Henrik Kureer, lektor, cand. polit.

Report
Euroen og
den økonomiske udfordring
Henrik Kureer, lektor, cand. polit.
DEO 10. september 2013
Athen, juli 2013
USA’s arbejdsløshed
under The Great
Depression
1929
3,2
Kilde: Christine Romer
1933
24,9
Grækenlands
arbejdsløshed under
The Great Recession
2007
8,3%
Kilde: OECD Outlook 93, June 2013
2013
27,8%
Kilde: Paul De Grauwe, http://www.voxeu.org/article/managing-fragile-eurozone
UK – højere gæld – men lavere rente!
UK – egen valuta – kan lade
seddelpressen køre - kan devaluere
Spanien – ikke adgang til
seddelpressen – kan gå bankerot
Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik
Ø’et
Økonomisk
union
En gruppe lande, der samarbejder
om den økonomiske politik
Fællesmarked (Indre marked) med
fri bevægelighed af varer,
serviceydelser, kapital og
arbejdskraft
Fælles finanspolitik –
styret centralt af EU
(føderal, finanspolitisk union)
Løs koordinering af
finanspolitikken
Stabilitetspagten 1997
Regler for offentligt
underskud (3% af BNP),
offentlig gæld (60% af BNP)
Sixpack 2011 &
Finanspagten 2012
- Ændrede stemmeregler
- Strammere regler for
budgetunderskud
(strukturel saldo: 0,5%)
- Øget overvågning af
nationale budgetter
6
M’et
Monetær union
Monetær union light:
Total fastlåsning af landenes
valutaer
(Danmark / Færøerne
Eurozonen 1999)
Eurosystemet 1999
Fastlåsning af 11 landes valuta
ECB oprettes
– fælles pengepolitik
En gruppe lande, der samarbejder tæt på det
valutamæssige område
Monetær union hardcore:
Én fælles valuta for alle lande
Én fælles centralbank
Bankunion
Euroen indføres 2002
Fælles banktilsyn
2013
Fuldendt
bankunion???
7
Historiske møntunioner
Den Skandinaviske Møntunion
Danmark - Norge - Sverige
1877-1914
Den Latinske Møntunion
Frankrig – Italien – Belgien - Schweiz
1865-1914
(francen indføres)
8
Den Italienske Møntunion 1861-1999
Politisk samling af Italien 1861-1870
Liren bliver fælles valuta
1893 Banca d’Italia oprettes
1926 Banca d’Italia eneret på seddeludstedelse
Den Tyske Møntunion 1871-1999
Politisk samling af Tyskland 1871
(Tyske Kejserrige)
1873 Mark bliver fælles valuta
1876 Reichsbank oprettes
1910 Reichsbank får seddelmonopol
Den Amerikanske Møntunion 1863-??
Politisk samling af USA 1788
National Banking Act 1863
– dollaren bliver fælles valuta (solo)
Federal Reserve System 1913
Glass-Steagall 1933
Banking Act of 1935
9
Vigtige konklusioner - på baggrund af få (!) historiske eksempler
Monetære unioner baseret på selvstændige nationalstater er ikke
holdbare i længden (Skandinavisk Møntunion / Latinske
Møntunion).
Holdbare monetære unioner er baseret på en politisk samling af de
deltagende lande – dvs. skabelsen af én samlet nationalstat med
fælles regering centralbank, mv. (Italien, Tyskland, USA)
I de holdbare monetære unioner er man startet med den politiske
samling (skabelsen af en ny nationalstat) – og har herefter
udbygget det monetære samarbejde gradvist for at ende op med
en fælles centralbank.
10
Fordele ved fælles valuta
Kursrisiko fjernes. Meget lettere for landene at
handle med hinanden (øget konkurrence,
specialisering, stordrift mv.) – hvilket skaber
velstand ifølge traditionel handelsteori
Øget tranparens – lettere at sammenligne
priser over grænsen
Fælles valuta fjerner valutaspekulation mod
den enkelte valuta (bør give øget frihed til at
føre national finanspolitik)
Medlemslandene får indflydelse på styringen
af den fælles valuta
(i Ecofin-rådet og ECB)
11
Ulemper ved fælles valuta
Landene mister mulighederne for at
føre selvstændig pengepolitik
(landet kan ikke selv bestemme
renten – den er fælles for alle lande)
Landene mister mulighederne for at
føre selvstændig valutapolitik
(landet kan ikke devaluere eller revaluere, da landet ikke har egen
valuta)
Det er svært for den fælles centralbank at fastlægge en fælles rente, der
tilgodeser alle medlemslandene.
Fælles valuta nødvendiggør fælles
politiske præferencer (omkring
prioritering af fx arbejdsløshed,
inflation mv.)
Fraværet af seddelfinansiering af
statsunderskud øger risiko for
statsbankerot – og skaber mistillid
blandt globale investorer (og dermed
højere rente og øget risiko for bankerot).
Dvs. øget risiko for spekulation fra
finansmarkederne.
Ergo: Finansmarkederne får enorm
magt.
Hvad kræves der af de deltagende
lande, hvis en møntunion skal være en
succes?
(teorien om optimale valutaområder)
Mundell
Kenen
Der skal være omfattende handel mellem de
involverede lande.
Unionen bør ikke kunne rammes af
asymmetriske chok. Landene skal følge en
parallel udvikling.
Der skal være fri bevægelighed af arbejdskraft
mellem landene – så de arbejdsløse i ét land kan
flytte til lande med mangel på arbejdskraft.
Fleksibelt arbejdsmarked med fleksibel
løndannelse.
Landene skal have fælles finanspolitisk
myndighed, som kan yde økonomisk støtte til
områder i krise.
Asymmetriske chok:
Tysklands lavvækstscenarie hvad angår
lønninger
Frankrigs 35 timers uge
Boligboblen i visse lande
Tilstrømningen af kapital til Sydeuropa
Grækenlands uansvarlige finanspolitik
Store betalingsbalanceunderskud i visse lande
Krugman: The mother of all asymmetric shocks
– the creation of the euro itself
Kilde: Bla. De Grauwe
Florida
Arbejdsløshed april 2013 : 7%
Spanien
Arbejdsløshed april 2013 : 27%
Konvergens??!!
Udviklingen i priserne, 2000-2010 (inflationen)
Kilde: IMF Database
Kilde: IMF Database
18
Kilde: OECD Outlook 93, June 2013
Devaluering af valuta kontra intern devaluering
Optimistiske antagelser omkring ØMU’en
Omkostningsforskelle ville blive udlignet af Det Indre Marked
og øget konkurrence
Eurolandene ville hen ad vejen indføre strukturreformer
Fokus på monetære størrelser – ikke på reale størrelser (arbejdsløshed, BNPvækst , konkurrenceevne mv.)
(neoklassisk)
Der blev ikke taget højde for:
Ingen national ”seddelpresse” – ingen national centralbankfinansiering af
nationalt budgetunderskud
– ergo: risiko for bankerot i de enkelte lande og dermed øget eksponering
over for finansmarkederne
Øget finansiel integration medfører risiko for at et lands konkurs truer hele
eurozonen (gennem bankernes finansiering af statsunderskud)
Behovet for en bankunion
The real story behind the euromess lies not in the
profligacy of politicians but in the arrogance of elites
– specifically, the policy elites who pushed Europe
into adopting a single currency well before the
continent was ready for such an experiment.
Paul Krugman,
Den virkelige historie bag eurorodet ligger ikke i
politikernes tøjlesløshed, men i elitens arrogance –
især de politiske eliter, der pressede Europa ud i
vedtagelsen af ​en fælles valuta i god tid før
kontinentet var klar til sådan et eksperiment.
New York Times February 15, 2010
23
Løsninger på eurokrisen
”The Big Picture”
Finanspolitisk union – fælles styring – fælles finansiering
Bankunion
Opløsning af eurosystemet – devalueringer
”Lappeløsninger”
’Marshall-hjælp’ fra de rige lande i nord
Finanspolitisk ekspansion i de rige lande i nord
Gøre ingenting – hidtidige indgreb er nok
(Sixpack, Finanspagt, Bankunion mv.)
Konvergenskrav
Lav inflation
Lav rente
Offentligsaldo under 3% af BNP
Offentlig gæld under 60% af BNP
Stabil valuta – ERM-medlemskab uden devaluering i 2 år
Men ingen krav om at nedbringe store underskud/overskud
på betalingsbalancen, konvergens af BNP pr. indb. og arbejdsløshed
– dvs. reale størrelser

similar documents