Přijímací řízení

Report
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
Seminář výchovných poradců ZŠ
Kroměříž – 22. 10. 2013
Uherské Hradiště – 31. 10. 2013
Valašské Meziříčí – 5. 11. 2013
Zlín – 6. 11. 2013
Vsetín – 11. 11. 2013
Osnova
Právní předpisy
2. Podmínky přijetí na střední školu
3. Přijímací řízení
4. Přihlášky na střední školu
5. Přijímací zkouška
6. Další kola přijímacího řízení
7. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení
8. Doručování rozhodnutí
9. Odvolání
10. Zápisový lístek
11. Informační zdroje, odkazy
12. Podpora odborného vzdělávání
1.
Právní předpisy
 Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon);

1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.
 Vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení);


12. 3. 2012 novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád).
Podmínky přijetí na SŠ
§ 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 Splněná povinná školní docházka;
 Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD;
 O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy
(stanovuje další podmínky, kritéria...).
Přijímací řízení
§ 60 – přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole
1. Přijímací řízení – přijímací zkoušky
 Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno
kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může
stanovit přijímací zkoušku (nejméně 2 termíny).
 Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této
skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce
bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního
čísla).
Přijímací řízení
 Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední
školy:
 termíny přijímacích zkoušek;
 jednotná kritéria;
 předpokládaný počet přijímaných uchazečů;
 Zveřejnění na webových stránkách školy:
 do 31. 1. („střední školy“);
 do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou).
Přihlášky
2. Přihlášky na střední školy
 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium
nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.
 Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli
příslušné střední školy.
 Ve výjimečných případech může u nezletilého
uchazeče s „ústavní výchovou“ podat přihlášku ke
studiu ředitel příslušného zařízení (o této skutečnosti
musí informovat zákonného zástupce).
Přihlášky
 Termíny podání přihlášek do 1. kola PŘ:



denní forma – do 15. března;
ostatní formy vzdělávání – do 20. března;
talentové zkoušky – do 30. listopadu.
 Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou
uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy.
 ZŠ nepíše výstupní hodnocení.
Přijímací zkouška
3. Přijímací zkouška
 Stejně jako v loňském školním roce se budou ve všech SŠ
zřizovaných ZK konat přijímací zkoušky formou SCIO testů
(matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady)
do oborů zakončených maturitní zkouškou, a to ve všech
kolech přijímacího řízení.
 Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 22. 4. a 23. 4.
2014.
 Náhradní termín 6. 5. 2014.
Přijímací zkouška
 SCIO testy se netýkají:
 oborů s talentovou zkouškou;
 gymnázia se sportovní přípravou;
 nástavbového studia;
 zkráceného studia;
 ostatních forem vzdělávání.
Přijímací zkouška
 Výsledky ze SCIO testů z 1. kola budou přenosné do
dalších kol přijímacího řízení.
 Předpokladem je, že škola současně s přihláškou
uchazeče do dalšího kola obdrží hash kód uchazeče
a souhlas s použitím výsledků z aplikace Přijímačky.
Pro případ, že tyto výsledky nebudou k dispozici, bude
připravena další varianta testů.
 Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před
konáním přijímací zkoušky (1. kolo PŘ).
Přijímací zkouška
 Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:



jen vážné důvody (zdravotní);
písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;
náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle
zákona).
Další kola přijímacího řízení
 Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ
informace zveřejňovány na www.zkola.cz
 Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve
14 dní po vyhlášení dalšího kola.
 Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před
termínem konání přijímací zkoušky.
Hodnocení přijímacího řízení
4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků
V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče
podle:
 hodnocení na vysvědčeních z předchozího
vzdělávání;
 výsledků hodnocení dosaženém při talentové
zkoušce;
 výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších
skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče.
Hodnocení přijímacího řízení
 Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů.
 ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a
nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o
nepřijetí.
 V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s
výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna.
Doručování
 Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):
 Obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dnů“.
 Rozhodnutí, které nelze doručit se ukládá po dobu 5
pracovních dnů (7 dnů kalendářních) do domovní
schránky, pak se považuje za doručené.
Odvolání
5. Odvolání
V případě rozhodnutí o nepřijetí
Ve lhůtě do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí
o nepřijetí.
Odvolání
Odvolání se podává písemně prostřednictvím ředitele
střední školy k Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK.
Ředitel
Autoremedura
(§ 183 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb.)
postoupí celý spis KÚ
(30 dnů)
Zápisový lístek
§ 60a – Zápisový lístek
K čemu slouží zápisový lístek:
 Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se
žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.
 Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden
zápisový lístek.
Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:
Pouze na uchazeče o denní formu studia
(nevztahuje se – NS, ZKMZ, ZKVL a OFV).
Zápisový lístek
Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:
 Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této
základní škole (do 15. března /30. listopadu u TZ).
 V ostatních případech na žádost vydá krajský úřad příslušný
dle místa trvalého bydliště uchazeče.
 U cizinců KÚ dle místa pobytu, případně sídla školy,
kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky
nepobývá.
Zápisový lístek
Postup při odevzdávání zápisového lístku:
 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč
nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“
může potvrdit ředitel příslušného zařízení.
 ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této
lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět
(to neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího
řízení).
Zápisový lístek
Způsob žádosti o zápisový lístek:
 Osobně (KÚ Zlínského kraje – Baťův institut 14|15) -
s ověřením totožnosti žadatele;
 Písemná žádost zaslaná na adresu KÚ (ne e-mailem)
(veškeré informace k ZL naleznete na www.zkola.cz).
V žádosti je třeba uvést:
 Jméno a příjmení uchazeče o studium;
 Datum a místo narození uchazeče o studium;
 Adresu bydliště uchazeče o studium, telefonní číslo;
 Případně jméno zákonného zástupce nezletilého
uchazeče.
Zápisový lístek
 K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený
formulář žádosti na www.zkola.cz v sekci přijímací řízení
na SŠ.
 Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován
v databázi žadatelů. Evidenci ZL si vede i ZŠ.
 Při vydávání ZL je ověřena totožnost žadatele nebo
zákonného zástupce.
Zápisový lístek
Náhradní zápisový lístek
vydává orgán, který jej vydal
 Na základě písemné žádosti;
 Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn;
 Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého.
Informační zdroje
Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz
 Kalendář dnů otevřených dveří;
 Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;
 Podpora řemesel v odborném školství;
 2. a další kola přijímacího řízení.
Informační zdroje
Burza škol www.burzaskol.cz
Virtuální nabídka středních škol Zlínského kraje všech
zřizovatelů.
Členění:
 Podle oborového zaměření;
 Podle okresů;
Propojení s dalšími informačními zdroji
 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015;
 Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;
 Kalendář dnů otevřených dveří.
Odkazy
V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat:



www.zkola.cz v sekci Přehled školských předpisů/
zákony, vyhlášky a nařízení vlády;
www jednotlivých středních škol;
www.msmt.cz
Podpora odborného vzdělávání
„Podpora řemesel v odborné školství“
 Zařazeno celkem 14 oborů (převážně stavební a strojírenské
obory).
 Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK:
(při splnění stanovených podmínek)



1. roč. – 300Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč
2. roč. – 400Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč
3. roč. – 500Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 5 000Kč
 Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení jsou
uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „podpora řemesel v
odborném školství“.
Podpora odborného vzdělávání
NOVINKY
 nově zařazeným oborem ve šk. roce 2013/2014 je obor
vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář;
 ve šk. roce 2014/2015 se plánuje další nové zařazení oboru
vzdělání 29-53-H/01 Pekař.
Děkujeme za pozornost
Pracovníci OŠMS, oddělení organizační a správní

similar documents