06 Utland

Report
Rapporteringsplikt
Avgiftsplikt
Trekkplikt
Elektronisk innrapportering
Eksempler
A-MELDINGEN –
ARBEID OVER LANDEGRENSER
Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens omfang
Rapporteringsplikt etter ligningsloven § 5-2:
– Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal
uansett innrapporteres
– Gjelder også arbeid på norsk kontinentalsokkel, herunder arbeid og
virksomhet om bord på skip tilknyttet slik virksomhet
– Unntak: Lønn, honorar og annen godtgjørelse til utenlandske artister
som er skattepliktige etter artistskatteloven
Norske arbeidsgivere med ansatte i utlandet:
– Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet, skal
innrapporteres etter ligningsloven § 5-2
– Unntak: Tilfeller der mottakeren etter norske interne skatteregler ikke
er å anse som bosatt i Norge (bosatt i utlandet)
Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Rapporteringsplikt for nærmere definerte grupper - sjøfolk mv.
•
•
Ytelser for arbeid om bord på skip registrert i Norsk ordinært Skipsregister
(NOR)
Lønn mv. for arbeid om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt
Skipsregister (NIS) når mottakeren er:
–
–
–
Norsk statsborg
Bosatt i et annet nordisk land, eller
statsborger i en EØS-stat
Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Når foreligger det ikke rapporteringsplikt:
– Norske arbeidsgivere:
• Lønn utbetalt ved norske bedrifters faste driftssteder (i utlandet)
• Gjelder kun land Norge har skatteavtale med
– Utenlandske arbeidsgivere:
Ikke innberetningsplikt for lønn mv. når arbeidet er utført i utlandet
Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Plikt til å betale arbeidsgiveravgift
Avgiftsplikt ihht folketrygdloven§23-2:
– Avgiftsplikten er koblet opp mot lønnsrapporteringsplikten
Arbeidsgiveres plikter – arbeid over landegrensene
Plikt å gjennomføre forskuddstrekk
Arbeid utført i Norge
– Utgangspunkt: Trekkplikt på lønn mv. for arbeid utført i Norge
– Unntak: Når det er forsvarlig grunn til å regne med at inntekten ikke
skal skattlegges i Norge kan man søke skattekontoret om fritak, jf.
skattebetalingsloven § 5-3 (3) og skattebetalingsforskriften § 5-3-3.
Elektronisk innrapportering–
arbeid over landegrensene
Nye rettigheter for utenlandsselskap (NUF) i Altinn
•
Kontaktperson NUF (KNUF) er utvidet med rettigheter til innsending av a-meldingen,
samt tilgangsstyring. Dermed vil ethvert NUF kunne gjennomføre elektronisk
innrapportering via en ressursperson som har naturlig tilstedeveærelse i Norge
og/eller kjenner norsk rapporteringsplikt. Det er nødvendig at denne har tilgang til
et Altinn-godkjent LPS
•
KNUF må aktivt logge seg på i Altinn og delegere sine rettigheter videre til en instans
som kan ha stedlig tilhørighet i Norge og kjenner norsk rapporteringsplikt
Elektronisk innrapportering–
arbeid over landegrensene
• Rapportering i Altinn – følgende eksterne roller kan sende
a-melding
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bestyrende reder
Bostyrer
Daglig leder/administrerende direktør
Deltaker DA/ANS
Forretningsfører
Innehaver
Komplementar
Kontaktperson i kommune
Kontaktperson administrativ enhet
Kontaktperson øvrige enheter
Nestleder *
Norsk representant for utenlandsk enhet
Regnskapsfører
Revisor
Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
Styremedlem *
Styrets leder
Inntektsmottaker
Primært
• Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.)
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Fradrag
Forskuddstrekk
Arbeidsforhold
Inntekts- og
ytelses detaljer
Kun for midlertidig bruk:
•
Internasjonal identifikator: Nr, type og land
F.eks: [nummer], passnummer, Polen
Eller [nummer], social security number, USA
•
•
•
Navn
Adresse, postnr., poststed og land Fødselsdato
Ansattnr.
9
20000.00 Naturalytelse
-90000
J/N
Beregnet skatt
Forskuddstrekkbeskrivelse
J
OppgrossingsTabellnummer
J/N
Nettolønn
J
OppgrossingsTabellnummer
J/N
Nettolønn
Trekkplikt
Gjeldende LTOkode
950
Spesifikasjon
(opptjeningsland)
961
Tilleggsinformasjon
Nettolønn
Antall
J
OppgrossingsTabellnummer
Arbeidsgiveravgiftspli
kt
Fastlønn
Bolig
Gjeldende LTO-koder
80000.00 Kontantytelse
Skatte- og avgiftsregel
100000.00 Kontantytelse
Beløp
Lønnsinntektsbeskrivelse
Fordel
Beløp
Eksempel på nettolønn – utenlandsk inntektsmottaker i Norge
961
Nettolønn
971
Fastlønn
J/N
J
80000.00 Kontantytelse
Beregnet skatt
J/N
J
Nettolønn
20000.00 Naturalytelse
Bolig
J/N
J
Nettolønn
Beløp
-90000
Forskuddstrekkbeskrivelse
Gjeldende LTOkode
950
DE
Gjeldende LTO-koder
Spesifikasjon
(opptjeningsland)
Antall
Trekkplikt
Tilleggsinformasjon
Utenlandsk
skatt
Skatte- og avgiftsregel
100000.00 Kontantytelse
Arbeidsgiveravgiftsplikt
Lønnsinntektsbeskrivelse
Fordel
Beløp
Eksempel på nettolønn – norsk inntektsmottaker utland
971
50000.00 Kontantytelse
Beløp
-5000
Fastlønn
Forskuddstrekkbeskrivelse
J
J
Gjeldende LTOkode
950
Lønn og annen
godtgjørelse
som ikke er
skattepliktig
SE
Gjeldende LTO-koder
Skatte- og avgiftsregel
Spesifikasjon
(skattemessig bosatt)
Tilleggsinformasjon
Antall
Trekkplikt
Arbeidsgiveravgiftsplikt
Lønnsinntektsbeskrivelse
Fordel
Beløp
Eksempel på innrapportering – grensegjenger
- bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge
927

similar documents