Lesson 8: A Typical School Day A Diary

Report
Lesson 8: A Typical School Day
A Diary
Li/(_)you_de yi\pian-ri\ji\
Shi/yi-yue\san-ri\,xing-qi-er\
Jin-tian-wo/(_)hen_mang/,hen_lei\.
zao_shang\qi-dian_ban\qi_chuang/,xi_le
zao/(_)yi_hou\jiu\chi-zao_fan\.
wo_yi\bian-chi-fan\,yi\bian-ting-lu\yin-.
Lesson 8: A Typical School Day
A Diary
jiu/(_)dian_zhong-dao\jiao\shi\qu\
shang\ke\.
Di\yi-jie/ke\shi\zhong-wen/,lao_shi-jiaowo_men fa-yin-、sheng-ci/he/yu/(_)
fa_,ye_jiao-wo_men xie_zi\,hai/gei_le wo_
men yi\pian-xin-ke\wen/,zhe\pian-ke\wen/
hen/(_)you_ yi\si.
Lesson 8: A Typical School Day
A Diary
di\er\jie/shi\dian\nao_ke\,hen_nan/.
zhong-wu/ wo_he/tong/xue/men
yi\qi_dao\can-ting-qu\chi-wu_fan\.
wo_men yi\bian-chi-,yi\bian-lian\xi/shuozhong-wen/.
Xia\wu/(_)wo_dao\tu/shu-guan_qu\
shang\ wang_.
Lesson 8: A Typical School Day
A Diary
si\dian_wang/peng/lai/zhao/(_)wo_qu\da_qiu/.
Wu/(_)dian_san-ke\chi-wan_fan\.
qi-dian_ban\wo_qu\bai/ying-ai\de
su\she\gen-ta-liao/tianr-.
dao\nar\de shi/hou, ta-zheng\zai\zuo\gong-ke\.
Lesson 8: A Typical School Day
A Diary
wo_ba-dian_ban\hui/jia-.
shui\jiao\yi_qian/,gao-wen/zhonggei/(_) wo/(_)da_le yi/ge\dian\hua,gao\
su\wo_ ming/tian-yao\kao_shi\.
wo_shuo-wo/(_)yi_jing-zhi-dao\le.
Lesson 8: A Typical School Day
A Letter: Talking about Studying Chinese
一封信
xiao_yin-:
ni/(_)hao_!hao/(_)jiu_bu/jian\,zui\jin\zen_me
yang\?
Zhe\ge xue/qi-wo/(_)hen_mang/,chu/le
zhuan-ye\ke\yi_wai\,hai/dei_xue/zhong-wen/.
wo_men de zhong-wen/ke\hen/(_)
you_yi\si.
Lesson 8: A Typical School Day
A Letter: Talking about Studying Chinese
一封信
Yin-wen\wo_men de zhong-wen/lao_shizhi_hui\shuo-zhong-wen/,bu/hui\shuo-yingwen/,suo/(_)yi_shang\ke\de shi/hou wo_men
zhi_shuo-zhong-wen/,bu\shuo-ying-wen/.
Kai-shi_wo_jue/de hen_nan/,hou\lai/,
wang/peng/chang/chang/bang-wo_lian\xi/
zhong- wen/,jiu\jue/de bu\nan/le.
Lesson 8: A Typical School Day
A Letter: Talking about Studying Chinese
一封信
ni/(_)xi_huan-ting-yin-yue\ma?
xia\ge xing-qi-liu\,wo_men
xue/xiao\you_yi/ge\yin-yue\hui\,xiwang\ni_neng/lai/.
Lesson 8: A Typical School Day
A Letter: Talking about Studying Chinese
一封信
wo_yong\zhong-wen/xie_xin\xie_de
hen_bu\hao_,qing_bie/xiao\wo_.
zhu\
hao_!
ni_de peng/you
li/(_)you_
shi/yi-yue\shi/ba-ri\

similar documents