Du måste ha tillstånd - Söderåsens miljöförbund

Report
Dricksvatten
Information till caféer, restauranger, Bed & breakfast och
andra livsmedelsverksamheter som har egen vattentäkt
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.
Därför är det viktigt att vattnet är hälsosamt
och rent och att det kontrolleras
regelbundet.
Vattenverk
Livsmedelsverkets föreskrift om
dricksvatten, SLVFS 2001:30, reglerar
kraven för dricksvatten.
Vid varje vattenverk ska det finnas en beskrivning
av vattenverket samt driftinstruktioner.
Kommunalt vatten kontrolleras och provtas
regelbundet och du kan utgå från att det
uppfyller kraven i dricksvattenföreskriften.
Omfattningen kan variera mycket beroende på om
ditt vattenverk är litet, med till exempel endast en
pump och en hydrofortank, eller mer avancerat
med olika reningssteg. Ingår det pH-justering ska
det finnas utrustning som varnar vid fel.
Om du har livsmedelsverksamhet med egen
brunn är du själv ansvarig för att vattnet
som används till dryck, matlagning eller
annan hantering av livsmedel håller rätt
kvalitet. Därför måste du själv provta och
låta analysera ditt vatten.
Dricksvattenanläggningar ska
registreras
Om du tar vatten från egen brunn till din
livsmedelsverksamhet måste du registrera din
brunn som en dricksvattenanläggning hos
Söderåsens miljöförbund. Blanketter för anmälan
finns på vår hemsida, www.smfo.se.
Miljöförbundet tar ut en avgift för att registrera en
anläggning. För närvarande är avgiften 835 kr.
Verksamheter som omfattas
Dricksvattenreglerna gäller om vattnet från
vattentäkten används till:
- Offentlig verksamhet exempelvis skola
eller vårdhem.
- Livsmedelsverksamhet exempelvis
restaurang, livsmedelsproduktion eller
café.
- Övrig kommersiell verksamhet exempelvis
hotell eller uthyrning av stugor.
Reglerna gäller också om fler än 50 personer
samsas om en vattentäkt eller om mer än 10 m³
vatten produceras per dygn.
Med vattenverk menas en anläggning för
uppfordring och beredning av dricksvatten, till
exempel en brunn och en pump.
Offentlig kontroll
När din dricksvattenanläggning är registrerad
besöker Söderåsens miljöförbund verksamheten
för att kontrollera att kraven i Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten uppfylls.
För kontroll av verksamheten tar miljöförbundet
ut en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek kan
variera beroende på vattnets kvalitet. Dricksvatten
som produceras av grundvatten av bra kvalité
medför en lägre kontrollavgift än ett dricksvatten
som produceras av ett sämre råvatten och därmed
innebär större risker.
Miljöförbund MK vit
Egenkontroll – ditt företags egen
kontroll av vattnets kvalitet
För att vara säker på att dricksvattnet uppfyller
kvalitetskraven som finns i föreskrifterna behöver
vattnet kontrolleras regelbundet. Du som
producerar dricksvattnet ska ta fram ett
kontrollprogram med en beskrivning av vilken
provtagning som ska göras.
Livsmedelsverkets föreskrifter innehåller
detaljerade regler för vilka parametrar som ska
analyseras och hur ofta provtagning ska ske.
I Livsmedelsverkets vägledning till
dricksvattenföreskrifterna finns mycket
information för dig som ska upprätta
kontrollprogram och provtagningsplan.
Vilka undersökningar ska du göra?
Du ska göra regelbundna undersökningar av
dricksvattnet i form av normal kontroll och
utvidgad kontroll.
Normal kontroll omfattar cirka fyra
mikrobiologiska parametrar samt cirka 10 kemiska
parametrar. Normalkontrollen ska i de flesta fall
göras 2 ggr/år. Utvidgad kontroll omfattar cirka 10
mikrobiologiska parametrar samt cirka 80 kemiska
parametrar. Utvidgad kontroll ska i de flesta fall
göras vart 3:e år.
Hur ofta du ska göra provtagning regleras i
dricksvattenföreskriften. Provtagningen ska i
möjligaste mån fördelas lika över året. Det är
lämpligt att göra de utvidgade kontrollerna innan
din verksamhet startar. Eftersom provtagningen
ingår i verksamhetens egenkontroll är det du själv
som ska ta kontakt med ett laboratorium som kan
utföra provtagningen.
Laboratorierna brukar ha speciella
”provtagningspaket” som är anpassade efter
lagstiftningen.
Det är mycket viktigt att du i din beställning av
analys hos laboratorierna anger att provet ska
analyseras enligt dricksvattenföreskriften!
Du måste även se till att det laboratorium som du
skickar dina vattenprover till är ackrediterat
(godkänt) för att analysera vatten enligt
dricksvattenföreskriften.
Analysresultat
Om dricksvattnet bedöms eller sannolikt kommer
att bedömas som otjänligt ska den som
undersöker vattnet omedelbart informera dig.
Du får inte använda vattnet i din
livsmedelsverksamhet om det är otjänligt!
Du ska samtidigt meddela det otjänliga resultatet
till Söderåsens miljöförbund.
Du ska genast utreda orsaken till det otjänliga
provresultatet samt åtgärda problemet. Du ska
göra ny analys för att konstatera att vattnet är
tjänligt. Därefter får du använda vattnet i din
livsmedelsverksamhet.
Om bedömningen av vattenanalysen visar tjänligt
med anmärkning får du använda vattnet i din
livsmedelsverksamhet. Du ska genast utreda
orsaken till anmärkningen samt åtgärda den. Du
ska göra ny analys för att konstatera att vattnet är
tjänligt.
Vill du veta mer?
För mer information om dricksvatten se:
- www.svensktvatten.se
- www.slv.se
Du är alltid välkommen att kontakta oss på
Söderåsens miljöförbund antingen via telefon eller
mail ([email protected]). Besök vår hemsida smfo.se
för mer information.
Exempel på provtagningsschema för livsmedelsanläggningar
(förutsättningar ≤10 m3 vatten per dygn och om endast provtagning hos användare behövs)
Typ av provtagning
År 1
Utvidgad kemisk kontroll inklusive
Frekvens (antal
prov per år)
1 gång
1
bekämpningsmedel
Utvidgad mikrobiologisk kontroll
Normal kemisk kontroll + normal
Provtagningspunkt
hos användare
T ex tappkran i
beredningskök
1 gång
2 gånger
2
mikrobiologisk kontroll
År 2
Normal kemisk kontroll + normal
2 gånger
mikrobiologisk kontroll
År 3
Normal kemisk kontroll + normal
2 gånger
mikrobiologisk kontroll
År 4
Utvidgad kemisk kontroll inklusive
1 gång
bekämpningsmedel
Utvidgad mikrobiologisk kontroll
1 gång
Normal kemisk kontroll + normal
2 gånger
mikrobiologisk kontroll
År 5
Samma som år 2
År 6
Samma som år 3, och så vidare
1. omfattning av utvidgad kontroll framgår av bilaga 3 (avsnitt B), SLVFS 2001:30
2. omfattning av normal kontroll framgår av bilaga 3 (avsnitt A), SLVFS 2001:30
// HHEN 2014-07-03

similar documents