Judaism 13

Report
ประวัตศิ าสตร์
ชนชาติยวิ
2000 B.C. อับราฮัม(Abraham) (บิดาชนชาติยวิ )
2000 B.C. อับราฮัม(Abraham) (บิดาชนชาติยวิ )
2000 B.C. อับราฮัม(Abraham) (บิดาชนชาติยวิ )
2000 B.C. อับราฮัม(Abraham) (บิดาชนชาติยวิ )
2000 B.C. อับราฮัม(Abraham) (บิดาชนชาติยวิ )
2000 B.C. อัมราฮัม (บิดาชนชาติยวิ และอาหรับ)
( Israel )
ลูกหลานของยาโคบ (Jacob) ได้อพยพไปอาศัยในดินแดนอียปิ ต์
ลูกหลานของยาโคบ (Jacob) ได้อพยพไปอาศัยในดินแดนอียปิ ต์
ลูกหลานของยาโคบ (Jacob) ได้อพยพไปอาศัยในดินแดนอียปิ ต์
ชาวยิวอาศัยและเพิม่ จานวนมากในดินแดนอียปิ ต์
ชาวยิวได้รบั ความลาบากจากการตกเป็ นทาสและใช้แรงงานในอียปี ต์
พระเยโฮวาห์ ปรากฏแก่โมเสส บนยอดเขาซีนาย
และเลือกโมเสสให้เป็ นผูน้ าชาวยิวออกจากการเป็ นทาสที่อยี ปี ต์เพือ่ กลับไปสูด่ ินแดน
แห่งคาสัญญา(ดินแดนคานาอัน หรือ ดินแดนปาเลสไตน์)
โมเสสรับบัญญัติ 10 ประการ
ที่ภเู ขาซีนาย ( Sinai )
1300-1200 B.C.
ชาวยิวตัง้ หลักปักฐานอาศัยอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์
1100-900 B.C.
ชาวยิวตัง้ อาณาจักรของตนมีกษัตริย ์ โดยกษัตริยอ์ งค์แรกคือ ซาอูล
กษัตริยท์ ่สี าคัญที่สุดคือเดวิด(ดาวิด)
900 B.C.
กษัตริยโ์ ซโลมอน(ลูกกษัตริยเ์ ดวิด) สร้างวิหารของชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มข้ น
400-500 B.C.
ชาวถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยในอาณาจักรบาบิโลน
370 B.C.
ชาวยิวกลับมายังดินแดนปาเลสไตน์
1 C.E.
สมัยพระเยซู (จักรวรรดิโรมันเข้าปกครอง ดินแดนปาเลสไตน์)
900 B.C. กษัตริยโ์ ซโลมอน สร้างวิหารแห่งแรกของชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มข้ น
The Solomon ’s Temple
900 B.C. กษัตริยโ์ ซโลมอน สร้างวิหารแห่งแรกของชาวยิวข้ นที่กรุงเยรูซาเล็มข้ น
The Solomon ’s Temple
900 B.C.
900 B.C. กษัตริยโ์ ซโลมอน สร้างวิหารแห่งแรกของชาวยิวข้ นที่กรุงเยรูซาเล็มข้ น
The Solomon ’s Temple
in Jerusalem
900 B.C. ดินแดนอาณาจักรสมัยกษัตริยเ์ ดวิด
900 B.C.
ดินแดนอาณาจักรหลังสมัย
กษัตริยเ์ ดวิด
400-500 B.C.ชาวยิวถูกกวาดต้อน ตกไปเป็ นทาสที่บาบิโลน
400-500 B.C. ชาวยิวถูกกวาดต้อนออกจากดินแดนปาเลสไตน์ และตก
ไปเป็ นทาสที่กรุถบาบิโลน
586 B.C.
ชาวยิวถูกอาณาจักรบาบิโลนกวาดต้อน
ไปเป็ นเฉลยที่กรุงบาบิโลน
586 B.C. อาณาจักรบาบิโลนเรืองอานาจข้ นมาและแผ่ขยายอานาจมายังปาเลสไตน์
586 B.C. พระวิหารหลังแรกที่สร้างสมัยกษัตริยโ์ ซโลมอนของชาวยิวถูก
เผาทาลายลงโดยอาณาจักรบาบิโลน
586 B.C. ชาวยิวถูกกวาดต้อน ตกไปเป็ นทาสที่อาณาจักรบาบิโลน
586 B.C. ชาวยิวถูกกวาดต้อน ตกไปเป็ นทาสที่อาณาจักรบาบิโลน
586 B.C. ชาวยิวถูกกวาดต้อน ตกไปเป็ นทาสที่อาณาจักรบาบิโลน
586 B.C. ชาวยิวถูกกวาดต้อน ตกไปเป็ นทาสที่บาบิโลน
538
B.C.
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซีย
ชาวยิวถยอยกลับมายังดินแดนปาเลสไตน์อกี ครัง้ หลังจากที่
อาณาจักรเปอร์เซียมีอานาจแทนที่อาณาจักรบาบิโลน
500 B.C. อาณาจักรเปอร์เซียเรื่องอานาจมาแทนที่อาณาจักรบาบิโลน
500 B.C. อาณาจักรเปอร์เซียเรื่องอานาจมาแทนที่อาณาจักรบาบิโลน
500 B.C. อาณาจักรเปอร์เซียเรื่องอานาจมาแทนที่อาณาจักรบาบิโลน
332 B.C. อาณาจักรกรีกเรืองอานาจในสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราช
330 B.C. ดินแดนปาเลสไตน์และชาวยิวต้องตกอยู่ใต้การ
ปกครองของจักรวรรดิกรีก สมัยกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช
330 B.C. ดินแดนปาเลสไตน์และชาวยิวต้องตกอยู่ใต้การ
ปกครองของจักรวรรดิกรีก สมัยกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช
63 B.C. – 313 C.E
ชาวยิวภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซีย
ชาวยิวทยอยกลับมาดินแดนปาเลสไตน์ภายหลังจากที่อาณาจักร
เปอร์เซียมีอานาจเหนื อบาบิโลน
536 B.C. – 516 B.C
ชาวยิวบูรวิหารวิหารสาเร็จอีกครัง้ ที่กรุงเยรูซาเล็มอีก
ครัง้ หลังจากที่ถกู ทาลายโดยบาบิโลน ในปี 586 B.C.
หลังจากที่ชาวยิวกลับมาดินแดนปาเลสไตน์ภายหลังจากที่อาณาจักร
เปอร์เซียมีอานาจเหนื อบาบิโลนในสมัยกษัตริยไ์ ซรัสมหาราชที่ปลดปล่อย
ชาวยิวให้เป็ นอิสระ
536 B.C. ชาวยิวบูรณะวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มอีก หลังจากที่ถูกทาลายโดยบาบิโลน ในปี 586 B.C.
หลังจากที่ชาวยิวทยอยกลับมาดินแดนปาเลสไตน์ภายหลังจากที่อาณาจักรเปอร์เซียมีอานาจเหนื อบาบิ
โลน ในสมัยกษัตริยไ์ ซรัสมหาราชที่ปลดปล่อยชาวยิวให้เป็ นอิสระ
330 B.E.
( จักรวรรดิกรีกเข้าปกครอง )
อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great)
(356 – 323 BC)
อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great)
(356 – 323 BC)
เป็ นยุคสมัยที่อาณาจักรกรีกรุ่งเรืองที่สดุ และแผ่ขยายอานาจเหนื อดินแดนต่าง ๆ ในแถบ
ตะวันออกกลางและอียปี ต์ เหนื ออาณาจักรเปอร์เซียก่อนหน้านี้
Alexander III of Macedon (356 – 323 BC),
commonly known as Alexander the Great
331 B.E.
( จักรวรรดิกรีกเข้าปกครองดินแดนปาเลสไตน์(ยูเดีย)
330 B.E.
( จักรวรรดิโรมันเข้าปกครอง )
70 C.E.
พระวิหารหลังที่ 2 ถูกสร้างข้ น หลังจากที่ชาวยิวกลับมายังดินแดน
ปาเลสไตน์หลังจากตกเป็ นทาสที่บาบิโลนและเมื่ออาณาจักรเปอณเซียเรื่องอานาจมาแทนที่
อาณาจักรบาบิโลน สมัยกษัตริยไ์ ซรัสมหราชแห่งเปอร์เซียชาวยิวจงได้กลับสูด่ ินแดน
ปาเลสไตน์อกี ครัง้
1 C.E.
สมัยพระเยซู
( จักรวรรดิโรมันเข้าปกครอง )
สมัยที่ดินแดนปาเลสไตน์และชาวยิวต้องตกอยู่ใต้การปกครองของ
จักรวรรดิโรมัน
66 C.E.
รัฐบาลโรมันสังกองทั
่
พเข้าไปในพระวิหารกรุง
เยรูซาเล็ม เพือ่ ขนเอาเงินและภาชนะศักดิ์สทิ ธิ์ต่างๆ ไป
การกระทาที่รา้ ยแรงนี้ เป็ นสาเหตุให้ประชาชนลุกข้ นทา
การปฏิวตั ิ และขับไล่ชาวโรมันออกจากแคว้นยูเดีย
ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ & นครเยรูซาเล็ม
66 C.E. โรมันเข้าทาลายกรุงเยรูซาเล็ม และ พระวิหารของชาวยิว
ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ & นครเยรูซาเล็ม
66 C.E. ทหารโรมันขนเอาทรัพย์มีค่าออกจากพระวิหาร
ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ & นครเยรูซาเล็ม
70 C.E.
วิหารที่กรุงเยรูซาเล็มถูกเผาโดย
อาณาจักรโรมัน
ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ & นครเยรูซาเล็ม
70 C.E. โรมันเข้าทาลายกรุงเยรูซาเล็ม และ พระวิหารของชาวยิว
132-135 C.E.
ชาวยิวกบฎต่ออาณาจักรโรมอีก และชาวโรมันยกทัพมา บุก
ทาลายกรุงเยรูซาเล็ม (เป็ นการสิ้นสุดอาณาจักรยิว) ชาวยิวก
ระจายกันไปทัว่ โลก
( กรุงเยรูซาเล็มถูกทาลายโดยจักรพรรดิตตี สั )
313 - 636
C.E.
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน์
ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ & นครเยรูซาเล็ม
330 C.E.
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1
มหาราช แห่งจักรวรรดิโรมัน
ได้เปลี่ยนกรุงเยรูซาเล็มให้
เป็ นเมืองคริสต์
อาณาจักรไบแซนไทน์
( Byzantine )
กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล
วิหารเซนต์โซเฟี ย กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล
วิหารเซนต์โซเฟี ย(ปัจจุบนั ) กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล(อิสตัลบูล)
วิหารเซนต์โซเฟี ย(ปัจจุบนั ) กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล(อิสตัลบูล)
วิหารเซนต์โซเฟี ย(ปัจจุบนั ) กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล(อิสตัลบูล)
วิหารเซนต์โซเฟี ย(ปัจจุบนั ) กรุงคอนสแตนติโนเปิ ล(อิสตัลบูล)
636 - 1099 C.E.
ช่วงที่อยู่ใต้อทิ ธิพลของอาหรับ
( อิสลาม )
636 C.E.
กรุงเยรูซาเล็มตกอยู่ภายในอานาจของ
ชาวอาหรับซ่งได้รกั ษาอานาจนี้ ตลอดมา
เป็ นเวลา 500 ปี
691 C.E.
สร้าง Dome of the Rock
โดย Caliph Abd el-Malik
ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ & นครเยรูซาเล็ม
1099 -1291 C.E.
ช่วงสงครามครูเสด ( crusade )
เพือ่ แย่งชิงการครอบครองกรุงเยรูซาเล็ม
( Christian VS Muslim )
สงครามครูเสด & นครเยรูซาเล็ม
สงครามครูเสด & นครเยรูซาเล็ม
ประวัติศาสตร์ ชนชาติยวิ & นครเยรู ซาเล็ม
1517 - 1917 C.E.
ช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
จักรวรรดิออตโตมานเติรก์
สมัยที่ตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมานเติรก์
สมัยที่ตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมานเติรก์
1918 -1948 C.E.
ช่วงที่อยู่ใต้การปกครองของเจ้า
อาณานิ คม ( อังกฤษ )
1917 C.E.
ฝ่ ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกช่วงได้ยดกรุง
เยรูซาเล็มและให้อยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ
(1917-1948)
1948 – ปัจจุบนั C.E.
ช่วงที่ STATE OF ISRAEL
1947 C.E.
มติของสหประชาชาติ ที่ 181 (1947) ที่แบ่งดินแดน
ปาเลสไตน์ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนหน่ งให้เป็ นที่อาศัยของ
ชาวยิวและอีกส่วนหน่ งเป็ นที่อาศัยของชาวอาหรับ
1948 C.E
ประกาศสถาปนารัฐอิสราเอล
1948 C.E.
กรุงเยรูซาเลมถูกแบ่งดินแดนเป็ นเยรูซาเลมตะวันตก
ปกครองโดยอิสราเอล และเยรูซาเลมตะวันออก ปกครองโดย
จอร์แดน และเป็ นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลในส่วนที่
เป็ นเยรูซาเลมตะวันตก
1967 C.E.
กลุ่มประเทศอาหรับได้โจมตีอสิ ราเอล แต่อสิ ราเอลตอบโต้และ
สามารถยดดินแดนของอาหรับได้เพิ่มเติมด้วย โดยใช้เวลา 6
วัน (สงคราม 6 วัน)
ระหว่างสงคราม 6 วัน ชาวอิสราเอลได้ยดกรุงเยรูซาเลมเก่า
(เยรูซาเล็มตะวันออก) ซ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
จอร์แดน
ประวัติศาสตร์ชนชาติยิว
Six-Day War
สงคราม 6 วัน
Six-Day War
สงคราม 6 วัน
ประวัติศาสตร์ชนชาติยิว
BACK
http://www.worldhistory.timemaps.com/middle-east/AD1.htm
http://www.mapsofwar.com/images/EMPIRE17.swf

similar documents