Kultur i förskolan och skolan

Report
Kultur i
förskolan
och skolan
Våren 2014
I den här foldern presenterar Norrtälje kommun program som arrangera
kulturarrangemang!
grundskolan och i viss utsträckning gymnasiet.
Välkommen till vårens
Välkommen
till vårens
kulturarprogram
för
kulturarrangemang!
Utbudet
är som
vanligt musikteaterföreställningar
konsthalförskolan
ochochskolan!
I foldern
presenteras
teaterföreställningar,
skolbio, och
program
på konstha
Kulturoch fritid
har
huvudansvar
för de flesta programpunkterna
men
I den
här foldern
kan ni
läsa
mer om de arrangemang
som arrangeras
andra
förvaltningar,
ochi utbildning,
Energioch
klimatrådgivning
i vår
kommun
av Kultur-Barnoch fritid
samarbete Barnoch
utbildningsNorrtälje
i Roslagen.
kontoret
ochsamt
med Riksteaterföreningen
ABF och Riksteaterföreningen
i Roslagen.
visningar.
Programmen
för
alla åldrarsom
frånarrangeras
förskolan till gymnam.m.
Ilens
denverksamhet
här
foldern kan
ni läsa mer omärde
arrangemang
I
den
här
foldern
presenterar
Kulturoch
fritidskontoret
teateroch
musikföreställningar,
Skapande
skola
är
för
1-9.
i siet.
vårAlla
kommun
av Kulturfritidåk
i samarbete
Barn- och utbildningsvisningar
äroch
gratis.
program
på
konsthallen,
bibliotekens
verksamhet
och
information
kontoret och med ABF och Riksteaterföreningen i Roslagen. om Skapande skola
som vi arrangerar helt kostnadsfritt för förskolan och skolan.
ALLA
PROGRAM ÄR GRATIS!
Nyttärför
är att
Skapande
skola-projektet
en annan riktning.
Utbudet
somi år
vanligt
musikoch teaterföreställningar
ochtar
konsthaloch
fritidskontoret
har
under
hösten
2013
en
ny
organisation
som
går kommunala,
under
lensKulturvisningar.
Programmen
är
för
alla
åldrar
från
förskolan
till
gymnaAlla
elever
i årskurs
F till
nio på alla
skolor,
friskolor
och
ska
Ni namnet
som
har
behov
av
att
åkafyrabuss
för att och
kunna
delta,
ni vet
säkert
siet.
Skapande
skola
är
för
åk
1-9.
Norrtälje
kultur,
där
vi
har
olika
områden
ansvar.
Norrtälje
bibliotek,
Skola i Norrtälje. Det är det nya mål som vi genom fullt stöd från Kulturrå
attNorrtälje
Norrtälje
kommun
har
ett nytt
bussavtal
där ni
använda
er av
konsthall,
Norrtälje
museum,
Norrtälje
scen, några
av kan
våra uppdrag
är att
uppfylla.
ALLA
PROGRAM
ÄRett
GRATIS!
skolskjutsen
bra
prisoch
under
skoldagen.
Kontakta
Erik Sagrén
samarbeta
ochtill
planera
program
information
för våra invånare
i kommunen.
Vi
Jag
presenterar
merorganisationer
utförligt
foldern.
med fleradet
andra
som
Riksteaterföreningen
i Roslagen,
på:samarbetar
[email protected]
för meriinformation
eller hör av
er till mig.
Ni som
har behov och
av att
åkaförvaltningar
buss för att
kunna
delta, ni vet säkert
Studieförbunden
andra
inom
kommunen.
att Norrtälje kommun har ett nytt bussavtal där ni kan använda er av
Välkomna till
med
erapris
bokningar!
skolskjutsen
ett
bra
under
skoldagen.
Kontakta
Erik Sagrén
Det
härni
läsåret
har
Skapande
skola-projektet
genomförtsmig
på ett nytt sätt, alla elever i
Om
har
frågor
tveka
inte
att kontakta
på: [email protected]
för mer
information
eller hör av er till mig.
årskurs F till nio på alla skolor, friskolor och kommunala, har fått ta del av Skapande
skola i Norrtälje. Det går att läsa mer utförligt om Skapande skola i den här foldern.
Välkomna
med era
bokningar!
Välkomna
med
era bokningar!
Om ni har frågor tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor på biblioteken,
konsthallen och kulturskolan.
Välkomna med era bokningar till vårens program!�
Samarbetspartners:
Samarbetspartners:
Eva Rosén Lundqvist
Kultursekreterare
Eva Rosén
Lundqvist
Kultursekreterare
Telefon:
0176-719 17
Eva Rosén
Lundqvist
Telefon:
0176-719
17
Kultursekreterare
E-mail:
[email protected]
E-mail:
Telefon:[email protected]
0176-719 17
E-post: [email protected]
Eva Rosén Lundqvist
Kultursekreterare
Telefon: 0176-719 17
E-post: [email protected]
en pojke med resväska
En dröm i en d
Foto: José Figueroa
En pojke med resväska
Målgrupp:
åk 3-6
En pojke med resväska är en andlöst spännande Föreställningslängd:
foto: José Figueroa
och gripande berättelse om en tolvårig pojke 50 minuter
som tvingas fly från föräldrar och hemland, och
En som
pojke
med
ärSinbad
en andlöst
spännande
berättelse om en
med
hjälpresväska
av sagan om
Sjöfararens
Datumoch
och gripande
tid:
tolvårig
pojke
som krigets
tvingas
fly och
frånstrapatser.
föräldrar och
hemland,
och
som
med hjälp av
sju resor,
överlever
fasor
Kl. 10.00 och 12.00
sagan
om får
Sinbad
Sjöfararens
sju resor,
överlever
krigets
fasor och strapatser.
Publiken
följa pojken
i mötet med
soldater,
3 februari,
Rodengymnasiets
aula
Publiken
får följa
pojken
i mötetoch
medmycket
soldater,
smugglare,
slavhandlare
smugglare,
vargar,
slavhandlare
4 februari,
Folketsvargar,
Hus, Hallstavik
Rosen och
mycket
På en
i ettlärokänt
land, lär
han känna
en jämnårig flicka som
annat.annat.
På en buss,
i ett buss,
okänt land,
han känna
5 februari,
Viby friskola
befinner
sig i samma
Dei båda
slår följe och tillsammans korsar de öknar,
en jämnårig
flicka somsituation.
befinner sig
samma
höga
berg, De
gränser
och följe
vildaoch
hav.
situation.
båda slår
tillsammans Gör din bokning genom e-post till:
korsar de öknar, höga berg, gränser och vilda [email protected]
Pjäsen
hav. är skriven av Mike Kenny som är en av de mest populära barnteaterförfattarna i Storbritannien.
Föreställningen är fylld av dans, musik, sång. Syftet är
att med teaterns hjälp sätta ljus på många av
Arrangör:
de ensamkommande
som Kenny
dagligen
kommer
Hur är det att fly? Varför flyr man? Hur är
Pjäsen är skriven barn
av Mike
som
är en till Sverige.
Kulturoch
fritidskontoret
i samarbete
med
det att komma till ett land där man varken känner någon,
eller
behärskar
det talade
språket?
av de mest populära barnteaterförfattarna i barn och utbildningskontoret och ABF.
teaterdevill.com
Storbritannien. Föreställningen är fylld av dans,
musik, sång.
Syftet är att med teaterns hjälp Mer information:
Målgrupp:
åk 3-6
sätta
ljus
på
många
av de
ensamkommande teaterdevill.com
Föreställningslängd: 50
minuter
barn som dagligen kommer till Sverige. Hur
Vecka 6
är det att fly? Varför flyr man? Hur är det att
komma till ett land där man varken känner
Bokning
[email protected]
någon, eller
behärskar det talade språket?
kameleonten
En dröm i en d
Kameleonten
Målgrupp:
Högstadiet
Kameleonten är en interaktiv klassrumsföreställning
för
högstadiet/gymnasiet
om
samhällets vinnare och förlorare. Om
hatet som växer hos de som hamnar på
efterkälken och om frustrationen hos de som
aldrig, hur hårt de än kämpar blir fullgoda
medborgare. Men Kameleonten är framför
allt en föreställning om förståelse, tolerans
och konsten att se bortom det självklara.
Teatergruppen Tage Granit är kända för sina
interaktiva föreställningar som engagerar
eleverna, de har också en gedigen lärarhandledning som anmälda klasser får i god tid före
teaterbesöket eller går att ladda ner från Tage
Granits hemsida.
accepterad. Tobias gör sitt bästa för att leva
upp till rollen ”hopplöst strulig kille” som han
fick redan i förskolan.
Föreställningslängd:
55 minuter. Föreställningen spelas på er skola i
klassrum, max 60 elever/föreställning.
nten är en interaktiv klassrumsföreställning för högstadiet/gymnasi
s vinnare och förlorare. Om hatet som växer hos de som hamnar
n och om frustrationen hos de som aldrig, hur hårt de än kämpar b
medborgare. Men Kameleonten är framför allt en föreställning om f
ch konsten att se bortom det självklara.
Datum och tid:
10 februari,
12 februari,
17 februari,
ppen Tage Granit är kända för sina
interaktiva
föreställningar
som
två föreställningar/dag tid efter
r eleverna, de har också en gedigen
lärarhandledning
som anmäld
överenskommelse
vid bokning
d före teaterbesöket eller går att ladda ner från Tage Granits hem
Gör din bokning genom e-post till:
[email protected]
Tobias möts, på klassiskt vis utanför rektorns rum. De går i samma klas
Tobias möts, på klassiskt vis utan- Arrangör:
mråde Nazira
och och
växer
upp i samma samhälle men deras verkligheter är vitt sk
för rektorns rum. De går i samma klass, bor i Kultur- och fritidskontoret i samarbete med
andra samma
generationens
invandrare
som högljutt
protesteraroch
mot
område och växer
upp i samma sambarn och utbildningskontoret
ABFkänslan av
hälle men
är vitt
skilda för
åt. att bli accepterad. Tobias gör sitt bä
ra dubbelt
såderas
braverkligheter
som alla
andra
Nazira är andra generationens invandrare som Mer information:
l rollen ”hopplöst strulig kille” som han fick redan i förskolan.
högljutt protesterar mot känslan av att behöva www.tagegranit.se
granit.se
vara dubbelt så bra som alla andra för att bli
Pettson och findus
d
Foto: Tove Larris.
En dröm i en
Pettson och Findus
Målgrupp:
4-8 år
Foto: Tove Larris.
Häng med gubben och katten när de tältar, Föreställningslängd:
sätter Häng
köttbullar,
skrämmer
ochkatten
försöker
med
gubbenrävoch
när 40
deminuter
tältar, sätter köttbullar, skrämmer räv och
baka pannkakstårta. Skratta åt de välkända
försöker baka pannkakstårta. Skratta åt de välkända berättelserna och sjung med
Datum och tid:
berättelserna och sjung med av hjärtans lust!
hjärtans lust!
6 mars kl 10.00 och kl 12.00
Roslagsskolans aula
Föreställningen bygger på Sven Nordqvists
Föreställningen
bygger
Sven
älskade
böcker som Bröderna
Slut på
gjort
om tillNordqvists älskade böcker som Bröderna Slut gj
Gör din bokning genom e-post till:
musikteater.
Som
Pettson
ser
vi
Sven
Hedman
om till musikteater. Som Pettson [email protected]
vi Sven Hedman som spelat den populära
som spelat den populära figuren från starten
figurenskapat
från starten
och också skapat den grammisbelönade musiken, Findus spe
och också
den grammisbelönade
Arrangör:
musiken,
Findus
spelas
utav Fanny Wistrand.
utav
Fanny
Wistrand.
Kultur- och fritidskontoret i samarbete med
Med på scenen är HELA orkestern från Stockbarn Stockholms
och utbildningskontoret
och
Med
på
scenen
är
HELA
orkestern
från
läns BLÅSARSYMFONIKER
holms läns BLÅSARSYMFONIKER, utklädda
Länsmusiken i Stockholm
till höns
i hönsgården
och tupp
är ingen mindre
utklädda
till höns
i hönsgården
och tupp är ingen mindre än dirigenten Per-Olof
än dirigenten Per-Olof Ukkonen.
Mer information:
Ukkonen.
musikaliska.com/lansmusiken
musikaliska.com/lansmusiken
Målgrupp: barn 4-8 år
Föreställningslängd: 40 minuter
6 mars kl 10:00 och kl 12:00 Roslagsskolans aula
ngen
fattar
Ingen
fattar utom
utom vivi
En dröm i en d
Målgrupp:
åk 4-6
rama för mellanstadieelever om vänskap, identitet och frihet
våren i femman.
Rollerna
är cementerade förom
länge sen. Roxana
har tusen
Ett drama
för mellanstadieelever
Föreställningslängd:
sar som ser henne som sin ledare utan att hon bett om det. Wilma är ny i stan
50 minuter
ckas intevänskap,
få en endaidentitet
vän, fastoch
hon frihet
hade massor på förra stället.
Och Idas
a gäng kallar
henne liten och feg. Hela tiden måste hon bevisa att hon vågar.
Det är våren i femman. Rollerna är cementerade Datum och tid:
t från en för
salsakurs
möts Roxana
tre vilsna har
flickor
på möbelaffärens
lastbrygga.
De kl
hittar
länge sen.
tusen
kompisar som
18 mars
10.00 och 13.00 Centralskolan
ra. De hittar sin grej. De hittar en styrka och en vänskap. Problemet är bara att det de
ser
henne
som
sin
ledare
utan
att
hon
bett
Hallstavik
r kraften ur är ett märkligt brott. Och en dag ringer polisen hem.
om
det.
Wilma
ny i Duus,
stan och
inte
7 april
kl 10.00 och
och 13.00
attar utom
vi är
skriven
av är
Anders
hanslyckas
dramatik
harfåspelats
internationellt
g emot Colombinepriset
en enda vän, 2004.
fast hon hade massor på förra Sportcentrum Norrtälje
ksteatern.se
stället. Och Idas struliga gäng kallar henne liten 8 april kl 10.00 och 13.00 Viby friskola Rimbo
och feg. Hela tiden måste hon bevisa att hon
upp: åk 4-6
tällningslängd:
vågar. 50 minuter
Gör din bokning genom e-post till:
kl 10 och 12 Sportcentrum Norrtälje
[email protected]
kl 10 och 12 Viby friskola Rimbo
På flykt från en salsakurs möts tre vilsna
0 och 12 Centralskolan Hallstavik
flickor på möbelaffärens lastbrygga. De hittar Arrangör:
varandra. De hittar sin grej. De hittar en styrka Kultur- och fritidskontoret i samarbete med
Gör din bokning genom en e-post till
och en vänskap. Problemet är bara att det de barn och utbildningskontoret och Riksteatern.
[email protected]
hämtar kraftenoch
ur ärABF
ett märkligt
RIKSTEATERN
loggor brott. Och en
Mer information:
dag ringer polisen hem.
www.riksteatern.se
Kultur och fritidskontoret i samarbete
med
Ingen fattar utom vi är skriven
Anders
Duus,
barnavoch
utbildningskontoret
hans dramatik har spelats internationellt och
han tog emot Colombinepriset 2004.
En dröm i en d
Foto: Linda Edfeldt.
Bas och Bus
Målgrupp:
1-5 år
Fo
tfoto: Linda Edfeldt
En musikshow för barn i förskolans alla Lars Ericsson arbetar sedan många år som
åldrar med Kerstin Wikström, gitarr och Lars musiker hos Estrad Norr i Östersund och har
musikshow
Kerstin
Wikström,
Ericsson för
bas. barn i förskolans alla åldrar,
under åren med
medverkat
i ett otal
produktioner gitarr
för stora och små.
Ericsson, bas
”Sväng-svängelisväng … Swing-swingeliswing!
Utan sväng händer det ingenting! Men med Föreställningslängd:
ng-svängelisväng
… Swing-swingeliswing!
Utan sväng händer det ingenting
en sju-sjungeli-sjungande
Kerstin med gul 40 minuter
med en
sju-sjungeli-sjungande
Kerstin
med gul gitarr och på bästa BUS-hu
gitarr
och på bästa BUS-humör och
en
Datum
och tid:
självsvängande
”BAS-Lars”
på
bästa
BASen självsvängande ”BAS-Lars” på bästa BAS-humör
och med bluesig BASfi
humör och med bluesig BASfiol med blå kulör 14 april Folkets Hus, Hallstavik kl. 9.30 och 10.30
blå kulör
…
Då
vill
man
leka
med
i
svänget!
Då
vill
man
spela med i gänge
… Då vill man leka med i svänget! Då vill man 15 april Folkets Hus, Norrtälje kl. 9.30 och 10.30
16 april National Rimbo kl. 9.30 och 10.30
spela med i gänget!”
n Wikström känns bl a igen från Björnes Magasin
på Älmsta
SVT där
hon medverkade
som
17 april
gymnastikhall
kl. 9.30
Kerstin
känns bl aett
igendecennium.
från Björnes Hon är en skrivande kabaréartist och framträ
amledare
ochWikström
artist i närmare
bokning
genom
e-post
Magasin
på SVT där
hon medverkade
som Gör din
ångerska
och musiker
i många
olika sammanhang
och
turnerar
flitigt
i helatill:landet. Hon är
[email protected]
programledare
och
artist
i
närmare
ett
ad musikhandledare.
decennium. Hon är en skrivande kabaréartist
framträder
sommånga
sångerska
i Arrangör:
Ericssonoch
arbetar
sedan
år och
sommusiker
musiker
hos Estrad Norr i Östersund och har under
många
olika
sammanhang
och
turnerar
flitigt
erkat i ett otal produktioner för stora och små. Kultur- och fritidskontoret i samarbete med
i hela landet. Hon är också utbildad musik- barn och utbildningskontoret, ABF och
aliska.com/lansmusiken
Länsmusiken i Stockholm.
handledare.
rupp: barn 1-5 år
ställningslängd: 40 minuter
a 16
Mer information:
musikaliska.com/lansmusiken
Foto: Martin Skoog.
Sover
fiskar?
Jennys lillebror Emil är sjuk. Jenny ställer
frågor om vad som händer när vi dör och om
fiskar sover.
Pappan mumlar och tittar konstigt. Då förstår
Jenny att han inte heller vet, precis lika lite
som varför solen är varm och varför det
växer hår i farbror Jonas öron men inte på
hans huvud.
Efter begravningen börjar Jenny rita moln.
Tunga svarta moln.
”Barnets sorgeprocess skildrad med vemod och
humor” Karin Helander, Svenska Dagbladet
Medverkande: Ellen Fosti som Jenny
Musik: Anders Nyström
Regi: Anders Alnemark
Fredag.info
Jenn
frågo
fiska
Papp
Jenn
som
växe
hans
Efter
Tung
”Barn
humo
Medv
Musi
Regi
Freda
Målgrupp:
åk 2-4
Martin Skoog
En pjäs om de stora, små och sista frågornaFoto:
Föreställningslängd:
i livet.
50 minuter
Jennys lillebror Emil är sjuk. Jenny ställer frågor
om vad som händer när vi dör och om fiskar Datum och tid:
sover.
28 april Viby friskola kl. 10.00 och 12.00
Pappan mumlar och tittar konstigt. Då förstår
29 april åk
Älmsta
målgrupp:
2-4gymnastikhall kl. 10.00
Jenny att han inte heller vet, precis lika lite som 5 maj Folkets Hus, Norrtälje kl. 10.00 och 12.00
Föreställningslängd: 50 minuter
varför solen är varm och varför det växer hår 6 maj Folkets Hus, Hallstavik kl. 10.00 och 12.00
Spelas:
i farbror Jonas öron men inte på hans huvud.
orrtalje.se
Efter begravningen börjar Jenny rita moln.
Gör din bokning genom e-post till:
Tunga svarta moln.
[email protected]
[email protected]
BOKA:
Kultur
”Barnets sorgeprocess skildrad med vemod och Arrangör:
humor” Karin Helander, Svenska Dagbladet ABFKultur- och fritidskontoret i samarbete med
barn och utbildningskontoret och ABF.
och fritidskontoret i samarbete med
Medverkande: Ellen Fosti som Jenny
barnAnders
ochNyström
utbildningskontoret Mer information:
Kultur
Musik:
Regi: Anders Alnemark
www.fredag.info
och
bar
Mamma borta
d
Foto: Martin Skoog.
En dröm i en
Mamma borta
Målgrupp:
2-5 år
Mamma borta är en fantasifull och musikalisk Föreställningslängd:
foto: Martin Skoog
Foto a boken ”Mamma borta”, boken 30 minuter
tolkning
som tagit världen med storm, översatts till 14
och tid:a boken ”Mamma borta”,
språk och
tilldelats
ett antal priser.
hjälp Datum
mma borta
är en
fantasifull
och Med
musikalisk
tolkning
av dockor, skådespelare, musik och rörelse 19 maj Folkets hus Norrtälje kl 10.00 och 13.30
en som tagit världen med storm, översatts till 14 språk och tilldelats ett antal
skildra berättelsen om vilsenhet och vänskap 20 maj National Rimbo kl 10.00 och 13.30
er. Med
hjälp av dockor, skådespelare, musik
och rörelse skildra berättelsen
21 maj Folkets hus Hallstavik
med mycket humor och stor ömhet.
enhet och vänskap med mycket humor och
stor
ömhet.
kl 10.00 och
13.30
Högt uppe i en av trädtopparna, ovanför
Gör dinupp
bokning
genom
till:
halvvägs upp i himlen
bor Lilla
Ugglanhalvvägs
uppe i skogen,
en av trädtopparna,
ovanför
skogen,
i himlen
bore-post
Lilla Ugglan
med sin
mednär
sinman
mamma.
Men väggar
när man
bortakutan
ma. Men
bor utan
och
är [email protected]
lätt att trilla över kanten, och det gör Lilla
väggar
och tak
är detdet
lätt och
att trilla
över
an. ”Boink,
boink”
säger
sen
är kanten,
mamman lång borta och Lilla Ugglan vilse i skogen.
och
det
gör
Lilla
Ugglan.
”Boink,
boink”
som tur är finns vänner i skogen, redo attsäger
hjälpaArrangör:
till.
Kultur- och fritidskontoret i samarbete med
det
och
sen
är
mamman
lång
borta
och
Lilla
.boulevardteatern.se
barn och utbildningskontoret och ABF.
Ugglan vilse i skogen.
Men som tur är finns vänner i skogen, redo att
Mer information:
grupp:hjälpa
barntill.2-5 år
www.boulevardteatern.se
eställningslängd: 30 minuter
maj Folkets hus Norrtälje kl 10 och 13:30
maj National Rimbo kl 10 och 13:30
maj Folkets hus Hallstavik kl 10 och 13:30
o
NORRTÄLJE
KONSTHALL
Norrtälje konsthall
Förskolan – särskolan – lågstadiet – mellanstadiet – högstadiet – gymnasiet
Välkomna
ny och
ochspännande
spännandevår
höst
i Norrtälje
konsthall! Vi visar samtidskonst för alla barn
Välkomna till
till en ny
i Norrtälje
konsthall!
och
ungdomar
i Norrtälje
kommun.Vi
anpassar tiderna,
visningarna
Vi visar
samtidskonst
för alla
barn och ungdomar
i Norrtälje
kommun. och den workshop som är i
bildverkstan
till
gruppernas
olika
behov.
Det
går
bra
att äta matsäck
i konsthallen.
Vi anpassar tiderna, visningarna och den workshop som är i bildverkstan
till gruppernas
olika behov. Det går bra att äta matsäck i konsthallen.
Fri entré!
Varmt skola
välkomna!
Måndagar och tisdagar är reserverade
till skapande
åk. 5
Fri entré! Varmt
välkomna!
Anmälan
och frågor till [email protected], 0176-716 75
Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler
25 januari - 2 mars ”Closing Bell”
Tema: Identitet och berättelser
Med ljud, film, installationer, akvarellmålningar
och tuschteckningar skapar
Helena Mutanen
konstnärerna
Gunilla
Dror ett
sinnligt
21 september
– 27 och
oktober
2013
gestaltande av vad som pågår i världen
Skulpturer,
filmer och
och
mänskligheten.
Detinstallationer
är spännandeformar
hennes
berättelse
om
hur det är att försöka
och
intressant
för alla
åldrar.
hitta sin identitet i en kultur som kan kännas
främmande. Hon är uppvuxen i Täby men
hennes föräldrar flyttade från Finland till
Sofie Hesselholdt och Vibeke Mejlvang Sverige i början av 60-talet.
8 mars - 20 april ”Armed Respons”
Frågor som utställningen ställer är exempelSofie och Vibeke använder sig av objekt från
vis: Vilka minnen och berättelser bär vi med
vår vardag. Det är ofta starka symboler som
oss och från vem? Vilka nya minnen skadjur, hemmet, flaggor och andra nationalistiska
pas? När blir man svensk?
kännetecken som sätts i ett nytt sammanhang.
Vi känner igen oss och ändå inte. De vill diskutera
Workshop: Vi gör spännande självporträtt
med oss
om hur
dessa ”A
laddade
symboler påverkar
Helena
Mutanen
fisherman/fiskare”
och berättelser i bildverkstan.
oss, vad de signalerar och hur de används.
Åse
ochTeckning
Johan Frid
Tema:
26 april - 1 juni ”Observationer”
Nordisk teckning
Åse observerar en ovanlig arbetsplats.
2 november – 8 december 2013
I hennes poesi och akvarellmålningar
beskriver hon ett rum och en känsla av
En samlingsutställning med den bästa
något
overkligt
i verkligheten. från Sverige,
nordiska
teckningskonsten
Johan
tittar
närmare
på naturen
och denVi tittar
Finland,
Norge,
Danmark
och Island.
mänskliga
naturen.och
I hans
miniatyrer
ocholika
på utställningen
samtalar
om de
skala
1:1
skulpturer
kan
vi
upptäcka
uttrycken konstnärerna skapar i sin konst.
något om oss själva.
Workshop: Ni får teckna i olika material och
lära er några enkla tekniker som är användAnmälan och frågor till Helen Hedensjö
bara inom teckningskonsten.
Astrid Göransson, ”Almost like one of the family”
[email protected], 0176-716 75
Biblioteken i Norrtälje kommnun
Vi välkomnar alla barn och ungdomar.
Vi inspirerar barn i förskolor och skolor till skönlitterärt läsande och bildning på flera sätt.
Sagostunder
Tisdagar jämna veckor, 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4 15/4, 29/4, kl 10.00.
Stadsbiblioteket i Norrtälje
Ålder: Från 4 år
Föranmälan till Kerstin Bucht.
5/2, 5/3, 2/4, 7/5. Kl 9.30
Väddö bibliotek
Ålder: Från 4 år
Föranmälan till Sandra Persson.
Lilla Anna 50 år
Program för förskolan på stadsbiblioteket i Norrtälje och Väddö bibliotek.
Ålder: 4-5 år
På Norrtälje stadsbibliotek den 24/3, 25/3, 26/3, 27/3, 31/3, 2/4 och 3/4 kl 9.30.
Föranmälan till Louise Malm.
På Väddö bibliotek 7/4kl 13.00. Föranmälan till Sandra Persson.
Stickprojekt: Den mycket hungriga larven
Tillsamman stickar barn och vuxna i Hallstavik en
larv till Hallstaviks bibliotek. Idén till projektet
kommer från bilderboken Den mycket hungriga
larven skriven av Eric Carle.
Förskolor, klasser och fritidsgrupper som vill
vara med och sticka kan låna en stickkorg på
Hallstaviks bibliotek. Fram till den 28/3 kan ni
vara med och sticka!
Sagostund: Den mycket hungriga larven
Onsdagar och torsdagar hela
januari och februari kl 9.30.
Hallstaviks bibliotek. Ålder: 3-4 år
Föranmälan till Anna Mätlik.
Vernissage: Den mycket hungriga larven
Invigning av den långa larven som stickats till
Hallstaviks bibliotek. För förskolor, särskild inbjudan
kommer. Onsdag den 23 april kl 9.00-12.00
Ålder: Från 3 år
Föranmälan till Anna Mätlik.
Extra öppettider för skolor och förskolor
Hallstaviks bibliotek har speciellt öppet för skol- och förskoleklasser varje fredag under
terminerna kl 9-10.
Sommarboken
Klasser och fritidsgrupper kan boka biblioteksbesök med boktips under hela maj månad
inför sommarens läsning! Alla som läser sex böcker under sommarlovet får en bok.
Ålder: 6-16 år. Föranmälan till respektive bibliotek. Alla deltagare är välkomna på bokkalas
och författarbesök lördagen 6/9 kl 14-16 på stadsbiblioteket i Norrtälje.
Biblioteksbesök för förskoleklasser
Kommunens förskoleklasser inbjuds till biblioteksvisning med bokgåva.
Särskild inbjudan kommer, föranmälan till respektive bibliotek.
Biblioteksbesök för årskurs 4
Elever i årskurs fyra inbjuds till ett biblioteksbesök med boktips. Särskild inbjudan
kommer, föranmälan till respektive bibliotek. Elever i andra årskurser är välkomna till biblioteksbesök
i mån av tid. Kontakta barnbibliotekarien på närmsta bibliotek för att boka tid.
Boklådor
Biblioteken lånar ut boklådor/klassuppsättningar med skönlitteratur för låg-, mellan- och högstadiet.
Lådorna är tillgängliga för alla skolor i Norrtälje kommun. Gå in på bibliotekets hemsida för att välja
och reservera den boklåda ni vill använda, www.norrtalje.se/bibliotek.
Biblioteksbussen
Biblioteksbussen har ett stort utbud av bilderböcker, högläsningsböcker och faktaböcker för barn.
Böcker som du lånar hos oss kan du även lämna på något av kommunens andra bibliotek.
Vår tillgänglighetsanpassade biblioteksbuss besöker över 20 förskolor i kommunen.
Vill din förskola också ha besök av biblioteksbussen? Kontakta Sofie Johansson.
Biblioteksbussens turlista hittar du här: www.norrtalje.se/biblioteksbussen
Kontaktuppgifter till barnbibliotekarier och biblioteksbussansvarig
Kerstin Bucht, Norrtälje. tfn: 0176-713 52, [email protected]
Louise Malm, Norrtälje. tfn: 0176-717 29, [email protected]
Anna Mätlik, Hallstavik. tfn: 0175-256 54, [email protected]
Johanna Rickegård, Rimbo. tfn: 0175-739 19, [email protected]
Sandra Persson, Väddö. tfn: 0176-504 07, [email protected]
Sofie Johansson, Biblioteksbussen. tfn: 0176-713 79, [email protected]
Skapande skola
Skapande skola 2013-2014
Norrtälje kommun har fått möjlighet att utöka kulturverksamheten för kommunens barn, tack
vara ett stort bidrag från Kulturrådet.
Norrtälje kommun har fått möjlighet att utöka kulturverksamheten för kommunens barn,
tack vara ett stort bidrag från Kulturrådet.
Karin Holdar, enhetschef för Roslagens kulturskola och Eva Rosén Lundqvist,
kultursekreterare Kultur- och fritid ansvarar för alla kontakter med skolorna och
Karin Holdar, enhetschef
för Roslagens
kulturskola och Eva Rosén Lundqvist, kulturartisterna/konstnärerna
som ska
arbeta på skolorna.
sekreterare. Kultur- och fritid ansvarar för alla kontakter med skolorna och artisterna/
konstnärerna
som ska
på skolorna.
Har
ni frågor tvekan
inte arbeta
att kontakta
oss.
Har niHoldar
frågor tvekan inte att kontakta oss.
Karin
0176-714 27
Karin Holdar
Eva
Rosén Lundqvist
0176-714
27
0176-719 17
Eva Rosén Lundqvist
0176-719 17
Skolkonsert med Sonuskvintetten 20 oktoiber 2013.
Skolkonsert med Sonuskvintetten 20 oktober 2013
Kulturkontaktträff
Den 8 januari kl 17-19 är alla kulturkontakter inbjudna till en träff på Norrtälje konsthall
där vi diskuterar rollen som kulturkontakt på skolan m.m.
Vi bjuder på soppa och dryck och en spännande hemlig gäst som avslutar kvällen.
Om ni inte redan har anmält er till det här mötet GÖR DET NU!
till [email protected]
Skapande skola 2013-2014
Alla elever i årskurs F till nio på alla skolor, friskolor och kommunala, ska få del av Skapande
Skola i Norrtälje. Det är det nya mål som vi genom fullt stöd från Kulturrådet har möjlighet att
uppfylla. En gemensam utmaning för oss som planerar och er som tar emot konstnärerna på
skolorna och i andra miljöer där Skapande skola kommer att genomföras.
”Barns och ungas rätt till kultur innebär att få uppleva professionell kultur av hög kvalitet och
ha goda möjligheter för att utveckla sitt eget skapande. Att skapa, får uttrycka sig och ta del
av andras skapande ökar vår förståelse av oss själva och av omvärlden. Det bidrar till reflektion
och kritiskt tänkande. Att lära känna kulturarvet och förstå historiska sammanhang stärker
identiteten och ger perspektiv på tillvaron. Med den nya tekniken har barn och unga hittat nya
vägar för kommunikation, kultur och kreativitet. Det är viktigt att den unga generationen har de
redskap som krävs för att möta morgondagens behov.
Regeringen har sedan 2006 genomfört ett flertal initiativ för att öka barns och ungas
möjligheter att kunna delta i kulturlivet. Nya nationella kulturpolitiska mål anger att barn och
ungas rätt till kultur särskilt ska uppmärksammas. Skapande skola är en satsning på att
ytterligare stärka barns och ungas rätt till kultur i åk 1-9 och uppgår till 150 miljoner kronor
årligen. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att satsningen ska utökas och
även omfatta förskoleklass. Regeringen föreslår att insatsen ska förstärkas med ytterligare 17
miljoner kronor per år”.
www.kulturradet.se
Utbudet 2013-14
Varje årskurs har ett konstnärligt tema.
För vissa årskurser kommer utövarna till skolan efter ett förelagt schema.
För andra årskurser kommer det finnas möjlighet att boka in en aktivitet inom givna tidsramar.
På de mindre skolorna kommer vi att slå samman klasserna på lämpligt sätt.
Särskolan får också egen planering.
På kommunens hemsida www.norrtalje.se/kultur finns uppdaterad information.
Teman:
F – årskurs 1 Får besök av en artist på skolan med rytmik, dans och drama
Årskurs 2
Kommer att erbjudas konserter både på skolan och i annan lokal
Årskurs 3 Besök på Pythagoras industrimuseum eller Färghandlare
Nordströms museum våren 2014
Årskurs 4
Lindy Hop, Danskrysset och workshopen ”Vågrätt och lodrätt”.
Årskurs 5 Besök på Norrtälje konsthall med workshop.
Bonus! Lindy Hop genom stöd från Roslagens Sparbank.
Årskurs 6
Animerad film med Ulf Lundin, 3 tillfällen i klassrummet, genomfört hösten 2013
Årskurs 7 Nycirkus med Artistmaskineriet
Årskurs 8 Skriva novell med Johan Bergman Lindfors
Årskurs 9
Film och filmanalys på biograf Zita i Stockholm, genomfört hösten 2013
Skapande skola 2013-2014
Den nya organisationen för Skapande Skola
Kulturkontakt
Varje skola utser en Kulturkontakt. F-9 skolor kan behöva två kontaktpersoner.
Om skolan inte utser en Kulturkontakt så är rektor kontaktperson och den som administratörerna
på kulturskolan kommer att vända sig till.
Kulturkontakten ska säkra att det nödvändiga blir gjort, inte göra allt själv!
Uppdraget
Kulturkontaktens uppdrag är att:
• vara den första kontaktpersonen på skolan för administratören.
• vara den första kontaktpersonen på skolan för utövarna
• förmedla kontakt vidare till de lärare som ska ta emot, eller besöka konstnärer.
• säkra att informationen når fram
• stämma av att föreslagna tider och dagar kommer att fungera för skolan.
• hålla sig uppdaterade via Skapande skolas administratörer och hemsidan.
• förmedla vidare allmän information om kulturutbudet till arbetslag och kollegor.
• vara skolans förmedlare av idéer och förslag för utveckling av Skapande skola.
• påminna lärarna om att utvärdering ska skicka in efter varje projekt.
Utvecklingsarbete
Vi avser att kalla samman kulturkontakterna till kreativa möten för utvecklingen av
Skapande skola två gånger per läsår.
Tack för din insats!
Vi tar också sikte på att erbjuda våra kulturkontakter ett tack för arbetsåret med en kulturell
begivenhet, teaterbesök, opera eller liknande.
Lärarnas roll
Det är viktigt att lärarna tar ansvar och engagerar sig i de olika arrangemangen som kommer
till skolan och som klassen besöker. Eleverna påverkas i hög grad av lärarens attityd och
engagemang. För artisterna betyder det mycket att känna sig välkommen till skolan.
Det viktigaste är långt ifrån alltid att få eleverna att vara tysta!
Fråga gärna artisterna innan, om hur stort utrymme de vill att eleverna ska ha för sin spontanitet.
Kulturkonferens
Vi har även fått resurser för att arrangera en kulturkonferens med intressanta gästföreläsare.
Temat är naturligtvis – estetiska lärprocesser och kulturens plats i skolan.
KONTAKTUPPGIFTER
Trygg i Norrtälje kommun
Box 804 761 28 Norrtälje
Besöksadress: Hantverkaregatan 24
Marita Bertilsson - chef:
Telefon: 0176-715 58, 073-558 23 57
E-post: [email protected]
Sofie Eriksson Ahlholm - samordnare och utvecklare :
Telefon: 0176-746 69, 070-639 08 14
E-post: [email protected]
Margareta Jansson Lundström - samordnare föräldrastöd:
Telefon: 0176-710 19, 070-515 48 61
E-post: [email protected]
Vi finns även på Facebook:
Trygg i Norrtälje kommun
äringsliv och kommunikation 2013-10-23
www.norrtalje.se

similar documents