Prezentace aplikace PowerPoint - Asociace českých pojišťovacích

Report
EKONOMICKÝ A REGULATORNÍ VÝVOJ
POJISTNÉHO TRHU 2011 - 2012
KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2012
Ing. Tomáš Síkora, MBA
31. října 2012, Praha
EKONOMICKÝ
VÝVOJ TRHU
VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO*
140
5.0
120
4.0
3.0
100
1.0
60
0.0
40
-1.0
20
-2.0
0
-3.0
2008
Životní pojištění celkem
Životní pojištění celkem (%)
2009
2010
Neživotní pojištění celkem
Neživotní pojištění celkem (%)
2011
Předepsané pojistné celkem
Předepsané pojistné celkem (%)
* Smluvní pojištění se započtením jedné desetiny jednorázově placeného životního pojištění
%
mld. Kč
2.0
80
EKONOMICKÝ
VÝVOJ TRHU
HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY
■ Pojištění motorových vozidel
» kombinovaný škodní poměr = 101%
» 2011 – POV (-9%) ; HAV (-5%)
» 3. čtvrtletí 2012 - POV (-5,5%); HAV (-2%)
» TREND: růst cen; uplatňování bonusů; konec otevřených flotil
■ Neživotní pojištění (bez pojištění motorových vozidel)
» 2011 - pojištění majetku/odpovědnosti občanů = +6%
» 2011 – podnikatelská pojištění = +4%
» TREND: růst cen (OZ); segmentace; nové technologie
■ Životní pojištění – mírný růst
» 2011 resp. 3. čtvrtletí 2012 = + 2,7% resp. +2,3% celkem; JP = -3% resp. +1%
» Kmen pokles o 173 tis. ks (-3%) ; Nové smlouvy nárůst o 5700 ks (+0,6 %)
» TREND: růst cen (gender; OZ); stagnace JP; koncentrace na pojištění rizik
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V ČR
SCHVÁLENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Nový občanský zákoník
■ Důsledně vychází z obecných principů soukromého práva
» Vyšší míra smluvní volnosti
■ Obsahuje komplexní úpravu pojistné smlouvy jako jednoho ze
smluvních typů
■ Zásadně novelizuje principy náhrady majetkové a nemajetkové újmy
■ Dosavadní úprava smlouvy o obchodním zastoupení zůstává v podstatě
zachována
Účinnost od 1. 1. 2014
Důchodová reforma
■ Zákon o důchodovém spoření
» Technická novela vetována Prezidentem republiky
■ Zákon o doplňkovém penzijním spoření
» „Předdůchody“
Účinnost od 1. 1. 2013
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V ČR
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (PZ)
■ Návrh schválen LRV 25. 10. 2012
■ Hlavní oblasti úpravy
» Rozšíření působnosti i na zaměstnance pojišťoven
» Zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost
» Nová úprava způsobu registrace PZ a podmínek obnovy oprávnění k podnikání
» Rozšíření odpovědnosti pojišťoven za činnost PZ
Předpokládaná účinnost ?
Novela zákona o pojišťovnictví a souvisejících zák.
■ Uvedení v soulad s rozhodnutím SD EU ve věci „Test-Achats“
(rozhodné datum 21. 12. 2012)
» Novela ZPOJ a ZPS projednávána ve výborech PSP ČR
» Přípravy pojistitelů na změnu způsobu stanovení výše pojistného a pojistného
plnění od rozhodného data
Účinnost vyhlášením ve Sb. z. (do konce roku?)
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V ČR
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
■ Změna pravidel registrace vozidel
■ Změna pravidel přidělování RZ
» RZ na přání
» Rezervace a převoditelnost RZ
Předpokládaná účinnost od pol. 2013
Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla (ZPOV)
■ Změny související s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích
■ Zpřísnění úpravy pravidel pro inkaso příspěvku nepojištěných do GF
ČKP
■ Zábrana vzniku „otevřených flotil“
■ Povinný odvoz HSZ ve výši 6% z předpisu POV
Předpokládaná účinnost od pol. 2013
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V ČR
PŘIPRAVOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Novela zákona o pojišťovnictví
■ Implementace rámcové směrnice Solventnost II
» Nové požadavky na Řídicí a kontrolní systém
» Obezřetnostní a kapitálové požadavky
» Informační povinnosti
Bude patrně odložena s ohledem na prodlení Omnibus II
Úrazové pojištění zaměstnanců – „demonopolizace“
■ Zpracována analýza MF ČR s návrhem věcného řešení
» Zavedení komerčního pojištění
» Přechod ze systému průběžného financování na systém tvorby rezerv na budoucí
závazky
■ Dalším krokem by měla být příprava zákona o pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele
Realizace před 2014 je ohrožena
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V ČR
PŘIPRAVOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na
území ČR
■ Návrh zahrnutí cizinců – OSVČ do veřejného zdravotního pojištění
Věcný záměr schválen Vládou ČR v únoru 2012
Novela zákona o některých podmínkách podnikání v
cestovním ruchu
■ Úprava podmínek pro sjednání pojištění
■ Stanovení limitu pojistného plnění a způsobu určení jeho výše
Ve stavu před projednáním Vládou ČR
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V EU
■
■
■
■
■
■
■
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2) a
nařízení PRIPs
Rozšíření působnosti směrnice na všechny distribuční kanály (vč.
„direct writers“) a samostatné likvidátory pojistných událostí
Definice „pojistných investičních produktů“ (veškeré rezervotvorné produkty
ŽP), na jejichž distribuci se vztahují přísnější kritéria
Rozšíření požadavků na odbornost „distributorů“ a zavedení požadavku
jejich průběžného odborného rozvoje
Povinnost členských států zajistit vytvoření postupů pro mimosoudní
řešení sporů (dle definovaných pravidel) s povinným zapojením pojišťoven
a zprostředkovatelů
Obecně rozšíření předsmluvních informačních povinností vůči klientům,
specificky pro „pojistné investiční produkty“
Povinnost zveřejňování výše provize (v ŽP automaticky, v NŽP dočasně
na žádost) a zákaz provizí „makléřům“ při zprostředkování ŽP jako
nástroj eliminace konfliktu zájmů
Zmocnění k vydávání prováděcích předpisů pro EK a EIOPA
Termín transpozice resp. datum
účinnosti nejsou v návrzích stanoveny
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V EU
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Návrh směrnice k zajištění rovného přístupu z hlediska
věku a zdravotního stavu
■ Hrozí zákaz zohledňování věku a zdravotního stavu v komerčním
pojištění
■ Legislativní postup blokován nečinností Rady EU
■ Není prioritou současného předsednictví Radě EU
Předpokládaná účinnost ?
LEGISLATIVNÍ
VÝVOJ V ČR A
EU
NEGATIVNÍ DOPADY LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE
■ Zahlcení spotřebitelů nadměrným rozsahem povinně
poskytovaných informací
» Kvalita vs. kvantita informací, zvýšení nákladů na plnění informačních povinností
■ Nabourávání základních principů pojišťovnictví v důsledku
rigidního přístupu EU k „antidiskriminační“ legislativě
» Relevantní hodnocení rizika na základě pojistně-matematických faktorů je
označováno za diskriminaci
■ Právní nejistota a nejednotnost při určování výše pojistného
plnění za nemajetkové újmy
Objem regulatorních aktivit orgánů EU významně narostl vlivem vytvoření
dalších regulatorních a dohledových struktur.
Důsledkem je zásadní nárůst regulatorních aktů EU v oblasti obezřetnosti
a ochrany spotřebitele!
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
Česká asociace pojišťoven
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
tel: 222 350 150
e-mail: [email protected]

similar documents