Vad är Mina hälsotjänster och vad händer med Mina vårdkontakter?

Report
Vad är Mina hälsotjänster och
vad händer med Mina vårdkontakter?
Ett samverkansprojekt mellan Cehis och SLL
Anette Thalén, Inera
Maria Berglund, SLL/Inera
eHälsa och Strategisk IT
eHälsa kan…
…göra invånarna mer delaktiga
…ge stöd före, under och efter besök
…finnas i fler kanaler
…erbjudas av fler aktörer
…användas när och var som helst
eHälsa och Strategisk IT
Exempel på styrande principer

Invånaren i fokus men vårdgivarna är nyckelaktörer!

Utveckling baserad på verkliga och konkreta
behov/förutsättningar

Återanvändning
–
Utgå från Mina vårdkontakter, befintliga tjänster, tidigare projekt och
förstudier
–
Möjliggöra för andra att återanvända resultatet
–
Driva på utveckling av återanvändbar funktionalitet
–
Nationellt skalbart
–
Nationell arkitektur och nationella tjänster
–
Regelverk och affärsmodeller
–
Öppna standarder
eHälsa och Strategisk IT
Fler eTjänster
Fler kanaler
Mobila enheter
Fler ingångar
Modernisering
Arkitektur
Koncept
och plattform
Utveckling
e-tjänster
Nya eTjänster
eTjänster i mobila enheter
Regelverk
och
affärsmodeller
Fler aktörer
Effektivare processer
Kvalitet
Effektivisering
6
Formulär
Beställa tid för besök
Av- och omboka tid
Förnya recept
Onlinetjänster
Beställa journalkopia
Vårdval
Förnya hjälpmedel
Recept och läkemedel
Begära intyg
Provtagning
Kontakta mig
Kallelse
Rådgivning
Direktbokning i webbtidbok
Fråga sjuksköterskan
Beställning av hjälpmedel
Kvalitetsregister
7
Nationellt tjänstekontrakt för tidbokning
Integration finns idag med ett antal tidböcker både
för journalsystem och screeningsystem.
Fler leverantörer är på gång och utvecklar mot
tjänstekontraktet.
8
Nationellt tjänstekontrakt för tidbokning
eHälsa och Strategisk IT
Vad är det invånarna efterfrågar?
• Behov av samordning
Åldersfördelning
<20
>70
20-30
• Aktiv och delaktig patient
60-70
30-40
50-60
• Ny situation
• Behov av stöd och hög integritet
40-50
eHälsa och Strategisk IT
Vad vill invånarna ha från sin journal?
•
Vaccinationer
•
Läkemedel
•
Provsvar
•
Ett kontoutdrag med alla sina journalhandlingar bakåt i tiden
eHälsa och Strategisk IT
Viktiga förutsättningar för att journalinformation ska kunna integreras i e-tjänster
•
Tillräckligt säker lösning, säker autenticering
•
Menprövning/sekretessprövning av det som utlämnas
•
”Kontrakt” mellan patienten/vården om ansvaret för att agera
utifrån informationen
•
Kompletterande pedagogisk information när journaldata är
torftig/svårtolkad
Invånaren i fokus – fler ingångar, fler kanaler
Kommunikationsavdelningen
eHälsa och Strategisk IT
eTjänster som skapar delaktighet
Ta del av
information
Lämna
information
Utbyta
information
Se
Provsvar, status Remisser, Läkemedelslista, …
Registrera
Delge vården information inför besök,
Puls, Blodtryck, Smärta, Biverkningar …
Interagera
Boka tid, Ställa frågor
eHälsa och Strategisk IT
Vad händer på baksidan?
•
Olika typer av
eTjänster
•
Stödtjänster
•
Regelverk
•
Affärsmodeller
Djup integration
Medelintegration
Grund integration
Projektmål 31 maj 2012
– Nya eTjänster (3-4) – minst en via
mobil enhet
– Nytt koncept
Vi är här
– Teknisk plattform
– Processtöd, affärsmodeller och
regelverk
Etablering
Vitalis
Aug- Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mars
April
Projektslut
31/5
Maj
Q3
Q4
Q1
Q2
eHälsa och Strategisk IT
 www.cehis.se
Vad är Mina hälsotjänster och
vad ska hända med Mina
vårdkontakter?
Anette Thalén, Inera
Maria Berglund, SLL

similar documents