Vámos Ágnes előadásának prezentációja

Report
A KÉPZÉSI ÉS
KIMENETI
KÖVETELMÉNYEK
MEGÚJÍTÁSA
VÁMOS ÁGNES
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c2_1060_1062_emberie
roforr_scorm/1_2_hr_helye_szerepe_a_szervezet_mukodeseben_0I9oUKcbSEwffWq
R.html
KÉPZÉSI PROGRAM
ÉRTÉKE
KÉPZÉSI PROGRAM
ÉRTÉKE
B SZEKCIÓ
KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSE
• A bemenet szabályozása
• A folyamat szabályozása
• A kimenet szabályozása
o Mit tud, ismer?
o Mit képes megcsinálni, milyen
képességekkel rendelkezik?
o Munkáját milyen önállósággal és
felelősséggel végzi, milyen attitűdök
jellemzik?
Ta n u l á s i
eredmények
(learning
outcomes)
A tanulási eredmények alapú képzési
program-fejlesztés
A diszciplína tudomány-rendszertani
kérdéseinek gondozása
 Tudományhatárok, tudományterületek,
tudományágak újradefiniálása
 A képzési területek és a diszciplínák illeszkedése
 A képzési terület és munka világa kapcsolat és
megfelelés
A tanulási eredmények alapú képzési
program-működtetés
A pedagógiai szaktudás és felelősség
 Változások a tanulásfelfogásban
 Változások a tanulásszervezésben, értékelésben
 A tudomány taníthatóságának és tanulhatóságának
kérdése
A tanulási eredmények szemlélet
beágyazódása
Rendszerszabályozó
Hálózat-integráló
EKKR
MKKR
Képzési területi leírások
Tanulásszabályozó
Tudás-integráló
Képzési programleírások
Tematikák
Deskriptor
TUDÁS
KÉPESSÉGEK ATTITŰDÖK
A deskriptor
jellemzése
a tudás
mélysége, a
tudás
szervezettsége,
a tudás
kiterjedtsége,
rugalmasság,
formálhatóság
motoros
készségek,
területáltalános
képességek,
területspecifikus
képességek
KÉPZÉSI TERÜLETI
LEÍRÁSOK
kedvező/kedve
zőtlen
megítélés;
vélekedések,
nézetek;
szándékok,
törekvések.
AUTONÓMIA
FELELŐSSÉG
mértéke,
területei,
valamint a
társas
környezetben
való
viselkedés
dimenziói
mentén
Általános kompetenciák
I. Szakmai kompetenciák
működését alapozó és kísérő
általános kompetenciák
• Komplex kompetenciák,
jellemzőjük a
multifunkcionalitás és
transz-diszciplináris jelleg;
jól szervezettségük révén
a téma/tartalomspecifikus
szakértelem alapjai
II. Személyiségjellemzők,
értékek, attitűdök, nézetek,
motiváció
• Kognitív képességek és
stílusok, valamint az
érzelmek generátorai;
személyes kompetenciák,
melyek részt vesznek a
szakmai/szakmaspecifikus
kompetenciák
működtetésében
I. SZAKMAI KOMPETENCIÁK MŰKÖDÉSÉT ALAPOZÓ ÉS KÍSÉRŐ ÁLTALÁNOS
KOMPETENCIÁK
KOMPLEX KOMPETENCIÁK, JELLEMZŐJÜK A MULTIFUNKCIONALITÁS ÉS TRANSZDISZCIPLINÁRIS JELLEG; JÓL SZERVEZETTSÉGÜK RÉVÉN A TÉMA/TARTALOMSPECIFIKUS SZAKÉRTELEM ALAPJAI.
SZAKMAI KOMPETENCIÁK
ALAPOZÁSA ÉS KÍSÉRÉSE
Diszkusszió
1. Mi segíti elő a felsőoktatás minőségének
javulását, versenyképességének növekedését?
2. Milyen funkciót tölthet be a képzési területi
leírás: szabályozó, orientáló, tanácsadó?
3. Mi lehet az általános kompetenciák helye és
szerepe a felsőoktatásban?
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents