Prostata - mdct.cz

Report
3T MRI U KARCINOMU PROSTATYKLASIFIKACE NÁLEZŮ A
STRUKTUROVANÉ HODNOCENÍ PI-RADS
/PROSTATE IMAGING REPORTING AND DATA SYSTÉM/
Kastner J¹, Ferda J¹,Hora M²,Hes O³
¹Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň
²Urologická klinika FN Plzeň
³Šiklův patologicko-anatomický ústav FN a LFKU Plzeň
Úvod.
 V zobrazení prostaty hraje MR rozhodující




roli,dnes jako multiparametrické
-morfologické,metabolické a molekulární
informace
Zahrnuje: T2 a T1 w.,DWI/ADC, MR
spektroskopii, dynamické kontrastní
vyšetření
Kombinace s PET CT, v budoucnu s PET MR
Lepší definice velikosti, šíření, biologické
aktivity, odlišení od benigních lézí
Technické předpoklady
multiparametrického MR prostaty
 Přednostně 3T, ale i 1,5 T
 Pelvic phassed array cívka
 Tenké řezy 3 mm, rozlišení 0,7x0,7 mm
 Malé FOV
T2 sekvence
 Vysoce hodnotné obrazy




anatomických regionů prostaty.
Periferní, centrální a přechodná
zona, nervově-cévní svazky,
semenné váčky
Karcinom- snížená SI
Popis morfol. vlastností: velikost,
forma, šíření,infiltrace
semenných váčků, překročení
kapsuly
Diff.dg: nízká SI též u
krvácení,prostatitis,
hyperplastických uzlů, po terapii
T1 w.
 Nedovoluje zobrazení prostatické patologie
 -detekce meta v uzlinách
 -potenciální krvácení po biopsii
Krvácení po biopsii
Šíření tumoru
Difuzně vážené obrazy
 Informace o lokální mikrostruktuře a difuzním pohybu
molekul vody
 To lze kvantifikovat prostřednitvím aparentního
difuzního koeficientu /ADC/
 Snížená difuze vody koreluje u Ca prostaty se sníženou
ADC hodnotou
 Hodnotí se DWI w. s b hodnotou nad 800 a ADC mapy
H1 protonová spektroskopie
 Zobrazuje metabolickou
aktivitu prostaty
 In vivo to jsou: cholin,polyamid,
kreatin a citrát
 U Ca je zvýšen peak cholinu
hlavně díky syntéze membrán
 Peak kreatinu nemá rozdíly u
Ca a zdravé prostaty.Je vysoký
u normální periferní zony a
BHP
 Citrát je u Ca prostaty snížen v
důsledku změn buněčné funkce
 K detekci Ca se užívá poměr
/Ratio/ mezi cholin/citrátem.
Dynamická ceMR
 Poskytuje informace o cévním
statutu prostaty
 Podobně jako u mamárního Ca
vyšší permeabilita cév a větší
objem intersticiální tekutiny
 Proto časnější a vyšší
enhancement a rychlejší wash out
 dceMR může být přepracovaná
prostřednictvím modelů s
parametry ktrans a iUAC s
výsledky v podobě barevně
kodovaných schemat
Zprostředkování multiparametrické
informace klinickým kolegům
 V interpretaci hraje důležitou roli informace o
lokalizaci potenciální abnormality
 Doporučení na rozdělení prostaty na 12-27 sektorů.
 Přinejmenším by se mělo užívat 16 sektorů
 Schema:
PI RADS systém
 Inspirace od BI RADS
 Aby byla MR data přijata, , musí je radiolog urologovi







jednoduše, ale s plnou výpovědní hodnotou interperetovat
Konsensus European Society of Urogenital Radiology –
vytvoření guidelines s minimálními standarty pro MR protokoly
5 bodová škála pro T2 w,DWI/ADC, H spektroskopii a dyn ceMR
Score 1: klinicky signifikantní „ léze“ je definitivně benigní
Score 2: pravděpodobně benigní
Score 3: Ca nelze vyloučit
Score 4: karcinom je pravděpodobný
Score 5: „léze“ je definitivně maligní
 „Léze“ je přítomna tehdy, je-li Gleason score ≥ 4+3 a/nebo léze
s objemem ≥ 0,5 ml
Scoring systém v periferní zoně PZ
pro T2 w .
tranzitorní zoně TZ
Skore
Kriterium periferní zony
kriterium tranzitorní zony
1- Definit. benigní
Normální PZ s vysokou SI
T2 se stromální a žlazovou
hyperplasií/adenomy bez nodulárních
nebo čočkovitých lézí s nízkou SI
2.pravděpod.
benigní
Léze s fokusem nízké SI lineární nebo
klínovité/, neostře ohraničené
kulaté léze nízké SI s hladkou
kapsulou,čočkovité pásovité nízké
intenzity
3.podezřelé
podoba mezi, ne však 1/2 nebo 3/4
podoba mezi, ne však 1/2 a 3/4
4. pravděp. maligní
Léze s fokusem nízké SI
/světlešedočerné/kulatě konfigurované .
Ostře ohraničené, bez
extrakapsulárního šíření
Čočkovité léze s přední nižší SI, bez
invaze ,“Charcoal sign". Léze s
homogenně nižší SI se ztrátou vnitřní
struktury, a neostrými okraji uvnitř TZ
5. definitivně
maligní
Massa nízké SI, kulatě konfigurované
léze s vyklenutím, nerovnostmi, retrakcí
kapsuly nebo invazí semenných váčků
Čočkovité nebo kulaté léze s nízkou SI s
vyklenutím, irregularitou, retrakcí
přední prostatické kapsuly.
Nepravidelně konfigurovaná ,infiltrující
massa která porušuje architektoniku TZ,
která vrůstá do sousední PZ, sem. váčků
nebo MM
Typ 1 , 1 bod
Typ 4,
4 body
Typ 2, 2 body
Typ 3, 3 body
Typ 5,
5 bodů
Scoring systém
pro DWI/ADC v PZ a TZ zoně
Score
Kriteria
1.Definitivně benigní
Bez redukce difuze v ADC mapách, ve srovnání s norm.
tkání, žádné zvýšení SI v DWI s vyšší b hodnotou( ≤ b 800)
2.Praděpodobně
benigní
Difuzní hyperintenzita na DWI (≤ b 800) s nižší ADC. Žádné
fokální léze – lineární, trojúhelníkovité a mapovité jsou
povoleny
3. Podezřelé
Léze mezi podobou v 1/2 a 3/4
4. Pravděpodobně
maligní
Fokální léze s nízkým signálem ADC, ale isosignální
intenzitou ve vysokých b hodnotách DWI (≤ b 800)
5. Definitivně maligní
Fokální regiony/massy hyperintenzity ve vysokých b
hodnotách DWI (≥ b 800) s nízkým signálem v ADC
typ 1
1 bod
typ2
2 body
typ 3
3 body
typ 4
4 body
typ 5
5 bodů
Hodnocení H1 MRS
 Používá se poměr /ratio/ mezi cholin/kreatinem
a citrátem.
 Falešně pozitivní nálezy tam, kde je redukovaný
citrát-přední fibromuskulární stroma,
periurethrálně, blízko semenných váčků,
stromální uzly u BHP, částečně u mukosních Ca
1 bod
2 body
3 body
4 body
5 bodů
Hodnocení dce MR
 Kvalitativní analýza signální křivky: wash in,
maximum, wash out
 3 typy křivky, pro každý typ přiděleno skóre
 +1,+2 a +3
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Scoring systém
pro dceMRI
Skore pro typ
křivky
Skore pro symetrii a fokální
enhancement
Celkové skore
1
-
Definitivně benigní
2
Asymetrický nebo fokální (+1)
3
2
Asymetrický a fokální (+2)
4
3
Asymetrický nebo fokální (+1)
4
3
Asymetrický a fokální (+2)
Definitivně maligní
Symetrické,
non- fokální
0 bodů
Asymetrické,
non-fokální
1 bod
Fokální
léze
1 bod
Asymetrické,
fokální léze
2 body
Návrh na standartizované MR
hodnocení
PI- RADS klasifikace
PI-RADS
klasifikace
Definice
Celkové skore T2,
DWI,MRS, DceMR
1
S vysokou pravděpodobností
benigní
4-5
2
Pravděpodobně benigní
6-8
3
Podezřelý z Ca
9-12
4
Pravděpodobně maligní
13-16
5
S vysokou pravděpodobností
maligní
17-20
Z á v ě r:
Standartizované MR vyšetření zlepšuje
výtěžnost MR vyšetření
Zlepšuje komunikaci s klinikem
Umožňuje srovnávání mezi jednotlivými centry

similar documents