Ressurser Ren forbrenning Resirkulering - 3R

Report
Ressurser
Ren forbrenning
Resirkulering
3R
3R NÆRVARME LOKALT
FRA LOKALE ENERGIKILDER
3R – Bærekraftig kollektiv varmeforsyning
lokalt fra lokale energikilder
3R varmeservice er den eneste varmeforsyningen som sikrer deg en stabil
varmeregning over lengre perioder, med minimal påvirkning fra de øvrige
energipriser fordi vi anvender lokale energikilder fra ditt nærområde. På denne
måte sakper vi samtidig lokale arbeidsplasser. Paul Kielsholm, 3R AS
Det er kamp om verdens energiressurser. Mange av dem – som feks olje
og gass, må transporteres over lange avstander, eller er energikrevendei
produksjonen som feks trepellets. Dette gjør det til en opplagt mulighet,
å finne løsninger , som bruker lett tilgjengelige ressurser som treflis, og
hage-/parkavfall mm.
Det blir større og større fokus på
varmeløsninger, som frigjør varmeprisen fra
verdensmarkedspriser. Thor Arendal, 3R AS
Årtiers erfaring satt sammen på en ny måte
3R selger varme via ditt lokale forsyningsselskap, basert på årtiers erfaringer innenfor
biobrenselanlegg og produksjon av biobrensel. På denne måten sikrer vi forbrukerne/
innbyggerne bæredyktig varme, lokale arbeidsplasser, uten besvær for den enkelte.
Scancycling AS har siden 1998 drevet med opparbeiding av biomasse i Norge og nå
også i Danmark. Likeledes er de leverandør av biomasse til et bredt utvalg av
kommunale og private aktører på energoiforsyningsmarkedet i Danmark og Norge.
Trimajora AS samarbeider med Jan Lange om produksjon, salg og markedsføring, av
REFO kjelen som ble introdusert på det danske markedet i 1992. Det finnes idag mer
enn 500 kjeler i daglig drift i Danmark, England, Tyskland, Sverige og USA. Trimajora
har siden 2009 hatt et datterselskap i Iowa, USA; Amercan Bio Boilers Corporation.
Desentraliserte Varmeanlegg til lokalsamfunnet 3R’s anlegg er på grunn av uavhengigheten
til konvensjonelle energikilder opplagte som desentraliserte anlegg utefor områder med
eksisterende kollektiv varmeforsyning. Anleggene kan både sikre varme, kjøling og elektrisitet,
hvor målet er å ha en bærekraftig varmeforsyning uten å være avhengig av konjunkturer, og i
områder hvor det hittil ikke har vært grunnlag for alternativ varmeforsyning. 3R dimensjonerer
anleggene etter lokale behov. Det lokale forsyningsselskap etablerer distribusjonsnettet,
likeledes med banebrytende ny dansk teknologi.
Praktiske forhold ved anlegget
Levering av brensel til et anlegg foregår ved utskiftning av den tomme
sættevogn* med en full. Dette sikrer en optimal utnyttelse av transport og øker
kapasitet samt et minimum av gener* i forbindelse med leveringen av brensel
til et anlegg.
Moduloppbygget fleksibilitet
3R*s anlegg leveres i moduler bygget inn i 20 og 40 fots containere med en
fasadebekledning som tilpasses stilen i lokalområdet. Dette gjør dem 100%
velegnede til transport og forenkler monteringsarbeidet da dette skjer i
fabrikken. På bruksstedet gjenstår det kun å tilslutte nødvendig rørføring.
Det modulæredesign sikrer skalerbarhet til ethvert behov utenfor naturgass
og fjernvarmedekning.
Som 40 fots container er fyrromet 12 meter langt og som highcube 2,7
meter høy. For å skape en visuell avskjerming av sættevognen* (silo)
settes det opp et 4 meter høyt rekkverk på minimum 2 sider av silo
sekjonen.
En sættevogn* inneholder 100m3 brensel.
Med 900kW varmekapasitet holder en vognlast i 20 dager.
Fjernovervåkningsamt sms service sikrer optimal drift av anlegget.
Lokalt ansatte driftsmedarbeidere har det daglige tilsyn med et antall anlegg
Ved nedbrudd* av utmater* I silo(sættevogn*) kan siloen skiftes ut på kort
Med opptil 3 kjeler i en løsning vil utilsiktet driftsstopp på en kjele ikke
avbryte varmeforsyningen.
Service på anlegget i lavlast* perioden utføres ved nedlukking av en
kjele av gangen uten avbrytelse av varmeforsyningen.
Energiløsning som gjør rent bord
Forretningsmodell
Hvorfor transportere biomasse på lastebil over meget lange avstander, når vi kan
anvende den lokalt? Vi anvender størstedelen av fraksjonen innenfor ren biomasse.
Til gavn for lokalsamfunnet gir de mange års erfaring i opparbeiding av biomasse,
håndteringen og forbrenningen av denne via REFO kjelene en fleksibilitet i utnyttelsen
av brenselskilder som ikke tidligere er sett.
Lokalsamfunn (bygd, boligområde o.l.) uten
eksisterende kollektiv varmeforsyning
Avregning
Varme
Lokalt
forsyningsselskap
Distribusjonsnett
Bygd/Boligområder
Avregning
3R Nærvarme anlegg
Hage/parkavfall
(Biomasse)
Varme
Anleggsfinansiering:
3R A/S
Privat/Pensjons
midler/annet
Brensel
3R Opparbeiding,
separasjon og tilførsel
av evt ytterligere mengde
Lokalgjenbruksplass
(kommunal, privat)
Scancycling AS
Brenselsanlegg
Trimajora AS
Ressurser / Ren forbrenning / Resirkulering
Kontakt
+ 45 70 20 83 03
trer.dk
3R

similar documents