Aktualitások a rendészeti vezetőképzésben és kiválasztásban

Report
AKTUALITÁSOK A RENDÉSZETI
VEZETŐKÉPZÉSBEN ÉS
KIVÁLASZTÁSBAN
BM Oktatási, Képzési és
Tudományszervezési Főigazgatóság
Vezetőképzési Igazgatóság
Pankár Tibor
2013. 11. 21.
Áttekintés/Tartalom
• Témaválasztás
• A rendészeti vezetőképzés XXI. századi történeti összefoglalója
• A BM OKTF VKI tevékenysége
• A tevékenységet meghatározó jogi szabályozások bemutatása
• A kompetencia alapú vezetőképzés értelmezése/
Történeti áttekintés
• 2000 – RTF Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet
• Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos
állománya vezető- és továbbképzési rendszerének megvalósítása
• A Rendészeti tudományos munka szervezeti-intézményi hátterének biztosítása
• 2005 – Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatósága Rendészeti és
Bűnmegelőzési Intézet
• (2006 – Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 2010 – Belügyminisztérium)
• 2011 – BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet
• Belügyminisztérium önállóan működő költségvetési szerve
• 2012. 01. 01. – Belügyminisztérium Képzési, Oktatási és
Tudományszervezési Főigazgatóság (BM OKTF)
• Főigazgató: Dr. Dános Valér ny.á. rendőr vezérőrnagy
BM Képzési, Oktatási és
Tudományszervezési Főigazgatóság
• Belügyi Szemle Szerkesztősége
• Hivatal
• Vezetőképzési Igazgatóság
• Vezetőképzési Osztály
• Vezető-kiválasztási Központ
• Vezetőképzési Szervezési Csoport
• Oktatási Igazgatóság
• Továbbképzési Igazgatóság
• RASZB Titkársága
• Logisztikai Osztály
• Tudományszervezési Osztály
A Rendészeti Vezetőképzési és
Tehetséggondozási Rendszer
• Cél:
• Rendészeti vezetői beosztásokba a legalkalmasabb személyek
kerülhessenek
• Megvalósulás:
• Tudományosan megalapozott kiválasztási eljárás
• Egymásra épülő, kompetencia alapú vezetőképzési és tehetséggondozási folyamatok
• Önkéntesség elve
• Tervszerű rendészeti vezetői utánpótlás bázis kialakítása
• Kiszámítható karrierrendszer létrejötte
• Szervezeti érdekek – egyéni életpálya összhangja
Jogi szabályozók
• A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (HSZT) – Utánpótlási és
vezetői adatbank
• A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú
tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a
rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.)
BM rendelet (45/2013 BM rendelet módosításával) – III. fejezet A
rendészeti vezetőképzési és tehetséggondozási rendszer
• BM OKTF Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
• A rendészeti vezető-kiválasztási eljárás szakmai protokollja
1996. évi XLIII. törvény (HSZT)
203/A. § (1) A fegyveres szerv a személyügyi nyilvántartás részeként utánpótlási és
vezetői adatbankot vezethet.
(2) Az utánpótlási és vezetői adatbank olyan nyilvántartási rendszer,
amely a hivatásos állomány tagjának a rendészeti életpályán történő,
- érdemeken és teljesítményen alapuló - tervezett előrehaladását
szolgálja, egyben megkönnyíti a fegyveres szerveknél rendszeresített
vezetői beosztások betöltését.
203/B. § (1) Az utánpótlási és vezetői adatbank az utánpótlási nyilvántartásból és a
vezetői nyilvántartásból áll.
(2) Az utánpótlási nyilvántartás az osztályvezetői vagy annál magasabb beosztások
betöltésére - a vezetőkiválasztási eljárás eredményeként - ajánlható személyeket
tartalmazza.
(3) A vezetői nyilvántartás az osztályvezetői vagy annál magasabb besorolású
vezetői beosztást betöltő személyeket tartalmazza.
2/2013. (I. 30.) BM rendelet
35. § (1) A rendészeti vezetővé képző tanfolyam a belügyi szervnél rendszeresített vezetői
beosztások betöltéséhez előírt, iskolarendszeren kívüli, középvezetői készségeket fejlesztő
tanfolyam.
(2) Belügyi szervnél osztályvezetői vagy főosztályvezető-helyettesi
illetményre jogosító beosztásba a hivatásos állomány azon tagja
nevezhető ki, illetve ilyen beosztás ellátásával azon tagja bízható meg,
aki - a beosztás betöltéséhez előírt képesítési követelményeken túl - a
rendészeti vezetővé képző tanfolyamot eredményesen teljesítette.
(3) Mentesül a rendészeti vezetővé képző tanfolyam teljesítésének kötelezettsége alól az,
a) aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán rendészeti vezető
mesterképzésben mesterfokozatú végzettséget szerzett,
b) akinek hazai vagy külföldi vezetőképzésben szerzett végzettségét az OKTF vezetője a
rendészeti vezetővé képző tanfolyammal azonos értékűnek ismerte el.
2/2013. (I. 30.) BM rendelet
44. § (1) A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam a belügyi szervnél rendszeresített
főosztályvezetői, vagy annál magasabb vezetői besorolású beosztások betöltéséhez előírt,
iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési, felsővezetői készségeket fejlesztő tanfolyam.
2) Belügyi szervnél főosztályvezetői, vagy annál magasabb vezetői
besorolású, vagy ilyen illetményre jogosító beosztásba a hivatásos
állomány azon tagja nevezhető ki, vagy ilyen beosztás ellátásával azon
tagja bízható meg, aki - a beosztás betöltéséhez előírt képesítési
követelményeken túl - a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam
követelményeit eredményesen teljesítette.
2/2013. (I. 30.) BM rendelet
27. § (1) A hivatásos állomány tagja a Rendészeti Vezetőképzési és
Tehetséggondozási Rendszerbe az OKTF által végzett vezetőkiválasztási eljárás útján kerülhet be. A vezető-kiválasztási eljárás
részletes szabályait a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza.
36. § (2) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon a hivatásos állomány
azon tagja vehet részt,
a) aki a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankban (a
továbbiakban: adatbank) szerepel és
b) rendelkezik rendészeti szakvizsgával, vagy mentesül annak letétele
alól.
A Rendészeti Vezetőképzési és
Tehetséggondozási Rendszer működési
folyamata
Kompetencia értelmezése
a vezetőképzésben
• A hagyományos akadémiai fejlesztésektől eltérő tematika és módszer
• Sajátélményű tapasztalatszerzés
• Személyiségfejlesztés
• Személyes és szociális kompetenciák formálása – a hatékony
vezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztése
• „Jó vezetővé válás” – Vezetői elméletek
• Helyzetorientált vezetés
• Természetes vezetés
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
PANKÁR TIBOR
BM OKTF Vezetőképzési Igazgatóság
Vezető-kiválasztási Központ
Tel.: 06 30 204 5970
E-mail: [email protected]

similar documents