První blok věnovaný například památkářům

Report
Centers Dating 2013
Památkáři – partneři nebo noční můra?
Vztahy obce a developera
Finance v hlavní roli
David Řehoř, Equa Bank
Pavel Škvára, Trafficon
Jiří Koliba, SFRB
Daniel Braun, MMR
Vladimír Sloup, Asociace PPP
Systém památkové péče v ČR
Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury
Věra Kučová, Národní památkový ústav
Jiří Skalický, odbor památkové péče, Magistrát hl. m. Prahy
Vstřícnost
….Stačí komunikovat…..
Systém památkové péče v ČR
Jiří Vajčner
Ministerstvo kultury
Subjekty a předmět památkové péče
zřizuje
Ministerstvo kultury
Národní
památkový ústav
Krajský úřad
Národní kulturní
památka
Magistrát hl. m. Prahy
Obecní úřad obce s rozšířenou
působností
Kulturní památka
Plošná ochrana
Obnova kulturních statků
• § 14 zákona o státní památkové péči
• Obnova - údržba, oprava, rekonstrukce,
restaurování nebo jiná úprava kulturní památky
• Povinnost předem vyžádat závazné stanovisko
• Podkladem pro závazné stanovisko k obnově
kulturní památky je písemné vyjádření
Národního památkového ústavu
• Národní památkový ústav není vybaven žádnou
rozhodovací pravomocí
Obnova kulturních statků
• § 14 odst. 7 zákona o státní památkové péči -právo
na projednání dokumentace obnovy kulturní památky
v procesu jejího zpracovávání s Národním památkovým
ústavem - nelze však nabýt žádné subjektivní veřejné
právo
• § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči (stavební
činnost na území s archeologickými nálezy) - stavebník
povinen svůj záměr předem oznámit Archeologickému
ústavu AV ČR (pražskému či brněnskému) – povinnost
strpět záchranný archeologický výzkum
Opravné prostředky při rozhodování
• Poučení o odvolání v závěru závazného stanoviska
• Závazné stanovisko jako samostatné rozhodnutí
• Závazné stanovisko podle § 149 správního řádu
(zákon č. 500/2004 Sb.) – nelze se proti němu
samostatně odvolat a jeho věcným závěrům se lze
bránit až v řízení před stavebním úřadem
• Závazné stanovisko k různým stupňům
dokumentace
Náhrady za omezení vlastnického práva
• Právo požádat o poskytnutí finančního příspěvku podle § 16
zákona o státní památkové péči
• Program záchrany architektonického dědictví
• Havarijní program
• Program regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón
• Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické
památkové zóny a krajinné památkové zóny
• Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
• Informace – www.mkcr.cz
Daňové úlevy
• Podle § 30 odst. 6 a § 29 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. se
roční odpis u technického zhodnocení provedeného na
nemovité kulturní památce stanoví ve výši jedné patnáctiny
vstupní ceny
• Podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, jsou od daně ze staveb osvobozeny stavby,
které jsou kulturními památkami a na kterých jsou prováděny
stavební úpravy - na dobu osmi let, přičemž tato lhůta počíná
běžet rokem následujícím po vydání stavebního povolení na
stavební úpravy prováděné vlastníkem kulturní památky
• Podle § 9 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, a navazujícího § 1 odst. 1 prováděcí vyhlášky č.
12/1993 Sb. jsou od daně ze staveb osvobozeny stavby –
kulturní památky (ve vlastnictví právnických a fyzických osob),
které jsou zpřístupněny z výchovně vzdělávacích důvodů
Národní památkový ústav
partner nebo noční můra?
Věra Kučová
Národní památkový ústav
www.npu.cz
Územní odborná pracoviště
Územní památkové správy
Změna od 1.1.2013
Národní památkový ústav
podle § 32 pam. zákona
- organizace pro výkon a koordinaci veškeré odborné činnosti
v oboru SPP k zabezpečení jednoty i perspektivního rozvoje SPP.
NPÚ (m.j.):
- vede Ústřední seznam kulturních památek ČR,
- připravuje odborné podklady pro MK ČR, zejména pro prohlášení věcí za
kulturní památky, agendu pam.území, ÚPD k PR a SD
- zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány SPP, a
poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek
při zajišťování péče o kulturní památky,
- zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče
o kulturní památky a nad jejich soustavným využíváním,
- plní další úkoly na úseku SPP, kterými ji pověří MK.
Čí je vlastně NPÚ partner (nebo noční můra) ?
Památkový fond ČR (k 31. 12. 2012)
12 památek na Seznamu světového dědictví UNESCO
272 národních kulturních památek (KP) a jejich souborů
596 pam. chráněných území – pam. rezervací a pam. zón
40 244 nemovitých kulturních památek a jejich souborů
43 246 rejstříkových čísel movitých KP v ÚSKP ČR
Zdroj: Koncepce památkové péče v České republice v letech 2011 – 2016 (MK ČR) a ÚSKP ČR
www.npu.cz
Informační zdroje NPÚ
Přípravnou a projektovou dokumentaci
obnovy nemovité kulturní památky nebo
stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti v
PR, PZ či jakémkoli OP vlastník nebo projektant projedná v průběhu
zpracování s NPÚ. ....
Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje NPÚ písemné
vyjádření jako podklad pro ZS výkonného orgánu.
Výkonný orgán SPP vydá ZS po předchozím písemném vyjádření NPÚ.
(Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo ve lhůtě prodloužené písemné vyjádření
neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.)
Odst. 6 a 7 § 14 památkového zákona
Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákona) a památková péče
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí :
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků......
§ 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.
Úkolem ÚP je stanovovat koncepci rozvoje území včetně urbanistické
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
stanovovat požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, stanovovat
podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
§ 19 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb
Děkuji za pozornost.
Ing. arch. Věra Kučová
Národní památkový ústav
[email protected]
257 010 284
Je možné uzavřít smlouvu mezi městem a
developerem
Odolnou proti politickým změnám
MGR. ET MGR. VÁCLAV SLÁDEK, advokát
MGR. ET MGR. VÁCLAV SLÁDEK, advokát
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČASTI OBČANSKÝCH
SDRUŽENÍ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ
Mgr. Pavel Matějka
OSNOVA
1.
Občanské sdružení jako účastník stavebního řízení
2.
Předkládání nových důkazů ve stavebním řízení
3.
Povaha závazných stanovisek stavebního úřadu
4.
Novela stavebního zákona
Občanské sdružení jako účastník stavebního řízení

Stavební zákon (186/2006 Sb.) - § 39



Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) - § 70



obsahuje taxativní výčet účastníků stavebního řízení
jako možné účastníky nezahrnuje občanská sdružení
stanoví možnost doplnění okruhu účastníků
možnost občanských sdružení stát se účastníkem stavebního řízení
Judikatura Nejvyššího správního soudu


1 As 6/2011
5 As 41/2009
Předkládání nových důkazů ve stavebním řízení

Účastník stavebního řízení nemůže předkládat stále nové návrhy na
provedení důkazů

Související judikatura

40 A 3/2012-217
Povaha závazných stanovisek stavebního úřadu

Závazné stanovisko SÚ není samostatným rozhodnutím

Závazné stanovisko SÚ nelze přezkoumat samostatně

Související judikatura je poměrně nejednotná


7 As 43/2009-52
9 As 21/2009
Novela stavebního zákona

Zavedení odkladného účinku námitek a odvolání podaných účastníky
stavebního řízení

„Legalizace vydírání“
Kontakt
DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Pavel Matějka
e-mail: [email protected]
telefon: +420 605 975 326
Diskuze
Miroslav Mašek
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Diskuze
Martin Skalický, Reico ČS
Juraj Šaštinský, Lordship
Aktivní stárnutí
Sen nebo skutečnost v ČR?
Vladimír Havlík
Nový trend v Česku ve světě už běžná věc
Venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež
- proaktivní využití volného času
- prevence před zdravotními riziky
- podpora zdraví
- sociální integrace všech generací
Jak vypadá venkovní fitness?
Kam umístit venkovní fitness?
Zdravý životní styl pro všechny generace
-
veřejné parky, hřiště a sportoviště
cyklostezky, in-line trasy
lázně, wellness zóny, nemocnice, domovy pro seniory
centra volného času, restaurace, obchodní centra,
aquaparky
terasy a střechy kanceláří, aj.
O společnosti
-
Počtem realizací jsme nejvýznamnější firmou v oboru venkovních
fitness hřišť pro všechny generace.
-
V loňském roce jsme po celé ČR realizovali více jak 120 projektů
zaměřených na seniory, dospělé a mládež.
-
V praxi to znamená více než 500 cvičebních, posilovacích a
relaxačních strojů.
-
Další projekty realizujeme na Slovensku, v Polsku a Německu.
-
Naše činnost podporuje veřejné zdraví všech, ale primárně často
opomíjené seniory.
Rozdělení trhu ČR
2% 2%
13%
1. COLMEX
2. FITPARK
3%
3. GRANA
2%
4. HYBAJ
9%
69%
5. JOSLA
6. KARIM
7. TENIS ZLÍN
Sport park na Spořilově, Praha 4
Sport park v Centrálním parku Prahy 4
Dvůr Králové nad Labem
Lázně Aurora, Třeboň
Lázně Aurora, Třebíč
Malé Žernoseky
Milotice
Zdice
Praha - Petrovice
Udržování zdravého životního stylu a dobré nálady
vytváří v běhu našeho života pocit jak fyzické, tak
psychické pohody, a to v jakémkoliv věku.
Alternativní výstavba
Hana Teršová, Poříčany
Jan Petr, Touax
Alternativní výstavba
Hana Teršová, Poříčany
Jan Petr, Touax
Brownfields ve Statutárním
městě Ústí nad Labem
Marta Šašková
Odbor rozvoje města, odd. strategického rozvoje
1) Identifikace problému - brownfields nejsou jen továrny
– 2010 identifikováno 97 BFS na 429 hektarech
– 2012 při aktualizaci ÚAP je stav prakticky nezměněn
11,7% ze zastavěného území města
– téměř polovina ústeckých jsou BFS bytového charakteru
2) Navázány cenné vztahy s vlastníky BFS
3) Strategie přístupu k brownfieldům ve Statutárním
městě Ústí nad Labem
– situace vyžaduje manažerský přístup a podporu politické
reprezentace
– klíčové je přidělení mandátu jednat a operovat s
rozpočtem tzv. brownfield manažerovi
Děkuji za pozornost
Marta Šašková
Odbor rozvoje města, odd. strategického rozvoje
Finance v hlavní roli
David Řehoř, Equa Bank
Pavel Škvára, Trafficon
Jiří Koliba, SFRB
Daniel Braun, MMR
Vladimír Sloup, Asociace PPP

similar documents