A felsőoktatási szakképzési programok felépítése, értékelési

Report
A FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK
Felépítésük, értékelési szempontjaik
Szabályozók



2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról
230/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a
felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási
képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről
Miniszteri rendelet a felsőoktatási szakképzések
képzési és kimeneti követelményeiről
KKK-k előkészítése, kidolgozása




Az OKJ-ben szereplő felsőfokú szakképzések
(kimenet: 109 db)
A szakmaprofilok igényének vizsgálata 2011.
novemberétől indult (GSZOK)
A felsőoktatási szakképzés KKK-it tartalmazó
miniszteri rendelet:
8 képzési területen 34 KKK
Felsőoktatási szakképzések összetétele









Agrár:11
Társadalomtudomány (szociális képzési ág): 2
Informatika: 3
Jog:1
Gazdaságtudományok: 7
Műszaki:4
Orvos- és egészségtudomány: 1
Pedagógusképzés: 1
Művészet: 4
Szerkezeti elv
A képzés belső szerkezetének rendszerelve arra
épül, hogy a felsőoktatási szakképzés a
felsőoktatásban a képzési területekhez, képzési
ágakhoz
igazodóan
az
alapképzési
szakrendszerhez igazodik
Vizsgálati szempontok
230/2012. Korm.rendelet12.§ (4)



A felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzési
programja összhangban van-e a képzési és
kimenetei követelményekkel
A szakképzettség szakmai kompetenciái
megfelelnek-e a KKK-ban meghatározott
kompetencia területek szerinti követelményeknek
A szakmai gyakorlat követelményei megfelelnek-e
a szakképzettség feladatprofiljának
Szakmai gyakorlat




A KKK-ban meghatározott időtartamban a
szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és
munkakörben lehetőséget nyújt:
az elméleti és gyakorlati készségek együttes
alkalmazására,
az elméleti és gyakorlati ismeretek
összekapcsolására,
a munkahely és munkafolyamatok megismerésére,
a szakmai kompetenciák gyakorlására
Összefüggő gyakorlat


A szakmai gyakorlat időtartama egy képzési
időszaknak megfelelő időtartam, de legalább 14
hét, amelyben a gyakorlat 5 napos munkahétnek
megfelelő időszakokra tagolódik
Ftv. 17.§ (1) A felsőoktatásban a képzés
megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős
képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű
képzés félévenként legalább háromszáz tanórából áll
Kivételek



A szakmai gyakorlat összefüggő gyakorlat, amely több
részben csak akkor szervezhető meg, ha arról a
felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti
követelményei – szakmai indokok alapján – úgy
rendelkeznek. 230/2012. (VIII.28. Korm. rendelet 6.§ (1)
Pl. az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de
legalább 5 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső
szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni
Jogi felsőoktatási szakképzés gyakorlati követelményeinél
jogászi szakterületek különböző intézményeiben kell a
gyakorlatot megszervezni (bíróság, ügyészség, ügyvédi
iroda, közigazgatás)
A gyakorlati képzés



A szakképzési programnak a szakmai gyakorlat
szervezésének sajátos körülményeit is be kell
mutatnia, különösen
A szakmai gyakorlóhely meghatározása
A felsőoktatási szakképzésben részt vevő szakmai
gyakorlóhelyek szándéknyilatkozata
A gyakorlati képzés ajánlott tanterve, tantervi
egységei, moduljai, ezek időtartama



A hallgató szakmai gyakorlatának értékelési
módszerei
A felsőoktatási szakképzés eszközei,
segédeszközei, tananyagai
Speciális épület és egyéb infrastrukturális
kapacitásigények, tárgyi feltételek és azok
biztosítása
Segédanyagok
MAB dokumentumok:



Felsőoktatási szakképzés szakindítási útmutató
Felsőoktatási szakképzés szakindítási anyag
szakmai bírálati szempontjai
Felsőoktatási szakképzés szakindítási anyag
szakmai bírálati lap
MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM!
Borosán Beáta
[email protected]
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Szakképzési és Felnőttképzési Osztály

similar documents