Informations-broschyr - Yrkesföreningen för budget

Report
Medlem i BUS
Att vara medlem i BUS
BUS är en opolitisk yrkesförening för verksamma budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst.
Medlemskapet i föreningen ger tillgång till:
• Nätverksmöten med föreläsningar, nyheter, diskussioner, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
• Utbildningar som utvecklar kompetens och yrkesskicklighet.
• Arbetsverktyg som gör jobbet enklare och smidigare.
• Portalen – BUS yrkesidor som finns tillgängligt på Konsumentverkets intranät. Här finns
debattinlägg och idéer från medlemmar, remissvar, information om styrelsens arbete,
nyheter med mera.
• BUS-dagarna – varje år genomför BUS två utbildningsdagar. Inbjudan går till alla medlemmar,
samverkans/samarbetspartner, politiker, olika samhällsaktörer och gästföreläsare.
• 300 kollegor runt om i landet att bolla idéer med.
Så här blir du medlem:
• Fyll i formuläret på www.busforeningen.se/blimedlem
• Fakturan kommer via mail. Betalning sker till föreningens bankgiro 360-3180.
Välkommen som medlem!
2
Vi gör skillnad
Alla som arbetar med budget- och skuldrådgivning ska
känna sig välkomna i BUS.
Föreningen har 300 medlemmar och tillsammans driver vi
angelägna frågor och utvecklar vår yrkesroll.
Nätverken är nyckeln till framgång. Där skapar vi
relationer, kollegor emellan och till samarbetspartners. I de regionala nätverken är erfarenhets- och
kunskapsutbytet i fokus. Vilka krav ställer de nya
reglerna om skuldsanering för aktiva företagare
på oss? Och hur bidrar vi till att unga personer kan
förstå ekonomiska risker? Frågor som diskuteras i
nätverken.
Vi ska erbjuda en bra verksamhet, som både utvecklar oss själva och gör resursbehoven tydliga.
Det förebyggande arbetet ska prioriteras och vi är
rörande överens om att det satsas för lite och för
mycket på att reparera skadorna från uteblivna insatser. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat
på vad en överskuldsatt person kostar i form av
socialtjänst, sjukvård, arbetslöshet etc. Prislappen
ligger någonstans runt 15 miljoner kronor. Med andra ord blir varje insats som vi gör en billig affär och
en drivkraft för att skapa mer resurser till det förebyggande arbetet.
BUS ingår i folkbildningsprojektet ”Gilla Din
Ekonomi”, som drivs av näringslivet, myndigheter
och organisationer. Tillsammans med Konsumentvägledarnas förening har vi tagit initiativ till att driva
projektet ”Pengarna i ditt liv”. Båda projekten syftar
till att öka det privatekonomiska självförtroendet hos
allmänheten.
”
Vårt arbete i kommunerna
är en lönsam investering.
Det bidrar till att förebygga
överskuldsättning, minska
samhällskostnaderna och öka
hälsotalet
Tillsammans med Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten genomför BUS en turné i kommuner för att diskutera överskuldsättning och förebyggande arbete.
I olika nätverk är samarbetet med Konsumentverket, Kronofogden, Finansinspektionen, olika bankoch finansinstitut och andra samhällsaktörer viktiga.
BUS ska vara en självklar remissinstans för lagstadgade frågor. Och politiker och myndigheter lyssnar
på oss.
Att gilla journalister, när helst de ringer och vill ha
en kommentar, är inte en självklarhet för alla. Men för
att ta plats i mediebruset är goda kontakter viktiga för
uppmärksamhet kring våra frågor. Det samma gäller
engagemanget i sociala medier och på hemsidan
www.busforeningen.se. BUS ska ha en strategi för
hur vi kan ge stöd till journalistkontakter och hur vår
roll i den visuella världen ska se ut.
Tina Sjödahl
Ordförande BUS – Yrkesföreningen för budgetoch skuldrådgivare i kommunal tjänst.
3
”
En obetald hyra är ett allvarligt tecken på att en person
har mist kontrollen över sin situation och saknar kunskap om ekonomin. Sjukdom, skilsmässa och arbetslöshet kan vara utlösande faktorer. Pärmmetoden är
framtagen för att öka skuldsatta personers möjligheter
att långsiktigt klara av vardagsekonomi och behålla ett
eget boende. Metoden bygger på att med enkla verktyg få kontroll över ekonomin och ett aktivt deltagande
från alla parter, den enskilde, budget- och skuldrådgivaren och hyresvärdar.
Eva Marzocchelli Skärvall
En av författarna till rapporten “Ekonomi i fokus - Budget- och
skuldrådgivning vid hyresrådgivning och träningsboenden”
Hallå där …
Mari Råby, BUS allra
första ordförande
Varför bildades BUS?
– Det var ren och skär ilska över dålig respekt för
yrket. Klienterna var nöjda, men vi kände inte igen
oss i arbetsgivarnas och myndigheternas bild av
oss. Yrket var också tämligen nytt så vi saknade
verktyg, stöd och utbildning. I juni 1995 bildade
jag och fem kollegor föreningen.
Vilken respons fick ni?
– Till vår första BUS-dag 1996 hade mer än 100
tecknat medlemskap. Intresset var med andra ord
stort och vi förstod att det här kunde bli en bra
förening, som behövdes och var viktig. Det var
med stolthet och mycket ”djäkla anamma” som vi
började kämpa.
Vad blev det första BUS åstadkom?
– En samordning av medlemmarna ute i landet blev
prioritet nummer ett. Arbetsmetoderna var så olika
och det fanns klagomål från fordringsägarna. Därför bildade vi regioner för samsyn, nätverksträffar,
diskussioner och kunskapsspridning. Vi ville
snabbt få till en vi-känsla i BUS för yrkesstoltheten och för att det enbart var med gemen-
4
samma krafter som vi kunde åstadkomma
något. Arbetsgivarna ville vi ha med oss för att
driva frågor om gemensamma utbildningar och
genomföra BUS-dagar. Vi bestämde oss också
för att satsa stort på kontakter med myndigheter
och politiker, delta i nationella nätverk och ta
plats i media. Visionen var att synas och höras.
Med facit i hand, vad tycker du om
resultatet?
– Efter 15 år är jag fortfarande stolt över allt som
BUS åstadkommer. När jag bläddrar i gamla
pärmar kan jag inte förstå hur vi hunnit med allt.
BUS-dagarna genomförs fortfarande med bravur
och programmet är superproffsigt. Jag hoppas
att vi-känslan består för utan den kan BUS inte
driva sina frågor. Samarbetspartners som Konsumentverket och Kronofogden är idag väldigt bra
på att hantera media. Jag önskar att BUS hittar
en bra mediestrategi för att synas och fortsätter
att kämpa.
5
Pusselbitar faller på plats i kontakt med budget- och skuldrådgivning
dras olika världar och vi lär mycket av varandra,
säger Marie.
Obetalda räkningar, arbetslös, utförsäkrad,
inkasso, snabba cashlån, vräkningshot, sjukdom, skilsmässa och den ekonomiska pressen att inte räcka till är exempel som plågar
vanliga människor som söker kontakt med
budget- och skuldrådgivning.
I Lunds kommun hanterar man cirka 300 ärenden
om året och ett hundratal via telefon och mejl.
- Många som kommer till oss säger spontant att de
inte hade en aning om att vi fanns förrän de blev
rekommenderade. Tyvärr finns inga större resurser till att informera. Därför har vi prioriterat riktad
information till de som skapar de största kontaktytorna som banken, god man, socialsekreteraren,
kuratorn, och personliga ombud, säger Jonas.
Idag söker man information och delar med sig av
erfarenheter via nätet Men det kräver resurser att
vara aktivt närvande i sociala medier, något som
de flesta budget- och skuldrådgivare saknar. Men
det finns undantag som till exempel i Höganäs där
rådgivarna driver bloggen Pengarna och Livet.
Inget ärende är det andra likt
Marie har arbetat som rådgivare i över tretton år
och vet att ordet överskuldsatt är förknippat med
mycket skam och därför drar sig många för att
söka hjälp. Hon tror att om ämnet inte vore så tabubelagt skulle människor lättare klara upp sina
ekonomiska problem.
- Det är inte ovanligt att man gör felprioriteringar som leder till överskuldsättning. Att prioritera
skulden till inkasso, som hotar med Kronofogden,
6
Marie Magnusson, budget- och skuldrådgivare i Lund
framför att betala hyra och el är inte ovanligt. Ofta
har man långtgående problem när vi kontaktas.
Men ju tidigare vi kommer in i bilden desto lägre
blir prislappen för samhället, säger Marie.
Båda kommer in på att det inte finns ett allmängiltigt facit för att lösa en överskuldsättning. Varje
ärende är mer eller mindre unikt med olika utmaningar och lösningar.
- Hos oss får man förutsättningarna att överblicka
sina skulder, ta kontroll och blicka framåt. För att
lyckas krävs att vi bygger förtroende som ger insikt att våga hantera en ofta svår ekonomisk situation, säger Jonas.
Jonas Persson, budget- och skuldrådgivare i Lund
Nätverken motiverar
Att hantera en överskuldsatt hushållsekonomi
kräver i sin tur att budget- och skuldrådgivare har
upparbetade kontakter med bank, hyresvärdar,
Skatteverket, Kronofogden, inkassobolag och andra borgenärer. Nätverket med olika borgenärer
är ett måste för att kunna vara part, hjälpa till vid
förhandlingar och få till en bra skuldsanering.
Minst lika viktigt är det regionala nätverket som
består av kollegor från 14 skånska kommuner.
- Det betyder mycket att träffas, diskutera aktuella
frågor och utbyta erfarenheter. Var och en lever i
sin egen vardagsbubbla, men att mötas över kommun- och stadsdelsgränser, ger en inblick i varan-
Förväntningar på BUS
För Jonas och Marie betyder BUS-dagarna mycket; minglet med kollegor, möten med centrala myndigheter, intressanta föreläsningar och
bekräftelsen på att budget- och skuldrådgivning
är ett yrke att satsa på. Men BUS är så mycket
mer än BUS-dagarna.
- BUS är kittet som binder ihop oss. En stor utmaning för föreningen är att få en egen yrkeskod.
Det är ett måste för att vi ska stärka vår position
och få mer resurser, säger Marie.
Bakgrunden är att budget- och skuldrådgivare är
långt ifrån en homogen yrkesgrupp. Här finns en
mix av socionomer, ekonomer, jurister blandat
med de som har erfarenhet från bland annat bank
och konsumentvägledning. Med en gemensam
yrkeskod skulle det bli enklare att driva frågor om
tjänstebeskrivningar, lönesättning och resurser.
Jonas lyfter fram betydelsen av att BUS agerar
som lobbyist. Det kan handla om att bevaka remissförfaranden, föra fram angelägna förslag till
regering eller myndigheter eller att få press och
media att ta upp ämnen.
- Vi borde bli ännu bättre på att vara med i samhällsdebatten. Genom att skriva artiklar och
debattinlägg skulle det bli lättare för media att ta
upp aktuella ämnen om överskuldsättning, säger
Jonas.
7
Kronofogden - ny organisation redo för
utmaningar
Konsumentverket
stödjer BUS
Per-Olof Lindh är enhetschef som vill att
Kronofogden ska bli
bättre på att utveckla
metoder och verktyg för att motverka
överskuldsättning.
Han basar för 160
medarbetare i den
nya enheten Skuldsanering och Tillsynsmyndigheten i konkurser.
Konsumentverket medverkar på flera sätt till
att utveckla kommunernas budget- och skuldrådgivning. Ett tiotal medarbetare arbetar
med fokus på utbildning, kostnadsberäkningar, informationsmaterial, analyser, metodutveckling samt det databaserade arbetsverktyget ”Boss”.
Insatser som ska lyfta
Organisationen är under uppbyggnad, men redan nu finns tankar kring hur överskuldsättning
ska hanteras bättre. Ärendehanteringen ska till
exempel bli effektivare. En snabbare genomströmning av ärenden är högt prioriterat, men
framför allt ska ärendehanteringen vara hållbar,
menar Per-Olof.
Utveckla samarbetet
Per-Olof tror också att goda resultat kan uppnås
genom ett ännu bättre samarbete med budgetoch skuldrådgivarna både på lokal nivå, ute
i kommuner och stadsdelar, samt med BUSföreningen centralt.
- Vi behöver träffas för att få en större inblick i
varandras världar. Intressanta diskussioner kring
specifika frågor, samarbetsprojekt och delaktighet brukar alltid leda till positiv utveckling.
8
Han anser att det överlag finns en stor kompetens och erfarenhet bland landets budget- och
skuldrådgivare som borde användas bättre. Önskan är att deras huvudmän tog budget- och
skuldrådgivning mer på allvar och satsar resurser på utökad service och att få ner kötiderna. En
reducering av kötiderna skulle exempelvis bli att
färre komplicerade ärenden hamnar hos Kronofogden.
Forskarutbildade medarbetare
För att ytterligare öka fokus på frågorna om
betalningsoförmåga och överskuldsättning inleder Kronofogden forskningssamarbete med
Lunds universitet.
- Det är bra att det satsas på seriös forskning
på området. Förhoppningsvis kan resultaten leda
till att problematiken med överskuldsättning kan
förebyggas på ett annat sätt och att fler slipper
hamna i skuldsituationer med alla de negativa
konsekvenser det innebär, säger Per-Olof.
”
Överskuldsatt är den som
själv upplever sig ha ständigt
återkommande problem att
inte kunna betala alla sina
räkningar
Kronofogdens definition av överskuldsatt
Karin Nordenson är en av cirka femton medarbetare på Konsumentverket som arbetar för att stödja kommunernas verksamhet för konsumenter,
och hon har själv en bakgrund som budget- och
skuldrådgivare.
– Stödet till kommunerna är en prioriterad uppgift
för oss, säger hon. Vi vet att en bra budget- och
skuldrådgivning spelar stor roll för personer som
har det tufft ekonomiskt.
Arbetsverktyg
Ett av Konsumentverkets viktigaste stöd för metodutveckling och effektivisering av budget- och
skuldrådgivarnas arbete är arbetsverktyget Boss
som mot en licensavgift kan användas av samtliga kommunala budget- och skuldrådgivare. I systemet kan tjänstemännen skapa budgetar liksom
ansökningar om skuldsanering och förslag till frivilliga betalningsuppgörelser samt föra statistik.
Tidiga insatser viktiga
Konsumentverket har också i en rapport visat att
tidiga insatser minskar risken för att överskuld-
satta hamnar i ett socialt utanförskap.
– Det innebär i förlängningen att ett förebyggande
arbete och en väl fungerande rådgivning inte
bara är bra för den enskilde utan även kan leda
till betydande samhällsvinster i form av minskade
kostnader för socialtjänst, sjukvård och liknande.
– Vi anser att det förebyggande arbetet i kommunerna bör utökas och det är oacceptabelt att
överskuldsatta ska behöva vänta länge för att
komma till en rådgivare, säger Karin Nordenson.
Läget i landet
För att kartlägga budget- och skuldrådgivningen
i landet görs varje år en utredning, ”Läget i landet”, som bland annat visar hur långa väntetider
kommunerna har. Enligt Konsumentverkets uppfattning bör en acceptabel väntetid inte överstiga
en månad.
– Att det fortfarande finns kommuner som inte
satsar några, eller väldigt lite, resurser på budget- och skuldrådgivning, tycker Karin Nordenson är förvånande
med tanke på vad
lagen säger, att behovet är stort och att
det ger en långsiktig
besparing.
Fakta:
- Den första skuldsaneringslagen kom 1994
- 2007 fick Konsumentverket det formella uppdraget
att stödja kommunernas verksamhet
- Idag erbjuds en längre grundutbildning för alla nya
rådgivare, samt seminarier och fördjupningsutbildning för erfarna rådgivare.
9
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
Folkbildar i
sociala medier
10
i kommunal tjänst (BUS)
Programförklaring
Bodil Hallin är Ikano Bankens familjeekonom och
beskriver sig själv som folkbildare.
Hon bloggar, skriver på bankens hemsida och Facebook och är expert för media. Och svarar på alla
sorters privatekonomiska frågor. I de sociala medierna är råden enkla och konkreta och där kan man
också följa frågor hon driver.
De som satsar på att få ordning i sin hushållsekonomi gör ofta ett generalfel nämligen tar i för
mycket. En allt för stor utmaning blir lätt övermäktig. Bodil är en varm förespråkare att reda ut saker
å ting litet i taget. På webben har hon sett till att det
finns en ”verktygslåda” för att ta itu med en sak i
sänder.
- Jag vill skapa engagemang kring en sund hushållsekonomi, säger Bodil. Med en bakgrund som
budget- och skuldrådgivare vet hon hur svårt det
kan vara att bryta negativa vanor och hantera
skulder.
Konsumtionskoll
Konsumtionsklimatet har förändrat grundläggande
värderingar. Det är här och nu som gäller och därför har spara inte samma innebörd som förr. Vi
tidigarelägger konsumtionen och köper drömresan
eller jackan på kredit. Bodil menar att det är viktigt
att inte lägga moraliska aspekter på hur man ska
konsumera. Det är upp till var och en att avgöra
om det är värt att betala mer för att konsumera här
och nu. Däremot tycker hon att det ska vara enkelt
att ha koll på sin konsumtion till exempel genom
att använda de gratisappar som finns för att spara
kvitton och föra kassabok.
Håller kontakt
Att fokusera på folkbildning handlar om att hålla
sig uppdaterad om vad som händer i samhällsekonomin och inom forskning. Bodil har fortsatt
kontakt med sina tidigare kollegor inom budgetoch skuldrådgivning, en viktig källa till kunskap.
Hon följer Höganäs kommuns blogg ”Pengarna
och Livet”.
- Budget- och skuldrådgivare är kunniga och de arbetar med något som berör precis alla. Att visualisera deras berättelser i sociala medier skulle betyda
mycket för det förebyggande arbetet om överskuldsättning, menar Bodil.
Under ett gemensamt namn: Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst gör vi oss:
• synliga som opinionsbildare och remissinstans till regering, riksdag,
departement och myndigheter,
• tydliga i kommunikationen med media, myndigheter och allmänhet,
• delaktiga genom samarbete/samverkan med olika myndigheter, organisationer
och andra samhällsaktörer.
Kvalificerad rådgivning i kommuner/stadsdelar kräver en professionell handläggning.
För att stärka yrkesrollen driver vi:
• utveckling och utbildning av gemensamma arbetsmetoder,
• stöd och stimulans för utveckling av lokala/regionala/nationella nätverk.
Föreningen stödjer hållbara och effektiva arbetsmetoder som är till ekonomisk
och social nytta för samhället. Hit hör:
• kreativa lösningar och alternativ som visar på möjligheter för att lösa varje enskilt ärende,
• förebyggande arbete för att nå olika och nya grupper i samhället.
Föreningen och dess medlemmar värnar om värderingarna:
• professionalism
• opartiskhet
11
Ansvarig utgivare: Styrelsen,
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
www.busforeningen.se
Text: Caroline Hansson, Kommunikatura, Lund.
Grafisk produktion: Anna Nilsson, Boden
Tryck: Luleå Grafiska
Citera gärna, men glöm inte ange källa.
April 2012.

similar documents