Voorstelling PRIT in PP

Report
NETWERK GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
MIDDEN WEST-VLAANDEREN
OPGGZ West-Vlaanderen
25 april 2013
DE REGIO

Vertrekpunt: regionaal coördinatiecomité ggz

Statuten OPGGZ West-Vlaanderen art 21
OOK ANDERE NETWERKEN…..
BEMERKINGEN
Veel soorten regio-afbakeningen
 Voorafgaand weinig / geen afstemming naar
regio-afbakening tussen de netwerken


Regio Zuid werkt met de zorgregio / regio PRIT met
bestuurlijke arrondissementen
Een gemeente niet: Lendelede
 Twee gemeenten dubbel:
 Wielsbeke
 Dentergem

DE PARTICIPERENDE ORGANISATIES

Leden van de Strategische Stuurgroep
Binnen de GGZ
 Buiten de GGZ


Overige partners
VOORZIENINGEN GGZ IN DE REGIO
VOORZIENINGEN GGZ IN DE REGIO

CGG



APZ


iBW Roeselare – Tielt: 27 plaatsen
iBW saMENSpel: 45 plaatsen
PVT


PAAZ St.-Andriesziekenhuis: 30 bedden
PAAZ Stedelijk Ziekenhuis Roeselare: 30 bedden
PAAZ H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen: 30 bedden
iBW



Kliniek Sint Jozef, Pittem: 197 bedden/plaatsen
PAAZ




CGG Largo: Roeselare
CGG Mandel & Leie: Izegem, Tielt
PVT Valckeburg 60 plaatsen
RIZIV-conventie



MSOC antennepunt Roeselare
Kompas antennepunt ambulante werking
Centrum voor Ontwikkelingstherapie
BIJKOMEND PARTNERS
Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen
 Huisartsenkring ‘t Oosten van West-Vlaanderen
 Huisartsenkring Izegem- Ingelmunster –
Lendelede
 SEL Midden West-Vlaanderen
 LMN Centraal West-Vlaanderen
 CAW Midden West-Vlaanderen
 Similes

ANDEREN












Apothekersbond
Politiezone RIHO
OCMW’s
Regionale Welzijnsraad
St Jozefskliniek Izegem
CLB’s
VOC Opstap
GIDtS
GTB
Woonzorginitiatieven ( Roeselare, Wingene, Ingelmunster,
Hooglede, Izegem,….)
De Spil
………….
BEMERKINGEN



Vele organisaties willen hun karretje hangen aan
107
De vermaatschappelijking gaat breder dan de ggz
Weinig activiteit in de regio vanwege
patiëntenverenigingen / familieverenigingen
DE MIDDELEN

Neutralisatie van bedden ( art 107 )


SJP 24 van de 197 bedden/plaatsen ( 12,2% )
Eigen middelen
PAAZ
 SJP


Integratie middelen
Bestendigen bestaande samenwerkingsinitiatieven
 saMENSpel: deel PZT-werking

BEMERKINGEN
Project vooral gedragen door SJP
 3 PAAZ van 30 bedden: neutralisatie moeilijk
 Detachering personeel
 Weinig middelen in de regio
 Slechts beperkte regio binnen het netwerk kan
“genieten” van de mobiele teams
 Onzekerheid naar toekomstige financiering

DE NAAM

PRIT

Pittem, Roeselare, Izegem, Tielt

Psychiatrie, Reconversie, Integrale zorg, Thuismilieu

HET LOGO
DE WERKING
STRUCTUUR NETWERK
STRATEGISCHE
STUURGROEP
netwerkcoördinator
OPERATIONELE
STUURGROEP
F1
F2
F1
F3
F4
F5
Huis
i/d
Stad
STRATEGISCHE STUURGROEP













Netwerkcoördinator: Lieven Lust
Netwerkpromotor: Eddy Deproost
Vertegenwoordiger CGG Largo: Tine Langedock
Vertegenwoordiger CGG Mandel & Leie: Michèle Pecqueux
Vertegenwoordiger Kliniek Sint Jozef: Filip Deboutte
Vertegenwoordiger PAAZ SAT: Xavier Morret
Vertegenwoordiger PAAZ SZR: Els Vanhonsebroeck
Vertegenwoordiger PAAZ HHRM: Ilse Claeys
PVT Valckeburg: Rico Vandecappelle
iBW Roeselare – Tielt: Jeroen Devos
iBW saMENSpel: Pieter Vierstraete
Psychiater vanuit PAAZ ( dr Snoeck, dr Vandewalle, dr Gazziano )
Psychiater APZ: dr Evereaert
Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen:
dr Luk De Keyser
 Huisartsenkring ‘t Oosten West-Vlaanderen:
dr Guido Mehuys
 Huisartsenkring Izegem: dr Koen Parmentier
 SEL Midden West-Vlaanderen:
Ann Van Wanzeele + dr Jean-Paul Van Severen
 CAW Midden West-Vlaanderen: Hilde Vens
 Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal WestVlaanderen: Jolien Moernaut
 Similes: Mieke Craeymeersch

Om de 6 weken samen
 Strategie

Te beslissen
 Te informeren
 Te bediscussiëren

OPERATIONELE STUURGROEP
Netwerkcoördinator
 Netwerkpromotor
 Voorzitters van de functies


Is momenteel nog niet samen gekomen
DE 5 FUNCTIES
Activiteiten inzake preventie, promotie van de
ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling
 Ambulante intensieve behandelteams voor zowel
acute als chronische psychische problemen
 Rehabilitatieteams die werken rond herstel en
sociale inclusie
 Intensieve residentiële behandelunits voor zowel
acute als chronische psychische problemen
wanneer een opname noodzakelijk is
 Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden
aangeboden indien het thuismilieu of het
thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

ACTIVITEITEN INZAKE PREVENTIE, PROMOTIE VAN DE GGZ,
VROEGDETECTIE, SCREENING EN DIAGNOSESTELLING

Promotie

Samenwerken met lokale organisaties



Samenwerken met de provincie



Binnenste Buiten / De Leest
La Folia II
Werkgroep stigma en taboedoorbreking binnen platform suïcide
Samenwerken met VVGG: “ anders is mijn buur heel gewoon”
( opportuniteit voor OPGGZ?? )
Preventie
Samenwerken met LOGO
 Samenwerken met lokale besturen




O.a. Sociale Huizen, preventiemedewerkers,….
Advies en coaching
Vroegdetectie, screening en diagnosestelling
ELP Roeselare (0.5), Tielt (0.25 ), Izegem (1 zelfstandig )
 VDIP


1 FT toegevoegd vanuit SJP / 0.5 FT werkt eveneens in MT
BEMERKINGEN
Geen financiering mogelijk vanuit art.107
 Veel versnipperde initiatieven in diverse sectoren
 Vlaamse overheid neemt initiatieven zonder de
netwerken te betrekken cfr ELP
 Behoort volgens de Gids tot opdracht van CGG

AMBULANTE INTENSIEVE BEHANDELTEAMS VOOR ZOWEL ACUTE
ALS CHRONISCHE PSYCHISCHE PROBLEMEN
Binnen de regio PRIT:
één aanmeldingsnummer
051 434 107


Psychiatrische zorg in de thuissituatie ( PZT )
Mobiele Teams
MTA: mobiel team voor acute zorg
 MTL: mobiel team voor langdurende en complexe zorg

Stuurgroep MT
Dagelijkse leiding
MTA
MTL
r
e
f
e
l
e
c
t
i
e
g
r
o
e
p

MT stuurgroep








( om de 4 weken op vrijdagmiddag )
Netwerkcoördinator
Netwerkpromotor
Hoofdgeneesheer B4-ziekenhuis
Psychiater PAAZ
Coördinator iBW
Huisarts
Dagelijkse leiding
Dagelijkse leiding
Hoofd MT : Henk Wylin
 Psychiater MT: dr Sofie Muylaert


MTA






(9,7 FT )
Coördinator: Henk Wylin
Psychiater: dr Sofie Muylaert ( 8u )
dr Geert Everaert ( 2u )
Huisarts: dr Charlotte Feys ( 2u )
Psycholoog: Brecht Noyez
Maatschappelijk werker: Nathalie Devroe (0.8)
Psychiatrisch verpleegkundigen
Isabelle Debolle (0.8 )
Hilde Brutin (0.8 )
Ann Decoster ( 0.8 )
An Coussens
Hilde Verhaeghe (0.5 )
Nathalie Demeyer
Joke Verlinde
Eveline Verschatse

MTL ( 9.54 FT )








Coördinator: Hilde Vanacker (0.8 )
Psychiater: dr Sofie Muylaert (6u )
Huisarts: dr Charlotte Feys
Psycholoog: Fleur Leuwers ( 0.5 )
Klaas Desmedt ( 0.5 )
Maatschappelijk Werker: Steffi Poriau
Isabelle Vanquaethem
Ergotherapeut: Vincent Serbruyns ( 0.5 )
Ervaringsdekundige: Katja Callewaert ( 0.6 )
Psychiatrisch verpleegkundigen:
Justine Tampere
Guido Van Mileghem
Griet Velghe (0.8)
Mieke Martens ( 0.84 )
Kristien Wallays

PZT: in de niet RIHO-zone
Mieke Honore ( 0.8 )
 Evelyne Verfaeillie ( 0.8 )

DOELGROEP
Personen met een (ernstige ) psychiatrische
problematiek
 Problemen op diverse levensdomeinen
 Tussen 16 jaar en 65 jaar


Belangrijk ( zeker voor MTA )
GEEN urgenties
PZT
Aanmelding
Intake
Doel
Werkwijze
Duur
Frequentie
contacten
MTA
MTL
051 434 107
asap
< 24u
< 5 dagen
Opname vermijden / verkorten / cliënt in eigen context
Advies/coachen
Coördinatie
Begeleiding
Behandelen
Begeleiden
Coördinatie
Advies/coachen
Begeleiden/behandel
en
Coördinatie
Advies/coachen
langdurend
Max 4 à 6 weken
Max . 2 jaar
1x/week tot
1x/3 maanden
Meerdere malen
per dag – in
afbouw
FACT: meerdere per
week
Niet FACT: idem
PZT
9,7 fte +
psychiater
9.54 fte + psychiater
Equipe
1.6 fte
Support
Adviesteam
Eigen structuur
Rest PRIT-regio
Roeselare – Izegem - Hooglede
regio
Behandelen
therapie
begeleiden
coördinatie
Coachen - consulting
advies
sensibiliseren
dienstverlening
MIDDELEN
Neutralisatie van bedden: 7.64 FT
 Additionele middelen: 4.8 FT
 PAAZ SZR en HHRM: 1 FT psycholoog
 SJP: 4.5 FT
 PZT ( saMENSpel ): 1.3 FT


PAAZ SAT: bijkomend 0.5 FT ( nog niet )
BEMERKINGEN
Financiering: beperkt, dankzij inbreng eigen
middelen mogelijk
 Patiënt: gratis
 Teamleden:

verschillende werkgevers
 Beperkte middelen en uren

Binnen bestaande teams
 Buiten de RIHO-zone

Afstemming verantwoordelijkheden
behandelende psychiater – psychiater MT –
huisarts
 pilootproject

REHABILITATIETEAMS DIE WERKEN ROND HERSTEL EN SOCIALE
INCLUSIE

Twee sporen
Arbeid en toeleiding tot arbeid
 Vrije tijd en ontmoeting


Nieuwe en uitbreiding eigen werking
Open forum
 Probleem financiering activiteitencentra ( iBW)


Samenwerken met andere organisaties
CAW: ontmoeting
 VOC Opstap: vrije tijd
 GTB: arbeid casusoverleg om de maand
 GIDtS: dienstencentrum rond Dominiek Savio

BEMERKINGEN

Wachten op RIZIV-conventie

Twee ingewikkelde sectoren: arbeid en zorg
INTENSIEVE RESIDENTIËLE BEHANDELUNITS VOOR ZOWEL
ACUTE ALS CHRONISCHE PSYCHISCHE PROBLEMEN
WANNEER EEN OPNAME NOODZAKELIJK IS
Nauwe samenwerking met functie 2 en 3
 BOR / COR / TOR
 Opmaken zorgpaden / zorgcircuits




Zorgpad depressie
Zorgpad alcohol
Spoedopnames



Medische klaring
Respectvol handelen
IPEO / KIPEO ( instrument voor psychosociale evaluatie en opvang )
BEMERKINGEN
Tussen PAAZ en PZ is er toenadering
 PAAZ is een deel van een groter geheel, het AZ
 Op de spoedopname-afdelingen is er weinig
affiniteit met psychiatrie
 Sterk afhankelijk van de persoon van de
geneesheer

SPECIFIEKE WOONVORMEN
WAARIN ZORG KAN WORDEN
AANGEBODEN INDIEN HET THUISMILIEU OF HET
THUISVERVANGEND MILIEU HIERTOE NIET IN STAAT IS

PVT / iBW:
opmaken één intakedossier
 Gemeenschappelijke wachtlijst


Alternatieve “woonvormen”
Laagdrempelige opvang Roeselare
 Respijtplaatsen


Samenwerking met woonzorginitiatieven


Proefwonen Midden West-Vlaanderen
Woonzorgprojecten:
Hooglede
 Izegem
 Wingene
 Ingelmunster …..

BEMERKINGEN
Lokale besturen zijn belangrijke partner
 Weinig mogelijkheden in de regio naar aanbod
BW/ PVT noodzaakt ons om creatief te zijn

HUIS IN DE STAD

Thuisbasis van PRIT
Netwerkcoördinator
 Mobiele teams
 Vergaderruimte familie, patiënten, ……..


Aanbod ( niet gebonden aan de locatie )





Consultaties
Open forum
“Kenniscentrum”
Psycho-educatie
…………….
BESLUIT
Er is een beweging ingezet
 Veel dynamiek, overtuiging in de regio
 Overtuigde, geëngageerde gangmaker

We hebben nieuwe stenen in de rivier gelegd en
oude wat verplaatst: de rivier is anders geworden

similar documents