20120323_prezentacia_skolenie_usporiadatelia

Report
Bratislava 2012
Ako reakciu na stupňujúce sa napätie a násilie počas
športových podujatí, ktoré často hraničí až s prejavmi
rasizmu a intolerancie NR SR na svojom rokovaní
v novembri 2008 schválila zákon č. 479/2008 Z. z.
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí,
športových podujatí a turistických podujatí (ďalej budeme
používať iba skrátené pomenovanie „zákon o športe“),
ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2008.
•
•
•
Základným cieľom nového zákona o športe je zvýšenie bezpečnosti na
štadiónoch (najmä pri futbalových zápasoch) a sprísnenie sankcii za
nedodržiavanie poriadku. Nový zákon o športe zároveň zaviedol úplne nové
inštitúty, napr. povinnosť organizátorov vymedzených športových podujatí
(osobitne futbal a hokej) viesť na vchodoch a východoch a v priestoroch pre
divákov funkčný kamerový zabezpečovací systém, ktorý by podľa zákona
mal umožniť identifikáciu tváre fyzickej osoby a archiváciu záznamov
v digitálnej forme., ďalej bola zavedená pre futbalový zväz a hokejový zväz
povinnosť vytvoriť a prevádzkovať „informačný systém o bezpečnosti pri
športových podujatiach“. Iba pre informáciu tento informačný systém by mal
obsahovať evidenciu fyzických osôb, ktoré:
porušili zákaz vnášať na športové podujatie strelné zbrane, pyrotechniku
a iné veci ktorými možno útok proti telu urobiť dôraznejším (napr. palice,
chladné zbrane) a vnášať na športové podujatie drogy alebo iné omamné
látky a alkoholické nápoje (ak obec vydala zákaz ich predaja, podávania
alebo požívania na športových podujatiach),
boli usporiadateľom vyvedené a bola im zakázaná ďalšia účasť na podujatí,
nakoľko po upozornení a požiadavke usporiadateľa aby upustili od svojho
nevhodného správania nerešpektovali jeho pokyn na opustenie podujatia,
nemali usporiadateľom umožnený vstup na športové podujatie, nakoľko im
bol súdom alebo príslušným štátnym orgánom uložený zákaz vstupu na
športové podujatie.
Podľa zákona o športe, organizátorom športového podujatia môže byť
jednak právnická osoba, ale aj fyzická osoba.
• najneskoršie
7 dní pred konaním oznámiť zámer zorganizovať športové
podujatie obci na území ktorej sa bude konať,
• ak
je športové podujatie označené za rizikové je organizátor povinný
najneskoršie 15 pred jeho začatím požiadať písomne obec a Policajný zbor
o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku na športovom
podujatí,
• ak sa v mieste konania športového podujatia nachádza železničná stanica a
športové podujatie je označené za rizikové a účastníci podujatia sa môžu
dopraviť aj vlakom je organizátor povinný najneskoršie 15 dní pred jeho
konaním zaslať oznámenie o konaní športového podujatia aj železničnej
polícii,
• ak
•
organizátor usporadúva medzinárodnú súťaž alebo najvyššiu celoštátnu
súťaž, musí vydať vstupenky alebo informačné letáky, na ktorých sú uvedené
povinnosti a zákazy pre účastníkov (divákov) a situačný plán štadióna,
organizátor musí vypracovať organizačný poriadok a bezpečnostné
opatrenia na ochranu zdravia účastníkov (divákov) a zabezpečiť ich
zverejnenie (§4/2),
• určiť
•
•
•
•
hlavného usporiadateľa (tento riadi a zodpovedá za činnosť
usporiadateľskej služby, spoluprácu a komunikáciu s obcou, PZ, SBS a pod.)
zabezpečiť usporiadateľskú službu,
v prípade nedostatočného počtu členov usporiadateľskej služby zabezpečiť
ochranu verejného poriadku v mieste konania športového podujatia aj
prostredníctvom SBS,
riadiť priebeh športového podujatia v súlade s účelom uvedeným v oznámení
obci,
bezprostredne pred konaním športového podujatia vykonať prehliadku
štadióna a zabezpečiť aby sa v priestoroch pre divákov nenachádzali strelné
zbrane, pyrotechnika, alkohol, drogy a pod.,
• ak obec v súvislosti
s konaním športového podujatia vydala zákaz predaja,
podávania a požívania alkoholu umiestniť pri vstupe a v priestoroch pre
divákov príslušné oznámenie,
• zabezpečiť
kontrolu a dodržiavanie zákazu predaja a požívania alkoholu
v priestoroch štadióna a zabezpečiť aby všetky donesené a predávané
nápoje boli v obaloch ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdravý,
• zabezpečiť
oddelené sektory pre fanúšikov súperiacich mužstiev a pre
organizovaných fans hostí vyčleniť samostatné vstupenky a vyčleniť im
samostatné priestory,
• zabezpečiť vhodným spôsobom informovanie divákov,
• zabezpečiť aby pri v zákone vyšpecifikovaných
podujatiach účastníci
nepoužívali, resp. nevnášali štátne symboly cudzích štátov resp ich
predchodcov,
• pri
závažnom porušení verejného poriadku, ak tento nie je možné obnoviť
iným spôsobom prerušiť alebo skončiť športové podujatie (zápas),
• nevpustiť na štadión viac účastníkov (divákov) než je kapacita štadióna),
• zabezpečiť pre členov usporiadateľskej služby reflexné vesty s číslom
a nápisom usporiadateľ vpredu a vzadu,
• dodržiavať
bezpečnostné, hygienické, zdravotnícke, požiarne a ďalšie
predpisy a umožniť výkon dozoru príslušným orgánom.
Na organizátora športového podujatia sa vzťahujú aj nasledovné povinnosti:
• usporiadanie
priestorov štadiónov nesmie podnecovať účastníkov
športového podujatia k násiliu a musí zabezpečovať efektívnu kontrolu
účastníkov, účelné rozmiestnenie bezpečnostných prepážok na rozdelenie
účastníkov a uzatvorenie jednotlivých sektorov. Taktiež musí byť
zabezpečený prístup do priestorov štadióna pre účely vykonania zásahu
polície, zdravotníkov a hasičov,
• priestory
štadiónov s kapacitou nad 10 000 účastníkov musia byť
rozdelené na sektory tak, aby nebol možný pohyb účastníkov medzi
jednotlivými sektormi,
• na štadiónoch s kapacitou nad 5 000 účastníkov, pri športových podujatiach
kde možno dôvodne predpokladať rušenie verejného poriadku nie sú
prípustné miesta na státie,
• na štadiónoch s kapacitou nad 10 000 účastníkov musia byť zriadené miesta
zdravotníckej pomoci samostatne pre každý sektor vo vnútornom priestore
štadióna spojené s vonkajšou dopravnou komunikáciou,
• organizátor
športového podujatia prostredníctvom usporiadateľskej služby,
SBS, sú oprávnení vykonať dôkladnejšiu kontrolu účastníkov
športového podujatia, ak možno zo správania účastníkov podujatia alebo
z okolností dôvodne predpokladať, že bude narušovaný pokojný priebeh
podujatia,
• pri
organizovaní športových podujatí, ktoré sú označené za rizikové
(organizátorom, obcou, Policajným zborom) musí organizátor pri vchodoch,
východoch a v priestoroch pre účastníkov zriadiť funkčný kamerový
zabezpečovací systém, ktorý umožňuje identifikáciu tváre fyzickej osoby
a zabezpečí jej trvalý záznam v digitálnej forme. Takúto povinnosť má aj
organizátor futbalového alebo
hokejového zápasu dvoch najvyšších
celoštátnych súťaží ak kapacita štadióna prevyšuje 2 000 účastníkov (bez
ohľadu na to či je podujatie označené za rizikové),
• organizátor
musí zreteľne označiť priestory monitorované kamerovým
systémom,
• záznamy vyhotovené z kamerového systému môžu byť využité iba pre účely
trestného konania, v konaní o priestupku, resp. pri objasňovaní priestupku
a na vedenie informačného systému, ktorý je povinný viesť futbalový
a hokejový zväz podľa § 11 zákona o športe, záznamy ktoré nie sú využité
na vyššie uvedené účely musí organizátor zničiť do 7 dní od vyhotovenia,
• vyhotovený záznam z kamerového systému môže organizátor poskytnuť iba
Policajnému zboru, prokuratúre, súdom, obciam, obvodným úradom a SIS
na účely podľa zákona o športe a podľa osobitných zákonov.
•
Podľa § 5 zákona o športe usporiadateľom môže byť iba fyzická osoba
staršia ako 18 rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu.
• mať
oblečenú počas športového podujatia reflexnú vestu, s číslom
a nápisom usporiadateľ vpredu a vzadu,
• plniť
úlohy jednak podľa pokynov organizátora, ale aj podľa pokynov
oprávnených orgánov, podľa pokynov policajtov, osoby poverenej obcou
vykonávať dozor nad športovým podujatím, hasičov, zdravotníckych
pracovníkov a pod.
•
presvedčiť sa či sa na športovom podujatí chce zúčastniť iba na to
oprávnená fyzická osoba,
•
presvedčiť sa či osoba ktoré vstupuje do priestorov štadióna nemá pri sebe
alebo na sebe strelnú zbraň, pyrotechnické výrobky, alebo veci ktorými môže
urobiť útok proti telu dôraznejším alkoholické nápoje, drogy alebo iné
omamné látky,
•
nevpustiť do priestorov štadióna osoby, ktoré vnášajú do priestorov štadióna
strelnú zbraň, pyrotechnické výrobky, alkoholické nápoje, drogy alebo iné
omamné látky, alebo sú zjavne pod vplyvom alkoholu, drog,
•
oosobu ktorej bolo súdom v rámci probačného dohľadu uložené obmedzujúce
opatrenie,
oosobu, ktorej bolo príslušným orgánom v rámci konania o priestupku uložené
obmedzujúce opatrenie,
• ak
účastníci podujatia svojim správaním rušia verejný poriadok alebo
pokojný priebeh podujatia môže ich upozorniť na nevhodnosť takého
správania a vyzvať ich aby od takého správania upustili,
• ak
účastníci podujatia nerešpektujú výzvu na upustenie od nevhodného
správania ktorým rušia verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia
môže im dať pokyn aby opustili športové podujatie (teda aby opustili
štadión),
• ak účastníci podujatia svojim správaním rušia verejný poriadok alebo pokojný
priebeh podujatia, nerešpektujú výzvu na upustenie od nevhodného
správania ani pokyn na opustenie štadióna, môže ich vyviesť a zakázať im
ďalšiu účasť na športovom podujatí,
• zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by porušovalo verejný poriadok alebo
pokojný
priebeh podujatia
a dodržiavať pokyny organizátora,
usporiadateľskej služby, členov SBS zabezpečujúcich verejný poriadok na
športovom podujatí, pokyny policajtov a zástupcov obce,
•
ak bol obcou vydaný zákaz predaja, podávania a požívania alkoholu
na športovom podujatí nepožívať alkohol na zápase a nepožívať
na športovom podujatí ani drogy a omamné látky,
•
strpieť úkony a oprávnenia organizátora, usporiadateľa alebo SBS ak
súvisia s porušením povinností účastníka,
•
po skončení športového podujatia sa pokojne rozísť (teda opustiť štadión).
• vnášať
na športové podujatie strelnú zbraň, pyrotechnické výrobky, alebo
veci ktorými môže urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje,
drogy alebo iné omamné látky,
• vstupovať
na športové podujatie (na štadión) pod vplyvom alkoholu, drog
alebo omamných látok,
• vnášať na športové podujatie alkoholické nápoje, ak bol obcou vydaný zákaz
predaja, podávania a požívania alkoholu na športovom podujatí, a tiež
vnášať drogy alebo iné omamné látky,
• mať
zakrytú tvár spôsobom, ktorý znemožňuje jeho identifikáciu, ak proti
nemu vykonáva služobný zákrok policajt a tento ho vyzval na odkrytie tváre,
• používať štátne symboly cudzích štátov resp. ich predchodcov znevažujúcim
spôsobom alebo spôsobom ktorý podnecuje k narušovaniu verejného
poriadku alebo pokojného priebehu podujatia,
• vnášať
štátne symboly cudzích štátov resp. ich predchodcov na domáce
podujatie pri ktorom môže dôjsť k narušovaniu verejného poriadku alebo
pokojného priebehu podujatia.
• obec
je oprávnená dozerať či sa športové podujatie koná v súlade
s podmienkami uvedenými v oznámení,
• obec
môže zakázať konanie športového podujatia, ak by jeho účastníkom
hrozilo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, prípadne ak by športové
podujatie obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo by
ohrozovalo životné prostredie.
oak
v súvislosti s konaním podujatia nastane ohrozenie života, obec
zakáže podujatie, a to buď na základe vlastného podnetu alebo na
základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného zboru,
•
Dozorný orgán obce (fyzická osoba, ktorú obec písomne poverila vykonávať
dozor nad priebehom športového podujatia) je povinná upozorniť
organizátora športového podujatia na zistené nedostatky a upozorniť ho
na následky, ktoré podľa zákona o športe môže mať ich neodstránenie,
• dozorný
orgán obce s prihliadnutím na športové pravidlá zakáže alebo
preruší športové podujatie, ak sa na ňom porušujú základné ľudské práva
a slobody (napr. právo na život, nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia,
osobná sloboda, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej
povesti, právo vlastniť majetok, sloboda pohybu a pobytu),
•v
prípade ak je športové podujatie označené za rizikové, je dozorný orgán
obce povinný zúčastňovať sa na jeho príprave a priebehu,
•v
prípade, že dozorný orgán obce rozhodne o zákaze alebo o prerušení
športového podujatia, postačuje ak na mieste toto rozhodnutie oznámi
organizátorovi ústnym vyhlásením.
oNásledne,
najneskoršie do troch dní musí organizátorovi doručiť aj
písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia,
• ak
o to požiada organizátor alebo Policajný zbor je obec povinná vydať
zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na športovom
podujatí,
• obec je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru každé rozhodnutie
o zákaze alebo prerušení športového podujatia.
• môže požiadať obec o vydanie zákazu predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na športovom podujatí,
• môže požiadať obec o vydanie zákazu športového podujatia, ak v súvislosti
s jeho konaním je ohrozený život
• Ak
na športovom podujatí hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia
verejného poriadku, alebo je ohrozené zdravie jeho účastníkov, môže
Policajný zbor zakázať športové podujatie, alebo môže rozhodnúť o vylúčení
účastníkov športového podujatia (teda že sa môže hrať pred prázdnymi
tribúnami).
Futbalový zväz a hokejový zväz, ak je členom medzinárodnej športovej
organizácie, je povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém
o bezpečnosti pri športových podujatiach.
• evidenciu fyzických osôb, ktoré
porušili zákaz vnášať na športové podujatie
strelnú zbraň, pyrotechnické výrobky, alebo veci ktorými môže urobiť útok
proti telu dôraznejším (napr. dýku, bejzbalovú pálku, železnú tyč),
alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky,
• evidenciu
fyzických osôb, ktoré usporiadateľ vyviedol a zakázal im ďalšiu
účasť na športovom podujatí, nakoľko účastníci svojim správaním rušili
verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, nerešpektovali výzvu
na upustenie od nevhodného správania ani pokyn na opustenie štadióna,
• evidenciu
fyzických osôb, ktorým
usporiadateľ neumožnil vstup
na športové podujatie (do priestorov štadióna) - osoby ktorým bolo súdom
v rámci probačného dohľadu uložené obmedzujúce opatrenie a osoby,
ktorým bolo príslušným orgánom v rámci konania o priestupku uložené
obmedzujúce opatrenie.
• „priestupkom
je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje
záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto
alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný
podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.“
• „Za zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon
výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.“
• „Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil 15
rok svojho veku,
• za
priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho
spáchania nemohol rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu
chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať svoje konanie. Zodpovednosti
sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len
z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky.“
Priestupku sa dopustí ten, kto
• neposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí,
• poruší nočný kľud,
• úmyselne
zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení,
pozmení, zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné
označenie,
• poruší
podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní
kultúrnych podujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
• poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejné prístupný
objekt alebo verejnoprospešné zariadenie,
• poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz
používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom
zákone.
ods. 2 Z priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do
33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 99 eur a za
priestupok podľa odseku 1 písm. h) až i) pokutu do 165 eur.
Priestupku sa dopustí ten, kto
• úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom,
pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania
neoprávnenej výhody,
• od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové
práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu
patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
• napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práva alebo
práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného
rozhodnutia príslušného orgánu.
ods.
2 Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33
eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. f) pokutu do 99 eur
a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 331 eur.
• Priestupku
sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu
na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo
zničím alebo poškodením veci z takého majetku alebo sa
o takéto konanie pokúsi.
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.
Samotné poskytovanie pomoci PZ možno zaradiť medzi vzťahy PZ
k štátnym orgánom, obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám,
ktoré sú upravené v šiestej hlave zákona o PZ. Skôr ako pristúpime
k výkladu samotného § 77 zákona o PZ, ktorý je nosnou témou tejto
časti prednášky považujem za vhodné oboznámiť vás aj s niektorými
ďalšími ustanoveniami šiestej hlavy zákona o PZ, ktoré je vhodné
ovládať z hľadiska výkonu vašej činnosti ako usporiadateľov
športových podujatí.
Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru
so žiadosťou o pomoc. Policajti a útvary PZ sú povinné v rozsahu
svojich práv a povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o PZ túto
pomoc poskytnúť.
Ak nie je obec schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými
silami a prostriedkami, môže požiadať o pomoc útvar PZ. Útvar PZ je
povinný v rozsahu svojej pôsobnosti túto pomoc poskytnúť.
• V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy ustanovenie § 4 ods. 3 písm. n)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle ktorého za verejný
poriadok v obci zodpovedá obec. Teda inak povedané zabezpečenie
verejného poriadku na území obce (obcou sa myslia v tejto súvislosti aj
mestá) je primárne povinnosťou obce, resp. mesta. Teda aj tie médiami často
spomínané „policajné manévre“, čiže nasadenie väčšieho počtu policajtov
a techniky v súvislosti s konaním napr. futbalových zápasov, doprovody
organizovaných fanúšikov zo stanice na štadión a naspäť sú v podstate iba
preventívnym spolupôsobením Policajného zboru, ktorým realizuje plnenie
jednej zo svojich základných úloh, a to spolupôsobenie pri ochrane
základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, bezpečnosti
osôb a majetku.
• Ak
vznikne bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku,
ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami príslušných orgánov,
Policajný zbor je povinný sa zúčastniť na odvrátení tohto
nebezpečenstva. Činnosť Policajného zboru sa v takomto prípade obmedzí
iba na vykonanie nevyhnutných opatrení.
• Toto
ustanovenie možno čiastočne aplikovať aj napr. v súvislosti
s organizovaním športových podujatí, napr. futbalových zápasov. Podľa
zákona o športe (konkrétne § 4 ods. 3 písm. b)) zabezpečiť ochranu objektov
a verejný poriadok v priestoroch kde sa športové podujatie koná je jednou zo
základných povinností organizátora, ktorý túto povinnosť ďalej realizuje
prostredníctvom usporiadateľskej služby, alebo prostredníctvom SBS.
• Pri
vzájomnom porovnaní nájdeme určitú podobnosť medzi uvedením
ustanovením § 75 zákona o Policajnom zboru a ustanovením § 4 ods. 4
zákona o športe, podľa ktorého ak na športovom podujatí hrozí
bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže
byť odstránené silami a prostriedkami organizátora (tiež aj keď sa účastníci
po skončení pokojne nerozídu), môže organizátor požiadať o pomoc obec
alebo Policajný zbor.
• Teda
Policajný zbor, v prípade že organizátor nezvláda udržiavať verejný
poriadok na športovom podujatí prostredníctvom usporiadateľov alebo SBS,
na žiadosť organizátora, požadovanú pomoc poskytne. Táto pomoc však
môže spočívať (podľa § 75 zák. o PZ) iba v zúčastnení sa síl a prostriedkov
Policajného zboru na odvrátení nebezpečenstva rušenia verejného poriadku
a vykonaní nevyhnutných opatrení (napr. vykonanie konkrétneho služobného
zákroku).
•V
súvislosti s hrozbou bezprostredného nebezpečenstva narušenia
verejného poriadku na športovom podujatí, alebo aj keď je ohrozené zdravie
účastníkov športového podujatia má Policajný zbor podľa § 8 ods. 9 zákona
o športe oprávnenie toto športové podujatie zakázať alebo vylúčiť účastníkov
športového podujatia. Teda inak povedané ak nastane reálne
nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku na športovom podujatí,
Policajný zbor môže zakázať ďalšie konanie zápasu alebo môže rozhodnúť
že v zápase sa bude pokračovať ale bez divákov. Myslím že toto opravenie
sa zo strany Policajného zboru zatiaľ využilo iba ojedinele ak vôbec ale
netreba zabúdať, že Policajný zboru má v zmysle právnych predpisov aj
takéto páky a zbytočne nepodceňovať význam usporiadateľskej služby.
V prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života
a zdravia alebo majetku je policajt oprávnený požiadať každého
o pomoc. Kto bol policajtom o takúto pomoc požiadaný je povinný ju
poskytnúť, nemusí tak urobiť iba ak by vystavil vážnemu ohrozeniu
seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.

similar documents