årsredovisning2014

Report
Regionstyrelsen
2015-03-17
Ärende 2 Årsredovisning 2014
Protokollsanteckning
Vi noterar att regionen som helhet ger ett underskott på 175 miljoner kronor.
Sjukhusgrupperna ger fortfarande underskott och obalanser i bokslutet.
De i 2015 tillkommande ekonomiska förstärkningarna kommer med all sannolikhet förbättra utfallet
för dessa i nästkommande årsredovisning.
Effektiviseringskraven bör finnas kvar för att säkerställa att sjukhusen inte hamnar i de gamla spåren
och för att sjukhusen framöver ska kunna ha en ekonomi i balans och kunna säkerställa god vård.
I huvudsak anser vi att osthyvelmetoden inte är den bästa metoden att öka effektiviteten och därför
bör arbetet med t.ex. regiongemensam produktionsplanering fortsätta och utökas.
Vi hoppas att vårt förslag om ett centrum för logistik och vårdkedjor genomförs. Detta kan innebära
miljardbelopp i besparingar inom vården varje år.
Kostnaden för bemanningspersonalen inom vården ökar 2014 med 3,5 %, främst är det kostnaden
för inhyrda sjuksköterskor som ökar från 34 till 70 mkr.
Detta är en trend vi måste bryta och det är ett mål som vi vill ska ingå i effektiviseringskraven som vi
ålägger sjukhusen.
Vården är i behov av kontinuitet på personalsidan och det är inte försvarbart att den enskilda
patienten träffar olika läkare eller sjuksköterskor under sin behandlingstid.
Vårdval rehab som infördes 2014 visade sig bli en chock ekonomiskt för regionen,
Sverigedemokraterna var emot förslaget och dess införande, då vi anande denna utveckling.
Hade vår röst blivit hörd i regionfullmäktige när beslutet togs så hade utfallet för 2014 sett
annorlunda ut.
Det pågår ett arbete att forma framtidens vårdformer. I takt med att invånarnas ökade krav på
vården måste vi också möta upp med en vårdform och vårdinformationsmiljö som passar in i de
förväntningar som ställs på regionen. Dessa i pipeline digitala och strukturella reformer ser vi fram
emot och vi tror att inriktningarna är de rätta. Det tillhör dåtid att förespråka stora centraliserade
sjukhusgrupper. Nu bör vi satsa på mindre, effektivare och lättillgängligare vård. 3R samarbetets
uppgift är att lösa morgondagens vårdinformationsmiljö. Där tror vi även att den evidensbaserade
vården i framtiden får ett rejält uppsving samt att läkarens administrationstid minskar.
Vi konstaterar att det finns mer att göra på väntetidsnedkortningssidan inom område BUP.
Vi ser även att väntetiderna för att träffa läkare på akutmottagningar alltjämt är höga.
För att förstärka tilliten till vården krävs också att det finns snabb hjälp via 1177, samt att 90
dagarsgarantin efterlevs.
Samlokaliseringar av våra administrativa regionala kluster måste fortsätta. Här har regionen stora
möjligheter att göra betydande besparingar.
Resandet i kollektivtrafiken fortsätter alltjämt att öka, främst i Göteborgsområdet. Därför är det
också anmärkningsvärt att självfinansieringsgraden inte följer den ökande reseutvecklingen.
Vi ser idag hur regionen följer en utveckling där uttaget från skattekollektivet kommer att öka.
Miljöarbetet måste följa en utveckling som är verklighetsförankrad, men istället skapas det mål som
inte är ekonomiskt försvarbara.
Serveringen av andelen ekologiska livsmedel har ökat, men det betyder också att regionen handlar
upp mer mat från utlandet. Detta har vi tidigare i debatten påpekat och vi vill att en omprioritering
sker för att gynna svenska lantbrukare.
Vi ser hur andelen besökare till Göteborgsoperan minskar, mest kanske på grund av den ökande
konkurrensen i Göteborgsområdet.
Vi anser att operan ska effektivisera sin verksamhet och även satsa mer på klassiska föreställningar
som man vet drar publik. På sikt tycker vi att regionen ska se över möjligheterna till fler ägare av
Göteborgsoperan. Kanske kan man finna delägare i Göteborgs kommun eller i region Halland?
På dessa ovan beskrivna områden önskar Sverigedemokraterna att förbättringar sker, och hoppas att
årsredovisning 2015 visar att åtgärder vidtagits.
Sverigedemokraterna noterar informationen som framkommit genom årsredovisningen och
tillstyrker årsredovisning 2014.
Regionråd
Regionråd ersättare
Heikki Klaavuniemi
Matz Dovstrand

similar documents