Orientációs nap 2014 - PTE Általános Orvostudományi Kar

Report
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
www.aok.pte.hu
ORIENTÁCIÓS NAP
Hasznos tudnivalók a 2014-ben
felvett elsőéveseknek
Tanulmányi Hivatal
Török Gyöngyvér:
Fogorvos Szak
72/536-001/35528 mellék
[email protected]
Potos Bernadett:
Gyógyszerész Szak
72/536-000/36015 mellék
[email protected]
Glázer Adél:
Általános orvos Szak
72/536-000/31517 mellék
[email protected]
www.aok.pte.hu
Nyitva tartás
Szeptember 1-től vizsgaidőszakig:
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00-12.00
Kedd, Csütörtök: 12.00-16.00
Vizsgaidőszakban csak délelőtt!
Telefon és e-mail:
Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
Pénteken 8.00-13.30
www.aok.pte.hu
Ügyfélhívó rendszer
Az ügyintézéshez sorszámot kell húzni !
Sorszám húzás:
1. Nyelv választás
2. Tanulmányok kezdési éve szerinti ügyintéző nevére
kattintani 
sorszám
www.aok.pte.hu
Beiratkozás
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kellett a Tanulmányi
Hivatalban leadni (hiánypótlás szeptember 1-jén)
Eredeti példányt, valamint ezek A/4-es méretű aláírt, fénymásolt
példányát kérjük (olvashatóan, kifogástalan minőségben):
- személyi igazolvány és lakcímkártya
- érettségi bizonyítvány
- gimnáziumi bizonyítvány
- nyelvvizsgák
- többletpontokra jogosító iratok
Ezen felül:
- Beiratkozási lap aláírva (Modulo-ból nyomtatni)
- 1 darab igazolványkép, név és a születési idő feltüntetésével
- Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részvétel
www.aok.pte.hu
Hallgatói nyilatkozat
Hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre
- A magyar állami ösztöndíjas képzésre felvett
személyek:
jelentkező a beiratkozási lapon nyilatkozik a
képzés feltételeinek vállalásáról
www.aok.pte.hu
ETR
Beiratkozás: MODULOBAN: első év elején egyszer, utána
bejelentkezés az ETR felületén keresztül  félévente
aktiválnak, vagy passziválnak.
Aktívként kurzust vehet fel, vizsgázhat, diákigazolvány kap,
kollégiumot, ösztöndíjat.
Passzívként ezeket nem kapják, a jogviszony igazoláson
feltüntetjük, hogy passzív
- egymás után egyszerre legfeljebb két féléven keresztül
lehet passzív
- 3x passziválás nem lehetséges  megszűnik a
hallgatói jogviszony
Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés szintén ETR-en keresztül
www.aok.pte.hu
ETR-Személyes adatok
Taj-, adó- és bankszámlaszám
a hallgató.
kötelező, akkor is, ha nem önköltséges
Beállítások:
- Elérhetőségek: állandó/levelezési cím, e-mail cím megadása
kötelező!
- Üzenetek: e-mail - azonnali, és webes üzenet
ENGEDÉLYEZÉSE!
- Indítási beállítások: nyelv
- Engedélyezni kell a felugró ablakokat
- Csoportszám rögzítésre kerül
Adatváltozás esetén 8 napon belül rögzíteni kell az ETR-ben.
Állandó lakcímet írásos kérelemre TH ügyintéző változtat.
www.aok.pte.hu
EHA, jelszó
EHA kód nem változik, fontos megjegyezni!
Jelszó: megváltoztatni!!!
erős jelszó, ne adják ki, ne tárolják az EHA-val
- jelszó: szigorúan titkos, azt senkinek kiadni nem szabad!
- használat után ne felejtsenek el kilépni – különös tekintettel, ha
többen használják a gépet
www.aok.pte.hu
Tanterv
Ajánlott tanterv:
- félévre lebontva  ajánlott menetrend (mintatanterv)
- ajánlott tanterv szerint a kötelező tárgyak felvétele és teljesítése fontos,
különben lemaradnak
Tantárgyak:
Általános orvos szakon 360 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok
végére
- kötelező tárgyak (80%)
Ez kivétel nélkül kötelező !
3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai
- választható tárgyak:
elektív tárgyak (15%) = 54 kredit
(34 kredit +20 kredit diplomamunka)
fakultatív tárgyak (5%) = 18 kredit
 Mindkettő egyénileg összeállítható.
- kritérium követelmények – 0 kredit
pl. nyári gyakorlatok, testnevelés
www.aok.pte.hu
Fogorvos szakon 300 kreditet kell teljesíteni
a tanulmányok végére
- kötelező tárgyak (80%)
Ez kivétel nélkül kötelező !
3 modul: alapozó, preklinikai,
klinikai
- választható tárgyak:
elektív tárgyak (15%) = 45 kredit
(25 kredit +20 kredit diplomamunka)
fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit
 Mindkettő egyénileg összeállítható.
- kritérium követelmények – 0 kredit
pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés
www.aok.pte.hu
Gyógyszerész szakon 300 kreditet kell
teljesíteni a tanulmányok végére
- kötelező tárgyak (80%)
Ez kivétel nélkül kötelező !
- választható tárgyak:
elektív tárgyak (15%) = 45 kredit
(35 kredit +10 kredit
diplomamunka)
fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit
 Mindkettő egyénileg
összeállítható.
- kritérium követelmények – 0 kredit
pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés
www.aok.pte.hu
Tanterv
Kötelező tárgyakat, kritérium követelményeket kötelező
teljesíteni, valamint megfelelő mennyiségű és elosztású
kreditpontot kell gyűjteni az elektív és a fakultatív tárgyakból.
Előfeltételes kötelező tantárgyak: egymásra épülő tárgyak vannak,
ezeket csak meghatározott előfeltételek teljesítése után lehet
felvenni.
- vagy már teljesített tárgy kell a felvételhez, vagy két tárgy
egyidejű felvétele
- maximum három előfeltétel lehet
- kötelező tárgynak csak kötelező előfeltétele lehet!
Nyári gyakorlatok: kötelezőek. A tantervből látható, hogy kódok
szerint a későbbiekben melyik gyakorlatra épül tantárgy. www.aok.pte.hu
ÁOSZ kötelező tárgyai:
OOA-ANT
Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia)
OOA-BI1
Biofizika 1.
OOA-BMA
Közegészségtan 1. (A betegségmegelőzés alapjai)
OOA-MB1
Molekuláris sejtbiológia 1.
OOA-MET
Biometria
OOA-OET
Magatartástudomány 2. (Orvosi etika)
OOA-OKG Az orvosi kommunikáció gyakorlata
OOA-ORK
Orvosi kémia
OOR-ELS
Orvosi elsősegély
OOR-OKA
Orvosi kémia alapjai
OOR-TE1
Testnevelés 1.
www.aok.pte.hu
FOSZ kötelező tárgyai
OFA-BI1
Biofizika 1.
OFA-MB1
Molekuláris sejtbiológia 1.
OFA-ORK
Orvosi kémia
OFA-PV1
Preventív fogászat 1.
OFR-OKA
Orvosi kémia alapjai
OFR-TE1
Testnevelés 1.
www.aok.pte.hu
GYOSZ kötelező tárgyai
OGA-AN1
Analitikai kémia 1.
OGA-AT1
Általános és szervetlen kémia 1.
OGA-BM1
Biomatematika 1.
OGA-FI1
Fizika-biofizika 1.
OGG-GPR
Gyógyszerészi Propedeutika
OGO-GB1
Gyógyszerészi Biológia 1.
OGR-ESE
Elsősegélynyújtás
OGR-LAT
Latin nyelv és gyógyszerészeti
terminológia
OGR-TE1
Testnevelés 1.
www.aok.pte.hu
Foglalkozások
Előadás, gyakorlat
A foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETR-ben
felvették az adott kurzust
- A foglalkozások látogatása kötelező (beleértve az
előadásokat is)
- A gyakorlatokon, szemináriumokon a létszámellenőrzés
kötelező, az eladásokon javasolt.
- A hallgatók érdekében a kiscsoportos foglalkozásokon a
csoportlétszám maximált – a csoportokba a tantárgyat felvett
hallgatókat egyenletesen osztjuk el.
A hallgató saját, ETR-es kurzuslistájának ellenőrzése a hallgató
felelőssége.
www.aok.pte.hu
Hiányzások
A hiányzások elfogadásának szabályai:
- az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb,
mint
15 %-áról hiányzott
 nem marasztalható el.
- akinek hiányzása
15 és 25 % között
volt
 a tantárgyfelelős kivizsgálja az egyedi esetet 
döntését aláírásával vagy annak megtagadásával
jelzi.
- akinek hiányzása
vagy anélkül)
eléri a 25 %-ot
(bármely okból, igazoltan
vizsgára nem bocsátható.
www.aok.pte.hu
Ismeretek ellenőrzése
Gyakorlati jegy:
- az évközi teljesítmény és dolgozatok(ZH) alapján
- a szorgalmi időszak végén születik a jegy
- vizsgára nem kell jelentkezni belőle
- csak egy jegyet kap
Vizsga:
- 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben
Szigorlat:
- több témát magába foglaló nagy vizsga
- 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben
Értékemelő vizsga:
- amikor egy legalább elégséges jegyet lehet jobbra javítani
- minden esetben az utolsó jegy marad érvényben
- írásos kérelemre TH jelentkezteti a hallgatót
www.aok.pte.hu
Vizsgafeltételek
Vizsgára csak az mehet, aki a tárgyból megszerezte a
félév végi aláírást.
Egy tárgyhoz több vizsgaidőpont van rendelve:
- A vizsgaidőszak beosztása az eredményes vizsgázás alapja
 a vizsgaidőszak elején menjenek el mindenből
vizsgázni
 a vizsgák nem mindig sikerülnek elsőre
- Vannak szóbeli és írásbeli vizsgák. A jelentkezés módjáról
és a határidőkről minden vizsgaidőszak előtt hirdetményt
teszünk közzé, elolvasható a honlapon.
- Vizsgákra feliratkozni: vizsga időpontját megelőző 1
munkanapig, leiratkozás 2 munkanapig!
A tárgyhoz rendelt kredit elégséges érdemjegytől jár.
www.aok.pte.hu
Vizsgafeltételek
Kredit csak ötfokozatú érdemjegy alapján adható.
- érdemjegyet a tanterv előírása szerint vizsga (szigorlatok,
kollokviumok), vagy évközi teljesítmény (félévközi jegy, FJ)
alapján adnak.
- kötelező tárgy esetén a jegy megállapítása legalább két évközi
(írásbeli, vagy szóbeli gyakorlati) számonkérés alapján történik.
- a választható tárgyakat félévközi jeggyel értékelik.
Az egyes vizsgák jelzése:
- vizsga = A vizsga
- javítóvizsga = B vizsga
- ismétlő javítóvizsga = C vizsga
- dékáni vizsga = D vizsga
Dékáni méltányossági vizsga a tanulmányok során csak egyszer
adható!
Vizsgát tenni csak vizsgaidőszakban lehet!
www.aok.pte.hu
E-Index
A hagyományos, papíralapú leckekönyvet felváltja
- érdemjegyek a vizsgalapon és az ETR-ben kerülnek rögzítésre
- regisztrációs időszakban a kurzusfelvételt, vizsgaidőszakban
az ETR-ben rögzített jegyeket ellenőrizni kell!!!
- kurzusfelvételi értesítő és eredménylap nyomtatható – kérésre
vizsgáztató itt igazolja a megszerzett érdemjegyet
- vizsga megkezdése előtt a személyazonosságot személyi
igazolvánnyal, útlevéllel vagy egyéb fényképes igazolvánnyal kell
igazolni.
Az ETR adatbázisába történő bármilyen illetéktelenbejegyzés
fegyelmi eljárást von maga után.
www.aok.pte.hu
Félévkezdéssel kapcsolatos
határidők
Kötelező kurzus felvétele és leadása:
2014. augusztus 22. 08:00 – augusztus 28. 24:00
Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele:
2014. augusztus 22. 08:00 – szeptember 5. 24:00
Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása:
2014. augusztus 22. 08:00 – szeptember 3. 24:00
Kurzust felvenni, kurzusfelvételi időszakban lehet!
- csak ETR-en keresztül lehet
- csak aktív félévben
www.aok.pte.hu
Kötelező tárgy
utólagos felvétele
Kötelező tantárgy utólagos felvételére
(beleértve a vizsgakurzusokat is)
- a Térítési és Juttatási Szabályzatban
meghatározott eljárási díj megfizetése után
- a vizsgaidőpontok nyilvánossá tételéig van
lehetőség
- a kérvényt az eljárási díj befizetésének
igazolásával együtt a Tanulmányi Hivatalban
kell leadni
www.aok.pte.hu
Állami támogatási idő
12+2 államilag finanszírozott félév (ÁOSZ)
10+2 államilag finanszírozott félév (FOSZ, GYOSZ)
áll rendelkezésre:
- minden aktív félév beleszámít
- korábban elhasznált félévek is (korábbi tanulmányok)
Ha valaki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt túllépi,
önköltségesként folytathatja tanulmányait.
www.aok.pte.hu
Tanulmányi okokból történő
elbocsátás
FONTOS!!!
2014/2015-ös tanévre felvételt nyert hallgatóknál:
- az első két aktív szemeszter végére nem szerez meg
20 kreditet
(ebből legalább 15-öt kötelező tantárgyból)
- negyedik aktív szemeszterének végére nem szerez meg
40 kreditet
(ebből legalább 20-at kötelező tantárgyból)
- azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő
javítóvizsgáinak száma eléri az ötöt
a hallgatói jogviszonya megszűnik!
www.aok.pte.hu
Hallgatói jogviszony
megszüntetése
FONTOS!!!
Megszűnik a hallgatói jogviszony továbbá ha:
- egymást követő félévben kettőnél többször passzív
 Hallgatót postán felszólítjuk
www.aok.pte.hu
Tanulmányi okból történő
átsorolás
Átsorolás önköltséges képzésre:
- az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói
jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév
átlagában a Kar által meghatározott súlyozott tanulmányi
átlaggal = 2,00
- az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói
jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott
tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át
www.aok.pte.hu
Önköltséges képzés
Az önköltséges képzésben résztvevők:
- költségtérítési szerződés : Központi Tanulmányi Iroda
megküldte
- 2014. szept. 08. – Befizetési határidő
- költségtérítés csökkentést: szociális, tanulmányi és kredit alapon
lehet kérni
- önköltséges hallgatót a tanulmányi eredménye alapján
átsorolhatjuk állami ösztöndíjas képzésre
 PÁLYÁZAT első két aktív félév után
 el kell érni egy bizonyos tanulmányi eredményt - évente
változik, rangsor
aki eléri a határt, az is csak akkor mehet át, ha van
megüresedett hely és nincs nála jobb eredményű hallgató
www.aok.pte.hu
Évfolyamfelelős és csoportvezetők
Évfolyamfelelős:
a csoportvezetőket fogja össze, és vizsgaidőszakban a
tárgyfelelősökkel és oktatókkal egyeztet
Csoportvezetők:
- csoport ügyeit intézik
- tartják a kapcsolatot a TH-val, oktatókkal
- néha benézni a TH-ba, hogy van-e tennivaló
www.aok.pte.hu
Diákigazolvány
Diákigazolvány:
- október végéig érvényes az előző
- Tudásközpont: Központi Tanulmányi Iroda
- Okmányiroda: Adategyeztető lap
- Modulo: igénylés
- KTI: 1400 Ft befizetése + adategyeztető lap
leadása
- Ezután igényelhető csak az ideiglenes
diákigazolvány
- Állandó lakcímre érkezik
- Matrica átvétele
www.aok.pte.hu
Hallgatói jogviszony igazolás
Jogviszony igazolást csak 2014. szeptember 1-jétől,
csak személyesen adhatunk.
- fel kell tüntetnünk, hogy mihez kell
- pl. diákmunka, állami, önkormányzati támogatás,
ösztöndíj, stb.
Információt nem adunk ki a hallgatókról, még a
szülőknek sem, jogviszony igazolást sem adunk nekik
a hallgatóval van szerződése az egyetemnek
www.aok.pte.hu
Jelentkezés a Könyvtárba
- Modulo beiratkozás után
- ÁOK Könyvtár –ra kattintani
- Könyvtári beiratkozás űrlap kiválasztás, kitöltés,
mentés
www.aok.pte.hu
HÖK SMS és Levelezőlista
- Modulo beiratkozás után
- ÁOK HÖK –re kattintani
- Jelentkezés HÖK SMS és Levelezőlistára, kari e-mail
cím igénylés űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés
www.aok.pte.hu
Ajánlott webfelületek
PTE honlap:
- Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
(Kötelező ennek ismerete!!!!!)
- Térítési és Juttatási Szabályzat
(Kötelező ennek ismerete!!!!!)
- Felsőoktatási törvény
PTE-ÁOK weboldal:
- TH oldala: tanrend, órarend, hirdetmények (Kötelező!!!)
- Dékáni Utasítások
Modulo:
- beiratkozás, adatmódosítás
Coospace:
- félévközi tanulmányok (órai anyagok, tesztek, kérdések,
konzultáció)
E-mailek, webmailek, kurzusmail, vizsgamail OLVASÁSA
NAPONTA!
www.aok.pte.hu
Tanévnyitó
2014. Szeptember 1. 16:30
Dr. Romhányi György AULA
- az évnyitó kötelező!
- eskütétel
www.aok.pte.hu
Köszönöm a
figyelmet!
www.aok.pte.hu

similar documents