Kornøkonomi - Norsk Landbruksrådgiving Nord

Report
KORNØKONOMI
Ingrid Gauslaa, NLR-NT
Nettverksmøte 11feb
Rådgivning på korn i NLR-NT
• Tradisjonell veiledning: sortsvalg, gjødsling, plantevern,
– Konvensjonell og økologisk rådgivning
– Forsøksvirksomhet, kurs/møter, åkervandringer
– E-meldinger, web
• Mekanisering: maskiner, korntørke, funksjonstesting av
åkersprøyter
• Økonomi: investeringskalkyler, driftsregnskap
• Norsk landbruksrådgivning eneste uavhengige
veiledningsaktør på korn
• Ansatte som jobber med korn:
– Ingrid Gauslaa, Jon Olav Forbord, Jørn Brønstad,(Anders Mona), Elin Sikkeland (øko)
– Bård Næss, Dagunn O Moum (økonomi)
Dekningsbidrag bygg
Inntekt
440kg a 2,01
884
Avling utgjør 67 % av inntekta
339
VK utgjør ca 52% av tot kostnad
Sum maskin
315
Utgjør ca 48% av tot kostnad
Sum kostnader
654
DB uten tilskudd
230
Utgifter
Såkorn
30kr
Gjødsling + kalk
156kr
Plantevern
60 kr
Div variable kostn
93
Sum VK
Pløying, tromling
105
Såing
70
Tresking
140
Tilskudd
DB m tilskudd
427
1000 da for å få 230 000 kr i inntekt
Utgjør 65% av DB
657
350 da for å få 230 000 kr i inntekt
NILF s driftsgranskning, lavgruppe-høygruppe
Lavgruppe
Høygruppe
Areal
294
429
Avling fem
392
494
korninntekt
682
1033
Tilskudd ++
435
521
1117
1555
Gjødsel og kalk
152
123
Såkorn
85
76
Plantevern
42
44
Div
16
13
Sum VK
295
256
Maskiner, leie, disel
352
170
Adm. + strøm
208
159
Avskrivninger
247
200
Driftsoverskudd
-120
680
inntekt
Sum inntekt
Variable Kostnader
Faste kostnader
Avling – viktig faktor for økonomien
• Sammenhengen mellom avling og variable
kostnader er de tradisjonelle
rådgivningsoppgavene til Landbruksrådgivningen
• Optimal effekt av innsatsfaktorene viktig
– Art og sortsvalg
– Gjødsling
• Mengder og metoder
• husdyrgjødsel
– Plantevern
• Dosering, tidspunkt, diagnose
Eks DB ( u/AK tilskudd), ulike arter (07)
Art
bygg
Øko bygg havre
Vårhvete
(60%
mat)
Høsthvete Høstrug
(60%
(60%mat)
mat)
Avling
440
308
490
440
600
600
Inntekt
848
885
844
963
1231
1061
Kostnad
255
192
203
315
381
339
DB
593
693 + 300 641
648
= 993
(+ +?)
850
722
Rett gjødsling
500
800
450
400
600
Kg 15% korn/daa
350
500
300
250
400
200
300
150
200
N-responskurve
Avlingsmessig N
DB(salg korn - gjødselkost.)
Økonmisk N
100
50
100
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gitt kg Nitrogen/daa
13
14
15
16
17
18
19
20
DB (salg korn - gjødselkost) Kr/daa
700
Avlingsutslag for soppsprøyting i tidlig bygg over år
Maskinkostnader
• Ulik maskinkostnader, en av de viktigste
forskjellen mellom lav og høy gruppen
• Hvordan få ned maskinkostnader
– Kapasitetstilpasset maskinpark
– Eie-leie
– Maskinring
– Kjøpe sammen med noen
– Samdrift i korn?
Økonomirådgivning
• Investeringsberegninger
– Innkjøpskostnad, arealgrunnlag, eie-leie
– Kapasitet
– Rettidskostnad
• Selskapsformer
– Maskinring
– felles eie
– Samdrift/ aksjeselskap
Økonomirådgivning + produksjonsfag
• Vurdere rettidskostnad
– Eks romeriket
• Tørketrekk på 3 øre pr kg, for hver prosentenhet vanninnholdet
øker, opp til 25%, 4 øre trekk over 25%
• Tresking på 26% fremfor å vente 4 dager å treske på 18%, utgjør ca
120 kr pr daa. Det samme som kostnadene ved leietresking.
• Vurdere vekstskifte, gjødsling og lignende i forhold til
høstelinje
• Økonomirådgivning + produksjonsfag i korn er tilgjengelig i
Norsk Landbruksrådgivning Nord Trøndelag
Forutsetning for å lykkes med korn
• KUNNSKAP
– God fagkunnskap
– Veloverveid mekaniseringsstrategi
• Medlemskap i Norsk Landbruksrådgivning
– Sikrer tilgang på kunnskap

similar documents