Fra procesmålinger til resultatmålinger i den kommunale tandpleje.

Report
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Fra procesmålinger til resultatmålinger i
den kommunale tandpleje
Dagsorden
hvilke resultatmålinger kan den kommunale
tandpleje gennemføre for at dokumentere
resultatet af det opsøgende, forebyggende og
behandlende tandplejetilbud, der stilles til
rådighed for borgerne?
 Generelle betragtninger om præstationsmålinger
og designvalg
 Præstationsmåling og offentlig tandpleje. – ”Det
muliges kunst”
 Opsamling: generelle pointer
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling og designvalg
Hoveddimensioner i præstationsmåling
Aktivitet
Aktiviteter
Programmer
Policy områder
Anvendelse
Beslutning og
ledelse, intern og
ekstern
Måling
Af udvalgte
aspekter af
aktiviteten
Offentliggørelse
Præsentation,
aggregering,
vægtning mv
Data
Numerisk/ikke
numerisk
Vurdering i forhold
til kriterier
Gennemsnit
Standard, mål mv
Politt 2011. Paper for EGPA conference, Bergen
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvilke aktiviteter/aspekter af
aktiviteter skal måles?
- ”what’s measured gets managed”: input,
proces eller resultat. –
- Kun børnetandpleje eller også voksen og
ældretandpleje?
- Hvordan kommer den bredspektrede
forebyggende indsats med i målinger?
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvem skal måle?
selvrapportering eller ekstern
(akkrediterings-institution, brugere,
professionelle, netværk)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Måling og data kvalitet
Hvordan skal der måles: Hvilke
teknikker? Periodisk eller ad hoc?
Hvor troværdige er målene?
Hvem har adgang til rådata? Vil de
blive valideret?
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvilke kriterier skal anvendes ved
vurdering?
a) Standard eller minimumsværdi (i så fald
hvordan bestemmes den?),
b) gennemsnit,
c) tidsserie fra egen organisation,
d) ift den/de bedste organisation(er) af samme
slags,
e) en kombination af a-d.
– Bemærk, at den samme organisation kan score
godt ift tidsserie, minimumsværdi eller
gennemsnit, men være langt fra toppen.
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvordan præsenteres informationen?
•
•
•
•
Aggregering,
indeks,
vægtning,
rangordning mv?
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvem har adgang til information?
Intern ledelse, ekstern administration,
brugere, offentlighed i almindelighed,
andre organisationer?
–> Forskellige brugere har forskellige
behov og evner!
-> Offentliggørelse og anvendelse kan
påvirke motivation til indrapportering.
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvordan bruges informationen?
a) symbolsk/rituel brug (”se, vi har også et moderne
målesystem”),
b) straffe dem der scorer lavt,
c) som basis for bevillingsdiskussion (”vi har gjort det
godt, så vi skal belønnes” eller ”vi har gjort det skidt,
så vi har brug for flere ressourcer”),
d) for at fremme organisatorisk læring,
e) for at understøtte beslutninger om at fortsætte eller
terminere bestemte aktiviteter,
f) for at fremme individuelle karrierer,
g) gemmes og glemmes,
h) kombination af a-g.
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvordan modtages måling i
organisationen?
Mulige organisatoriske reaktioner:
• indifferens
• hensigtsmæssig ændring af adfærd
• uhensigtsmæssig/ strategisk adfærd (pynte på
resultater, ”window dressing”),
• midlertidig/selekteret adfærdsændring:
Fokusforskydning
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvad er det bredere formål?
• Påvirke adfærd i organisationen?
• Værktøj for faglig og organisatorisk
læring?
• Kontrol og styring af organisationen?
• Understøtte valgfrihed?
(Behn 2003: to evaluate, to control, to budget, to
motivate, to promote, to celebrate, to learn, to
improve?)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling indebærer valg
Hoveddimensioner i præstationsmåling
Aktivitet
Aktiviteter
Programmer
Policy områder
Anvendelse
Beslutning og
ledelse, intern og
ekstern
Måling
Af udvalgte
aspekter af
aktiviteten
Offentliggørelse
Præsentation,
aggregering,
vægtning mv
Data
Numerisk/ikke
numerisk
Vurdering i forhold
til kriterier
Gennemsnit
Standard, mål mv
Politt 2011. Paper for EGPA conference, Bergen
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling og ”det muliges kunst”
De fire ”lette” måle punkter
• Input (ressourcer) Personalesammenssætning (erfaring, uddannelse mv) kan man tiltrække og fastholde personale?
• Aktivitet: Hvor mange, og hvilke aktiviteter.
Højere eller lavere end gennemsnit?
• Produktivitet: Antal behandlinger per krone?
• Proces: Overholdes vejledninger og standarder?
Er der udarbejdet lokale retningslinjer (DDKM)
• Bruges evidensbaserede metoder
• Tilpasses indsatser individuelt
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
De fire ”lette” måle punkter: ift
forebyggelse?
Input (ressourcer): Personalesammenssætning (erfaring,
uddannelse mv)
Særlig ekspertise ift
forebyggelsesindsats?
Aktivitet: Hvor mange, og hvilke
aktiviteter. Højere eller lavere end
gennemsnit?
”behandlinger” skal defineres. – fx
forebyggelsessamtaler, antal
indrapporteringer
Produktivitet: Antal behandlinger
per krone?
Proces: Overholdes vejledninger og
standarder? Bruges
evidensbaserede metoder
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
”behandlinger” skal
defineres, – og prissættes
I det omfang de findes
Resultatmåling og ”det muliges kunst”
Resultatmål 1: Antal vellykkede
behandlinger?
• Ingen tilbagefald eller komplikationer.
• Brugertilfredshed.
• Peer review/professionelle vurderinger
(journalgennemgang)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling og ”det muliges kunst”
Resultatmål 2: Bredere vurdering af
sundhedsfremmende/forebyggende
effekter
• Udviklingen i den generelle tandsundhed i den
relevante befolkningsgruppe (alle børn, udvalgte
voksengrupper)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling og ”det muliges kunst”
Resultatmål 3: Bredere vurdering af
sundhedsfremmende/forebyggende
effekter
• Tandplejens input til generel
sygdomsforebyggelse (spiseforstyrrelse og
rygning blandt børn/unge. Tandsygdomme
blandt voksne/ældre etc)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
To strategier for perspektivering af
resultater
• Måling af udvikling over tid (husk at korrigere for
generel udvikling i tandsundhed)
• Sammenligning på tværs med tilsvarende
kommuner/ enheder (husk at korrigere for
sociodemografi og andre confoundere)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Udvikling i tandsundhed for en given
befolkningsgruppe (resultatmål 2)
SCOR: Resultater for børnetandpleje
• Der indsamles data på børnetandsundhed ved
det 5, 7, 12 og 15ende år.
• Disse tal er på individniveau, og kan knyttes til
den enkelte klinik.
• Der skal kontrolleres for socio-demografiske
forhold og andre relevante confoundere.
• Mange kommuner indberetter også for andre
årgange end de obligatoriske. - Indberetning
sker til SST (Scor data)
• SCOR data skal opdateres med nye relevante
sygdoms/behandlingstyper
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Målinger skal afspejle målsætninger!
Eksempler på kontrakter med resultatmål. –
(Lyngby-Tårbæk)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling og ”det muliges kunst”
Eksempler på kontrakter med resultatmål. –
(Lyngby-Tårbæk)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling og ”det muliges kunst”
Eksempler på kontrakter med resultatmål. –
(Lyngby-Tårbæk)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmåling og ”det muliges kunst”
Husk at korrigere for sociodemografi mv
-> Ca 44% af variation forklares af flour og
mødres uddannelse!
Ekstrand, KR , Christiansen, MEC , Qvist, V & Ismail, A 2009, ' Factors associated
with inter-municipality differences in dental caries experience among Danish
adolescents. An ecological study ' Community Dentistry and Oral Epidemiology .
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Hvad med de bredere
forebyggelsesmæssige indsatser?
Fx:
•
Tidlig opsporing ifm spiseforstyrrelse, rygning mv
•
Positive effekter ved systematiske programmer for
at øge tandsundhed for bestemte grupper (fx. 12
årige i Lyngby-Tårbæk, eller udsatte voksne Herlev
Kommune)
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Resultatmål 3: ift bredere forebyggende
indsats
Ad hoc evalueringer af specifikke indsatser rettet
mod særlige grupper
Vurderinger fra andre dele af forvaltningen:
• Får man indrapporteringer fra tandplejen
• Er indrapporteringer nyttige
Del af bredere kommunal strategi for
folkesundhedsdata - fx via:
• Udvikling i kommunale sundhedsprofiler.
• Aktivitetsdata for tilskudsberettigede
behandlinger hos private tandlæger
• Dansk Sundhedsinstitut. Tandstatus –
tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet.
Resultater fra ”Tandundersøgelsen ved KRAMundersøgelsen”. 2012. – Flere delrapporter i
2013.
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
En ting er resultatmål. – Men hvad ved
vi om kausalitet?
Resultatmål giver en indikation af status og udvikling
Brug for mere nuancerede vurderinger af kausalitet
mellem indsatser/organisering og resultater
En nylig undersøgelse (2009) viser, at kommuner med
særligt god udvikling fra 1999 til 2004 kendetegnes af 1)
målstyring og 2) fokus på forebyggelse på individniveau.
Kommuner med dårlig udvikling kendetegnes af:
ustabilitet i bemanding, relativt små enheder og økonomi
Forskningsleder Karsten Vrangbæk
Opsummering
”hvilke resultatmålinger kan den kommunale tandpleje
gennemføre for at dokumentere resultatet af det opsøgende,
forebyggende og behandlende tandplejetilbud, der stilles til
rådighed for borgerne? ”
1) Alle resultatmålinger indebærer valg. – Start med at gennemgå
design elementer. Aktivitet, målepunkter, data, kriterier,
offentliggørelse, anvendelse.
2) Resultatmåling er det muliges kunst ift data og ressourcer. –
-> SCOR data er centrale for børnetandsundhed, men skal evt
opdateres med nye behandlingsformer mv, - og suppleres med
specifikke data for forebyggelse og opsøgende indsatser
-> Data for voksen/ældretandsundhed og bredere
forebyggelsesaktiviteter er mangelfulde: Ad hoc evalueringer,
bredere kommunal strategi for dokumentation af
forebyggelsesindsatser mv
1) Vær forsigtig med at tilskrive kausalitet. Resultatmål giver
indikationer, men ikke forklaringer (jf. KU undersøgelse). Brug
resultatmåling som afsæt til at undersøge dette
Forskningsleder Karsten Vrangbæk

similar documents