Abstract - Kulturkompensation

Report
Jan Melander
2014-08-19
021/392445
Kompensation eller balansering – ett kommunalt dilemma
Västerås stad har under det senaste decenniet upplevt ett starkt tryck på att bygga fler bostäder. Detta
har inneburit att nya områden som tidigare inte varit aktuella måste tas i anspråk för exploatering.
Staden inser att detta medför att kultur- och naturvärden löper stor risk att ruineras. För att hantera
dessa frågor har riktlinjer för en balanserad samhällsbyggnad formulerats i den gällande
översiktsplanen för kommunen.
För att förtydliga översiktsplanens riktlinjer har Västerås i en vägledning tagit fram grundprinciper för
hur kompensation eller balansering ska hanteras inför en exploateringssituation. Underlag har hämtats
från andra kommuner i Sverige, myndighetsrapporter, forskning och internationella källor. Syftet i
Västerås, liksom hos de flesta andra, är att agera efter principen att i första hand undvika, i andra hand
minimera och i tredje hand kompensera en kommande skada. I vägledningen förs även ett resonemang
om vad som är möjligt att fastställa i en plan. Planinstrumentet kan i dessa fall vara en oframkomlig
väg som i stället måste ersättas av genomförandeavtal.
Det finns en viss skillnad mellan bedömningar och åtgärder som föranleds av en tänkt exploatering i
ett område som är viktigt ur naturmiljösynvinkel och ett område som är viktigt med hänsyn till
kulturmiljön. Naturvärden kan oftast ersättas, men i olika hög grad, medan kulturvärden kan vara
svåra att ersätta men kan möjligen kompenseras på annat sätt. En ständig fråga är vilka instrument som
en kommun har för att balansera eller kompensera ett exploateringsintrång.
Naturvärden kan kompenseras genom fyra olika åtgärdstyper – In kind/ Out of kind/ On site/ Off site –
som kan kombineras på olika sätt. Växter kan planteras på samma plats eller i närheten för att uppnå
nya värden. För kulturmiljöer är huvudalternativen att undvika eller minimera. Om kompensation av
ett borttaget kulturobjekt ska vara ett alternativ är antagligen den vanliga lösningen att det sker Out of
kind och Off site. För både natur och kulturmiljöer är det viktigt att analysera vilka grundläggande
värden som är väsentliga att hävda. Därefter måste en konsekvensanalys göras som visar vilka
möjligheter som finns att agera i det enskilda fallet.
Västerås har i den aktuella utredningen tagit fram några exempel på hur staden agerat tidigare för att
hantera värden av denna typ. Avsikten är att exemplen ska vara vägledande i andra fall där
kompensation eller balansering av en exploatering är nödvändig. Fallbeskrivningarna visar hur det kan
vara möjligt att undvika skada, men även hur skador kan kompenseras både i natur- och kulturmiljöer.

similar documents