โมเมนตัมของวัตถุ คือข้อใด ก. ปริมาณที่เป็นฟังก์ชันของระยะทางกับเวลา ข

Report
โมเมนตัม Momentum
1
เร็วมาก
2
เร็วน้ อย
ความเร็วเท่ ากัน
มวลน้ อย
มวลมาก
1
2
ฉะนั้นเราสามารถบอกได้วา่ ในการเคลื่อนที่ของวัตถุจะใช้แรง
มากหรื อน้อย ขึ้นกับมวลและความเร็ วของวัตถุ ถ้าเรานา มวลคูณกับ
ความเร็วของวัตถุ เราเรียกค่ าที่ได้ ว่า โมเมนตัมของวัตถุ
โมเมนตัม เป็ นปริ มาณหนึ่งซึ่ งบอกสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเป็ น
ปริ มาณเวกเตอร์ ที่มีทิศตามทิศของความเร็ ว ในการที่จะทาให้ วัตถุ หยุดนิ่ ง
วัตถุทมี่ ีโมเมนตัมมากจะทาให้ หยุดการเคลือ่ นทีย่ ากกว่ าวัตถุทมี่ ีโมเมนตัมน้ อย
เขียนเป็ นสมการได้ ว่า P = mv
เมื่อ
P = โมเมนตัมของวัตถุ มีหน่วยเป็ น กิโลกรัม.เมตร / วินาที ( kg.m/s )
m = มวลของวัตถุ
v = ความเร็วของวัตถุ
ตัวอย่ างที่ 1
จงหาโมเมนตัมของรถยนต์มวล 2 x 103 กิโลกรัม ซึ่ งกาลังเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว
72 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
วิธีทา กาหนดให้ m = 2 x 103 kg
v = 72 km/hr = 20 m/s
จาก P = mv
แทนค่า P = (2 x 103 )( 20 )
= 4 x 104 kg.m/s
ตอบ ขนาดโมเมนตัมของรถยนต์เท่ากับ 4 x 104 กิโลกรัม.เมตร / วินาที
ตัวอย่ างที่ 2
วัตถุมีมวล 8 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ ง 5 เมตร/วินาที2 ได้ระยะทาง 10 เมตร
จะมีโมเมนตัมเท่าไร
วิธีทา กาหนดให้ m = 8 kg , v = ? m/s , S = 10 m , a = 5 m/s2
หา v ก่อน แล้วหา P
จาก v2 = u2 + 2aS , ( u = 0 )
จะได้ v2 = 2aS
v2 = 2 x 5 x 10
v = 10 m/s
หาโมเมนตัม จาก P = mv
แทนค่า P = 8 x10 = 80 kg.m/s
ตอบ วัตถุน้ ีมีขนาดโมเมนตัมเท่ากับ 80 กิโลกรัม.เมตร / วินาที
ตัวอย่ างที่ 3
ลูกบอลวิง่ เข้ากระทบกาแพงด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที มีโมเมนตัมของลูกบอลขณะ
กระทบกาแพงเท่ากับ 10 กิโลกรัม.เมตร/วินาที ลูกบอลมีมวลเท่าใด
วิธีทา กาหนดให้ P = 10 kg.m/s , v = 20 m/s , หา m = ?
จาก P = mv
จะได้ m =
m=
= 0.5 kg
ตอบ ลูกบอลมีมวลเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม
ตัวอย่ างที่ 4
วัตถุมีมวล 6 กิโลกรัม เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ ง 2 เมตร/วินาที2 หลังจากเวลาผ่าน
ไป 3 วินาที จะมีโมเมนตัม เท่าใด
วิธีทา กาหนดให้ m = 6 kg , v = ? m/s , t = 3 s , a = 2 m/s2
หา v ก่อน แล้วหา P
จาก v = u + at , ( u = 0 )
จะได้ v = at
= 2 x 3 = 6 m/s
หาโมเมนตัม จาก P = mv
แทนค่า P = 6 X 6
= 36 kg.m/s
ตอบ วัตถุน้ ีมีขนาดโมเมนตัมเท่ากับ 36 กิโลกรัม.เมตร / วินาที
ตัวอย่ างที่ 5
ก้อนหิ นมวล 2 กิโลกรัม ตกจากที่สูง 200 เมตร เหนือพื้นดิน จงหาโมเมนตัมของก้อน
หิ นนี้ เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที
วิธีทา กาหนดให้ m = 6 kg , v = ? m/s , t = 4 s , h = 200 m
หา v ก่อน แล้วหา P
จาก v = u + gt , ( u = 0 )
จะได้ v = gt = 10 x 4 = 40 m/s
หาโมเมนตัม จาก P = mv
แทนค่า P = 2 x 40
= 80 kg.m/s
ตอบ ก้อนหิ นมีขนาดโมเมนตัมเท่ากับ 80 กิโลกรัม.เมตร / วินาที
กิจกรรม
1. วัตถุมีมวล 21 กิโลกรัม เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ ง 4 เมตร/วินาที2
หลังจากเวลาผ่านไป 5 วินาที จะมีโมเมนตัมเท่าใด?
2. ลูกบอลมวล 5 กิโลกรัม ตกจากที่สูง 100 เมตร เหนือพื้นดิน จงหาโมเมนตัม
ของลูกบอล เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที?
3. วัตถุมีมวล 12 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ ง 5 เมตร/วินาที2 ได้ระยะทาง
40 เมตร จะมีโมเมนตัมเท่าไร?
1. โมเมนตัมของวัตถุ คือข้ อใด
ก. ปริมาณทีเ่ ป็ นฟังก์ ชันของระยะทางกับเวลา
ข. ปริมาณทีม่ ีค่าคงทีเ่ สมอสาหรับวัตถุชิ้นเดียวกัน
ค. ปริมาณทีไ่ ด้ จากผลคูณของมวลวัตถุกบั ความเร่ งของวัตถุ
ง. ปริมาณทีไ่ ด้ จากผลคูณของมวลวัตถุกบั ความเร็วของวัตถุ
2. สาหรับวัตถุมวล m ข้ อความใดกล่ าวถูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. วัตถุมีโมเมนตัมอยู่ตลอดเวลา
ข. วัตถุมีโมเมนตัมเฉพาะในกรณีทวี่ ตั ถุมีความเร่ งเท่ านั้น
ค. วัตถุมีโมเมนตัมเฉพาะในกรณีทวี่ ตั ถุมีความเร็วเท่ านั้น
ง. วัตถุมีโมเมนตัมเฉพาะในกรณีที่มีแรงมากระทากับวัตถุเท่ านั้น
3. โมเมนตัมของวัตถุมีลักษณะ
ก. แปรผันตรงตามความเร็วกาลังสอง
ข. แปรผกผันกับมวล
ค. แปรผันตรงตามความเร็ว
ง. แปรผันตรงตามความเร่ ง
4. วัตถุมวล 0.1 กิโลกรัม เคลือ่ นที่ด้วยความเร็วคงที่ 5 เมตร/วินาที
จะมีโมเมนตัมเท่ าใด
ก. 0.20 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
ข. 0.25 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
ค. 0.50 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
ง. 1.25 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
5. ปล่ อยวัตถุมวล 100 กรัม ให้ ตกจากทีส่ ู ง 20 เมตร โมเมนตัมของวัตถุ
ขณะทีช่ นพืน้ เป็ นเท่ าใด (ให้ g = 10 เมตร/วินาที2)
ก. 2 นิวตัน-วินาที
ข. 5 นิวตัน-วินาที
ค. 20 นิวตัน-วินาที
ง. 80 นิวตัน-วินาที
เฉลย
1. โมเมนตัมของวัตถุ คือข้ อใด
ก. ปริมาณทีเ่ ป็ นฟังก์ ชันของระยะทางกับเวลา
ข. ปริมาณทีม่ ีค่าคงทีเ่ สมอสาหรับวัตถุชิ้นเดียวกัน
ค. ปริมาณทีไ่ ด้ จากผลคูณของมวลวัตถุกบั ความเร่ งของวัตถุ
ง. ปริมาณทีไ่ ด้ จากผลคูณของมวลวัตถุกบั ความเร็วของวัตถุ
2. สาหรับวัตถุมวล m ข้ อความใดกล่ าวถูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. วัตถุมีโมเมนตัมอยู่ตลอดเวลา
ข. วัตถุมีโมเมนตัมเฉพาะในกรณีทวี่ ตั ถุมีความเร่ งเท่ านั้น
ค. วัตถุมีโมเมนตัมเฉพาะในกรณีทวี่ ตั ถุมีความเร็วเท่ านั้น
ง. วัตถุมีโมเมนตัมเฉพาะในกรณีที่มีแรงมากระทากับวัตถุเท่ านั้น
3. โมเมนตัมของวัตถุมีลักษณะ
ก. แปรผันตรงตามความเร็วกาลังสอง
ข. แปรผกผันกับมวล
ค. แปรผันตรงตามความเร็ว
ง. แปรผันตรงตามความเร่ ง
4. วัตถุมวล 0.1 กิโลกรัม เคลือ่ นที่ด้วยความเร็วคงที่ 5 เมตร/วินาที
จะมีโมเมนตัมเท่ าใด
ก. 0.20 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
ข. 0.25 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
ค. 0.50 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
ง. 1.25 กิโลกรัม-เมตร/วินาที
5. ปล่ อยวัตถุมวล 100 กรัม ให้ ตกจากทีส่ ู ง 20 เมตร โมเมนตัมของวัตถุ
ขณะทีช่ นพืน้ เป็ นเท่ าใด (ให้ g = 10 เมตร/วินาที2)
ก. 2 นิวตัน-วินาที
ข. 5 นิวตัน-วินาที
ค. 20 นิวตัน-วินาที
ง. 80 นิวตัน-วินาที

similar documents