Mzdové formy

Report
MZDOVÉ FORMY
Mzdové formy
• Základné mzdové formy
• Časová mzda
• Úkolová mzda
• Podielová mzda
• Kombinovaná mzda
• Zmluvná mzda
• Naturálna mzda
• Doplnkové mzdové formy
• Odmeny, prémie, osobné ohodnotenie...
• Mzdové zvýhodnenia
• Za prácu nadčas, nočnú prácu, sviatky, za prácu v sťaženom
prostredí
Časová mzda
• Používa sa u zamestnancov, u ktorých sa nedá
merať množstvo vykonanej práce inak ako časom
• Môže byť stanovená ako
• Hodinová mzdová tarifa
• Mesačná mzdová tarifa
• Využíva sa v administratíve, školstve,
zdravotníctve...
Výpočet časovej mzdy
• Na základe hodinovej mzdovej tarify
Časová mzda = odpracované hodiny x
mzdová tarifa
 Na základe mesačnej tarify
Časová mzda = mesačná mzda x počet odpracovaných dní
počet pracovných dní v danom mesiaci
Riešte príklady
• Pracovník J. Pracovitý pracuje ako ošetrovateľ HD.
V mesiaci júni odpracoval spolu 160 hodín. Je
odmeňovaný časovou mzdou. Mzdová tarifa je vo
výške 3,75 €/hod. Vypočítajte výšku jeho mzdy
•
Pracovník Ivan Horlivý, ktorý pracuje ako údržbár
poľnohospodárskeho družstva odpracoval v mesiaci
februári 2013 - 20 dní, pracovnú dobu ma 7,5 hodín.
Jeho hodinová mzda je vo výške 3,50 EUR,Vypočítajte
výšku jeho mzdy
Úkolová mzda
• Závisí od výkonu zamestnanca. Používa sa tam, kde
je výkon možné merať pomocou noriem.
Úkolová mzda = úkolová sadzba za jednotku výkonu x výkon
Úkolovú sadzbu vypočítame
• Na základe výkonovej normy množstva
Úkolová sadzba = mzdová tarifa
výkonová norma množstva
 Pani Cvernová pracuje ako šička. Prišíva
gombíky na košele. Výkonová norma množstva je
30 košieľ za hodinu, 240 za zmenu. Mzdová
tarifa je 2 € za hod. Vypočítajte úkolovú mzdu.
Podielová mzda
• Predstavuje odmenu za podiel zamestnanca na
výrobe alebo predaji statkov alebo služieb.
• Stanovuje sa % z tržby alebo zisku
• Používa sa v oblasti obchodu a služieb
Podielová mzda = sadzba podielovej mzdy x výkon
60
Riešte príklad:
• Pani Burdová pracuje v butiku s odevmi. Má
dohodnutú podielovú mzdu vo výške 10 % z tržby. V
decembri dosiahla tržbu 5230 €. Vypočítajte podielovú
mzdu.
Kombinovaná mzda
• Má podobu zmiešanej mzdy:
• Časovej a úkolovej
• Časovej a podielovej
• Príklad:
Pán Kolesár pracuje v autosalóne ako predavač. Má
stanovenú fixnú ČM vo výške 590 €/mesiac a podielovú
mzdu – 0,5 % z mesačnej tržby. V máji odpracoval plný
počet dní a dosiahol tržbu 53 230,- €. Vypočítajte výšku
jeho mzdy.
Zmluvná mzda
• Používa sa u vedúcich zamestnancov
• Určuje sa na základe dohody medzi zamestnancom a
zamestnávateľom.
Naturálna mzda
• Je vyplácaná formou výrobkov alebo služieb.
• Môže sa vyplácať len so súhlasom zamestnanca a len
ako časť zo mzdy.
• Časť mzdy zodpovedajúcu minimálnej mzde musí
dostať zamestnanec v peniazoch.
Navrhnite mzdovú formu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Asistentka generálneho riaditeľa
Brigádnik pri zbere ovocia
Obchodný zástupca na predaj plastových okien
Upratovačka v škole
Prekladateľka
Riaditeľ banky
Predajca zájazdov v CK
Doplnkové mzdové formy
• Nesamostatné formy miezd, vyplácajú sa v kombinácii
so základnými formami.
• Majú stimulačný charakter.
• Patria tam odmeny, prémie, osobné ohodnotenie,
podiely na výsledku hospodárenia.
Mzdové zvýhodnenia
• Za prácu nadčas – dosiahnutú mzdu + 25 % z
priemerného zárobku
• Za sviatok – náhradu mzdy + mzdové zvýhodnenie 50
% z PZ
• Za nočnú prácu – dosiahnutú mzdu + 20 % MMN pre
1. stupeň
• Za prácu v sťaženom prostredí - dosiahnutú mzdu +
20 % MMN pre 1. stupeň
Náhrady mzdy
• Za dovolenku
• Pri dôležitých osobných prekážkach zamestnanca
(ošetrenie, svadba...)
• Pri prekážkach na strane zamestnávateľa (porucha
stroja)
• Pri výkone občianskej povinnosti (svedectvo,
darovanie krvi, povinné lekárske prehliadky...)
Splatnosť a výplata mzdy
• Mzda je splatná pozadu, najneskôr do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca
• Zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta nahor
• Vypláca sa vo výplatných termínoch
Zložky mzdy
Hrubá mzda
Základná
mzda
+
Doplnková
mzda
+ Mzdové
+ Náhrady
zvýhodnenia
mzdy
Mzda za odpracovaný čas

similar documents