Presentación de PowerPoint

Report
NORMALIZAR  “Poñer en orde”
Fins e Vantaxes:
Definir
Garantía
Números normais: Series de Carlo Renard (1879)=> simplificación & tipificación
Series xeométricas de razón:
2∗
K = 5 , en múltiples aplicacións
n= 0, 1, 2 , 3, …
10
A serie máis elemental: n=0, K=5, de razón (redondeada)
As 4 series básicas (n=0,1,2,3),
orixinan os números normais
5
10 = 1,584893  1,6
Serie
R5
R10
R20
R40
Razón
1,60
1,26
1,12
1,06
UNE 4003  ISO R3 (antigua) Establecía as series de números normais e detallaba algunhas aplicacións
UNE 17702:202 Rosca métrica ISO. Series de diámetros y pasos => recomenda R10 en 1ª elección
Series excepcionais, cando se precisan medidas máis próximas (mecánica de precisión):
R80, R160, R320 (para obter un término dunha serie superior á R40 interpólanse dous da
inmedita inferior)
Series limitadas, son as fundamentais cando se establece o valor máx., o mín. ou ambos.
R10(125, …), R20(…, 450), R40(75, …, 300).
Series derivadas, obtidas ó tomar cada 2,3,4 … p termos dunha básica (indícase máx. e mín.)
R 5/2 (1 ... 160), R 20/4 (112 .... ), R 40/5 (...... 60), R 10/3 (...80... )
Valores correspondientes a las series básicas,
para el intervalo de 1 a 10
- Los términos de cada serie forman parte de las
restantes series superiores.
- El valor de los términos de otros intervalos
decimales (..., 0,1 a 1, 10 a 100, 100 a 1000, ..)
se obtiene multiplicando los valores de la tabla
por potencias enteras de 10, negativas o positivas.
Ej.:  exterior de fresa de 2 cortes
40-50-63-80-100-125-160 =>
R10 (40,…,160)
Otros ej.: Diámetros para roscas, ejes, etc.
RESORTES:
-HELICOIDALES DE COMPRESIÓN
HELICOIDALES DE EXTENSIÓN
VOLUTA DE COMPRESIÓN
Láminas de sección rectángular
HELICODALES DE TORSIÓN
Ballestas
• Arandelas / juntas
a) Elásticas
(Belleville)
Resorte de hojas o de BALLESTA
Pandeo en resortes
RESORTES
UNE-EN_ISO_2162-1=1997 Resortes 1-Representación simplificada
UNE-EN_ISO_2162-2=1997 Resortes 2-Datos técnicos en resortes
cilíndricos de compresión
ENGRANAXES: Ley fundamental
N
P2
w2
P3
w3
O3
P2=P3, Contacto
para cadansúa
O2
P
Circunf. primitivas
N
P – punto primitivo, en recta de centros
N – Normal común
V = O2P.w2 = 03P.w3 => w2/w3 = Cte
Lei: a normal común pasa pola recta de centros (punto primitivo)
Lei do engranaxe
 Dentes con Perfil de evolvente de círculo
D
F
A
O1
w1
PC
V
E




N
C
C
O2
V
w2
B
Varilla con extremo en A, xenera un dente de perfil AB o xirala en torno ó disco 1
Idem en C, xenera o outro dente de perfil CD o xirala en torno ó disco 2 en sentido contrario
EN, FN perp.s ós radios (PERP. COMÚN ós dentes conxugados) - Tanx. ós círculos (EVOLUTAS)
P – punto primitivo da recta de centros O1-O2 => R dos círculos primitivos
Evolvente de círculo (evoluta)
Rectificación de arcos
sobre las tangentes
l4
l3
Semicircunf. = l3+l4
B
C
A
3
4
AC rectificación de AB
Engranaxes rectos: roda e piñón transmiten a rotación dos seus árbores
Coroa ou llanta
Cubo ou núcleo
Brazo, radio ou nervio
ENGRANAXES DE EVOLVENTE
P – Punto contacto
PASO CIRCULAR (p) – arco de circ. primitiva
entre flancos homólogos de 2 dentes
consecutivos
p.z = .d
DENTE
MÓDULO ( mm) – parte do diámetro que
corresponde a cada dente (tamaño)
Paso circular (p)
m = d/z
Ver norma UNE 18005:84
(diametrias Pitch)
Espesor circular
do dente (c)
ESPESOR CIRCULAR - parte da circunfer.
primitiva que corresponde ó dente
e =p/2
ENGRANAXE
Segundo UNE 18066=61
Addendum (a) = m
Dedendum (b) = 1,25*m
Altura dente h= a+b =2,25*m
H traballo=> entre Diám. exteriores
ENGRANAXES DE EVOLVENTE
RELACIÓN DE VELOCIDADES (ou transmisión):
Si r3>r2
i = w2/w3 = d3/d2 = z3/z2 >1
Pode ser de multiplicación ou reducción
Sentidos de xiro opostos
RECTA DE ACCIÓN – P, punto primitivo sobre EF
(varilla sobre circunferencia base ou evoluta)
P’
 O punto de contacto P’ de calquer par de dentes
conxugados está sobre desa recta tanxente.
 A forza dun dente sobre o outro está nesa recta
(sin rozam.)
ÁNGULO DE PRESIÓN () – O menor entre a recta
de acción coa liña de centros.
(Cte. en engranaxes de evolvente)
PIÑON e CRAMALLEIRA
CREMALLEIRA: porción de roda de radio 
 A circunferencia primitiva é unha recta.
• Perfil da evolvente: recta perp. á de acción
 Rotacíón piñon – traslación cremalleira
 Rectificar paso circular
Rodas intercambiables => igual:
-
Módulo
Ángulo presión
Addendum
Dedendum
Espesor circular dente (p/2)
ENGRANAXES INTERIORES con DENTES de EVOLVENTE
ENGRANXES cilíndrico - helicoidais
Paralelo
Cilíndrico - recta
Cilíndrico - helicoidal
Roda cilíndrica con dente helicoidal
Xeneración de dentes a partir
de hélice cilíndrica
Cruzado
Rectas sucesivas de contacto
Rodas e engranaxes cónicos con dente recto
 Para transmisión entre árboles con eixos que se cortan
 Rodadura pura => conos primitivos con vértice común
 Dentes paralelos á xeneratiz (non ó eixo)
Engranaxe cónico con dente recto
Engranaxes de tornillo sin-fin
Para eixos que se cruzan, en xeral con ángulo recto
Algunhas Normas:
UNE-EN ISO 2203:1998
UNE 18005:84 (ISO 54)
UNE18068:1978
UNE 18066:1961
UNE18112:1978
UNE 18033:84
UNE 18051:57
UNE 18185:89
UNE 18185:1989
UNE 18184:90
Dibujos técnicos. Signos convencionales para engranajes.
Engranajes cilíndricos para mecánica general. Módulos y diametrales Pitch.
Engranajes cilíndricos. Datos a figurar en los planos
Engranajes. Rectos y helicoidadles
Engranajes cónicos rectos. Datos a figurar en los planos
Notación internacional de los engranajes. Símbolos de datos geométricos.
Engranajes cónicorrectos
Engranajes cónicos rectos para mecánica general. Módulos y diametrales
Engranajes cónicos rectos. Módulos y pasos diametrales
Engranajes cónicos con dentado recto. Cremallera
MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS A ESPECIFICAR
•
•
•
•
•
Diám. de cabeza + Tol.
Longitud del diente
Diám. Agujero (o de los apoyos) + Tol.
Superficie de referencia
Estado superficial de los flancos (y de pie + acuerdos)
+ INDICACIONES EN TABLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Módulo
Nº de dientes
Tipo de Cremallera (si difiere de la normalizada,
incluso con croquis)
Ángulo de hélice
Sentido de hélice
Coeficiente de corrección
Diám. Primitivo
Espesor del diente (con Tol.)
Distancia entre centros (con Tol.)
Nº dientes y Nº de plano del engranaje conjugado
Todas las tolerancias útiles
Especificaciones para el fabricante (montaje, control)
RODAMIENTOS
Cojinete: “pieza/conjunto sobre el que se soporta un árbol”
- Si Rodadura => rodamiento (casquillos sin contacto)
- Si Deslizamineto => cojinete de desliz. (casquillos en contacto)
PARTES
- 2 aros/anillos concéntricos
- Elementos rodantes (bolas, rodillos cilíndricos ou cónicos)
- Jaula
SEGÚN LA CARGAS QUE SOPORTEN:
- Radiales
- Axiales
- Mixtas
Rodamiento de bolas de contacto angular
Representación normalizada:
UNE-EN ISO 8826-1 Rodamientos. Parte 1: Representación simplificada general
UNE-EN ISO 8826-2 Rodamientos. Parte 2: Representación simplificada particularizada
UNE 18-031-91 Rodamientos Radiales. Tolerancias (ISO 492-1986).
UNE 18-064-81 Tolerancias para rodamientos axiales de bolas, con asiento plano.
UNE 18-037-84 Rodamientos Radiales. Medidas generales.
UNE 18088-84 Rodamientos de rodillos cónicos métricos.
UNE 18-175-83 Rodamientos de agujas. Rodillos de apoyo. Dimensiones.
UNE18-174-83 Jaulas axiales de agujas y arandelas de tope. Dimensiones y tolerancias.
Cojinete de deslizamiento
Cojinetes Axiales
Cojinetes Radiales
Cojinetes radiales
Proposta de exercicios:
1- Consultar as normas citadas.
2- Deseñar unha parella de rodas dentadas que cumplan cunha determinada
relación de transmisión (a establecer polo deseñador).
-Consultar as normas para a selección de módulos e restantes datos referidos
ós dentes.
- Efectuar o seu trazado (envolventes, etc.).
- Especificar a información sobre dito engranaxe segundo norma.
3- Idem: Deseñar unha parella piñón-cremalleira.

similar documents