Projekti i IFC-së për qeverisjën korporative në Kosovë

Report
Projekti i IFC për Qeverisje Korporative në
Kosovë
Supported by
Oliver Orton Menaxher i Projektit, IFC Programi
QK,Evropa Juglindore
15 shtator 2011, Prishtinë
Cka ështe Qeverisja Korporative(QK)?
•Sir Adrian Cadbury (Raporti Cadbury, 1992 (UK))
– Një sistem përmes të cilit kompanitë qeverisen apo udhëhiqen
•James Wolfensohn, ish-President i BB
– Promovimi i marrëdhënies së drejtë, transparencës dhe
përgjegjësisë
•Parimet e Qeverisjes Korporative të OECD-së ( do të
diskutohet më vonë)
– Praktika e mirë e QK-së duhet të ofrojë shtytjet e duhura për Bordin e
Drejtorëve dhe Menaxhmentin për t’i arritur caqet të cilat janë në interes
të kompanisë dhe aksionerëve të saj dhe të ofrojë një monitorim efektiv
e me këtë të inkurajojë kompaninë drejt përdorimit më efikas të
burimeve të saj.
2
Qeverisja Korporative dhe Kriza Globale Financiare
• Dështimi i bizneseve- që nga bizneset e vogla familjare e deri te konglomeratët e mëdhenjë
• Rënie e konsiderueshme e pasurisë së korporatave si dhe pasurisë individuale të konsumatorëve
• Rënie të konsiderueshme të aktivitetit ekonomik , kreditor dhe punësimit
KRIZË TË MADHE TË VETËBESIMIT TË INVESTITORËVE DUKE NDIKUAR NË INTEGRITETIN E TREGUT
DHE EKONOMISË
Element i përbashkët në shumicën e dështimeve të korporatave: dobësitë në strukturat e qeverisjes
korporative thekson dobësitë/dështimet në:
a.Mbikëqyrjen/supervizionin dhe auditimin e brendshëm/kontrollë të mekanizmave të kompanisë
b.Transparencën financiare ( integritetin e pasqyrave financiare)
c.Procesin e duhur të vendim-marrjes
d.Mekanizmave me të cilat kompania menaxhon rrezikun
e.Aftësinë të reagojë në mënyrë efektive në të dyja rastet, rasteve të mundësive
kërcënimeve/rreziqeve/krizave, etj.
PARIMET E QEVERISJES SË MIRË KORPORATIVE VLEJNË PËR TË GJITHA KOMPANITË - POR
MEKANZMAT ME TË CILAT IMPLEMENTOHEN PARIMET DALLOJNË NGA LLOJI I KOMPANIVE
3
Qeverisja Korporative – Benefitet e pergjithshme
• Llogaridhënia dhe Përdorimi Efikas i Burimeve Publike dhe Private – në kompanitë
shtetërore (përdorimi i parave të taksapaguesve, etj.) dhe në bizneset private (mbrojtja e
investitorëve)
• Shumë më shumë njerëz ndikohen ashtu si zgjërohet ekonomia – me interes në
kompanite e privatizuara/binzeseve private; fondeve pensionale
• Zvogëlim në në shanset për mashtrime/skandale korporative; mbrojtje e
reputacionit
• Përmirësim ne veprimet e kompanisë, efikasitet dhe vendim-marrje
• Përmirësim në profitabilitetin e kompanisë dhe konkurueshmërisë – duke ecur drejt
rritjes dhe qëndrueshmërisë në sektorin e korporatave si dhe ne ekonomi
•
Integriteti I sistemeve – sistemi bankar, sitemi i sigurimeve dhe pensional
• Përmirësim në qasje per financa dhe investime përmes rrijtes se besushmërisë te
investitorët – nga tregjet e kredive si dhe ato të ekuitetit; vendore apo të huaja;
investitorët paguajne më tepër për QK të mirë; kredidhënësit japin kredi më të lira aty ka
kua QK të mirë
4
Programi i Qeverisjes Korporative i IFC-së në
Evropën Jugore
IFC dhe Qeverisja Korporative – Pjesa Globale
 Njësia e Qeverisjes Korporative dhe Investimet e IFC-së
 Forumi Global i Qeverisjes Korporative(GCGF)
 Shërbimet Konsultative për Qeverisje Korporative – e shpërndarë nëpër botë
 Metodë e aplikuar globalisht
IFC dhe Qeverisja Korporative – Rajoni i Evropës dhe Azisë Qendrore (ECA)
 Në ECA jemi për më shumë se 10 vite duke filluar nga Rusia; Ukraina; Kaukazi; Azia
Qendrore
IFC dhe Qeverisja Korporative – Evropa Juglindore
 E mbështetur nga SEKRETARIATI SHTETËROR PËR ZHVILLIM EKONOMIK I ZVICRËS
(SECO)
 2005 – Dhjetor 2011; Faza e II-të që nga viti 2009
 Nga viti 2005 në Shqipëri, Bosnia dhe Herzegovina, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi
 Në Kosovë nga viti 2010 pas anëtarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin
Monetar Ndërkombetar
 Ekipi i formuar në secilin shtet përpos në Malin e Zi
5
Programi i Qeverisjes Korporative i IFC-së në
Evropën Jugore (vazhdim)
•Tri objektiva kryesore: (a) ndihmë kompanive për të përmirësuar Qeverisjen
Korporative(QK) (b) mbështetja në tregjet e jashtme- berza,
rregullatorëve/institucioneve tjera, asociacioneve të biznesit, ambientit ligjor (c)
media/ndërgjegjesimi publik
•Arritjet kryesore:
Kompanitë: nga viti 2009 kemi keshilluar 95 kompani në përmiresimin e QK
(intervenim brenda kompanisë) dhe 53 kompani kanë raportuar përmirësim të
perfomances. Nga viti 2005, rritje e investimeve në kompani me mbi 200 milionë
dollarë, të atribuara tek përmiresimi i QK.
 Institucinet/Rregullatoret: kemi zhvilluar Kodet e QK dhe Kartelat Vlerësuese të
QK për vlerësimin e praktikave të QK; mbështetja në tregjet e jashtme- berza
(përfshirë/ Paraqitje të ofertës publike -Initial Public Offering – IPO) dhe
rregullatorëve në të gjitha vendet; mbështetje në zhvillimin e
ligjeve/kodeve/rregulloreve; mbështetje për insitucionet lokale që e promovojnë QK.
Edukimi: ndihmë në zhvillimin e programit të plotë Master për QK– si master i
veçantë si dhe si një modul i vetëm.
6
Projekti i Qeverisjes Korporative i IFC në Kosovë
Kohëgjatja e projektit: Prill 2010 – Dhjetor 2011
Qëllimi i projektit: të kontribuojë drejt krijimit të kulturës në Qeverisje Korporative në Kosovë
në nivel të Qeverisë, Rregullatorëve, Ndërmarrjet Publike dhe sektorit privat (përfshi Bankat,
Bizneset Familjare, si dhe Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme)
Aktivitetet e Projektit:
• Këshillime të Avancuara nëpër Kompani – ngritja e kapaciteteve dhe aktivitete këshilldhënëse
në kompani duke u bazuar në Metodologjinë për Qeverisjen Korporative në IFC duke ndihmuar
kompanitë që të avancojnë punën e tyre dhe të tërheqin investitorë
• Aktivitete në Trajnime dhe Ngritjen e Vetëdijes – organizmi i konferencave, seminareve, dhe
trajnimeve për Qeverisjen Korporative në bashkëpunim me partnerë vendor; ( si p.sh
Mikrofinanca, NVMte, kompanite publike –POE, trajnime individuale si dhe me fokus gjinor).
• Përkrahje për Institucionet Rregullatore – Banka Qendrore e Kosoves; Agjensioni i NVM-ve;
Rregulli Këshillëdhënës 1; Kontributi ynë në Ligjin mbi Organizatat e Biznesit; asistimi i KBAse në
krijimin e Kodit Etik; puna me Kompanitë Publike (POEs) dhe Njësitë e këtyre kompanive dhe
Ministrinë e Financave.
• Përkrahje për Institucionet Akademike – kemi perkrahur Universitetin ECDP në zhvillimin e një
moduli të specializimit mbi Qeverisjen Korporative me qëllim të krijimit të një gjenerate të
liderëve në këtë fushë
Do të vazhdojmë mëtutje?
7
Falemnderit për vemendjen e tuaj
Për më shumë informata, ju lutem kontaktoni:
Oliver Orton
Ramadan Berisha
[email protected]
[email protected]
+381 11 3023 750
+381 38 609 333
8

similar documents