Mendelejev a PSP

Report

Narodil sa
8.Februára 1834 A a
zomrel 2.Januára
1907.
Bol to ruský chemik.
Narodil sa v
Toboľsku na Sibíri
Bol posledné dieťa
Ivana Pavloviča
Mendelejeva



je to metoda zobrazenia
chemických prvkov
Riadi sa tzv. periodickým
zákonom, ktorý v roku
1869 publikoval Dmitrij
Ivanovič Mendelejev
Tabuľka zatiaľ obsahuje
114 chemických prvkov



Zásluhu na poznaní má Dmitrij Ivanovič
Menelejev
Zoradil všetky vtedy známe prvky podľa
atómových hmotností a zistil, že vytvárajú rad
Periodický rad - je to rad v ktorom sa vlastnosti
prvkov pravidelne opakujú
Tabuľku zverejnil roku 1869








PZ znie: Vlastnosti chemických prvkov a ich zlúčenín
sa periodicky menia v závislosti od ich vzrastajúceho
protónového čísla => fyzikálne a chemické vlastnosti
prvkov závisia od štruktúry ich atómov a menia sa so
zmenou ich protonového čísla
Je to opakovanie vlastností prvkov po istých periódach
Pojmy: - primárna periodicita
- sekundárna periodicita
- diagonálna podobnosť
- lantanoidová alebo aktinoidová kontrakcia
- intertný elektonový pár
- relativistické efekty
Ďakujeme za pozornosť.!
Pripravili: Simona Baginová, Diana Baková - 1.D
Zdroje: www.wikipédia.sk , www.referáty.sk ,
www.google.sk .....

similar documents