Peter Pogačar - UMAR - Republika Slovenija

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Analiza učinkov reforme trga dela 2013
DELOVNOPRAVNA VARNOST
VLOGA KOLEKTIVNIH POGAJANJ
Peter POGAČAR, generalni direktor
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Cilji reforme trga dela
Cilji zakonskih sprememb v letu 2013 so bili:
• zmanjšanje segmentacije trga dela,
• povečanje fleksibilnosti,
• povečanje delovnopravnega varstva in
preprečevanje zlorab.
Vsi cilji v funkciji večje pravne varnosti.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delež začasnih zaposlitev med mladimi (15−24 let) v
EU v drugem četrtletju 2013
80
70
60
40
30
20
SI
PL
ES
PT
FR
SW
CR
NL
DE
IT
FI
LU
EU
AU
EI
BE
CZ
GR
HU
CY
SK
DK
ML
UK
BG
EE
LV
0
LT
10
RO
V%
50
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
UČINKI
• zmanjšanje segmentacije trga dela:
nove zaposlitve za nedoločen čas so naraščale hitreje kot nove zaposlitve za določen
čas, naraščanje zaposlitev za nedoločen čas je značilno za vse starostne skupine,
najbolj izrazito pa je pri mlajših
• povečanje fleksibilnosti:
 povečanje realokacije brezposelnih
 večje fleksibilnosti zakonske regulative
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
3. cilj: povečanje delovno pravnega varstva in
preprečevanje zlorab
Zakonske spremembe se nanašajo na:
- zaposlovanje za določen čas,
- ureditev dela delavcev preko agencij za
posredovanje dela ,
- zagotavljanje finančne in socialne varnosti
delavcev,
- možnosti predsodne mediacije,
- strožje sankcioniranje kršitev, možnost izreka
kazni v razponu.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
3. cilj: povečanje delovno pravnega varstva in
preprečevanje zlorab
Ugotovitve:
- povečanje števila ugotovljenih kršitev v zvezi s PZ za določen čas,
- delovna sodišča so prejela manjše število zadev, ki se nanašajo na PZ za
določen čas,
- delež agencijskih delavcev, ki so pri agenciji zaposleni za nedoločen čas
se je močno povečal,
- Zmanjšanje števila agencij (ZUTD-C)
- zmanjšalo se je število prejetih zadev na delovnih sodiščih, ki se
nanašajo na izplačilo plač/nadomestil plač, povečalo pa število zadev v
zvezi z izredno odpovedjo delavca zaradi neizplačevanja plač,
- zmanjšalo se je število ugotovljenih kršitev v zvezi s plačilom za delo,
- število zahtevkov delavcev za uveljavitev nadomestila plače pri ZZZS se
je močno povečalo.
- Varstvo pravic v primeru prenosa podjetja (slamnata podjetja)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Agencijsko delo
ZDR-1:
• Položaj delavca (napoteni delavec) – praviloma NDČ, DČ po 55. čl ZDR
• Razmerje delodajalec (agencija) – uporabnik
- omejitve po vsebini dela (59/2), kvote, odgovornost uporabnika.
Večji delež agencijskih delavcev v PZ NDČ
ZUTD-C:
•
•
•
Pogoji za opravljanje dejavnosti
Omejitev nelojalne konkurence
Večja pravna varnost delavcev
Zmanjšanje števila agencij, izboljšanje ugleda agencij
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Povečanje vloge kolektivnih pogajanj
ZDR-1 pri posameznih institutih nakazuje na možnost
drugačne (ne samo za delavce bolj ugodne) ureditve v
kolektivnih pogodbah.
2 sklopa:
• drugačna ureditev fleksibilnosti
• drugačna ureditev glede stroškov dela
Analiza novih kolektivnih pogodb na podlagi ZDR kaže, da so
bile v veliki meri dogovorjene rešitve, ki pomenijo odstop od
zakonske ureditve.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
KP na podlagi ZDR-1
• Večja fleksibilnost:
– dodatni primeri, ko je delavec dolžan začasno opravljati
drugo delo, ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi,
– dodatni primeri dopustnega sklepanja pogodb o
zaposlitvi za določen čas,
– referenčno obdobje za upoštevanje povprečne časovne
omejitve nadurnega dela in daljše referenčno obdobje
za upoštevanje povprečne časovne omejitve delovne
obveznosti nočnega delavca, zagotavljanja dnevnega in
tedenskega počitka oziroma povprečnega trajanja
polnega delovnega časa.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
KP na podlagi ZDR-1
• zmanjšanje stroškov
– določitve drugačnih kriterijev za upravičenost do
odpravnine ob upokojitvi,
– določitve drugačnega odpovednega roka za zaposlene,
ki imajo več kot 25 let zaposlitve pri delodajalcu,
– spremenjene ureditve dodatka na delovno dobo ter
– ureditve instituta pripravništva, pri katerem ZDR-1
dopušča plačilo v višini najmanj 70 % osnovne plače za
delovno mesto, za katero se pripravnik usposablja
(vendar ne manj, kot je minimalna plača).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Sklepno
• Zmanjšanje segmentacije pomeni:
- Zmanjšanje pravic ene skupine
- Povečanje pravic druge skupine.
• Rezultat reforme trga dela je tudi večja
pravna varnost zaposlenih
• Pozitivni učinki prenosa ureditev na
kolektivne pogodbe
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Izzivi za prihodnost
 Zmanjšanje segmentacije med zaposlenimi
in delavci v drugih oblikah dela:
Vprašanje “bogus self employment”
Ureditev študentskega dela
 Ustanavljanje podjetij
 Ozaveščanje glede pravic
 Ničelna toleranca kršitev
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Hvala za vašo pozornost
Peter POGAČAR

similar documents