Gebundelde presentatie van de 1ste vormingsdag

Report
SOCIALE PLATTEGROND
REGIO Brugge
Programma vandaag
• Welzijn en Welvaart in verandering (10.30 – 12.00)
• Het Algemeen Welzijnswerk
• Geestelijke Gezondheidszorg (13.00 – 14.30)
• Personen met een Handicap (14.45 – 16.00)
Welzijn en welvaart in verandering:
belangrijke evoluties
• nachtwakerstaat (einde 19° E. tot …)
• moderne welvaartstaat (vanaf 1945 tot …)
• de actieve welvaartstaat vanaf 1990 …
• Nachtwakerstaat: de overheid beperkt zich tot instaan voor
fysieke veiligheid burgers – via leger en politie
• Vanaf late 19° eeuw - 20° eeuw geleidelijke uitbouw van een
Welvaartstaat (Rijnlandmodel of Continentaal model):
–
–
–
–
–
1865 ASLK = spaarkas arbeiders onderlinge bijstand
1891 Encycliek Rerum Novarum
1900 wet op arbeidsovereenkomsten
1919 algemeen enkelvoudig stemrecht mannen (1948 vrouwen)
1912 subsidiëring van de ziekenfondsen etc.
• Institutionele uitbouw van de overlegeconomie en van de
sociale zekerheid tijdens de oorlog: “Ontwerp van
overeenkomst van sociale solidariteit” 28 april 1944
• met reële uitbouw na de oorlog van welvaartsstaat:
De welvaartsstaat
• “…een samenlevingsvorm waarbij een aantal grondrechten
van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de
bevordering van zijn kansen tot ontplooiing, binnen een
wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden. Dit alles
binnen het raam van een parlementaire democratie en met
behoud van een markteconomische productiewijze.” (H. Deleeck.
2008.)
• De actieve welvaartstaat vandaag:
de burger moet actief streven naar participatie en sociale
integratie
rechten en plichtendiscours
arbeid is de beste vorm van integratie en van participatie
Welzijnsbeleid een kluwen?
• Europees niveau vb. arbeid en minimum lonen armoedebestrijding
• Federaal niveau vb. RSZ – delen van de gezondheidszorg
• Vlaamse Gemeenschap vb. Welzijn - GGZ
• Provincie vb. netwerking met strategische bovenlokale
samenwerking – sociale kaart en sociale planning - impulsbeleid
• Lokaal niveau en Gemeenten vb. decreet lokaal sociaal beleid –
coördinerende rol voor lokaal sociaal beleid - huizen van het kind
Wat zijn tendensen: de belangrijkste
• Van aanbod naar vraag-gestuurde zorg:
– De cliënt moet de regie behouden
– Er moet een gediversifieerd aanbod bestaan
– Meer participatie van de zorgvrager in het beleid
– Empowerment als uitgangspunt: “empowerment als het
proces van versterking waarbij individuen, organisaties en
gemeenschappen greep krijgen op hun eigen situatie en
hun omgeving.”
• Professionalisering van de zorg maar gelijktijdige tendensen
naar ‘de-professionalisering’: accent op mantelzorg, eigen
kracht conferenties, etc.
• Vermaatschappelijking van de zorg of
– de-institutionalisering
– verandering in organisatiemodel en nieuwe visie op zorg
– zorg in de omgeving van de cliënt
– zorg in ‘netwerken’ van zorg
• Schaalvergroting van de organisaties en gelijktijdig nieuwe
kleinschalige initiatieven
– CAW’s
– fusies ziekenhuizen,
– fusies en netwerkvorming in sector RVT , etc.
– maar ook ‘co-housing’ en ‘sociaal artistiek werk’ en
‘kringloopwinkel’ en …
• Decentralisatie van bevoegdheden en gelijktijdige centralisering
naar Europees niveau
– Welzijn op gemeenschapsniveau
– Lokaal sociaal beleid
– Enveloppefinanciering
• Vermarkting van de zorg
– sector van de kinderopvang
– sector van de verzorgingstehuizen
– private initiatieven in sector personen met een handicap
(Terzake op maandag 7/10/2013)
• Universeel versus selectief:
– het Matteüseffect (Matteüs 13 – 12) “Want wie heeft, die
zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben”
• Kwaliteitszorg en de zelfevaluaties
• Hulpverlening en ICT: de nieuwe media
– Online hulpverlening
– Sociale media
– Zoeken en vinden (digitale sociale kaart)
– Virtueel ontmoeten en seniorenzorg
– Flanders Care
• Integraal werken
– van categoriaal naar inclusief
– OF
– categoriaal waar nodig – inclusief waar mogelijk
– werken in netwerken met naadloze overgangen:
zorgcoördinatie
• Preventief en proactief werken
– opvoedingsondersteuning
– borstkanker-screening etc.
Hulpverlening
Een schets van de sectoren
Het Algemeen Welzijnswerk
Een private partner en een publieke partner
De private partner: het Algemeen Welzijnswerk
• Korte historiek:
- van 142 naar 35 naar 11 CAW’s voor Vlaanderen in 2014
- Voor West-Vlaanderen blijven er drie:
Zuid West Vlaanderen: Kortrijk – Menen – Waregem
huidige CAW Piramide en CAW Stimulans
Centraal West-Vlaanderen: Roeselare- Ieper
huidige CAW De Papaver en CAW Midden West-Vlaanderen
Noord West Vlaanderen: Brugge en Middenkust
huidige CAW Regio Brugge en CAW Middenkust
en hebben meerdere lokale steunpunten …
Er zijn echter twee types CAW
• De autonome Centra Algemeen Welzijnswerk
• De Centra voor Tele-onthaal: 1 per provincie
Dus: West-Vlaanderen heeft eigenlijk 3 + 1 private CAW’s
Tot 2009 ook nog ‘centra algemeen welzijnswerk in het kader van
de ziekenfondsen’ zijn sinds 2010 ondergebracht binnen het
woonzorgdecreet en noemen opnieuw ‘diensten maatschappelijk
werk’
Wat is hun kerntaak?
• De toegankelijkheid van de maatschappelijke voorzieningen
bevorderen en hun bereikbaarheid effectief helpen realiseren
• Problemen inzake sociale integratie en bevredigend
persoonlijk functioneren voorkomen
• Oplossingen aanbieden voor de gebruikers
Hoe organiseren ze zich
• Kern in concrete werking is vandaag ‘het centrale onthaal’:
– zo breed mogelijk,
– laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen…
• Gelijktijdig: inspanningen ten aanzien van specifieke
doelgroepen: jongeren, gedetineerden, slachtoffers en
‘meest kwetsbare doelgroepen’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teams voor gezins- en relationeel werk
Teams schuldbemiddeling en budgetbegeleiding
Teams scheidingsbemiddeling en ouderschapsbemiddeling
Teams slachtofferhulp
Jongeren- en advies centra
De neutrale bezoekruimte
Dienstverlening interlandelijke adoptie en adoptie
Inloopcentra
Teledienst
Straathoekwerk
• Crisishulp via participatie in regionaal netwerk:
– Voor Kortrijk Crisisnetwerk Kortrijk
– Crisisnetwerk midden West-Vlaanderen
– Crisisnetwerk regio Brugge
• Opvangcentra voor thuisloze mannen, vrouwen en kinderen,
jongeren… maar evenzeer ‘zorgwonen’ en ‘begeleid wonen’
• Vluchthuizen (Roeselare voor onze provincie)
• Forensisch Welzijnswerk met hulpverlening aan
‘gedetineerden’
• Teams Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten
samengevat
• De CAW’s vandaag hebben een erg brede en toegankelijke
eerstelijnswerking met grote differentiatie naar
doelgroepen
thema’s
werkvormen: schakeringen van vindplaatsgericht werken
en buurtwerking tot therapeutische
hulpverleningsgesprekken in het kantoor en
alle tussenvormen…
• De CAW’s zitten vandaag ook vaak in actieve
samenwerkingsverbanden met de lokale OCMW’s
Het Algemeen Welzijnswerk
De publieke Partner: Het OCMW
• Korte historiek:
– 1925 COO
– 1976 OCMW
– 1980 deels federaal (vb. leefloon), deels
gemeenschapsmaterie en lokaal beleid
– 2012 nieuwe OCMW decreet: afstemming OCMW’s en
gemeenten o.a. voor personeelsaangelegenheden en
OCMW voorzitter maakt deel uit van schepencollege …
Wat is kerntaak
• Centraal ‘De sociale dienst’ : financiële hulp, administratieve
hulp, advies, psychosociale hulpverlening en pedagogische
begeleiding, opvang van kandidaat vluchtelingen, …
• Andere diensten: thuiszorgdiensten, kinderopvang,
huisvesting, seniorenzorg, straathoekwerk, buurtwerk, …..
Hoe organiseren ze zich?
• Via decreet lokaal sociaal beleid (2004) opdracht tot
(1) werken via een lokaal sociaal beleidsplan en
(2) uitbouw van informatie, loket en doorverwijsfunctie via ‘Het
Sociaal Huis’
• Het lokale sociale beleidsplan baseert zich op het materiaal
aangeleverd via het steunpunt Sociale Planning van de
provincie: demografische, sociaal- economische realiteit:
– Beleidsplan cyclus: evaluatie- en keuzemoment (PDCA)
– Prioriteiten/keuzes
– Gemeenten en OCMW samen: 1 lokaal sociaal beleidsplan
• Het sociaal huis: brede algemene één-informatie-loket:
- toegankelijke hulpverlening voor iedereen
- Alle vragen: informatie advies verwijzing
• ‘sociaal huis’ is ook de samenwerking tussen lokale partners
op de eerste lijn: OCMW – CAW – welzijnsdienst gemeente –
thuiszorgdiensten - …
Samengevat
• Ook OCMW’s vandaag hebben een erg brede en toegankelijke
eerstelijnswerking met grote differentiatie naar
doelgroepen denk aan de seniorenwerking
thema’s
werkvormen: schakeringen van vindplaatsgericht werken
en buurtwerking tot technisch en juridisch gespecialiseerde
budgethulpverlening en budgetbeheer…
• Het ‘sociaal huis’ vervult bij uitstek die eerstelijnsfunctie en is
de ‘netwerk-functie’ bij uitstek
Enkele uitdagingen voor de toekomst
• Stijging armoedecijfers
• Stijging aantal mensen met financiële problemen
• Grote instroom op die eerste lijn: inclusie vergroot nog
instroom vb. ook personen met een handicap worden
expliciete doelgroep…
• Grote complexiteit van vele vragen
• Integraal werken: steeds meer in netwerk:
samenlevingsopbouw, CAW’s, OCMW’s, verenigingen waar
armen het woord nemen, thuiszorgdiensten, …
Geestelijke Gezondheidszorg
Korte Historiek
• Tot midden 20 ° eeuw: Ministerie van Justitie en grote
gesloten niet gedifferentieerde instellingen buiten de
stadskern
• Jaren 60: verschuiving naar ‘volksgezondheid’ en grote
Revolutionaire veranderingen via ‘medicatie’: geloof in
‘genezing’, geloof in terugkeer naar de samenleving groeit
• Jaren 60 : Ambulante geestelijke gezondheidszorg (1975 1ste
decreet op AGGZ)
• Ontstaan van familievereniging: Similes
• 1976 A & T normen en ook a en t (dag- en nachthospitalisatie)
• Jaren 80 en 90 : Beschut Wonen (90) en PVT (90)
• Vandaag ‘artikel 107’ uit de ziekenhuiswetgeving:
flexibilisering van de zorg, de uitbouw van zorgcircuits en
vooral ‘vermaatschappelijking van de zorg’
• Pleidooi voor meer ‘getrapte zorg’: zelfzorg, mantelzorg en
omgevingszorg, professionele zorg thuis, via dagopvang of
nachtopvang…. residentieel… kort en specialistisch
• Ook hier weer ‘netwerken’
• Inclusief waar mogelijk
• Klemtoon op preventie
• Patiënt als regisseur van de zorg
Hoe organiseren ze zich
• Psychiatrische ziekenhuizen (A&T) vb. psychiatrisch ziekenhuis
O.L. Vrouw Brugge, PC Rustenburg Brugge, AZ Sint Jan Brugge
met campus Sint-Franciscus Xaverius
• Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ)
vb. AZ Sint Lucas Brugge, AZ Sint Jan Brugge
• Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) vb PVT Sint Augustinus
Brugge
• Beschut wonen vb Beschut Wonen Brugge
• Dagcentra zowel vb. de psychiatrische ziekenhuizen als PAAZen
• Psychiatrische thuiszorg vb. psychiatrische thuiszorg Brugge
• Geestelijke gezondheidszorg vb. Centrum GGZ Noord West
Vlaanderen
• Privaat gevestigde psychiaters en psychotherapeuten
• Via Psy 107 ontstaan er nieuwe vormen: nl. de mobiele
ambulante teams soms ACT-teams genoemd (Assertive
Community Teams)
Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
FORUM
GGZ Regio Noord W-Vl
NETWERKCOMITE
GGZ Regio Noord W-Vl
FORUM
ERVARINGSDESKUNDIGEN
STUURGROEP
GGZ Regio Noord W-Vl
Medisch COLLEGE
SUBREGIONALE
NETWERKEN
Bureau
overleg
functie 1
overleg
functie 2a
overleg
functie 2b
PSYCHIATRISCH
EXPERTISETEAM
MOBIEL CRISISTEAM
MOBIEL
BEHANDELTEAM
overleg
functie 3
overleg
functie 4
WERKGROEPEN: VERKNOPING, COMMUNICATIE, ICT, ZORGTRAJECT PSYCHOSENZORG,…
WERKGEVERSOVERLEG PZ – PAAZ – IBW – CGG - RIZIV…: GEDELEGEERD LEIDERSCHAP, HR-CEL…
overleg
functie 5
Mobiel team acute psychiatrische zorg: regio Brugge Beernem
Mobiel teams langdurige zorg: regio Brugge Beernem
Project arbeidsrehabilitatie en sociale inclusie: idem
Functie wonen: beschut wonen Brugge
Intensifiëring van gespecialiseerde behandeling: alle ziekenhuizen
Werkingsgebied valt samen met 2 SEL gebieden =
samenwerkingsverband eerstelijnsgezondheidzszorg
De Kerntaak!
• Opdracht is om ‘zorgregio’s’ uit te bouwen die 5 functies
realiseren:
1 Preventie vroeg-detectie screening diagnostiek
2 Ambulante intensieve behandeling zowel voor acute als voor
chronische problemen
3 Rehabilitatieteams die werken voor herstel en inclusie
4 Intensieve gespecialiseerde residentiële behandelunits
5 Specifieke woonvormen en verblijfsformules wanneer het
thuismilieu niet kan instaan voor de zorg
• Sector werkt steeds via multidisciplinaire teams
• Hulpverlening in CGGZ is niet gratis: beperkte bijdrage
afhankelijk van inkomen
• Aandacht voor preventie neemt toe: hoge suïcidecijfers in ons
land, hoge cijfers depressie en medicatie
In 2007 bedroeg de incidentie van suïcide in
Vlaanderen 22,6 per 100.000 inwoners voor
mannen en 9.8 voor vrouwen. Dit zijn 14,7 suïcides
per 100.000 inwoners of gemiddeld
2,7 suïcides per dag. In vergelijking met
Frankrijk (14,8), Duitsland (9,8) en Nederland
(8,7) heeft Vlaanderen daarmee een van de
hoogste suïcidecijfers in West-Europa. (p.1)
Steunpunt WVG Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in
Vlaanderen in vergelijking met Europese landen. Onderzoeker: Alexandre Reynders
Promotor: Prof. dr. Chantal Van Audenhove; co-promotor: Prof. dr. Cornelis Van Heeringen, Prof.dr. Jan De Maeseneer
1 op de 7 Belgen (15%) wordt gedurende zijn leven
zwaar depressief. Dat is de conclusie van een
wereldwijd onderzoek in opdracht van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarmee komt
België op de 7de plaats in de rangschikking, na onder
andere Frankrijk (21%) en Nederland (18%). Meer dan
30 procent van de bevolking in Frankrijk, de VS en
Nederland heeft al ooit een depressieve periode
meegemaakt.
Specifieke doelgroep & specifieke voorzieningen
‘middelenafhankelijkheid’ en ‘verslaving’
• Mantelzorg en zelfhulp: AA & Al-Anon & Al-Ateen,
zelfhulpgroepen voor gokverslaafden, praatgroepen voor
ouders, gebruikers…
• Straathoekwerk (jaren 80)
• Eerstelijnshulpverlening zoals huisartsen, CAW’s, JIAC
werkingen (Via CAW Midden West-Vlaanderen Roeselare)
• Specifieke ambulante centra: gespecialiseerde equipes binnen
de CGG, maar ook MSOC gespecialiseerd voor druggebruikers
(harm-reduction model) Antenne MSOC Oostende en
Kompas Kortrijk
• Specifieke afdelingen voor alcohol en drugshulpverlening
zowel in PAAZ als in Psychiatrische ziekenhuizen: De
therapeutische gemeenschappen: hebben CIC
crisisinterventiecentra en behandelcentra: Kortrijk Kompas
vzw: ambulant en residentieel… Antenne De Sleutel in Ieper
• Spoedopnames van algemene ziekenhuizen hebben ook een
EPSI functie: Crisisopvang op Eenheid Spoed Interventie:
crisisopvang en stabiliseren + uitbouw van zorg via
casemanager (zorgcoördinator): Sint Andries zknh Tielt, H.
Hart zknh Roeselare - Menen
Enkele uitdagingen voor de toekomst
• Preventie en vorming
• KOPP werking en familie werking
• Integrale ‘community based’ zorg met out-reachende teams
• Stigmatisering versus inclusie
Hulp aan personen met een handicap
• Korte historiek
– Thuismilieu of psychiatrische instellingen of grote en
weinig gedifferentieerde instellingen
– 1965: eerst subsidie voor opvang- en begeleidingsdiensten
– 1967: Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg
voor gehandicapten of Fonds 81
– Invloed jaren 68 en verder: nieuwe visies op zorg ook
binnen deze sector: professionalisering, differentiatie,
familie als partner, kleinschaligheid, integratie in
samenleving, …..
• Het Vlaamse Beleid t.a.v. personen met een handicap wordt
vandaag gestuurd door ‘Perspectief 20/20’: de beleidsnota
van de toekomst….
(studiedag 13/03/2014 VIVES studiegebied SAW info via
[email protected])
We komen hier verder op terug
Eerst het ‘nu’
Hoe omschrijft men ‘een handicap’
• “Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een
persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen
functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of
zintuigelijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van
activiteiten en persoonlijke en externe factoren”.
•
Decreet 7 mei 2004 tot oprichting intern verzelfstandigd agentschap VAPH
De bijzondere actoren
• Het Vlaams Agentschap personen met een Handicap (VAPH) staat
centraal:
• Wie
– Elke persoon met handicap jonger dan 65
– met verblijfplaats in Vlaanderen of Brussel kan aanvraag
indienen
• Procedure start met twee stappen
– Indienen van een aanvraagformulier (kan ook digitaal)
– Opmaak van een multidisciplinair verslag bij een daartoe erkend
multidisciplinair team
• Aanvraag wordt voorgelegd aan de provinciale afdeling van het
VAPH
Provinciale Evaluatiecommissie neemt beslissing:
voldoet aanvrager aan de eisen om te spreken van een persoon met
handicap?
• Antwoord is ‘ja’
dan krijgt men VAPH erkenning of het
PEC-ticket
• Zorgvragen worden geregistreerd in de Centrale Registratie
•
zorgvraag krijgt code afhankelijk van dringendheid
(nu of toekomstgericht)
• Via CRZ worden de noden van elke regio in kaart gebracht
•
dient als basis voor verdeling van Vlaams budget
voor verdeling van ’uitbreiding van plaatsen’
VAPH voorziet drie types van
ondersteuningsvormen
1. Verschaffen van hulpmiddelen en aanpassingen om het
dagelijks leven beter te kunnen organiseren
- aanpassingen woning of aanpassingen wagen of …
- hulpmiddelen voor het dagelijks leven
2. Subsidieert voorzieningen en diensten die instaan voor
begeleiding en opvang
3. Komt tussen via het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)
Subsidieert voorzieningen en diensten die instaan
voor begeleiding en opvang
• DOP = Dienst Ondersteuningsplan (elke provincie heeft
minstens 1 DOP – W.Vl. = Brugge)
• Doet aan vraagverduidelijking in de fase ‘voor’ iemand
ingeschreven is in VAPH
• resulteert in ‘ondersteuningsplan’ met nadruk op getrapte
zorg:
– Zo inclusief mogelijk
– Sociaal netwerk van familie en vrienden
– Algemene welzijnsdiensten
– Indien nodig VAPH erkende handicap specifieke
hulpverlening
Indienen aanvraag:
Aanvraagformulier
Multidisciplinair
verslag
DOP - vraagverduidelijking
Ondersteuningsplan (zo
getrapt mogelijk)
VAPH
Provinciale
evaluatiecommissie
JA
Nee
PEC-ticket
Registratie zorgvraag in CRZ
Specifieke hulpverlening
• Rechtstreeks toegankelijke hulp (VAPH & CRZ niet nodig)
• Ambulante voorzieningen VAPH
– Thuisbegeleidingsdiensten: gezinnen met minder- of
meerderjarige kinderen met
• Motorische (Dominiek Savio Gits)
• Visueel (Spermalie Brugge)
• Verstandelijke handicap (Start W.Vl. Brugge)
• Autismespectrum stoornis (Victor Roeselare)
1/provincie voor motorisch, 1 verstandelijk en 1 autisme,
2 in Vlaanderen voor visueel
– Begeleid wonen: meerderjarigen & alle doelgroepen
(Cadans Brugge)
– Zelfstandig wonen: meerderjarigen met fysieke handicap
(Brugge FOCUS of Oostende Adl Cluster)
– Beschermd wonen: begeleid wonen is te weinig en tehuis
voor (niet) werkenden te zwaar (Oranje, Het Anker,
Spermalie, Ons Huis, Ons Tehuis)
– Wonen onder begeleiding van een particulier (WOP) is
ambulante variant op pleegzorg voor meerderjarigen
- Geïntegreerd wonen gelijkt op opvang in tehuis voor nietwerkenden maar proberen te integreren in inclusieve
woonprojecten (Geïntegreerd wonen Oranje Brugge)
- Diensten inclusieve ondersteuning of DIO (‘ Huys en
Oranje): de diensten beschermd wonen en diensten
geïntegreerd wonen gaan vanaf 2013 opgaan in DIO:
inclusief, maatgericht, vraag-gestuurd: de behoefte moet
duidelijk in kaart gebracht zijn: hier komt ook het
‘Persoonsgebonden Budget’ naar voor…
Semi-residentiële en residentiële voorzieningen
• Voor minderjarigen
– Observatie- en behandelcentrum (De Berkjes Brugge)
– MPI Internaat (Het Anker, Spermalie, Ter Dreve,…)
– MPI Semi-Internaat (Het Anker, Spermalie, Ter Dreve, …)
– Pleegzorg -minder- en meerderjarigen- (Oikonde BruggeOostende)
– Tehuis voor kortverblijf -minder- en meerderjarigen(Oranje tehuis voor kortverblijf Brugge)
– Gaan logeren (minder- en meerderjarigen)
– Multi-Functionele centra!
• Meerderjarigen
– Tehuis Niet-werkenden (Ons Erf, Oranje, Het Anker,
Spermalie, Ter Dreve …): hier is nog onderscheid tussen
‘nursing’ (zware zorgbehoefte) of ‘bezigheidstehuis (voor
anderen)
– Tehuis voor werkenden (Ons Tehuis, Rosemarijn)
– Dagcentrum (‘t Veldzicht, Ons Erf, Het Anker, Spermalie)
– Begeleid Werken (t‘ Veldzicht, Oranje, Het Anker,
Vereniging Ons Huis)
Organisatie van de eigen zorg
• Het persoonlijk assistentiebudget: Een PAB is een budget dat het
VAPH je geeft om uw assistentie thuis, op school of op het werk te
organiseren en te financieren. Vandaar dat je (of uw wettelijke
vertegenwoordiger) in dat geval budgethouder genoemd wordt.
Met het PAB werf je zelf je assistenten aan, je wordt dus werkgever.
• Het persoonsgebonden budget: Een PGB is een budget dat het
VAPH aan een persoon toekent om gedeeltelijk of volledig de eigen
ondersteuning te organiseren en te financieren. Daarbij krijgt de
budgethouder een grote keuzevrijheid en kan zelf beslissen welke
ondersteuning hij waar en wanneer inkoopt. Je kan een beroep
doen op zowel persoonlijke assistenten als op al dan niet door het
VAPH erkende diensten en voorzieningen.
De toekomst en de uitdagingen
Perspectief 2020: het nieuwe ondersteuningsbeleid
voor personen met een handicap. Beleidsnota minister
Vandeurzen
Samengevat… en elk begrip dekt ‘véél’
• Met schaarse middelen
• voor een groeiende groep
• meer inclusieve
• vraag-gestuurde en maatgerichte
• kwalitatieve
• getrapte zorg
• Meer accent op bestaande (niet specifieke) eerste
lijnsvoorzieningen (thuiszorg, dienstencentra, CAW’s, sociale
huizen, …)
• Gerichte expertise-inbreng onder vorm van mentorschap en
coaching binnen die eerstelijnsvoorzieningen
• Zorgregie op provinciaal niveau moet een stevige
bemiddelingsfunctie en afstemmingsfunctie kunnen
realiseren
• Vereenvoudiging regelgeving
• Uitbouw van een lokaal infoloket en elektronisch
opvolgsysteem

similar documents