Peter Silanič - Protimonopolný úrad SR

Report
Kúpna sila a ekonomická
závislosť
Peter Silanič
Protimonopolný úrad SR
Bratislava, 14. máj 2014
Obsah prezentácie
2


Úvod
Kúpna sila
 Vyrovnávacia



kúpna sila
Ekonomická závislosť
Prieskum PMÚ SR na trhu maloobchodného
predaja potravín (mlieko a mliečne výrobky)
Závery
Kúpna sila
3
Definícia
Kúpnu silu môžeme definovať ako asymetriu vo vzťahu
medzi dodávateľom (upstream, výrobca) a odberateľom
(downstream, maloobchodník), ktorá vedie k tomu, že
odberateľ je schopný dosiahnuť výhodnejšie podmienky v
tomto dodávateľsko-odberateľskom vzťahu v porovnaní s
bežnými súťažnými podmienkami (teda ak by kúpnu silu
nemal).
Vyrovnávacia kúpna sila
4
1
2
A
B
C
A
B
C
Ekonomická závislosť
5


Asymetria narastá, ak maloobchodník
kontroluje značnú časť trhu s výrobkami
daného výrobcu, čo v konečnom dôsledku robí
tohto výrobcu ekonomicky závislým od
maloobchodníka.
Thresholds: 8 % nákupov
22 % relevantného trhu
Ekonomická závislosť
6
Ďalšie faktory:
 Rozdielna koncentrácia downstream trhu z
pohľadu výrobcu a z pohľadu maloobchodníka
 Privátne značky (odberateľ = konkurent)
 Rozdielne outside options
Dopad na spotrebiteľa
7
Negatíva
-
Kvalita
Investície a inovácie
Iné (potravinová
sebestačnosť, sociálny
aspekt...)
Pozitíva
+
+
Cena (ak sa prenesie na
spotrebiteľa)
Konkurencieschopnosť
odvetvia
Prieskum PMÚ SR
8




Oblasť mlieka a mliečnych výrobkov
Prvovýrobcovia (112/623)
Spracovatelia (12)
Maloobchodníci – obchodné reťazce (13)
(údaje o tržbách, privátnych značkách, ďalšie
podmienky)
Prieskum PMÚ SR
9
Podiel jednotlivých OR na tržbách jednotlivých spracovateľov
Obchodné reťazce
Spracovatelia
2012
Spolu
14.2%
6.2%
0.7%
4.0%
4.3%
1.7%
1.6%
11.9%
5.8%
0.0%
50.3%
11.9%
7.5%
0.5%
6.7%
7.9%
0.0%
1.2%
8.8%
0.8%
0.0%
45.3%
3.4%
6.2%
0.2%
14.2%
4.0%
0.0%
0.2%
14.4%
9.0%
0.0%
51.6%
16.8%
19.5%
0.0%
13.7%
5.4%
5.1%
4.0%
15.4%
12.6%
0.0%
92.5%
6.7%
1.9%
0.0%
0.3%
3.6%
0.2%
0.6%
21.9%
0.5%
1.1%
37.0%
30.8%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
20.4%
0.6%
0.8%
0.0%
0.0%
58.9%
2.2%
0.0%
0.0%
1.4%
9.6%
0.0%
0.0%
23.9%
0.0%
0.0%
37.1%
5.2%
5.0%
0.0%
5.8%
1.9%
1.5%
1.0%
1.3%
2.9%
0.0%
24.7%
6.7%
1.9%
0.2%
3.3%
2.4%
0.9%
0.5%
9.7%
2.8%
0.0%
28.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.0%
0.0%
0.0%
2.0%
1.8%
0.0%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
21.1%
13.8%
0.0%
38.7%
5.7%
0.3%
1.1%
13.2%
0.0%
7.7%
0.0%
10.4%
0.0%
0.1%
38.5%
Prieskum PMÚ SR
10
Rozdielna koncentrácia downstream trhu z
pohľadu spracovateľov a z pohľadu
obchodných reťazcov
 Spracovatelia čelia na strane dopytu pomerne
koncentrovanému trhu (5 najväčších OR
predstavuje zhruba 55 % trhu)
 Downstream z pohľadu obchodných reťazcov
predstavujú koneční spotrebitelia –
atomizovaný trh bez akejkoľvek kúpnej sily.
Prieskum PMÚ SR
11
Privátne značky
 Využíva ich takmer každý OR
 Produkty pod PZ formou tendrov – Bertrand
competition (väčší tlak na ceny)
 Výrobca sa vzďaľuje od zákazníka – zvyšuje
to jeho závislosť od reťazca
 Zvyčajne nižšia cena ako pri značkových
produktoch
Prieskum PMÚ SR
12
Outside options



Reťazec ľahšie nahradí dodávateľa ako
opačne
Všetky väčšie reťazce pôsobia vo viacerých
krajinách
Porovnanie exportu a importu
Prieskum PMÚ SR
13
Dovoz a vývoz SR v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov
350,000.0
300,000.0
250,000.0
200,000.0
Dovoz
Vývoz
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Zdroj: ŠÚ SR
Závery
14





Podiely reťazcov v tzv. šedej zóne
Kolektívna dominancia, resp. tacitná kolúzia
Zákon o neprimeraných podmienkach v
obchodných vzťahoch
Dotácie v rámci CAP EÚ
Diverzifikácia odbytu – najúčinnejšia obrana
15
Ďakujem za pozornosť!
www.antimon.gov.sk
Twitter: @PMUSR_tweetuje
[email protected]

similar documents