prezentace ke stažení PowerPoint – cca 0,5 MB

Report
Zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
Hana Potměšilová
28. září 2013
Zákonná úprava
• Ústava
… Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností
• Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“) část III. §
67- § 84 ZoZ
• Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ
(„Vyhláška“)
• Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vymezení
kritérií invalidity)
• Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu
www.nfozp.cz
2
Chrání vás zákony. Víte to?
Ústava ČR 1/1993 Sb.
Hlava I., článek 3
Součástí ústavního pořádku ČR je
Listina základních práv a svobod
Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i
v právech.
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné,
nepromlčitelné a nezrušitelné.
Kde najdete Ústavu a Listinu práv?
www.psp.cz
www.nfozp.cz
3
4
Hlava čtvrtá
Hospodářská, sociální a kulturní práva
Článek 26
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a
přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat
jinou hospodářskou činnost.
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon
určitých povolání nebo činností.
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní
potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou
bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu
hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.
www.nfozp.cz
5
Článek 29
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na
zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní
ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
(Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních
službách)
www.nfozp.cz
Kdo je člověk se zdravotním postižením?
Je to člověk, který má v určité míře omezení
na trhu práce. Nemusí ovšem pobírat invalidní důchod
ani sociální dávky!
Příklady:
• Člověk s těžkou alergií na prach (práce v skladu)
• Žena 10 let po rakovině prsu (nesmí zvedat těžké věci)
• Epileptik (nesmí pracovat ve výškách)
• Pacient s roztroušenou sklerózou (infekční prostředí)
• Člověk po transplantaci, psoriázou, astmatem….
www.nfozp.cz
6
Osoba se zdravotním postižením - OZP
7
Z pohledu Zákona o zaměstnanosti…
Pojem OZP, dříve = „občan se změněnou pracovní
schopností“
Současný Zákon o zaměstnanosti rozlišuje:
• Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším
zdravotním postižením, TZP)
• Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni
• Osoba zdravotně znevýhodněná (pozor na změny)
Kritérium = procentní míra poklesu schopnosti vykonávat
soustavnou výdělečnou činnost.
www.nfozp.cz
8
Vše najdeme ve vyhlášce „O posuzování invalidity“
č. 359/2009 Sb.
Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni
• Třetí stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož schopnost
pracovat se snížila nejméně o 70 procent proti stavu před
úrazem nebo před nemocí.
Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni
• Druhý stupeň invalidity je přiznán člověku, jehož pracovní
schopnost se snížila o 50 až 69 procent proti stavu před
úrazem nebo nemocí.
www.nfozp.cz
9
Osoba uznaná invalidní v prvním stupni
• První stupeň invalidity je přiznán tomu, jehož schopnost
pracovat se snížila o 35 až 49 procent proti stavu před
úrazem nebo nemocí.
Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)
• Tito lidé nepobírají invalidní důchod, ale z pohledu zákona
o zaměstnanosti se řadí mezi lidi se zdravotním postižením.
www.nfozp.cz
Kapitola XI - POSTIŽENÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY
10
ODDÍL C - POSTIŽENÍ TENKÉHO STŘEVA A KOLOREKTA
Obecné posudkové zásady:
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti u organických a
funkčních postižení gastrointestinálního traktu je rozhodující rozsah
a tíže orgánových poruch, jejich dopad na celkový stav, výživu a
celkovou výkonnost.
Při úbytku hmotnosti a malnutrici se vychází z hmotnostního indexu
BMI (body-mass index), hladiny krevních bílkovin (albuminy) a vlivu
karence potravy na erytropoezu. Potravinové alergie způsobují
pokles pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a
celkovou výkonnost.
www.nfozp.cz
Idiopatické střevní záněty
Crohnova nemoc, idiopatická proktokolitida
4a
4b
4c
11
stavy uspokojivě stabilizované,
občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná
aktivita
středně těžké formy,
časté průjmy, značné odchylky v laboratorních
nálezech, výrazné změny endoskopické,
rentgenové, radionuklidové, se značným
snížením celkové výkonnosti
10-20
těžké formy,
s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy,
píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními,
očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a
nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie,
anemie), těžké snížení celkové výkonnosti
60-70
www.nfozp.cz
30-40
Je rozdíl v zaměstnávání u I., II. a III. stupně ID?
12
Pro zaměstnavatele je důležité vědět, co umíte,
jaké jsou vaše schopnosti, jaké je vaše
zdravotní omezení.
Rozsah úvazku u III. ID je však nutno zvážit
pokles
pracovní schopnosti dané osoby nejméně o 70% (zbytkový
pracovní potenciál člověka tedy činí 30%, což s plným
úvazkem zcela nekoresponduje).
Záleží však také na druhu vykonávané činnosti (např. práce
na PC, kde si lze udělat přestávku atd.).
www.nfozp.cz
13
Sedmero nejčastějších dotazů
k zaměstnávání a odpovědi na ně
1. Mohu jako OZP pracovat?
2. Mohu jako OZP podnikat?
3. Pokud budu pracovat nebo podnikat nevezmou mi ID?
4. Je rozdíl v zaměstnávání u I., II. či III. ID?
5. Kdo mi může zakázat pracovat?
6. Co pro mne může udělat Úřad práce?
7. Jsem OZP, mohu se na ÚP hlásit do rekvalifikačních
kurzů?
Co pro mne může udělat Úřad práce?
Důležité je uvědomit si, že tento úřad má být mým
přítelem…
•
•
•
•
•
•
Zajištění pracovní rehabilitace
Vyhledávání vhodného pracovního uplatnění
Zajištění rekvalifikačních kurzů
Chráněné pracovní místo
Pomoc s OSVČ
Pomoc s příspěvky
www.nfozp.cz
14
Co je to „pracovní rehabilitace“
• Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní
rehabilitaci.
• Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný
podle bydliště OZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními
středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit
zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo
fyzickou osobu.
• Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená
na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP, kterou
na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí
náklady s ní spojené.
• Žádost OZP obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti
je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením.
www.nfozp.cz
15
Proces pracovní rehabilitace
Vyplnění žádosti o PR
Návrh Individuálního plánu PR
Vyjádření odborné skupiny PR a následné schválení ÚP
Uzavření individuálního plánu PR+podepsání účastníkem PR
Realizace PR - uzavíraní dohod a jejich plnění
- vyřízení podpory při rekvalifikaci a přípravě k práci
Hodnocení pracovní rehabilitace - průběžné
- závěrečné
www.nfozp.cz
16
Jak rozlišujeme trh práce
Chráněný trh práce
• OZP podnikající jako OSVČ
• Zaměstnavatel zaměstnávající nad 50% OZP
Otevřený, volný trh, běžný práce
• Běžný zaměstnavatel, firma, státní správa, samospráva,
nezisková organizace, má povinnost zaměstnávat
povinný podíl OZP
www.nfozp.cz
17
Podporované zaměstnávání
Specifická služba poskytovaná lidem, kteří pro získání a udržení
pracovního místa na otevřeném trhu práce potřebují individuální a
dlouhodobou podporu.
Kritéria získané práce:
• Práce má stabilní charakter.
• Velikost pracovního úvazku zohledňuje specifické potřeby
zaměstnance-uživatele PZ.
• Druh práce odpovídá potřebám, dovednostem a možnostem
zaměstnance-uživatele sužeb a současně umožňuje jeho
profesní rozvoj.
• Zaměstnanec-uživatel PZ pracuje za rovných pracovních
podmínek, které odpovídají jeho potřebám i nárokům na
vykonávání práce.
www.nfozp.cz
18
19
V ČR je podporované zaměstnávání poskytováno výhradně
nevládními, neziskovými organizacemi, tzv. agenturami
podporovaného zaměstnávání (agentury).
V současné době funguje v ČR celkem 51 poskytovatelů služby PZ,
z nichž 18 je členem České unie pro podporované zaměstnávání
www.unie-pz.cz
www.nfozp.cz
Změna od 2012
20
• Došlo ke zrušení chráněných pracovních dílen
• CHPD se transformovaly se na chráněná pracovní místa
a to jak na otevřeném tak i na chráněném trhu práce
• Rozlišujeme pouze běžného zaměstnavatele a
zaměstnavatel nad 50% osob se zdravotním postižením
Vymezené chráněné pracovní místo: 3 roky, lze přerušit
Zřízené chráněné pracovní místo: 3 roky, vyšší příspěvky,
ale… stále obsazeno
www.nfozp.cz
Změna od 2012
• Zaměstnavatel z chráněného trhu práce má nárok
na příspěvek na mzdu na chráněné pracovní místo OZP
8 000,-Kč (minimálně 75% mzdových nákladů!),
po 12 měsících nárok na další 2 000,-Kč
25% lze „dofinancovat“ např. z příspěvku na poskytování
sociálních služeb, grantu atd. Nemusí jít o podnikatelskou
činnost.)
• Příspěvek § 76 ZoZ ve výši 48 000,-Kč nově určen i
pro podporu CHMP chráněných pracovních míst na volném
trhu práce
www.nfozp.cz
21
Změna od 2013
Od 1. 1. 2013 narovnání minimální mzdy vůči OZP (před tím
nižší 6000,-/4000,-)
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1.8.2013 o
500,- Kč na 8500,- jen pro zdravotně znevýhodněné a
zdravé.
www.nfozp.cz
22
Povinnost zaměstnavatelů
Od r. 2002: na každých 25 zaměstnanců (v jakémkoli typu
organizace) je povinnost zaměstnávat 1 OZP
3 možné způsoby plnění povinnosti:
• Zaměstnáváním OZP ve výši povinného podílu, zaměstnanec
ve 3. stupni ID se počítá 3x
• Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku
průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP
• Nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří mají
vymezeno více než 50% CHPM pro OZP zaměstnance a to
ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce
za každou chybějící OZP. Tzv. náhradní plnění
www.nfozp.cz
23
Odvod do státního rozpočtu
24
• Za každého zaměstnance OZP, kterého má
zaměstnavatel povinnost zaměstnat a nezaměstná →
2,5 násobek průměrné měsíční mzdy ročně
Průměrná mzda za rok 2012 – 24 408 Kč → 61 020 Kč ročně za jednu OZP
Příklad:
www.nfozp.cz
25
Odebrání výrobků či služeb
tzv. náhradní plnění:
• od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% OZP
• od osoby zdravotně postižené, která je OSVČ
• zadáním zakázky těmto subjektům
www.nfozp.cz
Legislativou dané „motivační“ nástroje proč
zaměstnávat OZP
Samotné zaměstnávání je společensky nejefektivnější
způsob → výrazná státní podpora
• Slevy na dani - § 35 ZDP
• Příspěvky od státu – část III. ZoZ
www.nfozp.cz
26
27
• Slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele
 18 000,-Kč na OZP/1 zaměstnance
 60 000,-Kč na 3. st. invalidity/1 zaměstnance
• Slevy na dani z příjmů pro OZP
 2 520,- Kč za rok na 1. a 2. st. invalidity
 5 040,- Kč za rok na 3. st. invalidity
 Držitel průkazu ZTP/P 16 140,- Kč
www.nfozp.cz
28
Příspěvek při zřízení společensky účelného místa § 113 ZoZ
• úhrada mzdových nákladů postiženého zaměstnance
Příspěvek při přípravě OZP k práci - § 72 ZoZ
• úhrada nákladů s ní spojených
Příspěvek na CHPM OZP - § 76 ZoZ
www.nfozp.cz
29
Každá osoba se zdravotním
postižením by si měla uvědomit, že
díky své diagnóze může
svému zaměstnavateli na běžném trhu
práce ušetřit
až 275 tisíc korun
Když zaměstná OZP
30
Nemusí platit odvod do státního rozpočtu
cca 60 000,-/1 OZP, která
chybí
Nemusí řešit tzv. náhradní plnění
cca 165 000,-(bez DPH)/1
OZP, která chybí
Má na běžném trhu práce nárok na:
příspěvek dle §76 ZoZ
48 000,-/12 měsíců/1 OZP
další příspěvky dle Zákona
o zaměstnanosti
Slevu na dani z příjmů:
18 000,-Kč na 1. a 2. st.
invalidity/1 OZP zaměstnance
60 000,-Kč na 3. st. invalidity/
1 OZP zaměstnance
www.nfozp.cz
31
Firma I
Celkem zaměstnanců
Povinný podíl (výpočet)
Skutečně zaměstnáno OZP
56,62
2,26
0
Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně
zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl 2 osoby.
Odvod do státního rozpočtu výpočet: 132 tis.
Náhradní plnění výpočet: 370 tis.
www.nfozp.cz
l 31
32
Firma II
Celkem zaměstnanců
Povinný podíl (výpočet)
Skutečně zaměstnáno OZP
137
5,47
1
Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně
zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl 4 osoby.
Odvod do státního rozpočtu výpočet: 260 tis.
Náhradní plnění výpočet: 730 tis.
www.nfozp.cz
l 32
33
Firma III
Celkem zaměstnanců
Povinný podíl (výpočet)
Skutečně zaměstnáno OZP
213,07
8,52
0
Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně
zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl téměř 9 osob.
Odvod do státního rozpočtu výpočet: 497 tis.
Náhradní plnění výpočet: 1 392 tis.
www.nfozp.cz
l 33
34
Firma IV
Celkem zaměstnanců
Povinný podíl (výpočet)
Skutečně zaměstnáno OZP
10 227,41
409,10
85,37
Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně
zaměstnanými OZP byl v období 2011 téměř 330 osob
Odvod do státního rozpočtu výpočet: téměř 19 mil.
Náhradní plnění výpočet: téměř 53 mil.
Zaměstnávání
OZP v
www.nfozp.cz
l 34
Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?
Každá pracovní pozice je vhodná pro OZP.
Pokud ale má dostatečné vzdělání, praxi.
Zaměstnanec z řad OZP by neměl před zaměstnavatelem
svoji diagnózu tajit!
V případě problému zaměstnavatel ví, jak pomoci.
V případě pracovní neschopnosti kolektiv ví, že se OZP
„nefláká“, ale skutečně marodí.
Nehrajte si na „tvrďáka“, který všechno zvládne!
Zaměstnávání
OZP v
www.nfozp.cz
l 35
35
Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?
Zaměstnávání
OZP v
www.nfozp.cz
l 36
36
Jaká práce je vhodná pro člověka se zdravotním postižením?
Je rozdíl v přístupu mezi běžným a chráněným trhem
práce?
Pracovní požadavky na zaměstnance z řad OZP by měly být
na běžném trhu práce stejné jako na zdravého zaměstnance.
Nebojte se ale říct si například o flexibilní úvazek, parkovací
místo „sick days“…
Chráněný trh práce se má umět OZP zaměstnanci
přizpůsobit. Proto pobírá příspěvky…
Zaměstnávání
OZP v
www.nfozp.cz
l 37
37
Kde hledat práci?
38
• Zeptejte se svých známých!
• Zkuste podnikat jako OSVČ. Můžete si vyzkoušet, co zvládnete
a v budoucnu se třeba stát zaměstnavatel dalších OZP. A třeba
poskytovat i náhradní plnění .
• Interní nábor – firmy často komunikují volnou pracovní pozici
pro OZP dovnitř společnosti ke stávajícím zaměstnancům a
motivují stávající zaměstnance, aby doporučili své známé.
• Zviditelňují nabídku na vlastním firemním webu, respektive
kariérních stránkách; ne vždy jasně popsáno – nebojte se
zeptat!
• Běžný inzerát – ovšem s upřesňující informací: „Pozice je
vhodná/určená pro OZP“.
• Inzerce na bezplatných webových stránkách určených
výhradně zaměstnavatelům, kteří hledají OZP (např.
www.prace.cz)
Zaměstnávání
OZP v
www.nfozp.cz
l 38
Máte novou práci?
39
Vytvořte „povídání“ o sobě, které Váš budoucí nadřízený
přečte vašim budoucím kolegům.
Nemusí se tak bát „vstupní šuškandy“ (…nevíte, co mu je?
Vždyť na něm není nic vidět… atd.). Je dobré nadřízeného a
tým připravit předem na situace, které mohou nastat, a
odstranit tak případné osobní předsudky a bariéry.
Nebudete to muset říkat osobně. Ne vždy se věci jednoduše
říkají… lépe se naváží první sociální kontakty (v kuchyňce při
vaření kávy – „víte, můj kamarád má tu samou diagnózu jako
Vy…“)
Zaměstnávání
OZP v
www.nfozp.cz
l 39
40
Co na závěr?
To, že nejsem OZP, neznamená, že zítra může být
vše jinak…
www.nfozp.cz
41
42
za pozornost!
Děkuji za Děkuji
pozornost!
Kontakt:
Kontakt:
Hana Potměšilová
email: [email protected]
Hana Potměšilová
email: [email protected]

similar documents