vill du ge din examen en internationell profil? sök sidas mfs

Report
är du intresserad av utvecklingsfrågor?
vill du ge din examen en internationell profil?
sök sidas mfs-
resestipendium vt-2015 senast 16 april 2015 kl 12:00
Tidigare stipendiater har rest till Nicaragua och studerat hur man på kommunalnivå har hanterat
transitionen till en mer hållbar energiförsörjning; till Namibia och undersökt lokala orsaker och
effekter av desertifiering; till Bogotá, Colombia för att försöka förstå skillnader i fattigas och rikas
politiska kunskaper och intressen; till Sierra Leone för att ta reda på hur spridningen av nya rissorter
har påverkat kvinnliga bönder; till Shanghai, Kina och intervjuat studenter om deras internetvanor;
och till Ache, Indonesien för att dokumentera kvinnors erfarenheter som hushållsöverhuvuden och
familjeförsörjare under konfliktåren. VAD VILL DU STUDERA?
Sida’s Minor Field Studies-program ger dig möjligheten att redan under studietiden skaffa dig
värdefull internationell erfarenhet, interkulturell förståelse, spetsade språkkunskaper och
ämneskompetens som är meriterande för din kommande karriär! Så passa på att göra en fältstudie
under 8-10 veckor i ett utvecklingsland och skriv en uppsats som kommer att göra skillnad!
KEG förmedlar dels externa MFS-stipendier som är öppna för ansökan inom breda kategorier av
områden för dig som kommer från en annan institution eller universitet, dels interna MFS-stipendier
som kan sökas av dig som studerar vid institutionen. Tanken är att du ska ägna din MFS-studie till en
kandidat-/magister- eller mastersuppsats och ha tagit i princip 150 poäng vid utresan. Du ska vara
svensk medborgare eller nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige i minst ett år eller ha PUT.
Stipendiet är på 27.000kr och ska täcka kostnader för förberedelsekurs, resekostnader samt delar
av de övriga fältkostnaderna. Ansökningsinstruktioner och ansökningsblankett finns på KEGs hemsida
www.keg.lu.se
En informationsträff anordnas torsdag 19 mars kl. 16-17 (prick!) i sal Världen, Sölvegatan 10, 1 vån.
Ansökningshandlingar i tre kompletta, ohäftade exemplar ställs till Karin Lindsjö och skickas per post
eller lämnas i hennes fack på Sölvegatan 10 våning 3. Ansökan skall även skickas per e-post till Karin
Lindsjö. De ska vara Karin tillhanda senast torsdagen den 16 april, kl. 12:00 (poststämpel den 15/4
gäller). Ansökan via fax accepteras inte. Beslut fattas senast den 30 april och annonseras på KEGs
hemsida. Vill du diskutera projektidéer eller har du andra frågor, funderingar eller tankar om MFSstipendierna eller vad det innebär att genomföra en MFS-studie, tveka inte att höra av dig till oss:
Karin Lindsjö
[email protected]
046-2228637
och
Yahia Mahmoud
[email protected]
046-2228406
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund
1
Blankett för ansökan om minor field study stipendium (mfs)
institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (keg), lunds universitet
(ansökan lämnas i tre kompletta ohäftade exemplar)
namn:
.........................................................................................................................................................
adress:
........................................................................................................................................................
postnr & postadress: .................................................................................................................................
telefonnummer: ............................................(bostad) .............................................(mobil alt. arbete)
e-postadress:
.............................................................................................................................................
personnummer: ............................................. medborgarskap 1: ...........................................................
kurs (inkl. institution och universitet) inom vilkens ram uppsatsen ska skrivas:.................................
.....................................................................................................................................................................
utbildningsbakgrund (universitetsstudier): .............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
u-landskunskaper/ u-landserfarenheter (kurser/arbete/resor)............................................................
.....................................................................................................................................................................
handledare i Sverige: ...............................................................................................................................
(namn, befattning, telefonnr)
kontaktperson i värdland: .......................................................................................................................
(namn, befattning, institution)
studie i Uganda med inriktning mot urban eller regional planering: ja...... nej......
mfs-projekt (preliminär titel): ...................................................................................................................
land: ................................................................. planerad projekttid:.......................................................
medel för samma ändamål har sökts/beviljats från: ............................................................................
undertecknad har tagit del av och förbinder sig att följa anvisningarna för mfs-stipendium
vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, lunds universitet (2015-03-03)
....................................................................................................................................................................
ort datum namnteckning
....................................................................................................................................................................
namnförtydligande
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund
1
om sökanden inte är svensk medborgare eller nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige i minst ett år ska kopia på permanent
uppehållstillstånd bifogas ansökan
2
2014-01-20
Anvisningar för mfs-stipendium 2014
institutionen för
kulturgeografi och ekonomisk geografi, lunds universitet
Bakgrund
MFS (Minor Field Studies) är ett stipendieprogram som riktar sig till studenter, på högskolans
kandidat-/magister-/masternivå (grund- och avancerad nivå) med ett internationellt intresse,
som vill samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland.
Instrumentet för detta är ett resestipendium som är ett bidrag till att studien kan genomföras.
Genom att utföra en mindre fältstudie ges den studerande möjlighet att under minst åtta
veckor studera frågor som är relaterade till utvecklingsprocessen. Syftet med MFS är att
bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner
inom det internationella utvecklingsarbetet – svenska universitet och högskolor – samt att
bidra till att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete. Det
övergripande målet för programmet är att i första hand bereda studenter, men också lärare,
vid svenska universitet och högskolor möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer
och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter med institutioner, organisationer och
forskningsinstitut i detta syfte. Målgrupperna för MFS är således svenska studenter samt
svenska universitet och högskolor samt indirekt deras samarbetsparter i utvecklingsländerna.
Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi (KEG) vid Lunds
universitet förmedlar både interna (kan sökas av studenter vid institutionen) och externa (kan
sökas av studenter från andra institutioner och universitet) MFS- stipendier relaterade till den
internationella utvecklingsprocessen med en samhällsvetenskaplig inriktning och en
samhällsmässig tillämpning. Ansökningstillfällen är vanligen i början av vårterminen
(januari/februari) och höstterminen (september). Annonsering av stipendierna görs på
institutionens anslagstavlor och på institutionens hemsida – www.keg.lu.se. Dessutom
informeras inom institutionen direkt de kurser där det kan vara aktuellt för studenterna att
söka MFS-stipendier.
Riktlinjer för mfs-stipendier
I KEGs regi syftar MFS-stipendierna till att stimulera studier relaterade till den internationella
utvecklingsprocessen med en generell samhällsvetenskaplig inriktning och en samhällsmässig
tillämpning. För de interna stipendierna omfattas områden såsom utvecklingsgeografi,
utvecklingsstudier, samhällsgeografi och samhällsplanering som betonar geografiska
frågeställningar av relevans för "tredje världens" utveckling.
Giltiga länder för en MFS-studie är, med vissa undantag, de som definieras som
utvecklingsländer av OECDs 2 biståndskommitté, DAC. 3
2
3
Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD).
En lista på aktuella länder återfinns i slutet av detta dokument.
3
Arbetet ska utföras i samarbete med handledare, med KEG och med kontaktperson i
värdlandet. Både handledare och kontaktperson ska vara utsedda innan ett MFS- stipendium
kan beviljas. Arbetets omfattning motsvarar i de flesta fall examensarbete på kandidat-,
magister- eller masternivå. 4 Du som sökande kan dels utarbeta ett eget projekt som
värdinstitutionen får ta ställning till, dels utarbeta en projektbeskrivning utifrån önskemål från
värdinstitutionen. Vilka geografiska ”problem” och/eller utvecklingsfrågor som studien avser
fokusera på ska tydliggöras i ansökan, liksom hur dessa ska angripas metodologiskt. Vidare
bör problemformuleringarnas relevans i vidare utvecklings-, forsknings- och/eller
biståndsperspektiv diskuteras.
I enlighet med Universitets- och högskolerådets ( U H R ) Minor Field Studies (MFS)
Riktlinjer 2013 så bör inte en student beviljas stipendium för studier som medför stor risk för
studentens eller berörda personer i värdlandets personliga säkerhet. Detta är något
beslutskommittén tar ställning till vid bedömningen av ansökan. Vidare kan inte MFS beviljas
för studier i områden dit utrikesdepartementet avråder från resor, detta gäller även vid
avrådan från ’icke nödvändiga resor’ då MFS inte kan anses som en nödvändig resa.
Kan du få mfs-stipendium?
KEGs MFS-stipendier kan sökas av dig som vill ägna din MFS-studie till en kandidat/magister- eller masteruppsats (på grund- eller avancerad nivå) och som har tagit i princip 150
poäng vid utresan; och, avseende de interna stipendierna, har läst minst 60 poäng i ett
geografiskt ämne, alternativt 60 poäng i U-landskunskap, och har för avsikt
att studera kandidat-/magister-/masternivån i det aktuella ämnet. Följande grundkrav ska vara
uppfyllda:
•
Du som sökande ska ägna din MFS-studie till kandidat-/magister- eller
mastersuppsats på kandidat-/magister-/masternivå (grund- eller avancerad nivå) och ska ha
tagit i princip 150 poäng vid utresan. Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
•
Du får inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium. Ej heller får du ha
beviljats ett annat UHR- eller Sidafinansierat stipendium för samma vistelse som ansökan
avser. Annan relevant erfarenhet, t ex studier och/eller vistelse i u-land eller volontärarbete är
inget hinder för att bli beviljad MFS-stipendium.
•
Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i
Sverige (kopia på permanent uppehållstillstånd ska bifogas ansökan). I det senare fallet får
studien inte genomföras i hemlandet. Observera att EU- medborgares permanenta
uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd. Är du student från övriga
Norden som inte är svensk medborgare ska du vara fast boende (folkbokförd) i Sverige sedan
minst ett år för att kunna bli beviljade MFS-stipendier.
•
Du ska ha goda kunskaper i engelska och svenska. Kunskaper i värdlandets
språk är meriterande. Bedömning av genomförbarhet utifrån språk kommer att göras. I
tveksamma fall kan KEG begära att språkkunskaperna prövas.
4
KEG vill poängtera att tidsåtgången för arbetet (exklusive förberedelser) inte bör överstiga sex månader (åtta- tio veckors
’fältvistelse’ och tre månaders rapportskrivande), vilket medför att såväl problem- som studieområde bör avgränsas noga.
4
Hur söker du mfs-stipendium?
Ansökan om MFS-stipendium lämnas i tre kompletta, ohäftade exemplar till KEG.
Särskild ansökningsblankett ska fyllas i. En sammanställning av studiemeriter som styrker
såväl dina språkkunskaper som ämneskompetens (LADOK-utdrag), ett personligt C.V., samt
en projektbeskrivning (max 6 sidor) ska bifogas ansökan. Projektet ska i förväg ha
diskuterats med handledare i Sverige och kontaktperson i värdlandet. Projektbeskrivningen
ska vara skriven på engelska och ska innehålla följande:
 Preliminär titel;
 Val a v l a n d o c h s t a t i o n e r i n g s o r t ( s e giltiga länder i dokumentet ”Möjliga
Samarbetsländer för MFS 2014” i slutet av detta ansökningsmaterial);
 Kurs inom vilkens ram som uppsatsen ska skrivas, samt institution och universitet
där denna kurs ges;
 Svensk handledares namn och adress;
 Bekräftad kontakt med kontaktperson i värdlandet, dennes namn, adress och
institutions-/organisationstillhörighet. Med ’bekräftad kontakt’ avses intyg från
kontaktpersonen att han/hon ställer upp på att vara det. Kopia på epostkorrespondens där detta framgår ska därför bifogas ansökan;
 Preliminärt datum för fältarbete om minst åtta veckors vistelse i värdlandet. En
rimlig tid bedöms vara mellan åtta och tio veckor;
 Preliminärt datum för förberedelsekurs. Hänsyn måste tas till anmälningstiderna för
kurserna som ges (se www.mfs.nu) då du inte kan anmäla dig innan KEG fattat
beslut om tilldelning;
 Introduktion till landet och ämnet;
 Syfte och beskrivning av ämnet, som ska ha en tydlig anknytning dels till
utvecklingsproblematiken, dels till den/de kurser du studerat/studerar;
 Frågeställningar (var konkret och tänk på att avgränsa dig);
 Genomgång av relevant teori;
 Metod för studien (hur du planerar att gå tillväga för att samla in nödvändigt
material för att besvara/belysa dina frågeställningar – här är det viktigt att du
tydligt visar på att studien är praktiskt genomförbar);
 Förslag till alternativt upplägg som redovisar den mest kritiska delen i den
planerade fältstudien samt hur du tänker hantera detta;
 Preliminär budget (se anvisningar nedan: ”Riktlinjer för den preliminära budgeten”);
samt
 Meritförteckning/CV.
Handledaren i Sverige är normalt den som handleder din högre utbildning. Det kan vara en
inhemsk forskare eller tjänsteman, en anställd vid ett biståndsprojekt, eller en extern forskare
som befinner sig i värdlandet på forskningsarbete.
Förberedelser
Alla studenter som beviljas MFS-stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs innan
utresa. Kurser g e s i Härnösand på Sida Partnership Forums (SPF) anläggning. Kursen pågår
två dagar och behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor,
säkerhetsinformation, viss metodik samt övergripande information.
5
Du anmäler dig själv via MFS-portalen www.mfs.nu efter beviljat stipendium och MFShandläggaren godkänner/avslår anmälan i portalen. Du ska anmäla dig senast tre veckor
innan kursstart. Aktuell information om kursernas innehåll, kursdatum och liknande
finns presenterade på MFS-portalen www.mfs.nu.
Före utresan ska du som MFS-stipendiat genomgå vaccinering och teckna försäkring om din
vistelse sträcker sig över tio veckor.
Ekonomiska bidrag till mfs-stipendiater
Enligt Sidas riktlinjer är MFS-stipendiet fastställt till 27 000 kr per student och är ett bidrag
som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt
kompletteras med t.ex. studiemedel. Stipendiet får inte delas av flera studenter. Var
och en av MFS-studenterna ska ha 27 000 kr i stipendium. Nedan anges vilka utgifter
bidraget kan användas till.
vad kan mfs-stipendiet omfatta?
riktlinjer för den preliminära budgeten
• Resa med billigaste färdsätt till och från landet där studien ska genomföras
• Del av levnadsomkostnader (50% av utlandstraktamentet. Se: www.skatteverket.se för
aktuellt traktamente för just ditt land)
• Eventuellt nödvändiga resor inom landet/regionen
• Vaccinationer före utresan
• Eventuella kostnader för utrustning
• Vissa övriga kostnader i värdlandet, t ex tolk
• Visum och forskningstillstånd (i förekommande fall)
• Språkgranskning om så önskas (max schablon 1 500 kronor)
• Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 ex av en uppsats med ett omfång som
bestäms av aktuell examinerande institution)
När beslut om stipendiefördelning tagits vid KEG upprättas ett kontrakt mellan institutionen
och dig som stipendiat där bl.a. en preliminär budget för stipendiets användning och
redovisning görs upp med utgångspunkt i de kostnader som du specificerat i din ansökan.
Kostnader som täcks av stipendiet – kvitton på biljettkostnaden, vaccinationer etc. – ska
redovisas efter hemkomsten.
återbetalning Om du som stipendiat av olika skäl inte alls skulle komma iväg på din
fältstudie, ska hela stipendiesumman med undantag av havda kostnader för
förberedelsen återbetalas. Om MFS-studien avbryts eller förkortas ska delar av stipendiet
återbetalas
– Universitets- och högskolerådet (UHR) fastställer eventuellt återbetalningsbelopp.
6
Redovisning av studien
Innan hemresan ska du avrapportera studiens (preliminära) resultat för relevant institution i
värdlandet. Det kan vara lämpligt att denna redovisning sker i form av ett seminarium t.ex.
vid din lokala kontaktpersons institution om detta är tillämpligt. Det är även av största vikt
att du på lämpligt sätt sprider studiens resultat till de lokala samhällen/organisationer etc. som
berörts genom att personer där har intervjuats eller att material för studien på annat vis har
samlats in därifrån. Detta ska ses som ett led i att försöka motverka ’data mining’, ett annars
känt problem inom u-landsforskning.
MFS-projektet ska redovisas i form av en uppsats på engelska eller värdlandets
officiella språk som godtas av beviljande institution. En kort sammanfattning på engelska ska
inleda rapporten. Under arbetet med uppsatsen förväntas din handledare och institution i
Sverige vara behjälplig med råd och stöd. Efter avslutad uppsats ska den bedömas i enlighet
med de kriterier som gäller vid respektive institution. I de fall du skrivit en uppsats
tillsammans med en annan student, men ni inte tillhör samma institution, ska uppsatsen
bedömas vid båda berörda institutioner. Du som har sökt och fått MFS-stipendium vid
annan institution än din egen ska lägga fram uppsatsen vid den institution du är inskriven vid.
Godkända MFS-uppsatser ska läggas in av MFS-handläggaren i det uppsatsarkiv som finns på
förberedelsekursportalen www.mfs.nu samt arkiveras på hemmainstitutionen enligt de regler
som gäller vid respektive studieort. Därför är det av högsta vikt att du när du skrivit färdigt
och fått din uppsats godkänd skickar ett elektroniskt exemplar till din MFS-handläggare.
-------Vill du läsa mer om MFS?
Gå in på Universitets- och högskolerådets sida för utbyten: www.utbyten.se
På MFS-portalen kan du ta del av andra studenters uppladdade MFS-uppsatser och
reseberättelser: www.mfs.nu
Slutligen, glöm inte bort att undersöka andra finansieringsmöjligheter!
Dels
kan
du
söka
externa
MFS-stipendium
på
andra
institutioner/universitet än där du själv är inskriven (se en lista på UHRs hemsida för vilka
institutioner som beviljats externa MFS-stipendier för 2015 – observera att ansökningstiderna
kan variera). Dels kan du undersöka om din nation/studentkår ger ut stipendier. Se ex:
www.eken.lu.se/stipendier
Kommer din studie att genomföras inom något av ämnesområdena geografi eller
(social)antropologi och resultera i en magister- eller masteruppsats kan du även söka
stipendium hos Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) www.ssag.se
7
Möjliga samarbetsländer för MFS 2015
Afghanistan Albanien
Algeriet Angola
Anguilla (territorium) Antigua
and Barbuda Argentina
Armenien
Azerbajdzjan
Bangladesh Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnien-Hercegovina
Botswana Brasilien
Burkina Faso Burundi
Centralafrikanska republiken
Chile Colombia
Comorerna Cook
Islands Costa Rica
Djibouti Dominica
Dominikanska republiken
Ecuador Egypten
Ekvatorialguinea El
Salvador Elfenbenskusten
Eritrea
Etiopien Fiji
Filippinerna Gabon
Gambia Georgien
Ghana Grenada
Guatemala Guinea
Guinea-Bissau
Guyana Haiti
Honduras Indien
Indonesien Irak
Iran Jamaica
Jordanien Kambodja
Kamerun Kap Verde
Kazakstan Kenya
Kina
Kirgizistan
Kiribati
Kongo-Brazzaville, Rep
Kongo-Kinshasa, Dem. Rep.
Kosovo
Kuba Laos
Lesotho
Libanon
Liberia
Libyen
Madagaskar
Makedonien
Malawi
Malaysia
Maldiverna
Mali
Marocko
Marshallöarna
Mauretanien
Mauritius
Mikronesiska federationen
Moçambique
Moldavien
Mongoliet
Montenegro
Montserrat (territorium)
Myanmar/Burma
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea, Dem. Rep.
Pakistan
Palau
Palestinska självstyret
Panama
Papua Nya Guinea
Paraguay
Peru
Rwanda
Salomonöarna
Samoa
São Tomé & Príncipe
Senegal
Serbien
Seychellerna
Sierra Leone
Somalia
Sri Lanka
St. Kitts-Nevis
St. Lucia
St. Vincent & Grenadinerna
Sudan
Surinam
Swaziland
Sydafrika
Sydsudan
Syrien
Tadzjikistan
Tanzania
Tchad
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelauöarna (territorium)
Tonga
Tunisien
Turkiet
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Uruguay
Uzbekistan
Wallis- och Futunaöarna
(territorium)
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Listan är baserad på OECD:s DAC-lista över länder och territorier som kan komma ifråga vid
samarbetsprojekt
8
9

similar documents