neki ugovori u pomorstvu ili ugovori o najmu jahti i brodica

Report
NEKI UGOVORI U POMORSTVU ILI
UGOVORI O NAJMU JAHTI I
BRODICA
Prof. dr. sc. Frane Mitrović
Blanka Ivančić-Kačer, asistentica
UVOD
• TEMELJNA HIPOTEZA RADA: područje ugovora o najmu
jahti i brodica je u velikoj mjeri podnormirano, a radi se o
području usluga koje je u značajnoj ekspanziji na domaćem
i međunarodnom tržištu.
• Tržišnu ponudu čini više od 4000 plovila (unutar kojih su i
jahte, u rasponu od onih najmanjih koje jedva udovoljavaju
statusu jahte pa do onih najluksuznijih s brojnom posadom)
i da je minimum aktivnih tjedana jahte 5 (u samom vrhu
sezone u najužem smislu, od 10.07.-15.08., u kojem
razdoblju gotovo da i nema slobodnog plovila) broj ugovora
o najmu jahti je na razini godine najmanje 20 000, a to je
cca 10 puta više od broja kupoprodajnih ugovora koji za
predmet imaju stanove u 2011. god. – dovoljan razlog za
posebnu pozornost zakonodavca?
PRAVNA VRELA
• Ustav
• Međunarodni ugovori – Čl. 140. Ustava glasi:
Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u
skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine
dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a
po pravnoj su snazi iznad zakona.
• Zakoni
• Podzakonski akti
• Sudska praksa – argument snage i snaga argumenta
• Pravna znanost – snaga argumenta
PRAVNA OBILJEŽJA UGOVORA O
NAJMU JAHTE I BRODICE
• NEIMENOVANI UGOVOR – pravna obilježja i
sve ostalo je potrebno tražiti u sličnim
ugovorima, a to su: ugovor o najmu iz ZOO,
ugovor o zakupu iz ZOO, ugovor o zakupu
broda iz PZ i svi drugi ugovori iz PZ (jer su im
poveznice more i plovidba)
• Napomena: najam – nema komercijalnu
narav; zakup ima
Po kriteriju forme ili oblika:
NEFORMALAN UGOVOR
• Čl. 286. ZOO načelo neformalnosti svih ugovora, osim ako
zakon drugačije odredi.
• Prema čl. 552. ZOO “ugovor o najmu” je neformalan, osim
za nekretnine.
• U praksi, ugovor o najmu jahte i brodice je UVIJEK
FORMALAN.
• Pravna sigurnost traži da se propiše pisana forma za ovaj
ugovor (npr. radi zaštite 3. osoba).
• NAPLATAN ugovor
• KOMUTATIVAN ugovor – zna se precizno koja su prava i
obveze ugovornih strana
POVEZANI UGOVORI
• Gotovo je nemoguće zamisliti ugovor o najmu jahte i
brodice bez niza povezanih ugovora, npr. korištenje veza ili
sidrišta ili privezišta, nabava hrane i pića, čišćenje...
• Da je ugovor o najmu imenovani ugovor, onda bi mnogi od
ovih ugovora u toj regulativi mogli biti spomenuti i tako
učinjeni na neki način ovisnim o ugovoru o najmu j. i b.
• Primjer: plan 5 otoka obići s jahtom, rezervirano 5
apartmana, potopi se brodica/jaki vjetar i ne može ploviti,
ne dođe u apartman – nema posebnih odredbi koji bi
rješavale poveznicu ugovora koji ovise o realizaciji ugovora
o najmu jahti i brodica.
CARINSKA SPECIFIČNOST
• Brodice i posebno jahte su često vrlo vrijedni
objekti i radi toga je skup i njihov uvoz i država
se štiti od carinskih manipulacija.
• Bitan je Aneks C Konvencije o privremenom
uvozu – propisuje uvjete za komerc. i
nekomerc. uporabu jahti i brodica. Bitno je da
ih moraju uvesti i koristiti osobe koje žive na
stranom teritoriju, kako bi koristili carinske
povlastice, što uključuje i hrvatske državljane.
Članak 5.
• Za primjenu povlastica koje jamči ovaj Aneks:
• (a) prijevozna sredstva za komercijalnu uporabu moraju biti
registrirana na teritoriju različitom od teritorija
privremenog uvoza, na ime osobe sa sjedištem ili
prebivalištem na teritoriju izvan teritorija privremenog
uvoza, a moraju ih uvesti ili koristiti osobe koje rade na
tom teritoriju;
• (b) prijevozna sredstva za privatnu uporabu moraju biti
registrirana na teritoriju različitom od teritorija
privremenog uvoza, na ime osoba sa sjedištem ili
prebivalištem na teritoriju izvan teritorija privremenog
uvoza, i moraju ih uvesti i koristiti osobe koje žive na tom
teritoriju.
PROBLEM
• Hrvatski propisi sadrže pojmove prebivalište i
boravište, a ne poznaju formulaciju “življenje
na tom teritoriju”
• Konvencija ima nadzakonsku snagu
• Pravna nesigurnost
POREZNA SPECIFIČNOST
• Promjenama Zakona o porezu na dobit (NN
80/10), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010.,
propisano je da plovilo pribavljeno radi
gospodarske djelatnosti, radi koje se koristio
predporez i amortizacija, mora ostvariti
godišnji prihod najmanje u visini 7% nabavne
vrijednosti.
PROBLEM
• Što je sa stečenim pravima vlasnika koji su kupili
brodicu ili jahtu prije promjene Zakona o porezu
na dobit, a ne bi je kupili da je pr. regulativa i tada
bila ovakva?
• Ovo je intervencija poreznog propisa u jedan
neimenovani ugovor s nizom mogućih posljedica
o kojima nitko nije vodio računa (npr. što ukoliko
netko ugovori, pa otkaže najam – što ako vlasnik
bude kažnjen porezno jer nije ostvario 7%)
ZAKLJUČAK
• Naša hipoteza je potvrđena – ni u jednom
zakonu (čak ni u ZOO, ni PZ) nema ni riječi o
ovom u praksi vrlo čestom ugovoru, kao ni o
nizu povezanih ugovora (čija je poveznica
ugovor o najmu jahte i brodica – npr. ugovor o
najmu privezišta)
• Zašto?
• Prva sljedeća novela PZ – promjena stanja.

similar documents