Financování sociálních služeb

Report
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ve Zlínském kraji v roce 2015
Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji
dne 1. 10. 2014
Sál A, 15. budova 14/15 Baťova institutu, Zlín
UPOZORNĚNÍ
NA ADMINISTRATIVNÍ CHYBU V METODICE
Děkujeme
poskytovatelům
pečovatelské
na administrativní chybu v Metodice, a to:
služby
za
upozornění
Strana 13, Tabulka č. 6 „Obvyklé výnosy terénních služeb sociální péče pro rok 2015“,
sloupec „Obvyklé výnosy sociální služby (mimo výnosů z územních samosprávných
celků) na jednotku/rok (v Kč)“ – Uživatelé, sociální služba druhu „pečovatelská
služba“ chybně uvedena hodnota 173.800 Kč, správná hodnota 123.800 Kč.
Harmonogram
dotačního roku 2015
ROK 2014
17. září
Schválení Výzvy a Metodiky pro poskytovatele ve ZK (ZZK)
1. října – 13. října
Podávání Žádostí poskytovatelů o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti
do 15. listopadu
Podávání Žádosti Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu
3. listopadu
Schválení žádosti Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu (RZK)
prosinec
Předpoklad schválení státního rozpočtu
1. prosince
Schválení Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro poskytovatele sociálních služeb (RZK)
ROK 2015
leden
Rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro Zlínský kraj
leden – únor
Schválení objemu finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům
únor – březen
Uzavření Veřejnoprávních smluv s poskytovateli sociálních služeb, uvolnění
poskytovatelům
Financování sociálních služeb na území ZK v roce 2015
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 17. 9. 2014 schválilo:
•
•
Výzvu k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu
Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 (dále jen Výzva)
Metodiku pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 (dále
jen Metodika)
Na základě těchto schválených dokumentů byla na webových stránkách Zlínského kraje pro
poskytovatele zveřejněna informace ve věci předkládání Žádostí o finanční podporu pro rok 2015 a
výše uvedené dokumenty.
VÝZVA
k předkládání Žádostí poskytovatelů
sociálních služeb o finanční podporu
z programu Zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2015
VÝZVA
1. Účel finanční podpory
• Poskytuje se k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb dle
zákona o sociálních službách, které jsou v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2015.
• Nesmí být použita na zajištění fakultativních a ostatních činností.
2. Způsob podání Žádosti
• Poskytovatel zpracovává a podává jednu Žádost za kraj, která je dále členěna pro každou registrovanou službu, a to
prostřednictvím k tomu určené webové aplikace OKslužby–Poskytovatel.
3. Termín podání Žádosti
• Termín
uvedený ve Výzvě
od 1.10.2014 do 13.10.2014
od 1.10.2014.
se změnil
včetně, a
–
to
Žádost bude možné podat v
z důvodu zpřístupnění webové
termínu
aplikace
• V případě změny termínu ze strany MPSV pro podání žádosti kraje o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu, bude o změně termínu pro podání Žádosti poskytovatele sociální služby rozhodovat
Rada Zlínského kraje.
VÝZVA
4. Období, na které budou finanční prostředky poskytnuty
• Finanční prostředky se poskytují na období od 1.1.2015 do 31.12.2015, za podmínky přijetí Pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu.
• Lze je použít na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých v roce 2015 a uhrazených nejpozději do 31.1.2016.
5. Aplikace pro podání Žádosti
• Webová aplikace OK služby – Poskytovatel, část Žádost o dotaci.
• Struktura žádosti je stanovena touto aplikací (viz Uživatelská příručka aplikace, popř. možnost zúčastnit se
semináře pořádaného MPSV dne 7.10.2014 v Praze).
6. Kontaktní osoby
• Kontaktní osoby uvedené ve Výzvě jsou kontaktními osobami ke konzultaci.
7. Příloha Výzvy
• Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015.
METODIKA
pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje
z programu Zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2015
METODIKA
I.
Úvodní ustanovení
• Sociální
služby, prostřednictvím kterých bude dostupnost sociálních služeb
na území Zlínského kraje zajišťována v roce 2015, jsou definovány v Akčním plánu rozvoje sociálních
služeb
ve
Zlínském
kraji
pro
rok
2015
(dále
jen
AP 2015), jenž je prováděcí částí Střednědobého plánu pro období 2012 – 2015.
II.
Zaměření finanční podpory, účel programu
• Finanční podpora se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí
s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s AP 2015.
III. Vysvětlení základních pojmů
• Např. pojem finanční podpora, žadatel, žádost o finanční podporu, lůžkoden, podpořená osoba
apod.
METODIKA
IV. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory
• Celkový finanční rámec je dán výší dotace poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV kraji.
• Finanční podpora je stanovena na základní jednotku služby (její výše je uvedena v AP 2015):
 lůžko – pro pobytové formy SSL (u azylových domů pro rodiny s dětmi byly bytové jednotky nahrazeny počtem
lůžek)
 průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči (dále jen průměrný přepočtený úvazek PP) – pro ostatní
nepobytové formy SSL
hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným v aplikaci KISSOS: výkaz skutečnost 2013 nebo plán 2014 (v případě, že
hodnoty ve výkazu skutečnost 2013 byly vyšší než ve výkazu plán 2014, byly použity hodnoty z výkazu plán 2014)
jsou v nich započítány úvazky následujících pracovních pozic: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách,
zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci, další odborní pracovníci
• Příjemci finanční podpory budou Pověřeni krajem k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
• Finanční podpora bude poskytovateli SSL poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy.
METODIKA
V.
Žadatel o finanční podporu
• O finanční podporu může žádat poskytovatel SSL v případě, že:
 sociální služba je registrovaná a/nebo zapsaná v registru poskytovatelů SSL
 v případě podané žádosti o změnu platné registrace, kdy ještě o této změně nebylo rozhodnuto a/nebo změna
nebyla zapsána, bude tato žádost o změnu registrace SSL přiložena k formuláři Žádost (v případě, že toto nebude
umožněno prostřednictvím webové aplikace OKslužby–Poskytovatel, bude nutno žádost o změnu registrace doložit
KÚZK
v listinné podobě)
 sociální služba je definovaná v AP 2015
• Finanční podporu lze poskytnout jen poskytovateli SSL, který nemá:
 daňové nedoplatky
 nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
 závazky po lhůtě splatnosti vůči kraji, orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám
Tuto skutečnost musí poskytovatel SSL deklarovat formou prohlášení při podání Žádosti, které je součástí Žádosti ve
webové aplikaci OKslužby–Poskytovatel.
METODIKA
VI. Způsob stanovení finanční podpory
• Způsob
výpočtu finanční podpory (vyrovnávací platby) na jednotlivé druhy SSL upravuje
Příloha č. 4 Akčního plánu pro rok 2015 (Mechanismus stanovení finanční podpory):
 při výpočtu se vychází z obvyklých (průměrných) nákladů příslušného druhu SSL na jednotku zjištěných v rámci
analýzy dat z benchmarkingu, přičemž se zohledňují (odečítají) obvyklé výnosy služby (úhrady od uživatelů, výnosy
od
zdravotních
pojišťoven,
spolufinancování
ze strany ÚSC, ostatní výnosy)
• Pro druhy a formy sociálních služeb je stanoven:
 počet jednotek = východisko pro stanovení celkové finanční podpory
Maximální hodnota – nemůže být vyšší, než je uvedená kapacita konkrétní sociální služby v AP 2015
Minimální hodnota – představuje kapacitu, kterou poskytovatel sociální služby uvádí do Žádosti;
je použita za předpokladu, že hodnota tohoto ukazatele je nižší, než je kapacita uvedená pro konkrétní sociální službu v AP 2015
 indikátor/y = výkonové měřítko sociální služby, k jehož zajištění bude poskytovatel smluvně zavázán (příklady indikátorů – viz
následující snímky)
 parametr dostupnosti a potřebnosti = minimální hodnoty budou použity v roce 2016 v rámci hodnocení SSL (benchmarking) za rok 2015; k
jejich dodržení poskytovatel nebude smluvně zavázán
 obvyklé výnosy = výnosy od uživatelů, výnosy od zdravotních pojišťoven, ostatní (např. dary, Evropské zdroje, výnosy z Nadací a
nadačních fondů, Úřadů práce, Úřadu vlády apod.)
METODIKA
Indikátor u pobytových služeb sociální péče, sociální prevence a noclehárny
= počet lůžkodnů/rok
Jedním lůžkodnem se rozumí jedno obsazené lůžko za den nebo noc (pouze v případě služby druhu noclehárna) nebo fyzicky neobsazené
lůžko (v případě hospitalizace uživatele nebo jeho pobytu mimo zařízení), za které je ale účtována úhrada.
Příklad – stanovení počtu lůžkodnů (dle KISSOS):
Služba je poskytována 365 dní v roce, kapacita 2 lůžka, ve sledovaném období 3 uživatelé: uživatel 1 byl
ve službě celý rok = 365 dnů, uživatel 2 byl ve službě od 1.1. do 31.3. = 90 dnů (31 leden, 28 únor,
31 březen), uživatel 3 byl ve službě od 15.4. do 31.12. = 260 dnů → počet lůžkodnů = 715 (365 + 90 + 260)
Příklady – stanovení indikátoru pro domov pro seniory – kapacita 20 lůžek:
A. Kapacita 20 lůžek – od 1.1. do 31.12.
20 lůžek x 365 dnů x 93% obložnost = 6.789 lůžkodnů
B. Kapacita 20 lůžek – od 1.2. do 31.12.
20 lůžek x 334 dnů x 93% obložnost = 6.212,4 ≐ 6.212 lůžkodnů
C. Kapacita 20 lůžek – od 1.1. do 31.5., kapacita 28 lůžek – od 1.6. do 31.12.
(20 lůžek x 152 dnů x 93% obložnost) + (28 lůžek x 213 dnů x 93% obložnost) = 8.374 lůžkodnů
METODIKA
PŘÍKLAD:
Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015
Druh sociální služby
Domovy pro seniory
Počet jednotek
počet lůžek
Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015
Indikátor
Podíl uživatelů
v III. a IV. stupni PnP
Obložnost
60 %
93 %
počet lůžkodnů / rok
Obvyklé výnosy
Druh sociální služby
Domovy pro seniory
(51 – 100 lůžek)
Cílová skupina
senioři
Jednotka služby
lůžko
Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných
samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč)
Uživatelé
FZP
Ostatní
181 690
16 560
8 280
METODIKA
Indikátor u ambulantních služeb sociální péče
= celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP/rok
Příklad:
Minimální počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,0
Roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny
vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%))
→ celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 660 (3,0 x 220)
Příklady – stanovení indikátoru pro centrum denních služeb – kapacita 4,2 průměrných přepočtených úvazků PP:
A. Kapacita 4,2 úvazků – od 1.1. do 31.12.
4,2 úvazků x 660 hodin přímé péče za rok = 2.772 hodin přímé péče
B. Kapacita 4,2 úvazků – od 1.2. do 31.12.
4,2 úvazků x (660 – 55) hodin přímé péče za rok = 2.541 hodin přímé péče
sníženo o 1/12
METODIKA
PŘÍKLAD:
Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015
Druh sociální služby
Centra denních služeb
Počet jednotek
počet průměrných
přepočtených úvazků PP
Indikátor
Parametr dostupnosti
a potřebnosti pro rok 2015
Celkový počet hodin přímé péče na
na průměrný přepočtený
úvazek PP / rok
Minimální počet hodin přímé péče na
péče na průměrný přepočtený úvazek
úvazek PP / den
660
3,0
Obvyklé výnosy
Druh sociální služby
Centra denních služeb
Cílová skupina
osoby se zdravotním postižením
Jednotka služby
průměrný přepočtený
úvazek PP
Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů
z územních samosprávných celků)
na jednotku / rok (v Kč)
Uživatelé
Ostatní
79 200
35 350
METODIKA
Indikátor u terénních služeb sociální péče
= celkový počet hodin přímé péče bez cesty* na průměrný přepočtený úvazek PP/rok
(* hodinou přímé péče bez cesty se rozumí skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonu)
Příklad:
Minimální počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 4,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů
pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních
službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%))
→ celkový počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 990 (4,5 x 220)
Příklad – pečovatelská služba:
Pečovatelská služba je zajišťována 2,3 průměrnými přepočtenými úvazky v PP; minimální počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný
přepočtený úvazek PP/den = 4,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů
→ celkový počet hodin přímé péče na 2,3 průměrného přepočteného úvazku PP/rok = 2.277 (990 x 2,3)
METODIKA
PŘÍKLAD:
Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015
Druh sociální služby
Pečovatelská služba
Počet jednotek
počet průměrných
přepočtených úvazků PP
Indikátor
Parametr dostupnosti
a potřebnosti pro rok 2015
Celkový počet hodin přímé péče bez
bez cesty na průměrný přepočtený
úvazek PP / rok
Minimální počet hodin přímé péče
péče bez cesty na průměrný
přepočtený úvazek PP / den
990
4,5
Obvyklé výnosy
Druh sociální služby
Pečovatelská služba
Cílová skupina
senioři
Jednotka služby
průměrný přepočtený
úvazek PP
Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů
z územních samosprávných celků)
na jednotku / rok (v Kč)
Uživatelé
Ostatní
123 800
20 550
METODIKA
Indikátor u ambulantních služeb sociální prevence
= celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok
Příklad – služby následné péče:
Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,0; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem
v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách
mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 1,8
→ celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 1.188 (3,0 x 220 x 1,8)
= celkový počet kontaktů na celkový počet jednotek služby/rok
Příklad – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:
Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů
(tj.
251
pracovních
dnů
roku
2015
bez
svátků
mínus
3
dny
vzdělávání
dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet
průměrných přepočtených úvazků v PP = 2,3
→ celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 1.771 (3,5 x 220 x 2,3)
METODIKA
PŘÍKLAD:
Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015
Druh sociální služby
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
Počet jednotek
počet průměrných
přepočtených úvazků PP
Indikátor
celkový počet kontaktů
na celkový počet jednotek
služby / rok
Parametr dostupnosti
a potřebnosti pro rok 2015
Počet kontaktů na průměrný přepočtený
úvazek PP / den
3,5
Obvyklé výnosy
Druh sociální služby
Cílová skupina
Jednotka služby
Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů
z územních samosprávných celků)
na jednotku / rok (v Kč)
Ostatní
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
rodiny s dětmi
průměrný přepočtený úvazek
PP
37 940
METODIKA
Indikátor u terénních služeb sociální prevence
= celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok
Příklad – raná péče:
Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 4,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem
v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách
mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 2,5
→ celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 2.475 (4,5 x 220 x 2,5)
= celkový počet kontaktů na celkový počet jednotek služby/rok
Příklad – tlumočnické služby:
Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 0,75; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů
(tj.
251
pracovních
dnů
roku
2015
bez
svátků
mínus
3
dny
vzdělávání
dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet
průměrných přepočtených úvazků v PP = 0,6
→ celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 99 (0,75 x 220 x 0,6)
METODIKA
PŘÍKLAD:
Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015
Druh sociální služby
Raná péče
Počet jednotek
počet průměrných
přepočtených úvazků PP
Indikátor
celkový počet hodin
poskytnutých intervencí
na celkový počet jednotek
služby / rok
Parametr dostupnosti
a potřebnosti pro rok 2015
Počet hodin poskytnutých intervencí na
průměrný přepočtený úvazek PP / den
4,5
Obvyklé výnosy
Druh sociální služby
Cílová skupina
Jednotka služby
Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů
z územních samosprávných celků)
na jednotku / rok (v Kč)
Ostatní
Raná péče
rodiny s dětmi
průměrný přepočtený úvazek
PP
170 600
METODIKA
Indikátor u ambulantních a terénních služeb sociální prevence
V případě sociálních služeb druhu intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace–ambulantní jsou z
důvodu sledování dat pro MPSV stanoveny dva indikátory:
= 1. celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok
Příklad – intervenční centra:
Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,0; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem
v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách
mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 0,9
→ celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 594 (3,0 x 220 x 0,9)
= 2. počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok
Podpořenou osobou se rozumí osoba, která má uzavřenu písemnou nebo ústní smlouvu o poskytování sociální služby. Opakující se uživatel je
ve sledovaném období počítán jako jeden. Uživatel musí vždy využívat alespoň jednu základní činnost (kdo využívá pouze fakultativní činnost,
není uživatel – podpořená osoba).
Příklad – intervenční centra:
Počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 50; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 0,9
→ celkový počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 45 (50 x 0,9)
METODIKA
PŘÍKLAD:
Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015
Druh sociální služby
Intervenční centra
Počet jednotek
počet průměrných
přepočtených
úvazků PP
1. Indikátor
2. Indikátor
Parametr dostupnosti
a potřebnosti pro rok 2015
Počet podpořených osob na
na průměrný přepočtený
úvazek PP / rok
Počet hodin poskytnutých
intervencí na průměrný
přepočtený úvazek PP / den
50
4,5
celkový počet hodin
poskytnutých intervencí
na celkový počet jednotek
služby / rok
Obvyklé výnosy
Druh sociální služby
Cílová skupina
Jednotka služby
Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů
z územních samosprávných celků)
na jednotku / rok (v Kč)
Ostatní
Intervenční centra
rodiny s dětmi
průměrný přepočtený úvazek
PP
11 320
METODIKA
Indikátor u služeb sociálního poradenství
= celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok
Příklad:
Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem
v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách
mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 2,8
→ celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 2.156 (3,5 x 220 x 2,8)
METODIKA
PŘÍKLAD:
Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015
Druh sociální služby
Odborné sociální poradenství
Počet jednotek
počet průměrných
přepočtených úvazků PP
Indikátor
celkový počet hodin
poskytnutých intervencí
na celkový počet jednotek
služby / rok
Parametr dostupnosti
a potřebnosti pro rok 2015
Počet hodin poskytnutých intervencí na
průměrný přepočtený úvazek PP / den
3,5
Obvyklé výnosy
Druh sociální služby
Cílová skupina
Jednotka služby
Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů
z územních samosprávných celků)
na jednotku / rok (v Kč)
Ostatní
Odborné sociální poradenství
osoby ohrožené sociálním
vyloučením
průměrný přepočtený úvazek
PP
74 700
METODIKA
VII. Náklady sociální služby
• Finanční podporu lze použít:
 pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o
sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby
 na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v roce 2015 a budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2016 v
souvislosti s poskytováním základních činností služby
• Finanční podpora nesmí být použita na zajištění fakultativních a ostatních činností.
• Uznatelné náklady jsou:
 osobní a provozní náklady, které souvisí s poskytováním základních činností služby
 vynaloženy pouze na základní činnosti
 společné náklady, které vznikají v souvislosti s poskytováním více sociálních služeb nebo ve vztahu k jiným
činnostem poskytovatele (pokud se náklady vztahují k příslušné sociální službě pouze částečně, musí být
rozděleny
na
základě
prokazatelného
kritéria
na náklady související s příslušnou službou a na náklady s ní nesouvisející)
Příklady – viz následující snímky
• Neznatelné náklady (nelze je hradit z poskytnuté finanční podpory):
 jsou shodné s neuznatelnými náklady definovanými v Metodice MPSV pro rok 2014
METODIKA
PŘÍKLAD
Společné náklady vznikající s poskytováním více sociálních služeb
Poskytovatel č. 1
Poskytuje v jednom objektu 2 pobytové SSL o celkové kapacitě 80 lůžek, z toho:
• domovy pro seniory – 50 lůžek
• domovy se zvláštním režimem – 30 lůžek
Společnými náklady jsou:
• energie – 3 mil. Kč (37.500 Kč/lůžko)
• nájemné – 200 tis. Kč (2.500 Kč/lůžko)
• osobní náklady (např. ředitel, ekonom) – 450 tis. Kč (5.625 Kč/lůžko)
Prokazatelným kritériem pro rozdělení nákladů související s příslušnou
např. počet lůžek, tj.:
• domovy pro seniory: energie – 1.875 tis. Kč, nájemné – 125 tis. Kč, osobní náklady – 281 tis. Kč
• domovy se zvláštním režimem: energie – 1.125 tis. Kč, nájemné – 75 tis. Kč, osobní náklady – 169 tis. Kč
službou
může
být
METODIKA
PŘÍKLAD
Společné náklady vznikající s poskytováním více služeb
Poskytovatel č. 2
Poskytuje v jednom objektu služby o celkové kapacitě 3,2 průměrného přepočteného úvazku PP, z toho:
• sociálně terapeutická dílna – 2,2 průměrného přepočteného úvazku PP
• chráněná dílna – 1,0 průměrného přepočteného úvazku PP
Společnými náklady jsou:
• energie – 300 tis. Kč (93.750 Kč/průměrný přepočtený úvazek PP)
• nájemné – 100 tis. Kč (31.250 Kč/průměrný přepočtený úvazek PP)
Prokazatelným kritériem pro rozdělení nákladů související
např. průměrný přepočtený úvazek v přímé péči, tj.:
• sociálně terapeutická dílna : energie – 206 tis. Kč, nájemné – 69 tis. Kč
• chráněná dílna: energie – 94 tis. Kč, nájemné – 31 tis. Kč
s
příslušnou
službou
může
být
METODIKA
VIII. Vedení účetnictví
• Poskytovatel sociální služby je povinen vést správné, úplné a průkazné účetnictví.
• Poskytovatel sociální služby je povinen vést účetnictví tak, aby
a odděleně sledoval výnosy a náklady (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky)
samostatně
• Účetní doklady musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované
náležitosti.
• Každý účetní doklad, který se vztahuje k poskytování sociální služby a je zároveň hrazen z poskytnuté
finanční podpory, je poskytovatel sociální služby povinen označit uvedením „Zajištění dostupnosti“.
• Účetní knihy, příp. soupisy účetních dokladů, originály účetních dokladů včetně jejich příloh a podkladů
a účetní výkazy musí být k dispozici u poskytovatele sociální služby pro případ kontroly nejméně po dobu
10 let následujících po období po ukončení období, na které byla finanční podpora poskytnuta.
METODIKA
IX. Přiměřený zisk
• Zisk, tj. rozdíl mezi skutečnými výnosy a náklady poskytovatele sociální služby, který nepřekračuje
příslušnou swapovou sazbu navýšenou o 100 bazických bodů, se považuje za přiměřený.
• Výše přiměřeného zisku pověřeného poskytovatele je stanovena 1,45 % p.a.
• Pokud zisk poskytovatele sociální služby:
 je přiměřený, tak poskytovatel sociální služby využije tyto finanční prostředky
ve prospěch poskytovaných sociálních služeb (pro další období)
 je nepřiměřený, tak poskytovatel sociální služby je povinen nadměrnou platbu ve výši
nepřiměřeného zisku vrátit kraji
•
Příklady – viz následující snímek
METODIKA
PŘÍKLAD:
ZISK (Z) =
PŘIMĚŘENÝ ZISK (PZ)
20.000 Kč = 0,7 %
Výpočet přiměřeného zisku
PŘIMĚŘENÝ ZISK (PZ)
5.800 Kč = 1,45 %
NÁKLADY (N)
400.000 Kč
= 100 %
ZISK (Z)
100.000 Kč
= 25 %
VÝNOSY (V)
500.000 Kč
= 125 %
500.000 Kč (V)– 400.000 Kč (N)= 100.000 Kč (Z)
400.000 Kč (N) x 101,45 % = 405.800 Kč → 5.800 Kč (PZ)
→ zisk přesahuje výši přiměřeného zisku, tzn. poskytovatel vrátí nepřiměřený
zisk ve výši 94.200 Kč kraji
NÁKLADY (N)
3.000.000 Kč
= 100 %
23.500 Kč
= 0,75 %
VÝNOSY (V)
3.020.000 Kč
= 100,7 %
3.020.000 Kč (V)– 3.000.000 Kč (N)= 20.000 Kč (Z)
3.000.000 Kč (N) x 101,45 % = 3.043.500 Kč → 43.500 Kč (PZ)
→ zisk nepřesahuje výši přiměřeného zisku, tzn. poskytovatel využije zisk ve
výši 20.000 Kč ve prospěch poskytovaných SSL
METODIKA
X.
Postup při zpracování, podávání a posuzování Žádosti
• Poskytovatel sociální služby zpracovává a podává jednu Žádost za kraj, která je členěna pro každou
registrovanou sociální službu (nebo službu zapsanou v registru poskytovatelů sociálních služeb), a to
prostřednictvím k tomu určené webové aplikace OKslužby–Poskytovatel.
• Přílohy Žádosti:
 specifická část (vzor – viz následující snímek)
 prohlášení o bezdlužnosti
 kopie rozhodnutí o registraci SSL (v případě registrace jiným krajem)
 žádost o změnu registrace SSL (pokud je v souladu s AP 2015 a nebyla doposud schválena registrujícím
orgánem)
•
Žádost poskytovatel předkládá ve stanoveném termínu na základě vyhlášené Výzvy, tj. v termínu od
1.10.2014 do 13.10.2014 včetně.
•
V případě potřeby (tj. vznik nových služeb v roce 2015 v souladu s AP 2015) kraj může v průběhu roku
2015 vyhlásit další Výzvu pro předložení Žádosti.
METODIKA
VZOR specifické části Žádosti
METODIKA
•
Posuzování Žádosti:
Formální kontrola povinných náležitostí Žádosti





Žádost byla podána prostřednictvím webové aplikace OKslužby–Poskytovatel
Žádost byla podána ve stanoveném termínu
Jsou dodány všechny požadované přílohy
Žádost je verifikována oprávněnou osobou
Žádost je podána pouze na registrované služby
Věcné hodnocení sociální služby




Kritérium č. 1 = zásadní kritérium – soulad SSL s AP 2015
Kritérium č. 2 – uznatelnost nákladů na zajištění základních činností SSL
Kritérium č. 3 – SSL je zajišťována v kapacitě (rozsahu) dle AP 2015
Kritérium č. 4 – kalkulace nákladů a výnosů financování SSL
METODIKA
XI. Pověření k výkonu závazku sociální služby dle Rozhodnutí SGEI
•
Žadatelé, jejichž Žádosti splní formální a věcná kritéria budou orgánem kraje pověřeni k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015.
•
Náležitosti Pověření:






identifikační údaje kraje
identifikační údaje poskytovatele
identifikace sociální/ch služby/eb
časové období, na které je Pověření platné
odkaz na Rozhodnutí SGEI a schválené dokumenty kraje
popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet vyrovnávací platby dle schváleného Mechanismu
vyrovnávací platby
 datum a podpis pověřovatele a pověřeného
•
Po rozhodnutí Rady Zlínského kraje, kterým bude Pověření schváleno, bude Pověření bez zbytečného odkladu
doručeno tak, aby mohl statutární orgán poskytovatele sociální služby podepsat jeho přijetí nejpozději do
31.12.2014.
METODIKA
XII. Rozhodování o výši finanční podpory
• Na základě Rozhodnutí MPSV o přidělení účelové dotace ze státního rozpočtu pro Zlínský kraj
a v souladu s Mechanismem vyrovnávací platby bude o výši finanční podpory pro pověřené
poskytovatele na jednotlivé sociální služby rozhodovat orgán kraje.
METODIKA
XIII. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory
•
Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), pouze s pověřenými poskytovateli sociálních služeb.
•
Před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy poskytovatel sociální služby doloží Prohlášení o skutečnostech obsažených ve
formuláři „Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy“ (jeho předmětem je, že
organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti)
•
Náležitosti Veřejnoprávní smlouvy, např.:








identifikační údaje kraje vč. čísla bankovního účtu
identifikační údaje poskytovatele vč. čísla bankovního účtu
identifikace sociální/ch služby/eb vč. konkrétní výše indikátorů
celková částka finanční podpory vč. rozpisu částek pro jednotlivé
a termíny jejich poskytnutí
časové období, na které je Veřejnoprávní smlouva platná (1.1.2015 – 31.12.2015)
vymezení neuznatelných nákladů
ustanovení o sankcích
atd.
služby,
výše
splátek
METODIKA
XIV. Změny Veřejnoprávní smlouvy
•
Údaje, které nelze měnit:




•
se
zdravotním
postižením,
Podstatné změny sociální služby (žádost musí být kraji předložena nejpozději
před datem předpokládané změny, a to na předepsaném formuláři, nejpozději do 30.9.2015):




•
změna právní formy poskytovatele sociální služby, změna v osobě poskytovatele SSL
účel Veřejnoprávní smlouvy
cílová skupina uživatelů SSL (dle AP 2015, tj. senioři, osoby
s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením)
druh a forma sociální služby
měsíce
změna místa poskytování sociální služby, územní dostupnosti služby
změna výše indikátorů
zkrácení časového období platnosti Veřejnoprávní smlouvy
(např. zánik nebo zrušení oprávnění
k poskytování SSL)
změny ovlivněné podmínkami registrace poskytovatele SSL (např. bezúhonnost statutárního zástupce, zajištění hygienických podmínek,
majetkoprávní vztah k objektu)
Nepodstatné změny sociální služby:





2
rodiny
změny názvu poskytovatele sociální služby, sídla poskytovatele SSL
kontaktních údajů poskytovatele SSL
statutárního zástupce organizace
změny týkající se plátcovství DPH poskytovatele sociální služby
bankovního spojení poskytovatele SSL
METODIKA
XV. Ukončení Veřejnoprávní smlouvy
• Uplynutím doby, na kterou je sjednána
• Na základě písemné dohody smluvních stran
• Výpovědí
 kraj může Veřejnoprávní smlouvu vypovědět v průběhu roku, na který je sjednána
 o výpovědi rozhoduje příslušný orgán kraje
 výpovědním důvodem je porušení povinnosti poskytovatele SSL stanovených Veřejnoprávní smlouvou
nebo obecně závaznými předpisy
• Z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) správního řádu.
METODIKA
XVI. Oznámení dalších výnosů financování sociální služby
• Poskytovatel sociální služby je povinen písemně oznámit Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Zlínského kraje do 10 kalendářních dnů od nabytí právní moci právního aktu, kterým je finanční podpora
z jiného zdroje poskytovateli sociální služby přidělena, další významné výnosy financování sociální služby,
které mohou mít vliv na výši schválené finanční podpory v souvislosti s rizikem přefinancování poskytovatele
sociální služby (formulář „Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou“).
Významný výnos = jakýkoliv výnos vyšší než předpokládaný procentuální výnos uvedený v modelové
struktuře.
• U každého dalšího výnosu financování služby poskytovatele sociální služby uvede druh výnosu, název
subjektu,
který
finanční
podporu
poskytl,
účel,
výši
výnosu
a případně další podmínky. Součástí oznámení dalšího výnosu je i promítnutí výnosu do rozpočtu sociálních
služeb.
• Výše dalších výnosů může zakládat důvod pro změnu Veřejnoprávní smlouvy.
METODIKA
XVII. Způsob poskytování finanční podpory
• První záloha je vyplacena ve výši 60 % poskytnuté finanční podpory po uzavření Veřejnoprávní smlouvy,
nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Veřejnoprávní smlouvy.
• Druhá záloha je vyplacena ve výši 40 % poskytnuté
do 10 pracovních dnů od obdržení splátky kraje ze státního rozpočtu.
finanční
podpory,
a
to
• Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých záloh finanční podpory, a to pouze
v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s §
101a zákona o sociálních službách a Rozhodnutí o poskytnutí dotace kraji.
METODIKA
XVIII.
Vyúčtování finanční podpory
•
Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Odboru sociálních věcí KÚZK vyúčtování v termínu do 5. února 2016.
Vyúčtováním se rozumí zpracování požadovaných informací o skutečnostech prostřednictvím Výkazu v aplikaci KISSOS.
•
V případě, že dojde k ukončení nebo změně Veřejnoprávní smlouvy a tato skutečnost má vliv na výši finanční
podpory (zejména se jedná o situace kdy k změně či ukončení dochází v průběhu období, na které byla finanční
podpora poskytnuta), je poskytovatel sociální služby povinen předložit Odboru sociálních věcí Výkaz prostřednictvím
aplikace KISSOS o poskytování sociální služby, a to do 30 kalendářních dnů od účinnosti ukončení nebo změny
Veřejnoprávní smlouvy.
•
Poskytovatel sociální služby je v rámci vyúčtování povinen vyčíslit případný přeplatek vyplývající z poskytnutých záloh.
•
Výkaz kraji umožní zejména získat základní přehled o poskytované sociální službě a čerpání přidělené finanční
podpory. Je zároveň nástrojem kontroly pro zamezení nadměrnému financování poskytovatele sociální služby
a podkladem pro hodnocení služeb v rámci systému benchmarking.
METODIKA
XIX. Publicita
• Poskytovatel sociální služby je povinen viditelně uvádět při veřejné prezentaci údaj o tom, že sociální
služba je poskytována za finanční podpory kraje.
• Tuto skutečnost je poskytovatel sociální služby povinen popsat v příslušné části Výkazu v aplikaci KISSOS.
• Poskytovatel sociálních služeb odpovídá za správnost loga kraje, pokud je uvedeno na propagačních
materiálech.
METODIKA
XX.
•
Sankční ustanovení
Porušením rozpočtové kázně se rozumí:







využití finanční podpory v rozporu se stanovým účelem
využití finanční podpory na neuznatelné náklady
využití finanční podpory na náklady, které se netýkají období, na které je finanční podpora poskytnuta
neprovedení vyúčtování ve stanoveném termínu
nevrácení přeplatku finanční podpory v termínu stanoveném na základě vyúčtování
neumožnění veřejnosprávní kontroly
nedoložení účetnictví v rámci veřejnosprávní kontroly v období 10 let od ukončení období, na které byla finanční
podpora poskytnuta
•
Na výši přidělené finanční podpory má vliv nenaplnění rozsahu stanovených indikátorů.
•
V případě neplnění dalších povinností stanovených ve Veřejnoprávní smlouvě může kraj uložit poskytovateli sociální
služby sankci ve výši 5 000 Kč za každou nesplněnou povinnost.
•
Způsob výpočtu krácení finanční podpory – viz následující snímek
METODIKA
Způsob výpočtu krácení finanční podpory
Naplnění
indikátoru (In)
Sankce
100% > In ≥ 80%
80% > In ≥ 50%
50% > In
Neukládá se
1% – 30% snížení finanční
finanční podpory
Vrácení finanční podpory v
v plné výši
Komentář
Je tolerováno plnění indikátorů
alespoň 80 %.
Finanční podpora bude snížena o
rozdíl mezi spodní hranicí
tolerovaného nenaplnění a
dosaženým
% naplnění indikátorů.
Plnění indikátorů nižší než 50 %
nepřipouští.
Příklad
Indikátor naplněn na 86 %.
Finanční podpora není krácena.
Indikátor naplněn na 65 %.
80 – 65 = 15
Finanční podpora je krácena o
Indikátor naplněn na 49 %.
Finanční podpora krácena
o 100%, tj. vrácení finanční
v plné výši.
METODIKA
XXI. Kontrola
• Z časového hlediska lze rozlišit tři základní druhy kontrol:
 Předběžná – provádí ji pracovníci Odboru sociálních věcí KÚZK před Pověřením poskytovatele SSL
a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
 Průběžná – je prováděna v průběhu období
až do doby vyúčtování finanční podpory a jejího vypořádání
trvání
Veřejnoprávní
 Následná – je prováděna po vyúčtování finanční podpory a jejího vypořádání
Je prováděna jako:
Administrativní kontrola
Kontrola na místě
smlouvy
METODIKA
XXII. Přílohy
• Příloha č. 1: Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v souladu
s článkem XIII. bodem 2. Metodiky
• Příloha č. 2: Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou
XXIII.
Závěrečná ustanovení
• V případě změn ze strany MPSV vůči krajům týkajících se vyhlášeného „Dotačního řízení MPSV
pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“, bude kraj na
tyto změny reagovat.
• Další doplňující informace a formuláře budou zveřejňovány na webových stránkách Zlínského kraje
www.kr-zlinsky.cz.
Děkujeme za pozornost.
Mgr. Jana Chovancová
vedoucí Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje
tel: 577 043 300
e-mail: [email protected]

similar documents