Nu går sista visan, dej vill jag sjunga för, vi behöver varandra, du

Report
KREATIVT
T AL A;
L ÄS A;
i klassrummet
S KRI V A
Nummer 16
Sista numret
Allting har en ände, så även
utgivningen av tidningen
KREATIVT i klassrummet.
16 nummer hann vi göra inom
ramen för det statliga läsa-,
skriva–, räknabidraget. Nu går
den statliga satsningen in på
sin sista termin och det är dags
att avveckla tidningen. Vi vill
tacka alla som läst och alla
som bidragit. Nu får utbytet
fortsätta i andra former. Kanske
på facebook, twitter, blog eller
IRL. Tack än en gång och ha
en riktigt skön sommar hälsar
Erica och Anki.
2012-05-31
Nu går sista visan
Nu går sista visan,
dej vill jag sjunga för,
vi behöver varandra,
du och jag och dom andra,
som står utför.
Förutom CMiT:s egna pedagoger och Piteå kommuns
1
NATIONELLA PROV
2
FRAMTIDENS LÄRANDE
2
FRAMTIDENS LÄRANDE
C-PEN
GRADEN AV ANGELÄGENHET
2
3
3
3
3
GRADEN AV ANGELÄGENHET
ASL
UTVÄRDERING
/ BLOGG
VEM STÄDAR PÅ NÄTET
OM SOCIALA MEDIER
4
4
4
Tack för att
du läser !
NorrLär 2012 - den 4 och 5 oktober
Några av landets mest intressanta föredragshållare inom
IKT/mediepedagogik föreläser
under två fullmatade temadagar i Piteå den 4 och 5 oktober 2012.
SISTA VISAN
GRATTIS
“All endings
are also beginnings.
We just don't know it at the time.”
Mitch Albom
NorrLär 2012 är chansen för
mediepedagogiskt intresserade pedagoger, skolledare
och IT-ansvariga i Norr- och
Västerbotten att få inspiration
och information om nya tankar, metoder och tekniska
nyheter inom området IKT och
media.
I det här numret:
matte- och språkutvecklare
är även Lena Gällhagen,
Veronica Grönte, Kristina
Alexanderson, Ulrika Jonson,
Marie Andersson, Andreas
Skog, Peter Burman, Britt
Hansson, Niclas Ekberg och
Elisabeth Karlsson inbokade
för evenemanget.
TeachMeet Norr
Under konferensen kan
deltagarna även välja att
göra studiebesök i någon
förskola eller skola för att
titta på aktuella skolutvecklingsprojekt i Piteå
kommun.
Mer information och anmälan på :
http://norrlar.wordpress.com/
TeachMeet är pedagogiska
möten under fria och trivsamma former som oftast
arrangeras i samband med
stora konferenser eller mässor
inom utbildningsområdet.
På kvällen den 4 oktober
berättar förskollärare och
lärare om egna erfarenheter
och ger konkreta exempel på
pedagogisk IT-användning
ute i klassrummen.
Det serveras även en bit mat
med tillhörande drycker.
Ett TeachMeet är alltid gratis.
Välkommen. Anmälan:
http://norrlar.wordpress.com/
KREATI VT i klassrummet
Nationella prov
I den nationella sammanställningen över resultaten
på Nationella prov i svenska
åk 3 2011 ligger Piteå Kommuns skolor över rikssnittet.
Vid en närmare titt på de
enskilda skolorna, 21 stycken, uppdagas dock att resultaten är mycket ojämna.
Speciellt tydligt var det i de
tre delprov som gjordes i en
och samma berättande
text. Vi beslöt därför att
samla in den berättande
texten för att lära oss mer
om resultaten.
mellan texternas längd och
provresultat.
De viktigaste lärdomarna av
analysen är att:
- bedömningarna i huvudsak
är korrekta.
- den vanligaste feltypen är
interpunktion
- i princip alla som var rapporterade som underkända
på läslighetstestet hade fått
göra provet på dator och
var därför per automatik underkända.
- det var stor skillnad i textmängd i de olika klasserna
- det finns en tydlig koppling
- klasser som arbetat med
ASL skriver, även med
penna, längre texter och
kan antas ha god språklig
förmåga. Median för antal
ord för uppsatser av ASL klasser var 143 ord per uppsats
och medianen för traditionella klasser var 116 ord.
Framtidens lärande - Helen Sjöstedt
Helen är specialpedagog i
Södertälje. Hon jobbar med
de yngsta barnen i särskolan. På Framtidens Lärande
2012 berättade hon om sitt
arbete under rubriken ”Vi
kämpar inte med pennan”.
Hon berättade med stort
engagemang om hur eleverna i hennes klass mött en
anpassad undervisning och
alternativa verktyg i den
grundläggande läs- och
skrivundervisningen.
Hon beskrev hur de gått
från ett ”belöningssystem”
där eleverna skulle lära in
bokstavsljud/utseende till
att i meningsfulla situationer
med datorer, Pads och talsyntes som verktyg och med
samarbete i par utveckla sin
språk– och läsförmåga. Eleverna nådde helt nya
(oanade) nivåer i läs- och
skrivutvecklingen.
Eleverna använder sig till
stor del av egna foton och
texter som utgångspunkt för
lärandet. De jobbar i teman
och Helen har ”språklekar”
från Bornholmsmetoden
som ledstjärna och för att få
struktur. Klassrummets interaktiva tavla är ett självklart
inslag.
Helens variation av IKT i undervisningen är imponerande.
Hon använder sig av datorns
skrivprogram, men även olika
slags ”filmskapande programvaror” både med dator och
iPad.
Tack vare Helens kunskaper,
den strukturerade undervisningen och användningen av
IKT skapas förutsättningar för
eleverna att lyckas.
Eleverna behöver inte längre
”belöningsmotivationen”- numera har de egen drivkraft.
De vill skapa och lära sig.
Framtidens lärande- Andreas Meschke och Annika Lagerkvist
Andreas och Annika är pedagoger vid utbildningsförvaltningen i Stockholmsstad,
avdelningen för uppdrag
kring lärande och elevhälsa.
De ville hjälpa oss att se
kopplingar mellan modern
hjärnforskning och användandet av interaktiva skrivtavlor. Följande framgångsfaktorer för att aktivera
hjärnan presenterades:
- att det ska vara lustfyllt,
- att när man uppmärksammar något på ett speciellt
sätt, t.ex. med en ljudeffekt
eller genom att byta fokus
blir det lättare att minnas.
- Delaktighet - att göra något tillsammans stärker också
inlärningen.
De kunskaperna kopplades
till interaktiva skrivtavlor:
- man bör jobba tillsammans.
- man kan skapa egna läromedel med t.ex. repetitioner.
- man får möjlighet att skapa
fokus genom att t.ex. titta på
en bild en liten bit i taget
genom ”titthålsfunktionen”.
Med interaktiva skrivtavlor
kan undervisningen göras
aktuell och inkluderande.
Det är väldigt lätt att anpassa och tillåta individualisering.
I slutet av inspirationsmötet
ställde Andreas och Annika
tre frågor. ”Har du egna erfarenheter du vill dela?
”Finns några pedagogiska
vinster?” och ” Vad kan
hjärnforskningen göra för
förskola och skola?”
Besök webben:
http://www.stockholm.se/OmStockholm/
Forvaltningar-och-bolag/Fackforvaltningar/
Nummer 16
Krister Johansson visade C-pen
När vi i slutet på maj arrangerade en lokal mässa ”av pedagoger - för pedagoger ” visade
Krister Johansson hur han använder scanningspennan C-pen i skolan. Pennan scannar in
text och överför den trådlöst via bluetooth till vilket program i datorn som helst. Via en app
kan du också sända texten till din androida enhet. C-pen kan hjälpa till med översättning,
förklaring av svåra ord och till och med läsa upp din text. I Kristers fall var det den sistnämnda funktionen han var ute efter. Han ville att de elever som ännu inte kommit igång
med läsningen ändå skulle kunna känna att det var självständiga i matteboken. Pennan
Se instruktionsfilmer här:
användes för att scanna in instruktioner och benämnda tal och få dem upplästa. Eleverna
som testade körde trådlöst mot androida telefoner och läsplattor. De hade hörlurar och
http://www.youtube.com/watch?
kunde alltså utan att behöva be om hjälp lösa uppgifterna i matteboken. Det bästa av allt v=s6w2iyydNcg
är att några av dem plötsligt knäckte läskoden och blev självständiga läsare.
http://www.youtube.com/watch?
Tänk dig pennan i handen på en läshungrig femåring. Vad händer då?
v=W1t7qM4ezG4
När graden av angelägenhet är hög i Luleå
På Hemängsskolan i Södra Sunderbyn i Luleå skrivs många berättelser i programmet Photostory 3. Det är ett program som gör stillbilder rörliga genom zoomningar och panoreringar och där man också kan skriva och läsa in sin berättelse. Eleverna är skickliga och använder mest sina egna ritade bilder som de fotar för att sedan lägga in i berättelsen. På
initiativ av en elev finns också nu en gemensam bildbank för ett av spåren. Alla kan rita
bilder som fotas och läggs dit för att sedan användas av andra elever. Att rita till bildbanken har blivit en populär aktivitet och lärarna berättar att flera av eleverna som tidigare
inte visat intresse för teckning nu är mycket aktiva. Det ritas allt från miljöer och bakgrunder till figurer och detaljer och intresset är stort när nya berättelser skall visas upp "Tänk om
någon av mina bilder är med".
När graden av angelägenhet är hög i Lund
Elever kan lära av andra elever. På en av Lunds skolor fick förskoleklassens elever skriva
texter med datorn som skrivverktyg. Texterna förmedlades sedan vidare till eleverna i klass
två som med hjälp av sin lärare övade sig på att ge respons på dem, rätta dem och förklara olika språkliga regler. Tvårona fick sedan arbeta sida vid sida med "sin" förskoleklasselev och hjälpa dem rätta sin text så att skulle bli redo att skicka till sin mottagare och användas för lästräning. Ett utmärkt exempel på hur elever kan lära av andra elever och hur
en och samma aktivitet bidrar till olika lärande för olika individer. Sexåringarna fick vissa
insikter i språkliga samband och mönster. Öva sig på att ta muntliga instruktioner och ställa
frågor. Tvåorna fick arbeta på metaspråklig nivå och förklara för någon annan och i och
med det fördjupa sina kunskaper. De övade sig på att ge muntliga instruktioner och anpassa språket efter mottagare och syfte.
Avslut och avstamp - ASL i Piteå fortsätter
Piteås unika kommunövergripande satsning på ett introduktionsår för personal som vill arbete med Att skriva sig till läsning har nu avslutat sin 6:e omgång. Till hösten drar vi igång
omgång 7. I år deltog 27 lärare, fritidspedagoger och förskollärare från 8 skolor. De har
under sitt år fått 6 utbildningsdagar (4 halvdagar och 2 heldagar), handledning i klassrummet eller i planeringen 60 minuter i veckan, handledda kollegasamtal var tredje vecka
samt en hel del litteratur. Arbetet leds av Ann-Christin Forsberg på CMiT i Piteå.
I årets utvärdering blir det tydligt hur läraren utvecklats till det bättre med avstamp i arbetet med ASL. Många lärare skriver om hur de blivit mer medvetna om sin undervisning och
den lärandemiljö som erbjuds. De berättar om hur de upptäckt de digitala verktygens potential men viktigast av allt är deras berättelse om hur de upptäckt den lust till lärande som
finns inom varje elev. Eleverna har gjort större framsteg än vad lärarna förväntat sig. Utvärderingen finns att läsa i sin helhet på www.pitea.se/cmit
När omgång 7 drar igång kan ni följa deras arbete på bloggen www.aslipitea.skolbloggen.se
KREATIVT= skapande, nyskapande, idérikt, initiativrikt, påhittigt och produktivt
T AL A;
L ÄS A;
S KRI V A
Redaktion
Tidningen utges av de
kommunala språk-, läs och
skrivutvecklarna i Piteå
Kommun:
Ann-Christin Forsberg
[email protected]
Vem städar på nätet?
All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen (PuL) som personuppgifter. Det innebär att fotografier, filmer
och annat som pedagogerna publicerar i sociala medier på Internet omfattas av PuLs bestämmelser, men även Offentlighetsprincipen.
Syftet med PuL är att förhindra att människors personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Ett grundläggande krav i PuL är att personuppgifter inte ska bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Om den blir överflödig eller inaktuell får den inte längre bevaras. Bestämmelsen hindrar inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som anges ovan. Se artikeln Är
sociala medier allmänna handlingar?
Huvudregeln i PuL är att personuppgifter gallras men i Arkivlagen bevaras. Hur tillgodoser vi
då lagstiftningen? Kommunen uppfyller Offentlighetsprincipen och Arkivlagen genom att
bevara sociala media med hjälp av skärmdumpar. Pedagogerna ansvarar för att tömma
kontona på de sociala medierna när informationen är inaktuell, till exempel då eleverna
flyttat till en annan skola eller att en projektblogg avslutats.
Erica Lövgren
[email protected]
Lär dig mer om webben på:
www.statensmedierad.se
GRATTIS!
Svenska Akademien
har utsett Anders
Bernersson, Kajsa
Hedlund och Anna
Kaya till mottagare av Svenska
Akademiens svensklärarpris 2012.
Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning
har stimulerat intresset hos unga
människor för svenska språket och
litteraturen.
Anders Bernersson är lärare, litteraturpedagog och bibliotekarie.
Han är lärare i svenska för årskurserna 3-6 vid Tuppkärrsskolan i
Surahammar.
Kajsa Hedlund är lärare för årskurserna 7-9 i svenska på Toleredsskolan i Göteborg.
Anna Kaya är lärare för årskurserna 1-7 i svenska och svenska som
andraspråk vid Norrbackaskolan i
Märsta. Hon är även knuten till
Stockholms universitet.
Diskutera skolfrågor med
Anna Kaya varje torsdag
kl. 20-21 på twitter #skolchatt
Carina Hammarsten
Personuppgiftsombud Barn och Utbildning
Facebookgrupper:
”Att skriva sig till läsning”
”Sociala medier i skolan”
”Skolinspektionen tittar på”
”Ipads i skola och förskola”
”Geocaching with children”
Bloggar:
www.ankeli.skolbloggen.se
www.klassiskt.blogspot.com
www.lekmit.wordpress.com
www.aslipitea.skolbloggen.se
www.blasmarkarna.blogspot.com
www.riddarna.posterous.com
Är sociala medier allmänna handlingar?
Sociala medier omfattas av Offentlighetsprincipen och
reglerna om allmänna
handlingar i grundlagen
Tryckfrihetsförordningen.
Huvudregeln i Arkivlagen är
att en kommuns allmänna
handlingar (även kommunikation på sociala medier)
bevaras för rättsskipning,
förvaltning och forskning.
Handlingar får bara gallras
om allmänhetens rätt till
insyn inte åsidosätts och
det finns gallringsbeslut.
Anses skolornas Facebook
eller en klassblogg vara ett
kulturarv eller ha ett framtida forskningsintresse?
Kommunstyrelsen har beslutat att Piteå kommuns
sociala medier bevaras. Syftet är att visa Piteå kommun
och samtiden (mentaliteter
och kommunföreteelser).
Centralarkivet ansvarar för att
fyra gånger per år under perioden 2011 till 2015 ta
skärmdumpar från mediets
startsida. Därefter får en utvärdering avgöra betydelsen
för sociala medier som kommunikationsverktyg ur ett
forskningsperspektiv. Informationen bevaras i pappersformat eftersom kommunen saknar e-arkiv.
Kommunstyrelsen har också
beslutat att allmänna handlingar med tillfällig betydelse
som bevaras på ett socialt
medium får gallras när handlingen är inaktuell dock tidig-
ast 3 månader från sista
inlägg eller kommentar.
Anmäl bloggadresser till
[email protected]
Adresserna läggs upp i
kommunens förteckning
över sociala medier på Facebook, http://
www.facebook.com/
pitea.se
Carina Hammarsten
Arkivansvarig Barn och Utbildning

similar documents