdaler, som Stens barn skal arve fra sin mor.
Pergament, 1 bumerke og remmer til 6 segl som mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1608, ved påsketider. Røldal, Hordaland
Torbjørn Gunderssøn på Sande i Etne, hans to sønner Peder og Oluff, Osmund Bjørnssøn på
Kvandal i Åkrefjorden, Knut Bjørnssøn på Håeim, Peder Olssøn på Ekreim og Halvor
Colbjørnssøn på Tveite, i Etne har solgt til Halvord, Jerrand og Rolf Tolleffssønner, som bor i
Hardanger len, noen jordplasser ved navn Kogneteig og Tveite i Røldal for 12 gode riksdaler.
Pergament, 3 segl henger ved.
Senere påskrift er utvisket og derfor vanskelig å tyde.
Gave fra Arnoldus Koren.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 3. juni. Drage (Jondal, Hordaland)
Fem lagrettemenn fra Sunnhordaland og Hardanger kunngjør på Drage i Tørvikbygden et
odelskifte mellom søstrene Ingeborg og Maritte Berntsdøtre etter deres far. Ingeborg og
hennes arvinger får parter i gårdene, Vikenes i Ulvik, Lofthus i Ullensvang prestegjeld og
Vikane i Jondal sogn. Maritte og hennes arvinger får parter i gårdene Drage og Vikane.
Pergament, 4 av 5 opprinnelige segl henger ved.
Gave fra Arnoldus Koren.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 16. juli. Kjøbenhavn
Kopi av Christian IV sin gullsmedordinans.
Kong Christian IV kunngjør, at da det stadig forekommer forfalskning av det sølv
gullsmedene i Danmark og Norge forarbeider, og som ofte blir betalt til kongen i form av
skatter m.m., og derved påfører hans rentekammer store tap, så har han på en herredag med
riksrådets samtykke gitt følgende ordinans og skrå til gullsmedene i alle kjøpsteder i Danmark
og Norge. Kongen har selv undertegnet lovene.
Avskriften, som er på papir med Bergens bysegl påtrykt, er 12. august 1608 (?) bevitnet av
borgermestere og råd i Bergen. Diplomet er noe defekt.
Avskriften ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Se også, Reidar Guddal: «Gullsmedlauget i Bergen» (Bergens historiske foreining: Skrifter,
54, 1939), s. 38-40.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 29. september. Bergen
Avtale vedtatt i snekkerlauget i Bergen: "Item Anno 1608 den 29. September haben unsere
Ampts Bruder mit einander diese vorgeleichung in begangen, Von wegen der Wall, wor die
sall ersten angehen und woll der gesellen schaffers sollen sein, So ist hier bewilliget worden
von uns allen das die beiden jungsten Meisters sollen einen gesellen umb schicken, die von
seinem Meister mit willen abscheidett. Vors erst ist die Wall an: Henrich Lemgraue, Heinrich
Jachupssen, Mans Schnitzler…”
- Først er oppført 15 navn, seinere tilføyd 7-8 nyere. Flere av personene finnes i Bergens
Borgerbok, enkelte av dem utrykkelig kalt «snekkere»: Heinrich Lemgraue (1587).
Christoffer Harmessen (1602), Andreas Kruse (1605).
Pergament, 25 x 26 cm. Har vært sammenbrettet.
Ingen segl; har vel vært et internt laugsdokument.
Dokid:
UBB Diplom
1608, 21. oktober. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Anders Østenssøn på Nesi i Opstryn sogn har solgt til Kolbein Lauritssøn i Bødalen i Loen,
18 marks leie i Midttun i nevnte Bødalen for 16 gamle daler i rede penger og en laup smør i
skjøtningsøre.
Pergament, merker etter 4 segl. Senere påskrift: Elling K. Bødal.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1609, uten dag. Bergen
Kopi.
Notat om at William Willamson, borger i Bergen, har motatt av Niels Olefsen på Øvsthus 5
mark (?).
Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Nordheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 20. februar. Kjøbenhavn
Anders Michelsen, byfogd i Kjøbenhavn, Søffren Ibssen, bykemner, Johan Jellessen og Knud
Hesselberg, borgere, og Mauritz Christenssen, byskriver i samme by, kunngjør, at Peder
Pederssen med fullmakt fra sin husbond, Matthias Kalckauen, apoteker i Kjøbenhavn, har
solgt til Berent Schult på Marine Johansdatters vegne, en gård med hus, bygning og gårdsrom
som ligger ved Amagertorg i Kjøbenhavn. Den sedvanlige jordskyld skal betales til St.
Nicolaikirken.
Pergament, alle 5 segl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 1. april. Bergen
Hans Rasmussøn, ombudsmann over Allehelgen kirkes gods, kunngjør, at han på vegne av
Erik Urne til Høegaard, kongens befalingsmann over Utstein klosters og Allehelgen kirkes
gods i Norge, har overdratt til mester Elias Thillgenner, badskjær i Bergen, en eiendom og
grunn som ligger nedenfor rådhuset og som har tilhørt avdøde skipper og rådmann Niels
Helliessøn i Bergen. Leien er en gammel daler.
Pergament, seglet mangler.
Diplomet omhandler 17. rode nr. 29, der hvor Hotel Nordstjerne engang lå.
Se diplom: Bergen, 11. mai 1599.
Gave fra antikvar Nicolaysen.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 4. juli. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen har overdratt til Michell Jenssøn, borgermester i samme
by, en av de grunner (Dønnerengen), som var skjenket byen av kongen og som har tilhørt St.
Hans og Munkelivs klostre og Allehelgens kirke. Grunnen ligger like ved Nøstet ovenfor den
nye reperbanen. Grunnleien er 3 danske mark.
Avskriften på pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved.
Senere påskrift forteller at dokumentet ble forlangt påtegnet at det ble anvist for Bergens
bytingsrett 8. desember 1812 da et ekstrakt av apoteker H.B. Dynners testament ble publisert.
Dokumentet er også innlagt for retten på Bergen rådstue, 3. mai 1659, 31. august 1682 og 20.
februar 1690. Omtalt i, Nicolaysen: Norske Magasin, B.2., s. 280. avskrift ved W.F.K.
Christie i Ms. 67 a. Se også diplom av 4. august 1609.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 12. juli. Kjøbenhavn
Kong Christian IV kunngjør, at Christen Søffrenssøn, borger i Bergen, avstår til den danske
krone sine to gårder på Tyrholm i Vestevigs klosters len og mottar til vederlag den norske
krones gård som ligger i Gjemmestad skipreide, Gloppens prestegjeld i Nordfjord.
Pergament, seglet klippet bort.
Christian IV`s egen underskrift.
Senere påskrifter viser at dokumentet er innlagt og lest på Bergen rådhus 13. jan. 1620 i
nærvær av Knud Gyyldenstjerne, innlagt og lest for retten på Skoden i Nordfjord len for
kongens tilforordnede ”Commissarier” 4. des. 16.(?), og anvist i Bergen 12. okt. 1757.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 4. august. Bergen
Michell Jenssøn, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Søffren Søffrenssøn, toller,
rådmann og byfogd i samme by, en grunn (Dønnerengen), som ligger ned mot Nøstet ovenfor
den nye reperbanen. Den sedvanlige årlige grunnleie skal betales.
Pergament, 3 segl i trekapsel henger ved.
Senere påskrifter forteller, at dokumentet ble forlangt påtegnet at det ble anvist for Bergens
bytingrett 8. desember 1812 da et ekstrakt av apoteker H.B. Dynners testament ble publisert.
Dokumentet er også innlagt og lest for retten på Bergen rådhus 6. juni 1611 og 3. mai 1659.
Se også diplom av 4. juli 1609.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 3. november. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Sorenskriver i Nordfjord Trogels Jenssøn og tre lagrettemenn: Jon Sjurdsen og Jon
Clemmittsen på Bø og Clemmitt på Kircheid, bevitner en avskrift av et domsbrev, datert
Bergen 20. juni 1575, om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. I brevet fra 1575 var avskrevet
et eldre domsbrev av 20. juni 1542. "Att dette er en rigtigh Copie aff en welforseglitt Papirs
skreffuith Dom, bekiender wy effterschrne... med woris Signetter her under thrøgt... Actum
Thoningh Thingstoffue thenn 3. Novemb. Aar 1609".
Papiravskrift, utført av Jacob Aaland (omkring 1920)?
Skinnbrevet fra 1609 var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 18. desember. Bergen
Strange Jørgenssøn har, på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, utleiet til Laurits
Hanssøn, borger i Bergen, en av Munkeliv klosters grunner. "Liggendis Ude paa Strandenn
Neden for gadenn, Emellem Jesper Langmand och Friscs (?) Husse". Grunnleien er 3 danske
mark.
Pergament, merker etter 1 segl.
Professor Haakon Sheteligs seddel vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
* 161(?), utan dato. Akse (Hyllestad, Sogn og Fjordane)
Johannes på Brensdal i Bø (Hyllestad) overdrar til sin svoger Jørgen Jonsen på Lundeland
halvfemte mark leie av en jordpart i Akse, og kvitterer for motatt kjøpesum (?) og
skjøtningsøre.
Pergament, siste halvpart av brevet er avbleket og nesten uleselig.
Der er huller til 7 seglremmer, men ingen bevarte segl.
Sted og årstall er bare delvis leselig: «Actum A(x)se(?) 16** (tredje siffer har visstnok vært et
l-tall som der synes å være rester av). Datoen er gått tapt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
Anno ca. 1610-1614. (Standvik, Hordaland)
Mogens på Hafskår, Lasse på Henanger, "Siouatt" i Vik, Lasse Annfinnsen Markhus, Lasse
på Hauge, Jon på Skogseid samt Christen på Vevatne på Tysnes har solgt sine arveparter i
gården Teigland i Hålandsdalen til Ingebrett Olsen på Skogseid. Det opptegnes hva hver
enkelt mottar i betaling.
1 fotografi av original, på pergament, som tilhører gårdbruker Knut Bolstad (1972).
Siste del av skjøtet er revet bort så skriversted, årstall og dato mangler.
Se brev, dat. Åkre… (nov.) 1612.
Avskrift ved Johannes Sundvor (1925?) vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1610, 12. september.
Grunnbrev fra 1610.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1610, 8. februar. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Anna Pedersdatter, "salig
Isack Brynhildsens effterleffuersche och borgersche her sammestedtz", en av Munkeliv
klosters grunner som sammen med St. Hans og Allehelgen kirkes grunner var skjenket byen
av kongen. Grunnen ligger ovenfor erkebispegårdens gårdsrom og den årlige grunnleien er 20
danske skilling.
Pergament, rester av Bergens bysegl i trekapsel henger ved.
Senere påskrift: Chreestoffir Klaussens Kiøbbreeff till…
Dokid:
UBB Diplom
1610, 13. mars. Bergen
Lytcke Kipper og Theus Jacobssøn, borger og Korskirkens ombudsmann i Bergen, har på
Korskirkens vegne utleiet til mester Elias Thillgenner, badskjær i samme by, en grunn som
ligger nedenfor rådhuset, "som forne Mester Elias haffuer sinn Stenkelder paastaaenndis".
Grunnleien er en dansk mark.
Pergament, 2 segl henger ved.
Senere påskrift: Grundebreff paa Kielder Grunden som vedkommer Korskirckenn.
Gave 1934 fra boet etter avdøde klokker Werner Hosewinchel Christie. Grunnen angår
Rådstueplass 3, som W.H. Christies far i sin tid eiet.
Se diplom av 18. aug. 1604 og 19. aug. 1615 som begge angår samme eiendom.
Dokid:
UBB Diplom
1610, 18. april. Kinsarvik (Hordaland)
Mikkel og Oluff Paulssønner kunngjør, at de har pansatt hos Siver Stenssøn på Urheim, to
mark smør og en fjerdepart i en mark smør i en jord, kalt Årtun, som ligger i Folkedal i
Granvin sogn, for to gamle daler og en dansk mark.
Papir, 2 defekte påtrykte segl og 2 bumerker.
Dokid:
UBB Diplom
1610, 1. mai. Ullensvang (Hordaland)
Nå Oluffssøn på Vik i Øystese sogn i Hardanger stadfester et odelskifte hans far Oluff
Lauritssønn for noen år siden hadde gjort med Tolleff Bjørnssøn på Noreim i Etne. Tolleff
fikk odelsjordparter i gårder i Etne, som er en laups leie i Sande og et spann smør i Folketveit.
Til gjengjeld fikk hans far i dette odelskifte, en laups leie i gården Nedre Lekve i Ulvik sogn
og et spann smør i gården Holven i Granvin sogn.
Pergament, 1 bumerke og merker etter 4 segl.
Dokid:
UBB Diplom
1610, 19. oktober. Seim (Breim, Sogn og Fjordane)
Avskrift av dokument, datert Seim, 19. oktober 1610.
Seks lagrettemenn fra Breim i Nordfjord bevitner at en tredjepart i gården Mjelleim i
Gjemmestad skipreide (Gloppen) tilfalt Oluff Steinerssøn på Hole. Dette var arvegods etter
hans foreldre Steiner og Randi Olsdatter på Hole.
Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Originalen skrevet på pergament med merker etter 6 segl, har tilhørt Jacob Miellem, Hyen i
Nordfjor.
Dokid:
UBB Diplom
1610, 20. oktober. Råeim (Gaular, Sogn og Fjordane)
Kolbjørn Hanssøn på Råeim i Gaudalen, Vik i Sunnfjord kunngjør, at han har solgt til
Thorsten Oluffsøn på Øen, et pund og 6 marks leie i nevnte gård Øen for 19 gode gamle daler
medregnet skjøtningsøre. Tolv lagrettemenn har beseglet brevet.
Pergament, rester av 2 segl henger ved. 10 mangler, 1 bumerke.
På baksiden av brevet står muligens skrevet at brevet er lest anno 1611(?), den 1.? Juni…
Masinskrevet utdrag av diplomer er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1610, 3. desember. Sand (Rogaland)
Tore Amundssøn og Sebjørn Halvorssøn, som begge bor på Åbø i Sauda sogn, kunngjør, at de
med sine hustruers samtykke har solgt til deres nærskyldefrender, Oluff Jonssøn på Fjetland i
Jelsa skipreide og broren Asbjørn Jonssøn på Lille Aksland, Imsland i samme skipreide. "Enn
forne voris hustrusers Rette Odals Jorde Anparte, Liggendis i forne Fietlanndt," som årlig
renter 6 merker smør i landskyld. I betaling får de 6 gode riksdaler og en mark i skjøtningsøre.
To lagrettemenn i Sauda skipreide har sammen med dem beseglet brevet.
Pergament, merker etter 4 segl.
Gave fra stiftsmtmsnn W.F.K. Christie.
Dokid:
UBB Diplom
1610, 7. desember. Brekke (Sogn og Fjordane)
Tolv lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør "paa et almindeligt og Skatteting" på Brekke i
Risnafjorden i nærvær av fogd Peder Jenssøn, at de på anmodning av Eiluff og Hans
Madssønner på nevnte Brekke meddelte skriftlig at skogsteigen Myrekrok, som ligger nest
opp til ødegården Vattekår i Klevold skipreide (Kirkebø), alltid hadde vært brødrenes og
deres foreldres odel og eiendom. Odelsbrevene, som deres foreldre hadde hatt, var ødlagt på
grunn av alder.
(Avskrift?) på papir, ingen spor etter segl.
Dokid:
UBB Diplom
1611, 12. juni. (Vatne, Møre og Romsdal)
Anders og Oluff Kåresønner, som begge bor på Store Nørve i Borgund prestegjeld, kunngjør,
at de har solgt til Laurits Sakessøn på Vatne, deres odels-jordparter som ligger i Vatne og som
skylder årlig 1 mellags leie. Betalingen er 9 riksdaler. 6 menn har beseglet brevet.
Pergament, 6 segl henger ved samt bumerkene til Anders og Oluff Kåressønner.
Skriften er på enkelte steder utvsket og av grunn forsøkttydeliggjort med en senere hånd.
Derfor kan skrivestedet være feiltydet. «Slinningsnes Thingstouffue» kan muligens også ligge
på gården Slinningen i Borgund. Se også diplom av 12. aug. 1606.
Senere påskrift på diplomets bakside: Peder Fylling 1845. Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1611, 16. september.
"Knechteskatten udi Svinesund Anno 1611."
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1611, 10. november. Bergen
Morten Bertelsen fra Bergen kunngjør at han har solgt til Poul Iversen sine hus med hage og
underliggende grunn mot nøyaktig betaling.
Pergament, et stykke av diplomets venstre side er klippet bort.
Merker etter 4 segl. Sannsynligvis har det opprinnelig vært 5 segl.
Påskrifter på baksiden dat. 26. mai 1612 og 31. juli 1622.
Dokid:
UBB Diplom
1612, 4. februar. Ullensvang (Hordaland)
Anved Knutssøn på Helland i Ullensvang sogn kunngjør, at han har overdratt til sin svoger,
Jerrand Tolleffssøn på Isberg i Odda sogn, gods i gården Isberg som årlig gir 18 mark smør.
Dette hadde han fått i giftermålet med Synnøve Iversdatter. I betaling mottar han 14 gode
riksdaler og en riksdaler i skjøtningsøre. Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide har
underskrevet brevet.
Pergament, 5 segl og rester av det 6. henger ved.
Senere påskrifter: For dette breff vdgiffuet i skriffuerpendinge (3 mark) och tilforn for it andit
bref (½ mark).
Dokid:
UBB Diplom
1612, 22. februar. Aurdalen (Aurdal, Sogn og Fjordane)
Christoffer Torsteinssøn på Sande i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han har solgt til
Kirsten Oluffsdatter på Aurdalen (Østerbø), enke etter Morten Madssøn, to laups leie i gården
Børøy (Finnås i Sunnhordaland). Tre lagrettemenn i Aurland skipreide har underskrevet
skjøte.
Papir, rester etter 3 påtrykte segl.
Se også diplom av 3. og 4. oktober 1613.
Dokid:
UBB Diplom
1612, 13. april (2. påskedag). (Stryn, Sogn og Fjordane)
Per Jenssøn på Tystad i Gloppen prestegjeld har bygslet til Jon Hanssøn på Stauri ("Stöffrin")
hans lodd og part i Stauri ("Storrin") i Stryn som Anders Olssøn ulovelig har brukt til denne
dag. Likeså har han (Per) oppsagt de 4 mark i Ytre Eide.
Papir, Per Jenssøns egen underskrift samt 4 bumerker.
På baksiden: «Jon Hanssøn paa Størin sitt bygsel breff for den and part som Anders Olssøn
opgiffuett haffuett».
Dokid:
UBB Diplom
1612, 12. oktober. Bergen
Hans Glad, Bergens og Gulatings lagmann, stadfester og overfører til pergament et
markeskiftebrev av 20. oktober 1608 på anmodning av Oluff Stenssøn på Fimmeland,
Nausdal i Sunnfjord. Brevet viser at tolv lagrettemenn fra Jølster og Førde skipreider hadde på
denne dag gått markegang og gjort jordskifte på Fimmeland mellom Oluff Stenssøn og hans
bror og granne Gunille med sine medbrødre.
Pergament, seglet mangler.
Påtegnet 6. nov. 1666, 12. juni 1702 og 24. okt.
1719 på det alminnelige lagting i Førde skipsrede.
Major N.A. Dahls avskrift og professor Haakon Sheteligs notat om innholdet er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1612, (…) november. Åkre (Standvik, Hordland)
Ingebrett Olsen på Skogseid samt Oluf Torbeinsen og Oluf Torsteinsen på Gjøen i
Hålandsdalen sogn inngår følgende makeskifte. Ingebrett Olsen overdrar til Oluf Torbeinsen
en jordpart i gården Eide i Hålandsdalen og til Oluf Torsteinsen en jordpart i gården Arra. Til
vederlag mottar han av dem jordparter i gården Teigland.
1 fotografi samt 2 fotokopier av originalen, på pergament, som tilhører gårdbruker Knut
Bolstad, Hålandsdalen (1972).
Avskrift ved Johannes Sundvor (1925) vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1613, 10. februar. Radøy (Manger, Hordaland)
Mogens på Tolleshaug, lensmann i Radøy skipreide, og fem lagrettemenn fra samme sted
kunngjør i nærvær av fogd Laurits Markvorssøn i Nordhordaland, at sogneprest Albrit Graff i
Manger kom til dem og forlangte at Knut i Li, hans landbonde, skulle rømme jorden fordi han
ikke hadde betalt sin landsskyld i malt for to år, den ilagte husbot på 10 danske mark og heller
ikke hadde bygget en ny bod på gården innen den tid som var blitt ham pålagt. Da Knut var en
fattig mannn, gikk fogden og lagrettemennene i forbønn for ham og bestemte at hvis han ikke
betalte innen eller til førstkommende St. Hans, skulle han fravike jorden.
Papir, rester etter 6 påtrykte segl.
Dokumentet ble lest, ifølge senere påskrift, på Radøy skiprede vårting 20/3 1617.
Albrit Graff tiltalt da Knut i Lie påny for ikke å ha betalt to års landskyld.
Se katalogseddel av 20. mars 1617.
Gave fra sogneprest Wolff.
Avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1613, 7. (?) april. Trygsland (Bjelland, Vest Agder)
Øyulf Gytsleifssøn på Nedre Kleveland i Finnsland, Todgjer Gytsleifssøn på Bjærland og
Tommas Søffrenssøn på Mindrebø, på sin kvinne Randi Gytleifsdatters vegne, kunngjør at de
har skiftet sitt odelsgods seg imellom. Dette omfatter parter, huder og engelsker i gårdene
Bjærland, Røinesdal, Mindrebø og Opstad i Hyllestad sogn i Råbyggerlaget. Gårdpartene,
hudene og eng (1/12 part av en hud) blir oppregnet.
Pergament, av 7 opprinnelige segl henger rester av 7 ved.
Senere påskrift viser at skriftbrevet har vært utlagt i retten på Kristiansands laugstue 9.
september 1659.
Se også diplom av 12. april 1614.
Dokid:
UBB Diplom
1613, 3. oktober. Sande (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Christoffer Torsteinssøn på Sande i Leikanger prestegjeld utsteder skjøte på at han har solgt
til sin brorsønn Oluff Endressøn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland det odelsgods,
som ifølge skiftebrevet tilkom ham i de jorder de eide sammen i Børøy. I betaling får han…?
(teksten er borte) og en båt i skjøtningsøre. To menn har beseglet skjøte sammen med ham.
Papir, merker etter 3 påtrykte segl.
Se også diplom av 22. februar 1612 og 4. oktober 1613.
Professor Hakon Sheteligs notat om innholdet er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1613, 4. oktober. Aurland (Sogn og Fjordane)
Kirsten Oluffsdatter, enke etter Morten Madssøn i Aurland i Sogn, kunngjør, at hun har leiet
til Oluff Endressønn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland, to laups leie i Børøy,
som Anders Pederssøn har påbodd og leiet, inntil hun selv eller noen av hennes barn ønsket å
ta jorden i besittelse. Jacob Anderssøn, sogneprest i Aurland prestegjeld, har bevitnet
kontrakten.
Papir. Ingen spor av segl, enkelte deler av dokumentet er revet bort.
Se også diplom av 22. februar 1612.
Dokid:
UBB Diplom
1613, 11. oktober. Illstad (Bodin, Nordland)
Rasmus Asgodsønn på Hoset i Skjærstad, lensmann i Salten ferding kunngjør sammen med
fem lagrettemenn i Salten tinglag, at Oluff Hjelessøn i Novik i Gildeskål har makeskiftet med
Jacob Nilssøn på Stokland i Salten fjerding, et halvt punds leie i jordgods i Oldereid mot et
halvt punds leie i Novik. Etter et annet beseglet «Paaphirs Breffs videre for Claarinngs» datert
Stamsund, 18. mai 1603.
Pergament, merker etter 6 segl.
Dokid:
UBB Diplom
1614, 12. april. Nedre Kleveland (Finnsland, Vest Agder)
Øyulf Gissleifssøn og Todgjer Gissleifssøn kunngjør, at etter at de ifølge et tidligere
skiftebrev har foretatt "ett Weligt och fast Jordeshiffte" sammen med søsteren Randi
Gissleifsdatter, så har de nå med deres svoger Tommas Søffrenssøn skiftet gårdene Bjærland
og Mindrebø seg imellom, og i tre menns nærvær oppregnet grensene for enhvers eiendom.
Pergament, 5 segl henger ved.
Se også diplom (skriftbrev) av 7. (?) april 1613.
Dokid:
UBB Diplom
1614, 13. april. Roseter (Innvik, Sogn og Fjordane)
Peder Jenssøn på Tystad i Gjemmestad skipreide (Gloppen) i Nordfjord kunngjør, at han har
solgt til brødrene Anders og Laurits Jacobssønner på Roseter 14 merkers leie i jordgods, som
de var nestemann til å kjøpe og beholde. I betaling får han 14 riksdaler med skjøtningsøre. Tre
menn har sammen med ham beseglet skjøtet.
Pergament, merker etter 4 segl.
Dokid:
UBB Diplom
1614, 11. juni. Bergen
Jacob Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til Søffren Søffrensøn, borgermester og
toller i samme by, sin hagegrunn (Drønnerengen), som ligger i det smug som fører ned til
Nøstet (?). Han takker ham for god betaling i alle måter. To rådmenn i Bergen er bedt om å
besegle brevet.
Pergament, 1 segl og remmer til 2 andre henger ved.
Store huller i teksten på grunn av at deler av diplomet er revet bort. Senere påskrift viser at
dokumentet ble forlangt påtegnet, at det ble anvist for Bergens bytingsrett 8. desember 1812
da et ekstrakt av apoteker H.B. Dynners testamente ble publisert.
Se også diplom av 4. juli og 4. august 1609.
Dokid:
UBB Diplom
1614, 9. august. (Stryn, Sogn og Fjordane)
Ole Yttereid ble den 9. august 1614 skyldig M: Jon Mogenssøn 8 riksdaler, et pund og 6
merkers smør. Ole satt derfor 16 merker i pant i Ytre-Eide som han selv brukte. Dette gav Jon
til Truls i hjemmegave, så Ole eller hans arvinger måtte innløse det av ham. Derpå innløste så
Truls 8 merkers jordgods av Maritte i Vik som også var Oles bruk.
Original (?) på papir, utan underskrift.
Dokumentet er fra gården Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord. Skrevet på samme papir og med
samme hånd som brevet av 15. nov. 1614.
Dokid:
UBB Diplom
1614, 29. september. Sundve (Vossestrand, Hordaland)
Mogens Olssøn på Bygd samt Barde Mogenssøn på Sundve og Oluf Mogenssøn på Høn med
tre søstre har solgt til Kolbein Havssøn på Skjervheim i Myrkdalen odelsparter (7
månedsmatsbol) i gården Sundve, Holabygd i Vinje kirkesogn for til sammen 49 (?) riksdaler.
Fotokopi.
Originalen tilhører Ingolf Nilsen, Landås i Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1614, 15. november. (Stryn, Sogn og Fjordane)
Den 15. november 1614 fikk Peder Jenssøn penger for 18 merkers jordgods som også var Ole
Yttreides bruk. "Aldrig kanf Jeg for fare, Enten aff Pantebreffue, Eller Effter Regenshabs
Bøger," at noen har gitt en slik rettighet av Stauri, mens Truls hadde det i pant.
Original (?) på papir.
Dokumentet, som er uten underskrift og ikke stedfestet m.m., er fra gården Ytre-Eide, Stryn i
Nordfjord. Skrevet på samme papir og med samme hånd som brev av 9. aug. 1614.
Dokid:
UBB Diplom
1614, 22. november.
Skjøte på en part i Selland i Vinje sogn, Suldal.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1614, 10. desember.
Skjøte på Fulgleberg i Kvinnherrad.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1615, 14. februar (1611, 29. november). Noreim (Kvam, Hordaland)
Mads Størssøn, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, kunngjør, at han har solgt jordgods, en laup
smør og en laup salt i Noreim og 3 merker smør i Skutleberg, til Ingeborg Engebrettsdatter på
Noreim i Vikøy prestegjeld. For dette mottar 75 gangbare riksdaler og 11 riksdaler i
skjøtningsøre. 6 menn signerer brevet etter at de har sett Mads Størssøns kjøpsbrev, skrevet av
ham selv på papir og datert Noreim, 29. november 1611.
Pergament, 3 av 7 opprinnelige segl henger ved.
Senere påskrift viser at brevet er lest på Noreim 15. okt. 1631, innlagt og lest for retten på…?
i Øystese skiprede 14. april 1657 og innlagt for retten på Bergen rådstue 18. juni 1657.
Dokid:
UBB Diplom
(ca. 1615), 18. februar. Bergen
Kopi.
Bodil Andersdatter, enke etter biskop Anders Buch i Bergen, har solgt til Michell Jacobsen og
hans hustru Søske Jannichsdatter en sjøgrunn med fem sjøboder samt en overforliggende og
dertilhørende gategrunn. Borgermester Poul Iversen og rådmenn Jens Jensen Schive har på
anmodning forseglet skjøtet.
Xeroxkopi av originalen (pergament), samt maskinskrevet avskrift i 2 eksemplarer.
Originalen tilhører Nils Grimen, Helldal.
Dokid:
UBB Diplom
1615, 3. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Laurits Siverssøn på Øvre Li i Kvitlar åtting i Vangen kirkesogn på Voss kunngjør, at han har
solgt til Erik Hermanssøn på hans stesønn Jon Anderssøns vegne som er født på Hydningen i
Holebygden i Vinje kirkesogn, en av hans odelsparter i gården Hefte i Borstrand åtting på
Voss, som årlig har en landskyld på et pund og to merker smør. Han mottar i betaling 8
riksdaler og en mark iskjøtningsøre.
Pergament, alle 3 segl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1615, 19. august. Bergen
Gullsmed Rørick Jellissøn, Aarndt Janssøn, borgere i Bergen, og Jon Cornelissøn, oppnevnt
som formyndere til tidligere badskjærmester Elias Thillgenners etterlatte og umyndige barn,
kunngjør at de til hans barns beste og gavn har solgt til Hans Glad, Bergens og Gulatings
lagmann, Elias sitt hus og våninger med steinkjellere, ildhus og grunners herlighet, som ligger
nedenfor rådhuset mellom Rørick Jellissøns hus på den nordre side og Hans Knudssøns hus
på den søndre side. Til ytterligere vitnesbyrd underskriver borgermester Søffren Søffrenssøn
og Berendt Nagell skjøtet.
Pergament. 4 segl i trekapsel henger ved, det 5. mangler.
Påskrift: Kiøbbreff till mig Hanns Gladt paa M: Elias Gaardt.
Gave 1934 fra boet etter avdøde klokker Werner Hoeswinckel Christie. Grunnen angår
Rådstueplass 3, som W.H. Christies far i sin tid eiet.
Se diplom av 18. aug. 1604 og 13. mars 1610 som begge angår samme eigedom.
Dokid:
UBB Diplom
1615, 11. september. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Avskrift av skjøte.
Rasmus Salmonssøn på Togning i Innvik prestegjeld i Nordfjord har solgt til Torkjell Nilssøn
på Setra jordgods, en halv laups leie i Faleide "som forn Torrkill Nielsens fader bruger och
besidder,". Han mottar 30 riksdaler for godset og dets omkostninger. Likeså har han solgt til
Torkjell 18 merkers leie i nevnte Faleide "som bemeldte Torkilds fader bruger och paaboer,"
for 11 riksdaler. Seks edsvorne menn beselger brevet.
Papirskrift, utført av Jacob Aaland (omkring 1920)?
Originalen, skrevet på pergament med 6 seglremmer utan segl, var den gang hos bankkasserer
A.H. Faleide, Innvik.
Dokid:
UBB Diplom
1615, 20. oktober. Hegdal (Innvik (Sogn og Fjordane)
Anders Lassessøn på Fygle i Jølster i Sunnfjord har solgt til Jens Jenssøn på Skrede i Innvik
prestegjeld jordgods, 18 merkers leie, som arvelig var tilfalt ham i samme Skrede. Likeså har
Bottolf Jenssøn på Skrede solgt til bror Jens Jenssøn jordgods, 15 merkers leie, som også
arvelig var tilfalt ham i gården Skrede. Fire edsvorne menn i Stryn skipreide blir bedt om å
besegle skjøtet.
Pergament, 1 av oprinnelig 6 segl henger ved.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1615, 31. oktober. Gjemmestad (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Lensmann Niels Oluffssøn på Vereidet og fem bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad
skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssøn, sogneprest til
Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder
Lauritssøn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å
oppsette sitt nøst.
Pergament. Rester av 4 segl, og 6 par seglremmer henger ved.
Professor Haakon Sheteligs notat er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1616, 23. februar. Støle (Etne, Hordaland)
Arne Amundsen på Aksdal "vdi Av(as)nes Sogen och Schiberidt" (: Etne i Sunnhordaland?)
selger og overdrar en jordpart i Holmeland til Adne Svendsen på Birkenes, og kvitterer for
mottatt betaling. Brevet besegles av Hans Bugge, sogneprest i Etne, lensmann Siffuer på
Birkenes, og lagrettemennene Ingvord på Vinje og Hagen på Skjold. "Actum Stølle
tingstuffue" (Støle i Etne). 23. februar 1616.
Pergament, 4 segl bevart.
Dokid:
UBB Diplom
1616, 13. april. Årseter (Vevring, Sogn og Fjordane)
Arne Iverssøn på Årseter kunngjør, at han har solgt sitt odelsgods, en halv laups og 6 merkers
leie, i gården Sele i Dale skipreide og Bygstad sogn til Mattis Hanssøn som bor på Sele, da
ingen fra hans slekt ville innløse jordgodset. Han mottar i betaling 20 riksdaler medregnet
skjøtningsøre. Seks lagrettemenn fra Brandsøy skipreide beselger brevet.
Pergament, merker etter 6 segl.
Senere påskrift viser at dokumentet er fremlagt på Dale tingstue 12. okt. 1635. 1641 og på
Bergen rådstue 18. juni 1660.
Mikrofilm av dokumentet er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1616, 16. juli. Huse (Kinsarvik, Hordaland)
Sundre Aderssøn på Nedre Bøvre i Ullensvang kunngjør, at han har solgt 1 ½ månedmatsbol
odelsgods i ødegården Hjeltnes i Ulvik til Gunnar Kjetillssøn på Huse. Godset hadde Sundres
far for meget lang tid siden kjøpt av far til Kjetill på Bu ved navn Viking, og det skulle derfor
være Gunders rette odelsgods. Kjøpesummen er 6 ½ gode riksdaler. Tre lagrettemenn i
Ullensvang beselger skjøtet.
Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler.
Ifølge senere påskrift er kjøtet lest for retten til Ulvik vårting som holdtes på Vambeim den
22. april 1628.
Gave fra pastor Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1616, 14. desember. Sandven (Odda, Hordaland)
Hallvor Endressøn på Hilldal i Odda overdrar til sin frende Johannes Jonssøn på Haugen i
Samland en jordpart i Haugen i Granvin for 6 gode riksdaler. Sorenskriveren i Hardanger,
Niels Riis, Amund på Sandven og to lagrettemenn besegler brevet.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Ifølge påskrift er dokumentet tinglest på haugen i Granvin neste laurdag etter pinsedag (23.
mai) 1646, og på Øvre-Folkedal 19. februar 1656.
Originalen har tilhørt Th. S. Haukenæs.
Professor Haakon Sheteligs avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1617, 12. januar. Bolsøya (Bolsøy, Møre og Romsdal)
Kirsten Poulsdatter (…) født på Harøy og nå i tjeneste hos Knut Jenssøn på Bolsøya i
Romsdalen, kunngjør at hun har gitt Anders Knudssøn på Ulvestad på Sunnmøre fullmakt til
på hennes vegne å tiltale skipper Laurits på Fjørtoft i Haram for noe odelsgods som han har
og som hun med rette tilkommer. Hun hadde erhvervet seg dette gods for 4 daler i penger og
varer. Hennes husbond Knut Jenssøn underskriver og beselger fullmakten.
Papir. Merker etter 1 påtrykt segl, tildels meget utvisket skrift.
Avskrift 30.6.1931 ved L. Strømme vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1617, 20. mars. Radøy (Manger, Hordaland)
Sogneprest Albrit Graff i Manger tiltaler påny Knut i Li for to års landskyld og forlanger
endelig dom i saken. Etter flere menns forbønn skulle Knut få sitte med jorden inntil årets
utgang mot at han straks betalte de resterende to års landskyld. Imidlertid måtte han ved årets
utgang rømme "fra forne prestebolenns Jordt Lije" uten videre dom, men Albrit Graff måtte
unne hans barn å leie jorden for full første bygsel da det hadde vært rodebolet til Knuts far.
Papir, rester etter 6 påtrykte segl.
Stevningen er en senere påskrift på et tidligere diplom av 10 febr. 1613. Her klaget Albrit
Graff over at Knut ikke har betalt sin to års landskyld i malt, den ilagte husbot på 10 danske
mark m.m. (Se diplom og katalogseddel på denne dato).
Gave fra sognprest Wolff.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1617, 24. mars. Øystese (Kvam, Hordaland)
Gunder Kjetillssøn på Huse og Sivor Kjetilssøn på Bu i Kinsarvik kunngjør et makeskifte
med Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad i Sunnhordaland. Hagtor får en odelsprt
i gården Store Røten i Kinsarvik, mens de til gjengjeld får en part i gården Tveisme i
Kinsarvik. I mellomlegg gir de Hagtor 4 gode riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger,
Jon Bjørnssøn på Bøvre og Samson Farteinssøn på Store Linge overvar makeskifte.
Pergament, huller til 4 segl som alle mangler
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1617, 24. mars. Øystese (Kvam, Hordaland)
Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad kunngjør, at han med samtykke av sin sønn
Utorm på Åkre (Skånevik) og sin svoger Mogens Mattissøn på Skåle har inngått et odelsjordskifte med Gunder Kjetilssøn på Huse og Sivor Kjetilssøn på Ytre Bu i Kinsarvik sogn.
Hagtor har overlatt dem en odelspart i Tveisme mot at han til gjengjeld får en odelspart i Store
Røten, begge gårder ligger i Kinsarvik sogn. I mellomlegg får Hagtor 4 gode riksdaler og
Utorm en riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger, Samson Farteinssøn på Store Linge
og Jon Bjørnssøn på Bøvre overvar makeskiftet.
Pergament, huller til 5 segl som alle mangler.
Avskrift vedlagt.
Gave fra Holck?
Dokid:
UBB Diplom
1617, 24. juli. Bergen
Gullsmedene i Bergen klager til slottsherren, Knud Urne samt øvrigheten, over to gullsmeder,
Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, såvelsom noen andre løse kompaner som drar rundt
på landsbygden og øver sitt håndverk. De to nevnte befinner seg nå på Borgund og Sunnmøre.
Gullsmedene fremholder at dette strider mot § 1 i deres embetsskrå og gjør øvrigheten
oppmerksom på saken. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.
Papir. Diplomet er i 2 likelydende eksemplarer, men skrevet med forskjellig hånd.
En senere påskrift på det ene eksemplaret viser at brevet er tinglest på Bergen rådhus 2. juli
samme år.
Brevene ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Se også brev av 10. oktober 1617.
Dokid:
UBB Diplom
1617, 10. oktober. Borgund (Møre og Romsdal)
To gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, forsvarer seg i et brev til
slotsherren, Knut Urne og øvrigheten da de av gullsmedene i Bergen var stevnet til å møte på
Bergen rådhus fordi de har forbrutt seg mot § 1 i gullsmedordinansen. De selv mener den ikke
forbyr dem å arbeide som gullsmeder på landet og klager over at de i Bergen ikke fikk nok å
gjøre. De kan ikke møte til stevningen fordi de her har "gott folkis Arbeide Under hender",
men lover å arbeide med uforfalskete varer og betale de skatter som pålegges dem.
Papir. Brevet er et svar på gullsmedenes klagebrev av 24. juli 1617: se under denne dato.
Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Se også, Reidar Guddal: ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske forening: Skrifter,
45, 1939), s. 40-43. Det henvises også til slottsherre Knud Urnes stevning, 3. desember 1617.
Dokid:
UBB Diplom
1617, 3. desember. Bergenhus
Kopi.
Knud Urne til Aasmark, høvedsmann på Bergenhus, stevner gullsmedene Tønnis Henricksen
og Jasper Peppelbom til å møte oldermennene for gullsmedene i Bergen i retten "otte dage for
fastelauffn, nu førstekommendis,". Gullsmedlauget har nemlig tiltalt dem fordi de arbeider
som gullsmeder på landsbygden. Det strider mot gullsmedordinansen § 1.
Avskrift (på papir) er skrevet i 1617 (?) eller litt senere. Dens riktighet er bevitnet av Hans
Krise.
Se også brev av 24. juli og 10. oktober 1617.
Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets akriv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1618, 30. april.
Henrich Nitter, Otte Bildts ombudsmann nordenfjells, kunngjør, at han på Otte Bildts vegne
har utleiet til Jon Halverssøn, borger i Bergen, en av hans grunner som ligger inne ved
Lungeården nest opp til Henrich Snedkers hus. I grunnleien skal Jon betale en riksort til
ombudsmannen eller hans etterkommere.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1618, 22. mai. Bergen
Avskrift.
Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Trine Jackobsdatter, enke
etter Jens Thommessøn, en av byens grunner, som kongen hadde bevilget og som tidligere
hadde tilhørt Munkelivs, St. Hans og Allehelgens kirker. Grunnen ligger nedenfor
Pratebommen. Den årlige grunnleien er en riksdaler.
Pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift ble dokumentet (vedgår Dønnerengen) forlangt påtegnet at det anvist for
Bergens bytingsrett 8. des. 1812 da et ekstrakt av apotekers H.B. Dynners testamente ble
publisert. Dokumentet er innlagt for retten 3. mai 1659 og 31. aug. 1682.
Bruddstykker av diplomet er trykt i Norske Magasin, b.2, s. 294.
Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 12.
Dokid:
UBB Diplom
1618, 10. juni. Indre Bu (Eidsfjord, Hordaland)
Johannes Jonssøn på Haugen i Samland herred kunngjør, at Geirmund Halldorssøn på Indre
Bu har på Eddi Lauridsdatters vegne innløst det pantsatte odelsgods, 6 merker smør, i
odelsgods, og ett saueskinn hadde Torgil Torgilssøn på Ørdal tidligere pansatt hos ham.
Sorenskriver Niels Riis i Hardanger og Tollef Brynildssøn på Samland vesegler brevet.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1618, 21. juli.
Skjøte på Karstad i Innvik og Lindvik i Stryn.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1618, 7. september. Mel, Kvinnherad, Hordaland)
Avskrift.
Ingeborg Olsdatter på Mel selger og skjøter til Jerrand Tolleffssøn på Isberg i Odda i
Hardanger, en odelspart i Isberg som Jerrands hustru Vebjør Iversdatter er odelseier til.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rosseland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1618, 19. oktober. Hause (Kinsarvik, Hordaland)
Laurids Lauridsssøn på Telstø i Øystese sogn kunngjør, at han med sin kvinne Siri
Sivorsdatters samtykke har solgt hennes odelsgods i gården Midnes, som årlig har en
landskyld på 6 merkers smør, et geiteskinn og et fåreskinn, til Gjermund Halldorssøn på Indre
Bu i Eidfjord for 13 riksdaler, en spesie og to alen i klede for en daler og en...? i
skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Kinsarvik sogn besegler brevet.
Pergament, 3 av 4 opprinnelige segl henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet lest og forkynt på Kinsarviks vårting som ble holdt på Lutre
12. april 1627.
Avskrift vedlagt.
Gave fra Holm.
Dokid:
UBB Diplom
1618, 4. desember. Ålvik (kvam, Hordaland)
Halldor Ellingssøn på Indre Ålvik i Øystese sogn kunngjør, at han har solgt til Geirmund
Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord, en odelspart i gården Midnes i Kinsarvik sogn, som årlig
har landskyld på 18 merkers smør og et geiteskinn, for 18 riksdaler, en spesie og 3 ½ riksdaler
i skjøtningsøre. Fire lagrettemenn besegler brevet.
Pergament, 3 av 4 opprinnelige segl henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet lest og forkynt på Kinsarviks vårting, som ble holdt på Lutre
12. april 1627.
Gave fra Ove Holm.
Dokid:
UBB Diplom
1619, 6. mai. Bergen
Peder Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, og Jacob Brock kunngjør, at de har fått deres
brors samtykke til å forvalte søsteren Anna Brocks arv som de best synes er gavnlig, og at de
nå med kredtitorenes samtykke har solgt hennes hus til...?
Pergament, 4 av 6 opprinnelige segl henger ved.
Skriften og innholdet er for en stor del utvisket så diplomet er derfor nesten uleselig.
Dokid:
UBB Diplom
1619, 9. mai. Bergen
Henrik Henrikssøn Fønnbo, borger og innbygger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Ove
Vogenssøn, byfogd i samme by, sin odelsjord eller anpart, 1 ½ laups leie og et spanns leie, i
gården Ringheim i Vangen kirkesogn på Voss. Han takker for god og redelig betaling, og får
to av sine medborgere til å besegle brevet.
Pergament, 1 av 3 opprinnelige segl vedhenger.
Senere påskrift viser at skjøtet er lest på Evanger… vårting 22. april 1626.
Dokid:
UBB Diplom
1619, 11. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Oluf Olssøn på Frøsten i Ulvik kunngjør, at han på Ulviks ledingsting den 7. oktober 1619
solgte til sin frendekone Birgitte Sivorsdatter sin odelspart i Drage i Tørvikbygden (Jondal),
som har en landskyld på en halv laups smør og en hud. Betalingen er 36 riksdaler. Lensmann
Torstein på Aga og tre menn blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. 2 segl henger ved, 3 mangler.
Ifølge senere påskrift er skjøtet lest på Jondals vårting på Augestad 8. april 1640, på Granvins
ledingsting på Eide 4. oktober 1641 og på… ledningsting… 7. oktober 1641.
Dokid.
UBB Diplom
1619, 13. oktober. Våge (Tysnes, Hordaland)
Andor på Møkster, Oluff på Austevoll og Jacob på Flygansvær i Våge skipreide i
Sunnhordaland kunngjør, at de har solgt til Johannes på Holmevik en odelspart i gården
Femanger i Strandvik skipreide som ga en årlig landskyld til hver av dem på 6 merker smør.
De får hver i betaling 6 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså kunngjør Osmund på Flygansvær,
Ollo Torbeinssøn og Nils på Gjelland, at de har avstått til Johannes på Holmevik på hans
hustru Udbjøren Torbeinsdatters vegne 6 merkers smør i Femanger, og de til vederlag har fått
(gods) igjen andre steder. Tre lagrettemenn i Opdal skipreide beselgler brevet.
Pergament, merker etter 5 segl som alle mangler.
Kjøpt 1922 av Krüger, Sjørsand.
Avskrift (1922) av frk. C. Abel + en maskinskrevet avskrift.
Dokid:
UBB Diplom
* 1619, 21. desember. Haugland (Torvastad, Rogaland)
Rasmus Pederssøn, sogneprest i Torvastad prestegjeld i Karmsundet kunngjør, at han på sin
hustru Adeluts Torsteinsdatters vegne har skiftet noe odelsgods med hennes brorsønn Oluff
Endressøn. Brorsønnen ga henne en halv laup smør av sitt odelsgods i gården Nese i Gåsland
kirkesogn på Bremnes. Til gjengjeld får han hennes part i Børøy (i Finnås) som årlig gir en
landskyld på 18 merker smør og en fjerding av en hud. Hvis Adeludts, hennes barn eller
arvinger vil ha sitt gods tilbake, skal de få det mot å avgi sin part i Nese.
Papir, de påtrykte segl er klippet bort.
* Årstallet 1619 har før vært leselig, men er nå revet bort.
Dokid:
UBB Diplom
1620, 3. mars. Oggedal (Borgund, Møre og Romsdal)
Seks lagrettemenn i Gryta og Vatne skipreider i nordre del av Sunnmøre kunngjør, at Jon
Jettmundssøn, Mogens Rasmusssøn og Laurits Saksesøn, som alle bodde på Vatne, tilspurte
dem og den menige tingalmue på et sakefalls- og våpenting om en part i Nedregården i Vatne
som var et fullt kjørlags leie. De fikk det svar, at ingen hadde hørt noe annet enn at denne
parten hadde tilhørt dem og deres slekt gjennom 4 eller 5 ledd.
Pergament, alle 6 segl henger ved.
Senere påskrift: Peder Fylling 1845.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1620, 8. mars. Ulvik (Hordaland)
Knut Gullaugssøn på Graue på Voss kunngjør, at han med sin kvinne Anngunn
Torsteinsdatters samtykke har solgt til Bård Johannssøn på Spånheim i Ulvik, hennes
odelsgods i gården Indre Bu i Eidfjord. Fire lagrettemenn beselger brevet, og kunngjør også at
Bård ble forlikt med sin mors søskenbarn, som er Viking på Jøre, Erik på Såkvitne og Sivor
på Li på Voss, om deres odelspart som de eide i Indre Bu. Likeså er Bård forlikt med sine
søsken og brorsønnen (?) om deres part i nevnte gård.
Papir, rester etter 5 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1620, 20. mars. Vik (Sogn og Fjordane)
Ellend Jonssøn på Holstad i Vik kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i
Luster sin odelspart på en halv laups leie i gården Nese i Sognfjara i Kvamsøy skipreide. Tre
menn er blitt anmodet om å besegle brevet.
Pergament. 3 segl henger ved, 2 mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1620, 21. mars. Bergen
Skredder Søffren Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til snekker Baltzer Fasters en
hagegrunn, som ligger på…? To av byens borgere besegler brevet.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Skriften en del utvisket.
Ifølge senere påskrift er kjøpebrevet 12. desember 1626 innført i byens skjøtebok på folio 89.
Dokid:
UBB Diplom
1620, 24. mars. Hamre (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Avskrift av skjøte.
Lasse Hanssøn på Dalen i Systrond skipreide kunngjør, at han har solgt til Oluff Anderssøn på
Henjum, lagrettemann i samme skipreide, odelsparter i gårdene Notseter og Loftesnes i
Sogndal skipreide for 5 riksdaler. Fem lagrettemenn i Systrond skipreide og tingskriver Jesper
Hanssøn Sjuren i Sogn besegler brevet.
Papiravskrift 19...?
Originalen, på pergament og med merker etter 6 segl, tilhørte på den tid kirkesanger Nils
Tjønn, Feios.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 8. januar. Sjernarøy (Rogaland)
Elling Bårdssøn, Peder Christofferssøn og Isak Eivindssøn har lånt 84 riksdaler av Johannes
Åsmundssøn på Stokke (i Vats), og derfor pantsatte de hos ham sitt og deres hustruers
odelsgods i gårdene Espevoll og Ulvevoll (?) i Vikedal sogn og skipreide.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Skriften er på enkelte steder delvis utvisket.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 9. februar. Randa (Fister, Rogaland)
Peder Ravn, lagmann i Stavanger, Michell Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, og seks
lagrettemenn i Hjelmeland skiprede kunngjør et endelig skifte på Randa mellom Gurine
Sebjørnsdatters barn og arvinger da skiftet som ble foretatt 26. februar i fjor (1620) inneholdt
flere mangler og tvistemål. Det oppregnes hva hver får av Gurine Sebjørnsdatters etterlatte
odels- og pantegods.
Pergament, alle 7 segl mangler.
Skriftebrevet er meget omfattende.
Avskriften vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 17. mars. Bergenhus
Knud Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har utleiet til
Herman Skrøder to grunner ved siden av hverandre på Stranden som Herman Skrøder hadde
kjøpebrev på, og som ifølge grunnebrev av 5. desember 1694 og 13. februar 1698, Peder
Thott, den forrige befalingsmann på Bergenhus, hadde utleiet til to av byens borgere på den
tid. Grunnleien er til sammen en gammel daler.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 17. juni.
Åstedssak mellom Øystese og Soldal. Tolvmannsdom.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 17. september. Seim (Breim, Sogn og Fjordane)
Berder Rasmussøn på Oreim og Daniel Rasmussøn på Kvile kunngjør sammen med tre søstre
i Innvik og Gloppen prestegjelder og to søstre i Jølster, at de har solgt til sin svoger Rasmus
Anderssøn på Sølvberg i Innvik jordegods, 2 ½ punds leie, i Sølvberg som de hadde arvet
etter deres far.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Skriften er avbleket på enkelte steder.
Senere påskrift av Hans Glad, 1. mars 1630 i Davik.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 22. oktober. Tveit (Sveio, Hordaland)
Roar Nilssøn på Vistad i Skåre skiprede i Karmsundet kunngjør, at han har pantsatt til Oluff
Torsteinssøn på Bjordal sin odelspart i Bjordal, som ligger i Førde skiprede og Skjold sogn,
for 26 riksdaler in spesie. Seks menn er blitt anmodet om å besegle brevet.
Pergament. 5 og rester av 1 segl henger ved, 1 mangler helt.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 4. november.
Skjøte på gården Berge i Strandvik skipreide.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 14. november. Store Graven (Granvin, Hordaland)
Peder Bjørnssøn kunngjør, at han sammen med søsteren Herborg Bjørnsdatter og med deres
far Bjørn på Røynestrand sitt samtykke har solgt deres odelspart i Rondestveit i Ulvik til
Zakarias Christofferssøn, lensmann i Granvin, for 8 riksdaler. Fem (?) lagrettemenn i Granvin
er blitt anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Seglremmene er deler av liturgiske manuskripter. Skriften er på enkelte delvis utvisket.
Ifølge senere påskrifter er brevet lest for retten på Ulvik vårting 20. mars 1626, og på
Rondestveit 28. juni 1645.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1621, 18. november. Huse (Kinsarvik, Hordaland)
Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssøn på Huse, Sivord på Bu
og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte og Helga Torsteinsdøtre, skiftet
odelsgods seg imellom i gårdene Indre og Ytre Bu, Tveisme og Røten, som de hadde arvet
etter deres far Kjetill Vikingssøn på Bu.
Papir, merker etter 7 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1622, 17. mai. Kjøbenhavn
Kong Christian IV stadfester det makeskiftet avdøde statholder Enevold Kruse på Akershus
slott hadde oppretter med Michel Jenssøn på Huseby i Lier. Han hadde overlatt til kongen og
Norges krone gårdene, Håkenstad i Lunner, Berger på Jevnaker (?), Plogstad i Ullensaker på
Romerike, Rud på Nesodden og Stokker i Røyken. Til vederlag fikk han av kongen Huseby,
hvor han selv bor, og Gilhus i Lier.
Pergament. Seglene klippet bort, Christian IV`s egen underskrift.
Senere påskrifter viser at dokumentete er lest og forkynt på 2. apr. 16.31 på Linnes i LIER,
25. Mai 1663 på åstedet Solli Huseby… Lier, 16. okt. 1665 på åstedet Solli i Asker sogn og 5.
mai 1669 på Gilhus.
Dokid:
UBB Diplom
1622, 22. mai. Bergen
Ahlheitt Pedersdatter, enke etter bokbinder Jesper Tillemand i Bergen, kunngjør, at hun har
solgt til Sande Tommessøn Floss og hans hustru Anne Pedersdatter en bebygget grunn med
ildhus som ligger på Hollenderstredet. Hun takker for god betaling. Henrik Hoffnagel og
Henrik Ferhus, borgere i Bergen, besegler brevet.
Pergament. Rester av 2 segl i trekapsel henger ved, det 3. mangler helt.
Ifølge senere påskrifter ble kjøpebrevet på Bergen rådhus 28. mai 1622 bevilget innført av
borgermesere og råd i byens skjøtebok på folio 116.
Dokid:
UBB Diplom
1622, 20. juli. Feios (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Sølfest Tørjessøn på Åfet, Feios i Tjugum skipreide kunngjør, at han har solgt til Anders
Lauritssøn på For i Luster en jordpart i Takle i Lavik skipreide på Sognfjara, som var hans
barns rette og sanne odel. Han takker for god betaling. Sølfests to sønner og svoger
underskriver skjøtet, og lensmann i Tjugum skipreide og to andre menn blir anmodet om å
besegle det.
Pergament, remmer etter 5 segl.
Seglremmene stammer sannsynligvis fra et eldre pergamentsbrev.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1622, 8. september. Bergenhus
Knud Gyldenstjern, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har overdratt og utleiet en
grunn i Vågsbotnen i Korskirkens sogn til Jens Block som denne i følge et skjøtebrev hadde
kjøpt. Mats Skel, i sin tid befalingsmann på Bergenhus, hadde i følge et grunnbrev av 30.
januar 1569 utleiet samme grunn til Fredrik Steen. Grunnleien er dengang som nå en
bergengylden.
Pergament. Rester av seglet i trekapsel henger ved, Knud Gyldenstjernes egen underskrift.
Ifølge en senere påskrift av 23. sept. 1649 har lensherre Ove Bjelke bevitnet, at Jørgen Panter
(?) tilbød ham denne grunn etter grunnebrevets instrukser, og at Jørgen nå har rett til å selge
den til andre.
Omtalt og delvis trykt i Norske Magasin, b. 2, s. 298-299.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1623. Yddal (Strandvik, Hordaland)
Brudstykke av et dokument angående skogen i Yddal, fra år 1623-1630.
Papir. Oppklebet på kartong, halvdelene av 1 blad i fol.
Gave 1939 fra Johs. Sundvor.
Dokid:
UBB Diplom
1623, 29. mars. Drage (Jondal, Hordaland)
Lensmannen, Amund Bøvre, og fem lagrettemenn i Øystese skipreide i Strandebarm kunngjør
et skifte på Drage i Tørvikbygd etter avdøde Birgitt Sivertsdatter mellom hennes barn.
Odelsgodset tilfalt hennes eldste sønn, Jacob Tormodssøn på Drage. Fogd Jens Thommessøn
og sorenskriver Niels Riis i Hardanger overvar skiftet.
Pergament. Rester av 4 segl henger ved, 8 mangler.
Skriftbrevet er sammenheftet med brev av 12. juni 1630: se også denne dato.
Ifølge senere påskrifter er dette brevet lest og forkynt for retten på vårtinget på Børve i
Øystese i nærvær av Jørgen Brockenhus, og det skulle nå følge Jacob Drage til odel og
eigedom.
Dokid:
UBB Diplom
1623, 29. mars. Hervik (Tysvær, Rogaland)
Seks lagrettemenn i Leiranger og Avaldsnes skipreider kunngjør i nærvær av Michel
Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, et makeskifte mellom Gudmund Toressøn på Fosen og
Askild Aslakssøn med Tolleff Gunnarssøn på Hustoft på grunn av tvistemål om bygsel og
landskyld. Askild og Tolleff fikk Gudmunds odelspart og kjøpegods i Hervik og til vederlag
fikk han odelsgods i gårdene Aksnes, Døle og Eike i Avaldsnes sogn i Hetland skipreide.
Pergament, alle 9 segl mangler.
Gave fra sorenskriver Stang.
Se også diplom av 14. august 1624.
Dokid:
UBB Diplom
1623, 16. (?) mai. Bergen
Henrik Simenssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Gudmund Erikssøn, fogd
over Nordhordaland, to hus med hage som ligger på Stranden mellom borgermester Poul
Iversønns og Anders Evertssøns hus. To av byens borgere og byskriver Jesper Davidssøn
anmodes om å besegle brevet.
Pergament. Alle 4 segl mangler, men 2 trekapsler og 4 par seglremmer henger ved.
Ifølge senere påskrifter (1641?) har Gudmund Erikssøns ettermann pånytt innløst hans gård
hos etterfølgende… for til sammen 1184 d. han har også etter grunnebokens innhold oppgitt
grunnens mål til underretning for hans barn og arvinger. De gamle grunnebrev er blitt brent
(?). bevitnet av Niels Harboe (rådmann i Bergen).
Dokid:
UBB Diplom
1623, 5. juni. Lille Rein (Stadsbygd, Sør-Trøndelag)
Arveskifte mellom Ove Dahl til Sandvik i Kvinnherrad og Lavina Dahl til Lille Rein, etter
deres far Laurits Dahl og deres mor Berite Hansdatter, borgermester i Trondhjem Petter
Giertsønn, sogneprest til Stadsbygd Herr Jørgen Jenssøn, og borger i Trondhjem Casper
Christophersønn.
Papiravskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, etter «Diplom tilhørende det danske
Geiheime-Archic» (blyantnotat).
Overført fra manuskriptsamlingen (tidligere Ms 67 b 76).
Dokid:
UBB Diplom
1623, 28. juli. Bergen
Avskrift.
Albert Claussøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Tebbeka
Johansdatters samtykke har solgt til skomaker Evert Ibe hans hagegrunn som ligger på
Klippen østenfor smuget ved Øvregaten. Baker Johan Levertssøn og kannestøper Hans
Laritssøn blir anmodet om å besegle brevet.
Papiravskrift fra slutten av 1700-tallet? Inneholder ingen beskrivelse av originalen.
Dokid:
UBB Diplom
1623, 22. september. Bergen
Hans Pederssøn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustru Maren Jørgensdatters
samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger
innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien
betales til ham selv. To av byens borgere besegler brevet sammen med ham.
Pergament, 2 av opprinnelig 3 segl henger ved i trekapsel.
Ifølge påskrift av 3. okt. 1623 er kjøpebrevet bevilget innført av borgermenstere og råd i
byens skjøtebok på folio 54.
Omhandler samme sak og samme personer som diplom av 28. sept. 1623: se også dette.
Gave fra Jacob von der Lippe.
Dokid:
UBB Diplom
1623, 28. september. Bergen
Hans Pederssønn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustrus Maren Jørgensdatters
samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger
innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen grunn. Grunnleien
på 3 riksdaler betales til ham og hans hustru.
Pergament, seglene mangler.
Omhandler samme sak og samme personer som diplom av22. sept. 1623: se også dette.
Gave fra Jacob von der Lippe.
Dokid:
UBB Diplom
1623, 9. november. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen kunngjør at de har utleiet til Magrete Jacobsdatter, enke etter
Michel Jonssøn, en av byens grunner som hennes avdøde mann hadde kjøpt av avdøde Mads
Rytter. Grunnen ligger ved Lungegårdsvannet bak Rådhuset. Den årlige grunnleie på to
riksort skal betales til byens kemner (?).
Pergament, seglet mangler.
Senere påskrift: Peder Christensen Dalle, Johanes Christenson (?) Dalle i Arnefiordden.
Dokid:
UBB Diplom
1623, 13. november. Stranda (Møre og Romsdal)
Syver Arnessøn på Alvestad, Knut Guttormssøn på Svartløken, Hallvord Ellingssøn på
Giskehaug, Oluff Madssøn på Kjølvås (Kilsti?), Peder Jonssøn på Hjelle og Peder Sivordssøn
på Øvrebostad kunngjør, at de har solgt sine arvelig tilfalte jordparter i Indre Dale til Laurits
Gregorssøn på Dale. Like så har Erik Gregorssøn på Sve solgt alle sine jordparter i Indre Dale
til sin bror Laurits. Det oppregnes hva hver får i betaling. Seks lagrettemenn i Nordal
skipreide blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men 6 par seglremmer som er skåret av et eldre eller et utkast
til dette pergamentsbrev, henger ved.
Mikrofilm vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1624, 10. januar. Åkre (Strandvik, Hordaland)
Kopi.
Knut Ingemundssøn på Børseim i Strandebarm skipreide og Sivor på Bolstad i Strandvik
skipreide har lånt 186 riksdaler av Peder Rasmussen, sogneprest i Strandebarm prestegjeld, og
pansetter til ham deres to odelsjordparter, den ene i Børseim, den andre i Rise.
Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norgeimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1624, 21. januar. Horneland (Stord, Hordaland)
Oluff Endresønn har kjøpt en jordpart av Hans og Ollof Amundssønner (?). Hallvor på
Horneland, Laurits… på Høyland (?), Erik på Ådland, Anders Håvik… og Will(on) på
Horneland blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Halvparten av skjøtet revet av på tvers. Teksten på den resterende del noe utvisket.
Oluff Endressøn er muligens samme person som forekommer i et diplom fra Haugland i
Torvastad, datert 21. des. 1619: se denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1624, 1. april. Bergen
Peter Brock, sogneprest til Domkirken, har utleiet til Gjert Grøning og hans hustru Veine
Davidsdatter Legane, en av Domkirkens kålhagegrunner som ligger på Øvrestredet. Den
årlige grunnleien skal betales til sognepresten i Domkirken.
Pergament. Seglene i trekapsel henger ved, en del av dokumentet er gått i oppløsning.
Ifølge den eldre diplomkatalogen betalte Elephantapotheket (i 1880) grunnleien med kr to til
Domkirkens sogneprest.
Dokid:
UBB Diplom
1624, 8. juni.
Tillatelse for Thomas Sandersen å bebygge en av Munkelivs grunner liggende på Stranden.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1624, 26. juni. Bergen
Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med
samtykke av sin formynder, borgermester Wilken Tormodssøn i Bergen, og sin stefar Henrik
Strarup har solgt til Jokum Surbeck noen av sine eiendommer og grunner, som han hadde
arvet etter sin far og som ligger uti Munkegården på Stranden. En årlig grunnleie skal betales.
Henrik Koren og Johan Lauritssøn anmodes om å besegle brevet.
Pergament, 2 av 6 opprinnelige segl henger ved i trekapsel.
Senere påskrifter: Brvet ble i retten i Bergen 15. juli 1624 av borgermester og råd bevilget
innført i byens skjøtebok. Kjøpebrev på Godtfriedt… (?) som hans kones fra Jokum Surbeck
hadde kjøpt 26. juni 1624.
Dokid:
UBB Diplom
1624, 14. august. Tjul (Sjernarøy, Rogaland)
Tolleff Gunhardssøn på Hustoft kunngjør, at han med sin hustru Marit Aslaksdatters
samtykke har solgt til hennes bror Askild Aslakssøn på Hervik hennes odelsgods, som ligger i
Hervik i Tysvær sogn og Leiranger skipreide, for 84 ½ riksdaler, en to års gammel fole og
igjen to riksdaler. Seks menn blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 7 segl mangler.
Senere påskrifter: NB. Dette brev skal leses og forkynnes på førstholdene vårting og bekreftes
av den som har solgt godset, siden påskrives såfremt det ettr kongelig brev skal ha gyldighet.
Ble lest i retten på et alminnelig skipredeting i Leiranger 11. november 1663. Se også diplom
av 29. mars 1623.
Avskrift fra 1800-tallet vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1624, 10. oktober. Bergen
Maurits Bostede kunngjør på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, at han har utleiet til
Peder Christenssøn en av Munkelivs grunner som ligger ute på Stranden. Den årlige
grunnleien er en riksort.
Pergament, seglet henger ved i trekapsel.
Ifølge senere påskrift har brevet vært fremlagt i retten på Bergen rådstue 26. august 1697.
Dokid:
UBB Diplom
1625. Granvin (Hordaland)
Knut Henrikssøn på Torblå i Ulvik skipreide, Orm Åmundssøn på Kjærland og Jacob Olssøn
har alle solgt til Nils Hannssøn på Eide odelsparter og gods i gården Kjærland i Granvin. Nils
har også kjøpt gods av Knut og Tolleff Svenssønner i…(?) i Kinsarvik sogn.
Papir, ingen spor av segl.
Dokumentet, som er noe defekt, har tilhørt Th. S. Haukenes.
Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1625 (?) Bergen
Christen Madsen "Skreder Borger och boendis paa Stranden her i Bergen", kunngjør at han
med sin hustrus samtykke har solgt til rådmann Jens Jensen Skiffue sin grunn "wedt brøggis
portten wdi høstru Magdalenis gaard... lige ned for Jens Jensens Knippingh". Salget bevitnes
av "Job Jacobsenn och Thommis Thommesenn raadmendt hersammestedtz", og selgeren ber
om "att dette midt udgiffne kiøbebreff wdi byenns skødebogh maa bliffue fortegned och
indførtt. Datum Bergen denn..." (slutter umotivert; det kan ikke sees at teksten er defekt).
Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart.
Tildatering: jfr. at de tre omtalte rådmenn har fungert samtidig og underskrevet brev av 25.
mars 1626 (A.M. Wiesener; Bergens historiske forening 43, s. 52-53).
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 13. januar. Bergen
Borgermester, rådmenn og laugsrettesmenn i Bergen kunngjør statutter for Smedlauget i
Bergen, etter at lauget hadde beklaget seg over at de i mange år ikke hadde hatt noen laugsforordning.
Fotografisk kopi etter originalen i Universitetsbiblioteket i Oslo, 10 blad.
Gave 1940 fra statsingeniør O. Ingstad.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 7. februar. Bergen
Claus Rotken, borger i Bergen, kunngjør at han på vegne av Laurits Nielssøn og hans hustru
Anne Pedersdatter har solgt et grunnstykke med et lite hus, som ligger ovenfor Nykirken, til
Laurits Nielssøn og hans hustru Mari Jonsdatter. Det skal betales en årlig grunnleie. Johan
Skrøder blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Rester av 2 segl i trekapsel henger ved, 1 mangler.
Ifølge senere påskrifter er skjøtet bl.a. anvist for Bergens bytingsrett 19. okt. 1767 og 4. sept.
1780.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 18. mars. Bergen
Gullsmedlauget i Bergen klager til øvrigheten over gullsmeder som nedsetter seg i byen og på
landsbygden uten noen embedsrettigheter og uten å være belastet med borgelige skatter og
avgifter. Deres arbeid kan ikke bli prøvet og stemplet. Det blir til stor skade for de bergenske
gullsmeder hvis disse løse geseller forabreider falsk sølv. De ber derfor øvrigheten ta seg av
saken og forby dem å bruke sitt embede. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.
Papir.
Ifølge senere påskrift er brevet tinglest 22. mars samme år.
Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
På diplomets 3. side er skrevet et brev av 20. mai 1659: se under denne dato. Brevet må være
et konsept.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 23. mai. Bergen
Theus Jakobssøn og Just Janssøn, forstandere i Korskirken, skriver til slottsherren (Knut
Gyldenstjerne), borgermestere og råd og ber om godkjenning på at de i dag på Korskirkens
vegne har krevet at Maurits Bostede, forvalter over Bø kirkes gods på Framnes (på Os) som er
underlagt Korskirken, skal fremlegge adkomstbrev, brev om kirkegodsets landskyld m.m.
Dette har ikke vært gjort på 51 år.
Papir, ingen spor eller merker etter segl.
Ifølge senere påskrift er brevet lest for retten i Bergen 24. mai 1625.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv. Se også diplom av 26. august samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 21. juni. Hjartdal (Telemark)
Tolleff Bjørnssøn i Bøherrad erkjenner at han har motatt en stakk m.m. hos Einar Jøsendal i
Hardanger. Han vil at Einar skal beholde den omtalte stakk og en kåpe som pant for en hest
han fikk av ham. Nils Oluffssøn, sogneprest i Hjartdal, blir anmodet om å besegle brevet.
Papir, sogneprestens segl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 26. august. Bergenhus
Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, befaler Maurits Bostede,
ombudsmann over Lyseklosters gods, å avlevere Bø kirkens gods, som tilhører Korskirken, til
to av Korskirkens kirkevergere hvis han ikke vil fremlegge adkomstbrev på godset. Han
stevner ham til å møte for den edsvorne tingskriver i retten på Færstad tingstue på Framnes.
Papir, 1 lakksegl påtrykt.
Ifølge senere påskrift har Maurits Bostede 5. sept. 1625 lest denne stevning.
Dokumentet er også lest på Færstad tingstue 8. nov. 1625, og innlagt for retten på Bergen
rådstue 21. jan. 1636. Dokumentet stammer antagelig fra Korskirkens arkiv.
Se også diplom av 23. mai samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 19. oktober. Bergen
Jørgen Jokumssøn Førmand, borger i Bergen, kunngjør at han har solgt til Henrik Been en
odels-kålhagegrunn som ligger nord for Korskirken. Jens Nilssøn til Simling hadde 29. mai
1574 utleiet dette grunnstykket til Henrik Piaske, og 3. mai 1581 hadde også Jens solgt det til
Adriann von Buckschott. Jacob Brock og skomaker Michel Evertssøn, borger i Bergen, blir
anmodet om å besegle brevet.
Pergament, 3 segl i trekapsel henger ved.
Om kålgårdsgrunnen (kalt Hustetuft eller Høgenberg): se også diplom av 3. mai 1581.
Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 2. november. Bergen
Herman Frisch, borger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Gouche Simensdatter
samtykke har solgt til Henrik Skarff og hans hustru Karine Nilsdatter sine "Husse och
Eyendom, Sampt grundens Herlighed" som ligger oppe ved Klosteret. Han har også solgt
halvparten av brønnen som Henrik nå kan bruke. En årlig grunnleie skal betales.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Ifølge senere påskrift ble skjøtet 28. februar 1626 (?) bevilget innført av Bergens
borgermestere og råd i byens skjøtebok.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 28. november. Bergenhus
Knut Gyldenstjerne, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har utleiet til Claus Rotke
en forlengelse av den grunn som han tidligere hadde kjøpt av hos Adeluts Jacobsdatter, enke
etter Kiempe, og som han måtte betale halvannen mark i grunnleie for. Grunnleien blir nå til
sammen 3 gamle daler.
Pergament. Seglet mangler, men seglremmene henger ved.
Ifølge senere påskrifter er dokumentet vist for retten 18. mars 1675, 4. desember 1733 og 19.,
20. og 21. mars 1759.
Gave fra handelsmann Valsø i Salten.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 30. november. Bergenhus
Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har solgt til
Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter en av kronens odelsgrunner som ligger ute
på Stranden ovenfor gaten mellom Hans Jenssøns steinkjeller og Botolls egen gategrunn. Den
årlige grunnleie er halvannen riksort.
Pergament, seglet i trekapsel vedhenger.
Gave fra Chr. Sontrum.
Se også diplom av 21. desember samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 12. desember. Bø (Os, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Standvik skipreide kunngjør at de på Knut Gyldenstjernes befaling og i
nærvær av fogd og sorenskriver i Sunnhordaland besiktiger gården Bø for å finne ut om den
er bygget på det sted hvor den gamle Bø kirke stod og om gårdens kornlade er oppsatt på
kirkens fundament. De avgir erklæring om dette.
Papir, 6 segl påtrykt.
Ifølge senere påskrift er brevet lest for retten på Færstad tinghus 13. desember samme år.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1625, 21. desember. Bergen
Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og
hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom
Johan Dodts og Anders Kippers hus, og som Botoll, i følge kjøpebrev av 29. april 1602,
hadde kjøpt av Anders…(?) i Trollgården. Den årlige grunnleie er 12 s…(?).
Pergament. Seglet mangler, skriften er på enkelte steder noe utvisket.
Gave fra H.C.M. Heiberg.
Se også diplom av 30. november samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 11. januar. Laholm slott (Skåne)
Christopher Ulfeldt til Svenstrup, befalingsmann på Laholm slott, kunngjør at han har solgt til
Laurits Hanssøn en av sine odelsgårder i Norge ved navn Ytre-Fiskå, som ligger i Strand sogn
i Ryfylke. Anders Bille til Rosendal, befalingsmann på Helsingborg slott, blir anmodet om å
besegle brevet.
Pergament, merker etter 2 (eller 3?) segl.
Ifølge senere påskrift er skjøtet lest for retten 14. des. 1626 på Årdal skiprede ting (?) i
menige manns nærvær, lest 19. sept. 1636 på åstedet mellom Fiskå og Krågevoll og lest 12.
(?) sept. 1660 på åstedet mellom Indre og Ytre Fiskå.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 25. januar. Bergen
Søffren Pederssøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han har solgt til David Lucassøn sine
hus og eiendommer samt grunnens herligheter og takker for betaling. Den årlige grunnleien
skal betales. Hans Johannessøn Kipper og broren Poul Pederssøn blir anmodet om å besegle
brevet.
Pergament. 2 segl i trekapsel henger ved, det 3. mangler.
Teksten noe avbleket.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 12. februar (Aberdour, Skottland)
Fødselsbrev eller attest som viser at William Anderson, som oppholder seg i Stavanger, var
lovlig avlet og født i hellige ekteskapsbånd mellom Alexander Anderson og hustru Cathrine i
kirkesognet Aberdour.
Pergament. Ingen merker etter segl, engelsk tekst.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 17. februar. Luster (Sogn og Fjordane)
Gudvi Nilsdatter på Lommeim i Solvorn skipreide i Sogn kunngjør at hun med samtykke av
brødrene Narve Frakstuen og Johannes Bringe har solgt sin odelspart i Frakstuen i Luster til
Erik Engelbretssøn på Flahammer, hennes søster Ingeri Nilsdatters mann, for 10 riksdaler og
en tre års gammel kvige i skjøtningsøre. Hennes to brødre, lensmannen, en lagrettemann og
tingskriveren i Luster blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, 4 segl henger ved samt remmer til 2 segl som mangler.
Ifølge senere påskrifter ble skjøtet fremlagt i retten på et alminnelig vårting som ble holdt på
Dale tingstue i Luster, 23. februar 1641 og 19. april 1698.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 9. mars. Bergenhus.
Knud Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner Samuell Samuelssøn,
som er bostatt i Vik i Sogn, til å møte for retten på Bergen rådstue en måned etter at denne
stevningen er blitt forkynt for ham. Johan Slytter og Lucas Gullsmed (?) har nemlig på vegne
av gullsmedlauget i Bergen anklaget ham for å handle mot laugskråens § 1.
Papir, rester av et påtrykt segl.
Ifølge senere påskrift er brevet lest på Kvamsøy skipredes vårting 15. april 1626 for Samuelll
Samuelssøn som lovet å godta stevningen. Det er også lest for retten på bergen rådstue 16.
mai samme år.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 12. mars. Nesthus (Kvam, Hordaland)
Aslak Hallsteinssøn på Birkeland i Steinsdalen i Hardanger og Siver Aslakssøn på Bjørndal i
Hålandsdalen i Sunnhordaland kunngjør, at de på sine hustruers vegne har solgt deres rette
odelsgods i Viknes i Ulvik til Osmund Osmundssøn på Lofthus, lensmann i Ullensvang
skipreide, som også er odelsmann til samme gods, for 16 riksdaler. Seks lagrettemenn i
Hardanger besegler brevet. Kjøpet er kunngjort på Ulvik vårting 20. mars samme år.
Pergament, alle 6 segl henger ved.
Ifølge senere påskrifter er brevet lest på Øystese vårting 17. april 1626, på Ulvik skiprede
vårting 9. mars 1632 og for retten på Viknes 18. september 1632.
Gave fra Ivar P. Aarhus 31. mai 1884.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 22. mai. Bergen
Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob
Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i
Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til Peter Brock eller
hans etterkommere i sogneprestembede. Grunnleien er en halv daler.
Pergament, seglene vedhenger i trekapsel.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 30. oktober. Åkre (Strandvik, Hordaland)
Avskrift av skjøte.
Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i
Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på
Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på Bolstad, to pund smør og to parter
av en hud i gården i Bjørndal i Hålandsdalen for 55 riksdaler og en jerngryte og 3 daler i
skjøtningsøre. Jon Lauritssøn på Berland, Jørgen Tordssøn på Hammerland og Elling
Anderssøn på Gjøn fikk 7 riksdaler av Sven Mogenssøn for at de ville samtykke kjøpet med 9
merker smør og et fåreskinn.
Avskrift av Johs. Sundvor 18.4.1925. etter vidisse, som ifølge påskrift er skrevet av Jacob
Jenssøn 16...(?) da sorenskriverens original var blitt ødelagt.
Vidisse har tilhørt Engel? Bolstad, Årstad.
Dokid.
UBB Diplom
1626, 31. oktober. Bergen
Rådmann Jens Jenssøn Schive i Bergen kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Kristine
Nilsdatter har solgt sine grunner med en sjøbod nede på Stranden ute i Sjøgården til Herloff
Lauritssøn og hans hustru Anne Christensdatter. Den sedvanlige grunnleie skal betales i rett
tid til den rette grunnherre.
Pergament. Alle 3 segl mangler, men 2 par seglremmer henger ved.
Ifølge senere påskrift av 7. november 1626 ble brevet på Bergen rådhus bevilget innført i
byens skjøtebok av borgermestere og råd.
Dokid:
UBB Diplom
1626, 2. desember. Bergenhus
Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans
Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i
Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen er Mads Jenssøns klage på
vegne av Korskirkens ombudsmenn over deres behandling av hans stevning vedrørende Bø
kirkes gods i Os prestegjeld forrige år. Likeså stevner han Maurits Bostede, ombudsmann
over Lysekloster gods, til å møte.
Papir, 1 lakkesegl påtrykt.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Se også tidligere brev av 23. mai og 26. august 1625.
Dokid:
UBB Diplom
1627, 27. februar. Bergen
Jens Knudssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han med sin hustru Anne Jacobsdatters
samtykke har solgt til Niels Buch, fogd over Sunnfjord, og hans hustru Adeluts Jacobsdatter,
sitt hus med enghave ved Nøstet samt en nøstegrunn. Unge Johan Skrøder og byskriver Peder
Pederssøn i Bergen blir anmodet om å besegle brevet.
Papir. 3 segl påtrykt, en del av skjøtet er revet bort.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innlagt i retten 3. mai 1657 og 8. desember 1812 (vedrører
Dønnerengen). Diplomet er registrert i, N. Nicolaysen: Norske Magasin, b.2, s. 316.
Dokid:
UBB Diplom
1627, 11. april. Bergen
Rasmus Lauritssøn, (toller og rådmann i Bergen), Ove Vogenssøn, på Magrete Søffrensdatters
vegne, Jørgen Søffrenssøn, sogneprest til (Hammer), Anders Jenssøn, sogneprest til Kinsarvik
og prost i Hardanger, Oluff Glad, Søffren Søffrenssøn (…), og Laurits Søffrenssøn kunngjør,
at de har solgt til Peder Hanssøn, tollskriver i Bergen, deres fellesgrunn, som ligger på
Stranden ute i Bjørnegården som kalles St. Hans Møllers gård. Rådmann Job Joacobssønn og
byskriver Peder Pederssønn blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Alle 10 segl mangler, men rester av seglremmer og trekapsler henger ved.
Dokumentet noe defekt.
Ifølge senere påskrift ble skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 2. mars 162x (?).
Dokid:
UBB Diplom
1627, 24. april. Malkenes (Tysnes, Hordaland)
Over Dall til Sandvik kunngjør at han med sin hustru Margrete Larsdatters samtykke har solgt
gården Vik i Jondal i Hardanger til Anders på Rossland og Helle på Digranes. Han har mottatt
full betaling. Axel Mowat på Hovland og Jacob Jenssøn, sorenskriver i Sunnhordaland, blir
anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Ifølge senere påskrift er dokumentet lest for retten på Øystese ledingsting som holdes på Mo
31. okt. 1629, og på Vik 22. sept. 1630.
Dokid:
UBB Diplom
1627, 9. november. Skjelnes, Varaldsøy (Strandebarm, Hordaland)
Jon på For i Strandvik skipreide, Gunder på Breievne i Strandebarm, Olle på Trelevik og Nils
på Hummelsund (i Sund Herred) kunngjør, at de har solgt deres odels-jordparter i Breievne til
Guttorm Gunnarssøn på Skeie i Hardanger. De takker ham for god betaling. (Fire)
lagrettemenn blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, merker etter 7 segl som alle mangler.
Dokumentet noe utydelig å lese på grunn av utvisket skrift på enkelte steder.
Dokid:
UBB Diplom
1627, 25. november. Midhus (Eidsfjord, Hordaland)
Seks lagrettemenn fra Ulvik og Granvin skipreider i Hardanger kunngjør og stadfester at
Torstein Ormundssøns hustru Gurun Lauritsdatter hadde arvet i odelsparter og eiendom etter
sin søster Anne Guttormsdatter. Likseså stadfester Guttorm Anderssønn på Skår, at han for 12
år siden solgte til Laurits Guttormssøn jordgods i Midhus som nå tilfaller Torstein og hans
hustru.
Pergament. Alle 6 segl mangler, skriften er på enkelte steder helt utvisket.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1628, 24. mai. Kvamsøy (Vik, Sogn og Fjordane)
Fredrik Anderssøn på Hove i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Edel
Gabrielsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans
festemø Gjertrud Andersdatter odels-jordparter i gårdene Halleseter og Nese i Kvamsøy
skipreide. Han mottar i betaling 39 riksdaler og 6 riksdaler i skjøtningsøre. Fem menn blir
anmodet om å besegle brevet.
Pergament, 5 segl i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet lest på Ese (Balestrand) 9. nov. 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1628, 24. mai. Kvamsøy (Vik, Sogn og Fjordane)
Ingebrett Jonssøn på Skjervum i Vik skipreide kunngjør at han med sin hustru Siri
Andersdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans
trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odels-jordpart i gården Halleseter for 10 riksdaler
med skjøtningsøre. Fire menn blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, 5 segl i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet lest på Ese (Balestrand) 9. nov. 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1628, 24. mai. Kvamsøy (Vik, Sogn og Fjordane)
Truls Gunderssøn på Meland i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han med sin hustru
Birgitte Torsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn og hans trolovede festemø
Gjertrud Andersdatter sin odelspart i Halleseter i Kvamsø skipreide for 15 riksdaler med
skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Kvamsøy skipreide blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, 5 segl i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift ble skjøtet lest på Ese (Balestrand) 9. nov. 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1628, 17. oktober. Stryn (Sog og Fjordane)
Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide og Pål i Bø er sammen med
Jens Block (?) til stede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Hans Thysk, begge fra
gården Ytre-Eide. Forliket gjelder noen hus og hustufter. I avgift betaler de 5 riksdaler til
kongen og et stykke mel til de fattige i hospitalen.
Papir, hans Ingebrigtssøns underskrift og 4 bumerker.
Dokid:
UBB Diplom
1628, 1. desember. Skeie (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Tre lagrettemenn i Øystese skipreide var til stede da Christoffer Svendssøn ga sin fosterfar
Steingrim Ingebretssøn på Skeie i Steinsdalen brev på hans oppfostring samt for mottatt
hjemmefølge og farens arv.
Avskrift av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne
Rosseland. Avskrevet i notiskbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1629, 28. januar. Nordtveit (Strandvik, Hordaland)
Knut Reise i Opdal skipreide har solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide
til Oluf Wilumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18. riksdaler samt en
riksdaler i skjøtningsøre.
Se skjøte, dat. revne i Strandvik, 3. februar 1653.
Dokid:
UBB Diplom
1629, 16. mars.
Skjøte på odelsretten i Sletten i Lindås skipreide.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1629, 27. april. Søreid (Tysnes, Hordland)
Poul Madssøn, sogneprest til Kvinnherrad prestegjeld, og Tammis Sivertssøn på Søreid i
Opdal, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Tammis Sivertssøn overdrar til Poul Madssøn og
hans hustru Else Eriksdatter sin hustru Karen Johansdatters odels-jordpart i gården Lande i
Kvinnherrad sogn, og mottar til vederlag hans jordpart i gården Skarvetun i Ølve sogn.
Tammis Sivertssøns stesønn, Jens på Søreid, Nils Nilssøn på Flateåker og sorenskriver Jacob
Jenssøn besegler brevet sammen med dem.
Pergament. Alle 5 segl mangler, men 3 tomme trekapsler henger ved.
Ifølge senere påskrift av 27. oktober (samme år?) ble brevet lest og forkynt på Kjærland
tingstue.
Gave fra pastor P. Hertzberg? Se også diplom av 30. jan. 1630:
Dokid:
UBB Diplom
1629, 22. mai. Bergen
Sara Mikkelsdatter, enke etter borgermester Søffren Søffrenssøn i Bergen, kunngjør at han har
solgt til Niels Busch, fogd i Sunnfjord, og hans hustru Adeluts Jacobsdatter, to av sine
grunner som ligger nede ved Nøstet. Den ene grunn hadde hennes avdøde mann overtatt av
hennes far, den andre hadde han kjøpt av avdøde Jacob Pederssøn. Michell Hanssøn (?) og
Garlich Lading blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Begge segl henger ved, noe av teksten er forsvunnet på grunn av huller i
dokumentet.
Ifølge påskrift ble skjøtet innlagt for retten i Bergen 3. mai 1659, og 8. desember 1812
(vedrørende Dønnerengen).
Dokid:
UBB Diplom
1629, 23. september. Viknes (Ulvik, Hordaland)
Trond Valland og Pål Seleseter i Vikør i Hardanger kunngjør, at da Iver Olssøn på Viknes
selv eier en odels-jordpart i Nedre-Lekve, så selger de nå sine odelsparter i Nedre-Lekve til
Ivar for 9 riksdaler og 6 mæler korn i skjøtningsøre. Tre lagrettemenn i Ulvik skipreide blir
anmodet om å besegle brevet.
Pergament, merker etter 4 segl som alle mangler.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1629, 20. november. Hopperstad (Vik, Sogn og Fjordane)
Olluff Ingebretssøn på Stedje i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Brita
Rasmusdatters samtykke har solgt til sin bror, Oluff Ingebrettssøn på Tenål i samme skipreide
og hans hustru Lutsi Ottesdatter, sin odels-jordpart i gården Kvam i Sogndal skipreide. Han
mottar straks betalingen. Seks lagrettemenn i Vik blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Rester av 5 segl i trekapsel henger ved, 1 mangler.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1630 (?) (Haus, Hordaland)
Oloff Nilssøn på Hole i Hosanger skipreide, Mikkel Endressøn på Gjervik i Ålendfit skipreide
(Hammer herred), Hans Engelbrettssøn på Meland i Herdla skipreide, Knut Rasmussøn på
Burkeland i Mjelde (?) skipreide, Jon Gudmundssøn på Kapperdal, Havor Olssøn på Isdal og
Anne Håvardsdatter, enke etter Oloff Nordanger på Radøy (?), kunngjør, at de har solgt til
Anders Olssøn på Isdal og hans hustru Ingeborg Jacobsdatter, deres odelsjorder i gården Ytre
Kvamme i Langedalen i Haus.
Pergament. Nederste del av dokumentet er revet bort, så år, dato, skrivested og segl mangler.
Dokumentet er på flere steder meget utvisket.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1630 (?) Vossevangen (Voss, Hordaland)
Arne Larssøn på Gjøastein på Voss kunngjør, at han har solgt til sin stefar, Lars Sivertssøn på
Kvarme i Holabygden på Vossastrand, 9 merker smør i jordgods (i Kvarme?) for 5 riksdaler
med skjøtningsøre. Likeså har Peder… med sin hustru Anne Larsdatters samtykke solgt til
Lars 5 merker smør i jordgods i samme gård. Dessuten har Lars makeskiftet med sin stesønn
Arne, 3 spann smør i jordgods i Kvarme. Lensmann Størk Mølster (…), Ringheim, Ole Bidne
(?) m.fl. (besegler brevet).
Pergament, omtrent halvparten av dokumentet er revet bort.
Merker igjen etter 1 segl, år og dato mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1630, 30. januar. Fet (Kvinnherrad, Hordaland)
Poul Madssøn, sogneprest i Kvinnherrad, og Oluff Johanssøn på Øye, kunngjør et innbyrdes
makeskifte. Oluff Johanssøn overdrar med sin hustru Birgitte Samsonsdatter samtykke til
Poul Madssøn og hans hustru Else Eriksdatter, sin odels-jordpart i gården Lande, og mottar til
vederlag en av hans jordparter i gården Skarvetun i Ølve sogn. Sorenskriver Jacob Jenssøn,
Johannes Tordssøn på Omvik og Erik på Skåle blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, merker etter 5 segl som alle mangler.
Ifølge senere påskrift ble brevet lest på Omvik tingstue…(?) november 1630.
Gave fra pastor P. Hertzberg.
Se også dokumentet (diplom) av 27. april 1629.
Dokid:
UBB Diplom
1630, 5. mars. Ulvik (Hordaland)
Jens Thommessøn kunngjør på vegne av kongen og fogd Jørgen Brockenhus i Hardanger, at
fordi Torkild Jacobssøn på Mykletun i Eidfjord var kommet i leiermål med sitt søskenbarn
Magdalena Jacobsdatter og var rømt sammen med henne, og derfor var dømt til døden hvis de
ble grepet, at han har overlatt Torkilds konfikserte gods og jordparter i Mykeltun og
ødejorden Moen til de neste odelsmenn, Askild Osa og hans brorsønn Knut, for 36 riksdaler.
Fire lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, merker og rester av seglremmer etter 5 segl som alle mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1630, 12. juni. Store Linge (Strandebarm, Hordaland)
Lasse Sivertssøn på Tveit i Strandebarm og Jacob Tormodssøn på Drage (i Jondal) kunngjør
et innbyrdes makeskifte (av arvegods etter Birgitt Sivertsdatter). Lasse overlater til Jacob sin
odelspart i Drage og mottar til vederlag hans odelspart i Røyrvik pluss en part i Sauegrunnen
som han kjøpte for to riksdaler. Fem menn blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Brevet er sammenheftet og ligger sammen med brev av 24. mars 1623: se under
denne dato, rester av 4 segl, 8 mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1630, 25. august. Bergen
Avskrift av skjøte.
Jacob Anderssøn, prest i Lindås prestegjeld, kunngjør, at han med sin hustru Kristine
Pedersdatters tilskyndelse og samtykke har solgt til Peder Gjeblessøn, sogneprest i Innvik
prestegjeld og prost i Nordfjord, og hans Maren Jensdatter, en tredjepart av deres gård
Engevik i Stord prestegjeld i Sunnhordaland, som hans hustru hadde arvet etter sine foreldre.
Peder Brock, sogneprest i Os prestegjeld i Sunnhordaland, og Henrik Eckoff i Bergen blir
anmodet om å besegle brevet.
Avskrift ca. 1920 ved Jacob Aaland, Bergen.
Originalen skrevet på pergament med 4 seglremmer utan segl, tilhørte på den tid bankkasserer
A.H. Faleide, Innvik i Nordfjord.
Dokid:
UBB Diplom
1630, 12. oktober. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet og overdradd til møller Hans Meus og hans
hustru Margrete Hansdatter, en av byens grunner ved Duedalselven (Muleelven) som tidligere
var kirkegods. Den årlige grunnleie er 3 riksort.
Pergament, bygselet henger ved i kapsel.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omr. 1920 er vedlagt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 1.
Dokid:
UBB Diplom
1631, 25. februar. Klosteret (Bergen)
Viking Huus skriver privat brev til sin far Gunder Kjetilssøn Huus (i Kinsarvik) hvor han
blant annet gjør opp regnskapsutlegg med ham, han lover å sende det avtalte kvantum korn og
uttaler at det er på høy tid at han får den båten han har blitt lovet. Til slutt spør han om det er
råd å få noe vilt, enten århøner, harer, ryper eller fjærhøns.
Brevet er skrevet på papir, avskrift vedlagt.
Ifølge en notis på avskriften ble Viking (Vittikind) Huus, (1611-1668), senere rådmann i
Christiania. Se også, Norsk Historisk Tidsskrift, 2. rekk. V, s. 41-43 og 46, og Aam. K. Bu:
”Kinsarvik”.
Dokid:
UBB Diplom
1631, 9. mars. Bergen
Jens Jenssønn Schive, rådmann i Bergen og fullmektig for Eske Bilders arvingers gods og
grunner Nordenfjelds, kunngjør, at han på deres vegne har utleiet til Henrik Been og hans
hustru Anne Albridsdatter et grunnstykke, som tidligere hadde kjøpt av Jørgen Fuordmand.
Den årlige grunnleien er en riksort.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved.
Senere påskrift: Henhørende til Huset i 21de Rode N. 23. Frands Beyer.
Gave fra boktrykker Beyer.
Dokumentet er registrert i, Nicolaysen: Norske Magasin, b.2, s. 320. Avskridft vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1631, 24. mars. Urheim (Kinsarvik, Hordaland)
Endre Sivordssøn på Huse i Kinsarvik kunngjør, at han med sin hustru Berit Sivorsdatters
samtykke har solgt til hennes bror, Østen Sivordssøn på Urheim, hennes odelspart i Årtun i
Folkedal i Granvin for 6 riksdaler og skjøtningsøre. Hans på Lutre, Mikkel på Hause og Helle
på Øvre (?) besegler brevet.
Pergament, alle 3 segl mangler men seglremmene henger ved.
Ifølge senere påskrifter er skjøtet lest i retten på Utne 7. april 1635, på Svarteit 23. april 1674,
og på Urheim 6. mars 1675.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1631, 16. april. Bergen
Maurits Bostede, ombudsmann over Munkeliv Klosters og St. Hans kirkes gods og grunner,
kunngjør at han på vegne av ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som er forlent med
Munkeliv Klosters gods og grunner, har utleiet til snekker Baldzer Fasters i Bergen og hans
hustru Magrete Knutsdatter, en av klosterets grunner som ligger på St. Hansvolden. Den
årlige grunnleien er to riksort.
Pergament, rester av seglet i trekapsel henger ved.
Baldtzer Fasters (f. ved Glückstad) fikk sitt borgerskap i Bergen 28. januar 1635.
(Notat ved A.M. Wiesener)
Dokid:
UBB Diplom
1631, 19. april.
Forlik Kårestad.
Dokid:
UBB Diplom
1631, 5. august. Bergen
Supplikasjon til kongen fra Peder Anderssøn på Ytre-Eide, Stryn i Innvik prestegjeld
angående en jordpart hans farfar hadde gitt som gave til sin frilledatter med sin sønns
samtykke, og som nå hennes datter har overtatt. Han spør kongen om hun ikke således
fortrenger han den fattige mann som er sønnesønn, og om gaven fremdeles bør stå ved makt.
Papir, ingen spor etter segl.
Ifølge påskrift på Bergenhus 22. august 1631 av kongens kommisærer ble supplikasjonen
henvist til å prosederes på hjemmetinget.
Dokid:
UBB Diplom
1631, 17. oktober. Kjøbenhavn
Brev fra gullsmedene i Kjøbenhavn til oldermenn og menige mestere i gullsmedlauget i
Bergen. Bergengullsmedene har nemlig skrevet til dem om en ikke navngitt svenn, som ikke
har arbeidet noen tid i håndverket i byen, men som likevel vil gjøre mesterstykke og komme
inn i lauget. Da bergenserne er i tvil om hvordan de skal forstå to artikler i deres laugsskrå,
underetter kjøbenhavnerne dem om hvordan de forholder seg til dem som vil gjøre
mesterstykke, både når den det gjelder er utlært på stedet og når det gjelder en farende svenn
som ingen kjenner.
Papir. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1631, 24. november. Bergenhus
Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, kunngjør, at han på Kong
Christian IV`s vegne foretok et makeskifte med Johan Johanssøn, sogneprest i Manger i
Nordhordaland. Hr. Johan får etter egen begjæring jorden Mangersneset som tilhører kirken,
og kirken mottar til vederlag jorden Indre-Morken som tilhører prestebolet, og som Jens Juell
etter besiktigelse fant var like god som Mangersneset.
Vidisse på pergament, datert Kjøbenhavn, 29. desember 1632: Se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1632, 15. mars. Røynestrand (Granvin, Hordaland)
Jens Thommessøn, fogd over Hardanger len, stevner, på vegne av Jørgen Brockenhus,
Gjermund Mansåker til å møte Grim Håheim på vårtinget i Ulvik som holdes på Vambheim
førstkommende 10. april. Grunnen er at Grim mener Gjermund volder ham urett i forbindelse
med noe odelsgods i Håheim, som Grim selv mener med rette tilkommer ham.
Papir, 1 segl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1632, 13. april. Ullensvang (Hordaland)
Beretning om ættleget til Kristine og Guri Einarsdøtre som var gift med Bård på Håre og
Jacob Jøsnedal.
Papir. På baksiden: Dokumentet er tinglest på Ullesvang skipredes vårting 13. april 1632. Det
oppregnes også hvor meget Jacob Jøsendal eier i Skare, Jøsendal og Berge.
Avskrift vedlagt
Dokid:
UBB Diplom
1632, 27. juli. Bergen
Kopi.
Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier til Peder Pedersen Kempe i Stavanger en av byens
grunner ved Nøstet som tidligere tilhørte kirken. Grunnleien er en riksort.
Xeroxkopi i to eksemplarer av original på pergament tilhørende (1970) Thomas Hagerup
Olsen, 5400 Stord.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1632, 3. oktober. Bergheim (Breim, Sogn og Fjordane)
Sjur Omundssøn på Bergheim på Breim i Gjemmestad skipreide, Simon Omundsssøn på
Indrehus i Gulen (Bremanger herred) i Sunnfjord, Rasmus og Erik Omundsssønner på Egge,
og Jacob Sjurssøn på Berge og Rasmus Jenssøn på Hjelle i Opstryn, på deres hustruers vegne,
kunngjør at de har solgt til sin bror Lasse Omundssøn på Bødalen i Loen deres jordgods i
Bødalen, som de har arvet etter sine foreldre. Det regnes opp hva hver får for sitt jordgods.
Tingskriver Maurits Jenssøn, lensmann Laurits på Re og tre lagrettemenn i Breim blir
anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men 4 seglremmer henger ved.
Ifølge (leselig) påskrift ble skjøtet tinglest på Olden tingstue 13. mai 1633.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1632, 24. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Åmund Bjortvedt, Iver Djønne, Olluff Mykletun, Gjermund Nesheim, (Asgud Legreid?), og
Sven Bolstad, kunngjør at de har solgt til Bård på Håre i Røldal en anpart av deres brorpart i
gårdene Skare, Tveit og Jøsnedal i Odda sogn for 15 riksdaler pluss skjøtningsøre. Fire
lagrettemenn i Ullensvang skipreide blir anmodet om å besegle brevet.
Perament. Alle 4 segl mangler, men en tom trekapsel henger ved.
Ifølge en (nesten uleselig) påskrift er skjøtet tinglest 28. sept. 1671 på…(?)
Dokid:
UBB Diplom
1632, 7. november. Vindal (Granvin, Hordaland)
Brynhild Knutsdatter og Herborg Oluffsdatter på Voss, enker etter Annfinn Bårdssøn på Nyre
og Gullik Finnssøn på Istad, kunngjør at de hver har solgt til Aslak Olssøn på Vindal i
Granvin i Hardanger sine odelsparter i samme Vindal, i betaling for jordgodset fikk Brynhild
8 riksdaler og Herborg 4 riksdaler. Fire lagrettemenn i Granvin blir anmodet om å besegle
brevet.
Pergament, alle 4 sgl henger ved i trekapsel.
Ifølge senere påskrift ble skjøtet fremlagt i retten på gården Vindal 5. febr.(?) 1765.
Dokid:
UBB Diplom
1632, 19. november. Kjøbenhavn
Kopi av kongebrev.
Christian IV skriver i et brev til håndverkere i Bergen, som har klaget til kongen over de
skatter de blir pålagt for sine svenner og læregutter, at ettersom svennene og læreguttene jo
vandrer fra sted til sted, skal mesterene forskånes for alle slike skatter.
Kopien er skrevet på papir.
Ifølge senere påskrift er kongebrevet levert av M: Jurgen til junker Jens Jull 14. desember
1632. Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1632, 29. desember. Kjøbenhavn
Kong Christian IV stadfester det makeskifte Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over
Bergenhus len, gjorde på kongens vegne på Bergenhus 24. november 1631. Johan Johanssøn,
sogneprest til Manger prestegjeld i Nordhordaland, fikk etter egen begjæring jorden
Mangersnes som tilhører kirken, og til vederlag mottok kirken jorden Indre-Morken som
tilhørte prestebolet, og som Jens Juell etter besiktigelse fant var like god som Magersnes.
Pergament. Seglet er klippet bort, Christian IV`s egen underskrift.
Ifølge senere påskrift er kongebrevet forkynt på Radøy skipredes tingstue 9. oktober 1634.
Gave fra sogneprest Wolff. Hans avskrift fra det nittende århundre er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1633. Bergen
Taksering av grunnleien for "die fünf öde Gründe".
Etter avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre, ved sekretær C.W. Hoeltich.
Avskrevet sammen med to grunnbrev av 18. oktober 1486 og 28. oktober 1562 (se disse
datoer), samt Erik Rosenkrantz`grunnbrev av 21. juni 1562; alt innlagt under sistnevnte dato.
Fra Koren-Wibergs manuskriptsamling. Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske
museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 57.
Dokid:
UBB Diplom
1633, 15. mars. Ytre-Kvalvik (Kinsarvik, Hordaland)
Sven og Simon Toressønner og deres søster Marit Brynhildsdatter, som bor på Kollenes i
Granvin, kunngjør at de har solgt til sin farbror Olluff Brynhildssøn på Kvalvik, alt gods i
gårdene Mansåker i Odda, Lote i Kinsarvik og Nedre-Trå i Jondal som de arvet etter sin
godfar Brynhild Kvalvik. Tre lagrettemenn i Kinsarvik blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, merker etter 3 segl som alle mangler.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1633, 29. august. Bergen
Jonas Pederssøn, sogneprest til Korskirken, kunngjør at han har utleiet til Jens Jenssøn
Vendelbo og hans hustru Lisbeth Jonsdatter en av de grunner som kongen har tillagt
sogneprestembedet. Grunnen ligger på Stranden nedenfor husene og grunnen til Claus
Jacobssøn. Den årlige grunnleien er 2 ½ riksdaler og 10 stykker.
Pergament, seglet henger ved i trekapsel.
Ifølge senere påskrifter har dokumentet vært fremlagt i retten på Bergen rådstue 4. okt. 1703.
Dokid:
UBB Diplom
1633, 18. desember. Bergen
Truls Lauritssøn, sogneprest til Domkirken, utleier en grunn i Hollenderstredet til Jørgen (?)
Willomssøn. Grunnleien skal betales.
Pergament (?), seglene mangler.
Ifølge den eldre diplomkatalogen har dokumentet vært forsvunnet i lengre tid.
Dokid:
UBB Diplom
1634.
Delingsforretning på Sellevold Ålendfit skipreide.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1634, 12. februar. Bergen
Anne Jensdatter, enke etter Jens Knudssøn, kunngjør at hun har solgt til Bernt Jostssøn og
hans hustru Trine Jacobsdatter en hageplass med hus som ligger her i Bergen oppe i Kort
Piilsmuget. En årlig grunnleie betales. Da Anne Jensdatter ikke selv kan skrive, har hennes to
døtre Karen og Lisabeth Jensdøtre underskrevet brevet. Det blir også på anmodning beseglet
av Wilcken Tormodssøn og Ananias Absolonssøn, borgermester og byskriver i Bergen.
Perament, 3 segl i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift av 19. mars 1635 er skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 15. februar.
Skjøte på Røssland.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 13. april. Åsprång (Stngvik, Møre og Romsdal)
Arne Toressøn på Sponås i Halse tinglag (Tingvoll Herred) på Nordmøre kunngjør, at han har
solgt til sin frende Mikkel på Åsprang, 17 merker i jordgods i samme Åsprång som han hadde
arvet sammen med sine søsken. I betaling mottok han 100 riksdaler. Fem lagrettemenn fra…
(?) tinglag ble anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men 5 seglremmer henger ved.
Ifølge senere påskrift av 13. april 1657 har skjøtet vært fremlagt på Sjølbørskår. (Skriften er
her nesten utvisket, så det er vanskelig å finne ut i hvilken forbindelse dokumentet har vært
fremlagt.)
Avskrift vedlagt.
UBB Diplom
1634, 12. mai. Bergenhus
Nils Bild til Ravnholt, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne har
utleiet til Tomes Rikordssøn og hans hustru Diigun Kuls, en av kongens grunner som ligger
lengst ute på Stranden tvert i fra Erkebispegården. Den årlige grunnleie er 5 ½ mark og 6
danske skilling.
Pergament. Seglet er løsnet fra seglremmen, men er vedlagt dokumentet.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 7. august. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er
forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans
vegne har utleiet til Henrik Warnick og hans hustru Eline Hågensdatter en av St. Hanskirkens
grunner som ligger på St. Hansvollen. Den årlige grunnleien er 1 ort.
Pergament, seglet henger ved i trekapsel.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 15. august. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er
forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans
vegne har utleiet til David Lucassøn og hans hustru Anne Johansdatter en av St. Hanskirkens
grunner som ligger på St. Hansvollen. Den årlige grunnleien er en halv ort.
Pergament, seglet vedhenger i trekapsel.
Gave fra Magne Munddal 1836.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 2. oktober. Bergen
Maren Johansdatter, enke etter rådmann Sven Hanssøn i Stavanger, kunngjør at hun på ny har
solgt til Trine Arentsdatter, enke etter Carsten Brockers, deres grunn og eiendom i Bergen,
som hennes mann 27. januar 1624 solgte til Carsten Brockers, men som det ennå ikke har
foreligget noe fullstendig skjøte på. Borgermester Poul Knudssøn i Stavanger og Junge
Schrøder i Bergen blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 3 segl i trekapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 4. oktober. Granvin (Hordaland)
En lagrettemann i Øystese skipreide og fem lagrettemenn i Granvin skipreide kunngjør, at da
det ble holdt skifte etter Knut Halsteinssøn på Varberg i Eidfjord mellom Peder Siverssøn på
Frøsvik, på hans hustru Torbjør Torbjørnsdatters vegne, og hennes medarvinger, så ble Peder
på vegne av sin hustru tildelt en laup smør i gården Velken med underliggende seter ved navn
Helleseter i Granvin.
Pergament. 4 segl i trekapsel henger ved, 2 mangler.
Avskrift i to eksemplarer er vedlagt, testert av R. Samdal, dat. Bergen, 24.10.1955.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 7. oktober. Ulvik (Hordaland)
Siver Kjetilssøn på Bu, lagrettemann i Kinsarvik skipreide, og Laurits Knutssøn på Opdal i
Ullensvang sogn, kunngjør et innbyrdes odelsmakeskifte. Siver overlot til Laurits sin
odelespart i Sekse i Korstunet i Ullensvang sogn og mottok til vederlag hans odelspart i
Håheim i Ulvik skipreide. Seks lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle
brevet.
Pergament, merker etter 7 segl som alle mangler.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 11. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Samson Johanssøn på Josnes i Kvinnherrad kunngjør, at han har solgt til Asbjørn Jacobssøn
på Tveisme i Kinsarvik skipreide sin rette odelspart i gården Helland i Ullensvang sogn for 7
riksdaler og en riksdaler i skjøtningsøre. Fire (?) lagrettemenn i Kinsarvik skipreide blir
anmodet om å besegle brevet.
Pergament, merker etter 5 segl som alle mangler.
Ifølge senere påskrift ble skjøtet lest på Lyseklosters ledningstid på Ringøy 8. oktober 1636?
Gave fra Ove Holm.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 14. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er
forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner Nordenfjells, kunngjør at
han på hans vegne har utleiet til Jacob Brandt og hans hustru Svanke Arentsdatter en av
klosterets grunner som ligger ute på Stranden, mellom baker Casper Gevertssøns grunn på
den nordre og Peder Kiempes grunn på den søndre side. Den årlige grunnleien er en halv
riksdaler.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift er brevet lest i retten 10. aug. 1637, 16. juli 1696 og 14. juni 1750. 4.
febr. 1702 bevoste Michel Pederesen ved fremlagte grunnbrev og skjøte at han hadde kjøpt
denne grunnen da hans nann er innført i grunneboken.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 14. oktober. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridde og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er
forlenet med Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han
på hans vegne har utleiet til Junge Jahn Schrøder i Bergen og hans hustru Maren Ibsdatter en
av klosterets grunner som ligger nede på Stranden nedenfor Trine Arentsdatters hus og grunn.
Den årlige grunnleien er to riksort.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved.
Avskrift vedlagt.
Dokid.
UBB Diplom
1634, 14. oktober. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er
forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han
på hans vegne har utleiet til Trine Arentsdatter en av klosterets grunner som ligger ute på
Stranden mellom Junge Jahn Schrøders hus på den nordre side og Henrik Luchessøns hus på
den søndre side. Den årlige grunnleie er 3 riksort.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 14. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Johannes Andersssøn på Kvestad, lagrettemann i Ullensvang skipreide, og Knut Olssøn på
Freim, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Johannes overlot til Knut sin odelspart i Freim og
mottok til vederlag hans odelspart i Fjære i Skånevik skipreide.
Pergament. Alle segl mangler, men 4 seglremmer og 3 tommer trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift ble brevet på vårtinget på Digranes 18. april 1672.
Xerox-kopi av Gabriel Gustavsons avskrift er vedlagt; jfr. brev av 1. mai 1636.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 3. november. Skjelnes, Varaldsøy (Strandebarm, Hordaland)
Halgeir Samsonssøn på Meland (?) i Ullensvang sogn, Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold
skipreide i Ryfylke, Torgeir Siverssøn på Lille Fosse, på vegne av sin hustru Dorthe
Samsonsdatter, samt Christen Fillipssøn på Stusvik i Onarheim sogn i Sunnhordaland,
kunngjør at de har solgt til søsteren og fasteren Madalene Samsonsdatter på Nes i Varaldsøy
sogn, sine odelsparter i gården Øvre Spilde i Granvin sogn. De får hver 60 riksdaler pluss 3
riksdaler i skjøtningsøre. Lensmann og fem edsvorne menn i Strandebarm skipreide blir
anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men 4 seglremmer henger ved.
Ifølge senere påskrift ble skjøtet tinglest på Granvin vårting på Eide 8. mars 1637.
Gave fra ukjent kjelde 1954.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 7. november. Skarvetun (Kvinnherad, Hordaland)
Karen Johansdatter, enke etter Thomas Siverssøn på Søreid i Opdal skipreide på Tysnes,
kunngjør at hun har solgt til Jon Jonssøn på Skarvetun i Ølve kirkesogn og hans hustru
Borghild Henriksdatter, sin odelspart i nevnte gård Skarvetun for 40 riksdaler. Hun hadde
først tilbudt sine barn odelsparten, men da de ikke ville kjøpe den måtte hun på grunn av nød
selge den til andre som ville gi henne penger for den. To edsvorne menn i Kvinnherrad
skipreide blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament. Alle 3 segl mangler, men seglremmene henger ved.
Gave fra professor P. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1634, 23. desember. Bergenhus
Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, kunngjør at han på
kongens vegne har godkjent at enken Trine Hansdatter med samtykke av sin lagverge
Gerbrandt Janssøn Smit har solgt til Engelbertt Boldeuin og hans hustru Aal Josephsdatter
sine hus med rett til underliggende grunn og eiendom som ligger på Hollenderstredet her i
Bergen. I årlig grunnavgift skal Engelbertt betale en halv riksdaler.
Pergament, seglet henger ved i trekapsel.
Dokid:
UBB Diplom
1635, uten dato. Bergen
Register over de brev og dokumenter som tilhører Korskirken i Bergen og som ennå (i 1635)
fantes.
Dokid:
UBB Diplom
1635, uten dag. Ullensvang (Hordaland)
Havor Tollefsøn på Brattespe i Ullensvang kunngjør at han har solgt til Siver Jarandsøn på
Skjeldås og Gunder Østensøn på Skjeldvik sin odelspart i Tveite i Røldal. Siver hadde kjøpt
en brorpart og Gunder en søsterpart. Tre lagrettemenn i Ullensvang besegler brevet. "A(ctum
Ull)ingsvang, den ..." (dato mangler).
Påskrift på baksiden: «Siffer Jarandssøn Skieldass ock Gunder Østenssøn Skieldveig deris
kiøbebreff paa Tuettene i Røldal, Anno 1635». Jfr. brev av 1635, 12. okt.
Pergament. 1 segl i trekapsel henger ved, 2 mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1635, 22. januar. Bergen
Arnt Nagel i Bergen, formynder for svogeren Cornelius de Lange og søsteren Clara
Berntsdatter samt deres umyndige barn, kunngjør at han med svogeren og Laurits
Søffrenssøn, søsterens nåværende mann, sitt samtykke har solgt til slakter Jeremias
Willomssøn og hans hustru Anne Pedersdatter, en steinkjeller med underliggende grunn ved
Torget i Bergen, som arvelig var tilfalt søsteren og hennes barn. Formynderen, svogeren,
søsterens nålevende mann og to av byens borgere besegler brevet.
Pergament, alle 5 segl henger ved.
Ifølge senere påskrift av 21. februar samme år ble skjøtet tillatt innført i byens skjøtebok.
Dokid:
UBB Diplom
1635, 28. februar. Bergen
Jan van der Hagen i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Maren Davidsdatters samtykke
har solgt til baker Jan Møller og hans hustru Birgitte Salomonsdatter en bebygget grunn som
ligger på Hollenderstredet i Korskirken sogn, mellom kopperslager David Thilssøns hus og
smuget som fører ned til sjøen. En årlig grunnleie skal betales. Brevet blir også beseglet av
Morten Søett og Abraham Harmandsssøn.
Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler.
Ifølge en noe uleselig påskrift ble skjøtet 3. mars samme år tillatt innført i byens skjøtebok.
Dokid:
UBB Diplom
1635, 20. september. Kjærland (Kvinnherad, Hordaland)
Hallver Oloffsøn på Myklebust i Uskedal i Kvinnherrad skipreide pansetter sin odelspart i
gården Valland i Vikøy prestegjeld til Laurits Sambonsen på Kjærland i Uskedal for et lån på
20 riksdaler. Christen Busch, sorenskriver i Sunnhordaland, og Christoffer Myklebust har på
anmodning forseglet pantebrevet.
Papir, seglene revet bort.
Påskrifter 1637, 1641, 1653 og 1644 om ytterligere lån av riksdaler.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1635, 1. oktober. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup som av kongen er
forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at hans på
vegne har solgt til Severin Olssøn og hans hustru Margrete Jansdatter en av St. Hans kirkes
grunner som ligger inne ved rådhuset mellom Sl. Jost Wellinghs hus på den vestre og Jakob
Tetens steinkjeller på den østre side. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.
Pergament, seglet henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1635, 12. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Åmund Jarandsssøn på Espen og Siver Jarandssøn på Skjeldås i Ullensvang skipreide inngår
et odelsmakeskifte. Åmund overlater til Siver sin odelspart i Tveite i Røldal og får til vederlag
hans odelspart i Isberg i Ullensvang skipreide. Likeså selger Henrik Jonssøn på Isberg og
Hans Olssøn på Frøynes til Siver Jarandsssøn og Gunder Østenssøn på Skjeldviken en
odelspart i samme Tveite. Henrik får i betaling av Siver 7 riksdaler og en geit i skjøtningsøre
og Hans får av Gunder 7 riksdaler med skjøtningsøre.
Pergament, seglet henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1635, 7. november. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er
forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han
bestemmer da Willom Berentssøn klager over sin nabo Laurits Hanssøn, at Laurits ikke kan
hindre ham fra å ha fri adgang til sjøen, og ikke kan gjøre innsigelse mot at Willom innhegner
en ødeplass da denne har fulgt med hovedgrunnen som han leier. Han må dog betale et tillegg
i grunnleien på en riksort for å gjøre dette.
Pergament, seglet mangler.
Ifølge senere påskrift er brevet tilnglest 17. mai 1967, og…?
Dokid:
UBB Diplom
1636, 30. januar
Kopperslager David Thilssøn i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Adelus Henriksdatters
samtykke har solgt til skipper Erik Lauritssøn og hans hustru Birgitte Andersdatter sine hus
med grunn som ligger ved Smørsalmeningen, mellom husene og eiendommene til rådmann
Ove Vogenssøn og smed Mikkel Grott. Den sedvanlige årlige grunnleie skal betales.
Rådmann Ove Vogenssøn og Hans Pederssøn blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 6. februar. Bergen
Rasmus Lauritssøn, rådmann i Bergen, har med sin hustru Anne Søffrensdatters samtykke
solgt til rådmann Peder Pederssøn og hans hustru Karen Hansdatter en grunn ved
Rosenkrantzalmenningen. Wilken Tormodssøn og Poul Iverssøn, borgermestere i Bergen, har
på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, 3 segl henger ved.
Skjøtet vedrører Østre Murlamenning 14: se ogsåandre brev om samme sak, dat. 5/3-1675,
10/9, 5/11-1733, 1/8-1737, 2/1-1738, 19/12-1744, 24/2-1759, 15/7-1760, 11/6, 17/6-1784,
20/9-1787, 11/6-1791, 5/5-1794 og 19/12-1895.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 11. februar. Alversund (Hordaland)
Siver Eleffssøn på Midgård og Oluff Bessessøn på Fiskeseter i Ålendfit skipreide, kunngjør at
de har solgt til rådmann Christen Søffrensen i Bergen og hans hustru Anna Abelsdatter deres
odelsjord ved navn Remme i Hammer prestegjeld i overnevnte skipreide. Fogd Peder Jenssøn
og sorenskriver Jens Mikkelssøn i Nordhordaland samt to lagrettemenn blir anmodet om å
besegle brevet.
Pergament. 2 segl henger ved, 5 mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 1. mars. Hovinsholv (Nes, Hedemark)
Kopi av skjøte.
Margrete Brockenhus til Hovinsholm kunngjør, at hun med samtykke av sin svoger Jens
Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre over Bergenhus len, har solgt til Søffren
Christofferssøn i Bergen sin gård Østrebø i Eikefjorden, Lavik skipreide i Eivindvik
prestegjeld.
Kopien er datert Hauland høstting, 14. november 1655. den er bevitnet av fogd Iver
Anderssøn og sorenskriver Christen Jenssøn i Ytre Sogn samt tre lagrettemenn i Eivindvik
prestegjeld.
Kopien er skrevet på pergament og har opprinnelig har 6 segl, 4 segl, 2 seglremmer og 1 tom
trekapsel hengene ved.
Skjøtet er tinglest 11. okt. 1636, 15. nov. 1655, 3. nov. 1662 og 19. okt. 1671.
Gave fra sogneprest Norman.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 16. mars.
Avskrift.
Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, og Ludvig Hanssøn
Munthe, superintendent i Bergen, kunngjør at på grunn av sognepresten til Jostedal sogn, Herr
Otto Ravns, og menighetens klage over kallets usle inntekter har kongen tillagt kallet Gaupne
anneks som hittil har ligget under Luster prestegjeld. Sognepresten skal for ettertiden bli i
Gaupne, som nå har blitt hovedsognet, og skal preke i Jostedal hver tredje søndag.
2 avskrifter, skrevet på papir.
Begge stammer antagelig fra omring 1800-tallet.
Avskriften er en gave fra Holck.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 17. mars. Nørholm (Øster Horne, Danmark)
Gjødde Pederssøn på Kaupanger i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Kirsten Pedersdatters
samtykke har solgt til Iver Vind til Nørholm, kongens øverste sekretær og befalingsmann over
Lister len, gården Kaupanger med underliggende gårder og odelsjorder som oppregnes med
deres skyldsetning. Han har mottatt full betaling. Jørgen Krag til Endrupholm og Oluff
Brockenhuus, kongelig sekretær, blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 3 segl henger ved.
Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest 30. mars, 12. august og 18. august samme år.
Gave fra Holck.
Vedlegg: Håndskrevet notat fra ca. 1830.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 17. mars. Skåle (Kvinnherrad, Hordaland)
Laurits Hanssøn på Elsåker i Onarheim sogn på Tysnes kunngjør, at han med sin hustru
Herborg Yttormsdatters samtykke har solgt til Bertel Lauritssøn på Hatteberg og hans hustru
Anne Munch, sin odelsgård Elsåker med underliggende ødegård Indre-Tveit, som han hadde
sett seg nødsaget til å pantsette. Han hadde først spurt sine søsken og medarvinger om de ville
innløse odelgodset, som var en brorpart av arven etter hans foreldre, men hadde fått
benektende svar. Han fikk full betaling av Bertel.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men 2 seglremmer og 3 tomme trekapsler henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 1. mai. Øidven (Ulvik, Hordaland)
Gunder Gunderssøn på Sebø, på vegne av sin mor Rangve Pedersdatter, Anders Legreid og
Siver Sekse, på vegne av sine hustruer, og Mikkel Pederssøn Ørdal kunngjør, at i et
odelsarveskifte etter Peder Olssøn på Tveit i Simadal i Eidfjord arvet Nils Øidven, på vegne
av sin hustru, odelsgods i gårdene Freim og Heng i Ullensvang skipreide. Nils hadde i tillegg
kjøpt av Rangve en halv mark smør i gården Heng for en riksdaler.
Pergament. Alle 5 segl mangler, men 4 seglremmer henger ved.
Se også diplom av 8. juni 1636.
Gabriel Gustavsons avskrift av dette brevet og brev av 14. okt. 1634 er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 28. mai. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Peder Christenssøn Bang og
hans hustru Inger Rasmusdatter, en av byens grunner, som ligger utenfor Nykirken og som
tidligere har tilhørt Munkeliv kloster. Peder Bang hadde kjøpt grunnen av Anders Lauritssøn,
tidligere fogd i Luster. Grunnleien på en riksort og 5 danske skilling skal årlig betales til
byens kemner.
Pergament, Bergens bysegl henger ved.
Ifølge senere påskrifter har brevet vært fremlagt retten 5. febr. 1770, 27. mars 1797 og 7. mars
1800.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 8. juni (1. mai). Øidven (Ulvik, Hordaland)
Nils Ellingssøn Øidven, Siver Sekse og Anders Legeried, alle på vegne av sine hustruer,
Mikkel Pederssøn Ørdal og Rangve Pedersdatter på Sebø kunngjør at i et odelskifte etter
Peder Olssøn på Tveit i Simdal i Eidfjord arvet Mikkel odelsgods i gårdene Gjukastein
(Dybesten) i Gule åtting og Øvre-Li i Kvitlar åtting på Voss.
Pergament. Alle segl mangler, men 4 seglremmer henger ved.
Se også diplom av 1. mai 1636. Gave fra Haakon Opedal.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 2. august. Bergen
Da Elline Hågensdatter, enke etter Henrik Warvich, har klaget over at hennes nabo Johan
Lampe har oppført en bygning for nær hennes eiendom, finner seks oppnevnte borgerer i
Bergen ut etter granskning av skjøter og grunnbrev m.m., at enken tilkommer godt og vel en
halv alen av naboens grunn, og de dømmer Johan Lampe til å rive ned det plankeverk han har
satt opp inne på hennes grunn.
Papir, merker etter 6 påtrykte segl.
Envidisse av brevet er inntatt i diplom av 4. oktober samme år: se også under denne dato.
Dokid.
UBB Diplom
1636, 9. august. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder Christian Friis til Kragerup, kunngjør, at han på hans vegne
har utleiet til Jacob Tommessøn Kogell og hans hustru Marite Olsdatter en av Munkelivs
klosters grunner som ligger i Kort Piilssmuget i Bergen. Den årlige grunnleie er en riksort.
Pergament, seglet henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 9. august. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Karagerup, kunngjør at han på
hans vegne har utleiet til Willom Berendtssøn og hans hustru Bodil Hansdatter, en av
Munkeliv klosters grunner som ligger ute på stranden nedenfor gaten. Den årlige grunnleien
er en riksort.
Pergament, seglet vedhenger i trekapsler.
Gave fra adjunkt Lind.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 3. oktober. Bergen
Hans Olssøn Long kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Susanne Haversdatter har
solgt til baker Johan Møller med hustru Birgitte Salomonsdatter sin bebygget odelsgrunn som
ligger i Korskirkens sogn i Bergen. Den ene halvpart av grunnen hadde hans hustrus mormor
foræret ham, den andre halvpart hadde han kjøpt av Hans Pederssøn på Langenes, Øksnes i
Vesterålen. Dirich Linchost og Henrik Aussborrick blir anmodet om å besegle skjøtet.
Pergament, rester av remmer til 3 segl henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i Bergens skjøtebol i 16. mars 1637.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 4. oktober. Ullensvang, Hordaland
Da Sakarias Anderssøn, borger i Bergen, har på vegne av enken Elline Hågensdatter tiltalt
hennes nabo Johan Lampe for å ikke ville etterkomme en seks manns kjennelse av 2. august
samme år, avsier borgermestre og rådmenn i Bergen en endelig dom, som pålegger Johan
Lampe å rive ned det plankeverk han har satt opp inne på enkens grunn, og dessuten innestå
for den skade og unødevndig trette han har påført henne på grunn av dette.
Papir, 6 segl påtrykt.
Diplomet inneholder en vidisse av dommen av 2. august 1636: se originalen under denne
dato.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 13. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Lagrettemenn i Ulvik og Ullensvang skipreider kunngjør, at de for noen år siden hadde påhørt
(?) et forlik mellom brødrene Trond Lauritssøn, som dengang bodde på Kvitne, og Isak på
Måge i Ullensvang skipreide. Trond hadde da solgt til Isak sine odelsparter i Måge og Kvitne
for 15 riksdaler og i skjøtningsøre 2 ½ riksdaler.
Pergament. Seglene mangler, men 2 seglremmer henger ved.
Skriften utrydelig og halveis utvisket.
Ifølge senere påskrift er brevet tilnglest i Ullensvang… (dato og årstall er utvisket).
Se også etterfølgende diplom av samme dato.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 13. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Havor (?) Lauritssøn Folkdal, lagrettemann i Granvin skipreide, kunngjør at han har solgt til
Isak Lauritssøn på Måge i Ullensvang skipreide sin rette odelspart i nevnte Måge for (...)?
riksdaler, og i skjøtningsøre en riksort.
Pergament. Seglene mangler, men 3 seglremmer henger ved.
Skriften en del utvisket.
Ifølge senere påskrift er brevet tinglest i Ullensvang… (dato og årstall er utvisket).
Se også foregående diplom av samme dato.
Dokid:
UBB Diplom
1636, 28. oktober. Bergenhus
Avskrift.
Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre på Bergenhus, har tillagt og
samtykket, at Otto Rafn, sogneprest i Jostedal, skal ha 4 ½ tønner korn fra Vik, Luster, Lærdal
og Leikanger prestegjelds kirketiende i hans tid som lensherre, de samme privilegier som hans
forgjengere har tillagt sognepresten i Jostedal.
Papirutskrift, attestert av Peter Rotenburg, frå ca. 1670 (?). På samme blad en resolusjon fra
generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1637
Antegnelse vedkommende Sidsel Bruns begravelse og skifte etter henne.
Opptegnet av Axel Mouat til Børge.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1637, 2. februar. Fosnes (Stryn, Sogn og Fjordane)
Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i
nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og… i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn
Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssøn Folven. Da en dom av 2. mars
1638 ikke ble godkjent, ble retten satt på ny på Skoden tingstue 19. april 1639 og en ny dom
ble avsagt. Denne siste dom har en etterskrift av rikskansler Jens Bjelke, datert Bergenhus 5.
april 1640 (?), hvor saken blir henvist til lagtinget i Bergen.
Papir, merker etter 12 segl. Diplomet er defekt, blant annet mangler det flere blad.
Avskrift (1883) av Peder Fylling vedlagt.
Dokumentet lå før 1911 i Ms samling, nr. 189 j.
Avskriften lå før 1911 i Ms samling, nr. 217.
Dokid:
UBB Diplom
1637, 20. februar. Strandik (Hordaland)
Haldvor Oloffssøn på Orre i Hålandsdalen, på egne og tjenesepiken Marit Svendsdatters
vegne, Engelbrett Svenssøn, Haldvor Jonssøn på Solbjør i Samnanger, Oluff Jonssøn på
Kilen, på vegne av sin hustru Siri Askildsdatter, og Sven Toressøn på Mosvold kunngjør, at
de har solgt til Johan Frantssøn på Vevatne på Tysnes sine odelsparter i odelsgården
Skogseid.
Pergament. Rester av 1 segl henger ved, av de 6 øvrige segl henger bare remmene ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet lest for retten på Skogseid 7. mai 1640 og 4. mai 1641.
Dokid:
UBB Diplom
1637, 16. juli. Gjerde (Voss, Hordaland)
Sorenskriver Christopher Pederssøn, lensmann Tosten Lauritssøn og fire lagrettemenn på
Voss kunngjør på Gjerde i Borstrands åtting på Voss et odelsskifte etter Synneve
Pedersdatter. Skifte gjaldt odelsgods i gårdene, Gjerde, Nedre Lemme i Vinjar åtting, Rekve i
Dyrvedalen åtting og Staup ødegård på Løne i Borstrands åtting. Halbjør Alfsdatter fikk på
sin fars vegne, Alf Olluffssøn, to spann smør i Gjerde og 3 merker smør i Staup.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men remmene henger ved.
Gave fra kirketjener A. Kythe.
Dokid:
UBB Diplom
1637, 20. juni. Ænes (Kvinnherad, Hordaland)
Kåre og Johannes Christenssønner på Ænes i Mauranger, Helge på Mel i Kvinnherrad, på sin
hustrus og hennes barns vegne, Tollek Torbeinssøn på Mehus, på sin hustrus vegne, og Anne
Christensdatter på Ænes kunngjør, at de har solgt sine odelsparter i gården Stuland i
Kvinnherrad til Laurits Christenssøn, som selv bor Stuland.
Pergament. Alle 5 segl mangler, men remmene henger ved.
Gave fra sogneprest P. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1637, 8. september.
Skjøte på et halvt løp i Berrie i Østensø skipreide.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1637, 30. september. Bergen
Borgermestere og rådmenn kunngjør, at de har utleiet til Jakop Brandt og hans hustru
Svancken Arentsdatter en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Knappen.
Grunnleien er en riksdaler.
Pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift er dokumentet anvist for Bergens bytingsrett 19. juni 1791.
(Dokumentet vedrører antagelig et hus som omkring 1820-30 årene ble eiet av gullsmed Paul
Schnabel Kahrs, og som senere ble revet og utlagt til gategrunn.)
Gave 1921 fra fru overlege Sollied f. Kahrs.
Dokid:
UBB Diplom
1637, 13. oktober. Kvinnherrad (Hordaland)
Gunder Halvorssøn på Hjelemland i Kvinnherrad skipreide i Sunnhordaland kunngjør, at han
har solgt sin part i odelsgården ved navn Myklebust, som ligger i Åmviken i Kvinnherrad, til
Oluff Toressøn på nevnte gård Myklebust for 70 riksdaler. Fogd Christen Hanssøn,
sorenskriver Christen Buch, Gunder Malmanger, Laurits Kjærland, Oluff Haugland og Peder
Seim blir anmodet om å besegle brevet.
Pergament, alle 6 segl henger ved.
Gave fra sogneprest P. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1637, 25. oktober. Ådland (Stord, Hordaland)
Anne Christoffersdatter kunngjør, at fordi gården Sandvik i Omvikdalen i Kvinnherrad, som
hennes foreldre hadde pansatt til Samson på Kjærland i Uskedalen, nå er så høyt pansatt til
hans sønn Lars, så kan han uten påtale fra hennes side enten beholde gården eller selge den til
andre.
Papir.
Major N.A. Dahls avskrift og en senere avskrift er vedlagt.
Dokid.
UBB Diplom
1637, 27. november. Bergen
Hans Hanssøn Heldt og Rasmus Erichssøn på sin hustru Sophie Hansdatters vegne, begge
borgere i Bergen, kunngjør, at de har solgt til Reinert Knudssøn og hans hustru Trine
Hansdatter en gategrunn på hjørnet av Kongensgate og Skredderstredet, som de hadde arvet
etter sine foreldre. En årlig grunnleie skal betales. Morten Schøtt og Henrik Benne blir
anmodet om å forsegle brevet.
Pergament, alle segl (3) i kapsler henger ved.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1638, 3. mars. Tveisme (Kinsarvik, Hordaland)
Halvor Lauritssøn på Digranes i Ullensvang skipreide kunngjør, at han har solgt til Nils
Åmundssøn på Urheim sin odelspart i samme Urheim for 18 riksdaler og 4 riksdaler i
skjøtningsøre. Nils kunne nemlig ikke innløse sitt odelsgods i Hausnes i Granvin som Halvors
svigerfar hadde kjøpt for lenge siden og makeskiftet med Digranes, lensmann Anders
Tveisme og tre lagrettemenn i Kinsarvik skipreide ble anmodet om å forsegle brevet.
Papir, merker etter 4 påtrykt segl.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Svartveit 23. april 1674, og på Utheim 6. mars
1675.
Dokid:
UBB Diplom
1638, 13. mars. Strandebarm (Hordaland)
Holgjer på Meland i Ullensvang sogn, Fartein Samsonssøn på Store-Linge og Madelene
Samsonsdatter på Nes i Strandebarm skipreide samt Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold i
Ryfylke og Torgeir Sjurssøn på Lille-Fosse kunngjør, at de har solgt til Nils Brynhildssøn på
Nes halvparten av Øierhavns sagegrunn og fjerdeparten av dens skog på Varaldsøy for 27
riksdaler. Fartien Linge, Torgeir Fosse, Sjur Øierhavn, Torbein Oma, Lasse Tveit, Anders
Havn, Laurits Haukås og Samson Skjelnes forsegler brevet.
Pergament, 8 segl i kapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Skjelnes 9. okt. 1638, 25. mai1669, og på Øierhavn
26. juni 1690.
Dokumentet har ifølge den eldre katalogen vært benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1638, 28. mars. Ulvik (Hordaland)
Samson Bårdssøn på Torblå i Ulvik, Anbjør Bårdssøn på Vik i Eidfjord og Åmund
Tostenssøn på Lægeried på sin hustru Gjertrud Bårdsdatters vegne, kunngjør at de har solgt til
Oluff Haldorssøn på Bu i Kinsarvik deres odelsparter i samme Bu, som deres far, Bård
Andurssøn på Lægereid, i sin tid hadde pansatt til Gjermund Haldorssøn på Bu for 7 riksdaler,
en ku og en geit. Samtlige medsøsken har fått 4 riksdaler i skjøtninsgsøre.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men seglremmer henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Kinsarvik 28. februar (?) 1656, og tinglest av iver
Magnussøn 23. mars 1718.
Gave fra sogneprest Røtting.
Se også diplom av 1. april 1639.
Dokid:
UBB Diplom
1638, 17. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstrand åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin
bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker
for god betaling. Lensmann Tosten Lauritssønn Finne, Jørgen Mosefinn, Knut Honve, Iver Li,
Halle Ygre og Siver Dukstad har forseglet brevet.
Pergament, alle 6 segl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1639, 27. mars. Bergen
Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters
samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn,
som ligger mellom Envold Ludts hus på den ene side og avdøde Peder Pederssøns hus på
Markeveien nedenfor vektertårnet i Bergen på den andre. En årlig grunnleie skal betales. Jens
Michelssøn, sorenskriver over Nordhordaland, og Jens Ibssøn, ombudsmann over Munkeliv
klosters grunner, ble anmodet om å forsegle brevet.
Papir, 3 segl påtrykt.
Ifølge senere påskrift er skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 2. april samme år. Skjøtet,
som vedrører Dønnerengen, har også vært fremlagt i retten i Bergen 8. desember 1812.
Se også diplom av 28. mai 1641.
Avskrift ved W.F.K. Christie i Ms 67 a/ 13.
Dokid:
UBB Diplom
1639, 1. april. Ulrik (Hordaland)
Peder Perssøn på Ullensvang, lagrettemann i Ullensvang skipreide, kunngjør, at han har solgt
til Oluff Haldorssøn på gården Bu i Kinsarvik hans rette odelspart i samme Bu for 4 riksdaler
og i skjøtningsøre en halv riksdaler. Tingskriver Jens Søffrenssøn samt tre lagrettemenn i
Ulvik skipreide ble anmodet om å forsegle brevet.
Pergament. Rester av 1 segl i trekapsel henger ved, de øvrige 4 mangler.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Kinsarvik vårting 28. februar 1656.
Se også diplom av 28. mars 1638.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1639, 10. mai. Luster (Kvinnherad, Hordaland)
Rikskansler og høvedsmann Jens Bjelke til Austrått inkaller Nils Opdal til å møte i retten på
åstedet 28. mai førstkommende da admiral Erik Ottessøn til Vatne, skipshøvedsmann Axel
Mowat til Hovland og Abraham på Tysnes krever et riktig skifte og deling mellom gårdene
Håheim, Dalen og Borgen på den ene side og Opdal på den andre, så all tvil om grensene for
fremtiden kan opphøre.
Papir, merker etter 1 påtrykt segl.
Ifølge senere påskrift er denne stevning lest for Nils Opdal 14. mai samme år. Dokumentet er
også fremlagt i retten på åstedet 29. mai 1639.
Gave fra sogneprest P.H. Hertz berg.
Dokid:
UBB Diplom
1639, 7. august. Indrebø (Hyllestad, Sogn og Fjordane)
Sorenskriver Jens Madssøn i Sogn, lensmann Henrik Asseim og fem lagrettemenn i Lavik
skipreide takserer den skadde gården Indrebø har lidd sist vinter på grunn av elvebrudd
forsaket av isgang, så store steiner har demmet opp de beste laksedyp, og av den grunn er
fisket blitt betydelig forringet. De nedsetter Nils Indrebøs avgift til ombudsmann for
Losnegards gods fra to tønner laks til en tønne.
Papir, merker etter 7 segl.
Dokid:
UBB Diplom
1639, 3. oktober.
Åstedssak Årheim og Venes i Stryn.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1639, 4. oktober.
Skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal.
Diplom: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1639, 21. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Torgeir Olluffssøn, snekker i Sauda sogn, Osmund Bjørnssøn på Gryting og Torbjørn
Omundssøn på Tofte i Rølsdal har solgt til Helge Toressøn på Hamre i Røldal deres
odelsparter i nevnte gård Hamre. Torgeir mottok i betaling 12 riksdaler og 3 riksort. Osmund
fikk 3 ½ riksdaler og Torbjørn fikk 3 riksdaler og en ort. Fire lagrettemenn i Røldal ble
anmodet om å forsegle brevet.
Pergament, av oppprinnelige 4 segl henger rester av 2 ved.
Ifølge senere påskrift ble skjøtet tinglest for retten på Freim i Odda, og fremlagt i en odelsrett
på Hamre henholdsvis 14. april 1673.
Gave fra fogd Vidsten.
Dokid:
UBB Diplom
1639, 4. november. Kjøbenhavn
Kong Christian IV kunngjør, at da Christoffer Pederssøn og Jurgen Nilssøn var blitt fradømt
odelsgården Milde i Nordhordaland ved Bergen fordi de ikke hadde utlagt skatt og rettighet til
ham og kronen i rett tid, så gir han nå etter begjæring av dem Sander Janssøn retten til å
innløse Milde da de selv ikke har formue til å gjøre det. Innløsningssummen for hver laups
leie er beregnet til 70 spesiedaler. Kongen har selv underskrevet brevet.
Pergament, seglet mangler.
Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Skjold skipsredes tingstue 13. jan. 1640 og 17. okt.
1645, og på Milde… (?) og 25. okt. 1650.
Dokid:
UBB Diplom
1640 til 1655.
Bygselister for Sunnfjord.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1640, 28. mars. Åkre i Strandvik (Hordaland)
Fire brødre: Størk Mogensen på Hafskor i Fusa, Anders, Morten, Oluf Mogenesen på
Eikeland, og tre svogre: Asbjørn Michelsen på Hananger og hustru Berete Mogensdatter,
Niels Nielsen på Ådland og hustru Signueve Mogensdatter, Oluf Siuffversen på Toft og
hustru Karen Mogensdatter, selger og skjøter til sin "kiere Broder och Suoger" Knud
Mogensen på Bjørndal i Hålandsdalen, deres "odels Anpart" i Hafskor. Brevet er utstedt på
"Vortinget paa Ager i Stranduig schibred den 28 Martij Anno Ch: 1640". Det er underskrevet
(med bumerker) av de syv selgerene, og beseglet av lensmannen og fem andre vitner.
Pergament, 6 vel bevarte segl i trekapsler.
Fotokopi av original tilhørende (1973) Knut Brinchmann-Hansen, 5797 Utne.
Originalen mottatt 2003 som gave fra Ingrid Fischer med familie.
Dokid:
UBB Diplom
1640, 30. mars. Folven (Stryn, Sogn og Fjordane)
Lensmann Oluff Skoden og tre lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør et forlik mellom
brødrene Markus og Rasmus Jertmundssønner om setebolet i Folven som de hadde arvet etter
sine foreldre. Rasmus skulle beholde det odelsgods som broren hadde pansatt hos ham for 14
riksdaler og som han nå ville gjeninnløse, dessuten fikk han retten til gården Folven som
Markus gjorde krav på.
Papir, brevet er sannsynligvis et konsept da teksten har flere overstrykninger og tilføyelser.
Det er også uten merker eller spor av segl. På diplomets bakside er det antagelig laget
konsepter til brev av 1. og 15. april 1640: se også disse datoer i katalogen.
Dokid:
UBB Diplom
1640, 1. april. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Christen Pederssøn Gjøven var til stede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Arne
Jonssønn, begge fra Ytre-Eide, vedrørende noe jordgods som Hans hadde kjøpt av Arnes
morfar, Lasse Ådland, og som Arne nå ville innløse. Han betalte straks en del av
kjøpesummen. Resten av summen gikk Christen Pederssønn god for og beholdt kjøpebrevet
som pant inntil denne sum var betalt.
Ifølge senere påskrift, datert 11. april 1640, har Hans ennå 4 merkers leie i jordgods i YtreEide som han har lovet at Arne kan innløse når han vil.
Papir, brevet er sannsynligvis et konsept.
Det er skrevet på baksiden av et konsept av et forliksbrev frå Folven i Stryn, datert 30. mars
1640: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1640, 15. april. Gjørve (Stryn, Sogn og Fjordane)
Lensmann Oluff Skoden og seks lagrettemenn i Stryn skipreide foretar et åkerbytte mellom
tre naboer i Gjørven.
Papir, brevet er sannsynligvis et konsept.
Det er skrevet på baksiden av et konsept av et brev fra Folven i Stryn, datert 30. mars 1640: se
under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1640, 21. juni og 23. juni. Bergen
Seks borgere i Bergen har etter skrivelse fra borgermesterne Wilken Tormodsen og Poul
Iversen, på befaling av rikskansler Jens Bjelke til Austrått, foretatt befaring av eiendommer og
oppmålinge av den bygning utenfor "den nye Kircke" som skipper Anders Andersen, Kåre
Hågensen Kipper og Hans Jensen setter opp. Deres nabo Mickel Jacobsen har nemlig klaget
over at de bygger for nær hans eiendom. De fant ut at hans naboer har rett til å bygge som de
gjør all den stund de granskede grunnebrev og kjøpebreve står ved makt.
Papir, 6 påtrykte segl.
Påskriften av 23. juli har 4 av de 6 borgerene, som var oppnevnt, underskrevet.
Se også diplom av 11. sept. 1641, 12. april 1659, 10. mars 1692.
Gave fra Rolfsen september 1915.
Dokid:
UBB Diplom
1640, 9. august. Strynselven (Stryn, Sogn og Fjordane)
Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til
Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri for
9 riksdaler som skal betales i løpet av tre år. Garbrandt Cornelissøn, "Borger Wdi Bergen
Residerende Wed Strynelff", sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord, lensmann Arne
Helgessøn Hegdal og Åmund og Poul i Bø, lagrettemenn i Stryn skipreide, blir anmodet om å
besegle brevet.
Papir. 4 påtrykte segl, 1 mangler.
Et stykke av brevet er revet bort.
Ifølge påskrift av 24. januar 1644 var de 9 riksdaler betalt. Kvitteringen er undertegnet av
Lasse Hugleikssøn og Jon Rasmussøn. Brevet er også tinglest på Ytre-Eide 7. juni 1649.
Dokid:
UBB Diplom
1640, 30. august. Bergen
Læreguttkontrakt mellom gullsmed Lucas Anderssøn Steen i Bergen og Johan Grøn, borger i
Trondheim, om en læregutt ved navn Idde Fremmertssøn, bror av Johan Grøns hustru. Idde
har vært en tid hos Johan Grøns svoger, gullsmed Arent Jenssøn i Trondhjem, men blir nå
sendt til Lucas Anderssøn og hans hustru Gjertrud Mackeriesdatter for 2 ½ år som læregutt i
gullsmedembedet. Jacob Rasmussøn og kjøpmann Jacob Janssøn i Solegården blir anmodet
om å underskrive brevet sammen med Lucas Anderssøn, Johan Grøn og Idde Fremmertssøn.
Papir.
Ifølge senere påskrift av Lucas Anderssøn, dat. 7. juni1643, har Idde utslått sin læretid, men
er reist bort utan å ha betalt sine ut- og innskrivningspenger.
Kontakten ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1640, 7. september. Bergen
Hans Wibe, fogd i Andenes og Vesterålen, kunngjør at han har utsedt et nytt skjøte til Michel
Anderssøn og hans hustru Anne Oluffsdatter på en grunn ovenfor torget i Bergen som han 18.
juli 1624 hadde solgt til dem. Det gamle skjøte var ved brannen i Bergen 5. juli 1640 kommet
bort eller brent sammen med grunnbrevet.
Pergament. Alle 3 segl mangler, men rester av seglremmene henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1641.
Brev fra Jens Bjelke til Axel Movat.
Dokid:
UBB Diplom
1641, 12. mars. Bergen
Gjert Petterssønn har med samtykke av sin hustru Trine Jansdatter solgt til skipper Mogens
Anderssønn og hans hustru Susanna Berentsdatter, først de hus med eiendom opptil skipper
Oluff Lauritssøns hus på den nordre og hans egne hus på den søndre side, dernest en
sjøbodgrunn "Med paastaaende biugning, som er en Boed med Lofft". Rådmennene Søffren
Jenssøn og Willads Madssøn ble anmodet om å forsegle brevet.
Pergament, 1 segl + rester av et annet av opprinnelig 3 segl henger ved.
Ifølge påskrift ble skjøtet innført i byens skjøtebok 16. mars 1641 (?).
Gave fra Peter Ander. Jersin.
Dokid:
UBB Diplom
1641, 19. april. Hovland (Tysnes, Hordaland)
Avskrift av et makeskriftebrev.
Axel Mott (Mowat) til Hovland kunngjør et makeskifte med Lasse Vigleikssøn på Tveit i
Mundheimsdalen i Strandebarm skipreide. Han overlater til Lasse sin odelsjord i gården Eide
i Hålandsdalen i Strandvik skipreide og mottar til vederlag hans odelsjord Bustetun (i Odda
sogn) i Sørfjorden. I mellomlegg betaler Lasse 40 riksdaler. Axel Mowat har underskrevet
brevet.
Ifølge påskrift er brevet tinglest på et høstting på Åkre i Strandvik skiprede 30. september (?)
1641. Avskriften ved Johannes Sundvor 18.1.1906.
Originalen. På papir, med 4 påtrykte segl.
Tilhørte på den tid gårdbruker Peder Knudsen, Nedre-Bolstad i Hålandsdalen.
Dokid:
UBB Diplom
1641, 4. mai. Bergen
Snekker Baltser Fasterts i Bergen har med sin hustru Margrete Knudsdatters samtykke solgt
til Asmus Møller og hans hustru Anne Jochumsdatter sitt hus og grunnens herligheter som
ligger mellom David Lucassønns grunn på den søndre og Jørgen Panters grunn på den nordre
side. Eske Pederssøn og Sakarias Hoffuemand har på anmodning forseglet brevet.
Pergament. 2 segl henger ved i kapsel, 1 mangler.
Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 7. mai samme år.
Se også diplom av 13. mars 1643.
Dokid:
UBB Diplom
1641, 28. mai. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Peder Knudssøn og hans hustru Anne
Horkensdatter en av de grunner som kongen hadde skjenket byen. Grunnen, som ligger nest
opptil Envold Ludts hus og som er bebygget, hadde Peder Knudssøn i følge skjøte av 27. mars
1639 kjøpt av Peder Laugessøn Rafn, Bergens og Gulatings lagmann. Den årlige grunnleie er
halvannen riksort.
Pergament, Bergens bysegl i kapsel henger ved. Ifølge senere påskrift har dokumentet, som
vedrører Dønnerengen, vært fremlagt i retten i Bergen 8. desember 1812.
Se også diplom av 27. mars 1639.
Dokid:
UBB Diplom
1641, 30. juli. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen gjør vitterlig at gullsmedene i byen har forevist to
pergamentsbrev, av 28. august 1588 og 28. juli 1599, som er blitt (helt eller delvis)
"fordervet" i en brann "forgangen Aar 1640". Gullsmedene ber om å få en bekreftet avskrift
av de to brevene. Deretter følger avskriftene (se under de respektive datoene), som bevitnes
med "woris seduannlig stadzsens secret", og dateres.
Papir.
To dobbeltark, gjennomtrukket med grønn silketråd, som har vært forseglet (bare rester av
seglet er bevart). Dokumentet er innlagt under 1588, 28. august. Jfr. Reidar Guddal:
”Gullsmedlauget i Bergen” (i Bergens historiske foreining: Skrifter, 45, 1939), s. 30.
Overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 a).
Dokid:
UBB Diplom
1641, 11. september. Bergen
Kåre Hågensen Kipper og Hans Jensen har solgt til skipper Anders Mogensen og hans hustru
Magrete Villumsdatter tre sjøboder, som ligger utenfor Nykirken nedenfor Isak Davidsens
grunner mellom Jan Jansen de Langes og Michel Jacobsens grunner. Michel Jacobsen og
Henrik Møller har på anmodning forseglet brevet.
Papir, 4 segl er påtrykt.
Se også diplom av 21. juni og 23. juli 1640, 12. april 1659 og 10. mars 1692.
Gave fra Rolfsen september 1915.
Dokid:
UBB Diplom
1641, 6. oktober. Hakestad (Ulvik, Hordaland)
Knut Olssøn på Freim, lensmann i Odda sogn, kunngjør et odelsmakeskifte med sin bror
Oluff Oluffssøn på Særvartveit, lagrettemann i Ulvik skipreide. Han overlater til broren sine
odelsparter i gårdne Sævartveit og Hjeltnes og mottar til vederlag Oluffs odelsparter i gårdene
Freim og Sekse. Siver Freim, Lurits Aga, Hallstein Vambeim og Askild Osa har på
anmodning forseglet brevet.
Pergament, 4 segl + 1 tom kapsel henger ved.
Ifølge påskrift, underskrevet av Jens Søffrenssøn, er brevet tinglest i Ulvik skiprede 17.
februar 1643.
Dokid:
UBB Diplom
1641, 16. oktober. Leri (Luster, Sogn og Fjordane)
Erik Ingebrigtssøn på Flahammer i Luster skipreide har med samtykke av sin hustru Mette
Tomisdatter solgt til Nils Narvessøn på Fragstue i samme skipreide og hans hustru Marit
Åmundsdatter sin jordpart i gården Fragstue, som var kjøperens rette odel, for 50 riksdaler og
for til et naust en vinter med skjøtningsøre. Sorenskriver Mogens Nilssøn i Indre Sogn
fogderi, lensmann Ole Leri og lagrettemann Peder Luri i Luster skipreide har på anmodning
forseglet skjøtet.
Perament, 2 segl i kapsel + remmer til 2 manglende segl henger ved.
Ifølge påskrift, underskrevet av Mogens Nilssøn, er skjøtet tinglest på Leri 11. november
1641, og på Fragstue (?) 14. oktober… (årstallet er utvisket).
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 3. februar. Bergen
Superintendent Ludvig Munthe i Bergenhus stift, borgermester Wilcken Tormodssøn,
sogneprest Hans Samulessøn i Domkirken og rådmann i Bergen fastsetter regelment for
betaling av avgifter til Korskirken for begravelser, for bruk av kirkeklokkene, for bygging av
kirkestoler m.m. da de må ha penger til gjenoppbygning og restaurering av kirken som ble
ødelagt av den store brannen i 1640.
Papir, 6 blad.
Da det ikke finnes spor eller merker verken av segl eller underskrift, er sannsynligvis
dokumentet en kopi av originalen. Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 3. februar. Bergen
Anne Simensdatter, enke etter Henrik van Hollen, har solgt til Jost Strellemann og hans hustru
Allike Jansdatter, sin grunn med dens herligheter som ligger i Lille Sandviken. Hun har tatt
det forbehold at det ikke skal bygges noen hestemølle eller vannmølle på stedet. Anne
Simensdatters sønner, Jacob og Hans Jochumssønner Geffuers, har underskrevet og forseglet
skjøtet da hun ikke selv kan skrive.
Pergament, 1 segl i kapsel + rem til det manglende segl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 21. februar. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Oluff Rasmussøn Kipper og hans hustru
Alhed Giertsdatter en av byens grunner på Markeveien, som tidligere var klostergods og som
var skjenket byen av kongen. Den årlige grunnleien er på 24 danske skilling.
Pergament, Bergens bysegl i trekapsel henger ved.
Ifølge senere påskrift er brevet anvist for Bergens bytingrett 12. desember 1740 og 5. oktober
1795.
Gave fra Carl Kolderup 27. jan. 1892.
Gustavsons avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 29. mars. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer
Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre-Eide all odelsrett og
hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden i Ytre-Eide, som var deres
hustruers odel og som deres far, Rasmus Oluffssøn i Bø, hadde pansatt til Jens Blach i Bergen
for ti riksdaler. De mottar i betaling 2 riksdaler. Sorenskriver Iver Ancherssen, lensmann Arne
Hegdal og Clement, Åmund og Poul Bø, lagrettemenn i Stryn skipreide, har på anmodning
forseglet brevet.
Papir. Merker etter 5 påtrykte segl, en del av brevet er antagelig revet bort.
Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Kirkeide 19. mars 1792.
Se også diplom fra fogdegården i Davik, datert 6. mars 1645.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 21. juni. Bergen
Seks borgere i Bergen foretar, på befaling av rådmann Jens Jenssøn Schive, en oppmåling av
borgermester Wilcken Tormodssøns gategrunn, som ligger i Korskirkens sogn mellom Adelus
Pedersdatters og Laurids Rønildssøns eiendommer, for å finne ut om den kan bebygges.
Likeså oppmåles et lite grunnstykke bak nevnte gategrunn i nærvær av grunnherren,
sogneprest Hans Samulessøn til Domkirken, m.m.
Papir, 5 påtrykte segl + 1 bumerke.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 19. juli. Våge (Nord-Vågsøy, Sogn og Fjordane)
Sorenskriver Iver Ancherssen i Nordfjord og seks lagrettemenn i Davik skipreide har på
anmodning av Volchard Broderssøn, ombudsmann over kloster- og kirkegods i Bergen,
avgjort en trette om rette markeskjell mellom bøndene på gårdene, Stranda som tilhører
kongen, og Våge som har vært Apostelkirkens gods.
Papir, 7 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 22. oktober. Bergen
Rådmenn og borgermestere i Bergen har utleiet til Gjøde Pederssøn fra Kaupanger i Sogn, og
hans hustru Kirsten Pedersdatter en av byens grunner, som ligger tvers ovenfor Rosenberg og
som han hadde kjøpt av Else, enke etter Arendt Nagel, og Jens Erichssønn. Grunnen var en
del av det kloster- og kirkegods som var skjenket byen av kongen. Den årlige grunnleie er 3
riksort.
Pergament, et lite bruddstykke av seglet i kapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 12. desember. Bergen
Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner,
har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup, sønn av hans husbond Corfits Ulfeldt til Urup,
utleiet til Margarete Pedersdatter, enke etter Berent Bønning, en av klosterets grunner på St.
Hansvollen. Den årlige grunnleie er en riksort.
Pergament, rester av seglet i kapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1642, 14. desember. Førde prestegården (Sogn og Fjordane)
Seks lagrettemenn i Førde skipreide i Sunnfjord var sammen med fogd Nils Harboe m.fl. til
stede på tinget på Førde prestegård da Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld, klaget til
retten over at hans åker må ligge ugjødslet annet hvert år på grunn av mangel på gjødsel og
dernest over at Kalveneset, som er prestegårdens beste eng, lider stor skade hvert år på grunn
av elveflom.
Papir, 6 segl påtrykt.
Ifølge senere påskrift er dokumentet innlagt i retten på Førde prestegård 8. juli 1651.
Dokid:
UBB Diplom
1643.
Brev fra Jens Bjelke til Axel Movat?
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1643, 11. februar. Bergen
Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over godset etter Erik
Rosenkrants nordenfjells, utsteder på Hans Hanssen Messings anmodmning nytt grunnebrev
på de grunner og eiendommer som han hadde kjøpt av Garlich Lading. Den årlige grunnleie
for en gategrunn, kjeller og sjøbod blir halvannen riksdaler.
Pergament, seglet i kapsel henger ved.
Kjøpt 1922 av Krüger, Sjørstad.
Frk. C. Abels avskrift, dat. 1922, er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 13. mars. Bergen
Asmus Møller i Bergen har med samtykke av sin hustru Anne Jochumsdatter solgt til Anders
Nilssøn og hans hustru Ellen Jonsdatter sitt hus med grunn og eiendom, som ligger i Bergen
mellom David Lucassøns grunn på den søndre og Jørgen Panters grunn på den nordre side.
Jakob Mell og Baltser Faster har på anmodning forseglet brevet.
Pergament, 3 segl i kapsel henger ved.
Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 23. mars samme år.
Se også diplom av 4. mai 1641.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 27. mars. Vik (Aure, Møre og Romsdal)
Mikkel Ertvåg, lensmann, og fem lagrettemenn i Vik tinglag på Nordmøre kunngjør i nærvær
av Christopher Nilssøn, fogd over Nordmøre, og Morten Ravn, sorenskriver, at Oluff Størker
på Gjelen har overlatt til sønnen Siver Olssøn jordgodset i gården Skar i Aure prestegjeld i
Fosen len. Jordgodset hadde han dels makeskifet med Anders Dromnes, dels kjøpt av Laurits
Røstvold, Oluff Heim og Anders Poulssøn på Aunet.
Pergament. Alle 6 segl mangler, men rester av 4 seglremmer henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1643, april (?) Bergen
Mads Skaaning, sogneprest i Volda prestegjeld på Sunnmøre, Jørgen Føllschoug, borger i
Bergen, og Maren Hansdatter, enke etter Christoffer Westfalen, har solgt til Hans Pettersøn,
borger og ombudsmann til Korskirken i Bergen, og hans hustru Karen Gotschalksdatter en
sjøgrunn nederst i Vågsbotnen, som de hadde arvet etter sine avdøde foreldre, nemlig Hans
Glad, tidligere lagmann i Bergen, og hans hustru Alhed Hansdatter. Mads Skaaning, Jørgen
Føllschoug, Jacob Anderssen, Jens Jenssen Schive og Peder Pederssen har forseglet brevet.
Pergament, 5 segl i kapsel henger ved.
Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 1. mai 1643.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 3. juni. Skar? (Skodje?, Møre og Romsdal)
Arnold Oluffssøn, Gjertrud Fanneløb, Berite Olufsdatter og Knut Andersøn Ertisvog har solgt
deres odelsparter i gården Ertisvog til broren og frenden Anders Anderssøn Ulvestad. Thomas
Pederssøn Brevik, lensmann i Vatne skipreide, Knud Tenfjord, lensmann i Grytten skipreide,
Gunder Tenfjord, Steffen Skår, Helge Ous og Amund Ulvestad har på anmodning forseglet
brevet.
Pergament. 5 segl i kapsel henger ved, nr. 2 mangler.
En liten del av diplomet er skadd.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 22. juni. Tegland (Hålandsdal, Hordaland)
Avskrift.
Sorenskriver Jacob Busch, Bendik Michelssøn, lensmann Sten Håvik og fem lagrettemenn i
Strandvik skipreide var tilkalt av Astri Hansdatter Bjørndal for å besiktige husene og gå skog
og markegang på gården Tegland. Det oppregnes hva som må repareres og hva som må
betales i bot av leilendingen Marit Tegland for ulovelig skogshugst.
Avskrevet etter originalen på papir, av Johannes Sundvor 18.4.1925.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 2. juli. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Nedstryn sogn har for et lån på 36 riksdaler pansatt til Lasse
Jacobssøn på Hove (?) i Lom prestegjeld i Gulbrandsdalen "En halff løbs leije, Smør
landskyld", hans egen odel i gården Ytre-Eide, som han selv bor på og bruker.
Papir, merker etter 6 påtrykte segl.
Senere påskrift: Kvitteringer for tilbakebetaling av lånet, 5. desember 1650 og 28. mai 1651.
Samtidig konsept eller avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 17. juli. Sørhuglo (Fjelberg, Hordaland)
Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru
Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide.
Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til Vatne, sogneprest Abraham Jørgenssøn til Tysnes
prestegjeld og prost over Sunnhordaland, og sogneprest Anders Jenssøn til Fjelberg
prestegjeld har på anmodning sammen med hans brødre, Helge og Elling Johanssønner
forseglet brevet.
Papir, merker etter 6 påtrykte segl.
Ifølge senere påskrift er brevet tinglest 15. oktober 1652 på et høstting på Hjortås i
Strandebarm skiprede (Kvinnherad).
Gave fra Aad. P. Hammeraas.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 25. september. Levåg (Fitjar, Hordaland)
Mogens Åmundsssøn Tislevoll, husmann Johannes Åsmundssøn på Nordfonno, og husmann
Jon Åmundssøn på vegne av Anna Åsmundsdatter, samtlige bor i Våge skipreide i
Sunnhordaland, har solgt til Knut Tistevoll og hans hustru Anna Olsdatter deres odelspart i
gården Tislevoll for 24 riksdaler. Lensmann Claus Bekkervik, Salomon Vinnes, Johannes
Vinnes, Endre Levåg, Ollo Rimbereid og Nils i Fonno, lagrettemenn i Våge skipreide, har på
anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, 3 segl i kapsel henger ved + 3 kapsler til de manglende segl.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Levåg 26. sept. 1645.
Gave fra fogd Vidsten.
Dokid:
UBB Diplom
(1643, 21. desember) Bergen
* Brevet er datert etter en senere påskrift.
Margrete Strangesdatter, enke etter Maurits Bostede, har sammen med sin svoger og sine barn
samt med samtykke av deres formyndere, Niles Busch og Poul Pedserssøn, solgt til
skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og hans hustru Karen Bildt deres gård Ask med de
3 underliggende gårder, Stien, Hanevik og Åsbø, som alle ligger på Askøy i Herdla skipreide.
Henrik Thott Til Botlingaard, høvedsmann på Bergenhus, og Børge Juel til Lungegaarden har
på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, seglene og årstallet er klippet bort.
* Ifølge påskrift er skjøtet tinglest av lagmann Jacob Hanssøn 21. desember 1643.
Dokid:
UBB Diplom
1643, 23. desember. Bergen
Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på
vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Hans
Claussøn Messing og hans hustru Else Henriksdatter noen av disse grunner, som han hadde
kjøpt av Tønnes Arendtssøn og som ligger i den gård hvor han selv nå bor. Den årlige
grunnleie er halvannen riksdaler.
Pergament, seglet mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1644, 4. januar. Bergen
Avskrift.
Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine
arvingers gods Nordenfjells, har utleiet til Hans Hansen, slottsskriver en part i
Rosenkrantzernes odelsgrunn, kalt Smørsgården, i Bergen.
Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift.
Se også skjøte, dat. samme dag.
Xeroxkopi.
Originalavskrift, se Ms 654.2.i.
Dokid:
UBB Diplom
1644, 4. januar. Bergen
Avskrift.
Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Hans Hanssen, slottsskriver på
Bergenhus, sin grunn og eiendom som ligger øverst til gaten i Smørsgården.
Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift.
Se også bygselbrev, dat. samme dag.
Xeroxkopi. Originalavskrift, se Ms 654.2.i.
Dokid:
UBB Diplom
1644, 11. oktober. Jåstad (Ullensvang, Hordaland)
Pantebrev i gården Helland i Ullensvang skipreide fra Gunder Omundssøn på Øvre-Børve og
Oluf Omundssøn på Eidnes til Anders Thorsteinssøn på Bu i Kinsarvik skipreide.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1645, 6. mars. Davik fogdegård (Sogn og Fjordane)
Peder Lauritssøn, fogd over Nordfjord, stevner Jens Black, borger i Bergen og nå boende i
Nedstryn sogn, til å møte i retten. Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn har klaget over at han
ikke vil la ham innløse for 10 riksdaler det pansatte "Waahrguods som hannem tilkommer," i
Haldkjeldsjorden i Ytre-Eide. Jens Black forlanger nemlig 20 riksdaler av ham.
Papir, merker etter 1 påtrykt segl.
Ifølge senere påskrift ble stevningen lest av Jens Black 28. mars samme år i nærvær av
lensmann Arne Helgessøn.
Dokid:
UBB Diplom
1645, 5. juli. Indre-Ålvik
Tingskriver Jens Søffrenssøn, lensmann Omund Mo og lagrettemenn i Øystese skipreide
foretar i nærvær av Knut Lauritssøn, fogd over Hardanger, et odelskifte etter avdøde Birgitte
Johansdatter mellom hennes to gjenlevende døtre og en datterdatter. Skiftet vedrører
jordparter og gods i gårdene, Ørdal og Legreid i Eidfjord, Bu i Kinsarvik og Nesheim i Ulvik.
Perament. Alle 5 segl mangler, men rester av 3 seglremmer henger ved.
Teksten i skriftbrevet er noe utvisket.
Ifølge senere påskrift er skriftbrevet innlagt i retten, 30. oktober (?) 1663, og 24. september
1679.
Dokdi:
UBB Diplom
1645, 8. august. Visnes (Stryn, Sogn og Fjordane)
Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til
Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m.,
i engteigen under gården Stauri, som hennes far Oluff Jonssøn og som med meget slit var
ryddet av henne med farens hjelp. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn i Stryn
skipreide har på anmodning forseglet brevet.
Papir, merker etter 4 påtrykte segl.
Ifølge senere påskrift, underskrevet Iver Ancherssen, er brevet tinglest på stevnestuen på
Ytre-Eide 7. juli 1649.
Dokid:
UBB Diplom
1645, 8. august. Visnes (Stryn, Sog og Fjordane)
(B.) Østen Botolfssøn på Ytre-Eide i Stryn skipreide har solgt til Hans Anderssøn på nevnte
Ytre-Eide all odelsrett m.m. i odelsgodset som kalles Haldkjeldsjord og som ligger i gården
Ytre-Eide. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn i Stryn skipreide har på
anmodning forseglet brevet.
Papir, merker etter 4 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1645, 12. (?) august. Engjum (Vik, Sogn og Fjordane)
Botolf Ellindssøn på Engjum i Kvamsøy skipreide, lagrettemann samme sted, har med sin
hustru Gjertrud Olsdatters samtykke solgt hennes rette odelsjordpart i Mæleim (Hafslo) i
Indre Sogn til Botolf Barsnes i Sogndal skipreide for 30 riksdaler fouten skjøtningsøre.
Lensmann Elling Nese, Oluff Sæle, Halvor Linde, Jon Nese, Jon Anderssøn Nese og Anders
Nokken, lagrettemenn i Kvamsøy skipreide, har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. 6 segl i kapsel henger ved, det 7. mangler.
Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest på Lunde tingstue 23. mars 1655, på Øvre-Joranger
tingstue i Marifjøra skiprede 22. okt. 1655, på Mælheim (?) tingstue 21…(?) 1661, og på
Bergen rådstue 18. juni 1661.
Dokumentet har tilhørt kancellirådinne H.M.K. Christie på Hop.
Dokid:
UBB Diplom
1645, 26. september. Bergenhus
Henrik Thott til Botlinggard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til den forrige vaktmester,
Jacob Rasmussøn, en av kronens grunner på stranden i Bergen ved byens blokkhus til
vederlag for den grunn mellom Slottet og Sverresborg, som den forrige høvedsmann,
rikskansler Jens Bjelke til Austrått, hadde utleiet til vaktmesteren og som nå trengtes til
Slottets befestning på grunn av ufredstider. Grunnleien er en halv riksdaler.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved.
Dokumentet er registrert i, N. Nicolaysen: Norske Magasin, b.2, s. 336.
Dokdid:
UBB Diplom
1645, desember. Bergen
Peder Mogenssøn, sogneprest til Hammer prestegjeld i Nordhordaland, samt Jørgen
Mogenssøn i Bergen har, på vegne av sine hustruer Kristen og Magrete Jørgensdøtre og deres
søster Anne, solgt til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne Christensdatter en grunn og
steinkjeller i Hollendergaten mellom Herman Staals og Magrete van Gaelens grunner.
Herman Staal og Laurits Christenssøn har på anmoding forseglet skjøtet.
Pergament. Rester av 1 segl henger ved, 3 mangler.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innlagt på Bergen rådstue 15. august 1654. Se også brev av 1.
febr. 1646, 22. sept. 1649 og 23. april.
Dokid:
UBB Diplom
1645, 12. desember. Bergen
Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på
vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius
Janssøn de Lange, rådmann og apoteker i Bergen, og hans hustru Else Jochumsdatter en av
disse grunner, som ligger innenfor Muren på stranden nedenfor Algaten kalt Munkegården.
Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.
Pergament, rester av seglet i kapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1646
Skjøte på odelspart i gården Slettini i Lindås skipreide fra Oloff Watle i Mjelde skipreide,
Hans Olosen Fosse i Alenfit, Erick Kieten Lindas og Guttorm Gutormesen Eide i Eikanger, til
deres svoger Nielss Olffsen Mjelstad i Hosanger og hustru Signeue Guttormsdatter.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1646, 1. februar. Bergenhus
Henrik Thott til Boltinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til Ditick Eckhoff i
Bergen og hans hustru en av kronens og slottets sjøgrunner, som ligger nedenfor
Hollenderstredet. Den årlige grunnleie er 3 riksort.
Pergament, seglet mangler.
Se også diplom av 1645.
Dokid:
UBB Diplom
1646, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Endre Tostenssøn på Gjelland i Bordalen åtting og Iver Oddssøn på Roe i Vikja åtting har
solgt Jon Iversssøn på Roe og hans hustru Birgitte Mathiasdatter deres rette odelsjordpart i
Helland i Bordalen åtting på Voss for 24 riksdaler. Lensmann Tosten Finne, Jørgen Mosefinn,
Jon Himle, Torgild Helland og Lasse Bryn, lagrettemenn på Voss, har på anmodning forseglet
skjøtet sammen med Endre Tostenssøn.
Pergament, 6 segl henger ved.
Gave fra general Holck.
Dokid:
UBB Diplom
1646, 16. mars. Hosanger, Hordaland)
Oloff Mogenssøn på Eknes i Eikanger skipreide og Iver Johanssøn på Låstad i Hosanger
skipreide (Haus herred) har solgt deres odelsparter i nevnte gård Låstad til Peder Oloffssøn på
Låstad. Laurits Birkeland, lensmann i Hosanger skipreide, Thomas (?) Hole, Nils Mjelstad,
Jacob Raknes, Arne Gjeitreim og Johannes Gjeitreim har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, 6 segl i trekapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1646, 25. mars.
Omskriving av skjøte på Røsseland i Husnes og Kopperen i Jondal.
Dokid: (finner ikke koret)
UBB Diplom
1646, 18. april. Kaupanger (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Ingvor Oluffssøn på Tokkvam i Aurland skipreide har med sin hustru Anne Mortensdatters
samtykke solgt henens odelsjord i gården Fretland i Stedje prestegjeld i Sogndal til Iver Vind
til Nørholm, Danmarks riksråd og befalingsmann på Dalum kloster. Han mottok i betaling 9
riksdaler av Gjøde Pederssøn, Iver Vinds fullmektig.
Pergament, alle 5 segl mangler.
Ifølge senere påskrift, underskrevet av sorenskriver Mogens Nilssøn, er skjøtet 15. november
1646 tinglest på Arvål i Sogndal skiprede.
Gave fra general Holck.
Dokid:
UBB Diplom
1646, 8. oktober. Haugland (Os, Hordaland)
Nils Lauritssøn på Djupvik, på egne vegne, Oluff Jetmundssøn "Boendis paa Sebø (Særvold?)
udi Ouss shibred" og Anders Johanssøn i Bergen, på deres hustruers vegne, har solgt til Oluff
Anderssøn Eide deres odelspart i gården Reistad i Os skipreide (Samnanger herred) for 48
riksdaler. Jørgen Clemidsen, sorenskriver i Sunnhordaland, lensmann Oluff Haugland, Jørgen
Moberg, Even Haugland, Knut Færstad og Laurits Hauge, lagrettemenn i Os skipreide, har på
anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. 3 segl i kapsel henger ved, 3 mangler.
Avskrift vedlagt.
Ifølge den eldre katalogen er diplomet deponert av Thomas Thomasen Reistad.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 3. januar.
Pantebrev på plassen Haug.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1647, 26. mars. Lote (Kinsarvik, Hordaland)
Gunder Iverssøn på Djønna i Kinsarvik skipreide har, på egne og sine søskens vegne, solgt til
Bjørn Tostenssøn en jordpart i gården Tjoflåt i samme skipreide for 18 riksdaler og en
riksdaler i skjøtningsøre. Pengesummen er avbetaling på den gjeld deres avdøde far, Iver
Gunderssøn på Djønne, etterlot seg. Lensmann Sven Lote, Laurits Djønne og Tosten Lote,
lagrettemenn, har på anmodning forseglet skjøtet.
Papir, 3 segl påtrykt.
Ifølge dokumentets 4. side bor Bjørn Tostenssøn på gården Hallanger (i Ulvik)
Dokid:
UBB Diplom
1647, 20. april. Dale (?) (Luster, Sogn og Fjordane)
Endre Nilssøn på Rebni i Dale prestegjeld har med sin hustru Sidsel Andersdatters og hennes
mors samtykke solgt til Herman Erikssøn på Hauge og hans hustru Anne Andersdatter,
odelsjorden Heltne ved Dale kirke som skylder årlig en laup smør, 6 mæler korn med bygsel
samt bygsel av ålgården. Herman har så med sin hustru og hennes mors samtykke solgt
odelsjorden til Mads Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Lisbeth Thomasdatter for 110
riksdaler.
Pergament, merker og segl etter 7 segl som alle mangler.
Teksten er noe utvisket og derfor enkelte steder vanskelig å lese.
Gave fra lensmann Urdal.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 27. april. Bergen
Skomaker Henrik Farwich i Bergen har solgt til musicus Hans Rasch og hans hustru
Catharina Rodholphidatter en kålhavegrunn under klippen ved veien som fører til skiven "der
mand palyer at skyde eftter, her i Bergen liggendis," mellom Rasmus Pulssønns have på den
søndre og Christopher Scholappers have på den nordre side. Skomaker Johan Reetberg og
Zacharias Anderssøn har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, 3 segl i kapsel henger ved.
Påskrifter vedrørende salg av samme havegrunn, 20. april 1662 og 12. mars 1666: se
katalogseddel på disse datoer.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 17. juni. Eikenes (Kvinnherad, Hordaland)
Kopi.
Torben Niellsen, som sammen med sine søsken eier gården Eikenes i Mauranger i
Strandebarm skipreide, klager i et brev til lagmannen i Bergen over at Laurits Torsnes, som
også eier gården Bråtun, har ved en urettmessig dom tilegnet seg en seter som supplikanten
hevder har ligget under Eikenes fra gammel tid. Påskrift av lagmann Jacob Hanssen i Bergen.
Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 16. august. Kjøbenhavn
Claus Iverssøn Rafn, byfogd i Kjøbenhavn, m.fl. kunngjør, at Hans Dirich, Maurits og
Augustus Dreyer, handelsmenn i byene Kjøbenhavn og Kjøge, har solgt alle deres lodder og
anparter i en gård, som ligger sønnenfor Ammaggertorv i Kjøbenhavn, til deres bror, Henrik
Dreyer den yngre, handelsmann i samme by. Gården hadde samtlige brødre arvet etter sin
avdøde far, Henrik Dreyer den eldre. En årlig sedvanlig jordskyld skal betales til St.
Nicolaikirkens prekestol.
Pergament, de 5 seglene i trekapsel henger ved. Dokumentet er gitt S…(?) Wigerøe.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 24. august. Bergen
Slakter Johan Beeck i Bergen har med sin hustru Berit Jansdatters samtykke solgt til skredder
Jens Jacobssøn og hans hustru Maren Søffrensdatter en del av hans påboende grunn som
ligger i Johan Bryssels smug mellom hans egen grunn og Rubbert Moddies hus og grunn.
Poul Pederssøn og Henrik Oldtman har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, 3 segl i kapsel henger ved.
Skjøtet har tilhørt knappmakerlauget. Se også diplom av 25. april 1668.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 30. august. Bergen
Seks borgere i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssønn og Søffren Jenssønn, borgermestere i
samme by, har besiktiget Albert Henrikssønns grunn som de finner ut har sine riktige mål,
men dømmer dog hans nabo, Johan Lampe, til innen 14 dager å rette på de skader han har
påført ham. Johan Lampe har blant annet tatt lys og utsikt fra hans bakplass.
Papir, av opprinnelig 6 påtrykte segl er 5 nesten bevart uskadd.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 4. september. Bergen
Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken i Bergen, har utleiet til Jesper Mognsen og hans
hustru Anne Berendsdatter en av prestekallets grunner på stranden ved Claus Jacobsens
gatehus og grunn. Den årlige grunnleien er 2 ½ riksdaler.
Pergament, seglet mangler.
Ifølge senere påskrift har dokumentet vært fremlagt i retten på Bergen rådstue 4. okt. 1703.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 8. oktober. Bergen
Peder Nicolai Lem, kannik ved Domkirken i Bergen, prest og sekretær for domkapitlet, har
utleiet til Maren Iversdatter, baker og enke etter Morten Allertssøn Lude, en av kapitalets
grunner, som ligger ovenfor den tyske kirke på Øvregaten i Bergen og som Morten Lude
hadde kjøpt av avdøde Berendt Tommissøn. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.
Pergament, seglet henger ved.
Gave fra kjøpmann P.L. Friis.
Ifølge senere påskrift (som er strøket over) er brevet anvist for Bergens bytingsrett 10. mai
1790.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 15. november.
Skjøte på Åland i Innvik.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 20. november. Gravdal (Laksevåg, Hordaland)
Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner,
har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov, utleiet til
Claus Reimers og Christian Madssøn samt deres hustruer, Anne Jansdatter og Eli
Botelsdatter, noen av klosterets og kirkens grunner som ligger i Søren Bunderssøns gård ved
sjøen. Den årlige grunnleie er en riksdaler.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 2. desember.
Skjøte fra sogneprest Jonas Pedersen til borger Jørgen Bertelsen på grunn med hus og
vågning liggende på Øvregaten.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 10. desember. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier og overdrar til Joest Meyer og hans hustru Barbra
Jansdatter, en av byens grunner på Stølen. I festepenger betales 12 riksdaler og i årlig
grunnleie 1 ½ riksort.
Pergament, rester av byseglet henger ved i kapsel.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 2.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 4. mars. Bergen
Anders Johanssøn på Ien i Herdla skipreide, formynder for sin avdøde bror Johan Strarups
etterlatte fire barn, har på deres vegne, på grunn av den store gjeld og skyld deres foreldre
hadde etterlatt seg, solgt deres odelsgård Vikebø i nevnte skipreide samt grunnleie av et nøst
til Volchard Broderssøn, fogd over Nordhordaland, som farsgave til hans datter Zilla
Volchardsdatter. Jens Høst, klokker til Manger prestegjeld, Peder Pederssønn, rådmann i
Bergen, Dirich Fester, borger i Bergen, samt Christen Busch, sorenskriver over
Nordhordaland, har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, rester av 5 segl henger ved i kapsel.
Ifølge senere påskrift, underskrevet av Christen Busch, er skjøtet tinglest 13. mars samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 8. mars. Spånheim (Ulvik, Hordaland)
Gunder Gjermundssøn på Spånheim i Ulvik skipreide har solgt til sin bror, lagrettemann
Haldor Gjermundssøn på Bu og hans hustru Britte Helgesdatter, sin odelsjordpart i nevnte Bu
for 12 riksdaler samt en riksdaler i skjøtningsøre. Lensmann Rykkolf Spånheim, Oluff Hyllen
og Tore og Sven Hakestad, lagrettemann i Ulvik, har på anmodning forseglet skjøtet.
Papir, 4 påtrykte segl.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest for retten i Ulvik 15. mars 1656.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 29. mars. Bergen
Anne Richarsdatter, enke etter Claus Raatken, har solgt til Henrik Willshusen Mekler, borger
i Bergen, og hans hustru Anne Bleidisselsdatter en grunn med påstående hus på Skostredet.
Grunnen hadde tilhørt avdøde Jørgen Hanssøn og var som avbetaling på gjeld tilfalt Anne
Richardsdatter. Johan Bryssel og Rasmus Poulssøn har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, Johan Bryssells henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 8. (?) juni samme år.
Gave fra prokurator Edvard Christie Heiberg.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 8. april. Gravdal (Laksevåg, Hordaland)
Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner,
har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan
Windelexssøn Lampe i Bergen og hans hustru Besse Jonsdatter en av klosterets grunner som
ligger på Markegaten. Den årlige grunnleien er en riksort.
Pergament, seglet henger ved.
Ifølge senere påskrift, dat. Bergen, 24. februar 1706 og attestert av Jacob Vromride (?), ble
grunnen på den tid eiet av Jens Vreede (borgerskap i Bergen 2. mai 1678).
Dokid:
UBB Diplom
1648, 18. april. Bergenhus
Henrik Thott til Botlinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til
Herman Schrøder og hans hustru Magrete Baassdow en av slottets sjøgrunner som ligger
nedenfor Ravnekroen. Den årlige grunnleien er en riksort.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved.
Ifølge den eldre diplomkatalogen ligger Ravnekroen på Nordnes antagelig i den nåværende
Nordnesgaten.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 27. april. Bergen
Avskrift.
Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz` arvingers
gods Nordenfjells, har på deres vegne utleiet til Dirich Jacobssøn i Bergen og hans hustru
Anneche Matisdatter en av Rosenkrantzernes grunner som ligger i Smørsgården nest opp til
den grunn som hans svoger, byskriver Christen Madssøn, nå beror.
Avskrevet 26.8.1932 etter Riksakrivets avskrift.
Originalen, skrevet på pergament med merke etter 1 hengende segl, tilhørte dengang
byggmester Arnfin Finn, Voss.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 18. juni. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian
Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor
Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde Jørgen Jonssøn og som Christen
Søffrenssøn hadde kjøpt av hans arving, maler Niels Hanssøn. Den årlige grunnleien er to
riksort.
Pergament, seglet mangler.
Ifølge senere påskrift har brevet vært innlagt i retten 10. oktober 1667.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 25. juni.
Grunn på Øvregaten i Bergen.
Dokid: (finner ikke koret)
UBB Diplom
1648, 19. juli. Slyngstad (Vatne, Møre og Romsdal)
Lensmann Knut Tenfjord, Gunder Størkessøn, Dirich og Peder Slyngstad og Torstein og
Sivor Fylingen, lagrettemenn i Grytten skipreide, stadfester at Laurits Sakessøn på Vatne og
hans hustru Marte Arnesdatter eier tilsammen odelsgods på 4 ½ mælers leie i Nedregården og
Øvregården på nevnte Vatne. En del av odelsgodset hadde Laurits kjøpt ifølge skjøter, datert
Slinningen tingstue, 12. juni 1611 og Døvingen tingstue, 21. april 1628, og resten hadde hans
hustru arvet etter sine avdøde foreldre.
Pergament, 5 segl i kapsel henger ved.
Teksten i diplomet er noe defekt på grunn av forsøk på etterligning av utvisket skrift.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Gave fra Peder Fylling?
Dokid:
UBB Diplom
1648, 22. august. Bergen
Byskriver Christen Madssøn, fullmektig for Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og
befalingsmann over Mariakirkens grunner i Bergen, har utleiet til Jan Janssen v. Delft og hans
hustru Alheit Reinnertzdatter to av kirkens grunner, den ene ligger på nordre side av
Smørsalmening ovenfor hovedgaten (Allgaden), den andre ligger nederst i Smørsgården. Den
årlige grunnleie er 3 riksort.
Pergament, rester av seglet henger ved.
Gave fra bokhandler T. Hallanger.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 12. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)
Da Åmund Siverssøn på Hamre, lagrettemann i Granvin skipreide, på grunn av alderdommens
skrøpelighet ikke klarer å betale skatt for sitt odelsgods, har han med sin hustru Ingri
Gundersdatters samtykke overdratt dette til sine arvinger, sønnene Iver på Aurdal, Jon i
Folkedal og Siver på Brekke i Folkedal, dattersønnen Erik Aslakssøn på Aurdal samt døtrene
Anne i Folkedal og Ingeborg på Århus i Folkedal. Hvis noen av hans barn finner seg forurettet
ved den deling, skal det foretas et lovlig skifte etter hans død.
Papir, merker etter 3 påtrykte segl.
Ifølge senere påskrift er brevet tinglest på Spånheim tingstue 20. oktober 1673.
En fri avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1648, 15. desember. Bolstad (Hålandsdalen, Hordaland)
Ifølge et makeskifte mellom Torkild Johansen på Bolstad, lagrettemann i Strandvik skipreide,
og Mogens J(e)nsen på Tveiet i Hålandsdalen overdrar Torkild sin odelsjord i Uglhus i
Hålandsdalen til Mogens og mottar som vederlag hans odelsjordpart i gården Meland i
Ullensvang. Sorenskriver Carsten Dürhus og lensmann Hans Gjön m.fl. har undertegnet
brevet.
2 fotografier av originalen som tilhører gårdbruker Knut Bolstad, Hålandsdalen (1972).
Maskinskrevet avskrift i to eksemplarer vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1649 til 1650.
Lasse Steensetters dom av Gudalen udi Sundfjord.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1649, 27. februar. Skjørsand (Fusa, Hordaland)
Willem Michelssen på Skjelbreid i Os prestegjeld og Strandvik skipreide, kunngjør, at han
pansatte hos Johan Anderssen på Ænes i Strandebarm skipreide (nå Kvinnherrad) sin rette
odelsjordpart i gården Tveit på Revnestrand i Strandvik sogn da han for to år siden lånte 48
riksdaler av ham. Lensmann Hans Gjøn, Ole Nordtveit, Torben Vinnes, Peder Håvik og Peder
og Anders Balleseim har på anmodning forseglet brevet.
Papir, 1 bumerke og 6 påtrykte segl.
Senere påskrift av 17. november 1649 og 25. juni 1653.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 16. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Annfinn Aslakssen på Dukstad i Vinjar åtting på Voss har med sin hustru Karen Nilsdatters
samtykke solgt til Siver Ingebrigtssen på Grevle i Borstrandar åtting og hans hustru Anne
Knutsdatter en part i gården Grevle for 13 riksdaler. Likeså har Botolf Arvessen på Arnetveit i
Holabygd (på Vossastrand) solgt til Siver sin hustrus arvegods i gården Grevle for 3 riksdaler.
Dessuten har Annfinn og hans bror Sven Aslakssen på Kvitne i Bordalen åtting også solgt
deres "Rødbols Ret" i samme Grevle for 6 riksdaler. Lensmann Størk Mølseter på Voss og
fem lagrettemenn har på anmodning forseglet brevet.
Pergament, av 6 manglende segl henger rester av 3 seglremmer ved.
Gave fra Størk Grevle.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 29. mars. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Albrigt Shell
i Bergen en av slottets sjøgrunner som ligger ved Hollenderstredet nede i Bollergården. Den
årlige grunnleien er en halv riksdaler.
Pergament, seglet mangler.
Ifølge senere påskrift er brevet anvist Bergens Brand-Comission 13. mars 1771.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 12. april. Bergen
Else Pedersdatter, enke etter Arendt Nagels, har solgt til Stadz Østerrich, borger i Bergen, en
av sine sjøgårder som ligger inne ved Rosenberg og som omfatter to nøst, 3 sjøboder med en
liten kleiv og en ødegrunn utenfor. En årlig grunnleie skal betales til slottet. Jan van de
Velden og Henrik Lucassen har på anmodning forseglet brevet.
Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innlagt for Bergens rådstuerett 11. april 1709.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 8. mai. Bergen
Rasmus Lauritssen, borgermester i Bergen og ombudsmann over Rosenkrantzernes gods
Nordenfjells, har utleiet til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer til
Korskirken, til klokkerbolig i sognet en bebygget grunn på hjørnet av Kongensgate og
Skredderstredet som Trine Hansdatter hadde solgt til dem. Den årlige grunnleie er en riksort
og 8 danske skilling.
Pergament, seglet henger ved.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Se også skjøte av samme dato. En senere leiekontrakt, datert 16. juli 1653, foreligger også.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 8. mai. Bergen
Trine Hansdatter i Bergen har solgt til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig,
kirkevergerer i Korskirken, sitt hus med grunn på hjørnet av Kongensgate til klokkerbolig i
kirkesognet. Da hun ikke kan skrive, har hennes to svogere, Daniel Brun Møller og lademaker
Hans Wille, forseglet skjøtet sammen med Adam og Adamus Junger.
Pergament, samtlige 4 segl i kapsel henger ved.
Dokumentet stammer fra Korskirens arkiv.
Se også leiekontrakt av samme dato. En senere leiekontrakt, datert 16. juli 1653, foreligger
også.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 19. juni. Bergen
Jacob Hanssen, Bergen og Gulatings lagmann, kunngjør, at Iver Isakssen på Ålvik og
Gotskalk Sundal fra Hardanger fremla på Bergen rådstue et brev fra Ove Bjelke til Austrått,
høvedsmann på Bergenhus, hvor han stevner Jens Søffrenssen, sorenskriver i Hardanger,
lensmann Sven Lote og fem lagrettemenn i Kinsarvik skipreide angående et skifte, datert
Ytre-Alsåker, 21. mai 1646, av et felles gods i Ryfylke, Sunnhordaland og Hardanger.
Fragment av brev på papir, fragmentet er også litt defekt så teksten er vanskelig å tyde.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 20. juli. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Jens Nielssen og hans hustru Karen Pedersdatter
en av byens grunner nede ved Nøstet som han ifølge skjøte av 7. juni 1648 hadde kjøpt av
Jacob Goiesse (?) på Møllendal ved Bergen. Den årlige grunnleie er en riksort.
Pergament, seglet mangler.
Senere påskrift av 21. juni 1755. april 1761, 25. juli 1820 og 30. oktober 1821.
Gave fra avdøde sogneprerst Lieske, 28. jan. 1892.
Notat av prof. Haakon Shetelig vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 22. september. Bergen
Peder Nicolai Lem, lektor i teologi og sekretær for domkapitlet i Bergen, har utleiet til Dirich
Eckhoff og hans hustru Anne Christoffersdatter en av kapitlets grunner på Hollendergaten i
Korskirkens sogn som han hadde kjøpt av Peder Mogenssen på Hammer. Den årlige grunnleie
er halvannen riksdaler.
Pergament, seglet mangler.
Senere påkrift av 15. august 1654. Se også brev av, desmeber 1645, 1. februar 1646 og 23.
april 1655.
Dokid:
UBB Diplom
1649, i oktober. Vossevangen? (Voss, Hordaland)
Fragment av et skjøte og makeskiftebrev vedrørende blant annet gårdene Kvarme på
Vossestrand og Nord-Kvåle og Gjøastein på Voss.
Halavparten av dokumetet er klippet bort, alle segl mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 9. oktober. Bergen
Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har solgt til Johan
Brønighoff i Bergen og hans hustru Margrete Davidsdatter en kålhagegrunn på Øvregaten
som de i Kappen hadde leiet tidligere.
Pergament, seglet mangler.
Gave fra J. Bollmann.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 26. oktober. Bergen
Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har utleiet til
Hjeronimus Luderssen og hans hustru Sofie Eversdatter en av Korskirkens hagegrunner ved
Hvidenberg ovenfor Steinkjelleren nest utenfor Heggens grunn som avdøde Thius Jacobssen
tidligere hadde eiet. Den årlige grunnleien til Korskirkens sogneprest er en halv riksdaler.
Pergament, seglet mangler.
Ifølge senere påskrift er brevet anvist for Bergens bytungsrett 16. des. 1771, 16. des. 1776 og
6. nov. 1786. påskrift av 7. jan. 1854 forteller at grunnebrevet er gitt til Bergens Museum av
eiendommenes nåværende eier, bødtkermester Niels Jansen.
Dokumentet er registrert i, Nicolaysen: Norske Magasin, b.2., s. 340.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 3. desember. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Kirsten Jacobsdatter på Bolstad i Vassenden åtting på Voss (Evanger) har solgt til Henrik
Gjertssøn Miltzow, sogneprest på Voss og prost i Hardanger, og hans hustru Christense
Madsdatter sin odelsjord i gården Lydve i Gullfjerdingen åtting på Voss. I betaling fikk hun
250 riksdaler.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Teksten er på enkelte steder noe utvisket.
Senere påskrift av 19. desember 1649, 4. mars 1650, 4. april 1650 og 5. juni 1650.
Kirsten Jacobsdatter ble senere gift med Henrik Miltzow, se: Bergens Stifts Biskoper og
Præster efter Reformationen, I, s. 431.
Dokid:
UBB Diplom
1649, 6. desember. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne makeskiftet med
Mads Søffrenssen på Dale i Lyster prestegjeld i Sogn noe av kronens gods ved navn Dalsøren,
og har til vederlag motatt noe av hans odelsgods i Huke i Leikanger prestegjeld i Ytre-Sogn
som blir kongen "meere end till dobbelt fordeel" i overnestemmelse med kongelig brev og
mandat, datert Akershus, 31. august 1648.
Pergament, seglet mangler.
Senere påskrift 8. mars 1652.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1650 (?) (Ullensvang, Hordaland)
Sivor og Åmund Jerandssønner på Kjeldås og Espen i Ullensvang skipreide har solgt til sine
brødre Arne og Johannes Jerandssønner deres odelsjordpart i Isberg i Odda sogn for 8
riksdaler. Dessuten har Henrik og Iver Jerandssønner på Isberg overlatt til Arne og Johannes
deres del i nevnte jordpart og til vederlag ble de overlatt åsætersretten på samme gård. Gunder
på Digarnes, Odd på Espen og Peder på Frøsvik har på anmodning forseglet brevet.
Papir. 3 påtrykte segl, årstall og dato er utelatt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1650 (?) Nordtveit (Strandvik, Hordaland)
Siver Lauritssen på Skjørsand (Fusa) har med samtykke av sin hustru Gjertrud Siversdatter
solgt til sin svoger, Anders Rasmussen på Rongestveit (Hålandsdalen) og hans hustru Marit
Siversdatter hustruens odelsjordpart i Vestretun i Bjørndal. Likeledes har Hans Sigvessen på
Ask (Hatlestrand) med samtykke av sin hustru Brita Siversdatter solgt til Anders og hans
hustru hustruens odelsjordpart i Østretun i Bjørndal. Fire lagrettemenn i Strandvik skipreide
har på anmodening forseglet skjøtet.
Pergament. Merker etter 5 segl som alle mangler, årstall og dato er revet bort.
Dokid:
UBB Diplom
1650, uten dag. Bergen
Oldermannen og bisitterne for skredderlauget i Bergen skriver et anbefalingsbrev for
skreddersvennen Søfren Jensen (rimeligvis til bruk i utlandet). Brevet har hatt skredderlaugets
segl. Det er skrevet på tysk.
Pergament. Hull til seglrem, men den og seglet er tapt.
Avskrift vedlagt.
Gave fra lensmann Urdahl, ifølge den gamle seddelkatalogen.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 7. januar. Bergen
Avskrift.
Seks borgerer i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssen og Søffren Jenssen, borgermestere i
samme by, skulle etter Envold Ludts egen begjæring den 8. januar foreta en oppmåling av
hans grunn på Markeveien like ved Kjellersmuget for å undersøke om den kunne innhegnes
og bebygges i overenstemmelse med et tidligere grunnbrev av 22. mai 1608 til Ludts avdøde
svigerfar Willum Thommessen.
Avskrift på papir fra 1700-tallet.
Ifølge den eldre katalogen er dette en utskrift fra Rådhusprotokollen.
Grunnen vedrører Dønnerengen.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 18. januar. Bu (Eidsfjord, Hordaland)
Da Gjermund Haldorssøn på grunn av alderens skrøpelighet ikke kunne oppbære landskyld
m.m. av sine jordparter, foretok Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og fire
lagrettemenn i Kinsarvik skipreide, etter hans eget ønske et skifte av hans jordparter i gårdene
Bu, Lund, Mykletun og Midnes, mellom hans seks barn. Det oppregnes hva hver får i
jordgods.
Papir, 5 påtrykte segl.
Senere påskrift av 15. mars 1656.
Se også skjøte av 22. februar samme år og makeskiftebrev av 28. oktober 1651.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 22. februar. Spånheim (Ulvik, Hordaland)
Gunder Gjermundssøn på Spånheim har solgt til sin bror Haldor Gjermundsssøn på Bu
(Eidfjord) og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelspart i gården Bu for 25 riksdaler og ei
vårfødt ku i skjøtningsøre. Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og tre lagrettemenn i
Ulvik skipreide har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, seglene mangler.
Se også skiftebrev av 18. januar 1650 og makeskiftebrev av 18. oktober 1651.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 14. mars. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru
Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige
grunnleie er 4 slette mark.
Pergament, byseglet henger ved i kapsel.
En fri avskrift frå 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkring 1920 er vedlagt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 3.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 19. april. Åstveit, Åsane (Arna skiprede, Hordaland)
Magne Knudssen i Bergen, Laurits Lervik, Nils Llaurits) på Bukkestein, Berit Tjelsø, Oloff
Dale, Oloff Breivik, Knut Heggøen samt Sjur Nesbø har solgt til Laurits Oloffssen på Hole i
Arna skipreide i Haus prestegjeld deres odelsparter i gården Hole som hans avdøde hustru
Berit Markusdatter var odelsbåren til. De takker ham for god betaling. Seks lagrettemenn har
på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, alle segl mangler.
Senere påskrift av 19. oktober 1650.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 4. juni. Gjerde (Eid, Sogn og Fjordane)
Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru
Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods,
som han er odelsmann til, i Haldkjeldsjord i Ytre-Eide i Nedstryn sogn for 33 riksdaler.
Godset var pansatt hos Jørgen Panters avdøde svigerfar, Jens Blach, tidligere borger i Bergen.
Da han tidligere hadde solgt samme gods til Ingeborg Søffrensdatter, enke etter biskop
Ludvig Munthe i Bergen, bepliktet han seg nå til å skaffe henne et fullverdig gods igjen et
annet sted. Sorenskriver Iver Ancherssen og seks lagrettemenn i Stryn har på anmodning
forseglet brevet.
Papir, merker etter 8 påtrykte segl.
Dokumentet er noe defekt.
Se også diplomet fra fogdegården i Davik, datert 6. mars 1645.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 28. juni. Strandebarm, prestegården (Hordaland)
Kopi.
Abraham Jørgensen, sogneprest på Tysnes og prost i Sunnhordaland, og Rasmus Pedersen,
sogneprest i Strandebarm, var på anmodning av deres mor Ellene Nielsdatter, Peder
Rasmussens enke, tilstede på prestegården i Strandebarm sammen med sine søsken for å
opptegne farens lovlige gjeld samt registrere boets midler.
Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Nordheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 8. juli. Kjøbenhavn
Besittere og samtlige mestere i possementmakerlauget i Kjøbenhavn utsteder anbefalings- og
lærebrev for Abreham Thommessen som har tjent som læregutt i fire år hos Christian
Thommessen.
Pergament. Merker etter 2 segl som mangler, teksten er skrevet på tysk.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 19. juli. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Fedde Janssen, borger i Bergen, og hans hustru
Rist Tiartz en av byens grunner nede ved Nøstet, som han hadde kjøpt av Aktein Jesper
Albrecht som bor ute i Gullskoen ved Kontoret. Den årlige grunnleie er en riksort.
Pergament, en tom trekapsel etter Bergens bysegl henger ved.
Påskrift, dat. Bergen 24. desember 1694: se katalogseddel på denne dato.
Dokumentet er også fremlagt for retten i Bergen 6. okt. 1783.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 20. september. Bergen
Fotokopi.
Poul Reff, borger i Bergen og ombudsmann for Hannibal Sehesteds gods Nordenfjells, har
utleiet en av hans grunner, som ligger ute i Dreggen, til Peder Finde, sogneprest i Førde
prestegjeld i Sunnfjord, og hans hustru Anne Rasmusdatter. Den årlige grunnleie er 11 riksort.
Fotokopi og transkibsjon av originalen, hver i 2 eksemplarer.
Original finnes i Bergens offentlige Bibliotek.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 15. november. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans
hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige
grunnleie er 3 mark.
Pergament, byseglet mangler.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omring 1920 er vedlaget.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 4.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 14. desember. Rykken (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Jens Søffrensen, tingskriver i Hardanger, samt lagrettemenn fra Øystese skipreide var til stede
ved et odelsjordskifte etter avdøde Trond Lauritsøn mellom hans gjenlevende arvinger. Skiftet
gjaldt jordparter i gårdene Tveit, Måkestad, Noreim, Steine, Svartveit, Djønne, Spilde og
Hamre.
Avskrift av brev og gamle dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rossleland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 4. februar.
Grunnbrev fra Domkapitalet i Stavanger til borger Carsen Lykke på en av kirkens grunner.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1651, 12. mars. Bergen
Henrik Goede i Bergen hra med samtykke av sin hustru Allicken Suartting solgt til kipper
Hans Dinies og hans hustru Trinkse Willumsdatter en hageplass bak hans egen eiendom i
Dreggen for 40 riksdaler. Den årlige grunnleien er 20 danske skilling. Hans Randou og Hans
Britt har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. Seglene mangler, bare 2 tomme kapsler henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet anvist i Bergens bytingsrett 10. mai 1790.
Gave fra P.L. Friis.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 17. mars.
Brev til lagmann om besittelse av rydningsgården Rand under hovedbolet Hosland i Innvik.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1651, 28. mars. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen utleier til Anne Mikkelsdatter, enke etter Mogens Johanssen,
en av byens grunner som ligger i "Johan Kneesis Smug (Knøsesmuget)" og som hun ifølge
skjøte, datert 10. desember 1650, hadde kjøpt av Otto Rasmussen Stoud, sognepresten til
Nykirken. Den årlige grunnleie er 2 danske mark.
Pergament, Bergens bysegl henger ved.
Senere påskrift av 22. juni 1701 i forbindelse med et sagl av nevnte grunn.
Gave fra fullmektig Michael Berg.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 18. juni.
Brev til lagmannen om besittelse av odelsgods i Åland og Rand i Innvik og Jutdal i
Hornindal.
Dokid: (finner ikke koret)
UBB Diplom
1651, 20. juni. Fimreite (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Avskrift.
Brev fra Guri Gautesdatter til Jacob Hanssøn, Bergens og Gulatings lagmann, angående den
stevning og de forfølgelser hun etter sin manns død har vært påført av Petter Petterssøn i
Bergen på grunn av en eiendomstrette om Byttedyps skog og mark, som ligger mellom
Fimreite og Haukåsen og som lang tid har ligget under Fimreite.
Det går frem av en senere påskrift, dat. Eskestrand, 20. sept. 1651, at Petter Petterssøns
stevning ble underkjent av lagmannen.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, dat. Eivindvik prestegård, 7. sept. 1822.
Den er sammenheftet med avskrifter av 5 andre diplomer som er funnet på Fimreite. Se under
diplom(avskrift) av 15. april 1594.
Avskriftene har tidligere ligget i Manuskriptsamlingen under Ms nr. 174.9.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 18. juli. Bergen
Fotokopi.
Borgermesterer og råd i Bergen utleier til Herman Schrøder en av byens grunner som ligger
på Øvregaten ovenfor Kjøbmansstuen ved Kontoret. Den årlige grunnleien er 3 riksdaler.
Fotokopi og transkribsjon, hver i 2 eksemplarer.
Originalen, på pergament med byseglet vedhengt, eies av Herbert Holt, Nordheimsund.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 30. juli. Lavik (Sogn og Fjordane)
Avskrift av et taksasjonsdokument.
Sorenskriveren over Ytre Sogn len og seks lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør, at de har
besiktiget og taksert gården Lavik, som tilhører kirken og prestebolet. De fant ut at gården var
verdiforringet blant annet ved at flere ødegårder var utskilt og bjørkeskogen nesten
nedhugget, og nedsatte da leilendingens landskyld med en halv laup smør til kirke og
prestebol og skatten til kongen med 4 merker tagl.
Avskriften er testert av sogneprest Niels Dahl, datert Eivindvik, 28. september 1822.
Dokumentet er sammenheftet med avskrifter av et forliksdokument av 12.9.1592 og et
besiktigelsdokument av 15.1.1594: se under førstnevnte dato.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 12. september. Indre-Ålvik (Kvam, Hordaland)
Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og seks lagrettemenn i Øystese skipreide gransker
og takserer gården Indre-Ålvik som Iver Isakssøn bygsler. Iver vil nemlig ha nedsatt
landskylden og skatten på gården på grunn av at fjellskred m.m. har forringet hans mark, eng
og skog. Dette har Hans Jenssønn Fåberg, ombudsmann over Halsenøy kloster og Hardanger
len, protestert imot.
Papir. 4 bl., rester av 7 påtrykte segl.
Gave fra Arnoldus Koren.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 28. oktober. Hakestad (Ulvik, Hordaland)
Lasse Gjermundssøn på Mykletun i Eidfjord inngår et makeskifte med sin bror, Haldor
Gjermundssøn på Bu. Han overlater til Haldor og hans hustru Brita Helgesdatter sin
odelsjordpart i Bu og mottar til vederlag hans odelspart i Mykletun. Tingskriver Jens
Søffrenssøn og fire lagrettemenn i Ulvik skipreide har på anmodning forseglet brevet.
Papir, merker og levninger etter 6 påtrykte segl.
Senere påskrift av 15. mars 1656.
Se også skriftebrev av 18. januar 1650 og skjøte av 22. februar samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 8. november. Bergen
Borgermesterer og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans
hustru Ågot Olsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige
grunnleie er en halv riksdaler.
Pergament, byseglet henger ved i kapsel.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkring 1920 er vedlagt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 5a.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1652. Bergen
Simon Lauridzen bevitner, at ifølge byens grunnbok er møller Daniel Bruns grunner på stølen
297 alen i lengden, 139 ½ i bredden på den søndre ende og 124 ½ i bredden på den nordre
ende. Den årlige grunnleien er 7 danske mark.
Papir. Uten år, dato og stedsangivelse.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdenes dokumenter, nr. 5b.
Dokid:
UBB Diplom
1652, 16. januar. Bergen
Laurits Christensen, som i den tid han var kirkeverger for Korskirken i Bergen har pådratt seg
en gjeld på 75 riksdaler, 3 ort og en dansk skilling, må pantsette sin eiendom og sitt løsørte til
Johannes Schøppig og Adamus Junger, Korskirkens nåværende kirkevergere, på kirkens
vegne. Han har fått henstand med gjelden mot å betale en årlig rente på 6 prosent. Søffren
Jenssen og Hans Hanssen, borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet pantebrevet.
Papir, merker og rester etter 3 påtrykte segl.
Senere påskrift av 30. april samme år, 25. januar 1655 og 28. mars 1672.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1652, 24. februar. Himle (Voss, Hordaland)
Jon Anderssøn på Øvre-Himle i Bordalens åtting, på vegne av sin hustru Marit Nilsdatters tre
brorbarn, Nils, Kåre og Lars Knutssønner, og Ole Jacobssøn Nedre-Vinje, på vegne av sin
hustru Dønete Knutsdatter, har solgt til deres mor Eli Endresdatter to pund smørs leie i
jordgods i Øvretun på Nedre-Himle. For dette ga hun sine fire barn en bryggerkjel og 16
riksdaler i kontanter. Dessuten har Knut Arnessøn Sonve i Bordalen åtting solgt til Eli et
punds leie i jordgods i samme gård for 16 riksdaler og en riksdaler i skjøtningsøre.
Pergament, rester av 2 segl samt 2 tomme kapsler henger ved.
Ifølge påskrift av 31. januar 1655 har Eli Endesdatter solgt til Falchor (?) Broderssøn et pund
smørs leie i ovennevnte gard.
Dokid:
UBB Diplom
1652, 24. februar. Spånheim (Ulvik, Hordaland)
Guttorm Olluffssøn på Røynestrand, lagrettemann i Granvin skipreide i Hardanger, har solgt
til lagrettemann Svend Torkildssøn på Lillegraven og hans hustru Kirsten Davidsdatter, sin
rette odelsjordpart i gården Mo i samme skipreide for 16 riksdaler og en halv laup smør i
skjøtningsøre. Fem lagrettemenn har forseglet skjøtet.
Fotokopi av originalen, pergamentsbrev med manglende segl, samt vedlagt avskrift
(xeroxkopi).
Tinglest på Dale i Granvin skiprede 16. oktober 1674.
Originalen tilhører Marie Fantoft, Minde.
Dokid:
UBB Diplom
1652, 26. februar. Aga (Ullensvang, Hordaland)
Anfinn Torfinnssøn på Isberg i Ullensvang skipreide, på vegne av sin hustru Brita
Hørgensdatter, og Marit Rasmusdatter, Iver Jørgenssøns enke på Isberg, stadfester Anfinns
forgjenger, avdøde Erik Aslakssøns og Iver Jørgenssøns tidligere salg av deres odelsjordpart i
nevnte Isberg til broren Arne Jørgenssøn på Nå.
Papir, 3 påtrykte segl samt 1 bumerke.
Dokid:
UBB Diplom
1652, 1. mai.
Kopi av dokument som omhandler gården Agdestein på Stord.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1652, 13. juni. Bergen
Johan Freychen, Johan Borcherding, Jürgen Wuckemann, Heller Serekses, Hans Meyer og
Jacob Willshusen, samtlige naboer i gården Guldskogen, har solgt til Johan Budt,
kjøpmannsgesell på Kontoret, en ny stue i gården med tilhørende rettigheter og parter i
bryggen, Schøtstuen, ildhuset og kjellerbygningen. Kjøpesummen er 275 riksdaler.
Papir. 5 av selgerene har underskrevet skjøtet, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i ”Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 40-41. Jfr. Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter
fra Det hanseatiske Kontor i Bergen, s. 31.
Dokumentet stammer fra Koren-Wibergs manuskriptsamling.
Se også diplom av 5. februar 1657.
Dokid:
UBB Diplom
1652, 7. november.
Kopi av dokument som omhandler gården Agdestein på Stord.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1652, 18. november.
Gjeldsbrev Kårstad, Åland i Innvik.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1652, 30. november. Bergen
Jan Hanssen, Jasper Janssen Schrøder og Jan Cornelisen de Lange, borgere i Bergen, har på
vegne av avdøde Cornelius Janssen de Langes samtlige barn solgt til Thomas Hendrikssen og
hans hustru Trine Jacobsdatter et nøst med tilbygning samt tre sjøboder som ligger nedenfor
Ravnekroen i Bergen. Johan Bryssell og Rolluff Gierding har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. 3 segl henger ved, 2 mangler.
Ifølge påskrift av 2. august 1653 ble dokumentet bevilget innført i byens skjøtebok.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 26. januar. Bergen
Skomaker Baltzer Krusse, på egne vegne, og gullsmed David Grott, på vegne av sin hustru
Else Steffensdatter, har solgt til deres bror og svoger, skomakersvenn Gjert Steffenssen, deres
anpart, som var en del av deres tilfalte matrimoniuz, i Claus Aalands hus og grunn som ligger
på øvre side av Strandgaten som går ut til Vågsalmeningen. Gullsmed Luchas Anderssen og
skomaker Hans Geffguers har på anmodning forseglet skjøtet.
Papir, rester etter 4 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 3. februar. Revne (Strandvik, Hordaland)
Ifølge skjøte, datert Nordtveit 28. januar 1629 har Knut Reise i Opdal skipreide solgt sin
hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Willumsen på Nordtveit,
lensmann i samme skipreide, for 18 riksdaler samt en riksdaler i skjøtningsøre. Han føler seg
"at were misholden vinden for(nefne) kiöb", og mottar ifølge sitt krav ytterligere 8 riksdaler
samt en riksdaler i skjøtningsøre av Oluf Nordtveits arvinger.
2 fotografier av originalen.
På pergament, som tilhører gårdbruker Knut Bolstad, Hålandsdalen (1972).
Maskinskrevet avskrift i to eksemplarer vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 3. mai. Bergen
Avskrift.
Ove Bjelke til Austrått har gitt sitt samtykke til at Tøger Jenssøn skal ha de samme privilegier
som hans forgjengere har tillagt sognepresten i Jostedal.
Avskrift på papir, attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670 (?).
På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667:
se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 27. mai. Bergen
Laurits Oluffssen, borger i Bergen, har utleiet til David Hidtman Kipper en grunn ovenfor Vor
Frues kirke som var hans odelsgrunn og som han hadde kjøpt av Nils Langes arvinger.
Grunnleien er en riksort.
Pergament, seglet henger ved i kapsel.
Gave fra Marie Grevle.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 10. juni. Kjøbenhavn
Christoffer Urne til Aarmarke, dansk rikskansler og befalingsmann på Dragholm, har solgt til
jomfru Magrete Huitfeld og hennes arvinger gårder og gods i Hardanger len i Norge. Sigvart
Gabrielsen til Kambo, befalingsmann over Tønsberg len, har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. De 3 seglene mangler, men 2 tomme kapsler henger ved.
Ifølge påskrift er skjøtet på Håheim i Ulvik 27. okt. 1668.
Dokumentet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 16. juli. Bergen
Poul Lett, ombudsmann over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og
Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne
den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå bor. Grunnleien er en halv riksdaler.
Pergament, seglet henger ved.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Se også en tidligere leiekontrakt og et skjøte, datert 8. mai 1649.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 7. september. Bergen
Borgermestaere og råd i Bergen har utleiet til mekler Henrik Willshusen og hans hustru Anne
Hermansdatter en av byens grunner i Skostredet som han for en tid siden hadde kjøpt av Anne
Richertzsdatter. Grunnleien er en halv riksdaler.
Pergament, rester av byseglet henger ved i kapsel.
Gave fra prokurator P. Heiberg.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 7. oktober. Bergen
Dorthe Jochumsdatter, enke etter skomaker Evert Iben, utsteder skjøte på en grunn ved Lille
Lungegårdsvann, en av de nye starvhusgrunner, som hennes avdøde mann i sin tid solgte til
skomaker Henrik Frantzen og hans hustru Marri Henriksdatter. Hennes nåværende mann,
skomaker Oluff Rasmussen i Bergen, og hennes sønn, skomakersvenn Ibe Evertssen samt
baker Christoffer Jochumssen og Petter Poulssen har forseglet skjøtet.
Pergament, 4 segl i kapsler henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1653, 8. november. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne en av slottets
grunner ved Ravnekroen i Bergen til Thommas Henrichssen og hans hustru Trine
Jacobsdatter. Den årlige grunnleie er en ort eller 24 danske skilling.
Pergament, rester av seglet i kapsel henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1654 til 1731.
Brudstykke (fragment) av sogneprest Ole Gierdums selvbiografi.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1654, 9. mars. Leikanger prestegården (Sogn og Fjordane)
Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger i Sogn og prost samme sted, kunngjør, at han
ved makeskifte har mottatt av Knud Christophersen Glad, sogneprest i Vik, en del av Vik
prestebols jorder ved navn Hove i Fresvik og har til vederlag overdratt til ham jordparter i
gårdene Brekke og Fyli i Vik. Da disse jordparter ikke tilhører ham personlig men Leikanger
prestebol, har han med sin hustru Lene Solidsdatters samtykke av deres felles jordgods igjen
avstått til nevnte prestebol jordparter i gårdene Holseter i Årdal og Hamre på Systrond.
Etter avskrift inntatt i lensherre Ove Bjelkes stadfestelse av samme makeskifte, datert
Bergenhus, 7. oktober 1654: se under denne dato.
Jfr. dom av 1667, 14. mars – Håum i Leikanger.
Dokid:
UBB Diplom
1654, 8. juni. Tveit (Strandvik, Hordaland)
Sorenskriver i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og lagrettemenn i Opdal og Strandvik
skipreider dømmer i en sak om utskifting av "Hjemmejorden" på Tveit i Strandvik, mellom
Joen Jensen Auststad og Jørgen Olsøn For på den ene, Axel Mouatt til Hoffland og Johan
Andersøn på Eness på den annen side. I dommen siteres et stevningsbrev fra lensherren Ove
Bjelke til Axel Moatt av 25. november 1653, og et eldre provbrev fra Niels Berieldsøn,
befalingsmann på Bergenhus, m.fl., av 22.. juni. 1545 (= DN 16, 619) – se denne dato – om
eiendomsretten til jorda på Tveit.
Papir. 2 dobbelte folioark, 13 bumerker og Christen Bertelsøns egenhendige underskrift.
Kjøpt av landshandler Krüger, Sjørsand i Fusa, 1922.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1654, 23. september. Bergen
David Mogenssen, borger i Bergen, har med samtykke av sin hustru Maren Christensdatter
solgt til Laurits Jonssen og hans hustru Anne Olsdatter en grunn med påstående hus i
Korskirkesmuget i Bergen…(?) og Jens Simenssen, borger og kipper i samme by, har på
anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, seglene mangler.
Senere påskrift av 26. september samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1654, 7. oktober. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann over Bergenhus len, stadfester på anmodning av Erik
Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger, et makeskifte mellom ham og Knud
Christopherssen Glad, sogneprest i Vik.
I dokumentet er inntatt et makeskiftebrev, datert Leikanger prestegård, 9. mars 1654: se også
katalogseddel på denne dato.
Papir, 2 dobbelte folioark.
Ett lakksegl og Ove Bjelkes egenhendige underskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 23. april. Bergen
Seks borgere i Bergen foretar etter oppfordring av Kristi Arentsdatter oppmåling av
Dybsundsgrunnen som tilhører Bergen domkapitel. Kristi Arentsdatter vil nemlig ikke betale
for hele grunnen, som hennes avdøde mann Herman Staal hadde kjøpt av Kirsten
Jørgensdatter og hennes nåværende mann Nils Wemmelou, fordi en del av den var blitt solgt
til Dirich Eckhoff av sogneprest Peder Mogenssøn til Hammer prestegjeld, Kirsten
Jørgensdatters tidligere mann. Hun vil heller ikke betale full årlig grunnleie til domkapitlet.
Papir. 2 dobbelte folioark, merker etter 9 påtrykte segl.
Se også brev av, desember 1645, 1. februar 1646 og 22. september 1649.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 8. mars.
Grunnbrev fra Offue Bjelke til Østeraad til borger Tøger Hansen. Grund utenfor "den Nye
Kirke".
Dokid:
UBB Diplom
1655, 29. mai. Jostedalen (Sogn og Fjordane)
Bønneskrift fra menigheten i Jostedal til øvrigheten om bidrag til lønn til Tøger Jenssøn, deres
prest og sjelesørger, da de selv ikke på grunn av deres fattige og elendige kår kan underholde
ham. Torstein Anderssøn Bunde, Sjur Kronen, Anders Grov, Ole Åsen, Laurits Bakken og
Knut Snøtun, lagrettemenn samme sted, har forseglet brevet.
Ifølge senere påskrift, dat. Bergenhus, 23. januar 1656, tillater lensherre Ove Bjelke at Tøger
Jenssøn får 10 tønner korn av de mest formuende kirker i Ytre-Sogn.
Papir, 7 lakksegl samt Ove Bjelkes egenhendige underskrift. Diplomet er defekt.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 9. juni. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Niels Basse
i Bergen en av kronens grunner hvorpå der står en gammel steinkjeller. Grunnen ligger nede i
avdøde Poul Iverssens gård utenfor Nykirken. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.
Pergament, seglet henger ved samt Ove Bjelkes egenhendige underskrift.
Ifølge senere påskrifter er dokumentet anvist for bergens bytingsrett 21. okt. 1754, 8. april
1782, 29. april 1793, 17. sept. 1799, 9. okt. 1800 og 12. mars 1801 (grunnens eier var da
Rasmus Svendsen).
Dokid:
UBB Diplom
1655, 18. juni. Bergenhus
Sorenskriveren og seks lagrettemenn i Hardanger befarer og takserer gårder i Kinsarvik og
Ulvik. Blant annet befarer de en gård, som har fått åker og eng ødelagt av fjellskred, og
nedsetter gårdens landskyld. Blant de gårder som omtales i dokumentet er, Instenes, Svartveit,
Urheim, Håstabbe, Djønne, Nesheim, Vikenes og Sebø. Eierene er: Axel Mowat, Peder
Rasmussen, sogneprest i Kinsarvik, Engelbreckt Jørgensen, sogneprest i Bergen, Volchard
Broderssen, ombudsmann over Halsnøy kloster og Hardanger len, m.fl.
Papir. 1 bl., samt et bladfragment.
Da en stor del av dokumentet er kommet bort, er det vanskelig å finne sammenheng i teksten.
Utydelige merker etter 7 segl.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 11. august. Bruvik (Hordaland)
Oluff Oluffsen på Olsnes i Arna skipreide i Nordhordaland har solgt til Børge Nepstad,
lensmann i Ålendfit skipreide i nevnte Nordhordaland, og hans hustru Birgitte Nilsdatter, 4
skillings leie i gården Ytre-Bruvik i Arna skipreide.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Teksten i dokumentet er noe utvisket. Senere påskript av 20.(?) mars 1663.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 23. november. Bergen
Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods
Nordenfjells, har på kongens vegne solgt til Johan Buckholdt i Bergen en av grunnene som
tilhører disse gods og som ligger i Dreggen nedenfor husene og grunnene til Peder Finde,
sogneprest til Førde prestegjeld, og Jakob Rasmussen (Stoud), sogneprest til Selje prestegjeld.
Grunnen hadde Johan Buckholdt kjøpt av Anders Madssen, stiftskriver over Bergenhus len.
Den årlige grunnleie er 1 mark eller 16 danske skilling.
Pergament. Seglet i kapsel henger ved, Severing Jenssøns egenhendige underskrift.
Ifølge senere påskrift av Severin Jenssøn, datert 4. april 1657, har Johan Buckholdt nå kjøpt et
grunnstykke ved siden av den ovennevnte grunn. Den årlige grunnleie er her 4 danske
skilling. Dokumentet er fremlagt på Bergen rådstue 27.(?) mai 1680.
Gave fra Fr. Arentz.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 11. desember. Bergen
Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes og Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har på
vegne av sin svoger Knut Rasmussøn, teologistuderende, solgt til baker Casper Wilcken, en
sjøbod og grunn som ligger i Dreggen like bak husene til hans svoger, sogneprest Peder Finde
til Førde prestegjeld. Sogneprest Otto Rasmussøn Stoud til Nykirken og Peder Finde har på
anmodning forseglet skjøtet sammen med Henning Hannsøn.
Pergament, 3 segl i kapsel henger ved.
Gave fra prokurator Heiberg.
Se også leiekontrakt av 22. desember samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 12. desember. Bergen
Fotokopi.
Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld i Sunnfjord, har med samtykke av sin hustru
Anne Rasmusdatter Stoud solgt til Joht Henrichssen Farnou, borger i Bergen, og hans hustru
Susanne Dirichsdatter Precht et hus med grunn i Dreggen uttil Gullskoens almening. Peder
Finde, Henning Hanssøn og Hans Thomassøn har forseglet skjøtet.
Fotokopi og transkripsjon av brevets første del, hver i 2 eksemplarer.
Originalen, på pergament, tilhører Bergens Offentlige Bibliotek.
Se også kopi av diplom, datert Bergen, 14. juni 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1655, 22. desember. Bergen
Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods
Nordenfjells, har på kongens vegne utleiet til Casper Wilcken og hans hustru Regina
Frandsdatter en sjøbodgrunn i Dreggen. Den årlige grunnleie er 16 danske skilling. Grunnen
hadde Casper Wilcken kjøpt av Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes gods.
Pergament. Seglet henger ved, Severin Jenssøns egenhendige underskrift.
Gave fra S. Sten.
Se også skjøte av 11. desember samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 6. januar. Jostedal (Sogn og Fjordane)
To lagrettemenn i Luster samt fem lagrettemenn i Jostedal prestegjeld besiktiger på befaling
av prost Erik Iverssøn på helligtrekongersdag 1656 den hundre år gamle kirken i Jostedal og
får se med egen øyne at den er i en skrøpelig forfatning på grunn av dårlig vedlikehold som
skyldes kirkens ringe inntekter. De finner ut at den bør oppbygges på ny.
Papir. 7 lakksegl påtrykt, en del av dokumentet er muligens klippet bort.
Gave fra Holck.
Se også diplom, datert Jostedal prestegård, 2. oktober 1660.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 9. mars. Hovland (Tysnes, Hordaland)
Axel Mowat pålegger Melene Gjersvik å levere en halv tønne korn til Rasmus Kleppe.
Notat på papir med Axel Mowats egenhendige underskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 5. april. Kjøbenhavn
Brevkopi.
Brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, til Ove Bjelke, lensherre på Bergenhus, i
anledning hans anmodning til kongen om hans stadfestelse på Fredrik II´s forordning om
Korskirkens inntekter. Han skriver at kongen antok det var nok at brevet om denne sak, som
befant seg i kanselliet, ble underskrevet av to herremenn og oversendt til Ove Bjelke.
Kopien er på papir og attestert av Ove Bjelke.
Se etterfølgende brev av 13. mai samme år der Ove Bjelke skriver til magistratet i Bergen idet
han oversender ovennevnte kopi av brev fra Erik Krag.
Brevet stammer fra Korkirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 29. april. Bergen
Peder Josvassen Kipper, borger i Bergen, har med sin hustru Synnøve Rasmusdatters
samtykke solgt til Anders Anderssen sitt eget hus med grunn på Øvregaten mellom Henrik
Beens tilhørende grunn på den indre og Arne Aasmussen Kippers påboende grunn på den ytre
side. Peder Thommessen og Rasmus Jørgenssen har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, 2 segl i kapsel henger ved samt rester av det tredje.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 13. mai. Bergenhus
Brev fra Olav Bjelke, lensherre på Bergenhus, til magistraten i Bergen, hvor han oversender
kopi av brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, og Fredrik II´s forordning om
Korskirkens inntekter.
Brevet fra Erik Krag er dat. Kjøbenhavn, 5. april samme år: se under denne dato.
Vedtektene om Korskirkens inntekter er sannsynligvis kommer bort.
Papir, Over Bjelkes egenhendige underskift.
Brevet stammer fra Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 26. mai. Øvsthus (Varaldsøy, Hordaland)
Kopi.
Sindre Nilssen på Vang i Kvinnherrad kirkesogn har solgt til sin bror Dagfin Nilssen på
Øvsthus sin odelsjordpart i gården Øvsthus for 10 riksdaler.
Xeroxkopi etter original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 26. mai. Øvsthus (Varaldsøy, Hordaland)
Kopi.
Regnskap for Dagfinn Øvsthus sin gjeld, påbegynt 26. mai 1656, ført frem til (1659).
Xeroxikopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 16. juni. Bergen
Ifølge kjøpekontrakt har Gjert Steffenssen Krusse i Bergen solgt til Jens Nilssen Brun sitt hus
med tilhørende grunn på Markeveien i Bergen. Kjøpesummen er 260 slette daler som skal
betales terminvis. 63 slette adaler av denne sum skal betales til Hellmiche Welding. Gjert
Steffensen, Jens Nilssen, Claus Schrøder og Henrik Farvigh har underskrevet kontrakten.
Papir, på dokumentes bakside er kvittert for terminvise avbetalinger 1656-58.
Se også skjøte på denne eigedom, datert samme dag.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 16. juni. Bergen
Gjert Steffenssen Krusse, skomakersvenn og borger i Bergen, har med samtykke av sine
formyndere Claus Schrøder og Henrik Farvigh, skomakere, solgt til Jens Nilssen Brun og
hans hustru Ellin Jonsdatter sitt hus med tilhørende grunn, som Berendt Hermanssen Slakter
nå bor i, og som ligger på Slaktergaten ved Markeveien tvers ovenfor Jan Lampe Slakters
grunner. Foruten Gjert selv samt hans formyndere har også Hellmiche Welding og Henrik
Michellssen, skomakere og borgere i samme by, forseglet skjøtet.
Pergament. 4 segl i kapsel henger ved, det 5. mangler.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 20. juni samme år.
Se også kjøpekontrakt mellom Gjert Steffenssen Krusse og Jens Nilssen Brun fra samme dag.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 3., 4. og 5. juli.
Sak på Amle i Sogndal.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1656, 30. september. Bergen
Avskrift.
Seks borgere i Bergen oppmåler en grunn nedenfor Hans Tygesens hage som han hadde solgt
til rådmann Herman Garman. Dessuten besiktiger de en brygge, som Hans Olsen har bygget,
for å finne ut om den er i så god stand at den uten fare kan brukes "till nogen bryggerj".
Avskrevet (februar 1694).
Avskrift også av bevarte dokumenter (skjøter), dat. Bergen, 30. sept. 1689 og 9. febr. 1694: se
originalene under disse datoer.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 10. oktober. Bergen
Volchard Broderssen, fullmektig for Axel Sehested til Lykkesholm, forlenet med Munkelivs
og St. Hans kirkes gods og grunner, har på hans vegne utleiet til Anders Christenssen,
skredderborger i Bergen, og hans hustru Maren Pedersdatter en av klosterets grunner på
Markeveien som han hadde kjøpt av Karen Buch. Den årlige grunnleie er en riksort.
Pergament. Seglet mangler, bare kapselen henger ved.
Ifølge senere påskrift er brevet fremlagt i retten på Bergen rådstue, 6. november. 1679 og 16.
april 1680.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 16. november. Bergen
Laurits Olsen Sand i Bergen har med samtykke av sin hustru Maren Hansdatter solgt til Johan
Bryssel og hans hustru Grete Henriksdatter Korn grunnleien av to grunner, en
steinkjellergrunn og en sjøgrunn som ligger nede i Stenfindsgården, for 40 riksdaler og 2
riksdaler i skjøtningsøre. Grunnens leierettigheter hadde han for en tid siden kjøpt av Nils
Langes enke og Morten Lind. Jesper Schrøder og Henning Sanders har på anmodning
forseglet brevet.
Pergament. 2 segl i kapsel henger ved, det 3. mangler.
Ifølge senere påskrift er dokumentet innført i byens skjøtebok 22. desember samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 2. desember. Bergen
Stincke Henriksdatter, Jan van de Veldes enke, utsteder skjøte på to sjøboder med
underliggende grunn, som de to ytterste endeboder på nordre side i Smørsgården, som hennes
avdøde mann på vegne av Mathias Winckell, handelsmann i Amsterdam, hadde solgt til
Edvard Luden, borger i Bergen, og hans hustru Anne Andersdatter. Jan van Delft hadde i
1647 overdratt bodene til Mathias Winckell på grunn av sin gjeld til ham. Stincke har
forseglet skjøtet sammen med sin sønn Jon Nagell samt Nicolay van de Vede.
Pergament, 3 segl henger ved.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 8. juni 1658.
Dokid:
UBB Diplom
1656, 16. desember. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen utleier til (rådmann) Morten Samsöe og Oluff Anderssen,
borgere og innvånere samme sted, et stykke grunn "liggendis Bag ved slottet Vden for
Hendrich Badstuers Ny opsatte Siöboder Norden for Suartzborig". Den årlige grunnleie er 20
danske skilling.
Pergament, Bergen bys segl i trekapsel.
Dokumentet har tilhørt avdøde førstebibliotekar Hjalmar Pettersen, Oslo.
Gave 1977 fra UB Oslo.
Kat. 29.11.1977.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 18. juni.
Lagtingssak på Amle i Sogndal.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1657, 22. januar. Bergen
Peder Nielssen Hiermand i Bergen har med samtykke av sin hustru Sara Andersdatter solgt til
Christian Drejer og hans hustru Trudtke Drejer sine tre sjøboder med underliggende grunn
som ligger utenfor Nykirken nederst på søndre side i avdøde Jan Janssen de Langes sjøgård.
Bodene var med dom tilkjent ham som betaling på gjelden avdøde Grete Lange skyldte hans
faster, avdøde Kristen Lemmers. Pedert Nielssen, byskriver Hans Tommessen og Henrik
Magers har forseglet skjøtet.
Pergament, 3 segl henger ved.
Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 27. januar samme år. Dokumentet vedrører
Tonningsgården på Nordnes: se også diplom av 14. februar 1657.
Frk. C. Abels avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 5. februar. Bergen
Helrich Serekes, residerende husbond i Guldskoen, har med fullmakt fra samtlige naboer solgt
til Johan Buthe, kjøpmann i Bremen, en sjøstue på nordre side i nevnte gård med parter og
rettigheter i bryggen, Schøtstuen og ildhuset.
Papir. Merker etter 1 påtrykt segl, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i ”Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 42.
Ifølge den eldre diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Se også diplom av 13. juni 1652.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 14. februar. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til
Christain Drejer, bykemner i Bergen, og hans hustru Trudtke Drejers en av slottets grunner
som ligger utenfor Nykirken i avdøde Jan de Langes gård. Grunnen hadde Christian Drejer
kjøpt av Peder Nielssen Hiermand. Den årlige grunnleien er en riksort.
Pergament. Seglet mangler, Ove Bjelkes egenhendige underskrift.
Dokumentet vedrører Tonningsgården på Nordnes: se også skjøte av 22. januar samme år.
Frk. C. Abels avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 8. april.
Sak om besittelse av gården Kårstad i Innvik.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 13. oktober.
Pantebrev på anpart i Røsseland. Skjøte på odelsretten på Røsseland.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 1. april. Aspøya (Frei, Møre og Romsdal)
Niels Mortenssøn, sorenskriver på Nordmøre, samt lagrettemann fra Gagnat tinglag kunngjør
et skifte etter avdøde skredder Zander Erlandsen på Aspøya.
Papir.
Se Ms 777.L.c.l. (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1657, 14. juni. Bergenhus
Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Daniel
Thomsen i Bergen en av den norske kronens grunner. Grunnen hadde han kjøpt av Jørgen
Pandter. Den årlige grunnleie er en riksort.
Pergament. Rester av seglet henger ved, Ove Bjelkes egenhendige underskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 12. juli. Bergen
Zacharias Anderssøn i Bergen har med samtykke av sin hustru Mette Jespersdatter solgt til
Diderich Bolemann og hans hustru Anne Severinsdatter en grunn hvor Werner Kannegrytes
hytte nå står og som ligger på søndre side av Korskirkealmeningen bak Niels Malers eiendom.
Hans Hanssøn, Bergen og Gulatings lagmann, og borgermester Ove Jenssøn har på
anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler.
Ifølge påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 19. desember samme år.
Dokid:
UBB Diplom
(A) 1657, 14. august. Kjøbenhavn
Kong Fredrik III `s stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius,
kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i
Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter i Nordhordaland,
Sunnhordaland, Sunnfjord, Nordfjord, Stavanger len og Ryfylke fogderi, Jæren fogderi,
Egersund, Sogndal, Trondhjem len, Bodø sogn i Salten og Vesterålen, tilsammen omkring
100. Kjøpesummen er ikke angitt.
Pergament. Seglet henger ved i silkesnor, Frederik III`s underskrift.
Ifølge påskrift, attestert av Niels Knagenhielm, er skjøtet anvist i Bergens lagtingsrett 15. juli
1722.
Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie.
Dokid:
UBB Diplom
(B) 1657, 14. august. Kjøbenhavn
Kong Fredrik III`s stadfesting på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselis,
kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Foruten Finne hovedgård i Gullfjerdingen
åtting på Voss omfatter salget omkring 70 gårder og jordparter i Vossavangen hovedsogn og 4
i Evanger sogn. Kjøpesummen er ikke angitt.
Pergament. Seglet henger ved i silkesnor. Fredrik III`s egenhendige underskrift.
En påskrift, dat. Kjøbenhavn, 1. mai 1664, viser at Gabriel Marselis har solgt ovennevnte
jordgods: se også katalogseddel på denne dato.
Dokumentet har også påskrifter av 22. feb. 1658, 11. nov. 1669, 23. des. 1672, 16. mai 1732
og 18. jan. 1769.
Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie. Hans avskrift finnes i Ms 67 a/ 10.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 28. november. Ytre-Bu (Kinsarvik, Hordaland)
Peder Lauritssen på Sandven i Øystese skipreide og Anders Torsteinssen på Ytre-Bu har
inngått følgende overenskomst med hverandre. Anders og hans hustru skal avstå til Peders
sønn Torbjørn en tredjepart av sin jord i Ytre-Bu for tre år og to tredjeparter for livstid, og
dessuten skal han betale Peder tredjeårstake av førstnevnte tredjepart som han og hans hustru
kan bruke så lenge de lever.
Papir, merker etter 8 påtrykte segl.
Brevet er inntatt i en dom vedr. samme jordparter, dat. Ytre-Bu, 24. sept. 1679: se også denne
dato.
Dokid:
UBB Diplom
1657, 4. desember. Bergenhus
Etter tilrådning av Ove Bjelke m.fl. blir det inngått forlik mellom brødrene, Peder Busch,
prest til Lindås prestegjeld, og Jacob og Fredrik Busch på den ene side og broren Iver Busch
på Soleim i Sunnfjord på den annen side. Da Iver hadde beklaget seg over ikke å ha fått like
meget som sine tre eldre brødre til skolegang og klær, overdrar de til ham deres anparter i en
enghage som ligger nedenfor vektertårnet.
Papir.
Dokumentet er fremlagt i Bergena bytingsrett 8. dsember 1812.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket, Bergen. Se også diplomer av, 31/8
1663, 11/2 1664, 23/11 1680, 2/4 1705, 26/4, 9/7 1725, 26/3 1731, 11/5 1742, 3/8 1742, 29/3
1744, 6/4, 9/6, 30/6 1749, 23/7 1757, 28/7 1780, 21/7 1781, 6/2 1794, 15/3, 17/9 1813, 22/7
1829. Det henvises også til Ms 689.
Dokid:
UBB Diplom
1658, 27. januar. Bergen
Tebbecke Eversdatter, Hendrich Søffrensens enke, har solgt til borgermester Severin Jensen,
sitt gamle hus med underliggende grunn ute på Stølen mot Lille-Sandviken.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 6.
Dokid:
UBB Diplom
1658, 13. mars. Sjuseter (Strandebarm, Hordaland)
Sven Endresen på Haukås, Jon på Toften, Hagtor på Fosse og Torbjørn på Solbjør, brødre,
samt Siver Holdhus og Tolleff Ugletveit, på deres hustruer Ågot og Marit Endresdøtres vegne,
og Ragnhild Endresdatter har solgt deres odelsparter i gården Sjuseter til deres bror og svoger,
Ole Endresen på Sjuseter. For hver brorpart betalte han 5 riksdaler, for hver søsterpart 2 ½
riksdaler. Christen Bertelsen, sorenskriver i Sunnhordaland, og fem lagrettemenn i
Strandebarm skipreide har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. Alle 7 segl mangler, 5 seglremmer henger ved.
Gave fra Bjørne Myklebust, Uskedal, 26. mars 1952.
Avskrift ved G. Munthe vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1658, 19. april. Bergen
Herman Garman, tollforvalter Nordenfjells, toller og rådmann i Bergen samt ombudsmann
over Lysekloster len, som av Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i
Amsterdam, hadde kjøpt Seim og Sandvik gods med underliggende gårder i Bergenhus,
Stavanger og Trondhjem len samt i Nordlandene, har nå solgt igjen til Peder Hanssen,
rådmann i Bergen og slottskriver på Bergenhus, gården Åstveit (Åsane sogn i Hammer
prestegjeld) for 135 riksdaler og en ort i skjøtningsøre. Severin Jenssen og Ove Jenssen,
borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament, alle 3 segl henger ved.
Dokumentet har vært benyttet i riksakrivet 1872.
Dokid:
UBB Diplom
1658, 20. april. Bergen
Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N. som i vinter har
tjent hos Anders Lucassøn, men som nå har fått avskjed for å reise til Holland. Istedenfor blir
svennen enig med gullsmed Herman Vichmand om å arbeide på egen hånd hos ham. Dette
strider mot kapittel 13 i laugskråen. Gullsmedlauget krever at Herman skal avskaffe svennen.
Svennen har klaget til slottsherre Ove Bjelke og oberstløyntant Jacob Due. Gullsmedlauget
ber øvrigheten om råd og bistand idet det henviser saken til retten.
Ifølge en påskrift av samme dato, avgjør retten at gullsmedsvennen Andreas må bli å arbeide i
byen til førstekommende pinsedag for å tenke over om han vil nedsette seg og ta borgerskap
eller ikke.
Papir.
Brevet er også innlagt i retten 17. mars 1659: se også gullsmedenes brev av denne dato.
Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets akriv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1658, 24. april. Tokeim (Ullensvang, Hordaland)
Svend Djønne fra Kinsarvik har stevnet Ole Gundersen på Øvre-Bøvre for 4 års resterende
landskyld som han ifølge fremlagte pantebrev mener han har krav på.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (sognepres O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1658, 12. august. Børøy (Moster, Hordaland)
Oluff Endressøn på Børøy i Føien skipreide har solgt til sin sønn Endre Oluffssøn sin rette
odelsjordpart i Børøy for 18 riksdaler med skjøtningsøre. Dessuten har han solgt til sin sønn
retten til hele sitt odelsgods i nevnte Børøy for 85 riksdaler med skjøtningsøre. Christen
Jenssøn Seljø, sogneprest til Finnås prestegjeld, Anders Pederssøn Håvik, Jon Steinsvåg,
Endre Teigeland, Gunder Meling og Nils…(?) har på anmodning forseglet brevet.
Pergament. Alle 7 segl mangler, 5 seglremmer henger ved.
Teksten noe avbleket og utvisket.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 17. mars. Bergen
Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N., som de 20.
april 1658 hadde stevnet for retten fordi han arbeidet på egen hånd hos gullsmed Anders
Lucassøn, noe som strider mot kapittel 13 i laugskråen. Andreas fikk da frist til
nestkommende pinsedag til å tenke over om han ville nedsette seg og ta sitt borgerskap eller
ikke. Gullsmedene klager over at han nå, nesten et år over tiden, fremdeles ikke har fulgt
øvrighetens pålegg, noe som er til skade for dem i deres næring.
Papir, rester av et vokssegl på dokumentets 1. side.
Ifølge senere påskrift er brevet innlagt i retten samme dag. Brevet er sannsynligvis tinglest
sammen med gullsmedenes brev og øvrighetens rettsbestemmelse av 20. april 1658: se også
under denne dato.
Dokumentet ligger i Gullsmedlagets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 29. mars. Bergen
Cathrine Ludvigsdatter Munthe, enke etter tidligere sogneprest Otto Rasmussen Stoud til
Nykirken, har solgt til kaptein Henrik Magnus og hans hustru Bendte Magnus sitt hus og
grunn med ildhus og hage som ligger på Dreggsalmeningen i Bergen. Cathrine Munthe har
forseglet skjøtet med sin avdøde manns segl sammen med sin svoger, rådmann Christen
Hanssen og Jens Nielsen Brun.
Pergament. 2 segl henger ved, 1 mangler.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i skjøteboken 2. mai 1661.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 12. april. Bergen
Anders Anderssen Mansen i Bergen har med sin hustru Magrete Willumsdatters samtykke
solgt til sin svoger, skipper Rasmus Tommessen, og hans hustru Ellin Andersdatter et hus
samt grunn med to halve boder og kjeller som ligger utenfor Nykirken like ovenfor Michel
Jacobsens hus og grunn mellom Henrik Jungs ildhus og hans egne to hus. Henrik Hel(t)berg
og Henrik Janssen har på anmodnig forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte segl.
Ifølge senere påskrift er skjøtet innført i byens skjøtebok 12. juni 1673.
Gave fra Rolfsen september 1915.
Se også diplom av 21. juni og 23. juli 1640, 11. sept. 1641 og 10. mars 1692.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 20. mai. Bergen
Gullsmedene i Bergen skriver til Niels Knag om en gullsmedsvenn ved navn Dirich som
arbeider som gullsmed på Sunnmøre for embedsmenn, prester og bønder uten laugsrettigheter
eller borgelige tyngsler. Det er til stor skade for de bergenske gullsmeder at løse geseller
forarbeider sølv på landsbygden som hverken kan bli prøvet eller stemplet. De ber ham derfor
forby disse løse geseller å bruke sitt embede i hans distrikt.
Papir.
Brevet er sannsynligvis et konsept, da det er utan gullsmedenes underskift og også skrevet på
3. side av et tidligere klagebrev om samme sak, datert 18. mars 1625: se denne dato.
Brevene ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 16. juni. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren)
Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggede grunner på Stølen samt en
ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleien er tilsammen en riksdaler.
Stemplet papir, rester etter byens påtrykte segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 7.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 8. juli. Bergen
Gullsmedene i Bergen klager i et brev til slottsherre Ove Bjelke over gullsmedsvenner som
arbeider på landsbygden i strid med paragraf 1 i Chriatian IV sin laugskrå. De nevnte Didrich
N., som nå er kommet til byen og som har arbeidet hos godtfolk her i lenet og på Sunnmøre i
lang tid, og en annen svenn som arbeider i Iver Knudsens fogderi i Sunnhordaland.
Papir, 1 segl påtrykt.
Ove Bjelkes svar av 11. juli samme år er påskrevet samme brev: se katalogseddel under denne
dato.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 11. juli. Bergenhus
Slotsherre Ove Bjelkes svar på gullsmedenes klagebrev av 8. juli samme år. Han gir ordre om
å stille gullsmedsvennene for retten så de kan bli straffet, og lover å utstede befaling til alle
fogder i Bergenhus len at ingen må oppholde seg i lenet mot de kongelige forordninger.
Brevet er underskrevet av Ove Bjelke.
Papir.
Brevet er en påskrift på gullsmedenes brev av 8. juli 1659: se denne dato.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 16. juli. Tveisme sag (Kinsarvik, Hordaland)
Laurits Walter, sorenskriver i Hardanger, lensmann Jacob Vines og fem lagrettemenn i
Kinsarvik besiktiger Tveisme sag på befaling av Peder Pederssen, fogd over Hardanger, for å
bestemme hvor meget skatt det skal betales av sagen til kongen. Da den er en liten flomsag
med dårlig kapasitet, og da tømmeret med størst besvær må hentes langveis fra fordi skogen
er helt uthugget, så kan de ikke sette skatten høyere enn til to riksdaler.
Pergament, merker etter 7 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 5. august. Kjøbenhavn
Kong Fredrik III kunngjør, at ettersom Tomis Tomissen, hans øverste renteskriver i
Kjøbenhavn, på egne og andre renteskriveres vegne har utlånt 827 ½ riksdaler og 4 skilling til
garnisonens underhold, så pantsetter han på sine egne og kronenes vegne til Tomis Tomissen
m.fl. hans og kronens "Anpart Thiende" i jordgodset som ligger i Bergenhus len i Norge, som
i 1657 var blitt overdtatt til Marseliserne.
Pergament. Fredrik III`s egenhendige underskrift, seglet mangler.
Ifølge senere påskrifter er dokuemtet tinglest flere setdere på Sunnmøre i oktober 1689.
Gave fra apoteker Bull.
Se også skjøter av 14. august 1657.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 9. november. Fraktstuen tingstue (Luster, Sogn og Fjordane)
Torbein Torgeirssøn på Frakstuen i Luster prestegjeld med samtykke av sin hustru Gunhild
Berentsdatter makeskifter med Mads Søffrenssøn på Dalsøren og hans hustru Elisabet
Tommesdatter gården Frakstuen, som var hans rette odel, mot gården Åbyrge i Gaupne
anneks som hans bror Bjørn Torgeirssøn 28. juli 1658 hadde solgt til Christen Erikssøn på
Holte. Dessuten overlater Mads Søffrenssøn til Torbein jordgods i nevnte Åbyrge, som han
hadde kjøpt av Christen Anderssøns arvinger, samt 10 riksdaler i kontanter, 12 tylfter
utskottbord og en trøye av fint rødt klede til hans hustru.
Pergament. Alle 9 segl mangler, bare rester av seglremmer og kapsler henger ved.
Ifølge senere påskrift er dokumentet tinglest på Leri tingstue i Luster 30. mars 1660.
Frk. C. Abels avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1660.
Brudstykke av sak angående leie av gården Ytre Bu i Kinsarvik.
Dokid:
UBB Diplom
1660.
Vedkommende "Skov-skifte" i Fresvig.
Dokid:
UBB Diplom
1660, 4. januar.
To vitner avhørt angående grenser for Amles skogsteiger.
Dokid: (finner ikke koret)
UBB Diplom
1660, 2. oktober. Jostedal, prestegården (Sogn og Fjordane)
Tre lagrettemenn i Luster skipreide samt tre lagrettemenn i Jostedal var etter fogd Christopher
Gjertssens befaling forsamlet hos Tøger Jenssen, sognepresten i Jostedal, for å besiktige og
taksere den nyoppbyggete kirken i Jostedal. De mener at kirkens fundament og selve
kirkebygget er solid og skikkelig bygget, men påpeker ting som må gjøres for å bevare kirken
bedre. Omkostningene ved oppbyggingen fastsettes til 216 riksdaler.
Papir, 7 lakksegl påtrykt.
Gave fra Holck.
Se også diplom, datert Jostedal, 6. januar 1656.
Dokid:
UBB Diplom
1660, 22. oktober.
Kopi av "Laughtingsdom afsagt af Laugmand Jørgen Foss d. 22. Oktobr. 1660. angaaende
Ambles Ret.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1661, 13. februar. Skeie (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Sorenskriver Laurits Walter i Hardanger m.fl. kunngjør et arveskifte etter avdøde Steingrim
Skeie, Skiftet gjelder jordparter i gårdene Skeie, Ådland i Samnanger, Hovland i mlensvang
og Ljönne i Kinsarvik.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte L. Hosseland og lensmann L.
Lofthus.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 29. april. Bergen
Da Korskirkens sognemenn ved kongens støtte til byens skole har forunnet flere personer å
søke I Korskirken i Bergen, anmoder de nå kongen om tilstrekkelig og nødtørftig underhold
til deres prester så ikke deres utdannelse har vært forgjeves og de blir nødt til å begrave det
pund som Gud så nådig har betrodd dem. Presteutdannelsen kan derved komme i vanry.
Papirgienpart av originalen.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1661, i juli. Bergen
Erik Erikssen, parykkmaker I Bergen, har med sin hustru Bent Hellings samtykke solgt til
murmester Bartel Kopman og hans hustru Magrete Rasmusdatter sitt og sin hustrus hus med
grunn samt hageplass som ligger straks innenfor rådstuen i Bergen. Byskriver Hans
Torumessen og Hans Ibssen har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergarnent, 3 segl i kapsel henger ved.
Se også diplom, datert Bergen, 16. juli 1661.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 16. juli. Bergen
Anders Christensen Skredder, Strange Mulle, Jens Raffn, Hans Ibssen, Jacob Kandgytter, Jon
Midtzell, borgere i Bergen, fore tar etter skriftlig befaling av borgermester Severin Jenssen
undersøkelse og oppmåling av en grunn straks innenfor rådstuen i Bergen hvor Erik
Hattemaker nå bor. Grunnen med påbyggede hus var blitt solgt til Bertel Murmester av Fredri
Michelssen Kopperslager m.fl.
Papir, 6 segl påtrykt.
Regester av dokumentet ved professor Haakon Shetelig er vedlag.
Se også diplom, datert Bergen, i juli 1661.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 24. august. Bergen
Zakarias Anderssen har, som formynder for Fredrik Albertssen solgt på hans vegne til Casten
Johanssen Beech og hans hustru Marie Andersdatter et lite hus samt grunn på Markeveien
som han hadde arvet etter sine avdøde foreldre, Albert Henriksse og Ellen Hågensdatter.
Peder Hanssen og Johan Sanderssen, rådmann og overformynder i Bergen, har på anmodning
forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 15. oktober. Bergen
Kopi.
Gunder Kieldsen, borger i Bergen, har solgt til Cathrine Lampe, enke etter Windeler Lampe,
et hus med grunn innenfo: Muren. Sønnen Albert Gundersen samt vitterlighetsvitnene, Roluff
Middelstorp og Cort van Wida, har underskrevet og forseglet skjøtet.
Xeroxkopi av original på pergament, 3 ekspl.
Påskrift: Skjøte fra Albert Lampe til Giert Peresen, dat. Bergen, 3. april 1695.
Originalen tilhører skipsreder Arne Steckmest, Øvre Ervik.
Avskrift (1969) vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 16. oktober. Kjøbenhavn
Kong Fredrik III godkjenner sluttregnskapet for mellomværendet mellom han og Ludvig
Rosenkrantz til Hattaberg, den kongelige krigskommisær nordenfjells, i forbindelse med
gjenerobringen av Trondhjem len og felttoget nordenfjells i årene 1658 til 1660. Regnskapet
er påbegynt 1. september 1658 og føres frem til 26. september 1661.
Pergament. Fredrik III`s egenhendige underskrift, men det kongelige segl mangler.
Se også, Gerhard Munthe: ”Ludvig Rosenkrantz og Gjenerobringen av Trondhjems Len”
(Nordisk Tidskirft for Bok- och Biblioteksväsen, årgång L, 1963, s. 90).
Gave fra sogneprest P.H. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 16. oktober. Bergen
Hospitalforstander Hans Wilchenssen. i Bergen har med samtykke av sin hustru Pernelle
Rasmusdatter Stoud solgt til Erenst Meyer og hans hustru Magna Joestdatter Strilleman sitt
trehus med tilhørende grunn i Dreggen samt den nordre endesjøbod i samme gård nest til
sjøen. Byskriver Hans ommessen og Fetter Alffken har på anmodning forseglet skjøtet.
Papir, merker etter 3 påtrykte segl som alle mangler.
Avskrift av professor Haakon Shetelig vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 8. november. Bergen
Borgermester og råd i Bergen har utleiet til murmester Barte Kopman og hans huøtru
Margrete Rasmusdatter en av Munkeliv klosters tidligere grunner som ligger innenfor
rådstuen og som han hadde kjøpt av Erik Hoetstaeferdz. Den årlige grunn- leie er en riksort.
Grunnen var en del av det kirke- og kloster gods kongen hadde skjenket Bergen by ifølge et
brev, datert Kjøbenhavn slott, 4. februar samme år.
Pergament, Bergens bysegl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1661, 18. desember. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen har med kongens samtykke utleid til Olle Trunssen og hans
hustru Magdalene Pedersdatter en av slottets tidligere grunner med 3 sjøboder og et hus som
ligger “wdi Korskirke Sougen neder udi Beellisses Gaard”. Eiendommen hadde han ifølge et
skjøte, datert 18. november samme år, kjøpt av avdøde Adam Rydtz’arvinger. Den årlige
grunnleie er 3 riksort.
Pergament, Bergens bysegl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1662, dato mangler. Uten sted (Skånevik, Hordaland)
Fragment av et skjøte på gårdene, Frette og Høyland i Etne, Ytre-Nes og Øde-Oppheim i
Skånevik, Åkre i Strandebarm og Hause, Skaftedal og Midås i Granvin i Hardanger, som er
solgt til (Elias Anderssøn), sogneprest til Skånevik prestegjeld, og hans hustru Elisabeth
Lauritsdatter Galtung.
Papir, mesteparten av dokumentet mangler.
Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest, 11. oktober på Havnerås i Strandebarm, 18. oktober
s.å. i Skånevik, 21. oktober s.å. på Silde i Etne, 22. juni 1674 på Ytre-Nes og 3. juli 1749 på
Mitje i Skånevik.
Gave fra fru Helene Margrethe Christie til Hop.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 29. januar. Orningsvollen (Stord, Hordaland)
Bernt Orning til Vatnegaard, kongens skipshøvedsmann, har med sin hustru Fru Sidsel Juels
vilje og samtykke solgt hennes odelsgård Huse i Kinsarvik prestegjeld i Hardanger til Laurits
Lauritssøn, handelsmann i Bergen og nå boende i Kinsarvik.
Papir, Bern Ornings segl påtrykt.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Vines (i Kinsarvik) 4. september 1662.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 28. mars. Kjøbenhavn
Avskrift.
Hans Svane, erkebiskop og assessor i statskollegiet m.m., har solgt til Laurits Olsen Sand,
handelsmann i Bergen, og hans hustru Maren Hansdatter gårdene Osen og Korsvold i Bygstad
sogn, Dale skiprede i Sunnf jord. Gårdene var en del av det jordgods i Sunnfjord som kongen
hadde overdratt og solgt til erkebiskopen.
Avskrifter av originalen på pergament, tilhører nå Riksarkivet, Oslo.
Den ene er avskrevet 1834 og har en påskrift av stiftamtmann W.P.K. Christie, den andre er
Riksarkivets avskrift og overlevert Bergens Museum av justissekretær Frederik Martin Budtz
Steen. Følgeskriv samt mikrofilm av pergamentebrevet er vedlagt.
Se også avskrift av skjøte, datert Kjøbenhavn, 31. juli 1662.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 10. april. Kjøbenhavn
Kong Frederik III kunngjør, at han for full betaling har solgt til lagmann Hans Hanssen og
Herman Garmann, tollforvalter nordenfjells og rådmann i Bergen, Munkeliv klosters og St.
Hans kirkes gods, gårder og eiendommer i Bergens stift og amt. Godset og gårdene med
landskyld og rettigheter oppregnes.
Pergament, Frederik III’s egenhendige underskrift.
Seglet mangler, bare kapselen i silkesnor henger ved.
Ifølge senere påskrifter er dokumentet tinglest 1664 i Nordfjord og Sunnfjord, 26. juni 1671
på Bergen rådstue, og 24., 26., 28. og 29. juli 1682 i Sogndal, Solvorn og på Dalsøren tingstue
i Indre Sogn.
Gave fra løytnant J. K. Garmann.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 20, april. Bergen
Cathrina Rudolphi enke etter Hans Rasch, har med samtykke av sin verge Søffren
Thommessøn, procurator i Bergen solgt il conrektor Claus Nilssøn Bleching og hans hustru
Magdalena Bart en haveplass ”Undertaget saa meget grund, som Jørgen Styrmann hus nå står
på”.
Skjøtet er skrevet på baksiden av et tidligere pergamentsskjøte vedrørende samme havegrunn
datert Bergen, 27. april: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 30. april. Kjøbenhavn
Frederik III overdrar til borgermester Søffren Jensen i Bergen et stykke av byens ødegrunner
som ligger ved siden av hans tilkjøpte grunn på Stølen.
Stemplet papir, kongens underskrift samt rester etter det kongelige segl.
Gave fra dr. Marius Meyer 1926.
Ladegårdens dokumenter, nr. 8.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 30. juli. Kjøbenhavn
Avskrift.
Kong Frederik III stadfester og godkjenner de privilegier m.m. han selv og hans forgjengere
har gitt Bergen og byens borgere.
Se Christian V’s stadfestelse av dokumentet, dat. Kiøbenhavn, 8. februar 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 31. juli. Kjøbenhavn
Avskrift.
Kong Frederik III stadfester, at erkebiskop Hans Svane med sin hustru Maria Fuirens
samtykke har ifølge skjøte, datert 8. april 1662, også solgt gårdene, Eldalen i Vik Sogn,
Årøyane i Sande Sogn og Øen i Dale Sogn i Sunnfjord til Laurit Olsen Sand, handelsmann i
Bergen, og hans hustru Maren Hansdatter, Gårdene var en del av det jordgods i Sunnfjord
som kongen hadde overdratt og solgt til erkebiskopen.
2 avskrifter av originalen, på pergament. Tilhører nå Riksarkivet, Oslo.
Den ene er avskrevet 1834 og har en påskrift av stiftamtmann W.F.K. Christie, den andre er
Riksarkivets avskrift, datert 28. aug. l889, og overlevert Bergens Museum 26.1.1904 av
justissekretær Frederik Martin Budtz Steen.
Mikrofilm av pergamentsbrev er vedlagt.
Se også avskrift av skjøte, datert Kjøbenhavn, 28. mars 1662.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 11. august. Bergen
Avskrift.
Henrik Jung, Helmer Meyer, David Middeltun og Henrik Janssen, borgere i Bergen, var 7.
aug. 1662 tilkalt av Severin Jenssen og Ove Jenssen, borgermestere i Bergen, for å foreta
oppmåling av Robbert Breisers grunn utenfor Nykirken, som han for en tid siden hadde kjøpt
av Johan Lude den unge. Noen dager etterpå oppmåler de grunnen etter Robbertena anvisning
i nærvær av Selge Søffrenssen, fullmektig for grunnherren, rådmann Iver Christensen, og
fastsetter den årlige grunnleie til to danske mark.
Avskrevet på papir etter originalen i året 1702.
Se også avskrift av skjøte, datert Bergen, 25. august 1662.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 25. august. Bergen
Avskrift.
Robbert Breiser, borger i Bergen, har med sin hustru Synneve Steffensdatters samtykke solgt
til Jacob Nielssen og hans hustru Jodske Dambsdatter to gamle sjøboder utenfor Nykirken på
den søndre side øverst i avdøde Jan de Langes sjøgård. Han hadde først tilbudt sjøbodene til
grunnherren, rådmann Iver Christenssen. Jørgen Hardie Kipper og David Middeltun har på
anmodning forseglet skjøtet.
Avskrevet på papir etter originalen i året 1702.
Se også avskrift av oppmålingsbrev, datert Bergen, 11. august 1662.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 29. august. Orningsvollen (Stord, Hordaland)
Bernt Orning til Vatnegaard, kongens skipshøvedsmann, har med sin hustru Fru Sidsel Juels
vilje og samtykke solgt hennes odelsgård Huse i Kinsarvik prestegjeld i Hardanger til
Laurits Lauritssøn, handelsmann i Bergen og nå boende i Kinsarvik.
Papir, Bernt Ornings segl påtrykt.
Ifølge senere påskrift er skjøtet tinglest på Vines (i Kinsarvik) 4. september 1662.
Avskrift vedlagt.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1662, 11. september. Kjøbenhavn
Kong Frederik III kunngjør og stadfester, at ettersom han hadde overlatt til erkebiskop Hans
Svane gårdene Naustdal og Gjølanger i Sunnfjord etter en gammel jordebok hvor det dog ikke
var innført at lagmann Hans Hanssen i Bergen var blitt tildelt de samme gårder ved et
makeskifte, så overdrar og skjøter han nå til lagmannen etter hans eget ønske kronens gårder
ved navn Flatøy, Kongsøy og Herdla ved Bergen som vederlag for gårdene i Sunnfjord.
Pergament. Frederik III’s egenhendige underskrift, seglet mangler.
Dokid:
UBB Diplom
I662, 11. oktober. Bergen
Herman Garmann, generalforvalter nordenfjells og rådmann i Bergen, har utleiet til Johan
Kneesbeck en av Seims og Sandvikens underliggende grunner i Bergen. Grunnen, som ligger
ved Bradbenken i Dreggen, hadde Johan Kneesbeck kjøpt av Peder Pinde. Den årlige
grunnnleien er på 4 mark.
Pergament, seglet henger ved.
Påskrift av 8. juni 1684 (?) av Johan Kneesbeck (med påtrykt lakksegl).
Dokumentet er fremlagt for Bergens rådstuerett 1. aug. 1709.
Dokid:
UBB Diplom
1663. 12. januar. Bergen
Lagmann Hans Hanssen i Bergen og generaltollforvalter Herman Garman har solgt til Rasmus
Pedersen, sogneprest i Strandebarm prestegjeld, og hans hustru Magdalene Lauritsdatter
Galtung, gården Håbrekke i Strandebarm skiprede som tidligere var kirkegods.
Stemplet papir. 2 påtrykte lakksegl, påtegninger.
Kopi av dokumentet samt eldre notat om gården Håbrekke vedlagt.
Overført fra Ms 234.b.
Dokid:
UBB Diplom
1663, 29. januar. Bergen
Michel Berens og Berendt Hase forstandere for den kontoriske kirke til St. Martin i Bergen
har med kjøpmanns samtykke utleiet til Samuel Peerssen og hans hustru Maren Sørensdatter
en tredjedel av en grunn som kalles Stenkjelleren eller Bakken og som tilhører St. Martin
kirke. Den årlige grunnleie er 12 danske skilling.
Pergament, seglet mangler tysk tekst.
Dokid:
UBB Diplom
1663, 9. april. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Jon Jenssen Let og hans hustru Anne
Olluffsd.atter en av Munkelliv klosters tidligere grunner hvor det er bygget en sjøbod med
loft. Grunnen ligger utenfor Muren på den nordre side i Altonagården. Den årlige grunnleie er
to mark.
Pergament, Bergens bysegl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1663, 31. august. Bergen
Fredrik Nielssen Busch, borger i Ringkøbing på Jylland, har solgt til Christoffer Gregerssen,
tollbodskriver i Bergen, en tiendepart av en enghage nedenfor vektertårnet ved Nøstet samt
leie av flere grunner som han hadde arvet etter sine av foreldre. Byskriver Rana Thomessen
og Axel Lauritssen har på anmodning forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte segl.
Dokumentet er fremlagt i Bergens bytingsrett 8. desember 1812.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Om andre diplomer vedrørende samme sak, se diplom, datert Bergenhus, 4. desember 1657.
Dokid:
UBB Diplom
1663, 30. oktober. Ivershus (Strandebarm, Hordaland)
Rasmus Pedersden, sogneprest i Strandebarm, oppfordrer almuen til å understøtte og hjelpe
Torbein Øfsthus på Varaldssøy og hans familie i deres store nød kommende vinted da hans
våningshus og låve m.m. er blitt ødelagt av brann. Han anmoder prestene at de må gjøre dette
kjent for sine tilhørere.
Papir, rester av et påtrykt segl.
Gave fra Holck.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 11. februar. Bergen
Axel Lauritssen, borger i Bergen og laugsverge for avdøde Jens Kempes barn, Peder og Niels
Jenssønner og Lene (?) Jensdatter, har på deres vegne solgt til Iver Nielesen Busch og hans
hustru Karen Mikkelsdatter en tiendepart i en enghage nedenfor vektertårnet som de hadde
arvet etter sin farmor Adelus Jacobsdatter. Mikkel Jacobssen og Johan Schrøder har på
anmodning forseglet skjøtet sammen med Margrete, deres mor, og laugvergen.
Papir, 4 påtrykte segl.
Dokumentet er fremlagt for Bergens bytingsrett 8. desember 1812.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Om andre diplomer vedrørende samme sak, se diplom, datert Bergenhus, 4. desember 1657.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 12. februar. Bergen
Christoffer Gregerssøn, tollskriver i Bergen, har solgt til Iver Nielssen Busch og hans hustru
Karen Mikkelsdatter en tiendepart i en enghage nedenfor vektertårnet, som han tidligere
hadde kjøpt av Fredrik Nielssen Busch, borger i Ringkøbing på Jylland, og som han igjen
hadde arvet etter sine avdøde foreldre, Niels Fredrikseen Busch og Adelus Jacobsdatter,
Henrik Jung og Bertel Helmiccssen har underskrevet skjøtet.
Papir, 1 påtrykt segl (tilhører Christoffer Gregerssøn).
Dokumentet er fremlagt i Bergens bytingsrett 8. desember 1812.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Om andre diplomer vedrørende samme sak, se diplom, datert Bergenhus, 4. desember 1657.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 18. februar. Bergen
Fire borgere i Bergen foretar et ber skriftlig befaling av Severin Jenssen og Ove Jenssen,
borgermestere i samme by, oppmåling av en grunn, som Johan Rytter hadde kjøpt av sin
svigermor, i nærvær av Anne Jeremiassen med hennes lagverge, procurator Søffren
Thomessen, samt hennes svoger Johan Rytter og grunnherren Ambrosius Hardenbeck.
Papir, 4 påtrykte segl.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 2. mars. Øfsthus (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Ole Steingrimsson på Øfshus i Hardanger overdrar til sin bror Henrik Steingrimsson en,
jordpart i gården Skeie som han hadde arvet etter sin far.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland. og
lensmann L. Lofthus.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 1. mai. Kjøbenhavn
Gabriel Marselis har gjennom sin sønn solgt og overdratt til Andr...(?) Nielssen, skriver over
Øresund tollbod, og Cordt Henrik Maecher (?) gårder og jordparter på Voss som han i 1657
hadde fått overdratt av den norske krone.
Pergament, 1 lakksegl påtrykt.
Skjøtet er en påskrift på Prederik III`s stadfestelse av overdragelsen av ovennevnte til Gabriel
Marselis, dat. Kjøbenhavn, 14. august 1657 (B): se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 11. juni. Kjøbenhavn
Christian Urne til Søgaard har solgt til Johan Friman, for valter over Halsnøy klostergods og
Hardanger amt, hans odelssetegård Hustad i Stemme prestegjeld i Romsdal len samt hans
odelsgods, underlagt Hustad hovedgård, i Romsdal og Bergenhus. Han overdrar også til Johan
Friman odelsretten til gårder Ulvik som hansmtar har foræret til jomfru Margrete Huitfeldt.
Riksråd Iver Krabbe til Jordberg og kanselliråd Erik Krag til Bramminge har på anmodning
forseglet skjøtet.
Pergament, 5 segl i beinkapsler henger ved i silkesnor.
Ifølge senere påskrifter er skjøtet tinglest, 30. mars, 28. oktober 1665 og 17. juni 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 9. august. Kristiania
Avskrift.
Tøger Jenssen, sogneprest i Jostedal, klager i et brev til Titus Bulche over sine elendige vilkår
og inntekter i preste gjeldet, og ber om ny midlertidig stadfestelse og bekreftelse på at han kan
få kirkekorn fra de omkringliggende prestegjeld, de samme privilegier som hans forgjengere
har hatt, da kirkevergene ikke vil utlevere kornet før kongelig stadfestelse er gitt.
Avskrift på papir. Attestert av Peter Rotenburg, fra ca.1670 (?).
På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667:
se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 13. august. Kristiania
Avskrift.
Titus Bulche tilstår Tøger Jenssøn, sogneprest i Jostedal, 20 tønner korn fra
Kirkenes tiende i indre og ytre Sogn inntil kongelig ratifikasjon er gitt. Resolusjonen er et
svar på Tøger Jenssøns supplikk, datert Kristiania, 9. august samme år.
Avskrift på papir. Attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670 (?).
På samme blad en resolusjon fra generalmajor
Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1664, 20. oktober. Digranes (Odda, Hordaland)
Siver Jerandssøn Skjeldås har bygslet bort til Steffen Bodvarssøn et spann smørs leie i sin
odelsjord Tveito i Røldal sogn.
Papir, Siver Jerandssøns bumerke.
Ifølge påskrift, datert Skjeldviken, 5. mars 1677, har Haldor Arnessøn på Kambestad utleiet til
nevnte Steffen en jordpart i samme gård: se også katalogseddel på denne dato.
Gave fra Arnoldus Koren.
Dokid:
UBB Diplom
1665, 29. Januar.
Michel Berens og Berendt Hase, forstandere for den kontorske kirke til St. Martin i Bergen,
har med en kjøpmanns samtykke utleiet til Samuel Peerssen og hans hustru Maren en
tredjedel av en grunn som kalles Stenkielleren eller Bakken og som tilhører St. Martin kirke.
Den årlige grunnleie er 12 danske Skilling.
Pergament. Seglet mangler, tysk tekst.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1665, 10. mars. Kjøbenhavn
Peter Reedts til Tygestrup, kansler, riksråd og befalingsmann over Hadeland, øvre Romerike,
Buskerud og Ringerike amt, har solgt til doktor Diderich Eichhoff i Bergen og hans hustru
Wein Andersdatter Bues sine gårder og gårdparter i Vereide, Hornindal og Rugsund sogn i
Nordfjord. Jordgodset oppregnes. Azel Sehested til Stovgaard og Markor Rodsteen til Lerbæk
har på anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. Seglene mangler, men 3 tomme trekapsler henger ved.
Ifølge påskrift er skjøtet tinglest i Nordfjord lit juli 1665.
Se også skjøte, datert Kjøbenhavn, 30. januar 1666.
Dokid:
UBB Diplom
1665, 10. mai. Oslo (Akershus)
Ulrik Frederik Gyldenleve til Kalø, statholder i Norge og befalingsmann over Akershus og
underliggende amter, har på kongens vegne stadfestet og samtykket at Brede Hammer,
tidligere slottspredikant på Akershus og sogneprest i Aker, er lovlig kallet og utvalgt av
sognefolket i Fron prestegjeld med tilliggende annekser. Setorp, Kvam og Kvikne, til deres
sogneprest og sjelesørger.
Papir. Ulrik Frederik Gyldenløves segl påtrykt, samt hans egenhendige underskrift.
Ifølge påskrift er statholderens kollas forkynt for den menige almue i Fron hovedkirke 17. juni
samme år.
Dokid:
UBB Diplom
1666, 18, januar. Bergen
Jens Ibssøn, fullmektig for Christian Friis til Kragerup, kansler riksråd og befalingsmann over
St. Knuds kloster, har på hans vegne utleiet til Anders Jonssøn borger i Bergen og hans hustru
Margrete Jørgensdatter en av Munkelivs klosters grunner om ligger ute på Stranden ovenfor
allfarveien ut til Kort Piilsmuget. Den årlige grunnleie er 3 riksort.
Pergament, seglet henger ved i kapsel.
Dokid:
UBB Diplom
1666, 30. januar. Kjøbenhavn
Peter Reedtz til Tygestrup, kansler, riksråd og befalingsmann over Hadeland Øvre Romerike,
Buskerud og Ringerike amt, har solgt til Søfren Nielssen Fox, fogd over Nordhordland
fogderi i Bergenhus stift, sitt jordgods som ligger i Skjold, Sotra, Mjelde og Lindås skipreder.
Godset oppregnes. Axel Sehested til Stovgaard og Markor Rodsteen til Lerbæk har på
anmodning forseglet skjøtet.
Pergament. Axel Sehesteds segl henger ved, de 2 øvrige mangler.
Ifølge påskrift ble skjøtet 21. juni samme år tinglest i Mjelde skiprede.
Gave fra apoteker J.S. Bull.
Se også skjøte datert Kjøbenhavn, 10. mars 1665.
Dokid:
UBB Diplom
1666, 12. mars. Bergen
Rektor Claudius Nicolai Bleching (Claus Nilssøn Bleching) har solgt til Jørgen Janssøn
Styrmand en haveplass. Kjøperen har selv betalt den resterende to års grunnleie på en
riksdaler og 10 skilling til fattighuset.
Skjøtet er skrevet på baksiden av et tidligere pergamentsskjøte vedrørende samme havegrunn,
datert Bergen 27. april 1647: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1666, 16. oktober. Bergen
På befaling av statholder Ulrik Frederik Gyldenløve og generalmajor Georg Reichwein
oppmåler seks borgere i Bergen en grunn i Sydnes ved rådmann Richert Cornelissens
enghage, som Laurits Lauritseen Rosenberg har mottatt av byen til vederlag for hans avståtte
grunn til Fredriksbergs festning og for en grunn som er utlagt til almening etter forrige brann.
De fastsetter hans grunnleie til byen til 1 ½ riksdaler.
Papir, merker etter 5 av 6 opprinnelige påtrykte selg.
Første del av dokumentet er sannsynligvis gått tapt. Det var antagelig en kopi av et brev vedr.
Laurits Rosenbergs avståtte grunn.
Se også diplom, datert København, 6. mars 1669.
Dokid:
UBB Diplom
1667, 20. februar. Jostedal, prestegården (Sogn og Fjordane)
Avskrift.
Theocharus Johannis Breonis (Tøger Jenssen), sogneprest i Jostedal, klager i et brev til
generalmajor Georg Reichwein over sine usle og ringe inntekter, og ber ham påby
kirkevergene i de omkringliggende prestegjeld at de også i år vil utlevere til ham de 20 tønner
korn, så hans sognebarn ikke vil miste sin sjelesørger på grunn av hungersnød.
Avskrift på papir. Attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670 (?).
På samme blad en resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen, 6. mars 1667:
se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1667, 6. mars. Bergen
Avskrift.
Resolusjon fra generalmajor Georg Reichwein hvor han påbvr
kirkevergene i Sogn å utlevere de 20 tønner kirkekorn til sognepresten i Jostedal.
Avskrift på papir, attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1670.
Jfr. også på samme blad tidligere resolusjoner og suplikker om samme sak, datert 28. okt.
1656, 5. mai 1653, 9. aug. 1664, 3. aug. 1564 og 20. febr. 1667.
Dokid:
UBB Diplom
1667, 14. mars. Leikanger (Sogn og Fjordane)
Sorenskriveren Christen Jenssen og seks lagrettemenn dømmer i en sak mellom presten Jens
Bugge og bøndene Tord og Johannes Rare, om en del gods som prestebolet eier i gårdene
deres. Partene har tilhørt den forrige presten, Erik Iversøn (Nordal), men er av hans enke Lene
Splidsdsdatter makeskiftet mot gården Hove i Fresvik. Jens Bugge beviser med kjøpebrev at
Erik Iversøn i sin tid har kjøpt 3 parter i Hamre, og brukerne dømmes til å betale den
landskyld som før er fastsatt.
Papir, Christen Jenssens underskrift + 7 segl.
Jfr. makeskiftebrev av 1654, 9. mars – Leikanger.
Dokid:
UBB Diplom
1667, 4. september. Bergen
Mekler Casper Wallhorn i Bergen med samtykke av sin hustru Grette Aarendtzdatter Bryssell
utsteder det manglende skjøte på sitt gatehus og grunn med nedenforliggende stenkjeller som
ligger på stranden, som han allerede i 1663 hadde solgt til Røerick Senneken og hans hustru
Klarcke Tevesdatter. Claus von Recken og Giert Doett, borgere i Bergen, har på anmodning
underskrevet og forseglet skjøtet.
Pergament, 3 segl i kapsler henger ved.
Ifølge påskrnft er skjøtet innført i byens skjøtebok 19. september samme år.
Gave fra Michael Wallem.
Dokid:
UBB Diplom
1667, 12. desember. Bergenhus
Bernt Hilderman har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på
Bergenhus, et våningshus som er bygget på Friderich Bertelsens grunn ute i Dreggen.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 9.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 23. april. Bergen
President samt borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Peter Karllsen Winchlær og hans
hustru Kiersten Trundsdatter en av Munkelivs tidligere grunner, som Peter for en tid siden
hadde kjøpt av skredder Jens Jacobsen og som ligger oppe i avdøde Jan Brysselsmug.
Grunnen var en del av kongens eiendommer i i Bergen som han ifølge kongelig brev, datert 4.
febr. 1661, hadde skjenket byen. Den årlige grunnleie er 1 riksort.
Pergament, Bergen bysegl henger ved i trekapsel.
Dokuemtet har sannsynligvis tilhørt Knappmakerlauget.
Se også diplom, datert Bergen, 24. aug. 1647.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 1. mai. Bergen
Cathrina Munthe, borgermester Søffren Jensens enke, har solgt til Johan Caspar de Cicignon,
oberst og kommandant på Bergenhus, en grunn med lade, stall og ildhus som ligger mellom
Sandviken og Svartzberg, dessuten har hun solgt til ham en annen grunn som ligger under
Fredriksborg.
Stemlet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 10.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 2. mai. Lysekloster (Os, Hordaland)
Avskrift.
Introduksjonsbrev for Tøger Jenssøn, sogneprest i Jostedal, til prost Peder Olssøn Hanning i
Sogndal. Brevet er underskrevet av borgermester og stiftskriver Niels Hanssen i Bergen.
Avskrift på papir, attestert av Peter Rotenburg, fra ca. 1679 (?). På samme blad en resolusjon
fra generalmajor Georg Reichwein, datert Bergen 6. mars 1667: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 20. mai. Bergen
Abraham Pedersen i Bergen har solgt et hus til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 11.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 25. mai. Bergen
Hendrich Ridder har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på
Bergenhus, et hus ved oberstens have.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 12.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 24. desember. Bergen
Catharine Ludvigsdatter Munthe, borgermester Søffren Jensens enke, har solgt til Eilert
Halvorsen i Bergen og hans hustru Anne Pittersdatter en grunn med påbygget hus samt en
sjøbod med loft som ligger ute på Nordnes nedenfor avdøde Hans Tygesens hus. Den årlige
grunnleie er 12 skilling. Rådmann Iver Christensen og Hans Wilchensen, hospitalforstander i
Bergen, har på anmodning forseglet og underskrevet sammen med henne.
Papir, rester etter 3 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 5. mars. Bergen
Morgens Sivertssen i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberts og
kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som
han nå bebor.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 12.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 5. mars. Bergen
Henrich Fischer i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som
han nå bebor.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 14.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 5. mars. Bergen
Erich Joensen i Bergen selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus, alle rettigheter han har i grunner og hus i Lille-Sandviken.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumeter, nr. 15.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 6. mars. Kjøbenhavn
Kong Frederik III stadfester, at president samt borgermestere og råd i Bergen ifølge skjøte,
dat. 14, jan. 1667, på befaling av statholder Ulrik Fredrik Gyldenløve og generalmajor Georg
Reichwein har overdratt til Laurits Rosenberg og hans hustru Mette Willumsdatter et stykke
av byens femark ute i Sydnes som vederlag for hans avståtte grunn på Nordnes til
Fredriksbergs festning og for en annen grunn som for en tid siden ble utlagt til almening.
Grunnleien av marken ble 2 riksdaler.
Pergament, kongens segl henger ved.
Han har også underskrevet skjøtet sammen med Peder Schumacher (Griffenfeld).
Ifølge påskrift 8. mai 1854 er dokumentet gitt til Bergens Museum av grunnens daværende
eier, Mons Sørensen.
Frk. C. Abels avskrift vedlagt, attestert 11.5.1932 av A.M. Wiesener.
Se også oppmålingsbrev, dat. Bergen 16. okt. 1666.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 1. august. Bergen
Barbara, Just Meyers enke, selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus, sin grunn med hus som ligger på Stølen,
Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 16.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 29. desember. Bergen
Arnoldus Hanssen de Fine, lesemester i Bergen og sogneprest i Bergen har med sin hustru
Maren Søffrensdatter samt hennes medarvingers samtykke solgt til Johan Caspar de Cicignon,
oberst og kommandant på Bergenhus, og hans hustru Anna Sophia Hagedorn, en del av sine
eiendommer som ligger overfor Lille-Sandviken.
Stemplet papir, rester etter 4 påtrykte segl.
Gave 1926 fra Marius Meyer. Ladegårdens dokumenter, nr. 17.
Dokid:
UBB Diplom
1670, 7. juli. Bergen
Wallentin Lauritzen Slede fra Korsør, født på gården Kjærland i Kvinnherad skiprede i
Sunnhordland, selger og skjøter til sin bror Sambson Lauritzen Slede sin andel i gården
Kjærland som ifølge et skiftebrev arvelig var tilfalt ham. Salgssummen var 80 riksdaler.
Stemplet papir, rester etter i påtrykt segl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1670, 13. juli. Ullensvang (Hordaland)
Et gjeldsbrev fra sogneprest Henrik Tobiassen i Kinsarvik prestegjeld til hans svoger fogd
Hans Hanssøn i Hardanger.
Papir. Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1670, 24. august. Bergen
Hans Zierlingh og Johan Fredrichsen, som ved en dom var blitt tilkjent avdøde Lyder Schøtts
hus og grunner da hans sønn Henrik Lydersen ikke ville befatte seg med dem, har solgt til
Diederich Gierding Lyder Schetts gatehus, en stor bjelkekjeller samt fem sjøboder med
underliggende grunner m.m. som ligger på Stranden i Bergen. De mottok i betaling 1100
riksdaler og 3 rosenobler. Lyder Fasting, Peder Madtzen og Cornelius Rydtzer har
underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Hans Zierlingh og Johan Fredrichsen.
Pergament. Alle 5 segl mangler, bare seglremmene henger ved.
Ifølge påskrift har skjøtet vært fremlagt på rådstuen i Bergen 14. desember 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1670, 30. september. Bergen
Christoffer Kordtz og Herman Schult, overformyndere i Nykirken sogn, samt Jacob
Christensen, formynder for avdøde Reinholt Jenssens umyndige sønn, har solgt til Giertrud
Michellsdatter Reinholt Jenssens gatehus og kjeller med inventar samt en sjøbod, alt sammen
med underliggende grunner i avdøde Teves Jansens sjøgård ute på stranden i Nykirken sogn.
Eiendommen var først blitt solgt til avdøde Iver Christensen, men var på Giertruds anmodning
blitt avgitt til henne. Iver Christensen og Olluff Andersen Lessøe har på anmodning forseglet
og underskrevet skjøtet.
Pergament, 5 segl henger ved i kapsel.
Dokid:
UBB Diplom
1670, 12. oktober. Kjøbenhavn
Kong Christian V stadfester at Jacob Jocumsen Kirsebom som sogneprest til Sogndal skal ha
hele inntekten av prestebolet.
Papir, Christian V’s underskrift og rester av hans påtrykte segl.
Peder Schumacher Griffenfeld har også underskrevet brevet.
Dokid:
UBB Diplom
1670, 24. oktober. Espeland (Granvin, Hordaland)
Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, samt to
lagrettemenn i Granvin kunngjør et skifte av avdøde Johannes Jøres og hans hustrus etterlatte
gods mellom deres fire barn ved navn Knut, Nils, Guri og Randvei.
Papir, merker etter påtrykte segl.
På samme blad et skifte mellom de fire ovennevnte barn av deres bestefar Omund Espelands
etterlatte odelsgods, dat. Espeland, 9. desember 1677: se også katalogseddel på denne dato.
Originalen har tilhørt Th. Haukenæs.
Professor Haakon Sheteligs avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1670, 28. desember. Øystese (Kvam, Hordaland)
Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju
lagrettemen i Øystese skiprede kunngjør, at Hågen Stensen på Sandven, på anmodning av
Torbjørn Bu i Kinsarvik på vegne av sin svigermor Astri Siversdatter Bu, ga avkall på all
ytterligere arv etter hans hustru Guri Pedersdatters bror Laurits Pedersen, som var Astris
avdøde mann.
Papir, merker etter 8 påtrykte segl.
På samme blad et brev vedrørende samme sak, datert Hause, 8. mai 1671.
Dokid:
UBB Diplom
1671, 7. februar. Kjøbenhavn
Kommercekollegiets brev til Bergens Magistrat om at kongen har opprettet dette kongelige
kollegium til å fremme byenes handel og håndverk m.m. Kommercekollegiet anmoder
Bergens Magistrat å meddele dem de midler som kan fremme disse formål i Bergen. Ulrik
Frederik Gyldenløve, Jens Juel, Peder Pedersen Lerche og Hans Nansen d.y. m.fl. har
underskrevet brevet.
Papir, 2 beskr. folioark.
Ifølge den gamle seddelkatalogen lå dette dokument inntil 1937 blant Bergens Guldsmedlaugs
dokumenter, hvorfra det ble uttatt og overført til Diplomsamlingen.
Dokid:
UBB Diplom
1671, 8. februar. Kjøbenhavn
Kong Christian V stadfester de privilegier m.m. Frederik III i følge kongelig brev, dat.
Kjøbenhavn, 30. juli 1662, har gitt Bergen by og dens borgere.
Pergament. 2 bl. Christian V’s og Peder Schumacher Griffenfelds underskrifter, seglet
mangler.
Ifølge påskrift har dokumentet vært publisert for retten på Bergen rådstue 21. desember
samme år og de følgende år inntil 1684.
Dokid:
UBB Diplom
1671, 15. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Gert Henriksøn Miltzow, sogneprest og prost på Voss, stevner for retten, Peder Ronve og
hans mor Guri Ronve for ikke å ha betalt for de rettigheter av den jord de bruker i Ronve
m.m., Laurits Mala fordi han fremdeles bruker jorden Mala som han hadde oppsagt til fordel
for leilendingen Thomas Anderssen, og Sjur Nyre fordi han har latt husene på gården forfalle
og råtne bort så to av leilendingene må fraflytte gården. Prosten mener disse overtredelser og
forsømmelser er til stor skade for de fattige.
Papir, Gert Henriksøn Miltzows egenhendige underskrift.
Ifølge påskrift har dokumentet vært fremlagt i retten 25. mars 1712 (?).
Gave fra Ole Gjerager.
Dokid:
UBB Diplom
1671, 8. mai. Hause (Kinsarvik, Hordaland)
Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju
lagrettemenn i Kinsarvik Sogn kunngjør, at Torbjørn Pedersen Bu, på anmodning av Endre
Tveisme på vegne av sin svigermor Astri Siversdatter Bu, ga avkall på all ytterligere arv etter
sin bror Laurits Pedersen, som var Astris avdøde mann.
Papir, merker etter 8 påtrykte segl.
På samme blad et brev vedrørende samme sak, datert Øystese, 28. desember 1670: se under
denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1671, 14. juni. Bergen
Fotokopi.
Herman Garman, president i Bergen og forvalter over det kongelige gods Nordenfjells som
før har ligget under Seim og Sandvik, samtykker og stadfester på kongens vegne, at Peder
Finde, sogneprest i Førde, har solgt til Just Henrichsen Farnou i Bergen og hans hustru
Susanne Dirichsdatter Precht et hus med grunn i Dreggen, som hans hustru Anne
Rasmusdatter Stoud hadde arvet etter sin far, tidligere borgermester Rasmus Larsen. Den
årlige grunnleie til grunnherren eller forvalteren er en riksort.
Fotokopi og transkribsjon av dokumentet, hver i 2 eksemplarer.
Originalen tilhører Bergens offentlige Bibliotek.
Se også kopi av skjøte, datert Bergen, 12. desember 1655.
Dokid:
UBB Diplom
1672, 3. juli. Flatråker (Tysnes, Hordaland)
Åker- og engdelingsbrev mellom leilendinger på gården Flatråker på Tysnes.
Avskrift 1925.
Se Ms 1924.F. (Johannes Sundvors slektshistorisk opptegn II).
Dokid:
UBB Diplom
1674, 9. januar. Bergen
Unge Jan Schrøder, Ties Caspersen Neffuerman, Jacob Wille og Peder Nielsen, på egne
vegne, og på Anne Jespersdatter Schrøders vegne, samt avdøde Jesper Schrøders barn og
arvinger har solgt til sin svoger og medarving, Daniel Wolpman og hans hustru Divert
Jespersdatter Schrøder, deres avdøde fars hus i Bergen, alle de tilhørende murte kjellere samt
4 sjøboder nede i sjøgården, alt med underliggende odelsgrunner.
Pergament. Rester av 3 segl samt 2 tomme trekapsler henger ved.
Ifølge påskrift ble skjøtet bevilget innført i byens skjøtebok 17. januar 1678.
Dokid:
UBB Diplom
1674, 12. juni. Lutre (Kinsarvik, Hordaland)
Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Lysekloster og Hardanger len, og sju lagrettemenn i
Kinsarvik dømmer Ole Huse til å betale landskyld av en jordpart i Huse, tilhørende Laurits
Lauritssen. Ole har ikke betalt første bygsel til Laurits, og hevder at han har fått lov til å bruke
gårdparten av Margrete Tollaksdatter, fogdens hustru, og at Laurits ikke har krav på
landskyld.
Papir, merker etter påtrykte segl.
Ifølge påskrift av fogd Hans Hanssen, dat. 20. jan. 1675, må Ole Huse rette seg etter denne
dom såfremt han ikke vil ha inndradd en del av sitt odelsgods m.m.
På dokumentets 4. side har Laurits kvittert for å ha mottatt av Ole 2 riksdaler og en ort i kost
og tæring. Her er også påskrevet at dommen ble lest for Ole Huse 21. des. 1674.
Dokid:
UBB Diplom
1674, 26. oktober. Måkestad (Ullensvang, Hordaland)
Amund Johansen og Torbjørn Siversen, som begge bor på Isberg i Odda Sogn, har solgt til
Haldor Arnesen på Kambestad, lensmann i Ullensvang, deres odelsparter i Isberg som de
hadde arvet etter sine avdøde foreldre. I betaling mottok Amund 15 riksdaler og Torbjørn 2 ½
riksdaler. Lars Jordal, lensmann i Odda sogn, og Iver Reiseter har på anmodning forseglet
skjøtet.
Papir, 2 bumerker samt merker etter 2 påtrykte segl.
På samme blad et skjøte, vedrørende en jordpart i Isberg til Haldor Arnesen, dat. Kambestad,
2. apr. 1679: se også katalogseddel på denne dato.
Ifølge påskrift har dokumentet vært fremlagt i retten, 2. apr. 1679, okt. 1702 og 12. mai 1708.
Dokid:
UBB Diplom
1674, 2. november. Tjosås (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Iver Isachsen på Indre-Ålvik i Øystese skiprede avstår hele sitt arve- og odelsgods til sin
stesønn Laurits Johansen på Ørdal i Eidfjord sogn etter at stesønnen først har betalt hans
arvinger.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland og lensmann
L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1674, 2. november. Tjosås (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Sorenskriver Christen Nielsen Reff i Hardanger m.fl. var til stede på høstetinget på Tjosås da
Iver Isachsen Indre- Ålviks søsterbarn og rette arvinger, på spørsmål fra Ivers stesønn Laurits
Johansen på Ørdal i Eidfjord sogn, ga til kjenne at de hadde mottatt den arv de tilkom etter
hans stefar.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland og lensmann
L. Lofthus. Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1675, 5. mars. Bergen
Iver Christensen, rådmann i Bergen, og Abel Munthe, Peder I,ems enke, har gitt sitt samtykke
til at Peder Pedersen, provincial procureur over Bergen stift, har solgt sine foreldres gategrunn
og kjeller, som ligger ved Rosenkrantzernes almening (nåv. Østre Muralmening 14), til
Christian Dreier, handelsmann i Bergen, og hans hustru Trythe Dreiers. Som kreditorer har de
mottatt 580 riksdaler for nevnte grunn. Hans Munthe og Knud Leem, rådmenn i Bergen, har
på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet.
Pergament, 4 segl henger ved samt 1 tom kapsel.
Ifølge påskrift av Christian Dreier, dat. 4. sept. 1676, har han overdratt grunnen til sin avdøde
sønns hustru: se under denne dato.
Om andre dokumenter vedrørende samme sak: se katalogseddel på skjøte, dat. Bergen, 6.
febr. 1636
Dokid:
UBB Diplom
1675, 25. juni. Bergen
Jens Toller, lagmann i Bergen, kunngjør at en sak mellom Laurits Lauritsen og Inger Worm,
magister Jens Schjelderups enke, om skoghugst og eiendomsrett i gården Hus i Kinsarvik må
gjenopptas på nytt på åstedet. Avskrifter av rettsdokumenter for sorenskriveren i Hardanger
og lagmannen i Bergen, det tidligste dat. 25. okt. 1660, det siste dat. 21. juni 1675.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1675, 23. juli. Ask (Askvoll, Sogn og Fjordane)
Tomas Hanssen på Ask i Askvoll prestegjeld i Sunnfjord har solgt til sin svoger Stevelin
Reutz, kapellan i Luster, og hans hustru Elsebe Hansdatter sin jordpart i Øvrebø i Solvorn
som han hadde arvet etter sin farmor Maren Thruedtsdatter. Mads Søffrenssen og Henrik
Nitter har underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Ifølge påskrift, dat. Dale prestegård i Luster, 27. jan. 1681, er skjøtet blitt overdratt til Thies
Nagel: se også katalogseddel på denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1675, 28. september. København
Kopi.
Preben von Ahnen til Possnes, amtmann over Bratsberg amt, selger og skjøter til Peder
Christophersen Tønder, kommissær over Trondhjem amt, hovedgårdene, Dønnes på
Helgeland, Mindnes i Tjøtta, Hernes i Bodø prestegjeld og Sør-Gutvik i Leka, med
underliggende gårder og gods.
Xeroxkopi.
Avskrift ligger i Ms 255: Materialer til Urda. I Ms 255 ligger også et brev fra Isach Coldevin
til stiftamtmann W.F.K. Christie, dat. Dønnes, 2. des. 1839, hvor han sender ovennevnte
avskrift. Originalen var den gang i hans eie.
Dokid:
UBB Diplom
1676, 1. mai. Bergen
Job Jacobssen Dissingtound og Jacob Christenssen Baker, borgere i Bergen og formyndere for
Anna Olsdatter Lessøe, har på hennes vegne solgt til Jens Jenssen Wrede og hans hustru
Ingeborg Madsdatter Nørkier, Orein Hanssen Hoffts eiendom innenfor Vågsalmenningen,
som var overdratt Anna Olsdatter som betaling på hans skyld og gjeld. Kjøpesummen var med
skjøtningsøre 160 riksdaler. Peder Madssen Faurbøl og Johan Lorentz Bader har på
anmodning underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 4 påtrykte segl.
Se også skjøte, dat. Bergen, 15. juni 1677.
Dokid:
UBB Diplom
1676, 4. september. Bergen
Påskrift.
Christian Dreier, borger i Bergen, har overdratt til Gjertrud Hendrichsdatter Wessell, enke
etter hans sønn Hans Christiansen Dreier, en grunn og stenkjeller med derpå oppsatt bygning,
som han hadde kjøpt av Peder Pedersen ifølge skjøte, dat. Bergen, 5. mars 1675: se under
denne dato.
Teksten er en påskrift på ovennevnte skjøte, rester av Christian Dreiers påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1676, 13. november. Bergen, 3. rode nr. 19.
Christen Bertelsen, fogd i Sunnfjord, selger og overdrar til Iver Buseh, borger i Bergen og
boende på Refsøy, to sjøboder som sistnevntes svigerfar, avdøde Michel Jacobsen har eiet
i Bergen.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1677, 15. januar. Midås (Granvin, Hordaland)
Avskrift.
Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Lysekloster og Hardanger len, samt tre
lagrettemenn i Granvin kunngjør, at de på Midås 15. januar 1677 foretok et arveskifte etter
avdøde Iver Asmundssøn mellom hans etterlatte enke Anne Eriksdatter og deres to umyndige
barn, Erik og Lars.
Avskrift av professor Haakon Shetelig av et defekt originalbrev, skrevet på papir.
Ifølge den eldre katalogen er dokumentet returnert (til eieren?) 30.3.1906.
Dokid:
UBB Diplom
1677, 5. mars. Sjeldviken (Odda, Hordaland)
Haldor Arnessøn på Kambestad i Ullensvang sogn har bygslet bort til Steffen (Bodvarssøn) et
spann smørs leie i gården (Tveito i Røldal). Ivar Reiseter og Tosten Bleie har på anmodning
forseglet brevet.
Papir, merker etter 3 påtrykte segl.
Brevet er en påskrift på en leiekontrakt mellom Siver Jerandssøn Skjeldås og Steffen
Bodvarssøn, datert Digranes, 20. oktober 1664: se under denne dato.
Gave fra Arnoldus Koren.
Dokid:
UBB Diplom
1677, 15. juni. Bergen
Ingeborg Større i Bergen har solgt til Jens Jenssen Wrede og hans hustru Ingeborg Madsdatter
sin påboende eiendom som ligger i Slaktergaten. Da hun ikke selv kan skrive, har hennes
svoger Zacharias Anderssen, rådmann i Bergen, og Jens Rasmussen på anmodning
underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 2 påtrykte segl.
Ifølge påskrift er skjøtet anvist på Bergen rådstue 21. april 1681
Se også skjøte, dat. Bergen, 1. mai 1676.
Dokid:
UBB Diplom
1677, 21. november. Bergen
Korskirkens kirkeverger, Henrik Wessel og Johan Knesbech, klager i et brev til
stiftamtmannen og biskopen i Bergen over at inntekter og rettigheter som tilkommer
Korskirken, nå i 9 år har vært tillagt Leikanger kirke i Sogn. De krever at soknepresten til
Leikanger, Jens Samuelsen Bugge, nå må tilbakebetale disse leieinntektene. De krever ham
også bøtlagt for å ha satt seg opp mot kongelig brev og vil at han skal betale
reiseomkostninger m.v. i forbindelse med saken.
Papir, Henrik Wessels og Johan Knesbechs underskrifter.
Dokumentet stammer fra Korskirkens arkiv.
Vedlagt en fortegnelse over de dokumenter fra Korskirkens arkiv som i 1869 ble deponert i
Bergens Museum.
Dokid:
UBB Diplom
1677, 9. desember. Espeland (Granvin, Hordaland)
Sorenskriver Christen Nielssen Reff foretar et skifte mellom Knut, Nils, Guri og Randvei av
deres bestefars og bestemors etterlatte odelsgods.
På samme blad et skifte mellom de fire ovennevnte barn av deres foreldres etterlatte gods, dat.
Espeland, 24. oktober 1670: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1678, 5. juli. Bergen
Avdøde Inger Worms barn, svogre og arvinger har solgt til Christoper Gaarman og hans
hustru Margrete Søfrensdatter jordgods i gårdene, Dalland, Vinnes, Boge, Skåte, Skjørsand,
Henanger og Hjortedal i Strandvik skiprede samt gården Færstad som ligger under Sandvik
gods. Ambrosius Hardenbech, Jens Søfrensen Hofman og Claus Nielsen Bleching,
skifteforvaltere, har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Inger
Worms arvinger.
Pergament, seglene mangler.
Ifølge påskrift ble skjøtet tinglest på Håvik 22. okt. s.å.
Kjøpt 1922 av Krüger, Skjørsand.
Frk. C. Abels avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1678, 24. juli. Os (Prestegården, Hordaland)
Sogneprest Christopher Garmann selger til Wiglig Lasseson Eide og Ole Endresen Lyggre to
jorder i sine gårder Henanger og Hjortedal i Strandvik skiprede med tilhørende utmark.
Avskrift (1923)
Se Ms 1924. F (Johannes Sundvors slektshistoriskeopptegn II).
Dokid:
UBB Diplom
1679, 28. januar. Bergen
Berent Middelstorp, borger i Bergen, har solgt til Caspar Bussman og hans hustru Anne
Harmensdatter Sehrøder sitt hus med grunn og haugeplass i Nykirkens sogn. Anders Jacobsen
Dischington og Johan Hosewinckel, borgere i samme by, har underskrevet og forseglet
skjøtet.
Pergament, 3 segl henger ved.
Dokid:
UBB Diplom
1679, 2. april. Kambestad (Ullensvang, Hordaland)
Jerand Johansen og Synnøve Johansdatter samt Torbjørn Siversen, på vegne av sin hustru
Herborg Johansdatter, har solgt til Haldor Arnesen Karnbestad deres rette odels parter i
gården Isberg. De fikk i betaling 1 riksdaler for hver mark smør. Lensmann Jørgen Digranes
og Laurits Digranes har på anmodning forseglet skjøtet.
Papir, merker etter 2 påtrykte segl.
På samme blad et skjøte, vedrørende en annen jordpart i Isberg til Haldor Arnesen, dat.
Måkestad, 26. okt. 1674: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1679, 22. juni. Engelgården i Bergen (Wismar)
Henrich Tamke har solgt sine nye hus, to boder med loft, i Engelgården i Bergen til Hans
Detloff for 50 riksdaler.
Papir. 1 påtrykt segl, tysk tekst.
Kopi, skrevet på stemplet papir med norsk tekst, er vedlagt.
Overført fra Ms 894.c.1 og 15.
Dokid:
UBB Diplom
1679, 5. juli. Bergen
Gabriel Arentzen, knappemaker i Bergen, har solgt til Jens Jensen Wrede og hans hustru
Ingeborg Madsdatter en stenkjeller og grunn med bygning samt en fri gang og dråpefall.
Michel Hanssen og Olaus de Rytter har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Ifølge påskrift har skjøtet vært fremlagt for retten, 21. apr., 22. aug. 1681, 13. okt. 1707.
Dessuten er det påskrevet 8. des. 1746 av eiendommens daværende eier, Jacob de Lange (?).
Dokid:
UBB Diplom
1679, 29. august. Foss (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Søffren Pedersøn (Hanning), teologistuderende, har solgt til sin svoger Hans Poulsøn
(Alstrup), sogneprest i Hafslo og hans kjæreste Margrete Pedersdatter (Hanning) jordparter i
gårdene Skjeldestad og Uglum i Sogndal skiprede. Hans bror Peder Pedersøn (Hanning)
sogneprest i Sogndal, og morbroren Anders Søfrensøn(Heiberg), sorenskriver over Indre
Sogn, har på anmodning underskrevet skjøtet.
Papir, seglene er utelatt.
Ifølge påskrift ble skjøtet tinglest på Åbyrge tingstue 11. juni 1680.
Gave fra sogneprest P.H. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1679, 24. september. Ytre-Bu (Kinsarvik, Hordaland)
Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Lysekloster og Hardanger len, samt sju
lagrettemenn i Kinsarvik tilkjenner Torbjørn Pedersen Bu bygselsretten til noen jordparter i
gården Ytre-Bu i en sak mellom ham og Iver Midnes med sine to søstre.
Papir. 6 beskr. bl., merker etter 7 påtrykte segl.
Se også lagmann Hans Lilienskiolds dom, dat. Bergen, 16. juni 1680.
Originalen av en inntatt avskrift av en overenskomst, dat. Ytre-Bu, 28. nov. 1657, er også
bevart; se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1680, 24. april. Bergen
Agnete Dominicus (datter), enke etter Tiil van Høwen, har med samtykke av sin bror Teues
Dominicus solgt til Henrich Buss og hans hustru Marie Balle et hus med grunn og hage som
ligger ytterst på Nordnes. Den årlige grunnleie er en riksort. Zendt Carstensen Vildenrath og
Dirich Gerding har på anmodning også underskrevet skjøtet.
Papir.
Jfr. også skjøter, dat. Bergen, 14. april 1681, 5. mai 1698.
Dokid:
UBB Diplom
1680, 8. mai. Engelgården, Bergen
Hans Detloff(sen) har solgt 2 nye boder med loft og underliggende grunn i Engelgården til
Johan Schrøder.
Stemplet papir. 1 påtrykt segl, tysk tekst.
Overført fra Ms 894.c.2.
Dokid:
UBB Diplom
1680, 18. juni. Bergen
Dom avsagt av Hans Lilienskiold, lagmann i Bergen, som holder ved makt en innstevnet dom,
dat. Ytre-Bu, 24. sept. 1679, vedr. bygselsretten til noen jordparter i Ytre-Bu; se også under
nevnte dato. I dommen er inntatt stattholder Ulrik Frederik Gyldenløves stevning, dat.
Bergenhus, 24. mars 1680, sorenskriver Christen Nielssen Reffs svar på stevningen, dat.
Hesthammer, 11. juni s.å. samt innlegg fra partene i saken, Laurits Lauritsen på vegne av
Mallene Andersdatter og hennes søsken, og Torbjørn Pedersen på egne vegne.
Papir. 12 beskr. Bl, 1 lakksegl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1680, 28. september. Strandvik (Hordaland)
Skjøte på en jordpart i gården Skjørsand i Fusa fra klokker Anders Torbeinsen i Os
prestegjeld til sogneprest Christopher Garman.
Papir.
Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1680, 23. november. Bergen
Mads Søfrensen, klokker til Hammer prestegjeld i Nordhordland, har solgt til Iver Busch,
borger i Bergen og boende på Refsøy, og hans hustru Karen Michelsdatter en grunn som
ligger på den nedre side av Markeveien ved det gamle vektertårn. Eiendommen hadde han
kjøpt av Henrik Oelsten, tidligere borger i Bergen og formynder for Anne Horkens barn.
Evert Robbertsen og Valentin Berlin har underskrevet skjøtet.
Papir.
Skjøtet er fremlagt i retten i Bergen 6. des. 1812.
Om andre brev vedrørende samme sak, se diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket.
Dokid:
UBB Diplom
1681, 27. januar. Kvandal (Kinsarvik, Hordaland)
Avskrift.
På anmodning av Helge Tyssedal ber Laurits Olsen på Kvandal m.fl. Laurits Staen vise dem
det riktige grenseskille mellom gårdene Tyssedal og Skjeggedal. Hans utsagn blir bekreftet og
forseglet.
Maskinskrevet avskrift, dat. 22.10.1955.
Ingen opplysninger om originalen og hvor den eventuelt befinner seg.
Dokid:
UBB Diplom
1681, 27. januar. Dale (Luster, Sogn og Fjordane)
Påskrift.
Stevelin Adamssen Reutz, sogneprest i Luster, har overdratt skjøtet på en jordpart i gården
Øvrebø i Solvorn til Thies Nagel, borger i Bergen.
Papi, Stevelin Reutz’ underskrift og påtrykte lakksegl.
Teksten er en påskrift på skjøte, dat. Ask i Askvoll, 23. juli 1675: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1681, 13. april. Mundheim (Strandebarm, Hordaland)
Skriftebrev.
Jetle Gertzen arver etter sin på barselseng avdøde hustru Torbjør Olsdatter.
Avskrift 1935, skriftebrev.
Se Ms 1924. F. (Johannes Sundvors slektshistoriske opptegn II).
Dokid:
UBB Diplom
1681, 14. april. Bergen
Henrik Busch i Bergen har med sin hustru Marie Balles samtykke solgt til Marcus Steensen
og hans hustru Barbra Henriksdatter Gewers et hus med grunn og hage ytterst på Nordnes.
Den årlige grunnleie er en riksort. Jens Christensen og Hans Brodersen har på anmodning
underskrevet skjøtet.
Papir, 1 påtrykt segl.
Jfr. også skjøter, dat Bergen, 24. april 1680 og 5. mai 1698.
Dokid:
UBB Diplom
1681, 8. september. Bergen
Avskrift.
Karen Jakobsdatter, enke etter fogd Jens Madsen i Sunnfjord, har solgt til Askild Knudsen,
lagrettemann i Ållendfit skiprede, en halv laup smør og en halv tønne malt i gården Haugsdal
i nevnte skiprede, som Askild selv bor på og bruker.
Avskrift av originalen, på papir, som den gang tilhørte gårdbruker Mons Hauge, Osterøy.
Dokid:
UBB Diplom
1682, 18. februar. Bergen
Avskrift.
Laurits Sørensen, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Ludvig Midelstorph det ene (?)
hus med grunn og kjellere hvor avdøde kommersråd Hans Lilienskjold hadde bodd, samt den
nestnederste sjøbod i (Smørs)gården.
Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift.
Xeroxkopi.
Originalavskrift, se Ms 654.2.i.
Dokid:
UBB Diplom
1682, 10. mars. Bergen
Oldermann Harmen Dürloff og sekretær Bernhard Elhers ved det hanseatiske kontor i Bergen
utsteder en attest eller takkebrev til Albert Meyer, som vil “sein alhie getragenes Officium
resigniren”, og derfor ber om “ein honorificum Testimonium und schriftliches Zeügnüs oder
Abscheides Brief”. Albert Meyer har vært ved det bergenske kontor siden 1664, er “1673 d.
31. octobr: in unsern contoirischen kauffmans Zahl… eligiret worden”, dernest “Anno 1676 d.
14. Octobris… zu einem Eltermann eligiret”. Når han nå trekker seg tilbake, gir kontoret han
sin beste takk og anbefaling.
Pergament, tysk tekst.
Dokid:
UBB Diplom
1682, 16. august. Bergen
Ulrik Frederik Gyldenløve, stattholder i Norge, stevner Johanne (Tøgersdatter), enke etter
Knut Poulsen, for retten på Bergen rådstue 31. august s.å. da hun nekter å betale grunnleie til
Iver Busch for den del av hans grunn som hun etter hans mening ulovlig besitter, og heller
ikke vil fremvise sine adkomst- og grunnebrev.
Papir, Gyldenløves segl påtrykt.
Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen.
Dokid:
UBB Diplom
1682, 31. august. Bergen
Iver Busch anmoder magistraten i Bergen om å stevne Johanne Tøgersdatter, enke etter Knut
Poulsen, fordi hun etter hans mening ulovlig besitter en del av hans grunn uten å betale
grunnleie.
Papir.
Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen.
Dokid:
UBB Diplom
1682, 21. november. Bergen
Avskrift.
Claus Hauschen på egne, Niels Sørensen Hyld og Bryning Meier på de umyndiges vegne har
ved offentlig auksjon i herberget Altona 16. januar s.å. solgt til Herman Thangerman og hans
hustru Anne Hansdatter Messing det hus, hvor Claus Hauschen tidligere bodde, med kjeller
og to sjøboder samt underliggende grunner, som ligger på stranden ved Damsmuget, for 1205
riksdaler. På anmodning har også Daniel Wolpman og Jan Jolles underskrevet og forseglet
skjøtet.
Avskrevet 26.8.1952 etter Riksarkivets avskrift fra 1927.
Originalen tilhørte den gang Arnfin Finne, Voss.
Dokid:
UBB Diplom
1683, 2. oktober. Bergen
Avskrift.
Fire borgere i Bergen oppmåler grunnen til Johanne Tøgersdatter, enke etter Knut Poulsen, da
Iver Busch har påstått å eie en del av hennes grunn. Etter at blant annet et eldre grunnebrev,
dat. 27. jan. 1650, er fremlagt for dem, tilkjenner de Johanne retten til hele grunnen.
Papir, 4 beskr. bl.
Se også Gyldenløves stevning og Iver Busch’ anmodning til magistraten, dat. 16. og 31. aug.
1682. Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen.
Dokid:
UBB Diplom
1683, 15. november. Bergen
Laurits Johansøn Erdall (Ørdal i Eidf jord) anmoder Laurits Lindenow, kanselliråd og
amtmann over Bergenhus amt, at han på grunn av fjellskred sommeren 1662 må få flytte sin
sag til stedet Fuglåen (ved gården Ædna i Odda sogn) som ligger på hans egen odelsgrunn.
Papir, Laurits Erdalls underskrift.
På samme blad, fogd Johan Primaris erklæring, dat. Halsnøy kloster, 1. desember s.å., og
Laurits Lindenows resolusjon, dat. Bergenhus, 10. mars 1684.
Dokid:
UBB Diplom
1683, 1. desember. Halsøy kloster (Fjellberg, Hordaland)
Fogd Johan Frimans erklæring til amtmann Laurits Lindenow om at sagen til Laurits
Johansøn Erdall (Ørdal), som er blitt ødelagt av fjellskred, kan på hans anmodning flyttes uten
at det vil bli til ulempe for andre.
Papir.
På samme blad, Laurits Erdalls anmodning til amtmann Laurits Lindenow, dat. Bergen, l5.
november 1683; se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1684, 10. mars. Bergenhus
Laurits Lindenow, kanselliråd og amtmann over Bergenhus amt, gir Laurits Johansøn Erdall
(Ørdal), som har fått sin sag ødelagt av fjellskred, tillatelse til å sette opp sagen påny ved
stedet Fuglåen (ved gården Ædna i Odda sogn) med det forbehold at han ikke må skjære annet
tømmer enn det den kongelige forordning tillater.
Papir, Laurits Lindenows underskrift.
På samme blad, Laurits Erdalls anmodning til Laurits Lindenow, dat. Bergen, 15. november
1683; se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1684, 5. mai. Kjøbenhavn
Kong Christian V utnevner baron Ludvig Rosenkrantz til Rosendal, stiftamtmann over Lister
og Mandal amt, til ridder av Danebrog.
Pergament.
Christian V’s underskrift, seglet mangler. Latinsk tekst.
Gave fra pastor P. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1684, 29. juli. Gottorp i Schleswig
Avskrift.
Kong Christian V gir kommercedirektør Jørgen Thor Møhlen sin tillatelse til å opprette en
klesfabrikk, et raskmakeri, et farveri, et hattemakeri, et hollandsk seilduksveveri, et
spikermakeri, et garveri, et feltberederi og en kruttmølle på Sydnes med nærmere angitte
privilegier og friheter.
Daniel taus avskrift, dat. 29. juli 1849, etter originalen på Møhlenpris, attestert av den
daværende eier til Møhlenpris, Johan W. Mohr.
Avskriften, på pergament.
Har ifølge den eldre diplomkatalogen fått påsatt det originale segl i blikkapsel.
Dokid:
UBB Diplom
1684, 8. desember. Bergen
Laurits Sørensen, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Ludvig Midelstorph
jordskylden på hans egen grunn (i Smørsgården) som årlig er i riksdaler.
Skolestyrer B. E. Bendixens avskrift.
Xeroxkopi.
Originalavskrift, se Ms 654.2.i.
Dokid:
UBB Diplom
1684, 10. november. Lærdal (Sogn og Fjordane)
Jonas Rasmusøn (Faning), sogneprest i Lærdal, har med samtykke av sin hustru Anne
Knudsdatter Barig solgt til løytant Niels Bager og hans hustru Clara Madsdatter odelsgården
Bjordal i Fuglsetfjorden i ytre Sogn, som sognepresten hadde kjøpt av Axel Sehested. Skjøtet
er underskrevet og forseglet av Jonas Rasmusøn, Olaus Pedersøn Rumor og Peder Nielsøn
Hjermand.
Papir, 3 påtrykte segl.
Om samme gård: se Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1685, 30. september. Bergen
Bernhard Elfers, sekretær ved det tyske Hansakontor i Bergen, har på vegne av kontoret solgt
til Cordt v. Lübeck, borger i Bergen, en stue på den nordre side i Guldskoen med parter og
rettigheter i ildhus, kjeller, Schøtstue og brygge, som de hadde kjøpt av Peter Köpken 9.
desember 1677. Kjøpesummen er 55 riksdaler.
Papir.1 påtrykt segl, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 42-43.
Ifølge den eldre diplomkatalogen er dokumentet fra Koren Wibergs manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1685, 28. november. Bergen
Ulrik Frederik Gyldenløve, stattholder i Norge, stevner Hans Heningssen Schmit, byfogd i
Bergen, til å møte for magistraten på Bergen rådstue 17. desember 1685 da Jens Vrede og Jan
Lampe, formyndere for avdøde apoteker Ernst Cnors barn, mener at dommen han har avsagt
mellom dem og Jochim Henrik Anchelman i Hamburg er urettferdig.
Papir, Gyldenløves segl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1686, 27. mars. Bergen
Henrik Meyer og Herman Tangeman, borgere i Bergen og formyndere for avdøde Reinert
Messings barn, har solgt til Jacob Clausen, overtollbetjent i Bergen, og hans hustru Else
Harboe en sjøbod samt underliggende grunn m.m. på Nordnes, som tilhørte Reinert Messings
dødsbo, for 105 riksdaler. Grunnleien er en slett mark. Daniel Wolpman og Wollert Dankers
har også underskrevet og for seglet skjøtet.
Papir, 4 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1686, 6. juli. Bergen
Mogens Æse i Bergen har med samtykke av sin hustru Lisebet Davidsdatter solgt til Jens
Jensen Vrede og hans hustru det hus med grunn på søndre side av Jens Vredes eget hus. Jacob
Robbertsen og Knud Joehumsen (Rødberg) har på anmodning underskrevet og forseglet
skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1687, 4. april. Bergen
Jacob Nielsen, tidligere borger i Bergen og nå boende på Rossnes
i Manger, har med samtykke av sin hustru Lene Nieledatter Loss solgt til sin sønn Dam
Jacobsen og hans hustru Anne Pedersdatter Loette sitt hus med sjøbod samt underliggende
grunn, som ligger utenfor Nykirken mellom Hans Olausens to sjøboder, for 150 riksdaler.
Hans Olausen og Woen Jensen har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Iflg. påskrift ble skjøtet publisert for Bergens bytingsrett 17. september 1742 og derpå innført
i byens skjøtebok.
Dokid:
UBB Diplom
1687, 1. mai. Obarfranken (bei Hersbruck) Kirchensittenbach (Tyskland)
Rechnung über Weyland Herrn Jobst Friederich Tetzels seel: Stieftungs Güther zu
Kirchesittenbach über aller derselben Gefäll Enamb und Aussgab von Valbürgis A:o 1686
biss und Gestrengen Jr: Jacob Wilhelm Tetzel, beschehen von mir Johann Carl
Schlüsselfelder dieser Zeit Stieffungsverwaltern.
Summarisk regnskap for et år, ikke datert, underskrevet eller revidert.
Papir.
Dokid:
UBB Diplom
1687, 23. juni. Vangen prestegård (Voss, Hordaland)
Prost Gert Henriksøn Miltzow anmoder biskopen om at Anders… (?) hustru, Ragnhild
Willumsdatter, som lider av spedalskhet, må bli innlagt på hospitalet i Bergen. 36 riksdaler er
tatt ut av boet til å dekke hennes opphold.
Papir, prostens underskrift.
Gave fra Ole Gjerager.
Dokid:
UBB Diplom
1687, 2. august. Engelgården, Bergen
Johan Schrøder selger til Allert Holman halvparten av 2 boder i Engelgården med
underliggende grunn som han hadde kjøpt av Hans Detloff.
Stemplet papir. 1 påtrykt lakksegl, tysk tekst.
Overført fra Ms 894.c.3.
Dokid:
UBB Diplom
1687, 14. desember. Leikanger (Sogn og Fjordaner)
Samuel Bugge, sogneprest til Leikanger, har bygslet og utleiet til Lasse Jonssøn halvparten av
gården Drege som hans far godvillig har oppsagt. Den andre halvpart skal tilfalle ham etter
farens død.
Papir.
Ifølge påskrifter, dat. 14. april 1700 og 14. april 1703, har Jon Botolfssøn Drege oppsagt
jordparter i gården til fordel for sin sønn Lasse Jonssøn.
Dokid:
UBB Diplom
1688, 18. januar. Bergen
Vever Adam Matzau i Bergen har solgt til Gunder Olluffsen og hans hustru Malene
Pedersdatter et av sine hus med grunn som ligger i Thomas Hendrichsens smug på Nordnes.
Christopher Lenck og Laurits Engelbrichtsen Quist har på anmodning underskrevet og
forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1689, 3. juli. Bergen
Henrik og Ties Dreier på egne vegne, Hans Axelsen på vegne av Peder og Birgete Leem,
borgere og handelsmenn i Bergen, samt avdøde Dinis Dreiers og hans hustrus arvinger har på
offentlig auksjon 15. november 1688 solgt deres avdøde brors hus og grunn samt to
underliggende kjellere m.v. til skipper Lars Mortensen Morup. Jacob Andersen og Jochum
Beyer har på anmodning forseglet og underskrevet skjøtet.
Papir, 4 lakksegl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1689, 30. september. Bergen
Herman Garman, stiftskriver i Bergenhus stift, har solgt til Gunder Gundersen og hans hustru
Aase Torkildsdatter en grunn som ligger ved Nordnes. En årlig grunnleie skal betales til
Manufakturhuset. Herman Garman, Christopher Garman, sogneprest i Os, og Laurits
Michelsen Grøtker har underskrevet skjøtet.
Papir, 2 påtrykte lakksegl.
Avskrift av ovennevnte skjøte samt skjøte av 9. febr. 1694: se oppmålingsbrev (avskrift) av
30. sept. 1656.
Dokid:
UBB Diplom
1690, 3. februar. Bergen
Byfogd Hans H. Smit henviser den innstevnete sak mellom Karen, enke etter Iver Busch, og
Poul Broch til magistraten da de fremlagte bevis ikke stemmer overens.
Papir.
Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen.
Dokid:
UBB Diplom
1690, 13. februar. Bergen
Magistraten i Bergen stevner Poul Broch og Ole Hermansen for retten i en sak mellom nevnte
Poul Broch og hans hustru på den ene side og Karen Michelsdatter, enke etter Iver Busch, på
den annen, vedrørende eiendomsretten til en hagegrunn.
Papir, Bergens bysegl påtrykt.
Vedr. samme sakt: se Topografisk register under Dønnerengen.
Dokid:
UBB Diplom
1690, 20. februar. Bergen
Innlegg nr. 1 fra Karen, enke etter Iver Busch, til magistraten i Bergen i rettsaken mellom
henne og hennes barn på den ene side og Poul Broch samt hans hustru (Johanne Tøgersdatter)
på den annen, om eiendomsretten til en hagegrunn.
Papir.
Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen.
Dokid:
UBB Diplom
1690, 27. februar. Bergen
Innlegg nr. 2 fra Karen, enke etter Iver Busch, i rettsaken mellom henne og hennes barn på
den ene side og Poul Broch samt hans hustru Johanne Tøgersdatter på den annen, om
eiendomsretten til en hagegrunn.
Papir.
Vedr. samme sak: se Topografisk register under Dønnerengen.
Dokumentet er i to eksemplarer. Det ene, uten underskrift, er iflg. den eldre seddelkatalogen
en utskrift av rådhusprotokollen.
Dokid:
UBB Diplom
1690, 16. april. Bergen
Hans Kjeldsen har med sin hustrus samtykke solgt til Hans Brodersen og hans hustru Karen
Asbjørnsdatter to av sine sjøboder med underliggende og tilhørende grunn i Sandviken.
Den årlige grunnleie er to slette mark eller 32 danske skilling.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1691, 7. september. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Hans Blix, fogd over Ytre Sogn, har solgt sin jordpart i Bjordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø
herred), som han hadde kjøpt av borgermester Lars Søfrensen, til løytnant Niels Bagger og
hans hustru Olara Madsdatter for 110 riksdaler. Skjøtet er underskrevet og forseglet av Hans
Bliz.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Iflg. påskrift, dat. 14. april 1693, har Hans Blix også solgt Letitia Kaas’ andel i Bjordal til
Niels Bagger; se også katalog seddel på denne dato.
Om samme gård: se topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1692, 10. mars. Bergen
Ellen Andersdatter, enke etter Rasmus Tommesen, har med sine barns samtykke solgt til sin
sønn, skipper Rasmus Rasmussen og hans hustru Lisabet Einarsdatter, et hus samt grunn som
ligger i Valentin Berlins gård utenfor Nykirken. Skjøtet er underskrevet av Ellen
Andersdatter, Anders Rasmussen, Henrik Jansen Formann og Valentin Berlin.
Papir, uten segl.
Gave fra Rolfsen, september 1915.
Se også diplom: 21/6-23/7-1640, 11/9-1641, 12/4-1659.
Dokid:
UBB Diplom
(1692, 13. mars) Karvik prestegården (Hordaland)
Skifter etter avdøde sogneprest i Kinsarvik, Henrik Tobiassen Dosen, og hans enke, Margreta
Tollaksdatter Løgit, muligens påbegynt på prestegården i Kinsarvik 13. mars 1692.
Ukomplett.
Se Ms 777.L.9.a.2 (Sogneprest O. Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1692, 7. mai. Bergen
Skjøte på en gårdpart i Smørås i Skjold skiprede i Fana, fra Mogens Pedersen Sandven,
Laurits Peersen Austevoll, Bård Störchsen Nedre-Fyllingen og Poul Peersen Frotveit til Ole
Pedersen Sandven.
Papir, 3 påtrykte segl.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1693, 14. april. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Hans Blix, fogd over Ytre Sogn, har solgt videre til løytnant Niels Bagger og hans hustru
Clara Madsdatter Letitia Kaas’ jordpart i Ejordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø herred) som
han 5. mars samme år hadde kjøpt av henne. Brevet er under skrevet og forseglet av Hans
Blix.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Brevet er en påskrift på et skjøte fra Hans Blinc til Niels Bagger vedr. gården Bjordal, dat. 7.
september 1691; se under denne dato.
Om samme gård; se også Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1693, 3. mai. København
Skipspass for lasteskipet St. Peter, ført av Henry Ernst Feddes fra Kristiansand, som skal seile
fra København til Honfleur i Frankrike og tilbake. Dokumentet er underskrevet av blant annet
Robert Molesworth, den engelske konges spesielle sendemann i Danmark.
Papir. 1påtrykt segl, engelsk tekst.
Se Ms 790.L. (O.I. Larsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1693, 26. juni. Bergen
Maria Andersdatter, enke etter Carsten Jansen Bech, har med sine venners og barns samtykke
solgt til Jens Jensen Wrede et lite grunnstykke som ligger mellom hennes eget hus på
Markeveien og Jens Wredes hus til Tversmuget mot Strandgaten. Kjøpesummen er 20
riksdaler og den årlige grunnleie er 6 danske skilling. Maria Andersdatter, Ester
Carstensdatter Bech og Johan de Rytter har underskrevet skjøtet.
Papir.
Dokid:
UBB Diplom
1694: se katalogseddel på denne dato.
Dokumentet er også fremlagt for retten i Bergen 6. okt. 1783.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1694, 9. februar. Bergen
Overenskomst mellom Jacob Clausen og Hans Pedersen Pusing vedrørende en grunn ved
Nordnes innenfor deres sjøboder som de hadde kjøpt av Gunder Gundersen. Grunnen skal
bl.a. ligge øde så lenge de lever, og hvis en av dem avgår ved døden eller av andre årsaker må
selge sin del av grunnen, skal den andre ha fortrinnsrett til å kjøpe den.
Papir, 2 påtrykte lakksegl.
Se også skjøte, dat. samme dag.
Dokid:
UBB Diplom
1694, 9. februar. Bergen
Gunder Gundersen har med sin hustru Aase Torkildsdatters samtykke solgt til Jacob Olausen
og Hans Pedersen Pusing en grunn innenfor Nordnes for 50 riksdaler. David Robbertsen
Pinlass og Henrik Mortensen Blanche har underskrevet og forseglet skjøtet sammen med
Gunder Gundersen.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Avskrift av ovennevnte skjøte samt skjøte av 30. sept. 1689: se oppmålingsbrev (avskrift) av
30. sept. 1656.
Dokid:
UBB Diplom
1694, 2. juni. Bergen
Jens Tøgersøn, fogd i Sunnfjord og Nordfjord, har med samtykke av sin hustru Sidsel
Tygersdatter solgt hennes jordpart i Hause i Kinsarvik til Asbjørn Hanssen Langeseter for 60
riksdaler. Christen Bertelsen, rådmann i Bergen, og Christian Hanssen, sorenskriver i
Sunnfjord, har på anmodning også underskrevet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Iflg. påskrift ble skjøtet tinglest 13. mars 1696, og innlagt på skiftet etter avdøde Asbjørn
Hanssen Langeseter 2. okt. 1699.
Dokid:
UBB Diplom
1694, 15. juni. Bergen
Avskrift.
C. Smith har solgt til Ole Lauritsen Apalset jordparter i gårdene Lille og Store Glomset og
Ytrevik i Valle skiprede (Skodje herred) på Sunnmøre.
Papir, kopien er fra begynnelsen av 1800-tallet.
Iflg. påskrift, attestert av sorenskriver Jacob Mathiasen Ebeltoft, ble skjøtet tinglest på Apalset
3. juli s.å.
Dokumentet har tilhørt P. Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1694, 24. desember. Bergen
Påskrift.
Iflg. et målebrev, dat. 29. okt. 1693, er Henrik Eckhoff’s grunn nede ved Nøstet samt en
tilkjøpt hagegrunn oppmålt og den årlige grunnleie forhøyet til en ort og 16 skilling.
Påskrift på en utleiekontrakt på ovennevnte grunn ved Nøstet, dat. Bergen, 19. juli 1650: se
under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1695, 3. april. Bergen
Kopi.
Albert Lampe, borger i Bergen, har solgt til Giert Peresen sitt hus med grunn som ligger nede
i rådmann Lars Sands gård. Daniell Diedrichsen og Johan Hüneke har som vitterlighetsvitner
underskrevet skjøtet.
Påskrift på skjøte fra Gunder Kieldsen til Cathrine Lampe, dat. Bergen, 15. oktober 1661: se
under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1695, 2. september. Bergen
Brev fra Olle Rasmusen til moren Mette Andersdatter på gården Bjørlo i Nordfjord om arven
som han tilkommer etter sin avdøde far. Han ber bl.a. om at svogeren og formynderen Olle
Pedersen Roti snarest sender hans og hans avdøde brors arv til kjøpmann Michel Sperling i
Bergen. Hvis ikke dette skjer, vil han reise hjem og “giøre saadant et oprør, saa det skal
spørgis”.
Papir, rester etter 1 påtrykt lakkeegl.
Avskrift vedlagt.
Gave 1969 fra Ingrid Aaland, Sandane.
Dokid:
UBB Diplom
1695, 3. desember. Bergen
Adolf Bryning på vegne av Hendrich Thamekens arvinger i Wismar, utsteder skjøte til Johan
Skrøder på Thamekens stue i Engelgården med tilliggende grunner og rettigheter.
Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl.
Overført fra ii1s.894.o.4.
Dokid:
UBB Diplom
1696, 12. januar. Stavanger
Svend Gjesdal og Johannes Torbjørnsøn, Store Birkeland har med sine hustruers samtykke
solgt deres arvede odels jordparter i Nedre Maudal til broren, Gundleif Svendsen på Nedre
Maudal. Ole Johansen, Kyllingstad og Roell Madland har på anmodning sammen med dem
forseglet skjøtet.
Papir, merker etter 4 påtrykte segl.
Iflg. påskrift er skjøtet tinglest på Svele i Bjerkreim 31. okt. s.å.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1696, 5. februar. Bergen
Avskrift.
Anmodning fra Anna Maria Heideman, enke etter landkommisarius Hans Christophersen
Hiort, til magistraten i Bergen om opp måling av en grunn med et lite hus som hun har solgt.
Avskriften inntatt i oppmålingsbrev, dat. Bergen, 7. februar 1696; se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1696, 7. februar. Bergen
Jacob Ludt og Niels Steengaard, borgere i Bergen, oppnevnt av assistensråd og president
Gerhard Dysseldorf og borgermester Hans Munthe, har på anmodning av Anna Maria
Heideman, enke etter landkommisarius Hans Christophersen Hiort, foretatt oppmåling av en
grunn. Grunnen tilhørte henne og ligger mellom hennes egen gård og Jacob Ludts hus.
Papir, 2 påtrykte segl.
Jfr. skjøte, dat. Bergen, 12. februar s.å.
Dokid:
UBB Diplom
1696, 12. februar. Bergen
Anna Maria Heideman, enke etter avdøde justisråd og land kommisarius Hans Christophersen
Hiort, har solgt til auksjonsskriver Jens Madsen Beck i Bergen et hus samt grunn som ligger
mellom hennes egen gård og skredder Jacob Ludts hus. Den årlige grunnleie er 4 danske
mark. Daniel Wolpman har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet sammen med
henne.
Papir, 2 påtrykte lakksegl.
Jfr. oppmålingsbrev, dat. Bergen, 7. februar s.å.
Dokid:
UBB Diplom
1696, 5. november. Bergen
Niels Knag, lagmann over Bergen lagdømme, stevner Manderup Nielssen, sorenskriver over
Hardanger, Voss og Lyseklosters gods, og hans meddommere i Kinsarvik til å møte for
lagretten 10. jan. neste år da Laurits Lauritssen på Huse har klaget på deres dom av 29. juni
s.å. mellom ham og Johan Primand vedrørende noen jordparter i Huse som Laurits påstår han
eier, men som hans bror, Thommes Lauritssen i sin tid med urette hadde solgt til Christen
Reff, tidligere sorenskriver i Hardanger.
Papir. 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1697, 10. august. Hamburg
Skjøte fra Frederik Christoph de Cicignon, oberstløytnant ved det Vesterlenske
infanteriregiment i Norge, til Jan von der Ohe, på Ladegården ved Bergen samt underliggende
tomter, hus og husmannsplasser som hans avdøde far hadde eiet.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 18.
Dokid:
UBB Diplom
1698, 14. mars. Bergen
Thomas Bjørnsøn Løf, sogneprest i Hauske (Rennesøy) prestegjeld i Kristiansand stift, har
med samtykke av sin hustru (Maria Jacobsdatter) solgt til Willem Willemsøn Møller og hans
hustru Bergete Jørgensdatter to sjøboder med tilhørende grunn og nøst som ligger ytterst på
Nordnes. Eiendommen hadde hans hustru arvet etter sin far, Jacob Clausøn, tidligere
tollbetjent i Bergen. Sogneprestens svoger, skipper Hans Jensøn Meyer og Boe Jørgensøn har
underskrevet og forseglet sammen med ham.
Dokid:
UBB Diplom
1698, 30. mars. Bergen
Brev fra gullsmedlauget i Bergen. Rasmus Glad har 21. mars stevnet Lorens Andersen til å
møte i Bergens bytingsrett 26. mars i en sak om en falsk gullring. Brevet er på gullsmedenes
vegne underskrevet av oldermann Michel Vale.
Påskrift dagen etter (31. mars). Rasmus Glads kvittering for mottakelse av 34 riksdaler for
utlevering av gullringen m.m. Kvitteringen er attestert av to rådstuetjenere i Bergen.
Papir.
Ifølge senere påskrift er brevet lest for retten 3. aug. 1699.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1698, 5. mai. Bergen
Marckus Stensen, borger i Bergen, har med samtykke av sin hustru Barbro Henriksdatter
Gewers solgt til Willum Willumsen Møller, borger i samme by, og hans hustru Berete
Jørgensdatter et hus med grùnn og hage ytterst på Nordnes. Grunnleien er en riksort. Eller
Garbode og Hans Andersen Bildøe har på anmodning forseglet og underskrevet skjøtet.
Papir, 2 påtrykte lakksegl.
Jfr, også skjøter, dat. 24/4-1680, 14/4-1681, 14/3-1698.
Dokid:
UBB Diplom
1698, 5. november. Bergen
Niels Knag, lagmann over Bergen lagdømme, stevner Manderup Nielssen, sorenskriver over
Hardanger, Voss og Lyseklosters gods, og hans meddommere i Kinsarvik til å møte for
lagretten 10. jan. neste år da Laurits Lauritssen på Huse har klaget på deres dom av 29. juni
s.å. mellom ham og Johan Frimand vedrørende noen jordparter i Huse som Laurits påstår han
eier, men som hans bor, Thommes Lauritssen i sin tid med urette hadde solgt til Christen Reff,
tidligere sorenskriver i Hardanger.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1698, 23. november. Bergen
Avskrift.
Ludvig Midelstorph i Bergen selger og skjøter til Lyder Fasting sitt eget hus med grunn,
kjellere og sjøbod samt odelsrettighet (i Smørsgården).
Skolestyrer B.E. Bendixens avskrift.
Xeroxkopi.
Originalavskrift, se Ms 654.2.i.
Dokid:
UBB Diplom
1699, 14. august. Bergen
Maria Andersdatter, enke etter Carsten Johansen Bech, har med sine barns og sin svogers
samtykke solgt til Jens Wrede, handelsmann i Bergen, sitt eget hus med grunn som ligger på
Markeveien mellom Jeremias Pedersens hus på den østre og Jens Wredes på den vestre side.
Hennes svoger, Laurits Pedersen Oldenberg samt Andreas Nielsen og Christopher Ermeler
har underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Dokid:
1700-1799
UBB Diplom
1700, 27. januar. Kjøbenhavn
Kong Fredrik IV stadfester sin fars resolusjon ac 2. januar 1697 som gir Niels Knag Tygesen,
lagmann over Bergen lagstol, rett til den overskytende del av Bergen bys aksise på 200
riksdaler til vederlag for hans forminskete inntekt.
Papir, Fredrik IV`s påtrykte segl samt hans og Ditlev Wibes underskrift.
Gave fra Helene Margrethe Christie til Hop.
Dokid:
UBB Diplom
1700, 18. oktober. Bergen
Jørgen Lauritsen, borger i Bergen, har med sin hustru Marta Jonsdatter samtykke solgt til
Laurits Olsen og hans hustru Anne Morgensdatter sitt eget hus med grunn som ligger ved
Haugen på Nordnes. Eiendommen hadde han kjøpt av Michel Olsen. Henrik Dichmeyer og
Jens Michelsen har på anmodning underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 2 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1700, 29. oktober. Bergen
Evert Robbertsen, borger i Bergen, har solgt til skipper Rasmus Rasmussen og hans hustru
Lisebet Einarsdatter en sjøbodgrunn med påstående sjøbot som ligger på den nordre side i
avdøde Anders Morgens sjøbod. David Christieson og Søffren Hansen har på anmodning
underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Evert Robbertsen.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1701- 1706. (Bergen)
Kvitteringer for betalt grunnleie i (Holmedalen) i årene 1701-1706.
Pergament (på papir), tysk tekst.
Iflg. notat i den gamle diplomkatalogen stammer fragmentet fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1701, 7. februar. Bergen, 1. rode nr. 65
Jacob von Wida utsteder grunnbrev til skipper Hans bang på en gategrunn og en sjøgrunn ute
ved Nordnes i Nykirken sogn. Grunnene var av kongen lagt under Manufakturhuset.
Stemplet papir, merker etter Manufakturhusets påtrykte segl.
Peter Hellands papirer.
Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1702, 18. mai. Vinjum (Aurland, Sogn og Fjordane)
Søren Christensen West, som bor på Vinjum, har med sin hustru Anne Henriksdatters
samtykke solgt til Annfinn Størkersen Otrehjell og hans hustru Britte Aslaksdatter sin hustrus
odelsjord og jordpart i Otrehjell i Fresvik i ytre Sogn som hun hadde arvet etter sin tidligere
mann, avdøde Torbein Vinjum. Anders Hansen Kvame, lensmann i Aurland skiprede, og
lagrettemann Rognild Onstad har underskrevet og forseglet skjøtet sammen med Søren West.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Iflg. påskrift er skjøtet tinglest på Berge i Tjugum skiprede 20. juli s.å.
Dokid:
UBB Diplom
1702, 14. juni. Bergen
Ditmar Kahrs anmoder Cordt von Lübeck om å betale grunnleie som vanlig for seg og Peter
Duncker, for nordsiden av Guldskoen.
Papir, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5), s. 55.
Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1703, 22. juni. Jægersborg (Kjøbenhavn)
Kong Frederik IV’s kvittering til baron Axel Rosenkrantz for to mottatte ridehester til
kongens stall. Ifølge et lensbrev, dat. 14. januar 1678, er enhver ny baron til Rosendal
forpliktet til å levere en god ridehest til kongen.
Pergament, seglet mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1703, 10. august. Bergen
Kopi.
Aktein Peter Schärffenbergs oppmåling av de nye Guldskogrunnene.
Dokumentet inneholder også fortegnelse over grunnleien i Atlegården, Schaften og
Brødregården.
Papir, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5), s. 54, 57-58.
Iflg. notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1703, 20. september. Bergen
Grunnebrev og oppmåling på en ny husgrunn i Gullskoen. Etter brannen i Bergen 19. mai
1702 har sekretær og achtein ved Kontoret oppmålt og tildelt Johan Meyer en ny husgrunn, og
bestemt grunnleien for den.
Ubekreftet avskrift, “Copia des Grundbrieffes wegen meiner wieder bekommenen Grundt im
nellen Goldschue in Bergen”. Jfr, undertegnet og beseglet avskrift av samme grunnebrev,
datert 8. februar 1711 (se denne dato).
Trykt etter avskriften fra 1711 i Chr. Koren Wiberg: Det hanseatiske museums
manuskriptsamling, s. 64-66. Teksten avviker ubetydelig fra den her foreliggende avskriften.
Dokid:
UBB Diplom
1704, 20. februar. Kjøbenhavn
Brev fra Johan Herman Schrøder til notarius publicus Georg From i Kjøbenhavn med
anmodning om å oversende brevet til hr. Morten Erichsen. I brevet etterlyses det originale
skjøte på Ladegården ved Bergen, utstedt av oberstløytnant Frederik Christoph de Cicignon til
Jan von der Ohe, Henrich Stamans forgjenger som eier av Ladegården.
Georg Froms svar påført, dat. 26. febr. s.å.
Stemplet papir, seglet til notarius publicus påtrykt.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1704, 28. februar. Bergen
Avskrift.
Ni borgere i Bergen og grunneiere i Wetterleven, Brødregården og Guldskoen, som på grunn
av utvidelse av almenningene etter brannen mister en del av sine grunner, ber i et brev til
magistraten og 16 oppnevnte borgere om at de iflg. kongens tilsagn blir ydet tilstrekkelig
vederlag for avståelsen av grunnene.
Papir, avskriften attestert av H. Christensen.
Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1704, 21. mai. Bergen
Besiktelsesforretning av en utmark og hamnegang på Stølen som ligger under Ladegården.
Henrich Staman, gårdene eier, har etter naboenes påstand ulovelig inngjerdet utmarken.
Stemplet papir, merker etter 4 påtrykte segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 21.
Dokid:
UBB Diplom
1704, 2. juli. Bergen
Jacob Widing, borger i Bergen, har lånt av sin svoger, stud. theol. Ludwig Lingaard 800
riksdaler, 600 riksdaler i kroner og 200 riksdaler i god gangbar mynt, til 5 % årlig rente. Som
pant har han pantsatt sin arvedel i Lyseklosters jordgods. Gjeldsbrevet er underskrevet av
Jacob Widing.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Vedlegg: 2 notater vedrørende lån til Jacob Widing, dat. Bergen, 20. aug. 1722, og
Lysekloster, 25. sept. 1722.
Dokid:
UBB Diplom
1705, 6. mars. Bergen
Skipper Rasmus Rasmussen har skrevet 5. des. 1704 til byens magistrat for å få oppmålt sin
egen og sin nabos eiendom. Naboen Wilhelm Hansen oppfører nemlig et bygg på sin eiendom
som vil ligge for nær hans egen grunn og også vil skygge for hans hus. Oppmålingsbrevet er
underskrevet av Wogn Jensen, Hans Nielsen, Søffren Nielsen Kock og Erieh Kiempe.
Papir, 4 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1705, 2. april. Stuttgart
Attest for apotekerlærlingen Ludvig Ulrik Dynner, som i fem år har lært farmasi hos Johan
Christoph Reinøhl, apoteker i Stuttgart, og som nå vil reise ut i verden.
Pergament. Brevet er skrevet på latin, i segl i trekapsel med røde silkebånd henger ved.
Se også attest, dat. Stuttgart, 2. april 1708, samt diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657 og
henvisningene der.
Gave 1922 fra apoteker Vogt-Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1705, 12. mai. Bergen
Kopi.
Da Cordt van Lübeck på anmodning til en billig pris har fått kjøpe en grunn på søndre side av
Guldskoen, har han selv ved sin underskrift akseptert de oppsatte og etterfølgende statutter og
vedtekter for eiendommene i Guldskoen.
Kopien (på papir) er attestert av C.W. Hoeltich, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums skrifter, nr. 5), s. 61-62.
Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1705, 16. august. Bergen
Kopi.
Da Søstergården ved brannen forrige år fullstendig ble lagt i aske, benytter samtlige naboer i
gården anledningen til å oppmåle Søstergårdens grunner. På grunn av brannen skal
Søstergården og Engelgården om vinteren dele schøtstue og ildhus ifølge en overenskomst.
Papir, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5) s. 58-60.
Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1705, 20. september. Bergen
Avskrift.
Grunnebrev vedrørende Finnegården, underskrevet av Daniel Meltzer, Hinrich Schlütter og
Herman Frandsen.
Avskrift (etter 1900) ved Christian Koren-Wiberg (?).
Det tyske kontors segl påklebet, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, Nr. 5), s. 60-61.
Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer avskriften fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1705, 7. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Kopi.
Nicolaus Biering på Valen i Skånevik skiprede utsteder bygselseddel til soldat Johannes
Aamundsen på plassen Munketeigen.
Kopi på stemplet papir fra 1720.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1705, 10. desember. Os (Hordaland)
Christopher Garman, sogneprest i Os prestegjeld og prost over Sunnhordland, har utleiet til
Henrik og Olaus Cramer, borgere i Bergen, en sjøbodgrunn som ligger under StoreSandviken. Grunnleien er en riksdaler. Chr. Garman har selv underskrevet og forseglet brevet.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1706, 15. februar. Bergen
Jeremias Pedersen, borger i Bergen, har solgt til Jens Wrede en grunn som han selv bor på, og
som ligger på Markeveien på den søndre side ved Wredes eget ildhus. Jeremias Pedersen,
Peter Bascher og Jens Pedersen Gamet har underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1707, 11. juni. Orkenvik (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)
A. Gaas gir den uttjente soldat, Oluf Anfindssøn tillatelse til å sette opp en stue m.m. på
etatsråd von Ahnens grunn på stranden ved Jerdisgården i Orknevik (nå Tune) i Kyrkjebø. For
dette skal blant annet Oluf Anfindssøn hjelpe leilendingen Gjermund Orknevik i gårdsarbeide.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Iflg. en senere påskrift av Niels Knag, dat. Orknevik, 3. febr. 1717, kan Oluf Anfindssøn
fortsatt bli boende i Orknevik og nyte godt av sine oppsatte hus m.m.
Dokid:
UBB Diplom
1707, 16. juli. Bergen
Auksjonsdirektør Zakarias Nielsen utsteder til Erik Ottesen skjøte på avdøde Harmen Cramers
sjøbod med underliggende grunn ved Nordnes samt en tilliggende ødegrunn. Salgssummen er
126 riksdaler.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Iflg. den gamle diplomkatalogen er dokumentet en utskrift av auksjonsprotokollen.
I salgsvilkårene for eiendommen henvises det til en kontrakt, dat. Bergen, 9. febr. 1694: se
denne dato, samt skjøte, dat. Bergen, 13. okt. 1717.
Dokid:
UBB Diplom
1707, 15. desember. Bergen
Auksjonsdirektør Zakarias Nielsen utsteder skjøte til Lambert von der Ohe på avdøde Jacob
Ludts tidligere bebodde grunn ved rådstuen som von der Ohe på auksjon hadde kjøpt av
magister Jens A. Mønnichen, på Latinskolens vegne, for 75 ½ riksdaler. På grunnen resterer
seks års grunnleie som årlig betales med 3 ort eller 44 riksdaler.
Papir, 1 segl påtrykt.
Iflg. den gamle diplomkatalogen er dokumentet en utskrift av auksjonsprotokollen.
Dokid:
UBB Diplom
1708, 26. januar. Bergen
Magnus Schiøtt har på vegne av enken etter Christopher Glad, Maren Pedersdatter solgt til
Lambert von der Ohe hennes grunn, som ligger mellom kanselliråd og visebiskop Niels
Smeds gård og avdøde Jacob Ludts grunn (ved rådstuen), for 60 riksdaler. Grunnleien er 4
danske mark.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1708, 2. april. Stuttgart
Avskrift.
Johan Christoph Reinøhl, apoteker i Stuttgart, utsteder attest for apotekergesellen Ludvig
Ulrik Dynner, som i tre år har vært svenn hos ham, og som nå vil reise ut i verden.
Avskrift ved frk. C. Abel i 1922 etter originalen på Løveapoteket i Bergen tysk tekst.
Se også lærebrev, dat. Stuttgart, 2. april 1705.
Dokid:
UBB Diplom
1709, 26. januar. Bergen
Anna Gyttri, enke etter Edvard Robbertsen, har solgt til Isak Buckoff, baker i Bergen, hennes
tilhørende sjøbod med underliggende grunn, som ligger i assessor Willum Hansens gård like
nedenfor Iver Andersens våningshus og sjøboder. Kjøpesummen er 200 riksdaler. Brevet er
underskrevet av Anna Gøttri, Anders Andersen Heiberg, Peder Henrichsen Fasmer og Johan
Schult.
Papir, 4 påtrykte lakksegl.
Se også diplom, dat. 6/3-1709, 17/4-1711, 22/4-1711 og 22/6-1735, 6/7-1735.
Dokid:
UBB Diplom
1709, 6. mars. Bergen
Isak Hansen Buckhoff, baker i Bergen, har solgt til Daniel Nielsen hans sjøbod med
tilhørende grunn i assessor Willum Hansens gård som han hadde kjøpt av Anna (Gyttri), enke
etter Edvard Robbertsen. Skjøtet er underskrevet og forseglet av Isak Buckhoff, Erik Kiempe
og Niels Henrichsen.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Se også skjøte, dat. 26. jan. 1709, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1709, 11. mars. Os (Hordaland)
Christopher Garman, sogneprest til Os prestegjeld og prost over Sunnhordland, har utleiet til
Johan Willumsen Møller, handelsmann i Bergen, to sjøgrunner under Store-Sandviken. Den
årlige leie for hver grunn er en riksdaler. Bykselsbrevet er underskrevet og forseglet av Chr.
Garman.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Brevet er tinglest for retten på Ytre-Arna 20. juli s.å.
Iflg. et brev dat. 30.9.1915 er dokumentet en gave fra dr. A. Laastad.
Se også diplom, dat. 18. nov. 1718.
Dokid:
UBB Diplom
1709, 16. juli. Waldenburg (Sachsen, Tyskland)
Fødsels- og vandelsattest for Ernst Wilhelm Thum, som skal lære gullsmedkunsten hos
Christian Sonnenkalb i Chemnitz, utstedt av Johann Wunderlich, rådsherre og amtmann i
Waldenburg.
Pergament. Tysk tekst, huller til 3 seglremmer.
Oversettelse fra 1800-tallet vedlagt.
Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1709, 5. september. Ernes (Ullensvang, Hordaland)
Utskrift av avtaksforretning på gården Ernes. Landskyld og skatt til kongen og Lysekloster
blir satt ned etter et steinskred på gården.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (sogneprest O. Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1710, 13. mars. Akershus slott
Kopi.
Brev fra slottsloven på Akershus til wilhelm de Tonsberg, stiftamtmann over Bergen stift, i
anledning oberstløytnant Georg Frederik von Kroghs anmodning om anskaffelse av utrustning
til Bergenhus infanteriregimentet. Det er underskrevet av blant andre generalmajor Hans Ernst
Tritzschler.
Papir.
Dokid:
UBB Diplom
1710, 8. april. Bergen
Jacob von Wida har på Manufakturhusets vegne solgt til Albert Schriver, handelsmann i
Bergen, en øde sjøbodgrunn som ligger ute i Skuteviken. Salgssummen var 20 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
1710, 11. juli. (Fredriksdal, Bergen)
Peter Brun, kaptein i Bergenhus regiment, har solgt til Anna Finde, enke etter magister Iver
Leganger, ødegården Orvedal, som Iver Stadeim inntil nå har brukt, samt bykselsretten i Iver
Andersen Nummedals jord. Peter Brun, kaptein…(?) Gran, løytnant Christoph von Krogh har
underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 3 påtrykte lakksegl.
Tinglest på Tryti 25. november s.å.
Dokid:
UBB Diplom
1710, 18. juli. Bergen
Henrik Meyer Arentzohn, handelsmann i Bergen, har solgt til Jens Fæster en grunn på søndre
side i Bugården med rettigheter og parter i vippebommen, bryggen, schøtstuen og ildhuset
mot å betale 1/5 part til maskopi og gårdens omkostninger. Dessuten skal han betale 9 mark
og 9 danske skilling i årlig grunnleie.
Papir, 1 påtrykt lakksegl.
Se også skjøte fra Jens Fæster til grønlandske kompani, dat. Bergen, 24. mars 1723.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 5. februar. Bergen, 3. rode nr. 19
På anmodning av Rasmus Boes blir det foretatt oppmåling av en grunn som ligger på søndre
side i hans egen gård i Nykirken Sogn.
Kopi på stemplet papir fra 1715.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 8. februar. Bergen
Grunnebrev og oppmåling på en ny husgrunn i Gullskoen. Etter brannen i Bergen 19. mai
1702 har sekretær og achtein ved Kontoret oppmålt og tildelt Johan Meyer en ny husgrunn, og
bestemt grunnleien for den.
Avskrift, bekreftet med kontorets (?) segl, og underskrifter av C.W. Hoeltich, secretarius,
Gerdt Meyer, achtzehner, og Friedrich Hilleman. Jfr, tidligere, ubekreftet avskrift datert 20.
september 1703; originalbrev må i det minste være eldre enn denne kopien.
”Fremvist for Bergens bytingsrett d. 13. Febr. Å. 1711”.
Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, s. 64-66.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 14. februar. Kjøbenhavn
Kopi.
Brev fra rentekammeret til Friderich Schumaeher, materialforvalter på Bergenhus, angående
“dend Pladtz-Jord” han har avgitt erklæring om at Henrich Staman (på Ladegården ved
Bergen) etter fremlagte bevis er rette eier til. Derfor blir det nå ingenting gjort i sakens
anledning.
Kopien er attestert av Johan Barth, notarius publicus. 1 påtrykt segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 22.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 3. april. Bergen, 3. rode nr.19
Grunnebrev til handelsmann Rasmus Rasmusen på en sjøgrunn i Nykirken sogn som kongen
har underlagt Manufakturhuset. Den årlige grunnleie er 2 mark og 4 skilling.
Stemplet papir, merke etter Manufakturhusets påtrykte segl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 17. april. Bergen
På befaling av magistraten i Bergen foretar Rognild Berentsen og Ole Gregorisen på
anmodning av Daniel Nielsen Los, oppmåling av Lians hus og sjøbodgrunn i assessor
Wilhelm Hansens gård i nærvær av rådmann Carsten Bagge m.fl.
Papir. Utskrift av grunnboken med bindende underskrifter, samt 2 nesten likelydende kopier,
dat. 22. mai 1711, attestert av Carsten Bagge og 22. juni 1735, attestert av Otto Homble.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 22. april. Bergen
Daniel Nielsen Los får bekreftelse på at han fortsatt får eie og beholde et hus og en
sjøbodgrunn i Wiihelm Hansens gård i Nykirken sogn, som kongen har tillagt
Manufakturhuset, mot å betale en årlig grunnleie på en riksort. I manufakturdirektøren Jacob
von Widas fravær har Gerrit Geelmuyden underskrevet brevet.
Papir, Bergens bysegl påtrykt. Avskrift, dat. 22. juni 1735, vedlagt.
Se også diplom, dat. 26. jan. 1709, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1712, 20. juni. Bergen
Albert Schriver og Henrik Staamand, borgere i Bergen, har med samtykke av madam Anna,
enke etter Cordt von Lübeck, solgt til Henrik Franche, handelsforvalter for Johan Meyers
kjøpmannsstue på Kontoret, Cordt von Lübecks etterlatte handelshus og underliggende grunn,
som ligger på den søndre side i gården Guldskoen ovenfor Johan Meyers egen grunn og
pakkstuer, for 420 riksdaler. Enken, Albert Schriver, Henrik Staamand, Matthias Røseler og
Jürgen Lammers har underskrevet og forseglet skjøtet.
Papir, 5 påtrykte lakksegl.
Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1712, 23. juni. Store-Fyling (Skodje, Møre og Romsdal, Skodje)
Kopi.
Jørgen Hansen Høeg, stedfortreder for sorenskriveren på Sunnmøre, Henning Tygesen
Castberg, samt seks menn fra Gryta og Valle skipreder foretar markegangsforretning mellom
gårdene, Store-Fyling, Store Engset og Øye på Sunnmøre.
Avskrift på papir fra 1800-tallet. Sannsynligvis gave fra Peter Fylling 1844.
Dokid:
UBB Diplom
1713, 28. mars. Bergen
Kunngjøring om at Lambert Harder, prokurator i Bergen, fortsatt får beholde en odelsgrunn
ved Kongensgate i Korskirkens sogn. Gerrit Geelmuyden har i manufakturdirektørens fravær
underskrevet dokumentet.
Papir, merker etter Bergens bysegl som har vært påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1713, 10. mai. Bergen
Fire borgere i Bergen besiktiger gangen mellom Johan Omsens og Johan Meyers eiendommer
i Hollendergaten, og kunngjør et forlik mellom de to naboer som går ut på at Johan Meyer
skal ta ned det oppsatte plankeverk mellom Johan Omsens bakport og hans lille trehytte ved
enden av hans eget hus så gangen fra gaten blir åpen og ubebygget.
Papir, 5 påtrykte lakksegl.
Dokumentet er underskrevet av Johan Meyer, Albert Smit, Anders Schram, Herman Gerding
og Jochum Lütchen.
Dokid:
UBB Diplom
1713, 12. juni. Sørhuglo (Fjelberg, Hordaland)
Åstedsbefaring og overenskomst angående Halsnøy klosters andel i gården Sørhuglo i Pøyen
skiprede som Knud Iversøn Gram på Sørhuglo bruker. Jonas Olsen Hougs og Volkvard
Smith, sogneprest og kapellan til Stord, har nemlig forlangt deling av jorden.
Xeroxkopi avprotokollutskrift.
Originalen (utskriften) tilhører (1970) Thomas Hagerup Olsen, Stord.
Dokid:
UBB Diplom
1714, 19. april. Bergen
Avskrift.
Grunnebrev vedrørende den nye Finnegården, underskrevet av Peter Rehder, Daniel Meltzer,
Gerdt Meyer Arend(sohn) og O. W. Hoeltich.
Avskrift (etter 1900) ved Christian Koren-Wiberg (?).
Det tyske kontors segl påklebet, tysk tekst.
Trykt ved Christian Koren-Wiberg i “Det hanseatiske Museums Manuskriptsamling” (Det
hanseatiske Museums Skrifter, nr. 5), s. 66-67.
Iflg. et notat i den gamle diplomkatalogen stammer avskriften fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1714, 9. mai. Bergen
Tiele Meyer har solgt til Johan Mleyer Arends Sohn en hagegrunn i den nye Gullskoen for 30
riksdaler.
Papir, tysk tekst.
Påtrykt lakksegl samt underskrifter av Tiele Meyer, Henr. Mehne og Cordt Nedderman.
En samtidig kopi av dokumentet er vedlagt.
Trykt i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, s. 67.
Dokid:
UB Diplom
1714, 27. juni. Englegården, Bergen
Auksjonsdirektør Johan Jost Gülich utsteder auksjonsskjøte til Harmen Schrøder på to boder
med loft og underliggende grunn i Engelgården som hadde tilhørt avdøde Johan Schrøder og
hans hustru Else Berentsdatter. Salgssummen var 180 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykt lakksegl. Overført fra Ms 894.c.5.
Dokid:
UBB Diplom
1714, 23. juli. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Kvittering fra Laurits Jacobsen Valen og Hans Engelsen Gjøn til stefaren Nicolay Biering på
Valen i Skånevik skiprede for arvegodset etter deres avdøde far Jacob Børgesen Valen som
stefaren en tid har hatt i forvaring.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1716, 26. mai. Bergen
Bevitnelse av notarius publikus, Johan Barth på Lise Hoffmans og Gjertrud Badenhaupte
bekreftende svar på manufakturdirek- tøren, Jacob von Widas spørsmål vedrørende
gravstedene til avdøde borgermester Rasmus Lauritssøn Stoud og rådmann Henning Hanssøn
og deres etterkommere i Domkirken.
Papir, seglet til notarius publikus påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1716, 8. juli. Ullensvang, Prestegården (Hordaland)
Skjøte i gården Velure fra Jørgen Jenssøn Brose, sogneprest i Kinsarvik til Svend Magnussøn.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1717, 20. juni. Bremen, Engelgården i Bergen
Albert Meyer har ifølge en kjøpekontrakt solgt til sin sønn Henrich Meyer en handelsstue i
Engelgården i Bergen. Salgssummen var 10000 riksdaler.
Papir. 2 påtrykte lakksegl, tysk tekst.
Overført fra Ms 894.c.6.
Dokid:
UBB Diplom
1717, 13. oktober. Bergen
Erik Ottesen, skipper og borger i Bergen, har solgt til Poul Hansen en sjøbod med
underliggende grunn på Nordnes samt halvparten av en ødegrunn som ligger like innenfor
bodene.
Papir.
3 påtrykte segl samt underskrifter av Erik Ottesen, Peder Pransen Wulff og Jens Christensøn.
Se også auksjonsskjøte, dat. Bergen, 16. juli 1707.
Dokid:
UBB Diplom
1718, 12. april. Bergen
Kopi.
Kirurgi- og barberlaugets attest eller lærebrev til Jon Todal fra Onøy i Nordland, som i tre år
har vært i lære hos mester Jost Diederich Grosse og forstår kunsten fra grunnen av, og som nå
skal ut i verden.
Pergament. Seglet mangler, tysk tekst.
Gave fra stiftamtmann W.F.K. Christie.
Dokid:
UBB Diplom
1718, 25. mai. Bergen Mowinckelgården
Idevart Hanssen og Joachim Friele, på arvingenes vegne, selger og skjøter til Henrich Bruus
det nederste våningshus med grunn i Damsgården i Strandgaten som tilhørte Østen Olsens
avdøde enke.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1718, 18. november. Bergen
Auksjonsdirektør Johan Jost Gulichs utstedte skjøte til Hans Davidsen på avdøde Johan
Willemsen Møllers sjøboder i Store-Sandviken, som var solgt på auksjon av formyndere for
avdødes umyndige barn. Kjøpesummen er 900 riksdaler.
Papir.
7 påtrykte lakksegl, samt underskrifter av J.J. Gulich, Peder Frandsen Wulff, Olaus Kramer,
Willum Møller, Albert Ellingsen, Hans Jørgenssen og Johan Møller.
Gave fra dr. A. Laastad 30.9.1915.
Se også diplom, dat. Os, 11. mars 1709.
Dokid:
UBB Diplom
1719, 3. mars. Øvre Børve (Ullensvang, Hordaland)
Skifte etter Anne Pedersdatter Løgit, Øvre Børve.
Ukomplett.
Se Ms 777.L.9.a.4 (sogneprest O. Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1719, 27. juni. Bergen, 1.rode nr. 65
Hans Bang, som bor i møllen i Store-Sandviken, selger og skjøter til Joehum Johansen Møller
sitt hus og sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1719, 10. juli. Bergen, Mowinckelgården
Henrich Brus søker i et brev til byfogd Niels Bagge kongens tillatelse til å få beholde
skorsteinen på sitt hus (i Damsgården).
Ifølge kongelig forordning er den en av de 26 skorsteiner i sjøgården som er krevet nedrevet.
Påskrift: Åstedsbefaring, dat. 12. juli 1719.
Stemplet papir, 5 bevarte påtrykte segl samt merke etter det. 6.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1720, 6. mai. Bergen, 3. rode nr. 19
Auksjonsdirektør Johann Jost Gulich utsteder skjøte til Richardus Seenusen på våningshus
samt sjøboder med underliggende grunn utenfor Nykirken som hadde tilhørt avdøde Karen
Busch. Eiendommen ble solgt på auksjon av hennes arvinger, og salgssummen 900 riksdaler.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle olsen og Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1720, 16. september. Kjøbenhavn
Avskrift.
Ifølge kong Frederik IV’s resolusjon av 30. mai 1719 er gården Møhlenpris samt tilhørende
bygninger og fabrikker m.m., som tilhørte avdøde handelsråd Jørgen Thor Møhlen, blitt
overdratt til Claus Fasting, borgermester og politi- mester i Bergen, for 3600 riksdaler.
Avskrift på pergament ved Daniel Lau (1849).
Den er skrevet på baksiden av Christian V’s bevillingsbrev til Jørgen Thor Møhlen, dat.
Gottorp, 29. juli 1684: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1720, 5. oktober. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Lars Gudmundsen på Ile i Vikedal skiprede og Hans Engelsen på Gjøn i Strandvik skiprede
selger og skjøter, på sine hustruers vegne, til svogeren Lars Jacobsen på Valen i Skånevik
skiprede, to pund og 4/7 marker smør med bygsel i gården Valen. Dessuten har Lars
Gudmundsen, på vegne av sin hustru, solgt til svogeren sin andel i kongetienden i Etne
skiprede.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1720, 26. november. Reistad (Hamre, Hordaland)
Tommes Reistads bykselsbrev til Johannes Andersen på 28 merker smør (?) og 8 kanner malt
i gården Sundland i Mjelde skiprede (Haus herred).
Papir, 1 bl.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1720, 28. november. Urnes (Hafslo, Sogn og Fjordane)
Jens Bugge utsteder, på sine egne og sine søskens vegne, et nytt bykselsbrev til leilendingen
Hans Knudsen Kjørlog på den jord han bor på. Landskylden er to huder og to lauper smør.
Leilendingen hadde ifølge en kongelig forordning fremvist sine tidligere bykselsbrev som var
underskrevet av deres far, avdøde magister Samuel Bugge.
Papir.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører bykselsbrevet gården Bjordal i Klævoll
skiprede med underliggende gods.
Se også Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1721, 17. mars. Mowinckelgården i Bergen, Kjøbenhavn
Kopi.
Kongelig dispensasjon til Henrich Brus vedrørende skorsteinen i hans hus (i Damsgården)
som ifølge kongelig forordning av 19. april 1713 ble krevet revet ned.
Samtidig kopi, skrevet på stemplet papir og attestert av amtmann Anders Undall.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1721, 7. april. Gyldenlund (Kjøbenhavn)
Marcus Westerholdt, arveprins Christians gartner på Gyldenlund, utsteder attest eller lærebrev
til Johan Jørgen Wiessner, født i hertugdømmet Schlesien, som har lært gartnerkunsten hos
ham i et halvt år, og som nå vil ut i verden.
Pergament, seglet i elfenbenskapsel henger ved i et silkebånd.
Dokumentet er skrevet på tysk. Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Originalen henger i glass og ramme på manuskriptsamlingens kontor.
Dokid:
UBB Diplom
1721, 21. mai. Bergen
Berendt Speckman, borger i Bergen, har med sin hustru Margarette Wittings vitende solgt til
fetteren Herman Speckman og hans hustru Giedske Evennouw et hus samt grunn med hage og
gårdsplass ved Rådstualmenningen som hadde tilhørt hans svigermor Dortte Koopman,
Lambert von der Ohes enke.
Papir. 3 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Berendt Speckman, Hans Jürgen ober Meyer
og Johan Thoravest.
Dokid:
UBB Diplom
1721, 19. desember. Kjøbenhavn
Kopi.
Kong Frederik IV’s adelsbrev til Niels Knag, lagmann over Bergen lagstol, og hans
etterkommere, hvoretter han opptas i den norske adelsstand under navnet Knagenhjelm.
Avskriften er skrevet på papir.
Dokid:
UBB Diplom
1723, mars. Bergen
Kopi.
Spesifikasjon fra mars 1723 over Kjøbmandsstuens brev, skrifter, bøker, protokoller og
inventar som tilhører Kontoret i Bergen, samt fortegnelse over gårdens grunnleieutgifter og
inntekter. Spesifikasjonen er skrevet i forbindelse med den nye sekretæren, Tobias Anthon
Maysaals ankomst.
Papir, 10 bl.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Chr. Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1723, 24. mars. Bergen
Jens Fæster har solgt til det kongelige oktroajerte bergenske grønlandske kompani en stue
med underliggende grunn i Bugården på Kontoret for 400 riksdaler. Den årlige grunnleie er 9
mark og 9 skilling, ifølge skjøte fra Henrik Meyer Arentzohn til Jens Fæster, dat. Bergen, 18.
juli 1710; se også under denne dato.
Papir, Jens Fæsters påtrykte lakksegl samt underskrift.
Se også skjøte, dat. Bergen, 10. juli 1728.
Dokid:
UBB Diplom
1723, 8. mai. Søreide
Arnoldus de Fine, sorenskriver i Sunnhordland, kunngjør på Søreide et skifte etter avdøde
Brite Johannesdatter mellom hennes gjenlevende husbond Mons Tommesen på den ene side
og deres to døtre, Synnøve og Kan, ti og fire år gamle, på den annen side. Skiftet gjaldt blant
annet jordgods i gården Store Sangolt samt andel i Kvalvåg.
Papir. Sorenskriverens påtrykte lakksegl samt underskrift, skiftebrevet noe defekt.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg. Dokid:
UBB Diplom
1723, 13. november. Kristiania
Biskop Bartholomæus Deichmans svar til Hans Hiort, sogneprest i Ørskog prestegjeld på
Sunnmøre, vedrørende bykselen og bykselretten av kirkens gods. Han mener bykselretten
ikke kan fratas den som nå eier den og igjen tillegges kirken.
Papir, brevet er underskrevet av biskop Deichman m.fl.
Brevet tilhørte Peder Fylling i 1888.
Dokid:
UBB Diplom
1725, 29. januar Frederiksborgs slott (Hillerød)
Avskrift.
(Kong Frederik IV) har solgt til Vatne sogns almue Vatne annekskirke under Borgund
hovedkirke på Sunnmøre med rettigheter og og underliggende kirkegods for 228 riksdaler og
47 skilling. Vilkårene ved salget og vedtektene for annekskirken er anført.
Avskrift av skjøte fra 1800-tallet.
Det første blad av originaldokumentet er ifølge avskriveren uleselig.
Dokumentet (avskriften) har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1725, 14. mars. Frederiksborg slott (Hillerød)
Avskrift.
Kong Frederik IV utsteder skjøte til Erland Michelsen på Fjelberg hovedkirke med
annekskirkene i Eid, Ølen og Vikebygd samt underliggende kirkegods, som ligger i
Sunnhordland prosti. Kirkene ble solgt på auksjon for 470 riksdaler.
Papir, avskrift.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1725, 26. april. Bergen
Kapteinløytnant Lorens de Ferry har med samtykke av sin hustru (Kristine Marthe de Fine)
solgt ifølge en oppsatt kontrakt deres apotek i Bergen med privilegier til Ludwig Ulrich
Dynner for til sammen 1950 riksdaler.
Papir. 4 påtrykte lakksegl samt underskrifter (Lorens de Ferry, Ludwig Ulrich Dynner,
rådmann magnus Schiøtte og Caspar rødmer).
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, 9. juli 1725, samt diplom, dat. Bergenhus, 4,
desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1725, 28. april. Bergen, 1. rode nr. 65
Anna Ørbech, Jochum Møllers hustru, Willum Møller og Elling Møller selger og skjøter til
Peder Pederesen Jochum Møllers hus og to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Peder Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1725? 8. mai. Lægreid (Eidfjord, Hordaland)
Jens Fabricius, sorenskriver over Hardanger, samt 6 lagrettemenn i Granvin tinglag foretar
grenseoppgang og utskiftning av gården Vik fra Øvre-Lægreid.
Stemplet papir, merker etter 7 påtrykte segl.
Dokumetet noe defekt.
Fremlagt i retten 12. mai 1746.
Dokid:
UBB Diplom
1725, 9. juli. Fredensborg slott
Kong Frederik IV utsteder apotekerbevilgning til Ludwig Ulrich Dynner som annen apoteker
i Bergen. Kirstine Marthe de Fine, enke etter Hans Smit, har nemlig med sin nåværende
mann, kapteinløytnant Lorens de Ferry, avstått sin avdøde manns apotek til apotekets
provisor, Ludwig Ulrich Dynner.
Papir, Frederik IV’s underskrift og påtrykte segl.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1725, 24. juli. Søreide (Fana, Hordaland)
Skjøte på en jordpart i gården Smørås i Skjold skiprede i Fana fra Nils Olsen i Bergen og
Peder Olsen Sandven til deres bror, Lars Olsen Smørås.
Se Ms 466/a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1726, 11. mars. Zwickau (Sachsen, Tyskland)
Oldermennene for gullsmedlauget i Zwickau gir Ernst Wilhelm Thum attest for at han har
arbeidet hos Christian Sonnenkalb og anbefaler ham.
Pergament. Tysk tekst, hull til 2 seglremmer.
Oversettelse fra 1800-tallet (etter 1850) vedlagt.
Dokumentet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1726, 18. august. Vik (Sogn og Fjordane)
Gerhard Munthe, oberst over 1. Bergenhus regiment, har med sin hustru Christina Ungers
samtykke solgt til sin svoger Anders Daae, sogneprest og prost i Vik, og hans hustru Birgitta
Ludvigsdatter Munthe jordgods med og uten bygsel i gårdene, Bulungberg, Sandviken,
Høyeim med Uren, Ottum, ødegården, Mordøla, Haugen og Skildeim i Luster skiprede,
Oppeim og Øvre-Joranger i Marifjøra skiprede og Nes i Jostedal skiprede, som han hadde
arvet etter sin far Christopher Gerhardsen. Salgssummen var 643 riksdaler og 5 skilling.
Papir. Gerhard Munthes påtrykte lakksegl og underskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1727, 18. juni. Fana (Smørås, Hordaland)
Skjøte på en jordpart i gården Smørås i Skjold skiprede fra Ole Nielsen Smørås til assessor og
stiftamtskriver Wilhelm Hansen.
Se Ms 466/a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1727, 1. oktober. Bergen
Oldermann Hans Gewers samt bisittere og samtlige laugsbrødre i bakerlauget i Bergen
utsteder lærebrev til Cornelius Kramer, som har lært bakerhåndverket i fire år hos Herman
Gewert, og som nå vil ut i verden.
Pergament, seglet i trekapsel henger ved i silkebånd.
Dokid:
UBB Diplom
1727, 10. november. Bergen
Anders Knudsen Vigs gjeldsfordring på sin avdøde bror Torsten Knudsen Vig.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1727, 15. november. Kinsarvik prestegård (Ullensvang, Hordaland)
Avskrift.
Jørgen Jenssön Brose, prost i hardanger og sogneprest til Kinsarvik, utsteder skjøte til Lars
Johannessen Ålvik i Øystese sogn på Vikør hovedkirke og Øystese annekskirke, som Lars
Johannessøn sammen med sin avdøde far Johannes Larsson hadde kjøpt.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhörte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rosseland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1728, 18. mars. København
Kongelige skjøter til Hans Henrich Dedichen på gårdene Haugsbakke og Hegrenes i Dale
skipreide (Fjaler herred) som er en del av det tidligere Svanøy gods.
Papir.
Se Ms 988.a-b.
Dokid:
UBB Diplom
1728, 10. juli. Bergen
Kommersassessor Johan von der Lippe og Jens Andersen Refdal har på vegne av det
grønlandske kompani solgt til Jørgen Thingsten handelsselskapets tilhørende pakkboder med
underliggende grunn i Bugården på Kontoret for 410 riksdaler. Den årlige grunnleie er 9 mark
og 9 danske skilling.
Papir, 2 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Jean (Johan)
von der Lippe og Jens Andersen Refdal.
Publ. 23. aug. s.å.
Se også skjøter, dat. Bergen, 18. juli 1710 og 24. mars 1723.
Dokid:
UBB Diplom
1728, 3. oktober. Bristol (England)
Tresidig kontrakt mellom proviantleverandør Patrick Paine på den ene side, knappemaker
William Shering og destillatør Daniel Bright på den andre side samt apoteker Samuel Allen
og manufakturhandler James Pidgeon på den tredje, alle fra byen Bristol. Patrick Paine skal
blant annet betale eller yte et lån til William Shering på 100 britiske pund og får pant i en
bebygget grunn i Callowhill Street i nærheten av Rosemary Land i St. James kirkesogn i
Bristol.
Pergament, 5 påtrykte segl.
Gave 1988 fra Arnloth Gelline Heltberg, U.S.A.
Dokid:
UBB Diplom
1728, 9. oktober. Windsbach (Oberfranken, Tyskland)
Lære- og anbefalingsbrev for Heinrich lJolff, utstedt av borgermester, råd, og skredderlauget i
Windsbach. Datert “Windsbach an der Rednitz in Franken.”
Påskrift på baksiden: Lehr-Brieff var Heinrich Wolfferj dess Sehneide-Handwerk zu
Bauernheim, 1728.
Pergament, c. 60 x 40 cm.
Dokid:
UBB Diplom
1728, 25. oktober. Bergen
Nikolay Christian Warnau de Berenfeldt, major ved det norske artillerikompani, har solgt til
sin stesønn Jørgen Grewe, eiendommen “Rosenberghaven” med påstående bygninger som han
i 1716 hadde kjøpt av Petter Hendrichsen Fasmer. Den årlige grunnleie er 6 riksdaler, 2 mark
og 8 skilling.
Papir, 2 påtrykte lakksegl samt underskrifter av major Berenfeldt og kanselliråd Johan Bager.
Publ.samme dag.
Se også utskrift av auksjonsprotokollen, dat. Bergen, 15. mars 1736., og skjøte, dat. Bergen,
25. november 1737.
Dokid:
UBB Diplom
1728, 1l. november. Vik (Sogn og Fjordane)
Skifte etter avdøde Anne Pedersdatter Finde, enke etter mag. Iver Leganger, 4.-11. november
1728.
Stemplet papir. Rester etter 2 påtrykte segl, 95 beskr. bl.
Se Manuskriptsaml. nr. 551.
Gave 1915 fra Alværn.
Dokid:
UBB Diplom
1728, 27. november. Bergen
Greta, enke etter Bastian Danielsen, har med samtykke av sin sønn Daniel Bastiansen solgt til
sine døtre, Margaretha, Gireka og Karen Bastiansdøtre, sitt eget våningshus med grunn, som
ligger mellom Joackim Smites grunn og stadshauptmand Knud Geelmuydens sjøboder, for
250 riksdaler.
Stemplet papir.
Rester av 2 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Greta, Daniel Bastiansen, Johan Lampe og
Peter Rafnsberg (?). Publ. 29. nov. s.å.
Se også dipl. dat. 11/11-1746, 20/1-1783, 24/4-1784, 5/3-1803, 18/10-186 5.
Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939.
Dokid:
UBB Diplom
1729, 1. januar. Warszawa
Lærebrev for gartnergesellen Johan George Winckler fra Bautzen
i Oberlausitz, utstedt av Joachim Heinrich Schultze, gartner for Fredrik August, konge av
Polen.
Brevet er datert “Warschau”.
Pergament. Seglet mangler, tysk tekst.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1729, 28. september. Fredensborg slott
Avskrift.
Kong Frederik IV utsteder skjøte til Hans Horneman på fiskeværet Grip i Nordmøre fogderi.
Attestert utskrift av Nordmøre sorenskriveris pante- og obligasjonsprotokoll, dat. Trondheim,
1. juli 1902.
Gave fra skolestyrer B.E. Bendixen 1913.
Avskriften ligger i Ms 534.a.1.
Dokid:
UBB Diplom
1730, 5. juli. Mowinckelgården, Bergen
Østen Jensøn selger og skjøter til Henrich Brus den nederste del av sitt hus med
underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1731, 26. mars. Kjøbenhavn
Kong Christian VI stadfester hans avdøde far Frederik IV’s utstedte apotekerbevilgning,
datert Fredensborg slott, 9. juli 1725, til Ludwig Ulrich Dynner i Bergen.
Stemplet papir, Christian VI’s underskrift og påtrykte segl.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1731, 19. mai. Engelgården (Bergen)
Jost Maas selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Albertsohn i Bergen sin eiendom i
Engelgården. Salgssummen var 30 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 894.e.7.
Dokid:
UBB Diplom
1731, 20. juni. Brusdal (Skodje, Møre og Romsdal)
Kopi.
På anmodning av Sjur, Jetmund og Ole Olsen, selveiere på gården Brusdal i Valle skiprede,
foretar Jens Jørgen Heide, sorenskriver over Sunnmøre fogderi, samt seks lagrettemenn
markegang og deling av skogen som ligger under Brusdal.
Utskrift av tingprotokollen 1741, attestert av konstituert sorenskriver Jens Christian Heide.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1731, 14. juli. Bergen
Christian Anthon Bunneman, borger i Bergen, har solgt til Jørgen Phingsten en grunn,
påbygget en bod og to loft, som ligger i Bugården, med parter og rettigheter i skjøtstue, ildhus
m.m. Johan Jürgen Mestmacher og Andreas Erichssen Eide har som vitterlighetsvitner
underskrevet og forseglet skjøtet.
Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1732, 25. februar. Bergen, 3. rode nr.19
Auksjonsdirektør Bendix Ernst Manick utsteder skjøte til Henrich Jansen Forman på
Richardus Seehuusens våningshus samt to sjøboder med underliggende grunn som ble solgt
på auksjon for 600 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1732, 1. mai. Bergen
Etter begjæring fra Hans Both om å få fjernet eller inngjerdet en søppeldunge bak hans hus,
tar 4 borgere i Bergen stedet i øyesyn, hvorpå de avsier kjennelse om at han bør få inngjerde
dungen mot å betale til byen i riksdaler i førstebygsel og en årlig leie på 8 skilling, så han kan
ryddiggjøre grunnen og derpå bruke den som hageplass.
Stemplet papir, 4 påtrykte segl samt underskrifter av Johan
Christian Kroepelien, Anders Erichsen, Mareus Molle og Daniel Detloff.
Påskrift: Kemner Christian Frieles bygselsbrev til Hans Both, dat. Bergen, 17. juli 1732: se
også katalogseddel på denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1732, 10. juli Valen (Fjelberg, Hordaland)
Avskrift.
Jacob Biering, Iver Knudsen Gram og Hans Seehuhusen protesterer protesterer mot et skjøte,
utstedt av Kirsten Mikkelsdatter, Jacob Børgesens enkn, til Hans Engelsen Gjøn, dat 16. juni
1732, og ber om at skjøtet skal være i rettens forvaring inn til videre.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra biblitoekar Ragna Sollid:
Dokid:
UBB Diplom
1732, 17. juli. Bergen
Avskrift.
Christian Friele, kemner i Bergen, har etter en besiktelsesforretning utstedt et bygselsbrev til
Hans Both på en grunn bak hans eget hus hvor det ligger en søppekdunge.
Brevet er en påskrift på et besiktlesesbrev vedrørende nevnte søppekdunge, dat. Bergen, 1.
mai 1732: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1732, 15. september. Bergen
Carl Gotlib Dammichs hus underliggernde grunn, som ligger innenfor rådstuen like ovenfor
Christian Jægers hus på hjørnet av Rådstuealmenningen, ble på auksjon solgt til Henrich
Fensen for til sammen 174 ½ riksdaler.
Dokumentet (på papir) er en utskrift av Bergens auksjonsprotokoll, attestert av B.E. Manick.
Dokid:
UBB Diplom
1733, 13. april. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)
Auksjonsforretning over fogd Hendrich Arnoldus Thaulows effekter, fast gods som løsøre,
avholdt på gården Bjordal i Sogn 13/4 1733.
Utdrag av auksjonsforretningen, 10 beskr.bl.
Se Manuskriptsaml. nr. 553.
Gave 1915 fra Alværn.
Dokid:
UBB Diplom
1733, 10. september. Bergen
Besiktigelse og skjønn over eiendommene til mønsterskriver Carsten Kierulf og avdøde Jores
Ross i anledning en nabotvist mellom dem. Kierulf har klaget over at en oppført tømmerbod
på naboens gårdsplass står for nær hans eget hus. Blant annet skader bodens grunnmur hans
brønn.
Stemplet papir.
4 påtrykte lakksegl samt underskrifter av Helle Hilmand, Lars Taaning, Hans Seehuusen og
Christian Pedersen.
Dokumentet vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og
henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1733, 5. november. Bergen
Avskrift.
Forlik mellom mønsterskriver Carsten Kierulf og tilsynsmennene for avdøde Jores Ross’ bo i
anledning en nabotvist. Kierulf hadde nemlig klaget over at en oppsatt grunnmur under en bod
i bakgården til avdøde Jores Ross gjorde skade på hans brønn blant annet.
Avskrift på stemplet papir fra 1760.
Utdrag av skiftebrevet etter avdøde Jores Ross, påbegynt 28. aug. 1733, avsluttet 6. sept. 734.
1 påtrykt lakksegl.
Dokumentet vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og
henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1733, 26. desember. Bergen Engelgården
Harmen Schrøder selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Alberts(ohn) sin fjerdepart
i Engelgårdens skjøtstue.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.8.
Dokid:
UBB Diplom
1734, 2. januar. Bergen
Oldermann Terchild Bartholdt Eggers og samtlige laugsmestere i knappemakerlauget i
Bergen utsteder lærebrev til gesellen, Johann Harmann Beyning, som i fem år har lært
knappemakerkunsten hos deres laugsbror, Johann Christian Bryning.
Pergament. Seglet mangler, tysk tekst.
Se også brev, dat. Bergen, 9. desember 1749.
Dokid:
UBB Diplom
1734, 17. april. Hesthammer (Kinsarvik, Hordaland)
Kopi av gårdskontrakt mellom brødrene de Joensen på Kvestad og Elling Joensen på Åkre.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1734, 29. oktober. Bergen
Gjestgiveribevilling til Knud Kragh som har giftet seg med enken etter den tidligere gjestgiver
i Lervik i Føyen skiprede. Brevet er utstedt av Ulrich Kaas, admiral, stiftsbefalingsmann og
amtmann over Bergenhus.
Kongelig stadfestelse, dat. Fredriksberg slott, 10. desember 1734.
Xeroxkopi av papiravskrift fra 1840 etter original fra 1734.
Avskriften tilhører (1970) Thomas Hagerup Olsen, 5400 Stord.
Dokid:
UBB Diplom
1735, 4. februar. Vangsnes (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Hans Peter Tønder, kaptein ved 1. Bergenhus regiment, har med sin hustru Barbra Margrethe
Munthes samtykke solgt 18 merker smør i gården Ramsnes i Tjugum skiprede til prost Anders
Daae og hans hustru Birgitha Ludvigsdatter Munthe for 18 riksdaler og 3 mark. Jordgodset
hadde kapteinen mottatt ved et makeskifte med Iver Nielsøn Leganger.
Stemplet papir, H.P. Tenders segl påtrykt.
Tinglest på gården Setre 26. mars s.å.
Dokid:
UBB Diplom
1735, 23. mars. Bergen
Skjøte fra avdøde Margrete Stamans barn og arvinger til Lambert von der Ohe på hennes
tidligere eiendom Ladegården med underliggende grunner.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 24.
Dokid:
UBB Diplom
1735, 9. april. Bergen
Prokurator Hans Ottesen Nideros i Bergen har solgt til fogd Annanias Christopher Harberg i
Sogn, Lasse Torgersens bruk i gården Vangsnes for 19 riksdaler, 4 mark og 8 skilling.
Jordgodset var utlagt avdøde admiral Tordenskjolds arvinger for en fordring i etatsråd
Blixencrones dødsbo.
Stemplet papir, H.O. Nideros’ underskrift og påtr. segl.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal med
underliggende gods: se Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1735, 22. juni. Bergen
Grisele Monsdatter, enke etter Daniel Nielsen, samt hennes laugverge Jens Hyld kunngjør, at
hun har solgt til Danckert Pettersen Fasmer en sjøbod med under- og tilliggende grunn på
søndre side i assessor Wilhelm Hansens sjøgård. Grisele, Jens Hyld samt vitnerne, Esehell
Lohmann og Otto Homble har underskrevet og forseglet skjøtet.
Stemplet papir, 4 påtr. segl.
Publisert samme dag.
Se også diplom, dat. Bergen, 26. januar 1709, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1735, 6. juli. Bergen
Danckert Petersen Fasmer har avstått og overdratt til madame Margrethe, Bendix Hansens
enke, en sjøbod med tilbehør samt under- og tilliggende grunn, som han i forrige måned
hadde kjøpt av madame Grisele, enke etter Daniel Nielsen. Brevet er underskrevet og
forseglet av D.P. Fasmer.
Stemplet papir, 1 påtr. segl.
Anvist for Bergens bytingsrett 17. januar 1752.
Se også diplom, dat. Bergen, 26. januar 1709, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1735, 4. oktober. Ringreide (Lavik, Sogn og Fjordane)
Sorenskriver Olluf Hansøn Gøe i ytre Sogn utsteder skjøte til fogd Annanias Christopher
Harberg på en jordpart i gården Vangsnes i Tjugum skiprede, Lasse Torgersens bruk, som
fogden hadde kjøpt på auksjon for 6 riksdaler, 2 mark og 4 skilling. Jordparten var en del av
det jordgods i ytre Sogn som avdøde assessor og lagmann Lars Michelsens enkefrue var utlagt
i skiftet etter etatsråd Hans Blixencrone 4. febr. 1734 for en fordring på 222 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtr. segl samt underskrifter av O.H. Gøe og Jan von der Velde.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal med
underliggende gods; se Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1736, 3. mars. Mowinckelgården (Bergen)
Chrestine, enke etter Erich Ryg, selger og skjøter til Henrich Brus den øverste sjøbod med
underliggende grunn på nordre side i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 125
riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1736, 15. mars. Bergen
Ifølge det kongelige rentekammers ordre til generalmajor og kommandant H. Weinmann og
etter auksjonsdirektør B.E. Manioks forlangende ble “Rosenberghaven” med bygninger,
inventar, besetning og grunnleier, som tilhørte Jørgen Grewe, tidligere proviantforvalter ved
festningen, solgt på auksjon. Hans Schultz, på vegne av Margaretha, enke etter Abraham
Wessel, fikk tilslaget med summen 672 riksdaler.
Utskrift (på papir) av auksjonsprotokollen.
Se også skjøte, dat. Bergen, 25. oktober 1728, 25. november 1737.
Dokid:
UBB Diplom
1736, 9. april. Fredriksberg slott
Kong Christian VI utsteder skjøte til Niels Iversen Leganger, sogneprest i Os prestegjeld, på
gården Bjordal i Klævoll skiprede i ytre Sogn, som 18. mars 1734 var blitt solgt på auksjon og
var tilfalt sognepresten ved Søren Michaelsen for 674 riksdaler. Gården ble solgt på auksjon
fordi den tidligere fogd i Sogn, Henrik Arnoldus Thaulow skyldte kongen en sum penger av
de oppebørsler som var blitt betrodd ham.
Stemplet papir, Christian VI’s underskrift samt påtr. segl.
Tinglest på gården Austreim 6. desember 1738.
Om andre diplomer vedr. samme gård og underliggende gods: se Topografisk register under
Bjordal, Kyrkjebø herred.
Dokid:
UBB Diplom
1736, 10. april. Bergen
Kirstine von Unger, enke etter Gerhard Munthe, tidligere oberst ved Bergenhus
nasjonalregiment, utsteder skjøte til sin svoger, prost Anders Daae og hans hustru Birgithe
Ludvigsdatter Munthe på Kvamsøy kirke i Vik prestegjeld samt hennes avdøde manns
tilmurete gravsted.
Stemplet papir.
Kristine von Ungers underskrift påtr. segl.
Dokid:
UBB Diplom
1736, 15. august. Vangsnes (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Frederik Lorentz Moduit, krigsråd og regimentskvartermester ved 1. Bergenhus
nasjonalregiment, har med sin hustru Helena Munthes samtykke solgt hennes arvegods i
gårdene, Fyli i Vik skiprede og Indre-Torvund i Lavik skiprede, til sin svoger, prost Anders
Daae for 180 riksdaler.
Stemplet papir, F.L. Moduits påtrykte segl og underskrift.
Tinglest på gården Håum 27. oktober 1736.
Dokid:
UBB Diplom
1737, 4. april. Utne (Kinsarvik, Hordaland)
Skjøte i gården Velure i Ullensvang kirkesogn, Kinsarvik skiprede, fra Magnus Svendsen
Velure til hans svigersønn Jon Olsen Aga.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1737, 29. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)
Søknad fra soldat Jon Olsen om giftemål med Kari Magnusdatter Velure. Ifølge påskrift, d.
Vossevangen 15. juni 1737, er søknaden innvilget.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1737, 1. august. Bergen
Niels Myhre, byfogd i Bergen, og byskriver Hans Christian Gartner samt 8 edsvorne borgere i
samme by kunngjør et forlik mellom mønsterskriver Carsten Kierulf og Anne Thiel von
Høven angående forskjellige tvistepunkter vedrørende deres naboeiendommer på
Muralmenningen i Bergen.
Papir, 10 påtrykte segl.
Ifølge påskrift, dat. Bergen, 24. november 1739, ble dokumentet opplest for Marcus Brandt,
Anne Thiel von Høvens svoger, som nå bor på hennes tidligere eiendom.
Dokumentet vedrører østre Muralmenningen: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og
henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1737, 25. november. Bergen
Maths Nielsen Holtzrod, proviant- og materialforvalter ved Bergens festninger, utsteder
auksjonskjøte til Margaretha Wessel på eiendommen “Rosenberghaven” ved Sydnes, som
hadde tilhørt Jørgen Grewe, den tidligere proviantforvalter. M.N. Holtzrod, løytnantene
Henrik Wüllner og Andreas Brugger, generalmajor Weinmann samt auksjonsdirektør B.E.
Manick har underskrevet skjøtet.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Påtegnet 1851 og 1852.
Se også utskrift av auksjonsprotkollen, dat. Bergen, 15. mars 1736.
Dokid:
UBB Diplom
1737, 5. september. Bergen
Kopi.
Bendix Ernst Manick, auksjonsdirektør i Bergen, utsteder skjøte til Henrik Meyerhoff og
Henrik Ridder på en handelsstue på nordre side i gården Gullskoen med tilliggende og
underliggende herligheter samt utestående gjeld, som de på auksjon hadde kjøpt av Berendt
Otto, på vegne av avdøde Arent Meyers arvinger i Bremen, for 4520 riksdaler.
Bekreftet avskrift på stemplet papir fra 1773.
Ifølge den gamle diplomkatalogen stammer avskriften av skjøtet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
UBB Diplom
1737, 15. september. Os (Hordaland)
Nils Leganger, sogneprest i Os, har solgt til fogd Ananias Christopher Harberg gården Bjordal
med landskyld og bygsel som ligger i Klævoll skiprede i ytre Sogn.
Stemplet papir, Nils Legangers underskrift og påtrykte segl.
Om samme gård: se Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1737, 25. november. Bergen
Maths Nielsen Holtzrod, proviant- og materialforvalter ved Bergens festninger, utsteder
auksjonsskjøte til Margaretha Wessel på eiendommen ”Rosenberghaven” ved Sydnes, som
hadde tilhørt Jørgen Grewe, den tidligere proviantforvaltert. M.N. Holtzrod, laytnantene
Henrik Wüllner og Andreas Brugger, generalmajor Weinmann samt auksjonsdirektør B.E.
Manick har underskrevet skjøtet.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Påtegnet 1851 og 1852.
Se også utskrift av auksjonsprotokollen, dat. Bergen, 15. mars 1736.
Dokid:
UBB Diplom
1738, 2. januar. Bergen
Otto Smith, kirkeverge til Domkirken i Bergen, har solgt og festet til mønsterskriver Carsten
Kierulf en tredjepart i pulpiturstol nr. 12 som magister Erich Møinichen tidligere hadde leiet.
Papir, Kirkevergens underskrift og påtrykte segl.
Se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1738, 20. januar. Skorbreivik (Vatne, Møre og Romsdal)
Da det faller for besværlig for Ole Os og Elling Goten alene å bringe posten fra Os til
Langset, utnevnes også Anders Ulvestad til postbud etter amtmann Christian Soelgaards
tillatelse. Brevet er underskrevet av fogd Nikolai Astrup (?).
Papir, 1 bl.
Ifølge påskrift, dat. Skor tingstue, 16. juni 1745, stadfester E.M. Tønder utnevnelsen av
Anders Ulvestad som postbud.
Dokid:
UBBB Diplom
1738, 8. mars. Håvik (Strandvik, Hordaland)
Kopi.
På anmodning av Knud Knudsen på Nedre-Bolstad i Hålandsdalen foretar fogd Andreas
Heiberg i Sunnhordland og Hardanger fredlysning av hans stølsmarker, seterboliger og
febeiter da uvedkommende har trengt seg inn på hans eiendommer.
Xeroxkopi etter originalen.
Dokid:
UBB Diplom
1738, 7. april. Bergen, 1. rode nr. 65
Peder Pedersen Rønne selger og skjøter til sin svigersønn Peder Pedersen Jensberg sitt hus og
sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Peter Hellands papirer.
Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1738, 12. april. Kalmarhagen (Bergen)
Christen Thunboe, residerende kapellan ved Korskirken i Bergen, selger og skjøter til Jens
Jonsen Mariager, sogneprest til Korskirken, eiendommen Kalmarhagen med underliggende
grunner.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1738, 18. desember. Bergen
Søren Jørgensen selger og skjøter til sin svoger Jocim Hindrichsen sitt hus med grunn og
tilhørende haugegrunn ved Schive.
Er sammenheftet med diplom; Bergen, 19. oktober 1590.
Dokid:
UBB Diplom
1739, 12. august. Engelgården (Bergen)
Auksjonsdirektør Bendix Ernst Manick utsteder skjøte til Henrich Meyer Albertsohn på
Christian Bruns sjøhandelsstue i Engelgården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 2022
riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.9.
Dokid:
UBB Diplom
1740, 14. januar. Bergen, 3. rode nr. 19
Auksjonsdirektør Wollert Danckertsen utsteder skjøte til Morten Olsen på et hus med sjøbod
og underliggende grunn som ligger på søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård. Eiendommen
hadde tilhørt avdøde Otthe Ruus, og ble solgt på auksjon for 560 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1740, 6. mai. Granvin (Hordaland)
Dimitteringsseddel for soldat Jon Olsen Aga, ved Det andre Bergenhusiske nasjonalregiment,
kaptein Byrgraffs kompani.
Papir.
Se Ms 777. L.9.b. (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1740, 9. juni. Bergen
Peter Werløes, sogneprest i Kjøllefjord i Øst-Finnmark, har solgt til Anders Daae, prost i
Sogn og sogneprest i Vik prestegjeld, endel jordgods i gårdene, Tenål, Nese, Henjum,
Myklebust, Indre-Robjørgene og Åse i Sogn og Nordfjord, som hans hustru Anna Sophia
Bugge hadde arvet. Salgssummen var tilsammen 208 riksdaler og en mark.
Stemplet papir, Peter Werløes’ underskrift og påtrykte segl.
Tinglest på Fjærestad i Vik 19. juli s.å.
Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal i Kyrkjebø herred med
underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1740, 27. juni. Bergen
Anders Jeremiesen og Mons Larsen Grinde, på vegne av Femme Nilsdatter, har i skiftet etter
avdøde Daniel Nielsen og hans hustru Grisele Monsdatter solgt til Margrete, Bendix Hansens
enke, deres tilfalte arvedel og halvpart i de avdødes hus med sjøbod og underliggende grunn,
som ligger utenfor Nykirken, samt i en sjøbod i Lille-Sandviken. Jørgen Holmer, i Anders
Hinds sted, og Johan Stoltz har som vitterlighets vitner forseglet og underskrevet skjøtet.
Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1740, 1. august. Fredriksborg slott (Hilleröd)
Kongelig skjøte på avdøde assessor Wilhelm Hansens gårdpart i Smørås i Skjold skiprede i
Fana til Ole Nielsen.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1740, 2. desember. Kjøbenhavn
Christian VI godkjenner nye takster for guardeinen i Bergen for prøving av sølv. Gullsmedene
i byen synes nemlig at takstene ifølge forordning av 6. mai 1716 er for høye fordi det ofte
faller meget smått sølvarbeid på dem. De er blitt enige med guardeinen Magnus Bessel om en
finere gradering av takstene. Kongen har også i brevet fastsatt bøter til Manufacturhuset for
ustemplet sølv.
Papir, merke etter 1 segl.
Registert i, Fr. Aug. Wessel:”Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for
Norge i Tidsrummet 1660-1813”, Chr.1841 B.I, s. 765.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 28. februar. Kaupanger (Sogndal, Sogn og Fjordanel)
Catharina Elisabeth von der Lippe, enke etter kanselliråd Hans de Knagenhielm, har solgt til
Annanias Christopher Harberg, fogd over Ytre- og Indre-Sogn, en jordpart i gården Rise i
Lavik skiprede for 30 riksdaler. Kommersråd Michael Falch og Zacharias Svaboe har som
vitterlighetsvitner også underskrevet og forseglet skjøtet.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Tinglest på gården Engeseter 29. november s.å.
Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal i Kyrkjebø herred
med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 5. april. Bergen, 1. rode nr. 65
Peder Pedersen Giensberg selger og skjøter, med samtykke av sin hustru Sophie Buchof, til
Willum Møller sitt hus med to sjøboder og underliggende grunn utenfor Tollboden imot det
såkalte Nordnes. Salgssummen var 840 riksdaler.
Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl.
Peter Hellands papirer.
Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kasset: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 15. mai. Bergen
Elsebe Albert Schrivers enke, selger og skjøter til Johan Christie sine sjøboder med
underliggende grunn i Skuteviken under Swansborg (Sverresborg). Salgssummen var 1000
riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 7. juli. Flahammer (Luster, Sogn og Fjordane)
Peter Henrik Sommerschield, kaptein ved kavallerigarden, har med sin hustru Birgitta
Ottesdatter Munthes samtykke solgt til prost Anders Daae og hans hustru Birgitta
Ludvigsdatter Munthe hans egen gård Flahammar med 2 underliggende ødegårder samt 3
parter i gården Saude. Salgssummen var 1474 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 26. juli. Sandven (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Lars og Gjermund Olsen, David Folkedal og Iver Birkeland utsteder skjöte til sin bror og
svoger Sjur Olsen på sitt arvelig tilfalte jordgods i gården Rosseland.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne Rosseland og lensmann L.
Lofthus.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 28. august. Kalmarhagen i Bergen (Askvoll, Sogn og Fjordane)
Frederik Arentz, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, overdrar til sin svigerfar Frederik Christian
Holberg, sogneprest i Nykirken, eiendommen Kalmarhagen for 1500 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 906.a.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 22. september. Bergen
Edewart Hiøring og Jacob de Rytter foretar oppmåling av Sara Omsens grunner, som består
av våningshus og sjøboder, i nærvær av blant annet eiendommens kjøper Friderich Hincking.
Grunnleien skal betales til Manufakturhuset. Edewart Hiøring, Jacob de Rytter samt rådmann
Samuel Storm og J. Silkenstedt har underskrevet oppmålingsbrevet.
Papir, rester av 2 påtrykte segl.
Dokumentet er ufullstendig på grunn av at begynnelsen mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 5. oktober. Bergen, 3. rode nr. 19
Kjøpmann Morten Olsen overdrar til sin hustrus søster madam Martine, enke etter Otthe
Ruus, hennes avdøde manns hus og grunn i Rasmus Rasmusens sjøgård.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 21. november. København
Kongelig skjøte på gården Stend i Skjold skiprede i Fana til Wollert Danckertsen.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1742, 12. januar. Bergen
Hans Wordeman og Melchior Erichsen Blomberg, borgere i Bergen, foretar oppmåling av et
hus med underliggende grunn på Markeveien utenfor Smørsalmenningen, som hadde tilhørt
avdøde Ole Larsen Blom, men som nå Jacob Bach, formynder for den avdødes dødsbo, hadde
kjøpt. Brevet er også underskrevet av rådmann Samuel Storm.
Stemplet papir, rester av 2 påtrykte segl.
Gave, ukjent kilde.
Dokid:
UBB Diplom
1742, 11. mai. Sottorp slott i Schleswig-Holstein
Kong Christian VI kunngjør, at han gir Ludvig Ulrich Dynner, apoteker i Bergen, og hans
hustru Justine Margaretha Cramer, ifølge deres egen ansøkning, tillatelse til at den lengst
gjenlevende kan sitte i uskiftet bo inntil videre.
Stemplet papir, Det kongelige segl samt kongens underskrift.
Gave 1922 fra Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1742, 14. juni. Borgund (Møre og Romsdal)
Gunhild Susanne Hagerup, enke etter Peder Olsen Strøm, sogneprest til Borgund, har bygslet
til Anders Andersen Ulvestad 2 ½ mællag fiskeskyld i prestebolets benefiserte gods i gården
Ulvestad i Vatne sogn.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Tinglest på gården Skorbreivik 20. okt. s.å.
Bygselsbrevet tilhørte Peder Fylling 1863.
Dokid:
UBB Diplom
1742, 3. august. Frederiksborg slott (Hillerød)
Kong Christian VI kunngjør, at han etter ansøkning av Justine Margaretha, enke etter Ludvig
Ulrich Dynner, tidligere apoteker i Bergen, gir hennes sønn Andreas Ludvig Dynner tillatelse
til å overta hennes apotek når han etter avsluttet utdannelse har bevist at han er dyktig nok til
å drive et apotek.
Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt samt kongens underskrift.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergén.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og hen visningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1742, 6. oktober. Dale (Fusa, Hordaland)
Arveskifte etter avdøde Kari Olsdatter, Niels Hansens hustru, avholdt på Dale i Fusa
kirkesogn.
Se Ms 684/ a (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1742, 14. november. Halden (Fredrikshald)
Henning Friman, justisråd og amtmann over Fredrikshalds og Smålenenes amter, har solgt til
Niels Nes følgende gårder og gårdparter i Sogn, Bergeim, Undredal og Njøs, som han hadde
arvet etter sin søster Marie Friman. Salgssummen var 195 riksdaler.
Stemplet papir, Henning Frimans påtrykte segl.
Udat. påskrift viser at jordgodset er videresolgt til sorenskriver Georg Burehard Jersin og
Annanias Christopher Harberg.
Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal i Kyrkjebø herred
med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1743, 4. mars. Lundervik (Fusa, Hordaland)
Bygselbrev i gården Tvelt med Skomstveit i Strandvik, fra Torbjörn Tveit til sønnen Hans.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1743, 9. mars. Bergen
Melchior Erichsen Blomberg og Johannes Lauritzen Weiner, borgere i Bergen, foretar i
nærvær av Søren Abel, rådmann i Bergen, oppmåling av Stadsmekler oppmåling av rådmann
Johan Hanings eiendom ovenfor det såkalte Smedesmuget, som han hadde kjøpt av Anna
Jansdatter Schilling enke etter Berent Dyring.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1743, 24. april. Bergen
Jørgen Grip og Joachim Lytken, borgere i Bergen, foretar oppmåling av en eiendom som
Andreas Garman Nitter hadde kjøpt av Johanne Wulf. Eiendommen ligger på
Korskirkealmenningen like ovenfor borgermester og politimester Henrich Mathiesens hus.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Gave (1955) fra Johan Lyder von Tangen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1743, 15. august. Bergen
Handelsmann Henrich Meyer Gertz i Bergen har solgt til handelsmann Henrich Hespe en
handelsbok med den spesifisert nordfargjeld, som han på auksjon 22. februar s.å. hadde kjøpt
sammen med handelsstuen til Giertje Maas. Salgssummen var 1350 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1743/ 44, 9. januar. London
George Buchanan, handelsmann i London og testamentfullbyrder for sin far Neill Buchanan,
har solgt til skipper Jochum Hønnemør skipet “The White Pearl”, tidligere kalt “The Gale”,
med tilbehør for 667 pund og 10 shilling.
Pergament. 1 påtrykt segl, engelsk tekst.
Gave fra pastor P. Hertzberg.
Dokid:
UBB Diplom
1744. København
Placat og Jorde-Bog...
Trykt matrikkel over Halsnøy klosters jordgods som ifølge kongelig resolusjon av 2. juli 1744
skal selges på auksjon. Med innført fortegnelse over kjøperne samt salgssummen.
Overført fra Boksaml.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 1. januar. København
Nyttårsgratulasjon “underdanigst Insinueret Hans Exellence Høy og Velbaarne Naadige Herre
Hr. Carel Juul”, hoffmester hos kronprinsesse Louise, fra “Deres Ringeste Client og
underdanige tjener Friderich Wiborg”.
Papir.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Gave 1976 fra Ingrid Refsaas, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 13. mars. Bergen
Melchior Erichsen Blomberg og Jochum Tiedeman, borgere i Bergen, har etter forlangende av
Hans Wordeman foretatt oppmåling av avdøde Maren Fredrichsdatters eiendom på
Nordnes, som nå er solgt til Isach Mathiesen Høyer.
Stemplet papir. 2 påtrykte segl, dokumentet er noe defekt.
Se også skjøte, dat. Bergen, 19. mars 1744.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 19. mars. Bergen
Auksjonsdirektør Herman Backer i Bergen, utsteder til Isach Mathiesen Høyer skjøte på
avdøde Maren Fredrichsdatters eiendom på Nordnes, som han hadde kjøpt på auksjon for 24
riksdaler. Herman Backer og Hans Wordeman, tilsynsmann for den avdødes bo, har
underskrevet og forseglet skjøtet.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Se også oppmålingsbrev, dat. Bergen, 13. mars 1744.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 29. mars. Bergen
Wolffgang Conrad Dynner, midlertidig forvalter og provisor for Løveapoteket i Bergen etter
sin avdøde bror, apoteker Ludvig Ulrich Dynner, utsteder lærebrev og attest til sin brorsønn,
Andreas Ludvig Dynner, som fra 3. februar 1739 har vært apotekerlærling i apoteket til sin
avdøde far.
Pergament, tysk tekst.
1 segl i kapsel med silkebånd henger ved, brevet har også et påtrykt segl.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 30. mai. Kjøbenhavn (?)
Brev til stiftsbefalingsmann Christian Møynichen. Gullsmedene i Bergen har 21. april klaget
over at de ikke i Bergen kan få sølv som holder den lovbestemte vekt. Istedenfor l5 lodd
anmoder de om å få lov til å arbeide 12 lødig sølv. Deres ansøkning blir avslått av frykt for
mulig misbruk. Brevet er undertegnet av Chr. Berckensen.
Papir, 1 segl påtrykt på brevets 4. side.
Brevet ligger i Gullsmedlaugets arkiv, Ms 167/ 59 b.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 5. august. Bergen
Tollinspektør Christen Flor kunngjør ved en offentlig plakat at alt fremmed
knappemakerarbeide skal forbys innført til Bergen. Han siterer Knappemakerlaugets 5.
artikkel, dat. Kjøbenhavn, 7. november 1685.
Papir, Bergen Tollkammers segl påtrykt.
Ifølge påskrift, dat. 13. februar 1787 og undertegnet av (tollinspektør Nicolai Christian
Vendelboe) Lassen, ble plakaten påny bekjentgjort.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 7. august. Mowinckelgården (Bergen)
Henrich Bruus selger og skjøter til sin sønn Petter Henrichsen Bruus sitt hus samt 3 boder
med underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 1000 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 14. september. Bergen
Oppmålingsbrev på Peter Harchens hus og sjøbodgrunn innenfor Smørsalmenningen på nedre
og østre side av Strandgaten. Eiendommen hadde tidligere tilhørt Barthold Rich.
Papir, merker etter 3 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 19. november. Fritznersmuget (Bergen)
Oppmålingsbrev.
Oppmåling av avdøde Anne Olsdatters hus i det såkalte Christopher Nagelssmug
(Fritznersmuget) på Nordnes som er solgt på auksjon til Jan Fröchen.
Papir,1 påtrykt segl.
Gave fra advokat Th. Opdahl, Bergen (1972).
Dokid:
UBB Diplom
1744, 19. desember. Bergen
Mønsterskriver Carsten Kierulf utsteder panteobligasjon på sitt eget hus med underliggende
grunn på hjørnet av Muralmenningen til Henrik Jansen Fasmer for et lån på 200 riksdaler.
Borgermester Formann og konsul Jacob Boutaud har som vitterlighetsvitner underskrevet og
forseglet dokumentet.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Iføle påskrift, dat. 1. febr. 1764, blir lånet fornyet.
Panteobligasjonen vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr.
1636, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 4. mars. Bergen
Karen Friman, enke etter generaltollforvalter Johan Garman, har solgt til Iver Leganger,
(sogneprest i Leikanger), gården Søreide (i Kyrkjebø herred) i Sogn. Salgssummen var 240
riksdaler. Sorenskriver Johan Garman har som vitterlighetsvitne underskrevet og forseglet
skjøtet.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Publisert på gården Bjordal i Klævoll skiprede 28. nov. 1746.
Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet denne gård med underliggende gods: se
også Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 2. juni. Voldset (Sunnylven, Møre og Romsdal)
Bruddstykke av et besiktigelsesdokument.
Poul Schonvig, sorenskriver i Nordfjord, samt seks lagrettemenn var, etter anmodning fra
oppsittere på gårder i Stryn skiprede til stiftbefalingsmann Christian Møinichen, oppnevnt til å
besiktige og granske den store skade som i de siste år har rammet gården Voldset i samme
skiprede.
Utdrag av Nordfjord tingprotokoll 1750. 1. bl.
Se også diplom, dat. Voldset, 9. oktober 1751.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 3. juli. Bergen
Melchior Blomberg og Jochum Tideman, borgere i Bergen, foretar, etter anmodning av Erich
Larsen Heldahl, oppmåling av hans eiendom i Jaen von der Lippes sjøgård utenfor
Muralmenningen, som han hadde kjøpt av madam Mallene, enke etter Arendt Henrich
Stouvitz.
Stemplet papir, dokumentets siste side mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 10. august. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Avskrift.
Ifølge en kontrakt overdrar Hans Hansen Seehuusen på Valen til sin fetter Jens Frederich
Undall, som er gift med hans stedatter, sin og sine to uforsørgede stedøtres eiendom i Valen.
Derimot skal Jens Undall forsørge dem så lenge hans svigermor Kierstin Wallentinsdatter
lever.
Kontrakten er inntatt i et fragment av et rettsdokument som vedrører en uoverensstemmelse
mellom H. Seehuusen og J.P. Undall om et stabbur som er nevnt i kontrakten.
Avskriften av rettsdokumentet stammer fra første del av 1800-tallet.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 4. september. Bergen
Jørgen Forman og Erich Andersen, borgere i Bergen, foretar oppmåling av Jean Lærmundts
hus utenfor Nykirken på nedre side av Strandgaten med underliggende grunn og tilhørende
sjøboder som han hadde solgt til Jens Hartvichsen.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Maskinskr. avskrift fra 1950 vedlagt.
Gave fra Alfhild og Georg Haugsdal. Fjøsangervei 32 D, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 4. oktober. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Herman Backer i Bergen til skipper Christen Beyr på et hus med
grunn som har tilhørt enken etter Rasmus Bols, samt en sjøbod liggende i Johan Stoltz’ gård.
Huset og sjøboden ble solgt på auksjon av Hans Nagel, og salgssummen var 900 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Gave fra Rolfsen september 1915.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 6. november. Bergen
Hans BuchOff og Daniel Friele, borgere i Bergen foretar på anmodning av prokurator Hans
Ottesen Nideros oppmåling eiendom utenfor Korskirken, som han hadde kjøpt av avdøde
Hans Samuel Bucker og som han nå har solgt til tøymester Fredrik Hoff.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl hvorav det ene mangler.
Gave desember 1958 fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 22. november. Bergen
Kopi.
David Frich og Lars von Høven foretar på anmodning av Lyder Fasting oppmåling av hans
våningshus med underliggende grunn som ligger på Petanibryggen ved siden av den eiendom
han solgte til Jørgen Meyer.
2 nesten likelydende avskrifter, skrevet på papir.
Påstemplet 1788 og 1790. Begge avskrifter er attestert og forseglet av rådstueskriver Hans
Berentsen Forman.
Dokid:
UBB Diplom
1745, 24. desember. Leikanger (Sogn og Fjordane)
Iver Iversøn Leganger, sogneprest til Leikanger prestegjeld, har solgt til sin svoger, fogd
Annanias Christopher Harberg, gården Søreide i Ytre-Sogn, som han hadde kjøpt av Karen
Friman, general-tollforvalter Garmans enke, ifølge skjøte av 4. mars 1745. Salgssummen var
240 riksdaler.
Stemplet papir, sogneprestens segl påtrykt.
Tinglest på gården Bjordal i Klævoll skiprede 28. nov. 1746.
Ifølge den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet sistnevnte gård med underliggende gods:
se også Topografisk register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1746, 14. februar. Bergen
Ane, sl. Jochim Hindrichsens, selger og overdrar til sin sønn Hindrich Jochimsen sitt hus med
underliggende grunn og hageplass ved Skiven.
Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590.
Dokid:
UBB Diplom
1746, 1. juni. Tafjord (Nordal, Møre og Romsdal)
Bygselbrev i gården Tafjord, utstedt av Peder H. Finde til Tosten Arnesøn.
Se Ms 1839.21.e (Claus Frimanns prekenmanuskripter).
Dokid:
UBB Diplom
1746, 31. august. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Herman Backer i Bergen til Hans Schultz på en handelsstue i
gården Gullskoen samt tilhørende handelsbøker som hadde tilhørt Christopher Johan Tanche i
Bremen. Handelsstuen ble solgt på auksjon av sekretær Anthon Ulrich Winchelmann og
aktein Conrad Rosentreder. Salgssummen var 5005 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Vedlagt kopi av skjøte fra 1774.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1746, 24. september. Voldset (Sunnsylven, Møre og Romsdal)
Avskrift.
Sorenskriver Paul Schonvig og seks lagrettemenn i Nordfjord foretar åstedsbefaring på gården
Voldset i Stryn skiprede og forliker gårdene oppsittere. To av oppsitterne mente at de hadde
lidt skade ved tidligere bytte av gårdene åker og eng og krever ny utskiftning.
Avskriften er inntatt i utskiftningsbrev, dat. Voldset, 3. oktober (?) 1777: se under denne dato.
Dokid:
UBb Diplom
1746, 4. november. Faleide (Innvik, Sogn og Fjordane)
Avskrift.
Sorenskriver Poul Schonvig i Nordfjord samt 8 lagrettemenn utsteder til Thomas Nielsen
Voldset skjøte på hans egen jordpart i gården Voldset i Stryn skiprede som han etter fremlagte
bevis nå er odelsmann til.
Avskrift også av sorenskriver Johan Daniel Stubs skjøte på samme jordpart til Knut
Danielsen, dat. Faleide, 4. nov. 1777, samt hans skjøte, også på samme jordpart, til Ole
Haraldsen, dat. Fogning, 24. okt. 1797.
Utskrift (1861) av skjøte- og panteprotokollen i Nordfjord.
Dokid:
UBB Diplom
1746, 11, november. Bergen
Besiktigelse og oppmåling av Elsebe Grewes eiendom på nordre kant av Vågs- eller
Torvalmenningen samt av en grunn som delvis ligger utenfor hennes hagemur. Denne får hun
nå tillatelse til å kjøpe og inngjerde til eget bruk på betingelse av at hun lar grunnen bli
liggende ubebygget.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Påtegnet resolusjon av 29. november s.å.
Forevist ved en kartforretning 1. mai 1849 samt 15. september 1834.
Se også diplom, dat. 27. november 1728, og henvisningene der.
Gave fra Major Green og Pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939.
Dokid:
UBB Diplom
1746, 29. november. Bergen
Fogd Annanias Christopher Harberg i Sogn har ved Christopher Friman betalt 28 riksdaler og
12 skilling for det jordgods i gården Suphammer (Suppeim) som han kjøpte på auksjon 14.
juni s.å. Stiftamtmann Christian & Møinichen har kvittert for den mottatte sum.
Papir.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører dokumentet gården Bjordal i Klævoll
skiprede (Kyrkjebø herred) med underliggende gods: se også Topografisk register under
Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 10. februar. Bergen
Oppmålingsbrev på Jens Pedersen Nexøe’s eiendom i Damsmuget mellom rådmann Lemvigs
eiendom på den østre og Erich Hylds enkes eiendom på den vestre side.
Utskrift 1774 av oppmålingsprotokollen.
Papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1976 fra Alice Opdahl.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 8. april. Bergen, 3. rode nr. 19
Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Ole Samsonsøn på hus og grunn på
søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård som hadde tilhørt Martine Sørensdatter, enke etter
Otto Ruus. Salgssummen var 591 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 3. mai. Halsnøy kloster (Fjelberg, Hordaland)
Andreas Heiberg, fogd i Sunnhordiand og Hardanger, utsteder bygselseddel til Ole Olsen
Fatland og Halver Alvaldsen på gården Vatnedal med Lille-Vatnedal i Skånevik skiprede som
ligger under Halsnøy kloster.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 10. august. Bergen, 3. rode nr. 19
Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Jaen Frøichen og Henrich Jansen Forman
på Ole Samsøns hus og grunn med boder som ligger på nordre side i Rasmus Rasmusens
sjøgård. Eiendommen ble solgt for 597 ½ riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 31. august. Bergen
Oppmålingsbrev på Gudmund Cordtsen Blombergs hus med grunn i Claus Ockens smug (5.
rode nr. 22).
Xeroxkopi etter original samt maskinskrevet avskrift.
Originalen tilhører (1975) Finn Rasmussen, Claus Ockens smug 2, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1747, (oktober). Samland (Jondal, Hordaland)
Skifte etter enken… Iversdatter, sannsynligvis avholdt på gården Samland (Øvre tun).
Se Ms 777. L.9.a.3 (Sogneprest O. Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1747, 26. oktober. London
Kopi.
Georg II gir ordre til Thomas Spicer, befalingsmannn over det private krigsskipet “Tartar”, at
han ifølge Et dekret fra sie Henry Penrice, president og dommer for admiralitetets høye rett,
skal utlevere det kaprede norske skip ”Den flyvende Ravn” med tilhørende utstyr og ladning
til skipper Peder Kiærgaard og dens eiere i Bergen.
Pergament. Seglet mangler, engelsk tekst.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 2. november. Prestegård (Snåsa, Nord-Trøndelag)
Skjøte.
Sogneprest Petter Johan Muus i Snåsa selger odelsgården Krogsgården samt en part i
Sørkorsvolden til sin sønn Paul Muus, misjonsprest for Finnefolket.
Se Ms 1021/ 2.
Skjøtet er trykt i slektsboken Niels Muus’s æt. Muus-slekten i Snåsa 1642-1942.
Dokid:
UBB Diplom
1748, 24. februar. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Anna Christina Blixencrone, enke etter fogd Peder Leganger, har solgt til sin svoger, fogd
Annanias Ckristopher Harberg, odelsjordparter i gårdene, Suphammer (Suppeim) i Systrond
skiprede og Vangsnes i Tjugum skiprede. Salgssummen var tilsammen 242 riksdaler.
Stemplet papir. i påtrykt segl.
Publisert 12. mai 1749 på gården Husebø.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal i Klævoll
skiprede (Kyrkjebø herred) med under liggende gods: se også Topografisk register under
Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1748, 9. mai. Bergen
Avskrift.
Reinert Lind og Johan Hammecken, borgere i Bergen, foretar oppmåling av en handelsstue i
Holmedalen med underliggende og tilhørende grunner, som Berendi Maanecken hadde kjøpt
av Johan Bohnenberg.
Avskriften(1 notisbok) ved Christian Koren-Wiberg.
Etter original, antakelig i Hanseatisk Museum.
Ifølge notat i den gamle diplomkatalogen stammer avskriften fra Koren-Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1748, 16. august. Bergen
Skjøte fra C.E. Barth og hans hustru Anna Maria Harder til Jacob Lange, på deres hus i
Skostredet med tilhørende herligheter samt underliggende fri odelsgrunn. Salgssummen var
700 riksdaler. Jacob Lemmichen har som vitterlighets vitne underskrevet skjøtet.
Stemplet papir.
Publisert 9. juli 1753.
Dokid:
UBB Diplom
1748, 23. oktober. Berven (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Ombudsmann A. Heiberg kunngjør et forlik mellom oppsitterne Ombudsmann Sjur Nilsen og
Lars Olsen på gården Berven i Øystese skiprede, som tilhører Halsnøy kloster, i en strid om
bruk og vedlikehold av gårdsstuen og stabburet på Berven.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhøte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rosseland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1748, 9. november. Færstad (Os, Hordaland)
Skjøte på Fusa prestegård fra prost Niels Legangers enke, Maria Finde, til residerende
kapellan Hans Astrup.
Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1749, 5. mars. Bergen
Edewart Hiøring og Peter Harchsen, borgere i Bergen, foretar oppmåling av et hus med
underliggende og tilhørende grunn i madam Danckertsens sjøgård som Carsten Holterman
hadde kjøpt av sin sønn David Holterman.
Stemplet papir, 2 påtrykte segi.
Ifølge påskrift, dat. 8. nov. 1841 ble ovennevnte grunn i 13. rode nr. 5 ettermålt.
Gave 1945 fra konsul Henrik Magnus.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 26. mars. Sønstabøvågen (Bremnes, Hordaland)
Berthel Wadbech i Sønstabøvågen utsteder til sin sønn Casper Wadbech bygselseddel på en
jordpart i gården Sønstebø som han hadde kjøpt av sin svigerfar Casper Warner.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 6. april. Kiel
Apoteker Johann Christian Müller i Kiel utsteder lærebrev og attest for Andreas Ludvig
Dynner som har vært gesell hos ham i tiden 1748-1749.
Papir. 1 påtrykt laksegl, brevet er skrevet på tysk.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom datert Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 13. mai. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Hans Seehuusen utsteder til Ole Hansen bygselseddel på en jordpart i gården Munketeigen i
Skånevik skiprede.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 9. juni Kjøbenhavn
Vitnemål for kandidaten Andreas Ludvig Dynner for avlagt apotekereksamen ved det
medisinske fakultet i Kjøbenhavn.
Kopi etter originalen. Skrevet på papir, tysk tekst.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 30. juni. Kristiania
Kong Frederik V utsteder apotekerbevilling til Andreas Ludvig Dynner. Han kan nå overta sin
avdøde far, Ludvig Ulrich Dynners apotek i Bergen.
Stemplet papir, kongelig segl og underskrift.
Gave 1922 fra, apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 12. november. Bergen
Kontrakt mellom Ole Åmundsen Grønås og Niels Olsen Sveneim fra Nordhordland fogderi
og Gerdt von der Ohe i Bergen om oppførelsen av sistnevntes sjøboder i Sandviken ved Jens
Jansens reperbane. Johan Christopher Cleis og Johan Hagelsteen har som vitterlighetsvitner
underskrevet kontrakten.
Papir.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 9. desember. Bergen
President, borgermestere og råd i Bergen utsteder borgerbrev til knappemakermester Johan
Harman Bryning fra samme by.
Stemplet papir, merke etter Bergens bysegl som mangler.
Se også lærebrev, dat. Bergen 2. januar 1734.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 20. desember. Spejlvik (Borgund, Møre og Romsdal)
Avskrift.
Iver Leganger, sorenskriver og auksjonsdirektør over Sunnmøre fogderi, utsteder til bøndene i
Skodje skjøte på Skodje annekskirke i Borgund prestegjeld med tilliggende jordgods, som
tidligere hadde tilhørt Peder Jetmundsen Honningdal. Salgssummen var 706 riksdaler.
Avskrift fra 1800-tallet, attestert av Sivert Flaatte, kirke verge for Skodje kirke.
Gave fra Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1749, 25. desember (Bergen)
Skifte etter avdøde Catharina Larsdtr. Danckertsen mellom den gjenlevende ektemann Willatz
Danckertsen (Danckers) og hustruens barn, påbegynt 25. des. 17f9 - avsluttet 5. mars 1750.
Se Ms 623.a (Dokumenter fra slekten Harmens).
Dokid:
UBB Diplom
1750, 3. januar. Mowinckelgården, Bergen
Petter Bruus selger og skjøter til sin bror Henrich Bruus sitt hus samt 3 sjøboder med
underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen 650 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1750, 22. august. Bergen
Kopi.
Anna Magretha, stadshauptmann Henrik Meyerhoffs enke, har solgt til sin svigersønn
kanselliråd Wollert Danckertsen en handelsstue på nordre side i gården Gullskoen med
tilliggende og underliggende herligheter samt utestående gjeld. Salgssummen var 7100
riksdaler.
Bekreftet avskrift på stemplet papir fra 1773. Se under 5. september 1737.
Ifølge den gamle diplomkatalogen stammer avskriften av skjøtet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1750, 17. september. Utne (Kinsarvik, Hordaland)
Avskrift fra en erklæring fra en stenderforsamling på gjestgiverstedet Utne vedr. opprettelse
av en brann- og hospitalkasse for Bergens stift.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1750, 15. desember. Stavanger
Arvingene etter friherreinne Anna Christina, enke etter baron Rosenkrantz, selger og skjøter
til Jens Undahl gårdparter i Økland, Korsnes, Sunde, Årtun og Lille-Åmvik. Salgssummen
var 400 riksdaler.
Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 27. januar. Kalmarhagen (Bergen)
Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Hans Sem på avdøde magister Frederik
Christian Holbergs tidligere eiendom Kalmarhagen. Eiendommen ble solgt på auksjon for
1490 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 25. februar. Bergen
Kontrakt og innbyrdes makeskifte mellom naboene Henrich Hespe og Diederich Prage om de
omtvistede ildhus- og skjøtstuegrunner
i Bugården på Kontoret i Bergen. Herman Kehlenbeck og Jochim Andreas Went har som
vitterlighetsvitner underskrevet kontrakten.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 3. august. Sundland (Haus, Hordaland)
Johan Garmann, sorenskriver i Nordhordland, foretar et skifte etter avdøde Berthe
Johannesdatter Sundland mellom den gjenlevende enkemann Lars Larsen Sundland på den
ene side, og den avdødes tre barn på den annen.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Kopi av takkebrev 11.1.1969 vedlagt.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 25. august. Bergen
Axel Persen og Størch Størchsen borgere i Bergen, foretar oppmåling av et hus med
underliggende grunn i Kiellersmuget som Niels Nielsen hadde kjøpt av madam Zitzelle, enke
etter Petter Molle.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 24. september. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)
Christopher Abelset, på sin søsterdatter Magdalene Maria Brandals vegne, bygsler og utleier
til Joen Nielsen øverland en jordpart i gården Flote.
Stemplet papir.
Bygselseddelen har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 9. oktober. Voldset (Sunnylven, Møre og Romsdal)
Poul Sohonvig, sorenskriver i Nordfjord, og seks lagrettemenn dømmer i en tvist om beite- og
slåttemark mellom oppsitterne på gården Voldset i Stryn skiprede og deres naboer på gården
Nordbrekke, og fastsetter grensene for de nevnte gårders utmark.
Stemplet papir, rester av 5 påtrykte segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling. Hans avskrift fra året 1687 er vedlagt.
Se også diplom, dat. Voldset, 2. juni 1745.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 16. november. Gjelmevik (Skånevik, Hordaland)
Enken Anne Knudsdatter, korporal Johannes Berhaug, Peder Andersen Skauge selger og
skjøter til Hactor Michelsen Mjelkevik deres jordparter i gården Mjelkevik i Skånevik
skiprede. Salgssummen var tilsammen 31 riksdaler.
Stemplet papir, 6 påtrykte segl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1752, 6. mars. Lundevik (Fusa, Hordaland)
Skjøte i gården Nordtveit i Strandvik fra arvinger og formyndere etter Torbjbrn Hansen Tveit
til Engel Olsen Nordtveit.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1752, 23. oktober. Øvre-Vik (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Lars Johansøn Indre-Ålvik overdrar til sin svigersønn Lars Aamundsen Bu halvparten av
Vikøy og Øystese kirker med deres tilhørende rettigheter og jordgods.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rosseland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1752, 30. desember. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Jens Undall utsteder til Askild Joensen bygselseddel på en husmannsplass i Søndre-Vågen
som ligger under hans egen gård Valen.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1753, 30. april. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Jores Ross Wagner i Bergen til Jens Kahrs på Jacob Langes hus
med underliggende og tilhørende fri odelsgrunn på hjørnet av Skostredet. Eiendommen ble
solgt på auksjon av selgerens fullmektig Johan Simon Cramer, og salgssummen var 642
riksdaler.
Papir, 2 påtrykte segl.
Se også skjøte, dat. Bergen, 4. mai 1753.
Dokid:
UBB Diplom
1753, 4. mai. Bergen
Jens Kahrs har overtatt og solgt til Jacob Rieck, Jacob Langes eiendom på hjørnet av
Skostredet som han hadde kjøpt på auksjon for 642 riksdaler. Salgssummen var den samme.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Se også auksjonsskjøte, dat. Bergen, 30. april 1753.
Dokid:
UBB Diplom
1753, 9. mai. Bergen
Jores Ross Wagner, auksjonsdirektør i Bergen, utsteder skjøte til Jørgen Muncheberg på
matros Carl Hansens hus med underliggende grunn på Nordnes. Eiendommen hadde han kjøpt
på auksjon av Berent Bowitz, og salgssummen var 182 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet er noe defekt.
Dokid:
UBB Diplom
1753, 6. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Jens Undall utsteder til Sjur Larsen bygselseddel på en jordpart i hans egen gård Lille Åmvik i
Kvinnherad skiprede.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1753, 13. juni(1). Valen (Fjelberg, Hordaland)
Jens Undall utsteder til Johannes Johannesen bygselseddel på en husmannsplass i SøndreVågen som ligger under hans egen gård Valen.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1753, 13. juni (2). Valen (Fjelberg, Hordaland)
Jens Undall utsteder til Tolleiv Knudsen bygselseddel på en husmannsplass i Nordre Vågen
som ligger under hans egen gård Valen.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1753, 6. november. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Jens Undall utsteder til Sjur larsen bygselseddel på en jordpart i hans egen gård Lille-Åmvik i
Kvinnherad skiprede.
Stemplet papir. Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 5. april. Bergen
Oppmålingsbrev på Rasmus Jacobsens eiendom i Markeveien (13. røde nr. 37 og 38) som
hadde tilhørt Birgitha Bloch, enke etter Jochum Krogh.
Papir.1 påtrykt segl, samt rester etter 1 segl.
Gave 1976 fra Alice Opdahl.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 10. april. Kalmarhagen (Bergen).
Hans Sem selger og skjøter til Niels Olsen Schioldal eiendommen Kalmarhagen på Engen.
Salgssumrnen var 1420 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 2. mai. Kalmarhagen (Bergen)
Utskrift.
Ole Bringmann og Jørgen Wiers foretar oppmåling av eiendommen som Hans Sem har solgt
til Niels Olsen Schioldahl.
Utskrift av grunnboken.1 påtrykt segl, påtegninger.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 10. juli. Bergen
Skjøte fra Walter Valentin Mordzahn til George Ross på et hus med underliggende grunn
samt en endesjøbod ute i den såkalte Johan Stoltz’ gård utenfor Nykirken. Salgssummen var
1100 riksdaler. Hans J. Jordan og Johann Christopher Clies (Cleis) har som vitterlighetsvitner
underskrevet og forseglet skjøtet.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 28. august. Kyppersmuget (Bergen)
Oppmålingsbrev.
Oppmåling av Erich Olsens hus med underliggende grunn i Kyppersmuget på Nordnes.
Fotokopi av originalen som tilhører Hans Smith Johannesen, Bergen (1973).
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Se også skjøte av 13. aug. 1866.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 21. november. Mowinckelgården (Bergen)
Kopi.
Henrich Bruus har lånt 300 riksdaler av sin moster madam Giertrud, Henrich Dedichens enke,
og utsteder nå panteobligasjon til henne i sitt hus med tilhørende pakkboder og underliggende
grunn i Damsgården i Strandgaten.
Utskrift av panteboken 21. mars 1781. Attestert av Johan B. Frøchen, påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 7. mai. Fusa (Hordaland)
Bygselbrev i prestebolet i gården Matland i Fusa, fra kapellan Hans Astrup til Niels
Johannessen.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1754, 3. juli. Mowinckelgården (Bergen).
Kopi.
Henrich Bruus har lånt 37 riksdaler av Benjamin Angel, og pantsetter til ham alle sine faste og
løse eiendeler.
Utskrift av panteboken 21. mars 1781. Attestert av Johan 3. Frøchen, påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1755, 5. juli. Mowinckelgården (Bergen).
Kopi.
Henrich Bruus skylder sin bror Petter Bruus 170 riksdaler, og utsteder nå panteobligasjon til
ham i sin handelsbok, i sine eiendommer i den såkalte Broxegård samt i gårdene, Selsvågen
og Notenes i Herdla Skiprede.
Utskrift av panteboken 21. mars 178, attestert av Johan B. Frøchen, påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1755, 15. september. Trondheim.
Lars Altin, løytnant ved det 2. trondhjemske infanteriregiment, oppretter en ekteskapskontrakt
med sin forlovede, jomfru Anna Kirstina Møller. De skal holde bryllup så snart kongens og
regimentssjefens tillatelse foreligger, og hvis en av partene frafaller sitt ekteskapsløfte, skal
han elle hun betale den annen part 200 riksdaler.
Papir, 5 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1755, 1. november. Mowinckelgården (Bergen)
Auksjonsdirektør Joris Ross Wagner utsteder skjøte til Jørgen Fæster på et våningshus med
tilhørende sjøboder samt underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten som hadde tilhørt
Henrich Bruus. Eiendommen ble solgt på auksjon, og salgssummen var 1010 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Samtidig kopi vedlagt.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 7. januar. Sande (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)
Skjøte fra Frantz Jørgensøn Bramdrup, sorenskriver i Ytre-Sogn, til fogd Annanias
Christopher Harberg på gården Vatne i Lavik skiprede (Gaular herred) som hadde tilhørt
avdøde Anne Christine Blixencrone, enke etter fogd Peder Leganger. Gården ble solgt på
auksjon. Gerhard Geelmuyden fikk tilslaget for 81 riksdaler, 3 mark og 6 skilling men avsto
budet igjen til A.C. Harberg.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Publisert på gården Brekke 19. juli s.å.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal med
underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø herred.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 23. januar. Prestegården (Snåsa, Nord-Trøndelag)
Skjøte.
Sogneprest Paul Muus selger odelsgården Krogsgården samt en part i Sørkorsvolden til
Ingebrigt Erichsen Aun.
Se Ms 1021/ 3. Trykt i boken “Niels Muus’s æt. Muus-slegten i Snåsa 1642-1942”.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 10. mars. Bergen
Claus Bager, lagmann over Bergen lagdømme, har gjort krav på sin odels- og åsetesrett til
gården Bjordal i Klævoll skiprede. Den nåværende eier fogd Harberg tilbyr seg å innløse
odelsretten med 170 riksdaler som lagmannen aksepterer og frasier seg derved all
innløsningsrett til gården.
Stemplet papir, brevet er underskrevet av Olaus Bager.
Om nevnte gård med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal,
Kyrkjebø herred.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 1. mai. Bergen
Johan Christie selger og skjøter til Petter Grewe sine sjøboder med underliggende grunn i
Skuteviken under Swansborg (Sverresborg). Salgssummen var 1490 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 27.4 1970 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 7. juni. Kalmarhagen
Niels Olsen Schioldal selger og skjøter til Aamund Godvindsen Lie eiendommen
Kalmarhagen på Engen. Salgssummen var 1450 riksdaler.
Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl, det ene defekt.
Overført fra Ms 9.0.8.a.
Dokid: (finner ikke koret)
UBB Diplom
1756, 18. juni. Mowinckelgården (Bergen)
Skipper Jørgen Fæster har lånt 800 riksdaler av borgermester Formanns dødsbo, og pantsetter
derfor sine eiendommer i Damsgården som han kjøpte på auksjonen etter Henrich Bruus.
Stemplet papir. 1 påtrykt lakksegl, påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 30. september. Bergen
Kjøpmann Axel Nepstad i Bergen har solgt til Ditmar Kahrs sine sjøboder i Sandviken bak
ved Holmen. Salgssummen var 1050 riks daler. W.F. Sønderborg og Carl von der Fehr har
som vitterlighetsvitner underskrevet skjøtet.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave fra dr. Å. Laastad 30/ 9 1915.
Se også diplom, dat. Bergen, 29. november 1766.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 19. november. Bergen
Ole Bringman og Johan Georg Risch, borgere i Bergen, foretar på anmodning av Wibecke,
enke etter Edevardt Hiørning, oppmåling av hennes hus og sjøboder med underliggende
grunner og murkjeller som hun nå har solgt.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Dokid: (finner ikke kortet)
UBB Diplom
1756, 8. oktober. Batavia
Høflighetsbrev fra generalguvernøren over nederlandsk India til “Pangerang Nata Dilaga”.
Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir. 1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst.
Gave fra G. Wallace.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 19. november. Bergen
Ole Bringman og Johan Georg Risch, borgere i Bergen, foretar på anmodning av Wibeche,
enke etter Edevardt Hiørning, oppmåling av hennes hus og sjøboder med underliggende
grunner og murkjeller som hun nå har solgt.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1757, 3. januar. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Jores Rose Wagner i Bergen til Jaen Jaensen Prøehen på en
handelsstue i gården Gullskoen på Bryggen med tilhørende grunner, bygninger og rettigheter.
Eiendommen ble solgt på auksjon av den tidligere eier Hans Schultz. Salgssummen var 4007
riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Se også skjøte, dat. Bergen, 16. februar 1764.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1757, 13. april. Hesthammer (Ullensvang, Hordaland)
Avskrift.
I et makeskifte mellom Lars Aamundsen Indre-Ålvik og Iver Johanssøn Ørdal, overdrar Lars
hans hustrus odelsjordpart i gården Ørdal i Granvin tinglag og Eidfjord kirkesogn til
Iver og får til gjengjeld en odelsjordpart i gården Indre Ålvik i Øystese tinglag og kirkesogn.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rosseland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1757, 14. april. Lilleli (Fusa, Hordaland)
Arveskifte etter avdøde ektefolk, Ole Hansen og Marthe Olsdatter, avholdt på Lilleli,
påbegynt 14. april 1757 avsluttet Milje skrivergård 10. febr. 1758.
Se Ms 684/ b (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1757, 23. juli. Bergen
Kopi.
Karen, Honne Beneckens enke, har solgt til sin svigersønn, apoteker Andreas Ludvig Dynner
sitt gjenstående hus etter brannen samt underliggende grunner m.m. som ligger ved
Nyalmenningen og Strandgaten. Salgssummen var 1200 riksdaler. Justisråd Berent Gundersen
har som vitterlighetsvitne underskrevet og forseglet skjøtet.
Utskrift (1812) av panteboken.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. desember 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1757, 23. september. Bergen (Hordaland)
Skjøte i gården Haugen i Granvin sogn fra Joachim Christian Geelmuyden, rådmann i Bergen,
til Haldor Tobiassen Helleland.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
Anno 1758. (Sogn)
Mads Rognaldsen Spjøtøyen fra Lindås skiprede i Nordhordland har, på egne og sine søskens
vegne, solgt til Ole Hansen Avedal gården Avedal i Lavik skiprede i Ytre Sogn. Salgssummen
var 88 riksdaler.
Stemplet papir (1758).
Skjøtet mangler både stedsangivelse og dato, 1 bumerke og rester etter 4 påtrykte segl.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen vedrører skjøtet gården Bjordal i Klævoll
skiprede med underliggende gods: se også Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø
herred.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 18. april. København
Kopi.
Kong Frederik V utsteder skjøte til Søren Elkiær, forvalter over Rosendal, på Halsnøyklosters
part på to lauper smør og to huder i gården Sørhuglo i Føyen skiprede i Sunnhordland.
Salgssummen var 762 riksdaler.
Xeroxkopi av original på papir tilhørende (1970) Thomas Hagerup Olsen, 5400 Stord.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 7. juni. Kalmarhagen (Bergen)
Niels Olsen Schioldal selger og skjøter til Aamund Godvindsen Lie eiendommen
Kalmarhagen på Engen. Salgssummen var 1450 riksdaler.
Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl, det ene defekt.
Overført fra Msn 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 3. august. Marokko
Høflighetsbrev fra den marokkanske keiser til den danske gesandt C. Kaas.
Papir. Tysk oversettelse er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 8. oktober. Batavia
Høflighetsbrev fra generalguvernør over nederlandsk India til ”Pangerang Nata Dilaga”.
Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir.
1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst.
Gave fra G. Wallace.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 8. oktober. Batavia
Høflighetsbrev fra generalguvernøren over nederlanske India til sultan Fandje Dulla som
regjerte over den banjerske nasjon.
Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir.
1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst.
Fra fra G. Wallace.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 14. oktober. Sogndal (Sogn og Fjordane)
Peder Erichsen har solgt til Ole Lassessen en gårdpart i gården Nornes i Norum skiprede for
21 riksdaler.
Stemplet papir, 1 bumerke.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 5. desember. Kjøbenhavn
Skjøte fra kong Frederik V til Lars Olsen på gården Råen i Granvin skiprede i Hardanger som
hadde tilhørt Halsnøyklosters gods. Lars Olsen har nemlig kjøpt gården på auksjon for 14
riksdaler, 84 skilling.
Stemplet papir, rester etter kongens påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1759, 24. februar. Bergen
For et lån på 400 riksdaler utsteder mønsterskriver Carsten Kierulf panteobligasjon til madam
Cornelsche Bremer på sine to hus med underliggende grunner og kjeller som ligger i
Strandgaten ved Muralmenningen. Jan Ravent og Niels Koren har som vitterlighetsvitner
underskrevet dokumentet.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Panteobligasjonen vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr.
1636, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1759, 9. mars. Bergen
P. (?) Geelmuyden og R. Lind utsteder skjøte til deres svoger, handelsmann Johan Friderich
Warnicke, på svigerfaren Hans Boths eiendom, kalt Stenkjelleren, samt hans pakkboder med
tilhørende grunner og rettigheter i gården Holmedalen på Bryggen. Salgssummen var 2750
riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Ifølge senere påskrift, dat. Bergen, 19. febr. 1781, har Rebecca M. Warnicke solgt til
Hillebrandt Harmens ovennevnte pakkboder i Holmedalen.
3 påtr. segl.
Dokid:
UBB Diplom
1759, 26. april. Fredensborg slott
Skjøte fra kong Frederik V til Moens Moensen og medeiere på løsningsretten til 14 laup smør
og 14 tønne malt i gården Ytre-Brakstad i Herdla skiprede (Meland herred). Salgssummen var
15 riksdaler.
Stemplet papir, merke etter det kongelige segl.
Om jordgodset i Ytre-Brakstad: se også kong Frederik III’s skjøte til Gabriel Marselius, dat.
Kjøbenhavn, 14. august 1657, (A).
Dokid:
UBB Diplom
1759, 14. juni. Bergen
Forlik mellom Johan Hinrich Eggerking og hans nabo Christian Christensen. Førstnevnte
forplikter seg til å fjerne all urenslighet fra naboens plass som kommer fra hans egen grunn,
men får tillatelse til å legge et vannløp fra sin gårdsplass til naboens veite. Brevet er attestert
av Rahtje Harmens og Bernhardt Julius G. Cramer.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1759, 30. juni. Bergen
Oppmålingsbrev.
Oppmåling av Gunder Eydes hus og grunn i Dreggen i anledning av at han har revet huset.
Papir, 2 påtrykte segl.
Oppmålingsbrev.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1759, 27. oktober. København
Auksjonsskjøte på løsningsretten til jordgods i gården Skjørsand i Fusa, utstedt av kong
Frederik V til kapellan Hans Astrup.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1759, 16. november. Gjelmervik (Skånevik, Hordaland)
Hactor Michelsen Mjelkevik pantsetter sin egen gård Mjelkevik i Skånevik skiprede til
Tormod Johansen Tveite for et lån på 42 riksdaler. Peder Halvorsen Leknes og Svend
Andersen Åsheim har på anmodning forseglet pantebrevet.
Stemplet papir, rester av 2 påtrykte segl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1759, 24. november. Batavia
Høflighetsbrev fra generalguvernøren over nederlandsk India til sultan Moehamad Lia Oedien
Amien Oellak som regjerer over den banjerske nasjon.
Brevet er skrevet på gullblomstret indisk silkepapir.
1 påtrykt lakksegl, hollandsk tekst.
Oversettelse vedlagt.
Gave fra G. Wallace.
Se under brev, dat. Batavia, 8. oktober 1758.
Dokid:
UBB Diplom
1760, 3. mai. Fusa (Hordaland)
Bygselbrev i gården Opstad i Fusa fra kapellan Hans Astrup til Hans Andersen.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1760, 22. mai. Bergen
Skjøte på gården Stend i Skjold skiprede i Fana fra etatsråd Wollert Danekertsen til hans
hustru Catharine Elisabeth Meyerhoff.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1760, 14. juli. Bergen
Mønsterskriver Carsten Kierulf klager i et brev til sin nabo Michael Olrich over at vannet fra
takene på hans ildhus og spisebod skyter over på veggen til hans egne bakværelser, og ber om
å få anlagt en grøft mellom hans tak og nevnte vegg.
Stemplet papir.
Ifølge en påskrift og et svar fra Michael Olrich, dat. 15. juli s.å. har han stilt seg velvillig til
Carsten Kierulfs anmodning.
Dokumentet vedrører Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og
henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1761, 30. mars. Skåte (Strandvik, Hordaland)
Skifte etter avdøde Marthe Isachsdatter, avholdt på Skåte.
Se Ms 685/ c (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1761, 4. april. Hesthammer (Kinsarvik, Hordaland)
Skjøte i gården Sandven i Kinsarvik prestegjeld, Odda kirke sogn fra Ole Haldorsen Espen til
hans eldste datter Guri Olsdatter.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1761, 4. april. Hesthammer (Kinsarvik, Hordaland)
Skjøte i gården Sandven i Kinsarvik prestegjeld, Odda kirkesogn fra Ole Haldorsen Espen til
hans andre datter, Guro Olsdatter.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1761, mai. Bergen
Ifølge en leiekontrakt har Lambert von der Ohe, handelsmann i Bergen og eier av
Ladegården, utleiet til repslagermester Ole Johannesen, grunnen og marken hvor hans
reperbane med tilhørende bygninger er oppført. Den årlige leie er 20 riksdaler.
Dokumentet er skrevet på papir og er sannsynligvis et utkast til originalen.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 25.
Dokid:
UBB Diplom
1761, 24. juni. Kalmarhagen, Bergen
Aamund Godvindsen Eie selger og skjøter til etatsråd Thomas de Fine eiendommen
Kalmarhagen. Salgssummen var 1495 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1761, 29. juni. Bergen
Kopi.
Aktor J. Reutz anklager i retten bradbenkmester Gunder Ejde for blant annet å unndra
Bradbenken og Sjøfarendes Fattighus de utgifter de tilkommer ved å la skipene repareres
utenfor Bradbenken, samt for oppsetsighet mot øvrigheten. Han setter frem påstand om
opprettholdelse og stadfestelse av stiftbefalingsmannens suspensjon av bradbenkmesteren fra
hans embede og at han skal betale en bot for sine forseelser.
Avskrift fra 1800-tallet.
Dokid:
UBB Diplom
1761, 29. juli. Djupvik (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra sorenskriver og auksjonsdirektør Melchior Palch til Ole Olsen Lille Nørve, på
gården Ålvik i Borgund skiprede. Gården, som tilhørte Hans Jacobsen Thodes dødsbo, hadde
Ole Olsen kjøpt på auksjon for 63 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Publisert på tingstedet Magdevågnes 26. oktober s.å.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1761, 30. oktober. Fredensborg slott
Brev, underskrevet av Frederik V, konge i Danmark-Norge, til biskop Christian Ramus om
Helene Marie Schrøder, enke etter sogneprest Christopher Nicolai Schrøder, som kan nyde
det fulle nådensår ved sognekallet i Tontofte menighet på Als.
Papir, 1 påtrykt segl.
Overført til Diplomsaml. fra Ms 790.1 (O.J. Larsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1761, 30. november. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)
Anmodning fra fogd Harbergs enke til fogd Hans Leganger om fredlysning av hennes
skogeiendom Stranden under gården Bjordal. Det har lenge vært drevet ulovelig hugst,
lauving og rising i skogen til stor skade og forringelse av eiendommen.
Stemplet papir.
Ifølge påskrift, dat. Bjordal, 1. desember 1761, kunngjør Hans Leganger fredlysningen av
Stranden, samt forbud mot opplegging av tømmer m.m. fra andre skoger på hennes eiendom.
Om andre dokumenter vedrørende samme gård med underliggende gods, se også Topografisk
register under Bjordal.
Dokid:
UBB Diplom
1762, 17. februar. Årtun (Skånevik, Hordaland)
Erik Haldorsen Årtun selger og skjøter til Jens Undall en jordpart i gården Årtun som han
hadde kjøpt på auksjonen over gods tilhørende Halsnøykloster. Salgssummen var 100
riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1762, 29. juni. Bergen
Thomas Løw Preus i Bergen har solgt til Knut Nilssøn jordgods i gården Tennfjord i Gryten
skiprede (Vatne herred) på Sunnmøre som hans hustru Cecilia Hjort hadde arvet etter sin far
Hans Jacob Hjort, tidligere prost på Sunnmøre og sogneprest i Ørskog. Salgssummen var 118
riksdaler, 4 mark og 8 skilling. Prokurator Jacob Preus og Hans O. Ravn (?) har som
vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet skjøtet.
Stemplet papir. 3 påtrykte segl, det ene defekt.
Publisert på tingstedet Gamlem 20. okt. 1762.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1762, 22. juli. Avedal (Lavik, Sogn og Fjordane)
Ole Hansen har solgt til madam Anna Sophie, enke etter fogd Harberg, sitt bruk i gården
Avedal i Lavik skiprede for 88 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Ifølge påskrift, dat. Ringreide, 4. desember 1762, har sorenskriver Ancher A. Nansen attestert
for at jordgodset i Avedal ikke er beheftet med pant. 1 påtr. segl.
Et notat i den gamle diplomkatalogen viser at dokumentet vedrører gården Bjordal i Klævoll
skiprede med underliggende gods: se Topografisk register under Bjordal, Kyrkjebø herred.
Dokid:
UBB Diplom
1762, 9. desember. Bergen
Kopi.
Hans Christian Astrup, auksjonsdirektør i Bergen, utsteder skjøte til Wollert Krohn på en
handelsstue på nordre side i gården Gullskoen, som han på auksjon hadde kjøpt av kanselliråd
Wollert Danckertsens enke, Catharina Elisabeth for 8400 riksdaler.
Bekreftet avskrift på stemplet papir fra 1773. Se under 5. september 1737.
Ifølge den gamle diplomkatalogen stammer avskriften av skjøtet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1763, 8. februar. Kjøbenhavn
Skjøte fra kong Frederik V til Knut Olsen på løsningsretten til en del jordgods i gården Os i
Vatne skiprede på Sunnmøre. Knut Olsen måtte betale 30 riksdaler løsningsretten til
ovennevnte jordgods som han hadde kjøpt på auksjon.
Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1763, 6. mai. Fusa (Hordaland)
Bygselbrev på den resterende del av prestebolet i gården Matland i Fusa fra kapellan Hans
Astrup til Niels Johannessen.
Original samt kopi. Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1763, 25. mai. Mowinckelgården (Bergen)
Takstforretning over skipper Jørgen Fæsters eiendom i Dams gården (Broxegården) i
Strandgaten som J.S. Cramer skal selge på vegne av sin svigersønn. Eiendommen ble taksert
til 1000 riksdaler.
Papir.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1763, 4. juli. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Hans Christian Astrup i Bergen til Johan Hendrich Boht på et hus
med grunn innenfor Rådstue almenningen som har tilhørt avdøde madam Rebecha, enke etter
Hendrich Fensen. Eiendommen ble solgt på auksjon av Michel Corneliusen Blyt, tilsynsmann
for den avdødes dødsbo, og salgssummen var 406 riksdaler.
Stemplet papir. 2 påtrykte segl, det ene defekt.
Dokid:
UBB Diplom
1764, 16. februar. Bergen
Jaen Jaensen Frøchen i Bergen har solgt til Henrich Normand en handelsstue i gården
Gullskoen med tilhørende grunner, pakkboder og andre rettigheter som han hadde kjøpt av
Hans Schultz. Salgssummen var 4000 riksdaler.
Stemplet papir, 1 segl påtrykt.
Vedlagt avskrift på stemplet papir fra 1774.
Se også auksjonsskjøte, dat. Bergen, 3. januar 1757.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1764, 23. februar. Søre-Revheim (Haus, Hordaland)
Skifte på gården Søre-Revheim i Mjelde skiprede i Nordhordland etter avdøde Johannes
Magnesen mellom hans gjenlevende enke Anna Olsdatter og deres tre sønner og to døtre.
Skiftebrevet er underskrevet av Johan Garmann, sorenskriver i Nordhordland.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Dokid:
UBB Diplom
1764, 30. april. Bergen
Jaen Frøchen, borger og sekstenmann i Bergen, har solgt til koppersmedmester Wallentin
Beck den grunn i Kaare Kipperssmug som han ifølge skjøte, dat. 16. desember 1758, hadde
kjøpt av Jens Isack Holck i Engesund. Salgssummen var 99 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Se også diplom, datert: 23/12-1779, 30/12-1779, 9/5-1814, 23/2-1818, 23/2-1818, 11/4-1818,
januar 1861.
Dokid:
UBB Diplom
(1764, 24. mai. Bergen)
De tyske kjøpmenn i Bergen klager til Det danske kanselli ved/ oversekretær von Thott over
at borgermestre og råd har ilignet Den contoriske vinkjeller på Tyskebryggen service, d.v.s.
byskatt, noe som er stridende mot Det hanseatiske kontors privilegier.
Papir, kopi.
Funnet blant Mariakirkens dokumenter.
Dokid:
UBB Diplom
1764, 23. juni. Mjelde (Haus, Hordaland)
Johannes Olsen, bosatt i Bergen, bygsler til Ole Johannesen en jordpart i gården SøndreRevheim i Mjelde skiprede i Nordhordland.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Dokid:
UBB Diplom
1764, 13. november. Bergen
Skjøte fra Peder Hartvigsen til kippermester Johan Berendtsen Hachman på en grunn i
Christopher Nagelssmug som siden den siste brannen har ligget øde og ubebygget. Hans
hustru Ahle, tidligere enke etter Mads Colbensen, hadde kjøpt den av Jørgen Lind i 1752.
Salgssummen var 26 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1765, 1. februar. Vallø slott og stift ved Køge
Christian Bach, dronning Sophie Magdalenes slottsgartner på Vallø, utsteder lærebrev til
Friderich Adolph Winchler fra Sverige som har lært gartnerkunsten hos ham i fem år.
Pergament. Seglet i elfenbenskapsel henger ved i silkebånd, dokumentet er skrevet på tysk.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1765, 1. mai. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Kirstine Vallentinsdatter enke etter Hans Seehuus, Berthe Jacobsdatter og Caspar Wadbech
selger og skjøter til sin svoger Jens Frederich Undall deres jordparter i gården Valen i
Skånevik skiprede. Salgssum var tilsammen 270 riksdaler
Stemplet papir, merke etter i påtrykt segl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1765, 3. april. Bergen
Baltzar Smith og Christen Hagh, borgere i Bergen, foretar oppmåling av Erich Nielsens hus
med underliggende grunn i Korskirkens sogn ovenfor Korskirkealmenningen, 19. rode nr. 62,
som han hadde kjøpt av Jørgen Nicolaysens enke Anne Sophia Sohlgaard.
Stemplet papir, 8 bl., rester og merker etter 2 påtrykte segl.
Gave fra Vestlandske kunstindustrimuseum.
Dokid:
UBB Diplom
1765, 14. juni. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Jens Fredrik Undall pansetter en laup smør i gården Valen i Skånevik skiprede og Fjelberg
prestegjeld til Christian Lerche Dahl for et lån på 90 riksdaler.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1766, 29. november. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen i Bergen til Lyder Wentzel Nicolaysen Holte på
pakkbodene ved Holmen i Sandviken som har tilhørt avdøde Ditmar Kahrs. Pakkbodene ble
solgt på auksjon av Diedrich Prage, og salgssummen 1152 riksdaler.
Johan B. Frøchen har i auksjonsdirektørens fravær underskrevet og foreeglet skjøtet.
Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte segl.
Se også skjøte, dat. Bergen, 30. september 1756.
Dokid:
UBB Diplom
1766, 5. desember. Kjøbenhavn
Bruddstykke av kong Christian VII’s stadfestelse av Johan Arnoldus Heides og hans hustru
Thygone Catharina Castbergs testamente, dat. Vågnes (i Borgund), 19. august 1766.
Papir, merke etter det kongelige segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1767, 23. juli. Eide (Sund, Hordaland)
Sorenskriver Johan Garmann i Nordhordland kunngjør et skifte på gården Eide i Sotra
skiprede etter avdøde Kan Monsdatter mellom hennes gjenlevende ektemake Hans Tomasen,
på den ene side, og deres eneste datter Sidselle Hansdatter, på den annen. Skiftebrevet
vedrører blant annet jordgods i gårdene Sangolt og Varøy.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Maskinskrevet avskrift av skiftebrevet vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1767, 4. juni. Bergen, 1.rode nr.65
Willum Møller sen. selger og skjøter til sin sønn Christopher Møller sitt hus med grunn på
Nordnes samt sine to sjøboder ved Sliberget og en sjøbod ved Nøstet, alle med underliggende
grunn.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1767, 28. februar. Ustein Kloster (Mosterøy, Rogaland)
Christian Lerche Dahl overdrar en panteobligasjon, utstedt av Jens Frederik Undall, på en
laup smør i gården Valen i Skånevik skiprede til sine brødre, Johan Koren Dahl og Henning
Frimann Dahl.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Brevet er sammenheftet med en panteobligasjon dat. Valen, 14. juni 1765: se under denne
dato.
Ifølge påskrift av 31. juli 1770 har J.K. Dahl og H.P. Dahl overdratt ovennevnte
panteobligasjon til løytnant Wilhelm Frimann Dahl.
Gave 1969 fra bibliotekar ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1767, 1. oktober. Femanger (Strandvik, Hordaland)
Bygselbrev i gården Sandvik i Våge skiprede fra Guro Sjursdatter Femanger til Mons Larsen.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1767, 12. oktober. Ertesvåg (Vatne, Møre og Romsdal)
Bygselseddel på 2 ½ mellag fiskeleie i gården Ertesvåg fra Anders Anderssen Ulvestad til
Lars Larssen Ertesvåg.
Stemplet papir.
Dokumentet tilhørte Peder Fylling 1883.
Dokid:
UBB Diplom
1768, 28. januar. Bergen
Skjøte fra Anne Magrete, Jacob de Rytters enke, til hennes eneste sønn, Michael Jacobsen de
Rytter, på hennes hus samt sjøboder med underliggende og tilhørende grunner som ligger i
den tredje sjøgård utenfor Nykirken. Salgssummen var 1250 riksdaler.
Stemplet papir, 4 påtrykte segl.
Gave fra Rolfsen september 1915.
Dokid:
UBB Diplom
1768, 7. april. Berge (Strandvik, Hordaland)
Kopi.
Arveskifteforretning på husmannsplassen Kleiven under gården Berge i Strandvik skiprede
etter avdøde Kari Larsdatter.
Xeroxkopi etter originalen.
Dokid:
UBB Diplom
1768, 16. juni. Kjøbenhavn
Kongelige konsesjon for drift av et sagbruk under gården Tennfjord i Gryten skiprede til Ole
Andersen, Erich Jetmunsen, Knud Nielsen og Ole Pedersen Tennfjord.
Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt.
Dokumentet tilhørte Peder Fylling 1871.
Dokid:
UBB Diplom
1768, 26. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)
Skjøte i gården Helland i Kinsarvik prestegjeld fra Svend Endresøn Helland til hans bror, Jens
Endresøn Opedal.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1769, 6. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)
Bygselbrev i gården Skåte i Strandvik fra kapellan Hans Astrup til Thomas Johansen.
Kopi.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1769, 6. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)
Bygselbrev i gården Haga i Fusa fra kapellan Hans Astrup til Ole Larsen.
Original samt kopi.
Se Ms 685/ b (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1769, 24. oktober. Fusa (Hordaland)
Skifte etter avdøde kapellan Hans Astrup og hans hustru, Gertrud Garman Leganger, avholdt
på Fusa prestegård.
Se Ms 684/ d (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1769, 27. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)
Makeskifte.
Ole Haldorsøn Espe overdrar en jordpart i gården Espe i Ullensvang kirkesogn til sønnen
Tobias Olsøn og mottar fra sin sønn en jordpart i gården Isberg i Odda kirkesogn.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid
UBB Diplom
1769, 27. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)
Skjøte i gården Velure i Kinsarvik prestegjeld, Ullensvang kirkesogn fra Lars Olsøn Aga,
Lars Larsøn Aga og Iver Skåltveit til Johannes Olsøn.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1769, 31. desember. Petersburg
Ivan Rebinder forfremmes fra “sekondmajor” til “premiermajor” fra 1. januar 1770.
Dokumentet er underskrevet av Catharina II, keiserinne av Russland, og datert 31. desember,
hvilket antagelig må være 31. desember 1769.
Pergament, russisk tekst.
Gave 1925 fra bankfullmektig O.I. Larsen.
Dokid:
UBB Diplom
1770, 21. mai. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)
Skifte etter Anna Sophie Leganger, enke etter Annanias Christopher Harberg, fogd over ytre
og indre Sogn, avholdt på gården Bjordal i Klævoll skiprede og administrert av Niels
Heggelund Holtzrod, sorenskriver over ytre Sogn.
Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl.
135 beskr. bl. Det siste blad delvis revet bort.
Se Manuskriptsaml. nr. 552.
Gave 1915 fra Alværn.
Dokid:
UBB Diplom
1770, 10. oktober. Prestegården (Fusa, Hordaland)
Takstforretning på Fusa prestegård etter anmodning av residerende kapellan David Werner
Christie.
Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1771, 2. januar. Engelgården (Bergen)
Margaretha, justisråd Johann Carbiners enke, selger og skjøter til sin sønn Albert Henrich
Meyer sin handelsstue med underliggende grunn i Engelgården. Salgssummen var 4990
riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Overført fra Ms 894.c.10.
Dokid:
UBB Diplom
1771, 11. mars. Djupvik (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra sorenskriver og auksjonsdirektør Melchior Falch til Hans Jacob Mechlenborg på
handelsstedet og gården Vegsund med husmannsplassen Rabben i Borgund som hadde tilhørt
avdøde handelsmann Iver Høgh. Handelstedet med tilliggende herligheter ble solgt på
auksjon, og salgssummen 1300 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1772, 5. mai. Vikøy prestegård (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
På anmodning av enken Ingeborg Amundsdatter Nesthus, utsteder Peter Blyt bygselbrev til
landværnsoldaten Torgjer Hågensen Berven på halvdelen av Ingeborgs bruk i Nesthus i Vikøy
sogn og prestegjeld.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte Arne L. Rosseland og lensmann
L. Lofthus.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
(1772, 10. juni) Langlo (Stranda, Møre og Romsdal)
Sorenskriver Melchior Falch samt lagrettemenn på Sunnmøre foretar åstedebefaring og dom i
saken mellom gårdene Alstad og Alstadseteren. Saksøkeren Ingebrigt Pedersen Alstadseter
har stevnet Ole Nielsen og Ole Pedersen Alstad for påtrengende og skadelig skogshugst, og
krever et rettferdig makeskifte mellom gårdene.
Stemplet papir.
Da siste del av dokumentet mangler og teksten på enkelte blad er utvisket, er tid- og
stedfestelse derfor usikker.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1889.
Dokid:
UBB Diplom
1772, 17. juni. Bergen
Peder Kierulf og Ole Bringman, borgere i Bergen, foretar, på anmodning av Lauritz Holte
Nicolaysen, oppmåling av Christian Gerhard Amelns eiendom på Korskirkealmenningen som
hadde tilhørt stiftamtmann Thodahl.
Stemplet papir, 9 bl. 2 påtrykte segl.
Gave fra Johan Lyder von Tangen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1772, 4. desember. Hesthammer (Ullensvang, Hordaland)
Auksjonsskjøte på Herrandsholmens gjestgiveri med privilegier til Peter Harmens.
Se Ms 623.c (Slekten Harmens papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1773, 11. mai. Håvik (Strandvik, Hordaland)
Skjøte på prestebolet i gården Hjartåker i Strandvik fra Stein Samsonsen Lygre til Anders
Brynjelsen Tombre.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1773, 26. juni. Bergen
Skjøte fra rådmann hermann Hoe og generalauditør og byfog Harrier Siemers Heiberg på et
hus med underliggende grunn i Hollendergaten (20. rode nr. 9) til feldbereder Christian
Liembricht. Eiendommen tilhørte avdøde megler Ole Thuesens dødsbo. Salgssummen var på
740 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Se også skjøte, dat. Bergen, 13. oktober 1773.
Dokid:
UBB Diplom
1773, 11. august. Kalmarhagen (Bergen)
Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Johan von de Velde de Fine på
eiendommen Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde etatsråd Thomas de Fine. Eiendommen
ble solgt på auksjon for 1413 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1773, 13. oktober. Bergen
Skjøte fra krigsråd og auksjonsdirektør Berent Frøchen til Hans Krohn på et vognhus og en
hestestall med underliggende grunn i Hollengaten (20. rode nr. 9), som hadde tilhørt avdøde
megler Ole Thuesens dødsbo. Bygningene ble solgt på auksjon av Joachim Heiberg, boets
tilsynsmann, og salgssummen var 100 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen Bergen.
Se også skjøte, dat. Bergen, 26. juni 1773.
Dokid:
UBB Diplom
1774, 29. juni. Bergen
Gjeldssøksmål fra Petter Schneider mot Henrich Jochumsen.
Endelig avgjort 9. september 1782.
Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590.
Dokid:
UBB Diplom
1774, 12. august. København
Kopi av Frederik VIs skjøte til magister Nicolay Stabel på Eivindvik hovedkirke med
klokkerboligen Kårevik og underliggende jordegods.
Se Ms 795.b.1 (Brev m.m. til prost N.G. Dahl).
Dokid:
UBB Diplom
1774, 17. august. Kalmarhagen (Bergen)
Regimentskvartermester Jan de Fine selger og skjøter til biskop Nicolai Christian Friis
eiendommen Kalmarhagen. Salgssummen var 1400 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1774, 20. november. Bergen
Margretha, Peter Greves enke, selger og skjøter til Christian Ameln sine sjøboder med
underliggende grunn i Skuteviken under Swansborg (Sverresborg). Salgssummen var 1950
riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1775. Hæreid (Eidsfjord, Hordaland)
Bruddstykke av rettsdokument.
Vitneførsel i tvisten om grensene mellom søndre og nordre husmannsplass under gården i
Eidfjord.
Papir, 6 bl.
Dokid:
UBB Diplom
1775, 3. januar. Bergen
Avskrift.
Apoteker ved Løveapoteket i Bergen, Andreas Ludvig Dynner utsteder lærebrev og attest til
sin sønn, Honne Beenken Dynner, som fra 3. januar 1770 har vært apotekerlærling hos sin far.
Avskrift 1922 ved frk. Abel etter originalen på Løveapoteket i Bergen, tysk tekst.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene.
Dokid:
UBB Diplom
1775, 4. mars. Bergen
Forpakningskontrakt på halve Nordås gård i Skjold skiprede i Fana, mellom danckert Krohn
og forpakter Ole Rasmussen.
Kopi.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1775, 9. mai. Bergen
Promemoria fra oldermann for malerlauget i Bergen til skifteforvalteren om krav på 54
riksdaler i avdøde malermester Ole Johannesen Dahlbergs dødebo, ifølge en dom avsagt av
overhoffretten i Bergen.
Papir.
Brevet er sannsynligvis et utkast eller en kopi da underskrift mangler.
Dommen (avskrift), dat. 5. mai 1774, er inntatt i brevet.
Dokid:
UBB Diplom
1775, 20. oktober. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)
Bygselbrev fra Lars Knudtsen Handegaard til gjestegiver Peter Harmens på et grunnstykke på
Herrandsholmen.
Se Ms 623.c (Dokumentet fra slekten Harmens).
Dokid:
UBB Diplom
1775, 17. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Ingemoe Hansen utsteder bygslbrev og overdrar til sin sønnesønn Erich Hansen sin jordpart
og andel i gården Njøs i Systrond skiprede (leikanger herred) i Ytre-Sogn fogderi.
Stemplet ppir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
(1776) Årekvål (Kinsarvik, Hordaland)
Skjøte i gården Årekvål i Kinsarvik til Jon Nielsen Årekvål fra hans mor, Brita Iversdatter
m.fl.
Papir, defekt.
Se Ms 777.L.9.b (sogneprest O. Olafsens samlinger).
Dokid:
UBB Diplom
1776, 7. mai. Lundervik (Fusa, Hordaland)
Skjøte i gården Lilleli i Fusa, fra Anna Oldsdatter med sin formynder Ole Andersen Skåte og
flere til Hans Nielsen Lilleli.
Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1776, 16. august. Bergen
Kopi.
Oldermann Jan Fasmer, bisitter og samtlige laugsbrødre i bakerlauget i Bergen utsteder
lærebrev til Conradus de Lange, som i tre år har vært i bakerlærer hos Beniamin Christiansen,
og som nå vil ut i verden.
Papir.
Da kopien er skrevet av etter originalen, som er på stemlet papir fra 1775, er originalbrevet
sannsynligvis datert noe før den oppgitte dato på avskriften.
Dokid:
UBB Diplom
1776, 19. september. Prestegården (Volda, Møre og Romsdal)
Kopi.
Bygselbrev i gården Rygg i Eid skiprede (Horningdal), utstedt av Claus Frimann til Ole
Pedersen Rygg.
Se Ms 1839.5.f (Claus Frimanns prekenmanuskripter).
Dokid:
UBB Diplom
1776, 10. desember. Apalset(Ørskog, Møre og Romsdal)
Testamente opprettet av Christen Møller Abelseth og hans hustru Bergithe Margrethe
Brandahl på gården Apalset. Ebbe Carsten Tønder og Jørgen Abelseth har som
vitterlighetsvitner underskrevet og forseglet dokumentet.
Stemplet papir, 4 påtrykte segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Se også diplom dat. Apalset 18. juli 1799, og 25. juli 1806.
Dokid:
UBB Diplom
1777, 1. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)
Bygselbrev i gården Haga i Fusa, fra res. kap. David Werner Christie til soldat Endre
Halvorsøn.
Se Ms 685/ b (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1777, 13. mai. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)
Christopher Abelseth har avstått til sin farbror Christen Møller Abelseth odels- og
løsningsretten til gården Apalset med underliggende gård Storvik i Valle skiprede og Ørskog
hovedsogn på Sunnmøre. Salgssummen var 184 riksdaler og 4 mark.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1777, 3. oktober (?) Voldset (Sunnylven, Møre og Romsdal)
Bruddstykker av utskiftningsbrev.
Sorenskriver J.D. Stub, lensmannen og seks lagrettemenn i Nordfjord foretar etter anmodning
utskriftning av åker og eng under gården Voldset (i Stryn skiprede) mellom gårdens 4
oppsittere.
Stemplet papir. Rester av 1 påtrykt segl, første del av dokumentet mangler.
I brevet er inntatt avskrift av en åstedsbefaring, dat. Voldset, 24. september 1746: se også
katalogseddel på denne dato.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling?
Dokid:
UBB Diplom
1777, 23. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)
Åtte menn fra gårdene, Hæreid, Øvre Lægreid, Ålvik og Ringøye utsetder skjøte til
Christoffer Sjursen Hjeltnes, på deres arvingers og egne vegne, på plassen Viveli i Eidsfjord
sogn som de allerede i året 1773 hadde solgt til ham.
Stemplet papir, 8 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1777, 13. desember. Bergen
Skjøte på en gårdspart i Sørås i Skjold skiprede i Fana fra Jacob Olsen Søraas til Danckert og
Wollert Krohn.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1777, 13. desember. Bergen
Bygselbrev på samme gårdpart i Sørås i Skjold skiprede fra Danckert og Wollert Krohn til
Jacob Olsen Sørås.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1778, 20. februar. Bugården (Bergen)
Ingeborg Elisabet, Harmen Schrøders enke, selger og skjøter til kjøpmann Henrich Jordan sin
handelsstue i Bugården. Salgssummen var 4500 riksdaler.
Stemplet papir, 4 påtrykte segl.
Overført fra Ms 894.c.16.
Dokid:
UBB Diplom
1778, 28. februar. Bergen, 1. rode nr. 65
Jacob von Erpecom, overtollbetjent ved Bergen tillsted, selger og skjøter til Christopher
Møller en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 22. Salgssummen var 18 ½ riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Peter Hellands papirer.
Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1778, 6. juli. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)
Bygselbrev fra Christen Møller Abelseth til Peder Joensen Flaatten i Valle skiprede på en
jordpart, 2 ½ mellag fiskeskyld i gården Flaatten (Flote) som hans far hittil hadde leiet.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1778, 4. august. Ullensvang (Hordaland)
Kopi av makeskifte i gårdene Isberg og Sandven i Kinsarvik prestegjeld, Odda kirkesogn.
Ole Haldorsen Espe overdrar til sin datter Guro Oldsdatter Espe en part i Isberg, og mottar av
Jon Ellingsen Jåstad, på hennes vegne, en part i Sandven.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b. (Sogneprest O. Olafsens samlinger).
Dokid:
UBB Diplom
1778, 1. oktober. Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Christopher Abelseth til Joen Nielsen Flaaten på en jordpart, 6 mellag og 12 merker
fiskeskyld med bysel og landskyld i gården Store-Fylling i Gryten skiprede. Salgssummen var
133 riksdaler og 2 mark.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Se også skjøte dat. samme dag.
Dokid:
UBB Diplom
1778, 1. oktober. Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Christopher Abelseth til peder Joensen Flaaten på en jordpart, 3 mellag og 6 merker
fiskeskyld med bygsel og landskyld, i gården Store-Fylling i Gryten skiprede. Salgssummen
var 66 riksdaler og 4 mark.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Se også skjøte dat. samme dag.
Dokid:
UBB Diplom
1778, 29. oktober. Bergen
Oldermann Johan Diderich Sinning samt bisittere ved Handelskontoret i Bergen utsteder
gesellbrev til Nicolaus Peder Hamm som er født i Rostock.
Stemplet papir. Handelskontorets segl påtrykt, tysk tekst.
Se også borgerbrev, dat. 13. jan. 1791.
Dokid:
UBB Diplom
1779, 18. januar. Malmanger (Kvinnherad, Hordaland)
Samfrendeskifte etter avdøde Wenvhe Cathrina Flor, mellom enkemannen Jochum Krüger og
sønnene Conrad Christian og Christen Flor Krüger.
Se Ms 684/ e (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1779, 24. april. Kalmarhagen (Bergen)
Auksjonsdirektøren Berent Frøchen utsteder skjøte til Christopher Christian Kramer på
eiendommen Kalmarhagen som tilhørte boet etter avdøde bispinne Friis. Eiendommen ble
solgt på auksjon for 1516 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1779, 22. mai. Prestegården (Fusa, Hordaland)
Skjøte på Fusa prestegård fra sogneprest David Werner Christie til res.kap. Jochum Krüger.
Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1779, 8. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Johanes Ingemoesen Grinde samt medeiere har utleiet til Erich Hansen arvelig tilfalt jordgods
i gården Nedre-Njøs i Systrond skipsrede.
Bygselseddelen er skrevet på stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1779, 24. november. Bergen
Skjøte fra handelsmann Henrich Hespe til generalkrigskommisær Joachim Christian von
Geelmuyden på en handelsstue i Bugården på Bryggen med handelsbøker og nordfargjeld
samt tilhørende rettigheter og herligheter. Salgssummen var 3400 riksdaler. Skjøtet er også
underskrevet og forseglet av selgerens to sønner, Diederich og Petter Hespe.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Se også skjøte, dat. 11. desember 1780.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 28. februar. Bergen
Avskrift.
Peder Kierulf og ole Bringmn, borgere i Bergen, foretar etter prokurator Knud Geelmuydens
anmodning oppmåling av madam Barbro Geelmuydens eiendom i 20. rode nr. 11 på nordre
side av Vestre Korskirkealmenningen, som nå er solgt til madam KelenbeckAvskriften er attestert 2. juli 1888.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 9. mars. Bergen
Avskrift.
Peder Kierulf og ole Bringman foretar opppmåling av Friedrich Otto Flohrs eiendom i 20.
rode nr. 7 på Vestre Korskirkealmening som han hadde kjøpt av madam Barbra, Friedrich
Ehlers enke.
Avskriften er attestert 9. juni 1888.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 3. april. Valen (Fjelberg, Hordaland)
Jens Undall, som har overdratt den ene halvpart av gården Miljeteigen i Skånevik skipsrede til
Sjur Sjursen og med hans samtykke den andre part til hans svoger Iver Miljeteigen, anmoder
om øvrighetens assistanse da Sjur Sjursen har fordrevet sin svoger fra hans del av gården.
Stemplet papir, rester etter 1 påtrykt segl.
Påskrift av U.W. Koren, dat. samme dag. 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 1. juni. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)
Avskrift.
Sorenskriver Søren Schelderup over Hardanger, Voss og Lysekloster samt lagrettemenn
avsier dom i en tvist der oppsitterne på Berven krevet Ole Pedersen Røen for fem års stølsleie.
Ole Røen dømmes til å betale den nevte stølsleie samt prosessomkostninger.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rossland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 12. juli. Store-Sangolt (Sund, Hordaland)
Sorenskriver og skifteforvalter Johannes Haberdorff kunngjør et skifte på gården StoreSangolt i Sotra skiprede etter avdøde Synnøve Monsdatter mellom enkemannen Mons
Thomassen Store-Sangolt på den ene side, og den avdødes etterlatte arvinger på den annen.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg.
Vedlegg: Koppeattest for Albert Hansen Store-Sangolt.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 28. juli. Kjøbenhavn
Anne Beate Dynner, enke etter tildligere apoteker Andreas Ludvig Dynner i Bergen, får
tillatelse av kongen til å ansette Herman Bennedict Kønneman som provisor for sitt apotek
inntil hennes sønn Honne Beenken Dynner kan få avlagt sin apotekereksamn i Kjøbenhavn.
Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapotek i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 3. august. Valen (Fjelber, Hordland)
Jens Frederich Undall pantsetter en jordpart o gården Valen i Skånevik skiprede til kaptein
Niels Dahl for et lån på 90 riksdaler.
Stemplet papir, merker etter 1 påtrykt segl.
Påtegninger.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 11. desember. Bergen
Skjøte fra generalkommisær Joachim Christian von Geelmuyden til Herman Jochumsen
Scrøder på en handelsstue i Bugården på Bryggen med handelsbøker og nordfargjeld samt
tilhørende rettigheter og herligheter. Salgssummen var 3800 riksdaler. Kanselleriråd Jacob
Frich og kammerassessor Hans Both Geelmuyden har som vitterlighetsvitner underskrevet og
forseglet skjøtet.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Se også slkjøte, dat. 24. november 1779.
Dokid:
UBB Diplom
1780, 13. desember. Bergen
Henrich Jordan selger og skjøter til Jacob von Erpecom sin handelsstue i Bugården.
Salgssummen var 6160 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.m. vedrørende samme eiendom.
Overført fra Ms 894.c.17.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 2. februar. Mowinckelgården (Bergen)
Fortegnelse over Henrich Bruus gjeldsbrev, undertegnet av Johan B. Frøchen.
Stemplet papir.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 19. februar. Bergen
Rebecca M. Warnicke har solgt til Hillebrandt Harmens sine pakkboder med loft i gården
Holmedalen på Bryggen. Hinrich M. Willgohs og Joachim Koch har som vitterlighetsvitner
underskrevet og forselglet brevet.
Papir, 3 påtrykte segl.
Brevet er en påskrift på skjøte, Bergen, 9. mars 1759: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 13. mars. Bergen
Peder Kierulff og Ole Bringman foretar oppsamling av Samuel Knudsen Langelands eiendom
i 1. rode nr. 98 på Nordnes som han hadde kjøpt av Christine Jørges.
Stemplet papir, 8 bl. 2 påtrykte segl.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 14. mai. Lekve (Voss, Hordaland)
Skjøte i gården Skjørsand i Fusa fra krigsråd Herman Reinholt Fleischer og hustru Marie
Finde Astrup til res.kap. Jochum Krüger.
Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1781, 23. mai. Mowinchelgården (Bergen)
Johan Henrich von der Ohe og Jacob Wittmeyer inngår av bekvemmelighetshensyn et
makeskifte om to sjøbod-ødegrunner i 13. rode nr. 16 og 17.
Stemplet papir, til sammen 6 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 21. juli. Kjøbenhavn
Eksamensbevis for Honne Beenken Dynner for avlagt apotekereksamen ved det medisinske
fakultet i Kjøbenhavn.
Stemplet papir, 7 påtrykte segl.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 23. oktober. Bergen
Peder Kierulf og Ole Bringman foretar på anmodning av Gierdt Henrich Smith oppmåling av
hans eiendom som ligger på østre side av Strandgaten mellom Smørs- og Torvalmenningen i
byens 13. rode nr. 3. Eiendommen, som består av en hus- og pakkbodgrunn, er blitt solgt til
Ole Classen.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Påtegninger.
Gave 1945 fra konsul Henrik Magnus.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 31. oktober. Utne (Kinsarvik, Hordaland)
Skjøte i gården Underhaugen i Jondal skipreide, Strandebarm prestegjeld, fra enken Ragnhild
Årekvål og hennes døtre til datteren Sigri Vigleiksdatter.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1781, 10. november. Bergen
Skjøte fra Hans Krohn til Christian Limbricht på et vognhus og en hestestall med
underliggende grunn i Hollendergaten (20. rode nr. 9). Salgssummen var 99 riksdaler. Melger
Johan Meeschow har til vitterlighet underskrevet og forseglet skjøtet.
Stemplet pair, 2 påtrykte segl.
Ifølge en vedheftet kontrakt, dat. 6. nov. 1780, skal Christian Limbricht som betaling for
ovnnevnte eiendom oppsette et nytt karjulhus og hestestall for Hans Krohn på et nærmere
angitt sted.
Gave, desember 1958, fra avdelingsskjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 19. november. Bergen
I skiftet etter avdøde Elsebe Maria, enke etter Johan Henrich Boht, ble David Marchusen
Cold, forstander for Enkefattighuset, for sin fordring på stiftelsens vegne, tilkjent og utlagt
313 riksdaler, 4 mark (?) og 12 skilling.
Utskrift på stemplet papir av Bergens skifteprotokoll.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 19. april. Bergen
Utskrift av byens pantebøker over obligasjoner som hefter på Thomas Zibransens navn, med
pant i hus, sjøboder samt ødegrunn på søndre side i Hillebrand Omsens sjøgård.
Utskrift er underskrevet av Johan B. Frøchen.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 4. mai. Bahus (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Metter Chatrine Leganger, enke etter prost Gerhard Heiberg, har bygslet og festet gården
Grinde, som tilhører Leikanger kirke, til Hans Olsen Grinde.
Stemplet papir, 1 segl påtrykt.
Bygselsseddelen er publisert på Hanehaug i Systrond skiprede 9. november 1782.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 20. september. Bergen, 1. rode nr. 65
Peder Kierulf og Ole Bringman foretar oppmåling av et våningshus med pakkboder og
underliggende grunn på Nordnes ved Slibergalmenningen som Christopher Møller har solgt til
Thomas Nicolsen.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Påtegninger.
Peter Hellands papirer.
Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 30. september. Bergen, 1. rode nr. 65
Taksasjonsforretning på en eiendom i 1. rode nr. 65 som Thomas Nicolsen hadde kjøpt av
Christopher Møller. Eiendommen ble taksert til 1400 riksdaler.
Stemplet papir.
Peter Hellands papirer.
Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 7. oktober. Norddal (Møre og Romsdal)
Sorenskriver Johan Lausen Bull samt lagrettemenn på Sunnmøre dømmer Niels Larsen
Slettevold til å betale den resterende landskyld til Skodje kirke samt prosessomkostninger
som Christopher Abelseth på Ole Christophersen Skodjes vegne har stevnet ham for.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Vedlegg: Lensmann Knut Slynstads eksekusjon av dommen, dat. 31. januar 1783.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1873.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 30. oktober. Bergen, 1. rode nr. 65
Christopher Møller selger og skjøter til Thomas Nicolsen sitt hus, boder og naust med
underliggende grunn tillikemed en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 65. salgssummen var
1725 riksdaler.
Stepmplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 11. januar. Bergen
Peder Kierulf og Ole Bringman foretar på anmodning av vaktmester Hans Alm opppmåling
av hans eiendom i Fortune på nordre side av Smedsalmenningen, nr. 34 i 12. rode, som han
hadde kjøpt av Rachel Larsen.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Påtegninger.
Gave 10/12-1931 fra fru rådmann Christensen ved frk. Cecilie Abel.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 20. januar. Bergen
Peder Kierulf og Ole Bringmann foretar på anmodning av Thomas Rønnow Bredahl
oppmåling av hans hus og grunn med pakkboder som ligger på nordøstre side av Strandgaten i
byens 14. rode nr. 22 og 23.
Kopien er på stemplet papir fra 1783, 1 påtrykt lakksegl.
Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939.
Se også diplom, dat. 17/11-1728, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 7. februar. Kjøbenhavn
Kongelig stadfestelse av Johan Hinrich von der Ohe`s og hans hustru Helene Møller`s
testamente, dat. Bergen, 30. desember 1782.
Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer. Ladegårdens dokumeter, nr. 27.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 24. april. Bergen
Knappmakerlauget i Bergen utsteder svennebrev til Lauritz Nilsen som i åtte år har vært i lære
hos sin mester Johan Harman Bryning.
Stemplet papir (1787), lugets segl i blikkdåse henger ved i rødt silkebånd.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 22. mai. Lille-Hverven (Stange, Hedmark)
Kunngjøring vedr. utleggelse av gården Hommerstad i Stange prestegjeld til degnebolig for
klokker Ole Østbye og hans ettermenn i embedet.
Se Ms 777.L.10.a (Sogneprest O. Olafsens samlinger).
Dokid:
UBB Diplom
1783, 22. juli. Bergen
Peder Pedersen Stage selger og skjøter sitt hus med underliggende grunn i byens 4. rode nr.
27 til Carl von der Hude. Salssummen var 150 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 12. august. Bergen
Skjøte fra Diderich von der Ohe samt Barthold Meyer og Jens Balle til handelsmann Johan
Henrich von der Ohe, på Ladegården ved Stølen med tilhørende og underliggende grunner.
Salgssummen var 5000 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 28.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 22. oktober. Bergen
Skjøte fra Rebecca Marg., enke etter Johan Friderich Warnicke, til Bernhardus Christopher
Geelmuyden på hennes hus med grunn og hage i Stenkjelleren i byens 23. rode nr. 55.
Salgssummen var 2400 riksdaler.
Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 1. desember. Bergen
Hans Lund Bredahl, bobestyrer for Iver Bredahls etterlatte dødsbo, har solgt på auksjon til
Diedrich Lyder Smit den avdødes handelstue på Kontoret i Solegården med underliggende
grunn og tilhørende pakkboder. Salgssummen var 6300 riksdaler.
Utskrift av Bergen bys auksjonsprotokoll, attestert av B. Frøchen.
1 påtrykt segl.
Dokumentet er vedlagt auksjonsskjøtet, dat. Bergen, 30. juli. juli 1801: se under denne dato.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 16. desember. Solnør (Skodje, Møre og Romsdal)
Jørgen Abelseth har på sin mors vegne bygslet til Lars Pedersen 3 mellag fiskeleie i gården
Indre-Skjodje på Sunnmøre.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1784, 3. februar. Bergen
Johan Henrich von der Ohe har lånt 3000 riksdaler av broren Diderich L. von der Ohe, og
utsteder panteobligasjoner til ham i Ladegården med besetning og underliggende herligheter.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Påtegninger.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 29.
Dokid:
UBB Diplom
1784, 3. mai. Tveit (Manger, Hordaland)
Takstforretning avholdt på gården Tveit i Radøy skiprede.
Se Ms 466/ a (Det kongelige familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1784, 11. juni. Bergen
Magretha Danielsen, enke etter mønsterskriver Olaus Kierulf, utsteder til Hans Lund Bredahl
og hans myndlinger, avdøde Iver Bredahls barn, panteobligasjon på sitt hus med
underliggende grunn på nordre side av Muralmenningen i 9. rode nr. 11 for et lån på 1000
riksdaler. Borgermester Hermann Hoe har som lagverge underskrevet og forseglet dokuemtet.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Konsept til panteobligasjonen er vedlagt.
Dokumentet vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar
1636, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1784, 16. juni. Bergen
På anmodning av Margretha, mønsterskriver Kierulfs enke, blir det holdt taksasjonsforretning
over hennes hus i byens 9. rode nr. 11. Eiendommen blir taksert til 2700 riksdaler. Brevet er
attestert av magistraten i Bergen.
Stemplet papir.
Taksasjonsforretningen vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6.
februar 1636, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1784, 17. juni. Bergen
Auksjonsskjøte på gården Tveit i Radøy skiprede i Manger prestegjeld til Joachim Heiberg.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1784, 24. september. Bergen
Oldermann Benjamin Christiansen i bakerlauget m.fl. utsteder svennebrev i bakerfaget til
Daniel Detlef Martens (1765-1849).
Papir, 1 segl påtrykt.
Gave 1927 fra Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1784, 11. oktober. Holdehus (Hålandsdal, Hordaland)
Tingvitneforretning vedr. res.kap. Jochum Krügers ansøkning om å flytte Fusa prestegård til
gården Øvstetue.
Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1784, 15. november. Bergen
Overformynderne Hans Lund Bredahl og Friedrich Ludvig Konow kunngjør at en eiendom i
byens 18. rode nr. 5 skal selges på auksjon.
Utskrift av Bergen bys auksjonsprotokoll?
Dokid:
UBB Diplom
1785, 10. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Skjøte fra Ingemoe Hansen Njøs m.fl. til Erich Hansen Njøs på deres arvelig tilfalte jordgods i
gården Njøs i Systrond skiprede i Ytre-Sogn. Salgssummen var 142 riksdaler og 3 mark.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 16. januar. Kalmarhagen (Bergen)
Kopi.
Promemoria om åstedsbefaring av blant annet en grunn ved Kalmargjerdet som eieren Hans
Budal overlater byen ved makeskifte.
Samtidig avskrift.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 18. januar. Kalmarhagen (Bergen)
Auksjonsdirektør berent Frøchen utsteder skjøte til Hans Lund Bredahl på eiendommen
Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde kjøpmann Christopher Christian Kramer.
Eiendommen ble solgt på auksjon for 1750 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 26. april. Bergen
Oppmålingsbrev på Carl Konows ødegrunn i 23. rode nr. 27 (Nedre Stølen).
Se Ms 1715/1.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 10. mai. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen til Andreas Schiølberg på Alex Griegs hus med
grunn som ligger på nordre side av Tollbodalmenningen. Eiendommen ble solgt på auksjon av
den tidligere eier. Salgssummen var 802 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 17. mai. Fusa (Hordaland)
Arveskifte etter avdøde Jocum Krügerm avholdt på Fusa prestegård.
Se Ms 684/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1786, 20. mai. Fusa (Hordaland)
Registreing- og taksforretning på Fusa prestegård samt skiftemålinger, avholdt 9. sept. 1786,
27. april 1787 og 18. okt. 1787, vedr. Jochum Krügers dødsbo.
Se Ms 684/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1786, 27. september. Engelgården (Bergen)
Christian Mohn og Johan Zahrend, kjøpmenn i Bergen og tilsynsmann for Albert Henrich
Meyers dødsbo, selger og skjøter til hans eldste sønn Albert Meyer hans tidligere handelstue i
Englegården. Salgssummen var 9000 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.11.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 27. september. Englegården (Bergen)
Christian Mohn og Johan Zahrend, kjøpmenn i Bergen og tilsynsmenn for Albert Henrich
Meyers dødsbo, selger og skjøter til hans eldste sønn Albert Meyer hans tidligere handelsstue
i Eglegården. Salgssummen var 9000 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.11.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 12. desember. Bretagne (Lorient)
Utskrift av sjøforklaringen vedrørernde havariet på briggen ”Karen” fra Bergen, kaptein Hans
Schuldtz.
Pergament, fransk tekst.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 12. desember. Frøines (Ullensvang, Hordaland)
Skifte etter avdøde Ingelef Olsdatter, gift med klokker Iver Mattiassøn Frøines.
Se Ms 77.L.9.a.l (Sogneprest Olafsens saml.).
Dokid:
UBB Diplom
1787, 23. april. Fusa (Hordaland)
Auksjonsforretning på Fusa prestegård, avholdt i dødsboet etter Jochum Krüger.
Se Ms 684/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1787, 24. april. Bergen
Peder Kierulf og Ole Bringman foretar på anmodning av madam Inger Bredahl oppmåling av
hennes våningshus, pakkbod og verksted med underliggende grunn som ligger på nordøstre
side av Markeveien mellom Torv- og Smørsallmenningen i 13. rode nr. 40.
Stemplet papir, rester av 2 påtrykte segl.
Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939.
Se også diplom, dat. 27/11-1728, og henvisingene der.
Dokid:
UBB Diplom
1787, 8. juni. Fusa (Hordaland)
Taksforretning på Fusa prestegård etter anmodning av residerende kappelan Rasmus Henrik
Tonning.
Se Ms 685/ a (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1787, 20. september. Bergen
Margaretha, mønsterskriver Kierulfs enke, utsteder til Conraad Christian Krüger
panteobligasjon på sitt hus i byens 9. rode nr. 11 samt dets tilhørende herligheter til 2.
prioritertsrett for et lån på 99 riksdaler. Borgermester H. Hoe har som lagverge underskrevet
og forseglet dokumentet.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl. Påtegninger.
Se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar 1636, og henvisningene der.
Panteobligasjonen vedrører nåv. Østre Muralmenning 14.
Dokid:
UBB Diplom
1788, 28. januar. Bergen
Skjøte fra handelsmann Aamund Rasmusen Egeland til sin svigersønn, skipper Cordt Dreyer,
på sin murede kjeller ved Nykirken i 4. rode nr. 77.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Se også skjøte dat. Bergen, 24. aug. 1824.
Dokid:
UBB Diplom
1788, 9. februar. Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Anders Nordløw til Bendix Arnesen Sortehoug (Svortehaugen) på gården Brune i
Gryten skiprede. Salgssummen var 10 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1889.
Dokid:
UBB Diplom
1788, 29. mars. Hauge (Sunnylven, Møre og Romsdal)
Søren Hansen Bull, sorenskriver og skifteforvalter over Sunnmøre, foretok i skifteretten et
oppgjør av boet etter avdøde Jørgen Endresen og Dorthe Olsdatter Hauge med dets kreditorer.
Den resterende del skulle tilfalle deres gjenlevende barn.
Papir, 1 bl.
Fragment av et skiftebrev som dessuten er meget defekt.
Gave 1968 fra Emil Hauge, Hellesylt.
Dokid:
UBB Diplom
1788, 26. august. Bergen
Ansøkning fra Berghard Geelmuyden til ”Den høye Brand Commission” om å få oppføre en
skorstein i huset i 23. rode nr. 55.
Papir.
Ifølge påskrift, dat. 30. august s.å., får rekvirenten etter en åstedsbefaring, tillatelse til å
oppføre skorstein.
Dokid:
UBB Diplom
1788, 10. oktober. Holsund (Fusa, Hordaland)
Skjøte på en gårdspart i Helland i Fusa fra Johannes Olsen til hans sønn Ole Johannesen.
Se Ms 685/ c (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1788, 15. desember. Haram (Møre og Romsdal)
Jomfru Margrethe Maria Abelseths arveloddseddel i boet etter hennes avdøde far, tidligere
sogneprest til Haram og Roald prestegjeld, Henning Abelseth. Ifølge loddtrekningen hadde
hun arvet jordgods i gårdene, Søre-Fjørtoft i Vatne skiprede og Synes i Gryten skiprede.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1788, 31. desember. Bergen
Skjøte fra Herman Diedrich Uhlhorn, verge for den tyske St. Mariakirken, til Henrich
Nordmann på et grunnstykke ved hans handelsstue i gården Gullskoen. Grunnen har tilhørt
den tyske kirke. Salssummen var 50 riksdaler.
Papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet stammer fra Koren Wibergs manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1789, 12. januar. Holsund (Fusa, Hordaland)
Skjøte i gården Store-Baldersheim i Strandvik fra Engel Johannessen til hans sønn Johannes.
Se Ms 685/ f (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1789, 30. mars. Englegården (Bergen)
Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Friederich Meyer på avdøde Albert
Meyers handelsstue i Englegården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 1310 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.12.
Dokid:
UBB Diplom
1789, 23. oktober. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)
Avskrift.
Lars Olsøn Berven pantsetter sin jordpart i gården Berven i øystese skiprede til Torbjørn
Sjurssøn Tjosås for et lån på 100 riksdaler.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rossland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1789, 30. desember. Bergen
Udatert utkast til testamente til Christopher Bremer, eller av Ladegården, og hans andre hustru
Helene Bremer, f. Møller.
Ifølge En opplysning av A.M. Wiesener i ”Ladegaarden og dens Eiere”, (Bergen historiske
forening, skrifter, 1929, nr. 35, s. 228) er originalen dat. Bergen, 30. desember 1789.
Utkastet er skrevet på papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 30.
Dokid:
UBB Diplom
1790, 8. januar. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Lasse Jensen Aafidt selger og skjøter til sin bror Erich Jensen halvparten av sin arvedel i
gården Åfet i Tjugum skiprede.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1790, 2. oktober. Fusa (Hordaland)
Bygselbrev i gården Kleive, Hyllestad i Askvoll i Sunnfjord, fra Drude Frimann Astrup til
soldat Knut Andersen.
Kopi.
Se Ms 685/ d (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1790, 8. oktober. Holsund (Fusa, Hordaland)
Skjøte på den resterende part i gården Helland i Fusa fra Johannes Olsen til hans sønn, Ole
Johannesen.
Se Ms 685/ c (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1790, 28. desember. Engelgården (Bergen)
Kjøpmann Jacob Busch i Bergen selger og skjøter til Hans Henrich Harmens sin handelsstue i
Engelgården. Salgssummen var 18500 riksdaler.
Samtidig kopi, skrevet på papir.
Overført fra Ms 894.c.13.
Dokid:
UBB Diplom
1791, datoen mangler. (Brune. Skodje, Møre og Romsdal)
Bruddstykker av et bygselbrev til Knud Simonsen Schøye på gården Brune i Gryten skiprede
på Sunnmøre.
Stemplet papir, brevet er avskrevet på midten så siste halvpart av dokumentet mangler.
Bygselbrevey har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1791, 13. januar. Bergen
Magistraten i Bergen utsteder borgerbrev til Nicolay Ham som vil enære seg som
krambohandler.
Stemplet papir, Bergens bysegl påtrykt.
Se også gesellbrev, dat. 29. okt. 1778.
Dokid:
UBB Diplom
1791, 11. juni. Bergen
Margaretha Danielsen, enke etter mønsterskriver og losoldermann Olaus M. Kierulf, utsteder
til Hans Lund Bredahl og hans myndlinger, avdøde Iver Bredahls barn, panteobligasjon på sin
eiendim på nordre side av Muralmenningen i byens 9. rode nr. 11 for et lån på 99 riksdaler.
Borgermester Hermann Hoe har som lagverge underskrevet og forseglet dokuemtet.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Dokumentet vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. februar
1636, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1791, 21. oktober. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)
Avskrift.
Lars Olsen Berven utsteder kårbrev til sin mor Siri Brigtsdatter i gården Berven i Øystese
skiprede.
Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rossland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1792, 11. januar. Bergen
Skjøte fra Gertrud Magdalene, Henrich Nordmads enke, til Christopher Røicking på hennes
tilhørende handelsstue i gården Gullskoen på Kontoret. Salgssummen var 16000 riksdaler.
Stemplet papir, 4 påtrykte segl.
Vedlegg: Kart og plan over Gullskoen med naboeiendommer ved Chr. Koren Wiberg.
Ifølge et notat i den gamle diplomatkatalogen stammer skjøtet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1792, 31. mars. Bergen
Oppmålingsbrev på Eirch Olsens grunn i 11. rode nr. 214 c i Dokken (Dokkebakken 11).
Papir, påtrykt segl.
Gave 1976 fra Alice Opdahl.
Dokid:
UBB Diplom
1792, 31. juni. Bergen
Oppmålingsbrev utstedt på Ole Stephensens ødegrunn i 11. rode nr. 213 i Dokken med en leie
på 48 skilling. Oppmålingsmenn er Peder Kierulf og Ole Bringman.
Papir, 2 påtrykte segl. Påskrift.
Ansøkning fra Ole Steffensen til magistraten, d. 13. juni 1796, om fritagelsen av skatt på
naboeiendommen.
Gave 1982 fra ingeniør Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1792, 12. juli. Bergen, 3. rode nr. 19
Skipper Claus Svane selger og skjøter til kjøpmann Berent Scolly sitt våningshus med
pakkboder og underliggende grunn i 3. rode nr. 19 på Strandgatens nedre side itenfor
Nykirken. Salgssummen var 2499 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1792, 31. juli. Bergen
Skjøte på gården Tveit i Radøy skiprede i Manger prestegjeld fra Joachim Heiberg til agent
Wollert D. Krohn.
Se Ms 466/ a (Det Krohnske familiearkiv).
Dokid:
UBB Diplom
1792, 27. august. Bremen
Blikkenslagerlauget i Bremen opptar blikkenslager i Bergen, Bartolomeus Burchard Feser,
født i Bremen, som mester i deres laug.
Peragent. Seglet henger ved i kapsel, tysk tekst.
Se også brev, dat. 7. august 1823.
Gave 1927 fra direktør Johan Bøgh, Vestlandske kunsindustrimuseum.
Dokid:
UBB Diplom
1793. St. Petersburg
Katarina II, keiserinne av Russland, har den 23. juni 1788 forfremmet premiermajor
Christoforus Sacken til oberstlaøytnant på grunn av den iver og flid han har utvist i tjeneste.
Pergament. Russisk tekst, oversettelse vedlagt.
Gave fra Gustav Brosing.
Dokid:
UBB Diplom
1793, 15. april. Gdansk (Danzig, Polen)
Skipspass på latin.
Prokonsuler og konsuler i byen Danzig kunngjør at Daniel Weichbrodt, ”scabinus huius
civitatis” (:dommer i byretten) har møtt for dem sammen med Famata Perpetua Renata, enke
etter Johann Martin Schwartz, i nærvær av herr Adrian Theophilus Engelcke, konsul i byen.
Videre møtte de ærverdige herrer, Daniel Theophilus Bunzow på vegne av seg selv og sin
kompanjong Wilhelm Eberhard Schweers, Jacob Mahl og Caspar David Selcke, som
befalingsmenn over skipet De jongste Sohn, kalt Gabriel Theophilus, og har med ed bekreftet
at det nevnte skipet tilhører dem og ingen andre, og at Christopher Groth, likeens borger og
innbygger i byen, er skipper på det. I henhold til dette ber man om at skipet må få fri passasje
hvor det kommer. Undertegnet D.A. Pegelaus, Secretarius.
Pergament, påtrykte papiroblat med byen Danzigs segl.
Ifølge påskrifter framvist 3 ganger ved Øresunds Toldkammer, ved en ”Forklarings
Forretning” i Stavanger 15. nov. 1793, og en tilsvarende på Snevik (Dønnes) i Salten, 28. jan.
1794.
Dokid:
UBB Diplom
1793, 13. juni. Sydneskleiven 1 (Bergen)
Målebrev for eiendommen i 11. rode nr. 231, nå Sydneskleiven 1. Peder Kierulff og Michael
Buch foretar, etter anmodning fra enken Ingeborg Jacobsen og oppnevning av magistraten,
oppmåling av eiendommen, i anledning av at den skal selges.
Xeroxkopi av original tilhørende (1976) Knut Tveitane, Sydneskleiven 1.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Kat. 9.10.76. M.T.
Dokid:
UBB Diplom
1793, 29. juni. Skjørsand (Fusa, Hordaland)
Registreringsforretning og arveskifte, etter avdøde leilending Ole Olsen på Skjørsand, avholdt
28. og 29. juni 1793.
Se Ms 685/ e (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplo,
1793, 8. oktober. Prestegården (Fusa, Hordaland)
Bygselbrev i gården Øpstad i Fusa fra res.kap. Rasmus Tonning til Lasse Johannessen Øpstad.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1793, 25. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)
Utdrag av en rettsak mellom John Johnsøn Skår og Peder Olsøn Skår, på den ene side, og
oppsitterne på gården Hæreid, Nielsog Andersøn samt Anders Larsøn, på den annen.
Oppsitterne på Hæreid beskyldes av de førstnevnte for å ha tatt fra dem en hest og to kviger.
Papir.
Dokid:
UBB Diplom
1793, 1. november. Spjelkavik (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Christopher Einersøn Ulvestad til sin stesønn Gunder Olsøn, på 10 merker i gården
Eik (Vatne herred).
Papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1793, 20. desember. Kjøbenhavn
Kongelig bevilling til Margrethe Marie Abelseth fra Molde til å være sin egen verge under
kurators tilsyn.
Stemplet papir, rester etter det kongelige segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Se også brev dat. Ørskog prestegård, desember 1794.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 6. februar. Bergen
Skjøte fra Siwert Jensen til Urbanus Gjesman, på et nøst uten grunn. Salgssummen var 49
riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergen, 4. des. 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 5. mai. Bergen
Promemoria fra Margaretha, mønsterskirver Kierulfs enke, til ”Den Høye Direction for de
Punliqve Stiftelser i Bergen” om et lån på 1200 riksdaler i hennes hus i byens 9. rode nr. 11
som er taksert til 3000 riksdaler.
Papir.
Ifølge senere påtegninger blir lånet innvilget.
Brevet vedrører nåv. Østre Muralmenning 14: se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr. 1636, og
henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 12. mai. Færstad (Os, Hordaland)
Bygselbrev i gården Skjørstad i Fusa fra Hans Christian Astrup på Åstveit gård i
Nordhordaland, formynder for brødrene Hans Astrup og Arnt Henrich Krüger, til Jon
Torbjørnsen.
Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1794, 14. mai. Færstad (Os, Hordaland)
Bygselbrev i gården Skjørstad i Fusa fra Hans Christian Astrup på Åstveit gård til Elling
Olsen.
Se Ms 685/ h (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1794, 15. mai. Holand (Fusa, Hordaland)
Niels Christophersøn selger og skjøter til Jon Benonisøn sin andel i gården Sundøy i Os
skiprede. Salgssummen var 60 riksdaler og 3 mark.
Xeroxkopi av originalen, maskinskrevet avskriftvedlagt.
Originalen tilhører (1969) Johannes Sundøy, Lepsøy.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 22. mai. Bergen
Peder Lauritzen Kierulf og Michael Bryning Buch foretar oppmåling av Hans Falch Gregers
eiendom på nordre hjørne av Smørsalmenningen og Markeveien i 11. rode nr. 28, som nå er
solgt til kjøpmenn Johan Christopher Halven.
Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte segl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Notater om målebrev vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 10. juni. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)
Skjøte fra ole Ellingsøn Svortehaug til Bndix arnesøn Svortehaug, på to pund og 6 merker i
gården Langnes i Gryten skiprede. Salgssummen var 70 riksdaler.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling, 1889.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 23. september. Bergen
Peder Kierulf og Michael Buch foretar oppmåling av Johan Christian Ritschers bakergård på
Strandgatens vestre side i 5. rode nr. 12.
Stemplet papir. Rester etter 2 påtrykte segl, en del av siste blad er revet bort.
Gave fra Thv. Halvorsen 23/11-1914.
Oppmålingsbrevet vedrører Strandgaten 108, iflg. den gamle diplomkatalogen: se også skjøte
datert 17/11-1883.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 30. juni. Bergen
Auksjonsskjøte, utstedt til Carl von der Hüde på en grunn i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei)
som har tilhørt Johan Petter Landmarks fallittbo.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Papir, 1 segl påtrykt.
Proveniens: Harald E. Namtvedt etterlater papirer (1989).
Dokid:
UBB Diplom
1794, 16. oktober. Bergen
Pantebrev fra Lorentz Christopher Angell til Christina, enke etter Jacob Dischingtun, på hans
hus på Strandgaten i 8. rode nr. 22 for et lån på 1200 riksdaler.
Papir, 3 påtrykte segl.
Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1794, 25. oktober. Bergen
Overslag til hovedreperasjon på provianthuset ved Bergenhus festning.
Papir.
Overført fra Ms 749.a. IV (F.B. Wallems samlinger).
Dokid:
UBB Diplom
1794, desember. Prestegården (Ørskog, Møre og Romsdal)
Margrethe Marie Abelseths brev og bekreftelse til madam Ingeborg Christine Widerøe om at
hun, etter oppgjort formynderregning, nå er fri for formynderskapet av hennes arvemidler som
avdøde kjøpmann Jens Widerøe inntil nylig har vært verge for.
Brevet er skrevet på papir, det er muligens en avskrift av eller utkast til originalen.
Se også brev dat. Kjøbenhavn, 20. des. 1793.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1795, 1. mars. Enge prestegård (Etne, Hordaland)
Bygselbrev i gården Våge i Etne fra Wilhelmine Marie Dahl, sogneprest (Jeppe) Hegelunds
enke, til Tjerand Erichsen.
Kopi.
Se Ms 685/ g (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1795, 21. mars. Bergen
Kopi.
Dom avsagt i en sak mellom bonden Gunder Søvfestersen Wiig og kjøpmann Gerhard Cappe
angående prisen på et papir smør som madam Cappe hadde kjøpt av bonden.
Kopien er skrevet på papir.
Dokid:
UBB Diplom
1795, 10. september. Store-Sangolt (Sund, Hordaland)
Sorenskriver og skifteforvalter Johannes haberdorff kunngjør et skifte på gården StoreSangolt i Sotra skiprede etter avdøde Albrigt Larsen mellom hans enke, Sisselle Hansdatter,
på den ene siden, og deres gjenlevende barn, tre sønner og tre døtre på den annen.
Stemplet pair, 1 påtrykt segl.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg.
Dokid:
UBB Diplom
1796, 12. april. Brekke (Jondal, Hordaland)
Sorenskriver Ole Bornemann Heiberg kunngjør et skifte på gården Brekke i Jondal skiprede i
Hardanger etter avdøde Sjur larsøn Brekke, mellom hans gjenlevende enke, Cecilie
Iversdatter og deres fire sønner.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1796, 27. juni. Bergen
Grunnseddel til Hans Peter Grødem på en grunn i Dokken mellom Ernst Meyer eiendom på
den søndre og fru Møllers eiendom på den nordre side. Det betales 15 riksdaler i førstefeste
og årlig leie på en riksdaler og 3 mark til kemner Jens Gran. Utskrift av tagemarksprotokollen.
Papir.
Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1796, 5. september. Skjerping (Haus, Hordaland)
Skifte på gården Skjerping i Mjelde skiprede i Nordhordaland etter avdøde Ole Johannesen
Skjerping mellom hans gjenlevende enke Inge Olsdatter og deres tre sønner og to døtre. Skifte
er kunngjort av jusitisråd og sorenskriver Johannes Haberdorf i Nordhordaland.
Papir, første og siste blad av skiftebrevet mangler.
Se også skjøte av 27. mai 1797.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Dokid:
UBB Diplom
1796, 20. oktober. Englegården (Bergen)
Frid. Meyer selger og skjøter til H. Berle halvparten av sin halvpart i Englegården skjøtstue.
Salgssummen var 50 riksdaler.
Samtidig kopi.
Overført fra Ms 894.c.14.
Dokid:
UBB Diplom
1797, 27. mai. Mjelde (Haus, Hordaland)
Ingebrigt Aadsen Søre-Revheim selger og overdrar til Johannes Johannesen Melle en jordpart
i gården Skjerping i Mjelde skiprede i Nordhordaland. Salgssummen var 135 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Se også fragment av skiftebrev dat. 5. september 1796.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Vedlegg: 1 eldre notat.
Dokid:
UBB Diplom
1797, 27. mai. Melde (Haus, Hordaland)
Johannes Johannesen Skjerping, om er blitt eier av en jordpart i gården Skjerping i Mjelde
skiprede, utsteder kårbrev til enke Inger Olsdatter Skjerping.’
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Se også skjøte av samme dato.
Gave 1969 fra byggmester Sjur hartveit, Lonevåg.
Dokid:
UBB Diplom
1797, 30. november. Svortehaug (Skodje, Møre og Romsdal)
Bendix Arnesen Sorthoug utsteder skjøte til Peder Joensen Flaatte, på gården Brune i Gryten
skiprede som han har solgt til ham for 35 riksdaler.
Stemplet papir, rester etter 1 påtrykt segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1798, 18. januar. Bergen
President, borgermestere og råd i Bergen utsteder borgerbrev til Christian Brunchorst som vil
nedsette seg som kjøpmann og brennevinsbrenner.
Stemplet papir, Bergens bysegl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1798, 21. februar. Bergen
Justisråd Otto Ockens opprettelse av et legat på 500 riksdaler hvis renter skal gå til hjelp og
understøttelse for blinde.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1798, 2. februar. Indre-Ålvik (Kvam, Hordaland)
Avskrift.
Magdeli Åmundsdatter Ålvik ansøker kongen om at hun som enke kan betjene seg av
selveierbonden tillatelse og rett, ifølge forordning av 14. april 1769, til å skifte og dele sitt
gårdbøle og åsete mellom sine to sønner.
Avskifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. Lofthus og Arne L.
Rosseland.
Avskrevet i en notisbok, se Ms 618.
Dokid:
UBB Diplom
1798, 15. oktober. Ullensvang (Hordaland)
Et dokument fra Ullensvang prestegård.
Oppsitteren Johannes Olsen på gården Velure i Kinsarvik prestegjeld mistet diverse
bygninger, inventar og gårdsredskaper i en brann 21. juni 1798. Brannen gjorde Olsen husvill.
Han ber øvrigheten om tillatelse til å søke om hjelp. Bønneskiftet er anbefalt av prosten i
Ullensvang. Tillatelse ble gitt på tingstedet Utne 27. oktober samme år.
Papir.
Se Ms 777.L.9.b (Sogneprest O. Olafsens saml.)
Dokid:
UBB Diplom
1798, 2. november. Skåneviksjøen (Skånevik, Hordaland)
Axel Andersen Fjelland pantsetter til Lars Frederich Undahl sin part i gården Fjelland, som
tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 250 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl. Påtegninger.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 2. februar. Bergen
Andreas Cold og Jens Sundstrøm foretar oppmåling av Niels Larsens hus med underliggende
grunn som ligger i fjellet ovenfor Christi Krybbe i byens 22. rode nr. 54.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Påtegninger.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 23. februar. Bergen
Skjøte fra Peter Lexau von Tangen og hans søsken til Herman von Tangen på huset i
Hollendergaten som deres avdøde mor, Wilhelmine Catharina von Tangen, hadde eiet.
Kjøpesummen var 999 riksdaler.
Papir, 10 påtrykte segl.
Se Ms 1436/ 2.
Gave fra Johan Lyder von Tangen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 8. mars. London
Skipspass.
Kongen av England utsteder lisens og autorisasjon til skipet ”Lowell”, som føres av kapein
John Bowden, til å utstyres som krigsskip, for at det skal kunne kapre skip og gods tilhørende
kongen av Spania, og likeledes ta til fange den spanske konges vasaller og undersåtter.
Pergament. Seglet manget, engelsk tekst.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 18. juli. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)
Birgithe Margrethe Brandal, Christinen Møller Abelseths enke, har inngått følende kontrakt
med Niels Mechlenborg. Hun har solgt gårdene Apalset, Storvik og Svarteløken til ham mot
at han skal underholde henne resten av livet. Den fastsatte salgssummen var 1300 riksdaler.
Stemplet papir, 5 påtrykte segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Se også diplom datert 10/12-1776, 25/3-1800.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 30. august. Kjøbenhavn
Kongelig stadfestelse av testamente, opprette av Christen Møller Abelseth og hans hustru
Bergithe Margrethe Brandahl fra gården Apalset i Ørskog på Sunnmøre.
Papir, Det kongelige segl påtrykt.
Brevet er vedheftet originalen av testamentet, dat. Apalset, 10. desember 1776: se under
denne dato.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 16. september. Bergen
Auksjonsskjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen til Herman Friele på Bernhard
Geelmuydens våningshus med grunn, kalt Stenkjelleren, samt tilhørende herligheter.
Salgssummen var 3000 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 4. oktober. Godøysund (Tysnes, Hordaland)
Skjøte på en fjerdepart i gården Store Balderheim eller Hjartnes bordsag i Strandvik fra Ole
Olsen Hope til Johannes Engelsen.
Se Ms 685/ f (Slekten Krügers papirer).
Dokid:
UBB Diplom
1799, 21. oktober. Bergen
Johan Garmann, eier av Store-Sandviken, utleier til Christopher Nagel i Bergen et
grunnstykke som ligger ovenfor de boder han eier i Store-Sandviken.
Stemplet papir.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1800, sannsynligvis eldre (?) Sandeid (Vikedal, Rogaland)
Fragment av et skiftebrev fra Sandeid i Ryfylke. Skiftebrevet omfatter blant annet jordgods i
Velle i Vats sogn og Pundsnes i Hjelmeland sogn.
Papir, dokumentets begynnelse og slutt mangler.
Gave fra lærer Børretzen, Sandeid.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1800 Voldset (Sunnyleven, Møre og Romsdal)
Fragment av et rettsdokuemtet hvor oppsitterne på gårdene Voldset og Nordbrekke ber om å
få et lovlig tingvitne angående deres lange og besværlige vei til deres sognekirker, Oppstryn
kirke i Innvik prestegjeld. Veien fra deres gårder til Sunnylven kirker i Norddal prestegjeld på
Sunnmøre er nemlig langt kortere og lengre.
Papir. Sted, dato og årstall mangler.
Dokid:
UBB Diplom
1800, 25. mars. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Birgithe Margrethe Brandal, Christen Møller Abelseths enke, til hennes svoger,
kjøpmann Niels Mechlenborg, på gårdene Apalset, Storvik og Svarteløken med tilliggende
herligheter.
Ifølge en kontrakt skal han betale henne 1299 riksdaler samt underholde henne resten av livet.
Stemplet papir, 4 påtrykte segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1876.
Se også diplom dat. 10/12-1776, 18/7-1799.
Dokid:
UBB Diplom
1800, 25. mars. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)
Niels Mechlenborg utsteder til Anne Engelhart, enke etter sognepre Hans Brandal Rødseth,
panteobligasjon på gårdene Apalset, Storevik, Svarteløken, Synne og Skodjereite, for et lån på
1299 riksdaler.
Stemplet papir, Niels Mechlenborg påtrykte segl.
Påtegninger samt Anne Engelharts påtrykte segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1800. 29. mars. Apalset (Ørskog, Møre og Romsdal)
Niels Mechlenborg på Apalset utsteder til sersjant Ebbe Pedersen Stavdahl panteobligasjon på
gården Søre-Fjørtoft i Vatne skiprede, for et lån på 299 riksdaler.
Stemplet papir, Niels Mechlenborgs påtrykte segl. Påtegninger.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1801, 11. juli. Gravdal (Fjelberg, Hordaland)
Haldor Thorsen på Gravdal pantsetter til premieløytnant Severin Wintzent von Segelche sin
part i gården Gravdal under Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 172
riksdaler, 5 mark og to skilling.
Stemplet papir, 4 påtrykte lakksegl.
Påtegninger.
Gave fra bibliotekar Ragna Sollied 1969.
Dokid:
UBB Diplom
1801, 30. juli. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Berent Frøchen til Henrich Helmers på avdøde Diedrich Lyder
Smits handelsstue på Kontoret i Solegården med underliggende grunn og tilhørende
pakkboder. Eiendommen ble solgt på auksjon av Paul Meyer Smit, og salssummen var 13205
riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Vedlegg: Utskift av Bergen bys auksjonsprotokoll, se også katalogseddel, dat. Bergen, 1.
desember 1783.
Dokid:
UBB Diplom
1801, 3. oktober. Bergen
Ifølge en opprette kontrakt har Christopher Bremer, eier av Ladegården, utleiet til Herman
Krefting, en del grunner i Sandviken hvor bl.a. hans reperbane med tilhørende bygninger er
oppført.
Avskrift etter originalen, fra samme år.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 31.
Dokid:
UBB Diplom
1801, 4. november. Bergen
Auksjonsskjøte fra auksjonsdirketør Berent Frøchen til Johan Martens på Christian Limrechts
eiendom i 20. rode nr. 9 i Hollendergaten. Eiendommen ble solgt på auksjon av Oled
Rasmusen, Jørgen Lund og Herich Rathie, og salgssummen var 1675 riksdaler.
Stemplet papir, 4 påtrykte segl.
Gave, desember 1958, fra avdelingsskjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1801, 10. november (Fyllingen (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Peder Jensen Glomset og Ole Pedersen Solnørdahl til Peder Joensen Flaatte på en
del av gården Store-Fylling i Gryten skiprede. Salgssummen var 43 riksdaler, 2 mark og 8
skilling.
Stemplet papir. Påtegninger. Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1801, 2. desember. Bugården (Bergen)
Ingeborg Elisabet, Jacob von Erpecoms enke, selger og skjøter til Didrich Hagelsteen sin
handelsstue i Buegården. Salgssummen var 15990 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Vedheftet: Utskrift av byens auksjonsprotokoll, 6/10-1801.
1 påtrykt lakksegl.
Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.v. vedrørende samme eiendom.
Overført fra Ms 894.c.18a.
Dokid:
UBB Diplom
1802, 1. juni. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)
Skifte avholdt på gjestegiverstedet Herrandsholmen etter avdøde Catharina Margretha
Harmens og gjenlevende ektemann Peter Harmens.
Se Ms 623.c (Dokumenter fra slekten Harmens).
Dokid:
UBB Diplom
1802, 12. juni. Osmundvåg (Selje, Sogn og Fjordane)
Utskrift.
Overenskomst på gården Osmundvåg mellom tiendetakerne og tiendeyterne om hvordan
korn- og småtiende bør erlegges.
Se Ms 1839.37 (Claus Fastings prekemanuskripter).
Dokid:
UBB Diplom
1803, 10. februar. Bergen
Oppmålingsbrev på stadsadjutant og kjøpmann Mens Paasches eiendom i 8. rode nr. 46 i Lille
Markevei som han hadde solgt til generallaøytnant Hans Jacob Henning von Hesselberg.
Stemplet papir. 2 påtrykte segl, grunnriss av eiendommen vedlagt.
Gave fra Vestlandske kunstindustrimuseum.
Dokid:
UBB Diplom
1803, 5. mars. Bergen
Oppmålingsbrev på Anna Sophia Reusch sin eiendom i 13. rode nr. 40 på østre side av
Markeveien.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave fra major Green og pakkmester Johannessen ved Sundvor 1939.
Se også diplom dat. 27/ 11-1728, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1803, 13. mai. Brekke (Sogn og Fjordane)
Auksjonsforretning over tidligere sorenskriver i ytre Sogn, justisråd Niesl Holtzrods og hans
hustru Susanne Gerhardine Holcks etterlatte dødsbos faste og løse eiendommer, avholdt på
gården Brekke i Lavik skiprede.
Stemlet papir, 227 beskr.bl.
Se Manuskriptsaml. Nr. 554.
Gave 1915 fra Alværn.
Dokid:
UBB Diplom
1803, 27. mai. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)
Bygselseddel fra Peder Johnsen Flaate til Iver Knudsen Storengeseth på gården Brune i
Gryten skiprede.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1803, 17. juni. Herrandsholmen (Jondal, Hordaland)
Skifteforretning avholdt på gjestegiverstedet Herrandsholmen i Jondal, Hardanger etter
madam Cathrine Margrethe Harmens f. Olsen og hennes gjenlevende mann Peter Harmens,
beg. 1. juni 1802, avsl. 17. juni 1803.
75 beskr.bl.
Se Ms 623.c.
Gave 1917 fra major Georg Harmens.
Dokid:
UBB Diplom
1803, 7. oktober. Brekke (Sogn og Fjordane)
Engelbreth Hesselberg, sorenskriver i ytre Sogn, utsteder til kaptein Hans Henrich
Hornemann Hock auksjonsskjøte på gården Yndesdal i Lavik skiprede som hadde tilhørt
avdøde justisråd Niels Hegelund Holtzrod. Salgssummen var 210 riksdaler.
Stemplet papir, påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 598.h.
Gave fra Alværa 1915.
Dokid:
UBB Diplom
1803, 3. november. Bergen
Kopi.
Skjøte fra kjøpmann Hilbrand Harmens til Sjovat Sjovatsen Bjotvedt på noen bygninger under
gjestgiverstedet Herrandsholmen.
Se Ms 623.c (Dokumenter fra slekten Harmens).
Dokid:
UBB Diplom
1804, 11. juni. Mowinckelgården (Bergen)
Joh. Ernst Mowinckel anmoder politimester Friele om at det blir foretatt besiktigelse av den
påbygde skorstein ved hans hus.
Påtegninger. Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.v. vedrørende samme eiendom.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1805, 7. mai. Bergen
Rettsakt.
Byrettssak mellom kjøpmann Ole Hvid på Ballstadøy i Lofoten og agent Hans Krohn i
Bergen med skipper Niels Mathiesen ang handelen og befrakningen av et parti fisk.
Dom 26. nov. s.å.
Dokumentet m/ vedlegg defekt på grunn av fuktighet.
Innkommet ca. 1970 fra arkivet i Stadsporten.
Dokid:
UBB Diplom
1805, 31. desember. Kjøbenhavn
Kongelig stadfestelse av et testamente opprettet mellom Ole Endresen Bue og hans hustru
Britha Knudsdatter Bue i Graven skiprede i Hardanger.
Papir, Det kongelige segl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1806, 17. mars. Nedre-Våge (Austevoll, Hordaland)
Skiftebrev.
Skifte på gården Nedre-Våge i Våg skiprede etter avdøde Martha Larsdtr mellom
enkemannen, selveier Hans Bårsen og deres sju barn.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1806, 16. april. Søre-Sæle (Manger, Hordaland)
Skifte på gården Søre-Sæle i Herdla skiprede og Manger prestegjeld etter avdøde Kari
Monsdatter, mellom avdødes mann Niels Pettersen og deres to barn.
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 1854/ 1.
Dokid:
UBB Diplom
1806, 25. juli. Apalset (Møre og Romsdal)
Testamentet opprettet av Berthe Margrethe Brandahl på Apalset, enke etter Christen Møller
Abelseth.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Testamentets kongelige stadfestelse, dat. Kjøbenghavn, 18. oktober 1806, er vedheftet.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling 1876.
Se også diplom (testamentet) dat. 10. desember 1776.
Dokid:
UBB Diplom
1807, 17. februar. Bergen
Rettsakt.
Arent Greve på Åstvedt krever at generalkonsul Henrich J. Fasmer som kauksjonist innfrir en
vekselobligasjon som er utstedt av avdøde Johan Friedrich Wolff.
Dom 31. mars 1807.
Dokumentet defekt på grunn av fuktighet.
Innkommet ca. 1970 fra arkivet i Statsporten.
Dokid:
UBB Diplom
1807, 4. mars. Prestegården (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Anders Daae, trost og sogneprest til Leikanger prestegjeld, utsteder til Hans Erichsen
bygselseddel for 14 år i et bruk i gården Grinde i Systrond skiprede.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1807, 30. mai. Orninggård (Stord, Hordaland)
Kopi.
Besiktigelse- og taksasjonsforretning på gården Orninggård i Føyen skiprede i Sunnhordaland
som eies av Edvardine M.M. Hagerup, biskop Eiler Hgerups enke. Forretningen ble
administrert av Johan Frededrik Hansen, sorenskriver i Sunnhordaland.
Xeroxkopi av original tilhørende (1970) Thomas Hagerup Olsen, Stord.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1808, 13. april. Langskipsøy (Ørskog, Møre og Romsdal)
Skjøte fra kaptein von Halle til Knud Erichsen Tøsse på en gårdspart i Tysse, Ørskog sogn i
Valle skiprede. Salgssummen var 180 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling (?)
Dokid.
UBB Diplom
1808, 10. juni. Gamlem (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Christen Andersen Sorte til proprietær Christen Wallin på en gårdspart i StoreFylling i Gryten skiprede som han hadde arvet etter avdøde Jon Nielsen Flaatte ohg hans
hustru. Salgssummen var 75 riksdaler.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling, 1888.
Dokid:
UBB Diplom
1808, 3. november. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Edward Hamond til Niels Mechlenbort og hans hustru Margrethe Marie Abelseth
på gården Nedre-Glomset i Valle skiprede. Salsgssummen var 300 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1809, 1. juli. Bergen
Skjøte fra Michael B. Wallen til Herman Friele på en del sjøboder i Skuteviken som tidligere
hadde tilhørt ham. Salgssummen var 2000 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1809, 30. september (Indre-Vareide) Prestegården (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Sogneprest Peder Pavels i Gloppen bygsel på vegne av hoffagent Herman D. Janson i Bergen
en jordpart i gården Par i Sunnylven skiprede på Sunnmøre, som tilhører Vereide kirke i
Nordfjord, til Elling Pedersen Røirhus for 18 riksdaler i bygselsavgift.
Papir. 1 beskr.bl, sogneprestens underskrift og lakksegl.
Gave 1968 fra Emil Hauge. Hellesylt.
Dokid:
UBB Diplom
1809, 15. oktober. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)
Bygselseddel fra Peder Johsen Flaatte til Lars Larsen Tunaal på jordparten Brune i Gryten
skiprede.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1810, 24. november. Bergen
Festebrev fra Johan Henrich Harrje, kemner i Bergen, til Petter M. Monclair på en av byens
ødegrunner ved veien til Møhlenpriis i Dokken. Førstefeste er 5 riksdaler og årlig leie 8
danske skilling.
Papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 13. januar. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)
Bygselseddel fra Peder Johnsen Flaatte til Lars Knudsen Storefylling på en jordpart i gården
Store-Fylling i Gryten skiprede.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 22. april. Østrebø (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)
Rettsakt.
Tvist om odels- og innløsningsretten til gården Østrebø i Klævoll skiprede mellom gårdens
eier, Peder Jensen Østerbøe, og Cathrine Elisabeth og Andrea Wilhelmine Daae, døtre til
avdøde sogneprest Anders Daae i Luster. Dom avsagt 4. juni 1811.
128 beskr.s.
Innkommet ca. 1979 fra akrivet i Stadporten.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 30. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)
Skifte på gården Store-Sangolt i Sotra skiprede etter avdøde Guri Halversdatter, mellom
hennes gjenlevende enkemann Hans Albrigtsen og deres 5 ½ år gamle sønn Albrigt Hansen.
Skiftebrevet er utstedt av sorenskriver i Nordhordland, Wilhelm Friman Koren Christie.
Stemplet papir, rester etter 1 påtrykte lakksegl.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 20. mai. Ålhus prestegård (Jølster, Sogn og Fjordane)
Vigselsattest for Helga Rasmusdatter Fossheim og Elias Antonsen, gårdsgutt på gården Ripe,
attestert og underskrevet av sogneprest Andreas Doth i Jølster.
Papir, 1 påtrykt segl.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 31. mai. Bergen
Auksjonsskjøte til (blikkenslagermester) Bertel Feser på avdøde Karen Knudsdatters hus i 11.
rode nr. 209 i Dokken. Kjøpesummen var 197 riksdaler og 2 mark.
Papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1812, 24. mars. Bergen
Marthe, enke etter generalmajor von Hoff, utsteder til Anne Methe Wichmann, enke etter
(bakermester) B. Ditleff, panteobligasjon i sitt hus med underliggende grunn på NedreKorskirkeallmenning i byens 20. rode nr. 11, for et lån på 800 riksdaler.
Stemplet papir med påtrykte segl.
Gave 1971 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Vedlegg: Notat om panteobligasjonens opprinnelse, samt kopi av brev, dat. 5/3-1971.
Dokid:
UBB Diplom
1812, 2. april. Bergen
Borgerbrev for skipper Rasmus Carolus Hansen, født på Hitterøy i Kristiansand stift.
Se Ms 1766/ C.
Dokid:
UBB Diplom
1812, 4. juni. Eide (Granvin, Hordaland)
Vilkårsbrev fra Arne Nilsøn Tvedt og Mari Andersdatter til Anders Torstensøn og kone Elie
Omundsdatter på gården Hæreid (i Eidfjord).
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1812, 12. juni. Bergen
Cornelius Walen, kemner i Bergen, utsteder festebrev til Bertel Fesser på en grunn øverst i
Dokken for et førstefeste på 10 riskdaler og en årlig avgift på 48 danske skilling.
Papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1982 fra Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1813, 11. februar. Bergen
Herman Friele har med samtykke av overformynderne lånt 1500 riksdaler av myndlingene
Ahlert og Ahlerte Hyssing og pantsetter derfor til dem sine sjøboder i Skuteviken.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Påtegninger.
Dokid:
UBB Diplom
1813, 4. mars. Solnør (Skodje, Møre og Romsdal)
Kontrakt mellom Christen Wallin og leilendingen Rasmus Erichsen Tøsse angående bruken
av en jordpart med bygsel og landskyld i gården Tysse i Valle skiprede (Ørskog herred).
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1813, 15. mars. Kjøbenhavn
Det medisinske fakultet i Kjøbenhavn utsteder eksamensbevis til Georg Herman Monrad for
avlagt apotekereksamen.
Stemplet papir, fakultetets påtrykte lakksegl.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1813, 29. mars. Trondheim
Borgerbrev for skipskaptein Hans Larsen som ble frastjålet sitt tidligere borgerbrev i
Gøteborg.
1 beskr.bl.
Brevet er underskrevet av notarius publikus Jonas Smidt.
Gave 1976 fra Ingrid Refsaaas, Bergen.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1813, 28. juni. Trondheim
Brev fra (byfogd) Jonas Udbye til konstituert amtmann Hilmar Meincke Krohg med
anmodning om at nylig avdøde Ole Olsen Bakken, som var arrestert for tyveri, kan begraves
på fattigkassens regning.
1 beskr.bl.
Gave 1976 fra Ingrid Refsaas, Bergen.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1813, 17. september. Kjøbenhavn
Kongelig bevilling til Georg Herman Monrad, som har arvet apoteket til avdøde apoteker
Honne Benneche Dynner i Bergen, til å nedsette seg som apoteker i samme by.
Kopi etter originalen, atterstert 30. sept. s.å.
Det kongelige danske kansellisegl påtrykt.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom, dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1813, 17. november. Fylling (Skodje, Møre og Romsdal)
Oppsitterne på Fylling gir Lars Olsen på Ytre-Skodje tillatelse til å leie og bruke en fjellteig
på gården Fyllings grunn i årene 1814 og 1815 mot at han betaler en riksdaler og 2 ort i årlig
leie.
Papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1814, 26. januar. Bergen
Skjøte fra Simon Danielsen Øvrebøe til Peter Petersen på et våningshus med underliggende
grunn i byens 15. rode nr. 20 ved Banen ved Torget, som han 18. januar 1813 hadde kjøpt av
regimentstambur Jens Hensen Beum. Salgssummen var 1125 danske riksdaler.
Stemlpet papir.
Vedlegg: Bevitnelse for at det ikke hefter noen obligasjon på eiendommen.
Se også diplom dat. 2/2-1828.
Dokid:
UBB Diplom
1814, 9. mai. Bergen
Auksjonsskjøte fra auksjonsdirektør Christopher Johannes Hammer til Margretha Hynnemør
på et våningshus i 3. rode nr. 56 som Gedske Marie Sem eiet. Salgssummen var 4000
riksbankdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Se også diplom dat. 30/4-1764, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1814, 28. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)
Skifte på gården Store-Sangolt i Sotra skiprede etter avdøde enke Sisselle Hansdatter mellom
hennes gjenlevende barn, to sønner og tre døtre. Skiftebrevet er underskrevet av konstituert
sorenskriver S. Schielderup i Wilhelm Friman Koren Christies fravær.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg.
Dokid:
UBB Diplom
1815, april. Lande (Ørskog, Møre og Romsdal)
Bestemmelser for oppsitterne på gårdene, Øvre- og Nedre- Lande, Gjerde og Bårdsgjerde i
anledning av at deres kreaturer får beite på pastor Kjelstrups seter Svarteløk om sommeren.
Papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Ifølge hans påskrift er brevet skrevet av eidsvollsmannen Elling Valbøe.
Dokid:
UBB Diplom
1815, 28. mai. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)
Bygselbrev mellom Kristine Margrethe Abelseth, sogneprest Astrups enke, og leilendingen
Sivert Pedersen Flaatte angående bruk og leie av en jordpart i gården Flåte i Valle skiprede.
Skiprede.
Stemplet papir.
Påtegninger.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1816, 23. september. Ølen (Hordaland)
Johannes Johannesøn på Ytre-Bauge pantsetter til Lars Fredrich Undahl på Valen sin part i
gården Ytre-Bauge i Skånevik skiprede for et lån på 80 spesiadaler.
Stemplet papir. Påtegninger.
Gave 1969 fra bibliotekar Ragna Sollied.
Dokid:
UBB Diplom
1816, 30. november. Bergen
Skjøte fra auksjonsdirektør Christopher Johan Hammer til Johan Herman Krohn på avdøde
Christopher Røickings handelsstue i gården Gullskoen på Kontoret. Eiendommen ble solgt på
auksjon av stadshauptmann Albert H. Krohn og Gerdt H. Meyer, og salgssummen var 48000
riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykte segl. Påtegninger.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer ausjonsskjøte fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1816, 28. desember. Kristiania
Kongelig bevilling til enken Karen Erichsdatter Flotte i Borgund prestegjeld på Sunnmøre til
å sitte i uskiftet bo etter hennes avdøde mann Peder Johnsen Flott.
Rester og merker etter det kongelige segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1817, 31. mars. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Edvard Hamon til Niels Mechlenborg på gården Honningdal med underliggende
bruk og herligheter.
1 påtrykt segl.
Vedlegg: Kontrakt mellom Edvard Hamond og Niels Mechlenborg i forbindelse med
førstnevntes fortsatte og fremtidige opphold på Honningdal, (2 påtrykte segl), samt utkast til
ovennevnte skjøte dat. 16. januar. s.å.
Dokumentene har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1817, 29. oktober. Bergen
Conrad A. Krüger gir Johan Konow, eier av gården Herlöe (Herdla), fullmakt til å innkreve
den gjeld han har til gode hos Sjur Knudsen Herlöe og Knut olsen Nedre-Mjelde.
Papir.
Dokid:
UBB Diplom
1818, 23. februar. Bergen
Skjøte fra Johan Chr. Rogge til overtollbetjent Sebastian Schielderup på et våningshus i 3.
rode nr. 56 som han hadde arvet etter si avdøde svigermor Margrethe Hynnemør.
3 påtrykte lakksegl.
Se også diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger.
Dokid:
UBB Diplom
1818, 23. februar. Bergen
Sebastian Schielderup pantsetter sitt våningshus i 3. rode nr. 56 til kjøpmann Johan Chr.
Rogge for et lån på 700 spesidaler.
3 påtrykte lakksegl.
Ifølge påskrift samt et vedlagt notat ble panteobligasjonen i 1865 overført til jomfru Anna
Ottine Ewje.
Se diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger.
Dokid:
UBB Diplom
1818, 11. april. Bergen
Tollbetjent Sebastian Schielderup har lånt til sammen 300 spesidaler av Lydia Johanne von
Tangen, Else Margaretha Grip og Catharina Smith, og pantsetter til dem sitt hus i 3. rode nr.
56.
2 påtrykte lakksegl. Påtegninger.
Se også diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger.
Dokid:
UBB Diplom
1818, 28. april. Engesund (Fitjar, Hordaland)
Bygselsbrev.
Christi Rasmusdtr., enke etter Anders Johannessøn, bygsler til sin sønn, Simon Anderssøn,
hennes avdøde manns andel i Nedre-Våge i Våg skiprede (Stolmen i Austevoll).
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1818, 4. mai. Haukeland (Haus, Hordaland)
Bygselbrev, utstedt av Niels Knudsen Kleppe d.e. og Niels Kleppe d.y. fra Sund prestegjeld til
Jacob Michelsen, på en part i gården Store-Midttun i Skjold skiprede i Fana.
Utskrift.
Se Ms 1820.A.
Dokid:
UBB Diplom
1819-1859. Søre-Sæle (Manger, Hordaland)
Skjøter og bygselbrev m.m. på bruk i gården Søre-Sæle i Herdla skiprede og Manger
prestegjeld.
Se Ms 1854.
Dokid:
UBB Diplom
1819, 5. april. Par (Sunnylven, Møre og Romsdal)
Registrerings- og skiftebrev etter Ole Olsen Par mellom hans to gjenlevende døtre, foretatt av
lensmann Johannes Stadeim og fullmektig Simon Kildal Lund på vegne av Knud Carl Krogh,
sorenskriver over nordre Sunnmøre.
Papir. 3 bl., sorenskriverens underskrift og lakksegl
Dokid:
UBB Diplom
1819, 4. mai. Engesund (Fitjar, Hordaland)
Skjøte.
Hans bårsen Nedre-Våge, enkemann etter Martha Larsdtr., samt arvinger og formyndere
selger til Ole Hansen halvdelen av deres andel i Nedre-Våge i Våg skiprede (Stolmen i
Austevoll) for 52 spesidaler og 48 skilling.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1819, 4. mai. Engesund (Fitjar, Hordaland)
Skjøte.
Hans Bårsen Nedre-Våge, enkemann etter Martha Larsdtr., samt arvinger selger til Bår
Hansen halvdelen av deres andel i Nedre-Våge i Våg skiprede (Stolmen i Austevoll) for 52
spesidaler og 48 skilling.
Gave fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1819, 9. september. Bergen
Auksjonsdirektør Christopher Johannes Hammer utsteder skjøte til Herman von Tangen på et
parti pakkboder med to naust i Skuteviken som hadde tilhørt Karen Amelns dødsbo.
Eiendommen ble solgt på auksjon for 2000 spesidaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave fra Karen I. von Tangen 27.4.1970.
Dokid:
UBB Diplom
1819, 27. oktober. Bergen
Johan H. Ameln og Henrich L. Sundt utsteder til Herman von Tangen skjøte på eiendommen
på Øvre-Korskirkealmenningen i 19. rode nr. 37, som tilhørte avdøde enke etter major
Christian Gerhard Ameln. Salgssummen var 3200 spesidaler.
Rester etter 2 påtrykte segl.
Gave fra Johan Lyder von Tangen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1820, 14. april. Bergen
Kjøpmann Herman von Tangen utsteder panteobligation til Norges Bank i sine pakkboder
med to naust i Skuteviken for et lån på 650 spesidaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
1820, 14. oktober. Blindem (Borgund, Møre og Romsdal)
Sorenskriver Knud Carl Krogh på nordre Sunnmøre utsteder auksjonsskjøte til Rasmus
Erichsen Tøsse på et bruk i gården Tysse i Valle skiprede, som hadde tilhørt avdøde Matthias
Danholmen. Salgssummen var 162 spesidaler.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling?
Dokid:
UBB Diplom
1821, 24. februar. Bergen
Læreguttkontrakt mellom gullsmedenken Giertrud Hind og Marcus Andersen, skoleholder og
kirkesanger i Årstad sogn. Sistnevntes sønn Anders Larsen skal gå i gullsmedlære hos
Giertrud Hind i seks år.
3 påtrykte lakksegl.
Se også diplomer dat. 24/2-1827 og 28/4-1837.
Dokid:
UBB Diplom
1821, 3. mai. Bergen
Bevitnelse fra stiftsprost og sogneprest Irgens ved Korskirken i Bergen på at Dorothea
Catharina, som er gift med kaptein Frederik Waldemar Beichmann, er eneste datter og
gjenlevende barn etter avdøde kjøpmann Johan Diderik Schlømer og hustru Anne Rieck.
1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1821, 19. juni. Njøs (Leikanger, Sogn og Fjordane)
Kari Åmundsdatter, enke etter Erich Hansen Njøs, har solgt til sin eldste sønn Hans Erichsen
sin tilfalte part i gården Njøs i Systrond skiprede. Salgssummen var 302 spesidaler, en ort og
20 skilling.
Skjøte er skrevet på stemplet papir. Se også diplom dat. 21/6-1821.
Dokid:
UBB Diplom
1821, 21. juni. Balholm (Balestrand, Sogn og Fjordane)
Hans Erichsen Njøs utsteder kårbrev til sin mor Kari Åmundsdatter Njøs som solgte til ham
sin part i gården Njøs i Systrond skiprede.
Stemplet papir.
Se også diplom dat. 19/6-1821.
Dokid:
UBB Diplom
1821, 8. september. Rosendal (Kvinnherrad, Hordaland)
Kopi.
Christian Henrik Hoff-Rosencrone, friherre til baroniet Rosendal, har utleiet og festet til Mons
Nielsen Gjerevik et stykke av bøen på gården Storli i Strandvik skiprede, Fusa kirkesogn, som
ligger under baroniet Rosendal. Den årlige grunnleie er 24 skilling.
Xeroxkopi (1969) av en plasseddel.
Originalen tilhører Helge Hansen, Vardesvingen 5B, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1822, 11. april. Hamna (Borgund, Møre og Romsdal)
Sorenskriver Knud Carl Krogh utsteder auksjonsskjøte til regnskapsfører Ludvig Daae på en
halvpart av laksevarpet som ligger unde gården Tysse tilhørende proprietær mathias
Danholms dødsbo. Salgssummen var 82 spesidaler.
Utskriften av Nordre-Sunnmøre sorenskriveri`s pante- og skjøtebok.
Dokid:
UBB Diplom
1823, 29. mars. Bergen
Herman Friele mottar av overformynderne, Henrich Mohn og Georg Mowinckel et lån på 414
spesidaler og 87 skilling mot pant i sine sjøboder i Skuteviken.
1 påtrykt lakksegl.
Panteobligansjonen er vedheftet et taksasjonsdokument, dat. samme dag.
Dokid:
UBB Diplom
1823, 7. august. Bremen
Blikkenslagerlauget i Bremen opptar blikkenslagermester Daniel Feser i Bergen i sitt laug.
Daniel Feser i Bergen i sitt laug.
Papir med segl påtrykt.
Se også brev dat. 27/8-1792.
Gave 1927 fra direktør Johan Bøgh, Vestlandske kunstindustrimuseum.
Dokid:
UBB Diplom
1824, 24. august. Bergen
Skjøte fra Hans Christian og Jacob Dreyer til høker Ole Jensen på en handelskjeller ved
Nykirken i 4. rode nr. 77a, som de hadde arvet etter sine avdøde foreldre. Salgssummen var
1000 spesidaler.
3 påtrykte lakksegl.
Se også skjøte dat. Bergen, 28. jan. 1788.
Dokid:
UBB Diplom
1824, 7. oktober. Frøisøie (Sunnylven, Møre og Romsdal)
Arveskiftebrev etter Ole Olsen Frøisøie mellom hans enke, Pernille Knudsdatter, på den ene
siden og deres barn på den annen, foretatt av lensmann Johannes Stadeim på vegne av
sorenskriveren og skifteforvalteren over nordre Sunnmøre, Knud Carl Krogh.
Papir. 1 bl, fragment av et noe defekt skiftebrev.
Gave 1968 fra Emil Hauge, Hellesylt.
Dokid:
UBB Diplom
1825, 2. mars. Hjølmo (Eidsfjord, Hordaland)
Skifte etter avdøde gårdmann Aslak Sjursen Hjelmo.
Slutten mangler.
Se Ms 499.
Dokid:
UBB Diplom
1825, 19. september. Vågnes (Borgund, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Anders Trindsen Waage til Erik Rasmussen Tøsse på en jordpart under gården
Langskipøy i Ørskog tinglag.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1826, 8. februar. Bergen
Skriv fra Jens Jørgensen, notarius publicus i Bergen, i anledning Dancker D. Krohns
henvendelse til ham om å utvikle en erklæring hos Bergens tollkammer vedrørende
anløpssteder for hummerskipene i Bergen stift m.v.
Stemplet papir, Notarialkontorets påtrykte lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1826, 16. juni. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Peder Ellingsen Voldset forlanger av retten et tingvitne på at hans bygslete bruk under gården
Voldset i Stryn skiprede ikke på hensiktsmessig måte kan utskiftes av fellesskapet med de
øvrige oppsittere på gården.
Utskrift av Nordfjord sorenskriveri`s justisprotokoll.
Dokid:
UBB Diplom
1826, 22. august. Kristiansund
Hans Schlytter, konstituert byfogd i Kristiansund, utsteder borgerbrev til Caspar Kahrs
Lossius som utliggerborger til Kirstiansund by.
Kristiansunds bysegl påtrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1826, 3. oktober. Tyssøy (Sund, Hordaland)
Thomas Ellingsen, på Synnøve Albrigtsdatters vegne, og Hans Albrigtsen utsteder skjøte til
Albrigt Hansen på sine arvelige tilfalte gårdsparter i gården Store-Sangolt i Sotra skiprede.
Stemplet papir, 2 påtykte segl.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg.
Dokid:
UBB Diplom
1827, 24. februar. Bergen
Oldermann og bisettere ved gullsmedlauget i Bergen utsteder svennebrev i gullsmedfaget til
Anders Larsen som i seks år har vært læregutt hos gullsmedenken Giertrud Hind.
Stemplet papir, Gullsmedlaugets påtrykte segl.
Se også diplom dat. 24/2- 1821 og 28/4-1837.
Dokid:
UBB Diplom
1827, 2. mars. Bergen
Danchert D. Krohn utsteder fullmakt til sin sønn Hans Krohn som skal bestyre hans
handelsstue i Gullskoen m.v.
Utskrift (1830) av Bergen by`s pantebok.
Dokid:
UBB Diplom
1827, 8. mars. Bergen
Oppmålingsbrev på Ole Larsen Søreides hus med grunn i 11. rode nr. 195 (Sydnessmuget 5).
Xeroxkopi av original.
Vedlegg: skjøte på samme eiendom, d. Bergen 8. juli 1909.
Dokid:
UBB Diplom
1827, 11. juli. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)
Rittmester Thomas Holter Gamborg utsteder skjøte til Rasmus Erichsen Tøsse på et brun
under gården Tysse i Ørskog. Salgssummen var 200 spesidaler.
Stemplet papir, påtegninger samt 1 påtrykr lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1827, 19. oktober. Eide (Granvin, Hordaland)
Jacob Olsen Nedre-Tveit utsteder skjøte til sønnen Ole Jacobsen på en gårdspart i gården
Nedre-Tveit i Graven skiprede (Eidfjord herred). Salgssummen var 250 spesidaler.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1827, 3. november. Bergen
Skiftebrev etter Jon Johannesens nustru Elisabeth Torkildsdatter i 11. rode nr. 213
(Dokkebakken).
Se Ms 1851.
Gave fra Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1828, 2. februar. Bergen
Lars Monsen har lånt 138 spesidaler av jomfru Birthe Catharina Hetland, og utsteder til henne
1. priorites panteobligasjon i sin eiendom på Domkirkens grunn i byens 15. rode nr. 20.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Påtegninger.
Gave fra Olufine Brynhildsen, Vestre Jernbanegt. 27.
Se også diplom dat. 26/1-1814.
Dokid:
UBB Diplom
1828, 1. april. Bergen
Auksjonsdirektør Henrik Legangers kunngjøring av auksjonen over handelsstuen Pütterstuen i
Svensgården med tilhørende nordfargjeld som tilhørte avdøde kjøpmann F.C. Ellerhushusens
bo. Claus Hansen og Matth. Otzen ble kjøpere til hver sin andel av den utestående
nordfargjeld for henholdsvis 2401 og 2000 spesidaler.
Stemplet papir, 1 segl påtrykt.
Vedlegg: Spesifikasjon over den delen av Nordlandsgjelden som ble solgt til Claus Hansen.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1828, 3. desember. Bergen
Oppmålingsbrev.
Oppmåling av Ole Endresens eiendom i byens 23. rode nr. 119 (stølesmuget 8) ved
Krohnengen, som han har kjøpt.
Se også skjøte, d. Bergen 28. jan. 1876.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1828, 13. desember. Wien
Utnevnelsesbrev.
Frans II, keiser av Østerrike, utnevner Michael Krohn til østerriks konsul i Bergen.
Pergament, Det keiserlige segl henger ved i kapsel.
Dokid:
UBB Diplom
1829, 26. mai. Slettebakken (Årstad, Hordaland)
Taksasjonsforretning over gården Slettebakken som har tilhørt avdøde kjøpmann Christopher
Harmens, avholdt 26. mai 1829.
58 beskr.bl.
Se Ms 623.g.
Gave 1917 fra major Georg Harmens.
Dokid:
UBB Diplom
1829, 22. juli. Stockholm
Avskrift.
Kongelig bevilling til statsfysikus Lars Monrad i Bergen til å overta Løveapoteket på det
vilkår at han lar en provisor bestyre det.
Avskriften er skrevet på papir.
Gave 1922 fra apoteker Vogt Svendsen, Løveapoteket i Bergen.
Se også diplom dat. Bergenhus, 4. des. 1657, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1830, 2. september. Bergen
Fullmakt fra Albert H. Krohn til Michal Jørgen Moe til å innkreve hos Lars Johanesen
Marken 56 spesidaler, 2 ort og 7 skilling.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1830, 23. november. Bergen
Johannes Larsen har lånt 130 spesidal av Bergens Sparebank og utsteder nå panteobligasjon
på sitt tilhørende hus i 9. rode nr. 120.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl. Påtegninger.
Dokid:
UBB Diplom
1830, 28. desember. Støvset (Skodje, Møre og Romsdal)
Knud Pedersen Eikrol, klokker til Skodje og Vatne annekskirke, og Peder Pedersen StoreEngset utsteder skjøte til Skodje kirkes eiere på et bruk under gården Sandøy i Aukra tinglag i
Romsdal fogderi. Salgssummen var 125 spesidaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1832, uten dato. Voss (Hordaland)
Sogneprest N.W. Münster på Voss bevitner at Marte Eriksdatter, enke etter leilendingen Ole
Samsonsen på Selland, er datter av Erik Bottolfsen og Ingeborg Sjursdatter Sivile.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1833, 12. januar. Bergen
Taksasjonsforretning over handelskjelleren i 4. rode nr. 77a ved Nykirken som eiens av Niels
Graae Jensen og Andreas B. Jensen. Eiendommen ble taksert til 700 spesidaler.
Stemplet papir, rester etter 1 påtrykt lakksegl.
Dokumentet er vedheftet en panteobligasjon, dat. Bergen, 11. april 1833: se under samme
dato.
Dokid:
UBB Diplom
1833, 11. april. Bergen
Andreas B. Jensen og Niels Graae Jensen har lånt 350 spesidaler av Bergens katedralskoles
midler, og pantsetter sin tilhørende handelskjeller i 4. rode nr. 77a ved Nykirken.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl. Påtegninger med 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1833, 14. september. Bergen
Kopi av oppmålingsbrev.
Oppmåling av husgrunner i 1. rode nr. 171 som eies Martines Olsen.
Utskrift av kartforretningsprotokollen.
Se også oppmålingsbrev, d. Bergen 21. juli 1859.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1833, 18. oktober. Todal (Aure, Møre og Romsdal)
Kasper Kahrs Lossius, den nye eier av gården Espevik, utsteder kårbrev til den tidligere eier,
Hans Pedersen Espevik.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1834, 18. juli. Kristiania
Carl Johan, konge av Sverige og Norge, utsteder skjøte til Johannes Isaksen på gårparten
Heglan i Os prestegjeld, Sunnhordaland og Hardanger fogderi. Salgssummen var 350
spesidaler.
Gave 1980 fra Terje Hopsdal, Sandbrekkev. 24, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1834, 8. september. Bergen
Arvefestebrev på livstid til konsul John Grieg og hustru på eiendommer i 11. rode nr. 211 i
Dokken. Festebrevet inneholder også en kontrakt om oppførelse av en offentlig brygge m.m.
Papir, 1 påtrykte segl.
Gave 1982 fra ingeniør Thorolf Elholm, Nesttun.
Dokid:
UBB Diplom
1834, 8. september. Bergen
Skjøte fra Herman Friele til høker Ole Christiansen på en sjøbod i Skuteviken med tilliggende
herligheter.
Stemplet papir, 1 påtryk lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1834, 20. oktober. Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)
Skjøte fra Ole Pedersen Lied til hans bror John Pedersen Store-Fylling på en gårdspart i
gården Brune i Borgund tinglag. Salgssummen var 13 spesidaler.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling?
Dokid:
UBB Diplom
1834, 1. desember. Samland (Jondal, Hordaland)
Da Trond Ingebrigtsen, som har overlatt Trond Nielsen et bruk under gården Samland, ikke
kommer overens med ham om bruken av plassen Vikene, fratar han igjen Trond Nielsen de
rettigheter han har fått i nevnte plass.
Iflg. påskrift samme dag tilstår Trond Nielsen Trond Ingebrigtsen retten til å bruke plassen
Vikene så lenge han lever.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1835, 22. juni. Stolmevågen (Austevoll, Hordaland)
Kopi av grenseoppgang.
Grensebestemmelse mellom gården Øvre-Våge av Lyseklosters gods samt følgende av lenets
gods, Søndre-Aarland, Nordre Aarland, Stangeland, Nedre-Våge og Gåsnes.
Gave 1922 fra advokat Th. Opdahl, Bergen
Dokid:
UBB Diplom
1836, 6. februar. Bergen
Avskrift.
Oppmåling av eiendommen i 20. rode nr. 10 ved Nedre-Korsalmenning som tilhørte Elisabeth
M. Lytkens dødsbo. Grunnen ble eiet av katedralskolen.
Avskriften er attestert ved Bergens stadskonduktørkontor 14. juni 1888.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1836, 25. juli. Hammerhaug (Tysnes, Hordaland)
Eksekusjonsrekvisisjon fra Tollef Danielsen Hjelmevold til Gunder Larsen Erdahl.
Underrettsdommen, som det her refereres til, mangler.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1837, 24. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)
Lars Albrigtsen Eide utsteder skjøte til Abrigt Hansen Store-Sangolt på en gårdspart i gården
Store-Sandolt i Sotra skiprede. Salgssummen var 40 spesidaler.
Stemplet papir.
Se også panteobligasjon dat. Samme dag.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg.
Dokid:
UBB Diplom
1837, 24. april. Tyssøy (Sund, Hordaland)
Albrigt Hansen Store-Sangolt har lånt 40 spesidaler av Niels Erichsen Selstøe, og pantsetter
derfor sin tilkjøpte gårdpart i gården Store-Sangolt.
Stemplet papir. Påtegninger.
Se også skjøte dat. samme dag.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogvåg.
Dokid:
UBB Diplom
1837, 28. april. Bergen
Gullsmedsvenn Anders larsen meddeles borgerskap som frimester i gullsmedgfaget.
Bevillingen er utstedt og underskrevet av stiftamtmann Edvard Hagerup.
Bergens stifts segl påtrykt.
Se også diplom dat. 24/2-1821 og 24/2-1827.
Dokid:
UBB Diplom
1837, 15. juni. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Niels Raanes Schjoldager, sorenskriver i Nordfjord, utsteder skjøte til Ole Johannessen på en
gårdspart i gården Lyslo i Stryn skiprede (Innvik herred), som han ifølge et skiftebrev hadde
arvet etter sin far, Johannes Lysloe.
Stemplet papir, sorenskriver N.R. Schjoldagers påtrykte segl.
Dokumentet stammer fra Mowinckels forretningsarkiv 1937.
Dokid:
UBB Diplom
1838, 11. september. Bergen
Svend Folckedahl og Niels Aarseth, kjøpmenn i Bergen, utsteder skjøte til kjøpmann Olay
Olsen på sin handelskjeller ved Nykirken i 4. rode nr. 77a. Salgssummen var 500 spesidaler.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1839, 14. juni. Innvik (Sogn og Fjordane)
Sogneprest Johan Siegfried Cammermeyer i Innvik utsteder bygselseddel til Knud Danielsen
Voldsæter på et bruk under gården Voldset i Oppstryn sogn.
Stemplet papir.
Dokid:
UBB Diplom
1840, 20. september. Honningdal (Skodje, Møre og Romsdal)
Niels Mechlenburg overdrar til sin fosterdatter Cebastiane Caroline Hedje og hennes mann
Hans Jacob Mechlenburg, gårdene Honningdal, Honningdalsnes og Nonsvik, samt plassene
Nesvik, Rabben og Simonsnes, med tilliggende herligheter.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1840, 31. desember. Bergen
Konsul Wollert Konows arvinger utsteder skjøte til Handelshuset N. Nicolaysen & Co. på det
nordligste parti av sine pakkboder på Måseskjæret i Sandviken. Salgssummen var 1600
spesidaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave fra Kr. Lemkuhls dødsbo.
Dokid:
UBB Diplom
1841, 17. april. Baugstø (Skånevik, Hordaland)
Peder Larsen Baugstøe utsteder kårbrev til sin far og sin stemor, Lars Johsen Baugstøe og
Ingeborg Torbjørnsdatter Baugstøe.
Xeroxikopi.
Originalen tilhører Kirsten Baugstø, Bergen.
Avskrift (1971) vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1841, 30. september. Tyssøy (Sund, Hordaland)
Mikkel Larsen Hogenæs og Mons Jacobsen Trængereid, medeiere i gården Store-Sangolt i
Sotra skiprede, utsteder skjøte til Hans Albrigtsen på sine anparter i Store-Sangolt.
Salgssummen var 26 spesidaler.
Stemplet papir.
Gave 1964 fra Rasmus H. Sangolt, Skogsvåg.
Dokid:
UBB Diplom
1843, 12. september. Ystenes (Borgund, Møre og Romsdal)
Erik Pedersen Flotte utsteder skjøte til John Pedersen Storfylling på sin arvelig tilfalte
gårdspart i gården Brune i Borgund tinglag. Salgssummen var 23 spesidaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Dokid:
UBB Diplom
1844, 31. oktober. Bergen
Oppmåling av grunnen i 24. rode nr. 162, Ladegården i Bergen, som tilhører Otto Meyer.
Protokollutskrift. Påskrifter frem til 5/11-1901, 1 påtrykt segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 32.
Dokid:
UBB Diplom
1844, 7. desember. Bergen
Auksjonsforvalter John Svaboe Steen utsteder auksjonsskjøte til Hans Dirdrik Martens på en
eiendom i Hollendergaten i 20. rode nr. 8 og 9 som tilhørte kjøpmann Johan D. Martens`
dødsbo. Salgssummen var 1900 spesidaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingold Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1846, 22. juni. Fritznersmuget 11 (Bergen)
Branntaksforretning.
Branntakst av Ole W. Böes eiendom i 1. rode nr. 95 (Fritznersmuget 11).
Protokollutskrift.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1846, 14. juli. Bergen
Branntakst over Erik Bjørnsens gråsteinskjeller ved Nykirken i 4. rode nr. 77c. Eiendommen
ble taksert til 450 spesidaler.
Attestert protokollutskrift.
Dokid:
UBB Diplom
1846, 24. oktober. Bergen
Branntakst over kjøpmann Hans D. Martens`eiendom i 20. rode nr. 8 og 9. eiendommen ble
taksert til 2800 spesidaler.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1847, 27. mars. Bergen
Herman von Tangens enke selger og skjøter til sine sønner, Johan Lyder von Tangen og
Christopher von Tangen, sine pakkboder med to maust i Skuteviken. Salgssummen var 2500
spesidaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave 27/4-1970 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
1847, 1. juni. Engen 27 (Bergen)
Skjøte.
Wilhelmine Høynes, enke etter Noassen Høynes, selger til handelsmann Andreas Nyegaard
sitt våningshus i 11. rode nr. 255 (Engen 27).
Vedlegg: Engen M.M. Berles kvitteringer til Noa Noassen for betalt festeavgift, d. 14. okt.
1827, 19. febr. 1828. Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1847, 15. desember. Engen 27 (Bergen)
Branntakstforretning.
Branntakst av A. Nyegaards eiendom i 11. rode nr. 255 (Engen 27).
Protokollutskrift, 2 utskrifter.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1848, 23. desember. Bergen
Kjøpmann Christopher von Tangen og hans hustru Rikke marie von Tangen f. Eegs
testamente som inneholder bestemmelsen om at den lengstlevende skal sitte i uskiftet bo.
Stemplet papir, rester av 1 påtrykt lakkseg.
Gave 27/4-1979 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
1849, 20. april. Flåte (Skodje, Møre og Romsdal)
Arveskiftebrev etter avdøde kårenke Kari Eriksdatter Flotte.
Skiftebrevet er underskrevet av Joachim Gotsche Holmboe, sorenskriver og skifteforvalter
over Nordre-Sunnmøre.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1849, 24. oktober. Fylling (Skodje, Møre og Romsdal)
Ragnhild Enersdatter, enke etter John Pedersen Store-Fylling, utsteder gavebrev til sin sønn
Peder Johansen Fylling på en gårdspart i gården Brune i Skodje.
Stemplet papir.
Dokumentet har tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
UBB Diplom
1850, 11. november. Fritznersmuget 11 (Bergen)
Verditaksforretningen av Ole W. Bøes eiendom i Fritznersmuget, samt edserklæring av 19.
nov. s.å.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1850, 16. mai. Engen 27 (Bergen)
Sluttseddel vedr. Andr. Nyegaards salg av eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) til
Thomasine Martens.
Vedlegg: Gjeldbevis, d. 24. juni 1850. Grunnebok for samme eiendom i tiden 1760-1885.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1853, 24. oktober. Ålesund
Lensmann Peter Andreas Astrup utsteder skjøte til Syvert Pedersen Flote på sitt bruk i gården
Flåte (i Skodje). Salgssummen var 274 spesidaler.
Stemplet papir.
Dokumentet har tidligere tilhørt Peder Fylling.
Dokid:
Dokumenter vedrørende enkelte eiendommer i
Bergen
Kroken
UBB Diplom
1756, 24. november. Kroken, Bergen
Skjøte fra Karen, enke etter Henrich Molchenbuhr, til Peter Paa, på hennes våningshus med
kjeller, ildhus og hage som ligger nordenfor Mariakirken. Salgssummen var 1400 riksdaler.
Kopi. Se Ms 1748/ 1.
Dokid:
UBB Diplom
1763, 4. januar. Kroken, Bergen
Skjøte fra justisråd og etatsråd Thomas de Fine til Rasmus Falck på et våningshus med kjeller,
ildsted og hage nordenfor Mariakirken. Salgssummen var 1000 riksdaler.
Papir, merker etter 1 påtrykt segl.
Se Ms 1748/ 2.
Dokid:
UBB Diplom
1763, 10. februar. Kroken, Bergen
Skjøte fra Rasmus Falck til Friderich Frerichs, på samme eiendom ved Mariakirken.
Papir, merker etter 3 påtrykte segl.
Se Ms 1748/ 3.
Dokid:
UBB Diplom
1767, 19. januar. Kroken, Bergen
Retttsakt og dom i nabotvisten mellom Friderich Frerichs og Poul Hansen. Sistnevnte har
oppført et nytt hus med vindu og utsikt til naboens hage som han ifølge en forbundsforretning
ikke har tillatelse til.
30 bl., samt situasjonskart.
Se Ms 1748/ 5.
Dokid:
UBB Diplom
1800, 23. januar. Kroken, Bergen
Skjøte fra Henrich Kramer, forstander for Enkefattighusets Stiftelse, til overvraker Ulrich
Friderich Busch, på samme eiendom ved Mariakirken i 24. rode nr. 39.
Papir, 3 påtrykte segl.
Se Ms 1748/ 6.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 2. juli. Kroken, Bergen
Skjøte på eiendommen i 24. rode nr. 39 til Caroline D. Holtermann ved Peter Lexau jr.
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 748/ 8.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 21. august. Kroken, Bergen
Skjøte på samme eiendom fra Carl Hjort Stuwitz, sogneprest til Korskirken, og Peter Lexau
jr., arvinger etter Caroline D. Holtermann, til stadskaptein Anreas Busch.
Papir, 2 påtrykte segl.
Se Ms 1748/ 9.
Dokid:
UBB Diplom
1811, 22. august. Kroken, Bergen
Skjøte på samme eiendom i 24. rode nr. 39, fra stadskaptein Andreas Busch til
skomakermester Andreas M. Schram.
Papir, 2 påtrykte segl.
Se Ms 1748/ 10.
Dokid:
UBB Diplom
1833, 18. april. Kroken, Bergen
Skjøte på eiendommen i 24. rode nr. 38 og 39, fra Henrikke M. Schram med laugverge
Gerhard Armauer til Claus Hansen.
Papir, 2 påtrykte segl.
Se Ms 1748/ 11.
Dokid:
UBB Diplom
1833, 5. oktober. Kroken, Bergen
Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 38 og 39, utstedt av Claus Hansen til Sjøfarendes
Fattighus.
Protokollutskrift.
Se Ms 1748/ 25.
Dokid:
UBB Diplom
1846-1907. Kroken, Bergen
Branntaksforretninger fra årene 1846, 1854, 1868, 1895 og 1907 på Claus Hansens eiendom i
24. rode nr. 39.
Protokollutskrifter.
Se Ms 1748/ 17-21.
Dokid:
UBB Diplom
1837, 6. april. Kroken, Bergen
Skjøte på eiendommen i 24. rode nr. 38, fra kjøpmann Claus Hansen til skomakermester
Conrad Schram.
Utkast samt protokollutskrift.
Se Ms 1748/ 13.
Dokid:
UBB Diplom
1837, 11. august. Kroken, Bergen
Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 39, utstedt av Claus Hansen til Bergen
Overformynderi.
Protokollutskrift.
Se Ms 1748/ 26.
Dokid:
UBB Diplom
1859, 7. september. Kroken, Bergen
Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 39, utstedt av Claus Hansen til Johan Møller Hansen.
Protokollutskrift.
Se Ms 1748/ 27.
Dokid:
UBB Diplom
1873, 3. februar. Kroken, Bergen
Pantebrev på eiendommen i 24. rode nr. 39a, utstedt av Claus Hansen til hans bror, Johan
Møller Hansen.
Se Ms 1748/ 28.
Dokid:
UBB Diplom
1883, 17. juni. Kroken, Bergen
Skjøte fra Claus Hansen til hans døtre, Agnes Margrethe og Ida Charlotte Amalie Hansen, på
hans eiendom i 24. rode nr. 39a.
Se Ms 1748/ 15.
Dokid:
UBB Diplom
1900, 15. desember. Kroken, Bergen
Skjøte fra Agnes Margrethe Hansen til hennes søster Ida Charlotte Amalie Hansen, på samme
eiendom.
Se Ms 1748/ 16.
Dokid:
LADEGÅRDEN
UBB Diplom
1630, 12. oktober. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet og overdradd til møller Hans Meus og hans
hustru Margrete Hansdatter, en av byens grunner ved Duedalselven (Muleelven) som tidligere
var kirkegods. Den årlige grunnleie er 3 riksort.
Pergament, byseglet henger ved i kapsel.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 1.
Dokid:
UBB Diplom
1647, 10. desember. Bergen
Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier overdrar til Joes Meyer og hans hustru Barbra
Jansdatter, en av byens grunner på Stølen. I festepenger betales 12 riksdaler og i årlig
grunnleie 1 ½ riksort.
Pergament, rester av byseglet henger ved i kapsel.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumeter, nr. 2.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 14. mars. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru
Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige
grunnleie er 4 slette mark.
Pergament, byseglet henger ved i kapsel.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1926 fra dr. Marius
Meyer.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 3.
Dokid:
UBB Diplom
1650, 15. november. Bergen
Borgermester og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans
hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige
grunnleie er 3 mark.
Pergament, byseglet mangler.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt.
Gave 1026 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumeter, nr. 4.
Dokid:
UBB Diplom
1651, 8. november. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans
hustru Ågot Oldsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige
grunnleie er en halv riksdaler.
Pergament, byseglet henger ved i kapsel.
En fri avskrift fra 1800-tallet samt en fullstendig avskrift fra omkr. 1920 er vedlagt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 5a.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1652. Bergen
Simon Lauridzen bevitner, at iflg. byens grunnebok er møller Daniels Bruns grunner på
Stølen 297 alen i lengden 139 ½ i bredden på den søndre ende og 124 ½ i bredden på den
nordre ende. Den årliger grunnleie er 7 danske mark.
Papir. Uten år, dato og stedsangivelse.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 5b.
Dokid:
UBB Diplom
1658, 27. januar. Bergen
Tebbecke Eversdatter, Hendrich Søffrensens enke, har solgt til borgenmester Severin Jensen,
gitt gamle hus med underliggende grunn ute på Stølen mot Lille-Sandviken.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokudmenter, nr. 6.
Dokid:
UBB Diplom
1659, 16. juni. Bergen
Borgermester og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren)
Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggete grunner på Stølen samt en
ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleie er til sammen en riksdaler.
Stemplet papir, rester etter byens påtrykte segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 7.
Dokid:
UBB Diplom
1662, 30. april. Bergen
Fredrik III overdrar til borgermester Søffren Jensen i Bergen et stykke av byens ødegrunner
som ligger ved siden av hans tilkjøpte grunn på Stølen.
Stemplet papir, kongens underskrift samt rester ettter det kongelige segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 8.
Dokid:
UBB Diplom
1667, 12. desember. Bergenhus
Bernt Hilderman har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandat på Bergenhus,
et våningshus som er bygget på Friderich Bertelsens grunn ute i Dreggen.
Stemplet papir, 1 påtrykt segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 9.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 1. mai. Bergen
Cathrina Munthe, borgermester Søffren Jensens enke, har solgt til Johan Caspar de Cicignon,
oberst og kommandant på Bergenhus, en grunn med lade, stall og ildhus som ligger mellom
Sandviken og Svartzberg. Dessuten har hun solgt til ham en annen grunn som ligger under
Fredriksberg.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 10.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 20. mai. Bergen
Abraham Pedersen i Bergen har solgt et hus til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 11.
Dokid:
UBB Diplom
1668, 25. mai. Bergen
Hendrich Ridder har solgt til Johan Caspar de Cicignon, oberst og kommandant på
Bergenhus, et hus ved oberstens have.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1926 fra dr. marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 12.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 5. mars. Bergen
Mogens Sivertssen i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som
han nå bebor.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 13.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 5. mars. Bergen
Henrich Fischer i Bergen overdrar og selger til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus, alle rettigheter og herligheter til en grunn i Lille-Sandviken som
han nå bebor.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 14.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 5. mars. Bergen
Erich Joensen i Bergen selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus, alle rettigheter han har til de grunner og hus i Lille-Sandviken.
Stemplet papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 15.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 1. august. Bergen
Barbara, Just Meyers enke, selger og overdrar til Johan Caspar de Cicignon, oberst og
kommandant på Bergenhus, sin grunn med hus som ligger på Stølen.
Stemplet papir, rester etter 2 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 16.
Dokid:
UBB Diplom
1669, 29. desember. Bergen
Arnoldus Hanssen de Fine, legemester i Bergen og sogneprest i Fana, har med sin hustru
Maren Søffrensdatter samt hennes medarvingers samtykke, solgt til Johan Caspar de
Cicignon, oberst og kommandant på Bergenhus, og hans hustru Anna Sophia Hagedorn, en
del av sine eiendommer som ligger ovenfor Lille-Sandviken.
Stemplet papir, rester etter 4 påtrykte segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 17.
Dokid:
UBB Diplom
1697, 10. august. Hamburg
Skjøte fra Fredrik Christoph de Cicignon, oberstløytnant ved det Vesterlenske
infanteriregiment i Norge, til Jan von der Ohe, på Ladegården ved Bergen samt underliggende
tomter, hus og husmannsplasser som hans avdøde far hadde eiet.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 18.
Dokid:
UBB Diplom
1704, 20. februar. Kjøbenhavn
Brev fra Johan Herman Schrøder til notarius publicus Georg From i Kjøbenhavn med
anmodning om å oversende brevet til hr. Morten Erichsen. I brevet etterlyses det originale
skjøte på Ladegården ved Bergen, utstedt av oberstløytnant Fredrik Christopher de Cicignon
til Jan von der Ohe, Henrich Stamans forgjenger som eier av Ladegården.
Georg Froms svar påført, dat. 26. febr. s.å.
Stemplet papir, seglet til notarius publicus påtrykt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 20.
Dokid:
UBB Diplom
1704, 21. mai. Bergen
Besiktelsesforretning av en utmark og hamnegang på Stølen som ligger under Ladegården.
Henrich Staman, gårdens eier, har etter naboens påstand ulovelig inngjerdet utmarken.
Stemplet papir, merker etter 4 påtrykte segl.
Gave fra dr. Marius Meyer 1926.
Ladegårdens dokumenter, nr. 21.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 14. februar. Kjøbenhavn
Kopi.
Brev fra rentekammeret til Friderich Schumacher, materialforvalter på Bergenhus, angående
”dend Pladtz = Jord” han har avgitt erklæring om at Henrich Staman (på Ladegården ved
Bergen) etter fremlagte bevis er rette eier til. Derfor blir det nå ingenting gjort i sakens
anledning.
Kopien er attestert av Johan Barth, notarius punlucum.
1 påtrykt segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 22.
Dokid:
UBB Diplom
1735, 23. mars. Bergen
Skjøte fra avdøde Margrete Stamans barn og arvinger til Lambert von der Ohe på hennes
tidligere eiendom Ladegården med underliggende grunner.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 24.
Dokid:
UBB Diplom
1761, mai. Bergen
Ifølge en leiekontrakt har Lambert von der Ohe, handelsmann i Bergen og eier av
Ladegården, utleiet til repslagermester Ole Johannesen, grunnen og marken hvor hans
reperbane med tilhørende bygning er oppført. Den årlige leie er 20 riksdaler.
Dokumentet er skrevet på papir og er sannsynligvis et utkast til originalen.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 25.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 7. februar. Kjøbenhavn
Kongelig stadfestelse av Johan Hinrich von der Ohe`s og hans hustru Helene Møller`s
testamente, dat. Bergen, 30. desember 1782.
Stemplet papir, Det kongelige segl påtrykt.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 27.
Dokid:
UBB Diplom
1783, 12. august. Bergen
Skjøte fra Diderich von der Ohe samt Barthold Meyer og Jens Balle til handelsmann Johan
Henrich von der Ohe, på Ladegården ved Stølen med tilhørende og underliggende grunner.
Salgssummen var 5000 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 28.
Dokid:
UBB Diplom
1784, 3. februar. Bergen
Johan Henrich von der Ohe har lånt 3000 riksdaler av broren Diderich L. von der Ohe, og
utsteder panteobligasjon til ham i Ladegården med besetning og underliggende herligheter.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl. Påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer 1926.
Ladegårdens dokumenter, nr. 29.
Dokid:
UBB Diplom
1789, 30. desember. Bergen
Udatert utkast av testamente til Christopher Bremer, eier av Ladegården, og hans andre hustru
Helene Bremer, f. Møller.
Ifølge en opplysning av A.M. Wiesener i ”Ladegaarden og dens Eiere” (Bergens historiske
forening, skrifter, 1929, nr. 35, s. 228) er originalen dat. Bergen, 30. desember 1789.
Utkastet er skrevet på papir.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 30.
Dokid:
UBB Diplom
1801. 3. oktober. Bergen
Ifølge en opprettet kotrakt har Christopher Bremer, eier av Ladegården, utleiet til Herman
Krefting, en del grunner i Sandviken hvor blant annet hans reperbane med tilhørende
bygninger er oppført.
Avskrift etter originalen, fra samme år.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 31.
Dokid:
UBB Diplom
1844, 31. oktober. Bergen
Oppmåling av grunnen i 24. rode nr. 162, Ladegården i Bergen, som tilhørende Otto Meyer.
Protokollutskrift, 1 påtrykt segl. Påskrifter frem til 5/11-1901.
Gave 1926 fra dr. Marius Meyer.
Ladegårdens dokumenter, nr. 32.
Dokid:
UBB Diplom
1854, 28. januar. Bergen
Kjøpmann Ole O. Lind utsteder til Hans Tornøe en 3. prioritets panteobligasjon i sitt hus i 4.
rode nr. 60 for et lån på 500 spesidaler.
Papir, 1 påtrykt lakksegl. Påtegninger.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1854, 27. mai. Bergen
Pantebrev i eiendommen i 4. rode nr. 60 (Nykirkealmenningen 15), utstedt av Ole O. Lind til
Bergens Katedralskoles styre.
Se Ms 1766/ C.
Dokid:
UBB Diplom
1855, 1. mai. Bekkjarvik (Fitjar, Hordaland)
Bygselbrev.
Anders Rasmussen Øvre-Våge bygler til Ingebrigt Simensen, sin andel i Nedre-Våge i Våg
tinglag (Stolmen i Austevoll) med ¼ i Laksevågen og husmannsplassen.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1856, 24. juni. Bergen
Branntakst over Hans Didrik Martens`eiendom ved Korskirkealmenningen i 20. rode nr. 8 og
9. Eiendommen ble taksert til 3270 spesidaler.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1856, 4. august. Engen 27 (Bergen)
Branntaksforretning.
Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører Daniel Martens`enke.
Protokollutskrift.
Vedlegg: Sara M. Paulsens kvittering til A.D. Martens og T.G. Martens for betalt festeavgift,
d. 6. febr. 1864.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1856, 27. august. Bergen
Branntakst over Hendrich Thomsens eiendom i Gullskogården. Eiendommen ble takser til
6630 spesiadaler.
Attestert protokollutskrift.
Ifølge et notat i den gamle diplomkatalogen stammer dokumentet fra Koren Wibergs
manuskriptsamling.
Dokid:
UBB Diplom
1857, 6. mars. Bergen
Verditakstforretning på skreddermester Haarvigs nyopppførte hus i 15. rode nr. 13
(Torvalmenningen).
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 1742/ j.
Dokid:
UBB Diplom
1859, 21. juli. Bergen
Kopi av oppmålingsbrev.
Opppmåling over en av byens grunner som er utleiet til skomakermester Martinus Clausen i 1.
rode nr. 171.
Utskrift av kartforretningsprotokollen.
Se også oppmålingsbrev, d. Bergen 14. sept. 1833.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1860, 9. mai. Bergen
Ditlef Christian Reusch utsteder skjøte til Diedrich H. Voss på sin handelsstue i Jacobsfjorden
på den kontoriske brygge samt utestående Nordlandsgjeld og bondegjeld.
Salgssummen var til sammen 11000 spesiadaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Laastad 30/9-1915.
Se også diplom dat. 7/7-1868.
Dokid:
UBB Diplom
1860, 29. september. Bergen
Inger Oline, hattemaker Christian Ervolders enke, utsteder skjøte til hattemaker Georg
Reichsparr på sitt hus i 8. rode nr. 22. salgssummen var 5000 spesiadaler.
Stemplet papir.
Gave fra Chr. Ervolder Elholm.
Dokid:
UBB Diplom
1861, januar. Bergen
Anne K. Schielderup vedtar å betale 5 % rente til J.C. Rogges enke på et lån av 23. febr. 1818
som nå er på 600 spesidaler.
Skrevet på trykt skjema.
Se også diplom dat. 30/4-1764 med henvisninger.
Dokid:
UBB Diplom
1861, 17. april. Bekkjarvik (Fitjar, Hordaland)
Tvangsauksjon over Berge Olsen våningshus i Stolmenvågen på Nedre-Våge (Stolmen i
Austevoll). Huset gikk til Johannes Olsen Nordre-Årland.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1864, 7. mars. Bergen
Kjøpmann Erik Lea, som i anledning av kjøpet av eiendommen i 4. rode nr. 60 skylder
kjøpmann Jacob Petersen 1200 spesidaler, utsteder panteobligasjon til ham på nevnte
eiendom.
Papir. Påtegninger.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1865, 18. oktober. Bergen
Skjøte fra skattefogd Plesner, på vegne av innrullingssjef Gustav A. Diriks, til jomfru
Wilhelmine Sager på Diriks`tilhørende eiendom i 13. rode nr. 40. salgssummen var 3600
spesidaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt seg.
Påtegninger.
Se også diplom dat. 27/1-1728 med henvisninger.
Gave fra major Green og pakkmester Johannesen ved Sundvor 1939.
Dokid:
UBB Diplom
1866, 13. august. Kryddersmuget, Bergen
Skjøte.
Bøkkermester Hans Johannesen selger til bøkkermester Berent Andersen Johannesen et
våningshus med bøkkerverksetder og underliggende grunn i Kyppersmuget (5. rode nr. 38) på
Nordnes.
Fotokopi av originalen som tilhører Hans Smith Johannesen, Bergen (1973).
Maskinkrevet avskrift vedlagt.
Se også oppmålingsbrev av 28. aug. 1754.
Dokid:
UBB Diplom
1868, 7. juli. Bergen
Fortegnelsen av heftelser som påhviler handelsstuen nr. 6 i Jacobsfjorden tilhørende
handelsmann Diedrich H. Voss, og meldingen om at hans bo er tatt under skifterettens
behandling spm konkursbo.
Stemplet papir, 1 voksstempel.
Gave fra dr. Laastad 30/9-1915.
Se også diplom dat. 9/5-1860.
Dokid:
UBB Diplom
1868, 31. juli. Engen 27, Bergen
Branntakstforretning.
Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører Anne D. Martens og
søsteren Thomasine G. Martens.
Protokollutskrift.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1868, 12. oktober. Bergen
Branntakst over Hans Didrik Martens` eiendom ved Korskirkealmenningen i 20. rode nr. 8 og
9. eiendommen ble taksert til 3900 spesidaler.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1868, 31. desember. Nedre-Våge (Austevoll, Hordaland)
Skiftebrev.
Skifte, påbegynt 30. nov. 1867 – avsluttet 31. des. 1868, etter los og selveier Ole Larsen på
Nedre-Våge som etterlater seg enke, Bente Marie Thomasdatter samt to sønner.
1 innlegg.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen
Dokid:
UBB Diplom
1872, 31. mai. Hæri eller Hærum (Lyster, Sogn og Fjordane)
Skjøte på bruket og eiendommen Hæri i Lyster, utstedt av Ole Atlesen Vindedal til Christen
Eriksen Hærum.
Papir.
Gave 1989 fra William Sande, Fyllingsdalen.
Dokid:
UBB Diplom
1876, 28. januar. Bergen
Skjøte.
Vognmann Andreas Hansen utsteder skjøte til vognmann Niels Johnsen på sin eiendom i 23.
rode nr. 119 (Stølesmuget 8).
Se også oppmålingsbrev, d. Bergen 3. des. 1828.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1877, 13. februar. Hausvik (Haus, Hordaland)
Skjøte fra Anders Mikkelsen Hausvik til Ole Andersen Kleveland på et våningshus med
tilbygning samt en sjøbod i Hausvik som er oppført på grunner som opprinnelig har tilhørt
Haus prestegård.
1 påtrykt lakksegl.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Dokid:
UBB Diplom
1877, 7. juli. Hausvik (Haus, Hordaland)
Branntakst over landhandlerstedet Hausvik i Haus som tilhører handelsmann Ole Andersen
Kleveland.
Attestert protokollutskrift.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Dokid:
UBB Diplom
1878, 14. januar. Bergen
Oppmålingsbrev.
Kart- og delingsforretning over en del av børsemaker O. Visnæs` eiendom i 24. rode nr. 12a (i
Slottsgt.), som skal fraskilles den øvrige grunn.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1878, 3. juni. Hausvik (Haus, Hordaland)
Skjøte fra Ole Andersen Kleveland til Rasmus Skjærping på et våningshus med tilbygning
samt en sjøbod i Hausvik som er oppført på tomter som opprinnelig har tilhørt Haus
prestegård.
Gave 1969 fra byggmester Sjur Hartveit, Lonevåg.
Dokid:
UBB Diplom
1881, 25. mars. Engen 27, Bergen
Branntakstforretning.
Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører Anne D. Martens og
T.G. Martens.
Protokollutskrift.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1881, 16. juni. Bergen
Branntakst over Hans Didrik Martens` eiendom ved Korskirkealmenningen i 20. rode nr. 8 og
9. Eiendommen ble taksert til 16.000 kroner.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1881, 11. oktober. Bergen
Kjøpmann Erik Lea utsteder skjøte til Hans J. Hansen på sin eiendom i 4. rode nr. 60.
salgssummen var 26.000 kroner.
Stemplet papir.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1881, 11. oktober. Bergen
Hans J. Hansen, som i anledning av kjøpet av eiendommen i 4. rode nr. 60 skylder kjøpmann
Erik Lea 7800 kroner, utsteder panteobligansjon til ham på nevnte eiendom.
Papir. Påtegninger.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1882, 27. april. Bergen
Oppmålingsbrev.
Kart- og delingsforretning avholdt på Georgernes verft over et makeskifte av grunn mellom
verftet og Dokken, tilhørende Bergens Dokcompagnie.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1882, 4. september. Bergen
Johan Lyder von Tangens og hans hustru Guldborg von Tangen f. Beyers testamente som
inneholder bestemmelsen om at den lengstlevende skal sitte i uskiftet bo.
Stemplet papir.
Gave 27.4.1970 fra Karen I. von Tangen.
Dokid:
UBB Diplom
1883, 17. november. Bergen
Anton P.E. Mohr og Vilhelm Mohrs arvinger utsteder skjøte til P.G. Halvorsen på en eiendom
i Strandgaten 108.
Stemplet papir.
Gave fra Thv. Halvorsen 23/11-1914.
Se også diplomer dat. 23/9-1794.
Dokid:
UBB Diplom
1886, 17. desember. Bergen
Bergens Ynglingeforening utsteder panteobligasjoner i eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9 til
Hans Didrik Martens.
2 panteobligasjoner, skrevet på papir.
Gave, desember 1958, fra Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1886, 20. desember. Bergen
Hans Didrik Martens utsteder skjøte på eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9 til Bergens
Ynglingeforening. Salgssummen var 22.000 kroner.
Stemplet papir.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1887, 21. oktober. Bergen
Oppmåling av en del av grunnen i 20. rode nr. 19 som ifølge et salg er tillagt eiendommen i
20. rode nr. 8 og 9.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1887, 10. november, Bergen
Helene Dothea Iversen utsteder skjøte på en del av eiendommen i 20. rode nr. 19 til Bergens
Ynglingeforening, som er eier av eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9.
Salgssummen var 200 kroner.
Stemplet papir.
Gave, desembert 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1888, 12. april. Bergen
Byggeanmeldese fra Bergens Ynglingeforening på eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9, NedreKorskirkealmenning 4.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1888, 6. juli. Bergen
Oppmåling av eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9, som tilhører Bergens Ynglingeforening.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1889, 12. mars. Fritznersmuget 11, Bergen
Skjøte.
Georg og Mine Bowitz, arvinger etter Ellen Bowitz, selger deres halvdel i eiendommen i 1.
rode nr. 95 (Fritznersmuget 11) til Gidske Bøe, eieren av den andre halvdel.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1889, 3. juli. Bergen
Branntakst for eiendommen i 20. rode nr. 8 og 9, som tilhører Bergens Ynglingeforening.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1893, 28. juni. Engen 27, Bergen
Branntakstforretning.
Branntakst over eiendommen i 11. rode nr. 255 (Engen 27) som tilhører søstrene Martens.
Protokollutkskrift.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdalh, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1894, 16. januar. Bergen
Panteobligasjon i eiendommen i 4. rode nr. 60, fra Margaretha Lund til Anne Fisher.
Påtegninger.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1894, 13. august. Bergen
Panteobligasjon i eiendommen i 4. rode nr. 60, fra Margaretha Lund til Niels Fischer.
1 voksstempel. Påtegninger.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1894, 21. november. Bergen
Branntakst over P.A. Michelsens eiendom i Christiegt. 19 (15. rode nr. 87z).
Utskrift.
Se Ms 1766/ C.
Dokid:
UBB Diplom
1895, 2. desember. Bergen
Branntakst over eiendommen i 9. rode nr. 11, Østre Muralmenning 14.
Attestert protokollutskrift.
Se også skjøte, dat. Bergen, 6. febr. 1636, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1896, 2. juni. Bergen
Branntakst over eiendommen i 4. rode nr. 60.
Attestert protokollutskrift.
Gave, desember 1958, fra avdelingssjef Ingolf Hansen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1898, 9. august. Nedre-Våge (Austevoll, Hordaland)
Erklæring.
Samtlige eiere av gården Nedre-Våge gir fyrvesenet rett til å sette opp et lyktehus m.m. på
Vågholmen mot en årlig avgift.
Gave 1972 fra advokat Th. Opdahl, Bergen.
Dokid:
Marken
UBB Diplom
1797, 19. desember. Marken, Bergen
Taksforretning på Jens Borrings hus med grunn i Marken.
Papir.
Se Ms 1742/ b.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 31. august. Marken, Bergen
Skjøte fra Jens Borring, skriver ved overkommisjonen i Bergen, til ekstratollbetjent Jørgen
Bröcher Buch, på Borrings hus med utbygninger og grunn i 18. rode nr. 107 i Marken (Kong
Oscarsgate 52).
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 1742/ a.
Dokid:
UBB Diplom
1799, 31. august. Marken, Bergen
Pantebrev på samme eiendom, fra Jørgen Bröcher Buch til Hans Jørgen Boye, forstander for
”det Söefarende fattig Huus”. Vedheftet taksforretning, d. Bergen 19. des. 1797.
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 1742/ b.
Dokid:
UBB Diplom
1823, 24. oktober. Makren, Bergen
Skjøte på avdøde overtollbetjent Jørgen Bröcher Buchs eiendom i Marken, fra
testamenteksekutor David Fr. O. Reush til bispinne Maria Pavels.
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 1742/ c.
Dokid:
UBB Diplom
1832, 13. august. Marken, Bergen
Auksjonsskjøte på eiendommen i Marken til byskriver og justissekretær hans Cornelius
Klingberg.
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 1742/ d.
Dokid:
UBB Diplom
1841, 6. mars. Marken, Bergen
Auksjonsskjøte på avdøde justissekretør Hans Cornelius Klingbergs hus i Marken, til Henning
Frimann Dahl.
Papir, 1 påtrykt segl.
Se Ms 1742/ e.
Dokid:
UBB Diplom
1845, 24. januar. Marken, Bergen
Pantebrev fra Henning Frimann Dahl til Enkefattighusets Stiftelse på hans eiendom i Marken.
Vedheftet: takstforretning, d. 4. januar 1845, på samme eiendom.
Papir, 2 påtrykte segl.
Se Ms 1742/ f.
Dokid:
UBB Diplom
1850, 11. juni. Makren, Bergen
Skjøte fra Henning Frimann Dahl til byskriver Christen Svensen på Dahls eiendom i Marken.
Papir.
Se Ms 1742/ g.
Dokid:
UBB Diplom
1859, 6. juli. Marken, Bergen
Auksjonsskjøte på byskrive Chr. Svensens eiendom i Makren til kjøpemann Thomas Andreas
Friis.
Papir.
Se Ms 1742/ i.
Dokid:
Engelgården
UBB Diplom
1679, 22. juni. Wismar, Engelgården i Bergen
Henrich Tamke har solgte sine nye hus, to boder med loft i Engelgården i Bergen til Hans
Detloff for 50 riksdaler.
Papir.1 påtrykt segl, tysk tekst.
Kopi, skrevet på stemplet papir med norsk tekst, er vedlagt.
Overført fra Ms 894.c.1 og 15.
Dokid:
UBB Diplom
1680, 8. mai. Engelgården, Bergen
Hans Detloff(sen) har solgt to nye boder med loft og underliggende grunn i Engelgården til
Johan Schrøder.
Stemplet papir. 1 påtrykt segl, tysk tekst.
Overført fra Ms 894.c.2.
Dokid:
UBB Diplom
1687, 2. august. Engelgården, Bergen
Johan Schrøder selger til Allert Holman halvparten av to boder i Engelgården med
underliggende grunn som han hadde kjøpt av Hans Detloff.
Stemplet papir. 1 påtrykt lakksegl, tysk tekst.
Overført Ms 894.c.3.
Dokid:
UBB Diplom
1695, 3. desember. Engelgården, Bergen
Adolf Bryning på vegne av Hendrich Thamekens arvinger i Wismar, utsteder skjøte til Johan
Skrøder på Thamekens stue i Engelgården med tilliggende grunner og rettigheter.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.Overført fra Ms 894.c.4.
Dokid:
UBB Diplom
1714, 27. juni. Engelgården, Bergen
Auksjonsdirektør Johan Jost Gülich utsteder auksjonsskjøte til Harmen Schrøder på to boder
med loft og underliggende grunn i Engelgården som hadde tilhørende Johan Schrøder og hans
hustru Else Berentsdatter. Salgssummen var 180 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.5.
Dokid:
UBB Diplom
1717, 20. juni. Bremen. Engelgården i Bergen
Albert Meyer har ifølge en kjøpekontrakt solgt til sin sønn Henrich Meyer en handelsstue i
Engelgården i Bergen. Salgssummen var 10000 riksdaler.
Papir. 2 påtrykte lakksegl, tysk tekst.
Overført fra Ms 894.c.6.
Dokid:
UBB Diplom
1731, 19. mai. Engelgården, Bergen
Jost Maas selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Albertsohn i Bergen sin eiendom i
Engelgården. Salgssummen var 30 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.7.
Dokid:
UBB Diplom
1733, 28. desember. Engelgården, Bergen
Harmen Schrøder selger og skjøter til handelsmann Henrich Meyer Alberts(ohn) sin fjerdepart
i Engelgården skjøtstue.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.8.
Dokid:
UBB Diplom
1739, 12. august. Engelgården, Bergen
Auksjonsdirektør Bendix Manick utsteder skjøte til Henrich Meyer Albertsohn på Christian
Bruns sjøhandelsstue i Engelgården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 2022 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl,
Overført fra Ms 894.c.9.
Dokid:
UBB Diplom
1771, 2. januar. Engelgården, Bergen
Margaretha, justisråd Johann Carbibers enke, selger og skjøter til sin sønn Albert Henrich
Meyer sin handelsstue med underliggende grunn i Engelgården. Salgssummen bar 4990
riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakkseg. Overført fra Ms 894.c.10.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 27. september. Engelgården, Bergen
Christian Mohn og Johan Zahrend, kjøpmenn i Bergen og tilsynsmenn for Albert Henrich
Meyers dødsbo, selger og skjøter til hans eldste sønn Albert Meyer hans tidligere handelsstue
i Engelsgården. Salgssummen var 9000 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Overført fra Ms 894.c.11.
Dokid:
UBB Diplom
1789, 30. mars. Engelgården, Bergen
Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Friderich Meyer på avdøde Albert Meyers
handelsstue i Engelsgården. Handelsstuen ble solgt på auksjon for 13010 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 894.c.12.
Dokid:
UBB Diplom
1790, 28. desember. Engelgården, Bergen
Kjøpmann Jacob Busch i Bergen selger og skjøte til Hans Henrich Harmen sin handelsstue i
Engelgården. Salgssummen var 18500 riksdaler.
Samtidig kopi, skrevet på papir.
Overført fra Ms 894.c.13.
Dokid:
UBB Diplom
1796, 20. oktober. Engelgården, Bergen
Frid. Meyer selger og skjøter til H. Berle halvparten av sin halvpart i Engelgårdens skjøtstue.
Salgssummen var 50 riksdaler.
Samtidig kopi.
Overført fra Ms 894.c.14.
Dokid:
Kalmarhagen
UBB Diplom
1738, 12. april. Kalmarhagen, Bergen
Christen Thunboe, residerende kappellan ved Korskirken i Bergen, selger og skjøter til Jens
Jonsen Mariager, sogneprest til Korskirken i Bergen, selger og skjøter til Jens Johnsen
mariager, sogneprest til Korskirken, eiendommen Kalmarhagen med underliggende grunner.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 28. august. Kalmarhagen i Bergen (Askvoll, Sogn og Fjordane)
Frederik Arentz, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord overdrar til sin svigerfar Frederik,
sogneprest i Nykirken, eiendommen Kalmarhagen for 1500 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1751, 27. januar. Kalmarhagen, Bergen
Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Hans Sem på avdøde magister Fredrik
Christian Holbergs tidligere eiendom Kalmarhagen. Eiendommen ble solgt på auksjon for
1490 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 10. april. Kalmarhagen, Bergen
Hans Sem selger og skjøter til Niels Olsen Schioldal eiendommen Kalmarhagen på Engen.
Salgssummen var 1420 riksdaler.
Stemplet papri, 1 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 2. mai. Kalmarhagen, Bergen
Utskrift.
Ole Bringman og Jørgen Wiers foretar oppmåling av eiendommen Kalmarhagen som Hans
Sem har solgt til Niels Olsen Schioldahl.
Utkskrift av grunnboken, 1 påtrykt segl. Påtegninger.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 7. juni. Kalmarhagen, Bergen
Niels Olsen Schioldal selger og skjøter til Aamund Godvindsen Lie eiendommen
Kalmarhagen på Engen. Salgssummen var 1450 riksdaler.
Stemplet papir. 3 påtrykte lakksegl, det ene defekt.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1761, 24. juni. Kalmarhagen, Bergen
Aamund Godvindsen Lie selger og skjøter til etatsråd Thomas de Fine eiendommen
Kalmarhagen. Salgssummen var 1495 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1773, 11. august. Kalmarhagen, Bergen
Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Johan von de Velde de Fine på
eiendommen Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde etatsråd Thomas de Fine. Eiendommen
ble solgt på auksjon for 1413 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1774, 17. august. Kalmarhagen, Bergen
Regimentskvartermester Jan de Fine selger og skjøter til biskop Nicolai Christian Friis
eiendommen Kalmarhagen.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1779, 24. april. Kalmarhagen, Bergen
Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Christopher Christian Kramer på
eiendommen Kalmarhagen som tilhørte boet etter avdøde bispinne Friis. Eiendommen ble
solgt på auksjon for 1516 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 16. januar. Kalmarhagen, Bergen
Kopi.
Promemoria om åstedsbefaring av blant annet en grunn ved kalmargjerdet som eieren Hans
Budal overlater byen ved makeskifte.
Samtidig avskrift.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1786, 18. januar. Kalmarhagen, Bergen
Auksjonsdirektør Berent Frøchen utsteder skjøte til Hans Lund Bredahl på eiendommen
Kalmarhagen som hadde tilhørt avdøde kjøpmann Christopher Kramer. Eiendommen ble solgt
på auksjon for 1750 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Overført fra Ms 908.a.
Dokid:
UBB Diplom
1824, 28. mars. Kalmarhagen, Bergen
Festebrev på en grunn ved Kalmarhagen, fra gartner Nils Olsen til Hendrik Johansen, eier av
huset i 10. rode nr. 52 (Baneveien 6).
Kopi.
Se Ms 1766/ A.
Gave 1948 fra Fr. Skancke Andersen, Bergen.
Dokid:
1. rode nr. 65 (Nordnes)
UBB Diplom
1701, 7. februar. 1. rode nr. 65, Bergen
Jacob von Wida utsteder grunnebrev til skipper Hans Bang på en gategrunn og en sjøgrunn
ute ved Nordnes i Nykirken sogn. Grunnene var av kongen lagt under Manufakturhuset.
Stemplet papir, merker etter Manufakturhusets påtrykte segl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1719, 27. juni. 1. rode nr. 65, Bergen
Hans Bang, som bor i møllen i Store-Sandviken, selger og skjøter til Jochum Johansen Møller
sitt hus og sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1725, 28. april. 1. rode nr. 65, Bergen
Anna Ørbech, Jochum Møllers hustru, Willum Møller og Elling Møller selger og skjøter til
Peder Pedersen Jochum Møllers hus og to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes.
Stemplet papir, 5 påtrykte lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1738, 7. april. 1. rode nr. 65, Bergen
Peder Pedersen Rønne selger og skjøter til sin svigersønn Peder Pedersen Jensberg sitt hus og
sine to sjøboder med underliggende grunn ved Nordnes.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 5. april. 1. rode nr. 65, Bergen
Peder Pedersen Giemsberg selger og skjøter, med samtykke av sin hustru Sophie Buchof, til
Willum Møller sitt hus med to sjøboder og underliggende grunn utenfor Tollboden imot det
såkalte Nordnes. Salgssummen var 840 riksdaler.
Stemplet papir, rester etter 3 påtrykte segl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1767, 4. juni. 1. rode nr. 65, Bergen
Willum Møller sen. selger og skjøter til sin sønn Christopher Møller sitt hus med grunn på
Nordnes samt sine to sjøboder ved Sliberget og en sjøbod ved Nøstet, alle med underliggende
grunn.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 20. september. 1. rode nr. 65, Bergen
Peder Kierulf og Ole Bringman foretar oppmåling av et våningshus med pakkboder og
underliggende grunn på Nordnes ved Slibergalmenningen som Christopher Møller har solgt til
Thomas Nicolsen.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Påtegnelser.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 30. september. 1. rode nr. 65, Bergen
Taksasjonsforretning på en eiendom i 1. rode nr. 65 som Thomas Nicolsen hadde kjøpt av
Christopher Møller. Eiendommen ble taksert til 1400 riskdaler.
Stemplet papir.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1782, 30. oktober. 1. rode nr. 65, Bergen
Christopher Møller selger og skjøter til Thomas Nicolsen sitt hus, boder og naust med
underliggende grunn tillikemed en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 64. salgssummen var
1725 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Peter Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
UBB Diplom
1778, 28. februar. 1. rode nr. 65, Bergen
Jacob von Erpecom, overtollbetjent ved Bergen tollstedm selger og skjøter til Christopher
Møller en ødegrunn på Nordnes i 1. rode nr. 22. salgssummen var 18 ½ riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Petere Hellands papirer. Gave 1944 fra Ole Grepp.
Overført fra kassett: Bergen I.
Dokid:
Sliberget 3
UBB Diplom
1811, 12. september. Sliberget 3, Bergen
Auksjonsskjøte.
Berent Larsen Waage kjøper eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) for 557 riksdaler.
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen
Dokid:
UBB Diplom
1839, 2. september. Sliberget 3, Bergen
Skjøte.
Ole Olsen selger eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) til skipperborger Ole Reinert Olsen
for 300 spesidaler.
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1868, 4. mars. Sliberget 3, Bergen
Takstbrev.
Branntakst over eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) som tilhører Ole Olsens enke (Anne
Margrethe Olsen).
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1871, 30. november. Sliberget 3, Bergen
Pantebrev.
Anne Margrethe Olsen pantsetter til Bergens Sparebank eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr.
14).
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen
Dokid:
UBB Diplom
1872, 24. juni. Sliberget 3, Bergen
Kjøpekontrakt.
Enken Anne Margrethe Olsen samt arvinger etter avdøde skipperborger Ole Reinert Olsen
selger til los Palle Larsen, eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) for 600 riksdaler.
(Se også skjøte, d. (?) nov. 1972.)
Gave fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1872, (?) november. Sliberget 3, Bergen
Skjøte.
Enken Anne Margrethe Olsen samt arvinger etter avdøde styremann Ole Reinert Olsen
utsteder skjøte til los Palle Larsen på eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14).
(Se også kjøpekontrakt, d. 24. juni 1872.)
Gave1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1872, 16. november. Sliberget 3, Bergen
Utskrift av skifterettens protokoll som viser at styrmann Ole Reinert olsen døde i Holland 7.
aug. 1845, og etterlater seg enke og fire umyndige barn.
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1873, 26. november. Sliberget 3, Bergen
Takstbrev.
Branntakst over eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) etter anmodning av los Palle Larsen.
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1875, 2. november. Sliberget 3, Bergen
Skjøte.
Los Palle Larsen selger eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) til sjømann Sivert Martin
Rasmussen for 1000 spesidaler.
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1875, 2. november. Sliberget 3, Bergen
Pantebrev.
Sivert Martin Rasmussen pantsetter til los Palle Larsen eiendom Sliberget 3 (1. rode nr. 14).
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1876, 21. februar. Sliberget 3, Bergen
Takstbrev.
Branntakst over eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14) etter anmodning av Sivert
Rasmussen.
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1876, 23. september. Sliberget 3, Bergen
Pantebrev.
Sivert Martin Rasmussen pantsetter til Norges Bank eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14).
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1880, 7. juli. Sliberget 3, Bergen
Pantebrev.
Martin Davidsen pantsetter til maskinist Erik Nielsen eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14)
med 2. prioritet.
Gave 1961 fra Hildur Sørvig, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1880, 7. juni. Sliberget 3, Bergen
Pantebrev.
Martin Davidsen pantsetter til maskinist Erik Nielsen eiendommen Sliberget 3 (1. rode nr. 14)
med 3. prioritet.
Gave fra Hildur Sørvik, Bergen.
Dokid:
Store Sandviken
UBB Diplom
1730, 17. mai. Bergen
Skjøte fra Maren, enke etter Robbert Davidsen Faye, til handelsmann Claus Warwig, på det
såkalte ”Krohnenøstet” i Store Sandviken.
4 påtrykte segl.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1758, 31. juli. Bergen
Skjøte fra Helke Warwich, enke etter Claus Warwich, til handelsmann Erich Dedechen på
”Krohnenøstet” i Store Sandviken.
2 påtrykte segl.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1768, 26. april. Bergen
Auksjonsskjøte til Nicolaj Jæger på avdøde Erich Dedechens nøst ”Krohnenøstet” i Store
Sandviken.
1 påtrykt segl.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1785, 14. mai. Bergen
Auksjonsskjøte til etatsråd Wollert Krohn på ”Krohnenøstet” i Store Sandviken som hadde
tilhørt ekstratollbetjent Nicolay Cartsberg Jæger.
1 påtrykt segl.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1787, 22. februar. Bergen
Johan Garmann utleier en boegrund under Store Sandviken leiemål til Christopher Kahrs.
Kat. 5.7.1965.
Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963.
Dokid:
UBB Diplom
1788, 8. desember. Bergen
Wollert Krohn overtar til sin sønn Wollert D. Krohn nøstet ”Krohnenøstet” i Store Sandviken
som hadde tilhørt ekstratollbetjen Nicolay Jæger.
1 påtrykt segl.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1789, 13. oktober. Bergen
Grunnseddel fra Johan Garmann, eier av Store Sandviken, til Wollert D. Krohn, på
”Krohnenøstet” (nr. 75b) i Store Sandviken.
3 påtrykte segl.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1820, 21. desember. Bergen
Auksjonsskjøte.
Johan H. Harrje og Christopher Kahrs kjøper pakkbodene i Store Sandvigen under nr. 80.
Kat. 6.7.1965.
Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963.
Dokid:
UBB Diplom
1836, 17. november. Bergen
Auksjonsskjøte til konsul Michael Krohn på pakkbodene nr. 75 B ”Krohnenøstet” i Store
Sandviken som hadde tilhørt hans far, avdøde agent Wollert Danckertsen Krohn.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1842, 15. august. Bergen
Skjøte.
Kjøbmand Johan H. Harrje selger og skjøter til kjøbmand Nicolaus Kahrs nordre halldel av
pakkbodene nr. 80 og nr. 76 litr.c. i Storesandvigen.
Kat. 6.7.1965.
Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963.
Dokid:
UBB Diplom
1843, 8. februar. Bergen
Oppmåling av nøstegrunnen nr. 76.B.2 (Kohmannsnøstet) i Store Sandviken
Kopi.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1847, 8. september. Bergen
Skiftebrev.
Andreas Hesselberg skifter med sønnen Wollert Konow Hesselberg.
Kat. 5.7.1965.
Gave fra F.L. Konow dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963.
Dokid:
UBB Diplom
1856, 21. april. Bergen
Branntakst over pakkbodene nr. 76 litr.c. i Sandviken.
Utskrift.
Kat. 6.7.1965.
Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963.
Dokid:
UBB Diplom
1860, 24, august. Bergen
Pantebrev fra Michael Krohn til Johan P. Krohn med pant i pakkbodene nr. 75.B. i Store
Sandviken.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1865, 23. desember. Bergen
Leiekontrakt.
F.L. Konow utleier til Mads Madsen pakkbodene i 4. rode nr. 83.
Kat. 6.7.1965.
Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963.
Dokid:
UBB Diplom
1870, 12. desember. Bergen
Skjøte fra Michael Krohn til Hermann Lehmkuhl på pakkhuset eller nøstet nr. 75.B.
”Krohnenøstet” i Store Sandviken.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1871, 15. mars. Bergen
Skjøte på ”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken, fra Anna Sophie Vedeler til Arthur
Kohmann.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1871, 22. november. Bergen
Foreløbig kontarkt mellom Anders Olsen Bø og Jacob O. Krohnstad, på konsul Kohmanns
vegne, om bytte av grunn ved ”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1873, Møhlenpris, 10. september. Bergen
Festeseddel fra J.A.W. Mohr til Arthur Kohmann på grunnen under ”Kohmannsnøstet” i Store
Sandviken.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1875, 12. mai. Bergen
Skjøte fra Severine Lehmkuhl, enke etter kjøpmann Hermann Christopher Lehmkuhl på
pakkbodene nr. 75.B. i Store Sandviken.
Vedlegg: Kjøpekontrakt, d. 12. okt. 1909, vedrørende salg av pakkbodenne nr. 75.B.
”Krohnenøstet” i Store Sandviken til Isdahl & Co., samt 1 grunnriss.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1884, 26. september. Bergen
Skjøte fra enkefru Margrethe Kohmann til firmaet J.E. Lehmkuhl på ”Kohmannsnøstet” i
Store Sandviken.
Vedlegg: 2 kjøpekontrakter vedr. ”Kohmannsnøstet”, d. 13. mai 1884 og 25. aug. 1910.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1884, 11. oktober. Bergen
Festesedddel fra Bergen Kommune til firmaet J.E. Lehmkuhl, på grunnen under
”Kohmannsnøstet” i Store Sandviken.
Se Ms 1766/ D.
Dokid:
UBB Diplom
1889, november. Bergen
Skjøte.
James Hansen overdrar til Fredrik Konow del av eiendommen nr. 5 i Store Sandvikens 1. rode
for kr. 5000. kat. 5.7.1965.
Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll, 1963.
Dokid:
UBB Diplom
1891, 27. april. Bergen
Panteobligasjon.
F.L. Konow pantsetter bl.a. pakkbodene nr. 83b og 87 i 4. rode.
Kat. 6.7.1965.
Gave fra F.L. Konows dødsbo ved advokat E. + O. Roll 1963.
Dokid:
Søndre Klevesmug 2
UBB Diplom
1768, 13. april. Søndre Klevesmug 2, Bergen
Oppmålingsbrev.
Oppmålingsbrev av Henrich Dwerhagens hus med underliggende grunn i Kleven ved den
tyske Mariakirke (Mariakirken).
Avskrift fra 1893 vedlagt.
Gave 1971 fra Sindre Johannessen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1850, 24. juli. Søndre Klevesmug 2, Bergen
Skjøte.
Kjøpmann Ingebrecht Ingebrechtsen selger sin eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug
2) til tømmermann Sivert Johan Dahl.
Gave 1971 fra Sindre Johannessen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1856, 11. desember. Søndre Klevesmug 2, Bergen
Pantebrev.
Sivert Johan Dahl pantsetter sin eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug 2) for et lån på
250 spesidaler av Hans Nielsen Hauges legat.
Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1866, 16. april. Søndre Klevesmug 2, Bergen
Skjøte.
Tømmermann Sivert johan Dahl selger sin eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug 2) til
skipper Ole Johan Johannessen. Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1868, 24. november. Søndre Klevesmug 2, Bergen
Branntakstforretning.
Branntakst over skipper Ole Johannessen eiendom i 24. rode nr. 46 (Søndre Klevesmug 2).
Protokollutskrift.
2 attester fra Bergens Stadskonduktørkontor, dat. 16. nov. 1872, 15. juli 1886, vedlagt.
Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1879, 23. april. Søndre Klevesmug 2, Bergen
Oppmålingsbrev.
Oppmålingsbrev av et grunnstykke i 24. rode nr. 49 som P.M. Blydt har avstått til Ole J.
Johannessens enke i nr. 46 (Søndre Klevesmug 2).
Gave 1971 fra Sindre Johannessen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1882, 23. januar. Søndre Klevesmug 2.
Skjøte.
P.M. Blydt selger til Clara Johannessen, enke etter skipsfører Ole J. Johannessen, det
grunnstykket som ved oppmålingsbrev av 23. april 1879 er fraskilt hans eiendom i 24. rode
nr. 49.
Vedlegg: Erklæring fra Clara Johannessen, dat. samme dag, samt ett rundskriv, dat. 30. mai
1896.
Gave 1971 fra Signe Johannessen, Bergen.
Dokid:
Ytre Markevei 26 (4. rode nr. 27)
UBB Diplom
1835, 11. juni. Ytre Markevei 26, Bergen
Pantebrev i eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Makrevei 26)
Fra Randine Hansdatter til overformynderne, generalkonsul Storjohann og kjøpmann Hans
Dahl.
Gave 969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1836, 4. mars. Ytre Markevei 26, Bergen
Opppmålingsbrev over eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26).
Kopi.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1840, 22. mai. Ytre Markevei 26, Bergen
Verditakstforretning over Randine Hansdatters hus i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26).
Vedheftet: Edserklæring, d. Bergen 2. juni s.å., vedr. verditaksten på 250 spesidaler.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1842, 1. august. Ytre Markevei 26, Bergen
Auksjonsskjøte på Randine Hansdatters hus i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26) til
skipsmegler Berent Nilsen.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1843, 10. januar. Ytre Markevei 26. Bergen
Skjøte på eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26) fra skipsmegler Berent Nilsen til
Thomas B. Lie.
Gave fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen (1969).
Dokid:
UBB Diplom
1855, 10. desember. Ytre Markevei 26, Bergen
Branntakst over Thomas Lies eiendom i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26).
Utskrift.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1879, 18. mars. Ytre Makrevei 26, Bergen
Skjøte på eiendommen i 4. rode nr. 27 (Ytre Markevei 26) fra Thomas Brown Lie Halvor
Gudmundsen Berge. Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
Mowinckelgården
UBB Diplom
1718, 25. mai. Mowinckelgården, Bergen
Idevart Hanssen og Joachim Friele, på arvingenes vegne, selger og skjøter til Henrich Bruus
det nederste våningshus i Damsgården i Strandgaten som tilhørte Østen Olsens avdøde enke.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1719, 10. juli. Mowinckelgården, Bergen
Henrich Brus søker i et brev til byfogd Niels Bagge kongens tillatels til å få beholde
skorsteinen på sitt hus (i Damsgården). Ifølge kongelig forordning er den en av de 26
skorsteiner i sjøgården som er krevet neddrevet.
Påskirft: Åstedsbefaring, dat. 12. juli 1719.
Stemplet papir. 5 bevarte påtrykte segl, samt merke etter det 6.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1721, 17. mars. Mowinckelgården i Bergen (Kjøbenhavn)
Kopi.
Kongelig dispensasjon til Henrich Brus vedrørernde skorsteinen i hans hus (i Damsgården)
som ifølge kongelig forordning av 19. april 1713 ble krevet revet ned.
Samtidig kopi, skrevet på stemplet papir og attestert av amtmann Anders Undall.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1730, 5. juli. Mowinckelgården, Bergen
Østen Jensøn selger og skjøter til Henrich Brus den nederste del av sitt hus med
underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1736, 3. mars. Mowinckelgården, Bergen
Chrestine, enke etter Erich Ryg, selger og skjøter til Henrich Brus den øverste sjøbod med
underliggende grunn på nordre side i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 125
riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1744, 7. august. Mowinckelgården, Bergen
Henrich Bruus selger og skjøter til sin sønn Petter Henichsen Bruus sitt hus samt 3 boder med
underliggende grunn i damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 1000 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1750, 3. januar. Mowinckelgården, Bergen
Petter Bruus selger og skjøter til sin bror Henrich Bruus sitter hus samt 3 sjøboder med
underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten. Salgssummen var 850 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1754, 21. november. Mowinckelgården, Bergen
Kopi.
Henrich Bruus har lånt 300 riksdaler av sin moster madam Giertrud, Henrich Dedichens enke,
og utsteder nå panteobligasjon til henne i sitt hus med tilhørende pakkboder og underliggende
grunn i Damsgården i Strandgaten.
Utskrift av pantevoken 21. mars 1781, attestert av Johan B. Frøchen.
Påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1755, 3. juli. Mowinckelgården, Bergen
Kopi.
Henrich Bruus har lånt 37 riksdaler av Benjamin Angel, og pantsetter til ham alle sine faste og
løse eiendeler.
Utskrift av panteboken 21. mars 1781, attestert av Johan B. Frøchen.
Påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1755, 5. juli. Mowinckelgården, Bergen
Kopi.
Henrich Bruus skylder sin bror Petter Bruus 170 riksdaler, og utsteder nå panteobligasjon til
ham i sin handelsbok, i sine eiendommer i den såkalte Broxegård samt i gården, Selsvågen og
Notenes i Herdla skiprede.
Utskrift av panteboken 21. mars 1781, attestert av Johan B. Frøchen.
Påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1755, 1. november. Mowinckelgården
Auksjonsdirektør Joris Ross Wagner utsteder skjøte til Jørgen Fæster på et våningshus med
tilhørende sjøboder samt underliggende grunn i Damsgården i Strandgaten som hadde tilhørt
Henrich Bruus. Eiendommen ble solgt på auksjon, og salgssummen var 1010 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte segl.
Samtidig kopi vedlagt.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1756, 18. juni. Mowinckelgården, Bergen
Skipper Jørgen Fæster har lånt 800 riksdaler av borgermester Formanns dødsbo, og pantsetter
derfor sine eiendommer i Damsgården som han kjøpte på auksjonen etter Henrich Bruus.
Stemplet papir, 1 påtrykte lakksegl.
Påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1763, 25. mai. Mowinckelgården, Bergen
Taksforretning over skipper Jørgen Fæsters eiendom i Damsgården (Broxegården) i
Strandgaten som J.S. Cramer skal selge på vegne av sin svigersønn. Eiendommen ble taksert
til 1000 riksdaler.
Papir.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1767, 30. juni. Mowinckelgården, Bergen
Konstituert auksjonsdirketør Johan B. Frøchen utsteder skjøte til Johan Henrich Eggerking på
et våningshus med grunn samt pakkboder i Willads Danchertsens sjøgård på Stranden som
tilhørte prokurator Johan Simens Cramers dødsbo. Eiendommen ble solgt for 520 riksdaler.
Stemplet papir. 2 påtrykte lakksegl, det ene defekt.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
et våningshus med grunn samt Pkkeboder i Willads Danchertsens sjøgård på Stranden spm
tilhørte prokurator Johan Simen Cramers dødsbo. Eiendommen ble solgt for 520 riksdaler.
Stemplet papir. 2 påtrykte lakksegl, det ene defekt.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 2. februar. Mowinckelgården, Bergen
Fortegnelse over Henrich Bruus gjeldbrev, undertegnet av Johan B. Frøchen.
Stemplet papir.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid:
UBB Diplom
1781, 26. mars. Mowinckelgården, Bergen
Stadshauptmann Johan Henrich Eggerking selger og skjøter til Jacob Wittmeyer sitt
tilhørende våningshus med grunn samt pakkboder i den såkalte Willads Danckertsens sjøgård
på Stranden. Salgssummen var 990 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Dokid: (to av samme kort)
UBB Diplom
1781, 23. mai. Mowinckelgården, Bergen
Johan Henrich von der Ohe og Jacob Wittermeyer inngår av bekvemmelighetshensyn et
makeskifte om to sjøbodødegrunner i 13. rode nr. 16 og 17.
Stemplet papir, til sammen 6 påtrykte lakksegl.
Gave fra dr. Marius Meyer.
UBB Diplom
1804, 11. juni. Mowinckelgården, Bergen
Joh. Ernst Mowinckel anmoder politimester Friele om at det blir foretatt besiktigelse av den
påbygde skorstein ved hans hus.
Påtegninger.
Gave fra dr. Marius Meyer.
Vedlagt: Diverse kvitteringer, attestasjoner m.v. vedrørende samme eiendom.
Dokid:
3. rode nr. 9 (Nordnes)
UBB Diplom
1676, 13. november. 3. rode nr. 19, Bergen
Christen Bertelsen, fogd i Sunnfjord, selger og overdrar til Iver Busch, borger i Bergen og
boende på Refsøy, to sjøboder som sistenevntes svigerfar, avdøde Michel Jacobsen har eiet i
Bergen.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 5. februar. 3. rode nr. 19, Bergen
På anmodning av Rasmus Boes blir det fortatt oppmåling av en grunn som ligger på søndre
side i hans egen gård i Nykirken sogn.
Kopi på stemlet papir fra 1715.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1711, 3. april. 3. rode nr. 19, Bergen
Grunnebrev til handelsmann Rasmus Rasmusen på en sjøgrunn i Nykirken sogn som kongen
har underlagt Manufakturhuset. Den årlige grunnleie er 2 mark og 4 skilling.
Stemplet papir, merker etter manufakturhusets påtrykte segl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1720, 6. mai. 3. rode nr. 19, Bergen
Auksjonsdirektør Johann Jost Gulich utsteder skjøte til Richardus Seehusen på våningshus
samt sjøboder med underliggende grunn utenfor Nykirken som hadde tilhørt avdøde karen
Busch. Eiendommen ble solgt på auksjon av hennes arvinger, og salgssummen var 900
riksdaler.
Stemplet papir, 5 påtrykte segl.
Gave 1935 fra Grollen Olsen og Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1732, 25. februar. 3. rode nr. 19, Bergen
Auksjonsdirektør Bendix Ernst Manick utsteder skjøte til Henrich Jansen Forman på
Richardus Seehuusens våningshus samt 2 sjøboder med underliggende grunn som ble solgt til
auksjon for 800 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1740, 14. januar. 3. rode nr. 19, Bergen
Auksjonsdirektør Wollert Danckertsen utsteder skjøte til Morten Olsen på et hus med sjøbod
og underliggende grunn som ligger på søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård. Eiendommen
hadde tilhørt avdøde Otthe Ruus, og ble solgt på auksjon for 560 riksdaler.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1741, 5. oktober. 3. rode nr. 19, Bergen
Kjøpmann Morten Olsen overdrar til sin hustrus søster madam martine, enke etter Otthe Ruus,
hennes avdøde manns hus og grunn i Rasmusens sjøgård.
Stemplet papir, 1 påtrykt lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 8. august. 3. rode nr. 19
Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Ole Samsonsøn på hus og grunn på
søndre side i Rasmus Rasmusens sjøgård som hadde tilhørt martine Sørensdatter, enke etter
Otto Ruus. Salgssummen var 591 riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1747, 10. august. 3. rode nr. 19, Bergen
Auksjonsdirektør Herman Backer utsteder skjøte til Jaen Frøichen og Henrich Jansen
Foorman på Ole Samsonsøns hus og grunn med boder som ligger på nordre side i Rasmus
Rasmusens sjøgård. Eiendommen ble solgt for 597 ½ riksdaler.
Stemplet papir, 2 påtrykte lakksegl.
Gave 1935 fra Grollen Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
UBB Diplom
1779, 30. desember. Bergen
Wilhelm Scmidt hr på Werner Hosewinckel Christies og egne vegne solgt og skjøtet til
Abraham Formann et hus med underliggende grunn i 3. rode nr. 65 i Kaare Kipperssmug
utenfor Nykirken. Salgssummen var 375 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte segl.
Se også diplom, dat. 30/4-1764, og henvisningene der.
Dokid:
UBB Diplom
1792, 12. juli. 3. rode nr. 19, Bergen
Skipper Claus Svane selger og skjøter til kjøpmann Berent Scollay sitt våningshus med
pakkboder og underliggende grunn i 3. rode nr. 19 på Strandgatens nedre side utenfor
Nykirken. Salgssummen vr 2499 riksdaler.
Stemplet papir, 3 påtrykte lakksegl.
Gave 1935 fra Grolle Olsen & Hysing Olsen.
Dokid:
Østre Muralmenning 9 (10. rode nr. 15)
UBB Diplom
1829, 28. april. Østre Muralmenning 9, Bergen
Skjøte på eiendommen i 10. rode nr. 15 fra skipskaptein Søren Bugges enke til smedmester
Gunder Sølvfest Flood.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1845, 25. november. Østre Muralmenning 9, Bergen
Kjøpekontrakt på eiendommen i 10. rode nr. 15 mellom smedmester Gunder Flood og
koppersmedmester O.A. Gundersen.
Utkast samt kopi.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1846, 10. januar. Østre Muralmenning 9, Bergen
Pantebrev i eiendommen i 10. rode nr. 15 fra fra koppersmedmester Ole A. Gundersen til
smedmester Gunder Flood.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1881, 18. februar. Østre Muralmenning 9, Bergen
Branntakst over (koppersmeder) Ole Andreas Gundersen eiendom i 10. rode nr. 15.
Gave 1967 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1888, 16. juni. Østre Muralmening 9, Bergen
Skjøte på eiendommen i 10. rode nr. 15 fra O.A. Gundersens enke dødsbo til skreddermester
Frantz H. Franzen.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen.
Dokid:
UBB Diplom
1888, 28. desember. Østre Muralmenninfg 9, Bergen
Branntakst over skreddermester Frantz Henrik Franwens eiendom i 10. rode nr. 15.
Utskrift.
Gave 969 fra kjøpmann F.C. Svendsen, Bergen
Dokid:
UBB Diplom
1892, 12. desember. Østre Muralmenning 9, Bergen
Pantebrev i eiendommen i 10. rode nr. 15 fra skreddermester F.H. Frantzen til kjøpmann J.C.
Lund.
Gave 1969 fra kjøpmann F.C. Svendsen.
Dokid:
AVSKRIFTER 1
Følgende brev foreligger her i moderne avskrifter, etter originaler som er bevart i andre
samlinger:
1247, 29. september – Oslo
1331, 13. april – Oslo
1332, 12. mars – Frogn i Follo
1335, 6. september – Oslo
1336, 7. mars – Sel i Gudbrandsdal (originalen tapt?)
1349, 23. september – Nidaros
1404, 2. mars – Heggen på Modum
1409, 1. oktober – Holstad i Ås, Akershus
1413, 6. desember – Gimsøy kloster, Skien
1431, 20. september – Tønsberg
1442, 9. juli – Oslo
1452, 23. juni – Store-Brandvik, Stord
1455, 2. juli Elfsborg (Göteborg)
1466, 3. oktober – Holla i Telemark
1474, 1. februar – Hovedøy kloster, Oslo
1484, 22. april – Verne, Rygge, Østfold
1508, 31. mars – Nidaros
1508, etter 18. juli – København
1514, 25. juli – Oslo
1525, 9. mars – Trondheim
1531, 11. april – Austråt, Ørlandet
1571, 2. juni – Hopland, Innvik i Nordfjord
1574, 4. mai – Kinsarvik
1680, (uten dag) – Sandsvær
Utrykte brev: 1342 – 1600
UBB Diplom
1446, 18. oktober. Bergen
Lagmannen Jon Olason, fire rådmenn og en lagrettemann dømmer i en sak mot Askjell
Gunnarsson fra Kinsarvik. Han er stevnet for å ha grepet og lagt hånd på Odd Torfinnsson,
som hadde fått kongens landsvist for et mannskap han før hadde gjort. I retten møter på den
ene siden Torleiv Oddson, sønn til den døde Odd Torfinnsson, og på den andre Askjell
Gunnarsson og Tormod Eilivsson, sønnesønn til den drepte. Retten finner at Odd Torfinnsson
ble grepet fordi han ikke hadde rettet seg etter den dom han fikk, og ikke betalt de bøter han
var forpliktet til. Askjell og Tormod og alle som hjalp dem dømmer derfor fri og sakesløse.
Askjell Gunnarsson blir tilkjent sakskostnader.
Papiravskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca. 1830.
Vedlagt: Oversettelse og anmærkninger ved prost Nils Griis Alstrup Dahl (foregående fetter),
samt moderne, maskinskrevet avskrift.
Oveført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67.b.67).
Utrykt (1969)
Dokid:
UBB Diplom
1502, 18. april (?) Bergen
Hans, biskop i Bergen, Christiern, prost ved Apostelkirka, og fire rådmenn i Bergen dømmer i
en sak mellom Margrethe Ivarsdotter og Torleiv Benkestokk. Margrethe klager over at
Torleiv Benkestokk har tatt hennes landskyld av Sebjørntun og Ytstetun i Rønnøy i Gaupne
(Luster). Margrete legger fra et beseglet ”Doms brev” som viser at hun har retten til godset,
og vinner dermed saken.
Papiravskrift fra ca. 1830 (?), tidligere innlagt i manuskiptsamlingen som Ms 1030.
Avskriften kan opphavling ha hørt sammen med en stor samling papiravskrifter (etter major
Nils Griis Alstrup Dahl og andre) som nå finner i Ms 67 b.
Ingen opplysninger om originalen er kjent.
Ifølge teksten skulle Margrete Ivarsdotters eldre domsbrev være ”dette brev vedhæftet”; men
dette er ikke blitt avskrevet.
Brevet er datert ”mandagen nestefter Tiburtili”. Den mest kjente Tiburtili-messedagen er 14.
april. En annen Tibutius ble feiet 11. august; mandagen derettter villle evt. Være 15. august.
Utrykt (1969)
Dokid:
UBB Diplom
1533, uten dag. Enes (Kvinnherad, Hordaland)
Kopi.
Tre lagrettemenn i Kvinnherad kunngjør, at haldis Toredotter ga bort til sin farbror Sjurd
Davidsøn sin part i Aksdal som ligger i Karmsundet.
Xeroxikopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1534, 17. mai (?) Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Olaf Håkonsson på Fitha (Fitje i Gloppen) kunngjør at han har solgt til Jon Simonsson 15
månedsmatbol i Rand (Innvik), og dermed også halvparten av øydegarden Tvinnereim.
Etter vidisse utstedt og beseglet av Poul Helliessenn laugmand i Bergenn… 28. Junij Anno
1595; avskrevet sammen med et annet brev om samme gardhandel av 30. juli 1587.
Ifølge vidissen er det her oppførte brevet ”schreffuit paa wyxdrid sunedagen nest effter Ste
Haluard Anno MCDLIIII” (1454).
Siden de samme personene også opptrer i brevet av 30. juli 1587, må noe være galt. Datoen
17. mai 1534 er oppført i en note til DN 18, 117 (1490,13. juni): se brev fra dosent Hallvard
Magerøy, Oslo av 9. januar 1967 (vedlagt).
Utrykt (innlagt under 1587, 30. juli).
Dokid:
UBB Diplom
1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)
”Vij efftherscreffne Oluff Sebiørnsøn wor nadh(igs)te herres ffogitt och proust wti nordfiord
Her Tue (?) N: spst (: sogneprest?) i gloppe” samt fire (?) lagrettemenn i Nordfjord kunngjør
at Sigurd Sigurdsøn tok kirkefolket på Vereid til vitne på at han hadde kjøpt 15
månedsmatsbol i rand av Oluf hakonsøn på Fitje. Dette var også vbevitnet av folket i
Nedstryn på Lunde.
Papir, spor av 6 segl.
Utrykt (1966)
Jfr. Jacob Aaland: Gloppen-Breim I, 167-168, der brevet er referert. Etter Aaland er Oluf
Sebjørnsøn både fogd og prost i Nordfjord; men ordlyden kan vel også tolkes på annen måte.
Dateringen er ugrei: ifølge brev av 1534, 17. mai (?) har Olaf Håkonsson solgt denne parten i
Rand til Sjurd Sjurdsønns farfar (?) Jon Simonsson. Det samme er opplyst i brev av 30. juli
1587 (Gloppen): se dette brevet og korrespondanse som er vedlagt det.
Dokid:
UBB Diplom
1542, 20. juni. Bergen
Lagmann Mats Størssøn avgjør en sak mellom Mads Amundssøn og Lars Jonssøn om en
laupsleie i ytre tun i Faleide, som Mads gjorde krav på, mens Lars godtgjorde at godset hadde
tilhørt hans slekt i fire generasjoner. Det skal fortsatt tilhøre Lars.
Brevet ble skrevet ”paa Brandhe Almindelig” (: Brede allmenning) ”thiisdaugh effter
Butolphi”.
Papiravskrift, kopi av kopi.
Forelegget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i
Nordfjord og tre lagrettemenn i Stryn. Her er brevet fra 1542 acskrevet etter et brev av 20.
juni 1575 (!) om samme sak. Etter skinnbrevet fra 1609 er vår avskrift utført av Jacob Aaland
(omkring 1920)? Skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik.
Utrykt (innlagt under 1609, 3. november).
Dokid:
UBB Diplom
1545, 18. februar. Guddal (Kvinnherad, Hordaland)
Kopi.
Eskil Olaffsøn og Helge Olaffsøn, lagrettemenn i Sunnhordaland, samt Jon Staffansøn svarte
Olaff Ottesøn, at Dafin Tostønsøn og hans to brødre, eskil og Odd, hadde en frenke ved navn
Marit Håvardsdatter, som eiet gården Øvsthus på Varaldsøy, og at Dagfin, som den
lengstlevende av brødrene, arvet Øvsthus etter hennes død.
Xeroxkopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt samt brev 27.8.1969 fra Norsk historiske kjeldeskift-institutt.
Dokid:
UBB Diplom
1554, uten dato. Lyngdal (Foss, Vest-Agder)
To lagrettemenn i Lister len, Sigbjørn Henseson og Ånunde Gamalson, henviser en
eiendomssak mellom ”Biermod paa Fosse” (Bjermod Torsteinsson) og Tolleif Toreson til
”thet fyrste lagting ther nest kommandis” i 1554.
Xeroxkopi etter original på papir, tilhørende Ove Knudsen, Ture Nermanns vei 175,
Fyllingsdalen.
I originalen rester av 2 seglavtrykk i grønt voks.
Utrykt (1969)
Om striden mellom Bjermod Torsteinsson og Tolleif Toreson jfr. årsskrift for Agder
historielag 1962/ 63, s. 28 ff.
Kunstmaler Reidar Smith Jansen, Bergen, opplyser (april 1969) at han i sin tid har kjøpt
brevet av nå avdøde tannlege Steinar Messe, Bergen. Smith Jensen har så latt det gå videre til
nåværende eier, Ove Knudsen. Gjennom tannlege Messel kan proveniensen antakelig føres
tilbake til Mæsel i Finsland.
30.4.1969: M. T.
Dokid:
UBB Diplom
1559, 24. juli. Bergen
Høvedsmann Christoffer Valkendorff leier ut en grunn i Vågsbotnen til Henrick Dresse.
Pergament. Seglrem, men ikke noe segl.
Utrykt (1966)
Grunnen kan ikke være den samme som Valkendorff kjøpte ifl. Brev av 26. januar 1559: se
Norske Magasin I, 2. 593.
Dokid:
UBB Diplom
1560, 25. juli. Odense
Stadfestelse av Bergen bys privilegier.
Kong Fredrik II stadfester de privilegier hans far kong Christian III har gitt Bergen by.
Pergament. 1 seglrem henger på, men selve seglet mangler.
Gave 1926 fra dr. Edv. Bulls etterkommere ved prof. Edv. Bull, Oslo.
Utrykt.
Registrert etter kopiboka i Norske Rigs-Registranter I, s. 299.
Edvard Bulls brev av 4.4.1926 og A.M. Wieseners svar av 8.4.1926 er vedlagt (i kopier).
Dokid:
UBB Diplom
1561, 17. juni. Bergen
Høvedsmann Erik Rosenkrantz, superintendent dr. Jens Scheldrup, lagmann Mats Størssøn og
rådmann Laurits Vog kunngjør et forlik mellom Anders Torgilssøn (Ytre-Eide) og på den
annen side Jens Olsen og Torgils Gundelssen, om en del jordgods i Stryn og Olden.
Ubekreftet og ubeseglet avskrift på papir, fra 16. århundre (?), fra Ytre-Eide (gave ved Jacob
Aaland?).
Utrykt (1966)
Dokid:
UBB Diplom
1561, 4. oktober. Aachen (Tyskland)
Arveskifte etter Peter Souber. Hans svigerfar, Bartholomess Stiff, eier et pant i et bryggerhus
(vertshus) kalt Der Wisse Wind). Pantet er på 18 gylden. Huset blir tilkjent Paulus Lersch,
som skal betale den årlige rente. Dommen er utstedt og bevitnet av dommeren i byen Aich
(Aachen) og to meddommere. Kvittering er gitt på baksida av diplomet.
Fotografi etter original på pergament, som f.t. (januar 1971) tilhører dr. Einar Bonge, Bergen.
2 av 3 segl, og den 3. seglremmen er bevart på originalbrevet.
Dette er sannsynligvis kommet til Bergen med en tysk innflytter, og har vært familien Bonges
eiendom i atskillige år. Det kjennes ingen forbindelse mellom slekter (personer) i Bergen og
dem som nevnes i diplomet.
Om identifiseringen av nyen Aich med Aachen, se vedlagt brev fra dr. Udo Arnold Bonn, av
7.1.1971.
Avskrift og oversettelse ved professor Olav Brattegard vedlagt.
Utrykt (1971)
Dokid:
UBB Diplom
1567, 16. mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)
Sjur Tollefssøn på Hus (i Kinsarvik?) erkjenner at han har solgt til Kjell Vikingssøn på Hereid
(i Eidsfjord) en del av ødejorden Store Røten i Kinsarvik sogn i Hardanger, som årlig gir 2
laup salt i landsyld for en 4 lodds sølvsje og en daler i skjøtningsøre. Den ene laup var
gjenløst fra brødrene Knut, Anved og Olaf Johanssønner i Ose (i Ulvik).
Pergament, av de 6 segl vedhenger bare levninger av nr. 5.
Avskrift av diplomet er vedlagt.
Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 795.
Gitt av Helge Jonssøn Haugse 1932.
Dokid:
UBB Diplom
1570, uten dato. Gloppen (Sogn og Fjordane)
Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til jetmund Simonsson 4
månedsmatsbol i Åland i utvik, og mottatt betaling.
Avskrift på papir ved lærer Jacob Aaland, Bergen, etter originalbrev på pergament, som i sin
tid (1920-årene) var hos landshandler J.E. Aaland, Sandane.
M.h.t. dateringen jfr. salgsbrev av 1534, 17. mai (?) fra den samme Olaf Håkonsson.
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1571, 2. juni. Hopland (Innvik, Sogn og Fjordane)
Avskrift av dokument, dat. 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul
Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopland og Tisthammer i Utvik sogn, Nordfjord.
Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1571, 4. juli. Laudal, Vest Agder
Bertor? Ellingssøn vil ha Jon Arnesøn til vitne på, at hans far Arne Laudal kjøpte gården
Glomsåg av Hellik Gautssøn for en sølv skål som vog 20 lodd sølv, og at Arne Laudal igjen
solgte Glomsåg til Hellik Tjulfssøn.
Pergament, alle 3 segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1571, 30. november. Herdla? (Hordaland)
Tolv lagrettemenn i Nordhordland kunngjør, at de går markgang på Rekstad, Bø sogn i
Manger både innengjerds og utengjerds og finner å nedsette landskylden fra en laup smør, en
tønne malt og en tønne rent korn til en laup smør og en tønne malt.
Papir, 12 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1572, 3. mai. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at
Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medvingers vegne gjorde et odelsjordskifte etter deres… Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud Monsdatter angående
gårdene Håeim og Voknes i Ulvik i Hardanger. Dertil kunngjør Lauritz Helliessøn, som
bodde på Håeim og som kom fra en annen brorgren enn de nevnte, at han hadde sin brorpart
av samme odel etter sine salige foreldre.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Gave fra sogneprest Røtting.
Utrykt.
Maskinskrevet avskrift er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1573, 3. april. Kinsarvik (Hordaland)
1. Haldor Øysteinssøn selger til Nikolaus Erikssønn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i
Tveisme som ligger i Kinsarvik sogn i Hardanger.
2. Seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssøn, at hana
foreldre hadde kjøpt og tatt for sitt rette kirkegods de førnevnte 4 laupsbol i Ulgenes og 3
spannsbol i Tveisme.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Holcks gave?
Utrykt.
UBB Diplom
1573, 2. november (mandag etter Allehelgenssøndag) Vossevangen (Voss, Hordaland)
Annfinn på Sjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at
endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjorde et odelsjorskifte med Jacop
Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ætten. Endrid, Svend og Maritte med deres
medeiere skulle blant annet eie 9 månedmatsbol i Dyrvedalen åtting, 8 månedmatsbol i
Yksnebjørg ødegård og skogsteigen i Gjerstadlien, alt ligger i Vangens kirkesogn på Voss.
Jacop og hans søsken skulle blant annet eie 11 månedsmatsbol i Styve og Berge ødegård og 3
skogsteiger ved Evangervannet og Bolstadfjorden, alt ligger i Evanger kikresogn på Voss.
Pergament. 6 segl henger ved, men 2 mangler.
Holcks gave?
Utrykt.
Mmaskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1574, 4. mai. Kinsarvik, Hordaland
Jon på Sanven, Amund på Jordal og Amund på Eitreim (?), lagrettemenn på Odda skiprede i
Hardanger, kunngjør at Sven, som bodde på Komleberg i samme skiprede, gjorde et ynkelig
mord på sin grandsønn Aslak på Skare, fordi han mistenkte Aslak for å ta hans kvinne, hvilket
ikke var sant. En tid etterpå kom Sven med bønn om bot.
Avskrift 1895 av et diplom som har tilhørt gårdbruker Endre Knudsen Djønne, Kinsarvik i
Hardanger. «Avskriften daarlig» ifølge A.M. Wiesener.
Utrykt (merker etter 3 segl).
Dokid:
UBB Diplom
1574, 22. juli. Utsylta (Manger, Hordaland)
Syv lagrettemenn kunngjør, at de etter oppfordring ac Hans Halvardssøn, sogneprest i Manger
prestegjeld, og Knut Hanssøn, fogd i Nordhordaland, foretok et jordbytte mellom gårdene
Innsylta og Utsylta på Radøy i Bø kirkesogn.
Papir, 6 segl påtrykte.
Utrykt.
Gave fra sogneprest Wolff. Hans avskrift er vedlagt.
Avskriften var i den eldre diplomkatalogen katalogisert for seg selv som nr. 12.
Bø: 1574, 22. juli.
Dokid:
UBB Diplom
1574, 9. august. Hopperstad (Vik, Sogn og Fjordane)
Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik, kunngjør at Ingebret Reyelfssln
med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling… selger 3 sjettedels leie i gårdenHalleseter i
Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, som også er medeier i gården.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1575, 20. juni. Bergen
Lagmann Axel Frederiksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer
i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jacob på Raagesetter (Rosæter)
om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jacob beviste at retten var hans ifølge et brev av 20.
juni 1542, som siterte in extenso, og fikk seg tildømt eiendommen.
Papiravskrift, kopi av kopi.
Forelegget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i
Nordfjor og tre lagrettemenn i Stryn. Her er breve av 20. juni 1542 (se denne dato) kopiert.
Papiravskriften er utført av Jakob Aaland (omkring 1920)? Skinnbrevet var den gang hos
bankkasserer A.H. Faleide, Innvik.
Innlagt under 1609, 3. november.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1576, 23. februar. Bergen
Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen.
Pergament, segl mangler.
Diplomets innhold på nedertysk (hollansk).
Utrykt.
Skrevet på diplomets bakside: ”indlagt d. 11. martz 1718 paa aastedet i madam Boel
Gaarmans Huus.”
Signaturen utydelig.
Dokid:
UBB Diplom
1577, 4. april. Ves(t)nes (Møre og Romsdal)
Iver Ingebriktssøn på Gjerde og Tor Knudssøn på Griset i Innfjorden kunngjør, at de hver
selger til Anna Pedersdatter på Sogge Østigård i Grytten 4 merker smørs leie i gården
Myklebost i Valdalen i Ørskog prestegjeld (Nordal herred). Likeså kunngjør Jon Søfrenssøn,
at hans far Søfren Tordssøn også solgte 4 merker smørs leie i samme gård til Anna
Pedersdatter.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Har tilhørt Lars Erichsen Myklebust?
Dokid:
UBB Diplom
1577, 31. august. Bergen
Peder Mortensen, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus
Trym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig
halvannen gammel daler.
Pergament, seglet mangler.
Utrykt.
På baksiden: «Indlagt og lest for sex Mend dend= 4. Decembr: 1652».
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, uten dag. Kinsarvik (Hordaland)
Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn sammesteds er
sanne og rette odelsmenn til noe gods Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Holcks gave? Bakpå diplomet: «? Hører Lars Samsonsen (?) Haugen».
Prest O. Olafsens avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 18. april. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St.
Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie
er en begergylden.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 12. juni. Bergen
Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt
borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og
Stauri i Stryn Nordfjordeid blir holdt ved makt. Brevene ble stadfestet ved dommer i 1547 og
1548. selgeren Niels Kolbjørnssens sønnesønner vil nå søke brevet omstyrtet. Erik
Rosenkrantz på Bergenhus hadde lovet Anders kongelig stadfestelse på brevet.
Papir, uten segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 20. juni. Bergen
Som avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru
Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn?
Angående en jordpart i Yttereid.
Papir. Merker etter 4 segl, en del ab brevet er revet bort. Utrykt.
På baksiden: ”Anno 95 den II. October Læst paa Bergen Raadhus”.
Dokid:
UBB Diplom
1578, 20. juni. Bergen
Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru
Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn?
Angående en jordpart i Ytterreid.
Papir. Merker etter 4 segl, en del av brevet er revet bort.
Utrykt.
På baksiden: ”Anno 95 den II. October. Læst paa Bergen Raadhus”.
Dokid:
UBB Diplom
1579, 21. mai. Lærdal (Sogn og Fjordane)
Anders Halvardssøn på Ellingbø i Vang prestegjeld og Oluff halvardssøn på Sebu i Aurdal
prestegjeld stadfester det kjøpsbrev som Bjørn Oluffssøn hadde utstedt til Syvert Bårdssøn på
14 laupers bol i Midtre Ljøsne, Tjønum sogn i Lærdal skiprede. Dette var deres rette
odelsgods.
Perament, segl mangler. Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1579, 11. juni. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i
Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
På baksiden av diplomet: ”Læst og afskrevet den 20. Februar 1844…”.
Dokid:
UBB Diplom
1580, Sandsvær * (Buskerud)
I forbindelse med drapet på Tarald Vettestad vil Sigvor Bø og hans måg Niels Li forby
Tarralds kvinne å gi fra seg de brev som tilkom Kolbjørn Li.
Avskrift av Johs. Sundvor, 1924.
Utrykt.
Originalen på papir tilhører kaptein og fiskeinspektør Simonæs.
* Uten sted, men alle de nevnte gårdsnavn finnes i Sandsvær, med gnr. 44, 48, 53 og 79.
Dokid:
UBB Diplom
1580, 14 dager etter påske, 17. april (?) Vorland (Finnås, Hordaland)
Peder Launssøn på Finnås, sogneprest til Moter, lensmann Anders på Dyrnes og tre
lagrettemenn kunngjør, ar Halstein Hanssøn og hans kvinne Magritte Nilsdatter solgte til
Engelbrett Tharaldssøn på Vorland i Fjell skiprede to laupsbol for 36 daler i gården
Nedrevihovde i Valle sogn (Valestrand). Samtidig ville Halstein Hanssøn ha rett til å
gjeninnløse de to laupsbol.
Papir, merker etter 6 segl.
Utrykt.
Gave fra fru H.N. Christie til Hop?
Dokid:
UBB Diplom
1580, dagen etter St. Katarine, 26. november. Prestegården (Manger, Hordaland)
Åtte sognebønder og lagrettemenn i Manger prestegjeld kunngjør, at Sigvord Botolfsdatter og
henne sønn Erik Nilssøn overdrar jorden Nordremarken etter godkjenning av hr. Hans, som
eide jorden, til Elling Erikssøn og Mons Bastianssøn, som betalte for dette til hennes sønner
Oluff og Erik Nilssønner.
Papir, 8 segl påtrykte.
Utrykt.
Sogneprest Wolffs gave. Hans avskrift er vedlagt.
I den eldre diplomkatalogen var avskriften katalogisert under nr. 20.
Dokid:
UBB Diplom
1581, 3. mai. Bergen
Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen,
med hustru Tholick Henrichsdatter en odelskålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich
Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betaling er 12 gamle daler.
Pergament, 1 segl + rester av 2 segl henger ved.
Utrykt?
Professor Haakon Sheteligs avskrift + 1 fotografi er vedlagt.
Omtalt og avbildet i ”Godbiter fra samlingene”, h. 6, ved Bernt Lorentzen.
Dokid:
UBB Diplom
1581, St. Botolfs Dag, 7. juni. Stavanger
Kapitlet i Stavanger kunngjør, at Peder Claussøn, sogneprest i Undal og prost på Lista, som
har fått et prebende kalt Krikin hvor der også hører til noen grunner i Stavanger, har tillatt
Mogens Jonssøn å bygge på disse grunner mot at han betaler den årlige grunnleie. Ifall
Mogens, hans hustru eller hans arvinger akter å selge de oppførte bygninger, skal de først
tilbys kapitler, Peder Claussøn eller hans etterkommere i samme prebende.
Pergament, Stavanger Kapitels segl henger ved.
Utrykt.
Stiftamtmann W.F.K. Christies gave.
Dokid:
UBB Diplom
1582, 22. januar. Bergen
Garlich Tennering, kjøpmann i Brødregården på Bryggen og Lyder Goldensthe?, kjøpmann i
Solegården, selger og skjøter til skredder hans Rissøn alle de hus og herligheter i
Skredderstredet som de har kjøpt av Oluff Smedssøn. Samtidig leier Garlich Tennering til
nevnte Hans Rissøn to hagegrunner som han har fått, den ene av Oluff Frostensen, den andre
av Jørgen Bleickmand.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Gave fra Karen Holm.
Dokid:
UBB Diplom
1582, 2. oktober. Uten sted
Avskrift av merkegangsbrev av 2. oktober 1582.
Avskrevet etter en kopi, inntatt i en utskiftningsforretning 1724, mellom gårdene Hammer,
Skrede og Tvinnereim i Utvik sogn i Nordfjord.
Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Originalen skrevet på skinn med 6 segl, ble fremlagt ved nevnte forretning av Jon Botolfsen
Hammer. Den er nå forsvunnet.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 16. januar. Bergen
Susanna Leinersdatter, enke etter dr. Jens (Schielderup), selger og skjøter en grunn kalt
Gassegrunn til Dominicus Frii. Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang
og 14 alen bred. Grunnleien betales med halvsjuende gylden til Bergens Kapitels forstandere.
Pergament, 1 av 2 segl vedhenger.
På diplomets bakside er skrevet, dat, Bergen 26. januar 1669, og undertegnet av Ambros
Hardenbech, at grunnen nå bare er 55 alen lang. Grunnleien er en slett daler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 6. mars. Bergen
Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skøter til Jon Wilimssøn, en grunn i
Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i
Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som betales til sognepresten i Domkirken.
Pergament, segl mangler. Sammenheftet med diplom av 18. desember 1583.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 6. juli. Skodje (Møre og Romsdal)
Fem menn, Knut Iverssøn, Johammes Nilssøn og Oluff Kalssøn, alle på Skodje, Oluff
Ingvaldssøn på Ekreim og Oluff Hellissøn på Store Engset (Storvigsetter) inngår et innbyrdes
arveskifte om et mellagsleie i Heimre Eide i Dals kirkesogn (Nordal herred) og Eikrol i
Skodje kirkesogn.
Papir, merker etter 5 påtrykte segl. Utrykt.
P.O. Skaars avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 11. juli. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Flere menn kunngjør, at Ingeborg Nielsdatter og Antonius… på Rygg klaget til Erland
Erichssøns sønnesønner på betalingen for de 3 ødejorder, Vindsrygg, Bolstad og Frøseter i
Årdalen i Breim, som Erland Erichssøn i sin tid kjøpte av Peder Salmunndssøn. Ingeborg og
Antonius forlangte 10 gamle daler mer i betaling, hvilket de også fikk.
Pergament. 1 av 9 segl vedhenger, diplomet er defekt i øverste høyre hjørne.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 12. september. Bergen
Anders Christiernssøn, borgermester i Berge. Og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på
Ålborghus og ombudsmann over Munkeliv Klosters gods og grunner, leier til Jens
Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor klosterets mur
ved Kort Pils hage. Leie skal betales.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 6. november. Bergen
Hans Lindenow til Drennerup, hlvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hanssøn
en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avskrift og grunnleie er til sammen en gammel
daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir betalt, må han på ny leie samme grunn av
kongen. Flere betingelser er også knyttet til grunnebrevet.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1583, 18. desember. Bergen
Truils Lauritssen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon
Willumssøn. Den sedvanlige grunnleie betales til Domkirkens sogneprester.
Pergament, segl vedhenger.
Utrykt.
Sammenheftet med diplom av 6. mars 1583.
NB. Samme grunn var av Gyldenstjernes formann, Madtz Shieel til Hesselballe, solgt til
avdøde Fredrik Steen.
Dokid:
UBB Diplom
1584, 10. august. Bergen
Jens Nielssøn til Simling selger og kjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin
odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet?, som ligger nedenfor St. Halvardskirke på
Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle daler. Grunnleie betales etter
Bergen bys vedtekter og kongens ordre.
Pergament, alle 6 segl vedhenger.
Utykt.
N.A. Dahls avskrift har vært vedlagt, men mangler nå.
Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872.
Dokid:
UBB Diplom
1584, 20. desember. Søvik (Volda, Møre og Romsdal)
Olloff Steinnes, lensmann i Ørsta skiprede på Sunnmøre, og Vigleik Vasbotnen i Volda
skiprede kunngjør, at de har solgt til Peder Jonssøn på Nordre Vartdal to mellags leie, som var
deres rette odelsgods i Nordre Vartsdal. For dette mottok de 16 gamle daler.
Pergament, alle 5 segl vedhenger.
Utrykt.
Gave fra sorenskriver Ole Bøgh.
Dokid:
UBB Diplom
1585, 20. januar. Frederiksborg (Danmark)
Kong Fredrik II stadfester et makeskifte melom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen,
og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen.
Skylden er 3 laus leie og en sognemele korn for bruk av en kverndam… Til vederlag får han
en av kronens gården som er Ygden (Io) i Herdla sogn og skipsrede, Nordhordaland. Skylden
er 3 laups leie.
Pergament. Seglene mangler, diplomet er defekt.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1585, pinseaften, 29. mai. Onarheim (Tysnes, Hordaland)
Fire edsvorne menn i Opdaø skiprede (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans
Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et markeskifte
mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes.
Papir, 4 påtrykte segl.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift vedlagt.
Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1585, 16. september. Vossevangen (Voss, Hordaland)
Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik
Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så
etter sin bror som druknet, og til sist etter en søster som døde barnløs på Nestås. Eriks
arvegods oppregnes.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Gave fra stiftamntmann W.F.K. Christie.
Dokid:
UBB Diplom
1585, 19. oktober. (Ytre-Eide, Stryn, Sogn og Fjordane)
Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, jacob
Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og 10 edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte
etter Anders Torgilssøn på Ytre Eide – mellom enken Anna Oluffsdatter på den ene side og
sønnen Anders Anderssøn samt hans halvsøske på den annen side. De får hva han har gitt dem
i gårdene Robjørgene i Innvik, Meland, Ytre Eide og Kirkeeide. Enken har blant annet fått 1
½ laup i Brynnestad i Olden.
Papir. Siste del mangler, brevet er muligens kopi.
Utrykt.
UBB Diplom
Ca. 1586 (Ytre-Eide, Stryn, Sogn og Fjordane)
Klagebrev fra Anders andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes
for å ha dratt inn i huset ”frammede selle oc løpere”, som dels ”laag i hiorri oc bolri” med
hennes søster Ragnhild, ”som var en allmennig horre”, dels bestjal hans gamle far, dels ble
mottatt av stemoren ”icke saa erligtt oc redelig som det sig burde”.
Papir, et dobbeltark; begynner og slutter defekt (resten av brevet er ikke bevart).
Skrevet med samme hånd og antakelig på samme tisd som ættebolken fra ca. 1585 (?), og
skiftebrevet av 19. oktober 1585; sannsynligvis etter dette skiftebrevet (jfr. Jakob Aaland:
Gards- og ættesoga, Stryn, s. 119-120). Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?).
Utrykt (1966)
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1586 (Ytre-Eide, Stryn, Sogn og Fjordane)
Anders Andersson Ytre-Eide skriver til ”erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt
borgermester raadt och mennige laugrettismendt” om to halve laupsleier, en av dem i
Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster (”frijilledother”) Karen påstår hun har kjøpt av en
mann ved navn Ellingh ”i ganndall paa brennden” (Kandal i Breim?). Anders påstår derimot
at hans far kjøpte gårdparten av Ellings foreldre ”mierre ennd femthiæ aar forledenn sidenn
som ett odals kiøbe breff der om formelder daterit Anno 36”.
Slutten av brevet, med tid- og stedfesting, er ikke bevart.
Fra Ytre-Eide (gave ved Jakob Aaland?).
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 28. april. Bergen
Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til
Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på
strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig grunnleie og avgift på en gammel
daler og 1 ½ danske mark.
Pergament, seglet vedhenger.
Utrykt.
Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 20. mai *. Finnås? (Hordaland)
Anders Knudsen på hordaland, lensmann i Føn siprede, og 11 lagrettemenn i Sunnhordaland
går opp et markeskifte mellom gårdene berøy og Sele i Finnås herred.
Pergament, av 12 segl er det bare levninger av 4 tilbake.
Utrykt.
Diplomet er defekt, det har store huller og noe utvisket skrift.
* Skrevet på pinselørdag som etter kalenderen skulle være den 21. mai.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 6. juni. Bergen
Borgermestre og råd i Bergen selger og skjøter til Joachim Kruse, skomaker og boirger
samme sted, en an byens grunner i Domkirkens sogn på nordre side av Skomakerstredet, nest
oppptil Jesper Auentrads grunn og kålhage. Grunnleien er årlig 4 danske mark.
Pergament, halvdelen av seglet vedhenger.
Første del av diplomet trykt i Norske Magasin, II. s. 110, nr. 20.
Diplomet har vært benyttet i Riksarkivet i 1872.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 9. juni. Åse (Vik, Sogn og Fjordane)
Lagmann Bodolf Laurenssøn og lagrettemann Østen Pederssøn i Vik skiprede god for at Mari
Eilifsdatter har solgt en jordpart i Åse, Ane fjord i Vik til Anders Gudmundssøn.
For dette betalte han 10 gode daler, en tønne korn, to pund smør og en pengesum i
skjøteningsøre.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1586, 20. oktober. Vatne? (Møre og Romsdal)
Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skiprede kunngjør, at de på befaling av Jon Pierssøn, fogd
på Sunnmøre, gikk makregang mellom to jorder, Os og Ulvestad, den ene jord tilhører Giske
gods (Borgund herred), den andre tilhører presten og kirken. Da Giskes ombudsmann ikke var
tilstede, kunne de ikke avsi noen full dom.
Papir, levninger av 6 påtrykte segl.
Utrykt.
UBB Diplom
1586, 13. november. Kvinnherrad (Hordaland)
Byre Erikssøn på Fausk gir Iver Jonssøn på Kambestad i Hardanger fullmakt til å kreve inn og
også søke rettergang om en laups leie i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger.
Papir, 1 segl påtrykt.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1587, 2. juli. Måndalen kirke (Voll, Møre og Romsdal)
Tre lagrettemenn i Grytten prestegjeld i Romsdal kunngjør, at Ingebritt Oluffssøn på
Neteland, Kvinnherad i Bergenhus spurte dem i almuens påhør om de noensinne hadde hørt
Harill Karlssøn og Halsein Oluffssøn i Romsdal fremkomme med beskyldninger mot ham.
Papir. 5 påtrykte segl, diplomet er defekt.
Utrykt.
Gave fra Arnoldus Koren.
Dokid:
UBB Diplom
1587, 30. juli. Gloppen (Sogn og Fjordane)
Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skiprede kunngjør at ”Aar
epther Gudtz byrdtt 587, thenn 30. Julij” har Olaf Håkonssons brorsønner, ”unge Olaf
Håkonsson” og Svend Jonsson, med klage over kjøpet, og får ekstra betaling av Jon
Simonssons sønn (?) Siuordt Jonsson.
Etter original på pergament. Med alle 6 segl bevart, samt vidisse av 28. juni. 1595.
Utstedt av Bergens lagmann Poul Helgesen og festet til originalen med hans segl. Likevel kan
ikkke brevet være korrekt: de to ting som fortelles, kan ikke ha foregått samtidig
Se brev fra dosent Hallvard Magerøy, Oslo, av 9. januar 1967 (vedlagt), om dateringen av
dette brevet og enkelte andre som henger sammen med det.
Dokid:
UBB Diplom
1587, 12. september. Bergen
Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og
forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn,
Bergens og Gulatings lagmann, en av St. hanskirkens grunner som ligger nest opp til Berendt
Pherøysis (Færø) hage ved Lungegårdsvannet ved (?) Bergen. Grunnleien er en halv dansk
mark.
Pergament. Seglene mangler, diplomet er noe beskåret på venstre side.
Det er kjøpt i februar 1936 for 40 kr, hos Asbjørn Sørfonden, Skien.
Utrykt.
Avskrift ved Augun Østtveit vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
(15)88, uten dato. Stryn? (Sogn og Fjordane)
Fire lagrettemenn i Stryn skiprede kunngjør, at Niels Oloffssøn og hans hustru har solgt til
Anders Anderssøn 9 marks leie i Indre Maursæter i Stryn kirkesogn og fått betaling for dette.
Papir, merker etter 4 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 26. mai. Kirkegården (Strandebarm, Hordaland)
Kopi.
Anders Pedersøn på Øyerham, lensmann i Strandebarm skiprede, samt tre andre lagrettemenn
var til stede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill Halvorsens enke, avga
et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i øvshus i Varaldsøy kirkesogn arvelig var tilfalt
Oluff Ellingsøn på nevnte Øvsthus.
Xeroxikopi av original tilhørende (1969) lærer Sjurd Røyrvik, Norheimsund.
Maskinskrevet avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 18. juni. Bergen
Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18.
juni 1588 Pould Amundssøn på Berge i øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt
Byrre Erikssøn og hans hustru Brigitta Jonsdatter halvparten av jorden, som er en laups leie, i
gården Isberg i Odda sogn i Hardanger som var tilfalt dem ved idel. Dette blir bevist, og Pouel
Amundssøn blir fradømt jorden igjen med all landskyld og rettigheter som han til denne dag
har fått.
Papir, 10 påtrykte segl og merker etter 2 til.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 4. august. Langvin Prestegård (Innvik, Sogn og Fjordane)
Søffren Anderssøn, hospitalsombudsmann i Bergen, kunngjør, at han på spetalens og de
fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn
som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. Grunnen ligger i åsen innenfor Stauribø.
For dette skal han forplikte seg til årlig og i god tid å gi til ham eler hospitalets fullmektige et
halvt pund smør.
Pair, 1 segl påtrykt.
Diplomet kommer fra Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 20. august. Bergen
Gullsmedene i Bergen klager til høvedsmannen på Bergenhus Niels Bild, samt lagmann,
borgermestere og råd i Bergen, over at fremmede gullsmeder trenger seg inn i Bergen og tar
levebrødet fra dem. Brevet underskrevet av tolv menn.
Papir, overført fra Gullsmedlaugets arkiv (Ms 167/ 59 b).
Utrykt.
Jfr. Niels Bilds privilegiebrev (svar på klagemålet) av 28. august 1588, trykt ved Reidar
Guddal i ”Gullsmedlauget i Bergen” (Bergens historiske forening: Skrifte 45, 1939), s. 30-32.
Avskrift av brevet er vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1588, 26. oktober. Gravdal (Varaldsøy, Hordaland)
Knut Isakssøn på Gravdal bevitner at Niels Lauritssøn, konges fogd i Sunnhordaland for en
tid siden, lot hugge ned en merkeeik på grensen mellom Grønevik og Havnerås skjønt han ble
advart mot dette. Dessuten bevitner Asslack Olluffssøn på haukås, at det på samme sted sto en
annen eik.
Papir, 3 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Gave fra P. Hamneraas.
Diplomet har vært benyttet i Riksakrivet.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 17. februar. Davik (Sogn og Fjordane)
Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skiprede, og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at
de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn
Realf Anderssøn på Midgjeld i Davik sogn en tredjepart av Vevik i Eid sogn for 20 gamle
daler og 3 danske mark, hvilket straks ble betalt.
Pergament, 3 av 6 segl vedhenger.
Diplomet har noe utvisket skrift.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 8. mars. Flesberg (Buskerud)
Numedals lagrett, forsamlet på Flesberg skrivestue, kunngjør sammen med Poul Skriver, fogd
i Numedal, og andre gode menn, at Jon Torgerssøn på Kårtvet i Øvre Eiker tiltalte Jens
Vamre og Kjøstel Tråens arvinger i Rollag for ei ku som han hadde betalt for. Retten finner at
Kjøstels arvinger og Jens skal betale Jon ei ku.
Avskrift ved Johs. Sundvor 1924.
Utrykt.
Original på papir tilhører kaptein og fiskeriinspektør Simonæs.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 30. september. Bergen
Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Anders
Jenssøn, borger i Bergen, en av kronens grunner, som ligger nordenfor slottet, kalt Lille
Sandvik, og som har en lende og bredde på 118 alen. Grunnleien er to bergergylden eller 24
danske skilling.
Pergament, seglet mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 30. september. Bergen
Poueldt Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, Peder Jacobssøn, lagmann for Færøyane,
samt borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen vitterliggjør, at de avsier dom i en
arvesak mellom Ingebrett Lauritssøn og Thorkildd Anderssøn, borger i Trondhjem, om gården
Hjelle i Eid prestegjeld i Nordfjord, hvor Ingebrett bodde og som var hans rette odel og
eiendom.
Utrykt.
Benyttet i Riksakrivet i 1872.
Dokid:
UBB Diplom
1589, 31. oktober. Gloppen (Sogn og Fjordane)
Oluff Jørgenssøn på Raudi i Loen og Gunder på Føleidet vitterliggjør med broren Stephen i
Ommedalens, hustruers og barns samtykke, at de selger og skjøter til Arne Iverssøn på Agjeld
i Olden halvfemte marks leie i samme Agjeld for 9 daler i gode penger og en halv daler i
skjøtningsøre. Fire menn undertegner til vitterlighet. Samtidig er det vitterliggjort at Arne har
arvet 16 mark leie i Agjeld etter sine foreldre.
Pergamen, 4 av 6 vokssegl vedhenger.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
159*, 31. desember. Bø og Nesdal (Stryn, Sogn og Fjordane)
Endelig overenskomst mellom Anders, rasmus og Oluff Knudssønner på Ulvestad i Vatne
kirkesogn på Sunnmøre og deres morbror Sjur Mognssøns etterkommere om noen jordparter i
gårdene Bø og Indre og Ytre Nesdal i Loen som var Knud Olssøns hustru Birgitte
Mognsdatters gods og som han 1546 solgte til Sjur Mognssøn.
Pergament, seglene mngler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 1. juni. Lote (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Lensmann Kristen på Rygg og fem lagrettemenn i Gjemmestad skiprede vitterliggjør, at
Omund Oloffssøn på Lote har solgt til Antonius Klemendssøn hver rodobolsrett som han
hadde i åland i Innvik. Omunds bror Steffen og hans svoger Las, som bodde på Åland, hadde
begge tilbudt ham et sølvbelte for den rodobolsrett. Antonius tilfrelste Las halvparten i Åland
inntil Antonius eller hans barn trener den.
Papir, merker etter 6 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 26. august. Estil (Sørli, Nord Trøndelag)
Mats Bjørnssøn, Iver Jonssøn og Mikkel Hognessøn kunngjør et skifte mellom brødrene Jon
og Ingebrigt Arvidssøn om gården Estil som de arvet etter sin far Arvid Jonssøn.
Pergament, segl mangler.
Utrykt.
Avskrift samt brev 3/1-1885 fra Riksarkivet vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 19. oktober. Bergen
Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård,
høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper.
Leien er halvannen danske mark som skal betales til fattigforstanderen i det nye hus med
Domkirken.
Pergament. Bergens våpensegl henger ved (et velbevart, feilfritt eksemplar).
Diplomet er heftet sammen med to seinere kjøter, av 18. desember 1738 og 14. februar 1746,
og et gjeldssøksmpl fra 29. juni 1774, endelig avgjort 9. september 1782. på baksiden av
heftet notert: ”Henrich Jochumsens Huuse Brever”.
Vedlagt et brev fra Oluf Kolsrud til Haakon Shetelig av 4. juni 1918, om segl og signeter i
Bergens Museum.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1590, 23. november. Nes (Varaldsøy, Hordaland)
Lensmann og seks lagrettemenn samt to menn på Tveit i Strandebarm prestegjeld
vitterliggjør, at de 23. november 1590 var anmodet av alle jordeiere på Nes, samt på befaling
av Mads Jørgensen, om å foreta et skog- og markebytte mellom Nes og Teigland
(Strandebarm herre). Jordeierne fremkom med prov og vitnesbyrd som viste at en rettelig
beslutning var tatt 10. desember 1570. da Mads Jørgensen og hans menn ikke var tilstede og
hørte på dette, ble avgjørelsen fra den tid tatt til følge.
Papir, 7 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Benyttet i Riksarkivet.
Dokid:
UBB Diplom
1591? (etter 1578). Bergen?
Anders på Ytre Eide i Stryn i Nordfjord avgir i et brev til lagmann, borgermestere, rådmenn
og lagrettemenn i Bergen forklaring på hvordan hans far Anders Torgilssøn tilkom ved et
kjøpsbrev i 1552 et punds leie i Ytre Eide som de har eiet umakesløst i 38 år, som nå Åmund
på Brynnestad i Olden gjør Anders stridig. Han gir også opplysninger om hvordan gården har
vandret i slektens eie i det 16. århundre.
Brev (på papir) fra gården Ytre Eide, antagelig skrevet i Bergen.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1591, datoen er revet bort. Tysrad (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Lensmann Kristen Christenssøn på Rygg og elleve? lagrettemenn i Gjemmestad skiprede
vitterliggjør, at Las på Hauge kom til dem på vårtinget på Tystad i 1591, og stevnet Anders på
Ytre-Eide i Stryn for noen penger han hadde til gode for en jord ved navn Brynnestad i Olden,
og som Anders måtte betale til ham ifølge et domsbrev hans far Anders Torgilssøn hadde fra
Oslo. Dom ble avsagt.
Papir, merker etter 12 påtrykte segl.
Brevet er meget defekt.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1591, 3. februar. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skiprede i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra
samme skiprede vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og
stevnet Anders Anderssøn på Ytre Eide for (?) laups leie i Haldkjells jord i samme gård, som
Otter med sine sameiere mente tilkom dem å innløse ifølge en dom i Bergen i 1577 mellom
Christoffer Fønbo, Otters stefar, og Anders Torgilssøn, far til Anders.
Papir, merker etter 12 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1591, 25. mai (Vatne, Møre og Romsdal)
Avskrift av markegangsbrev.
Syv lagrettemenn nord på Sunnmøre kunngjør, at de, oppnevnt av fogden, går makregang
mellom gårdene Tenfjord i Vatne i Støvset i Skodje. Tenfjord skal ha stranden nedenfor
gården like til Giske gods.
Avskrift. Utstedt på stemplet papir, 21. juni 1778 på sommertinget på gården Gamle i Grytten
skiprede i Borgund.
Utstedt av sorenskriveren på Sunnmøre, Johan Lausen Bull, etter begjæring av oppsitterne på
Tenfjord. Lest på sommertingen 23. juni 1778.
Utrykt (1967)
Dokid:
UBB Diplom
1591, 14. august. Bergenhus
Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord
og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstekommende
korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt Anders for overfall på hans far og Hans for noe
jordegods som han med urette forholder. Nederst på brevet står det skrevet, at 16. september
1591 ble saken til Hans tatt opp til forlik eller til doms såfremt han ikke vil bøte med
stevnefall og kosthold (?).
Papir. Levninger av 1 påtrykt segl, en del av brevets venstre side er revet bort.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1591, 15. august. Kirkegården (Innvik, Sogn og Fjordane)
Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skiprede vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre Eide i
stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i fem
ledd, fra Salomon Klemidtssøn inntil ham selv.
Avskrift, dat. 12. desember 1608, på papir, bevitnet av lensskriver Trogels Jenssøn i
Nordfjord og tre andre lagrettemenn.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 23. juni. Bergen
Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, undersøker sammen med Peder Thott en
sak mellom Siri Gandssdatter (på Stien, Alvesund i Nordhordaland) og fru ElseTrondsdatter
til Gjersvik på Tysnes angående noen løsningspenger for en anpart i gården Ersvær i Opdal
(Ugggdal) på Tysnes. Saken blir hjemsatt til tinget i Opdal.
Papir, 1 segl påtrykt.
Bakpå står skrevet at brevet er fremlagt på odals høstting. 1. november 1592, men da fru Else
ikke var tilstede, ble brevet igjen fremlagt på tinget 15. mars 1593. Her ble saken avgjort.
Se diplom av 15. mars 1593.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 24. juni. Bergen
Lauris Hanssøn, borgermester i Bergen, rådmann Niels Bjørnssøn og fem borgere i Bergen
vitterliggjør, at de overvar et forlik mellom to brødresønner, Jens Samsonssøn og Samson
Nielssøn, om en arv etter deres godfar Jens Anderssøn. Samson Nielssøn overlater til Jens
Samsonssøn to laups leie og odelsbrevet i gården Tandlå i Gaupne, Luster herred i Sogn, som
han hadde arvet etter sin far Niels Jenssøn.
Avskrevet 26.8.1932 etter Riksarkivets avskrift.
Originalen tilhører De Heibergske Samlinger.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 13. september. Prestegården (Manger, Hordaland)
Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skiprede kunngjør, ar de på befaling av Peder
Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvighet har gått markegang mellom prestegården
Nedre manger, hvor nå sognepresten i manger Hans Halvorssøn bor, og Øvre manger, som
eies av flere bønder og jordeiere. Begge parter ble vel forlikt med ufallet.
Avskrift (på papir) av markegangsbrev mellom Øvre og nedre Manger.
”Forevist i Retten den 25de Februar 1890. J.E. Fleischer, kst.”
Utrykt.
Gave fra sogneprest Wolff.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 27. september. Rand (Innvik, Sogn og Fjordane)
Avskrift av et skriftrbrev.
Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre brødre foretar et jordskifte mellom
brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdene Rand og Hammer i
Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skiprede i Nordfjord.
Avskrift.
Ved lærer Jacob Aaland, Bergen, etter originalen på pergament som finnes på Ytre Hammer,
Utvik i Nordfjord.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1592, 27. september. Rand (Innvik, Sogn og Fjordane)
Morten Thorbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Olufssøn på
Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen
eier en tredjepart i Rand og halvparten i Hammer, om å foreta et jordskifte mellom dem.
Jacob gjør krav på Tvinnereim som han før er blitt tilkjent. Peder, som vil ha fred, samtykker
med ham om å overta Rand, så Jacob kan flytte til Tvinnereim.
Pergament. 5 merker, men segl mangler. Skirften noe utvisket.
Utrykt.
Riksarkivets avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1593 (mellom 1589 og 1596) Stryn? (Sogn og Fjordane)
Anders Anderssøn skriver i et brev til slottsherre Pedere Thott, lagmann, borgermester, råd og
lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et
odelsbrev han vil ha på to jorder, Ytre Eide og Strauri. I et annet brev fremfører Anders en
rekke klagemål mot Jens.
2 brev på papir.
I første brev mangler siste del, i et annet brev er midtpartiet bevart mens begynnelsen og siste
del mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 2. februar. Bergenhus
Peder Thott Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jon Mændt, borger i Bergen,
en nøstegrunn innenfor Nordnes nest opptil Knud Clausens nøst. Grunnleien er årlig 24
danske skikking.
Pergament, Thotts våpensegl henger ved.
På baksiden: Grunnebrev på nøstet og de 3 sjøboder nedenfor Raffne kruit (Ravnekrogen).
Den årlige grunnleie er en riks ort.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 13. februar. Bergenhus
Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann, til Bergenhusn,
Bygsler og utleier til Anders Evertssøn, borger i Bergen, en nøstegrunn innenfor Nordnes
mellom Adrian Olssøns og Knud Claussøns nøst. Grunnleien er årlig to danske mark.
Pergament, Thotts våpensegl henger ved.
Kjøpt av kunsthandler H. H. Halvorsen, Oslo i august 1930 for 50 kr.
Utrykt.
Kopi etter Riksarkivets avskrift fra 1930 vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 15. februar. Innvik (Sogn og Fjordane)
Helga Håkonsdatter, enke etter Anders Davidssøn på Nes. Vitterliggjør, at hennes bror
Klemett Håkonssøn sammen med sine søsken for tredje gang ble forlikt om en kjøpekontrakt
med Jacob og Oluff Laurentssønner om gårdene Roseter og Øistad i Innvik prestegjeld, Stryn
skiprede i Nordfjord, som Helgas farfar Oluff Klemetssøn i 1537 solgte til Laurents Jonssøn
på Roseter.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 15. februar. Stryn (Sogn og Fjordane)
Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skiprede, og 1elleve lagrettemenn fra
samme sted vitterliggjør, at Jon Johannessøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rnd i Utvik
sogn i Nordfjord kom til dem på Stryn skipredes ting og ville ha en erklæring om at gården
Skrede alltid hadde vært deres foreldres odels- og arvegods, hvilket de også fikk.
Pergament, 9 av 12 vokssegl henger ved.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 15. mars. (Opdal) Uggdal (Tysnes, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Opdal skiprede vitterliggjør, at Siri Gangsdatter på Stien, Alvesund i
Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld
Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt i gården Ersvær på Tysnes som Siri hadde solgt
til henne. Fru Elses mann, Anders Mougt på hovland, fremla da et forliksbrev av 10. juni
1586 som blant annet var blitt forelagt Axel Gyldenstjerne, Norges riksstatholder, da han var i
Bergen. Lagrettemennene fant ut at dette forliksbrev skulle holdes ved makt.
Papir, levninger og spor etter 6 påtrykte segl.
Se diplom av 23. juni 1592.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 6. mai. Breim? (Sogn og Fjordane)
Del av et skriftebrev?
Papir. Merker etter 10 segl, halvparten av brevet er revet bort.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 16. juni. Tysnes? (Hordaland)
Syv lagrettemenn i Opdal og Våge skiprede vitterliggjør, at de etter oppfordring av Adellus
Krukow til Gjersvik på Tysnes og Jacob Lauritssøn på Årbakke, Onarheim sogn på Tysnes
går markgang mellom gårdene Håeim i Opdal sogn, som Adellus Krukow eiet, og Årbakke.
Papir, 6 påtrykte segl.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift vedlagt.
Benyttet i Riksarkivet 1878.
Dokid:
UBB Diplom
(1593, 29. juli) Bergen
Poueld Helliessøn, Bergens og Gultings lagmann, hilser… jetmund på Lindvik i Stryn…?
Papir, havparten av brevet er revet bort.
Bak på brevet står skrevet at denne stevning er lest for Knud i Leffdall 29. juli 1593, og på
Bergens Rådhus 9. oktober 1593.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 9. oktober. Bergen
Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, vitterliggjør, at da Jon Amundssøn på Re i
Breim og Oluff på ytre Eide samt Jedmund på Lindvik i Innvik prestegjeld kom til ham
angående en halv (?) laups leie i gården Ytre Eide, mente han at denne saken først måtte opp
til doms på deres hjemmeting. Hvis ikke partene godtok denne dommen, stevnet han dem til å
møte på sommertinget i Bergen.
Papir. 1 segl påtrykt, brevet er limt på baksiden av et skriveboksblad for Bent Larsen.
Ytreeide, den 31. januar 1867.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1593, 15. oktober. Stryn (Sogn og Fjordane)
Jacob Anderssøn på Steinsåker selger sin hustrus odel i gården Øistad i Stryn skiprede og
Innvik kirkesogn i Nordfjord, til hennes bror Oluff Laurentssøn på Øistad, for 15 riksdaler.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
(1594, 27. juni.) Bergen?
Anders Anderssøn (på Ytre-Eide) klager i et brev til peder Thott m.fl. over at hans stemor
Anna Olsdatter jhar solgt sitt setebol i gården Brynnestad i Olden, som hun hadde fått av hans
far Anders Torgilssøn, og som etter hennes tid skulle gå tilbake til hans arvinger. Han klager
også over at hans stemor etter farens død ikke vil fraflytte den gård (Ytre-Eide?) hans far
brukte. Dette fører til stadig strid mellom Anders og hans stemor og mellom hans kvinne og
stemorens mann.
Papir, 1 dobbeltark.
Under brevet står skrevet, at dette brev ble lest på Bergen Rådhus 27. juni. 1594.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1594, 22. oktober. Sævold (Strandvik, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Strandvik skiprede vitterliggjør, at Jon Tordssøn på Borgen i Os skiprede
har solgt sin lodd og part i ødegården Kiegedal til Oluff og Svend Torbjørnssønner på Gjøn i
Hålandsdalen. Betalingen har han mottatt.
Pergament, alle 6 segl bevart.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1595, 14. februar. Bergen
Johanne, Søfrensdatter, enke etter tidligere borgermester Nils Lauritssøn i Bergen,
vitterliggjør, at hun har solgt til skredder Baltser Madssøn to hus på Torvet. Betalingen har
hun mottatt. Grunnleien betales som fastsatt i grunnebrevene.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1595, 29. februar. Bryggesåk (Eiken, Vest Agder)
Tore Guttormssøn bytter med Nils Knudssøn sitt odelsgods, av skyld en hud, i Foss i Bjelland
kirkesogn. Til gjengjeld får han av skyld en hud i Nærebø og så meget som Nils eiet i
Stalleland og Øye i landvik kirkesogn i Nedenes len (Aust Agder). Dette var hans kvinnes
rette gods. Som mellomlegg måtte Tore gi Nils 35 daler.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1595, 7. juli. Bergen
Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og
Gulatings lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og
likeså at Bodvard og Magnus på Setre ulovelig bruker noen øyer, som før elven hadde brutt
igjennom, hadde ligget under Ytre-Eide. Poueld helliessøn anmoder derfor Laurits Skøtt, fogd
i Nordfjord, sammen med seks eller tolv oppnevnte lagrettemenn i Innvikprestegjeld om å
granske klagene, og foreta et forlik eller avsi en dom.
Papir, merker etter 1 påtrykt segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
(15)95, 21. august. Hegdal (Innvik, Sogn og Fjordane)
Avskrift av forliksbrev.
Oluff Anderssøn på Reme i Innvik prestegjeld i Nordfjord selger til sin hustrus eldste søster
Berithe Helgesdatter i Hegdal en punds leie og en marks leie i gårdene Åland i Innvik,
Hopland, Djupstein og Lotsi i Gloppen og Stadeim i Sunnylven på Sunnmøre. Dette var
arvelig tilfalt hans hustru Randi Oluffsdatter.
Avskriften ved lærer Jacob Aaland, Bergen.
Originalen, som er skrevet på pergament med 6 seglremmer uten segl, fantes i sin tid på
gården Hopland, Gloppen i Nordfjord.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1596. Nesi Kirkegård (Stryn, Sogn og Fjordane)
Anders Iverssøn, Trandal i Hjørundfjord på Sunnmøre vitterliggjør, at han eier en laups smør i
Valsnos i Opstryn, Innvik prestegjeld i Nordfjord, som han arvet etter sin far Iver Omundssøn,
og som etter et gammelt odelspergamentsbrev har vært under samme slekt i femhundre år.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 23. januar. Bergen
Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og
hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den
grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er 18 danske skilling.
Avskrift på pergament etter en eldre original, seglene mangler.
Poueld Helliessøn og Michill Jenssøn, lagmann og borgermester i Bergen, vitterliggjør, at de
har besiktiget og lest over et grunnebrev, som ord for ord er det samme som denne kopi
inneholder.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 21. februar. Sunnhordaland (Hordaland)
Avskrift av skjøte.
Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge,
Kvinnherad og Strandvik skiprede, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn
på Bjørndal, gårdene Bjørndal, Eide og Tegland i Ålandsdalen. Til vitterlighet undertegner
seks lagrettemenn fra de tre nevte skipreder.
Avskrift 1923 av Johs. Sundvor.
Originalen på pergament på Tomra Hålandsdalen.
Eides i 1923 av lærer Peder K. Mundheim.
Utrykt.
UBB Diplom
1596, 1. mai (Philippus` et Jacobus` Dag) Bergen
På vegne av Erik Rosenkrantz` enke, Heilwig Hardenberg til Arreskov, utleier hans Findsøn,
borgermester i Bergen, til Poul Gjørsner en markegrunn og halvparten av Dudalens elv
(Sandvikselven?), hvor når den stampemølle står som hører til Store Sandviksmarken. Den
årlige grunnleie er 1 ½ riksdaler.
Pergament, seglet mangler.
Utrykt.
Gave fra løytnant J. Garmann?
Dokid:
UBB Diplom
1596, 23. mai. Vatne kirkested (vatne, Møre og Romsdal)
Tolv lagrettemenn på Sunnmøre vitterliggjør, at Anders Knutssøn (på) Ulvestad kom til dem
og ville ha bevis for at Ulvestad var ryddet og pløyet av Knut Olssøn.
Papir. 12 påtrykte og 3 bumerker, skriften delvis litt utvisket og utydelig.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 13. oktober. Hjartdal (Telemark)
Oluff Levordssøn bekjentgjør, at han fikk 32 gode daler av Oluff Mosbø og Torbjørn Loner
for 4 markebol jord i Skeie, Gvamen i Hierdals (Hjartdal) sogn. Denne jorden fikk Oluff
Mosbø ved en seks manns dom i 1591. verken Oluff Levordssøn eller Stenar Torgeirssøns
arvinger kunne bevise at de hadde noen odelsrett til jorden.
Pergament, 2 av 3 opprinnelige segl henger ved.
Ingen opplysninger om hvorfra brevet er kommet.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1596, 23. oktober. Arnegård (Stavanger)
Lagmann Martin Nielssøn i Stavanger foretar et arveskifte mellom Torstein Oddssønner,
Ingjerd og Gurid Oddsdøtre på den ene side, og Gjest, Oluf og Knud Ellendssømmer, Anna
og Maretta Ellendsdøtre på den annen side. Arvegodset er gardparter i Fisketjønn og Vårvik i
Suldal, Høyland i Årdal, Vadla, Østerhus, Segedal, Ramsfjell. Asseim og Førde i Hjelmeland
og Eikeland og Hole i Høgsfjord. Brevet er skrevet ”wdj Arnegaard”.
Pergament. Hull til 5 seglremmer, men verken de eller seglene er bevart.
Diverse påskrifter på baksida, blant annet: ”Denne Bog tilhører Daniel Knudsen Silgjerd Aar
1735… – Brevet læst i dag 29de Marts 1876 af Skolelærer lars Vestreim”.
Om Arnegård i Stavanger jfr. A.W. Brøgger: Sravangers historie i middelalderen, 1915, s.
194-195, DN 2, nr. 578, DN IV, nr. 952 og 972, m.fl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1597. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)
Anders Anderssøn på Ytre-Eide beklager seg over den urett og den medfart Jens Pederssøn på
Vik har påført ham siden hans mors død i 1562.
Papir, 2 ikke likelydende konsepter av samme innhold (skrevet med samme hånd) fra gården
Ytre-Eide.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1597? 20. januar. Indre Ålvik (Kvam, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Øystese skiprede i hardanger vitterliggjør, at de var bedt av Hafftor og
Oluff Gjermundssønner om å foreta et skifte mellom dem av jordegods og eiendeler som de
har arvet etter sin far Gjermund Hafftorssøn og etter sin mor Birette Gudmundsdatter.
Pergament, alle 6 segl mangler.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1597, 14. april. Ulvik (Hordaland)
Elling Vikingssøn på indre Bleie i Ullensvang selger til Svend Rikholdssøn et pundbol, som
årlig renter en laup salt, i gården Kvåle i Ulvik for 1 sølvstaup, svarende til 9 gode daler.
Pergament, 3 segl henger ved, en ukorrekt transkribsjon og en eldre katalogseddel er vedlagt.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1597, 30. mai. Hopland (Innvik, Sogn og Fjordane)
Seks lagrettemenn i Stryn og Gjemmestad skipreder i Nordfjord vitterliggjør, at Jettmund
Simonssøn på Åland i Utvik er rudbolsmann til halvparten i samme gård, som han først
sammen med Amund Oluffssøn og deretter alene har rydder og oppbygget av ødemarken ved
hardt arbeid. Han har også skikket seg ærlig og vel blant granner og naboer.
Papir, 6 påtrykte vokssegl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1597, 5. juni. Vatne (Møre og Romsdal)
Seks menn, oppnevnt av sogneherre Claus Corneliussøn i Borgund, besiktiger Vatne kirke og
beslutter med hans samtykke, at det skal reises et passende tårn på kirken.
Papir, veninger og spor etter 8 påtrykte segl.
Dokumentet har enkelte små huller.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1598. Bergen
Anders Anderssønn på Ytre-Eide klager til ”welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her
Laugmandt, Borgemestere och Raadt” over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt
setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens Pedersen, Anna Olsdatter og
hennes mann Rasmus Jonssøn har i lang tid prøvd å hindre Anders i å få frem sin rett fram;
det samme har også ”Lasse Skytt fordom fougde udi nordfiord” gjort. Nå seinest er ”fornemne
Anne Olufsdotter kommen hiid til byenn” for ytterligere å forfølge Anders, som derfor ber
øvrigheten om hjelp.
Papir, udatert.
Et annet brev om samme sak er iflg. påskrift lest på Bergens Rådhus 27. juni 1594: se denne
dato. Det her foreliggende må være skrevet etter 1596 (Laurits kruse er høvedsmann på
Bergenhus), og noenlunde samtidig med striden mellom Anders Herredags-Dombøger V.
1897, s. 152-158).
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 11. januar. Bergen
Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og maritte
Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skiprede i
Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal i Vlland (Aurland) skiprede i Sogn, halvannen laups
leie i gården Åfet. Betalingen har han mottatt. Salget foregår på Bergens rådhus i nærvær av
Bergens lagmann og borgermester pluss to rådmenn.
Papir, merker 6 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 15. januar. Bergen
Jacop Willomssøn, borgermester og hospitalsombudsmann i Bergen, utleier til Rørik
Jacobssøn, en av hospitalens grunner, utleier til Rørik Jacobssøn, en av hospitalens grunner,
som tidligere har ligget under Selje kloster i Nordfjord, og som Rørik for 14 år siden inntil
forleden har fått leie av den tidligere ombudsmann Mester Thommes. Grunnen ligger tett ved
Gåsegrunnen, hvor Rørik nå bor, og som han leier av Kapitlet. Grunnleien er 3 danske mark.
Pergament, seglet mangler.
Utrykt.
På baksiden står skrevet at brevet er innlagt 11. mars 1718 på åstedet i madam Boel Gaarmans
hus.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 23. april. Vatne (Møre og Romsdal)
Oluff Knudsøn i Kjellviken (Saltkjelvik i Skodje) selger til sin bror Anders Knudssøn på
Ulvestad i Vatne sogn, sin rydningsgrunn, som han har arvey etter sin far Knut Olssøn. Seks
menn stadfester brevet.
Papir. Oluff Knudssøns bumerke, pluss levninger og spor av 6 påtrykte segl.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 24. april (mandag nest etter påskeuken) Støplestu (Bygland, Aust Agder)
Oluff Tordssøn på Støplestu i Åraksbø i Bygland selger med sine sønner Orm og Knut til Neri
Gunsteinssøn på Heistein, ødegården Trelltvedt som ligger straks østenfor Gakkestad i
Sandnes sogn. For dette får de 40 daler. Landsskriver Thomas Nielssøn, lensmann Knut
Ormssøn og Anders Sordal besegler brevet.
Pergament. Segl mangler, men 3 bumerker påtegnet.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 19. juni. Øystese (Kvam, Hordaland)
Avskrift av markeskiftebrev.
Markeskifte mellom gården Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i
Hardanger len, på den ene siden og gården Øystese, som tilhører Adelatz til... og hennes
medeiere, på den annen side. Dessuten markeskifte mellom Tjosås, Ole Bildes gård, og Øvre
og Nedre Vik.
Kopi etter original. Fra Johs. Sundvor, avskrevet av O. Olafsen.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 12. september. Raundal (Lårdal, Telemark)
Bjørn Oluffssøn i Lårdal prestegjeld selger med samtykke av sin hustru og hennes
tvillingsøster, som er Aslaug og Ester Vetlesdøtre, en markesbol i Homme i Valle prestegjeld
i Setesdal til Aslak Torkillssøn i Kviteseid prestegjeld. Sorenskriver Hans Olssøn og to
lagrettemenn besegler brevet.
Pergament, alle 4 segl mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1598, 9. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)
Helge Olssøn på Vestreim i Ulvik selger to av sine odelsjordparter, den ene på Vik og den
andre på Kopren i Jondal, til Halvard på Digranes, Sebjørn på Grov, Rasmus på Økeland og
Anders i Huglen. Han mottar i betaling 20 gode gamle daler og en daler i skjøtningsøre.
Pergament. 10 segl henger ved, 2 mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 5. mars. Ullensvang (Hordaland)
Halden Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre
i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar,
Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til gården Isberg. Dette kunne de ikke gi, men de kunne
bevitne at Jon og hans far i lange tider har vært i besittelse av ovennevnte gård.
Papir, 3 påtrykte segl og 2 bumerker.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 11. mai. Bergen
Johan Melck og Lykke Kipper, kirkeværgere til Korskirken, utleier til Herman Brøgman en av
Korskirkens ødegrunner i Vågsbunnen. Leien er halvtredje danske mark.
Pergament, rester av 1 segl henger ved.
Diplomet omhandler 17. rode nr. 29, der hvor Hotel Nordstjernen engang lå. Se diplom:
Bergen, år 1609, 1. april.
Utrykt.
Gave fra antikvar Nicolaysen.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 10. juni. Unterngriesheim (Würtemberg I Syd-Tyskland)
Avskrift av brev.
Johan Henrich av Rodenstein stadfester et nativitetsbevis for Laurentzius Rytter, som
innbyggere og dommere i Unterngesheim har utstedt.
Pergament, sglet mangler.
Brevet er muligens kommet til Bergen med en tysk familie.
Utrykt.
Gave fra cancellerirådinne H.M. Christie.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 22. juli. Vikøy kirke (Kvam, Hordaland)
Seks lagrettemenn i Øystese skiprede kunngjør, at etter gudstjenesten Vikøy kirke 22. juli
1599, ble spørsmålet om Jacob Oluffssøn på Kaldestads krav på morsarv avgjort… Jacob får
til sammen ved arv og kjøp en halv laup i gården meland i Ullensvang sogn og skiprede og 3
mark i øvre Aksnes i Vikøy kirkesogn.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 27. juli. Tysnes (Hordaland)
Åtte svorne menn i Våge og Opdal skiprede, oppnevnt av den kongelige befalingsmann i
Sogn, Palle Friis til Lundegård, kunngjør, at de etter oppfordring av Adelus (Kruckow) til
Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon Haar til Gjersvik, skulle gå markegang og skifte mellom
gårdene Håeim og Dale på Tysnes. Partene kom frem til et forlik.
Papir, 8 påtrykte segl.
Utrykt.
N.A. Dahls avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 3. oktober. Valland (Kvam, Hordaland)
Tre lagrettemenn i Øystese skiprede kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff
Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland,
om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits hadde kjøpt av deres
felles frende Joham på Horven, mens Laurits hadde ment at han allerede hadde innløst sitt
gods i Valland.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Gave fra sogneprest Røtting.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 16. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)
Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på
Børve, lensmann i Øystese skiprede, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordksifte
mellom nærskyldsfrende, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob beholder Mykletun,
som årlig skylder et pund smør og et bukkeskinn, og Sivord beholder Rykken som årlig
skylder et pund og 6 mark smør, en halv laup og et fåreskinn.
Pergament. 1 segl og rester av et annet segl henger ved, et hjørne av diplomet er revet bort.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 23. oktober. Naustdal (Sogn og Fjordane)
Gunder i Naustdal, lensmann i Førde, selger til Oluff på Apaldseter (i Vevring), 9 marks leie i
gården Indre-Åse i Bygstad sogn i Dale skiprede. For dette mottar han 4 ½ gamle daler og 3
mark i skjøtningsør.
Pergament, seglene mangler.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1599, 3. november. Russenes (Vevring, Sogn og Fjordane)
Tre lagrettemenn i Brandsøy skiprede i Sunnfjord vitterliggjør, at Oluff på Apaldseter (i
Vevring) kjøper noe gods i gården Indre-Åse, Bygstad i dale skiprede av sine søstre, som er
Birgitte på Stavang, Maritte på Laukeland, Eli på Soleim, Maritte i Gjelsvik, Sidsel i Ålen og
Gjertrud på Apaldseter.
Pergament, rester av 3 segl.
Utrykt.
Avskrift vedlagt.
Dokid:
UBB Diplom
16xx (?), 8. oktober. Tjul (Sjernarøy, Rogaland)
Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til KnudOluffsenn på
Lillesund (i Skåne?) sin odelspart ”wdj Berie i Føye Schebredt och Sundhordlehenn” (berge
på Bømlo?). salget bevitnes av fire (fem?) menn fra Sørhaug, Gard og Vistad (i Skåne).
Brevet er skrevet ”paa Thiull i Stiernerøenn thennd 8. octob. Anno…” (avrevet).
Pergament. 5 seglremmer og et segl bevart, nederste hlyre hjøne er derfekt (avrevet)
Om ”Føyen skiprede” jfr. Norske Regnskaper og Jordebøger fra det 16. Aarhundrede II, s.
626 og Norske Gaardnavne 11, 3. 144 (Føyden på Stord).
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1609, 3. november. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)
Sorenskriver i Nordfjord Trogels Jenssøn og tre lagrettemenn: Jon Sjurdsen og Jon
Clemmitsen på Bø og Clemitt på Kircheid, bevitner en avskrift av et domsbrev, datert Bergen
20. juni 1575 (se denne dato) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. I brevet fra 1575 var
avskrevet et eldre domsbrev av 20. juni 1542 (se også denne dato).
”Att dette er en rigtigh Copie aff en wellforseglitt Papirs Skreffuith Dom, bekiender wy
effterschrne... med woris Signetter her under thrøgt. Actum Thoningh Thingstoffue thenn 3.
Novemb. Aar 1609”.
Papiravskrift, utført av Jacob Aaland (omrking 1920)?
Skinnbrevet fra 1609 var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Innvik.
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
Ca. 1625? Bergen
Christen Madsen, ”Skreder Borger och boendis paa Stranden her i Bergen” kunngjør at han
med sin hustrus samtykke her solgt tiil rådmann Jens Jensen Skiffue sin grunn ”wedt brøggis
portten wdi høstru magdalenis gaard... lige ned for Jens Jensen Knippingh”. Salget bevitnes
av ”Job Jacobsenn och Thommis Thommesenn Raadmendt hersammenstedtz”, og selgeren
ber om ”att dette midt udgiffne kiøebreff wdi byenns skødebogh maa bliffue fortegned och
indførtt. Datum Bergen den…”
(Slutter umotivert; det kan ikke sees at teksten er defekt.)
Pergament. Tre seglremmer, men ingen segl bevart.
Til datering: jfr. at de tre omtalte rådmenn har fungert samtidig og underskrevet brev av 25.
mars 1626 (A.M. Wiesener, Bergens historiske forening 43, s. 52-53).
Utrykt.
Dokid:
UBB Diplom
1738, 18. desember. Bergen
Søren Jørgensen selger og skjøter til sin svoger Jocim Hindrichsen sitt hus med grunn og
tilhørende haugegrunn ved Schive.
Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590.
Dokid:
UBB Diplom
1746, 14. februar. Bergen
Ane, sl. Jochim Hindrichsens, selger og overtar til sin sønn Hindrich Joachimsen sitt hus med
underliggende grunn og hageplass ved Skiven.
Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590.
Dokid:
UBB Diplom
1774, 29. juni. Bergen
Gjeldssøksmål fra Petter Schneider mot Henrich Jochumsen. Endelig avgjort 9. september
1782.
Er sammenheftet med diplom: Bergen, 19. oktober 1590.
Dokid:
.

similar documents