Lekens roll i kunskapsskolan Gunhild Westman ”Precis som fokus i

Report
Lekens roll i kunskapsskolan Gunhild Westman ”Precis som fokus i e5 förstoringsglas samlar ljusstrålarn, så innehåller leken alla utvecklingstendenser i kondenserad form” Vygotskij Lev Väljer de”strålar” som bidrar 7ll läsförståelse Lekens funk7on i utvecklingen av läsförståelse Inledningen visar allvaret ! Gunhild Westman, Universitetslektor, fd. Uppsala 1. Rustad aG möta fram7den ? Pisa 2009 om 15 åringars läsförståelse, matema7k och naturvetenskap Många länder inom OECD och länder utanför Svenska 15-­‐åringars läsförståelse: 18 % klarar inte kraven -­‐ elever födda i Sverige med svenska föräldrar 14 % -­‐ elever födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar 30% -­‐ elever födda utomlands 48 % 1993 Försämring från Pisa 2000 7ll Pisa 2009 totalt Svaga elever blivit ännu svagare Pojkar blivit ännu sämre Svaga skolor ännu svagare Sydkorea, Finland, Kanada, Nya Zeeland har bästa resultaten Resultaten u7från olika kompetenser och texter A löpande text B inte löpande text 1 Söka och inhämta informa7on 2 Sammanföra och tolka 3 Reflektera och utvärdera Betydligt sämre i 2 A än i övrigt M = 18 % Rustad aG möta fram7den ? … Berit Micke Vad krävs för aG man ska förstå en text? A Förstå språket och orden -­‐ i nya sammanhang B 1 Förstå sammanhang. B 2 Ha inlevelseförmåga B 3 Förförståelse – egna bearbetade upplevelser hur? C Bra arbetsminne 3 Lekens funk7on i barns språkutveckling Y/re ram Daniel Stern: Spädbarnets interpersonella värld Själv-­‐utveckling i rela7on 7ll betydelsefulla personer A Uppvaknande själv: (0 – 2 månader) Ordlös, intensiv gemenskap Spegelneuroner B Kärnsjälv ( 2 – 6 månader) Ordlöst samspel och turtagning. C ”EG intersubjek7vt själv” ( 7 – 15 månader ) Barnet kan uppleva sig själv och den andre som subjekt i rela7on 7ll varandra. Delar avsikt ”samförstånd –turtagning-­‐ ömsesidighet?” Barn minns genom de affekter, som är knutna 7ll upplevelsen. Barn uGrycker känslor och önskningar genom aG använda modeller i lekar D ”EG verbalt själv” (16 – 36 månader ) -­‐ förmåga aG se objek7vt på sig själv ? -­‐ förmåga 7ll symbolisk lek -­‐ förmåga aG använda ord + beräGelser i lekens form Krävs trygghet för symbolisk lek, Krävs samförstånd i lek -­‐ leksignaler E ”BeräGarsjälvet” (37 månader – 5 år ) BeräGelser med språket, narra7ves J mf : med språket -­‐ i leken Försöker förstår genom aG leka den historia man hört. ex om Eriks pappa… 4 Språk och lek Lev Vygotskie Språkets / ordens två delar: Barnet har skapat inre föreställningar och upptäcker aG det finns ord som matchar dem. höra ord / säga -­‐ betydelsen i hjärnan se tecken / teckna -­‐ betydelsen i hjärnan Barnet får orden/ tecknen av betydelsefull vuxen I låtsaslek ”läggs” betydelsen över på en ”pivot” = eG föremål som hanteras på samma säG-­‐ Ordet läggs också över på pivoten ”Lösgörs från det som det betecknar” Ordet blir friG -­‐ språkutveckling Barnet gör låtsas handlingar, sover, Ordet används ”Vanja står” Lekspråks – gramma7k, medfödd ger struktur Ny forskning (bl a Bruce Barbro 2007 ) Dålig låtsasförmåga 18 månader – Dålig språk-­‐förmåga 4 ½ år OBS Mål: stödja språket – stöd leken! Vy I leken används orden i nya situa7oner Dekontextualisering -­‐ friG, användbart Ord laddade med inre känslor Leken kan läka , bearbeta känslor Trauma I symbolisk lek tar roller som vuxna Använder vuxnas språk i leken . Utvecklar syntaxen Skrirspråket Mellanområdet . WinnicoG Vårdaren barnet magisk förmåga lekområde breG -­‐ smalt Lek små barn – handling i yGervärlden Lek äldre barn -­‐ handling i inre världen Äldre barn leker om fram7den B Inse sammanhang Inlevelseförmåga, fantasi, krea7vitet Mentaliceringsförmåga , ca 4 år Peter Fonagy 1996 Playing with reality Rollek med vuxen Inten7onalitet Lekens syre och mål för barnet: aG inse och förstå sammanhang, Förstå andras beräGelse och dess struktur C Bra arbetsminne Krävs i leken – utvecklas av leken Medfödd mo7va7on Träning av arbetsminne Kilgren, T.( 2011 ) Träning – effekt: dator -­‐ lek Vik7gt många ämnen! D Lärande och undervisning Lärarens uppgir (Vygotskij ) Nuvarande -­‐ närmaste utvecklingszon 1. Lärarens undervisning : ex balansgång ex mul7plika7onstabeller B+SE Scaffolding, stödja ”byggställning” Läraren vet målet för vad eleven ska lära. 2. Lärarens funk7on vid lek Leken är målinriktad för barnen Läraren vet inte barnets avsikt Medfödd mo7va7on aG leka. ”Leken är barnets aproxima7va utvecklingszon” ”I leken är barnet huvudet högre än sig själv” Alla barn behöver vara trygga, ostörda Särskilt: Barn med ”smalt mellanområde” ” Se objek7vt på sig själv” D. Stern Släppa vardagsvärlden -­‐ -­‐ gå in i låtsasvärlden arbetsminnet ak7vt -­‐ läGstört oro Bredvidlekar tysta, spegelneuroner, minnen Hur stödja lekandet i grupp? Scaffolding: Trygg, vuxennärvaro, ostörd lekmiljö Ex ”Lekare” ”Springare” WinnicoG: Lekteori 3. Lekarbete Scaffolding: Steget erer bekrärar lekhandlingar Feed back Ex mammans beskrivning,: Bekrärande feed back Stöd för arbetsminnet Lekens plats i kunskapsskolan Stor och vik7g för alla barn Några har dessutom särskilt behov Varför ? Fundamental för Språkförmågan Inlevelseförmågan Arbetsminnet -­‐ Vik7gt i alla ämnen 

similar documents