Akut psykiatri

Report
Akut psykiatri
Maria Holstad
överläkare, specialist i psykiatri
Allmänpsykiatriska kliniken
Akademiska sjukhuset
Uppsala
Vilken uppgifter har man?
• Bedöma och i viss mån utreda och behandla de
patienter som söker psykakuten
• Bedöma och i viss mån utreda och behandla
inneliggande patienter inom psykiatrin + akuta
konsultationer inom somatiken UAS
• Telefonkonsultationer
Vägar till psykakuten
• Söka direkt själv eller med närstående
• Remiss
• Med polis (med eller utan vårdintyg)
• Med socialtjänsteman
• Med ambulans
Bedömning
• Preliminär diagnos
• Självmordsriskbedömning
• Farlighetsbedömning
• Bedöma vårdnivå
– inläggning (x-tra vak?) eller öppenvård?
– HSL, LPT, LVM, LRV, LVU?
– Specialistpsykiatri eller primärvård?
Tips från coachen I
• Var adekvat klädd och bär ALLTID en namnskylt och ett
larm.
• Innan du går in till patienten, läs på tidigare
journalanteckningar, prata med personal eller
kontaktperson som tagit emot patienten eller känner
patienten sen tidigare.
• Tänk igenom syftet samtalet ex bedömning och prel.
diagnos, hemgång eller inläggning? Medicinering?
Tips från coachen II
• Ta reda på hur mycket tid du har, planera och
prioritera vad som ska vara med. Bedömning av
ny patient tar minst 30, ofta 60 minuter.
• Innan du går in, lämna helst sökare eller
mobiltelefon till sekr. eller ssk för passning. Om
detta inte är möjligt av olika skäl, informera
patienten under början av samtalet att det finns
risk för att du kommer bli störd under samtalet
och att du isåfall måste gå ut ett kort tag.
Tips från coachen III
• När du kommer in till patienten, börja med att
presentera dig.
• Förklara för patienten vad syftet är med samtalet.
• Börja med det aktuella problemet och låt
patienten tala fritt i början, komplettera därefter
med andra frågor.
• Spar känsliga frågor tills du känner att du fått
kontakt med patienten.
Tips från coachen IV
• Vid samtalets slut sammanfatta din bedömning
av problemet.
• Sträva efter att bemöta patienter såsom du skulle
vilja bli bemött själv eller du skulle vilja att dina
föräldrar eller syskon till dig skulle bli bemötta.
• Man ska aldrig träffa en patient ensam om man
känner sig orolig!
Behandling
• Påbörja farmakologisk behandling?
• Omvårdnad akut (stöd, tillsyn, mm)
• Uppföljning? (remiss primärvård,
specialistpsykiatri, Socialtjänst mm)
• Viktigt att ta reda på aktuella vårdkontakter!
Självmordsrisk
• Alltid specialistbedömning!
• Suicidstegen (livsleda, dödstankar,
planer/förberedelser, suicidhandlingar, val av
metod, tidpunkt, avskedsmeddelanden)
• Skattningsformulär MINI, SIS och SUAS
• Anhöriga
Självmordsrisk
• Tidigare suicidförsök
• Aktuellt suicidförsök
• Diagnos och aktuella symtoms svårighetsgrad
• Socialt situation/sociala funktionssvårigheter och nätverk
• Missbruk
Farlighet
• Svårt att bedöma; omöjligt att förutse men möjligt
att förebygga
• Dagens metoder kan identifiera högriskpersoner
till ca 70%
– Antisocial personlighetsstörning
– Missbruk
– Tidigare våldsamheter och aktuella symtom
Vilka är de vanligaste
diagnoserna på psykakuten?
• Missbruk
• Akut krisreaktion
• Svår-medelsvår depression
• Sömnstörning
• Emotionellt instabil personlighetsstörning
• Mani
• Ångestsjukdom
• Konfusion
• Psykos
Behandling vid
alkoholavgiftning
• B-vitamin
• Karbamazepin (Tegretol)
• Oxazepam (Sobril) enl schema
• Icke beroendeframkallande sömnmedel
• Remiss till beroendekliniken
Behandling av akut mani
• Inläggning HSL eller LPT
• Sömn!
• Ångestlindring (BZ, omvårdnad)
• Antipsykotika (Haldol, Zyprexa, Cisordinol)
• Stämningsstabiliserande
– Valproat (Ergenyl, Orfiril eller Absenor)
– Lithium
Behandling av svår
depression
• Antidepressiva p o
• Ibland Anafranil dropp
• ECT
• Antipsykotika vid psykotiska symtom
• Sömnmedel vid behov
Behandling av akut psykos
• Anxiolytika
• Sömnmedel
• Antipsykotika
Behandling vid akut
krisreaktion
• Omvårdnad
• Ev lugnande icke beroendeframkallande medel
(minsta förpackningen).
• Ev sömnmedel (minsta förpacknngen) Imovane 5
mg eller Stilnoct 5 mg.
• Remiss för snabb uppföljning; primärvård eller
specialistpsykiatri.
Svåra
personlighetsstörningar
• Bedöm ev självdestruktiv handling
• Bedöm bakomliggande Axel I störning ex
depression eller ångest
• Kan ofta följas upp i öppenvård (i regel
specialistpsykiatri)
• Suicidrisk indikation för inläggning
• DBT (Dialektisk beteendeterapi)
Behandling av ångestsjukdom i
en akutsituation
• Försök lugna patienten
• Penetrera symtomen, annan psykiatrisk
störning?
• Icke beroendeframkallande preparat i första
hand ( ex Atarax, Lergigan)
• Ev insättning SSRI/SNRI
• Remiss till öppenvård (primärvård eller
specialistpsykiatri)
Konfusion
• Utred bakomliggande orsak, ex somatik (UVI hos
äldre, hjärntumör, iatrogen…)
• Demens?
• Psykos?
• Missbruk?
• Behandling endast vid väldig överaktivitet och
agitation. Då kan LÅGDOS antipsykotika vara
indicerat.
Sömnstörning
• Ovanligt med endast sömnproblem
• Utred bakomliggande problematik (ex
depression, PTSD, mani mm) och påbörja ev
behandling av denna.
• Behandla ev med icke beroendeframkallande
Propavan 25-50 mg eller Theralen 10-20 mg
• Zopiklon (Imovane) eller Zolpidem (Stilnoct) ska
användas med försiktighet då de är
beroendeframkallande
• Remiss till sömnutredningsenheten i svåra fall,
annars remiss primärvård eller spec psykiatri
Ovanliga men viktiga att känna
till akuta psykiatriska tillstånd
• Malignt neuroleptikasyndrom
– Feber, svettningar, medvetandesänkning/konfusion, rigiditet,
blodtrycksstegring)
• Serotonergt syndrom
– Feber, svettningar, diarré, medvetandesänkning/konfusion,
myoklonier, hyperreflexi, skakningar, koordinationsrubbning)
• Akut katatoni
– Stupor, mutism, stereotypier, negativism, ekolali, ekopraxi)
• Kontakta ALLTID bakjour/specialistpsykiater vid
minsta tveksamhet!
SBAR
• Situation
• Bakgrund
• Aktuellt tillstånd
• Rekommendation
SBAR-akut situation
• Situation
– Vad är problemet/anledningen till kontakt?
– Ange eget namn, titel, enhet, patientens namn, ålder,
eventuellt personnummer.
– ”Jag kontaktar dig för att...
SBAR-akut situation
• Bakgrund
– Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en
gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills
nu
– Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar av
betydelse. Kort rapport av aktuella problem och
behandlingar tills nu. Eventuell allergi. Eventuell
smittorisk.
SBAR-akut situation
• Aktuellt tillstånd
– Psykstatus och somatiskt status
– Rapportera:
•
•
•
•
•
A: luftväg
B: andning
C: puls, blodtryck, saturation
D: medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/rum/person
E: temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion, yttre skador.
– Bedömning: ”Jag tror att problemet/anledningen till
patientens tillstånd är...
SBAR-akut situation
• Rekommendation: ”...därför föreslår jag;”
– Åtgärd
•
•
•
•
omedelbar handläggning
övervakning/överflyttning
utredning
behandling
– Tidsram
• ”Hur ofta ska jag...?”
• ”Hur länge...?”
• ”När ska jag ta kontakt igen?”
– Bekräftelse på kommunikationen
• Finns fler frågor?
• Är vi överens?
SBAR-icke akut situation
• Situation
– Vad är problemet/anledningen till kontakt?
– Ange eget namn, titel, enhet, patientens namn, ålder,
eventuellt personnummer.
– ”Jag kontaktar dig för att...
SBAR-icke akut situation
• Bakgrund
– Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en
gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills
nu
– Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar av
betydelse. Kort rapport av aktuella problem och
behandlingar tills nu. Eventuell allergi. Eventuell
smittorisk.
SBAR-icke akut situation
• Aktuellt tillstånd
– Psykstatus och somatiskt status
– Rapportera:
• Vitala funktioner
• Aktuellt status kopplat till situationen
– Bedömning: ”Jag bedömer att...
SBAR-icke akut situation
• Rekommendation: ”...därför föreslår jag;”
– Åtgärd
• övervakning
• utredning/behandling
• vårdplanering/hjälpbehov
• överflyttning
• uppföljning
– Tidsram
• ”Hur ofta...?”
• ”Hur länge...?”
• ”När?”
– Bekräftelse på kommunikationen
• Finns fler frågor?
• Är vi överens?
LYCKA TILL!

similar documents