PowerPoint-præsentation

Report
TR-rollen frem mod nye
arbejdstidsregler
Fyraftensmøder for
tillidsrepræsentanter
Cirkulære om
Tillidsrepræsentanter i staten mv.
TR’s arbejdsopgaver
§ 3 stk.1:
Fremme og vedligeholde rolige og gode
arbejdsforhold (gælder også lederen)
§ 3 stk. 2:
Lokale forhandlingsopgaver uddelegeret
af forhandlingsberettiget organisation
Cirkulære om
Tillidsrepræsentanter i staten mv.
TR’s arbejdsopgaver
§ 3 stk. 3:
Talsmand for de medarbejdere
tillidsrepræsentanter er valgt i blandt
Kan forelægge forslag, henstillinger og
klager fra medarbejderne
Kan optage forhandlinger om lokale
spørgsmål
TR’s arbejdsopgaver - konkret
* Søge overenskomsten overholdt
Kontrollant i forhold til ansættelsesbrev, løn, pension,
lønanciennitet, lønseddel, arbejdstid/overtid.
* Samarbejde med ledelsen
Møder, udvalg, samtaler
* Forhandling med ledelsen
Aftaleret: Lokalaftaler om løn;
Aftaler om alle forhold på skolen
* Repræsentant for kollegerne
SU / MIO, bestyrelse mm.
* Tjenstlige samtaler / opgaveoversigten
Bisidder tjenstlige og andre samtaler med ledelsen
Cirkulære om
Tillidsrepræsentanter i staten mv.
TR’s arbejdsopgaver
§ 3 stk. 4:
Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret
om
* forestående afskedigelser af personale
* ansættelse af personale
* andre foranstaltninger, der vedrører
medarbejdergruppen
TR inviteres ind i processen
TR inviteres ikke ind i processen
SU
AMG
Model til
AMR/TR
FAGRETLIGE
SYSTEM § 37
Redskab:
kvalitetssikring af
arbejdsopgaver
Overvejelser om forudsætninger for
indflydelse – set fra lederperspektiv
• Man forhandler med personer, der kigger fremad
• Man forhandler med en person, der kan konkludere
• Man forhandler, når man er uenig, og man samarbejder,
når man er enig
• Man forhandler med personer, der ”assumes good
intent”
• Man forhandler med personer, der tænker i arbejdspladsens bedste
• Man forhandler med ”no nonsence” personer
• Man forhandler med personer, der selv handler på basis
af høj tillid fra deres bagland
• Man forhandler med dygtige personer
NEIRE
FTF
Citeret fra Søren Viemose/NEIRE-projektet
Drøftelse af næste skoleår
Planlægningsfasen - det nye skoleår
• Fagfordelingsprocessen / opgaveoversigten / mødeplan
• Tidsregistrering
• Forberedelsestid
• Tilstedeværelse på arbejdspladsen
• Hvad er undervisning? Undervisningstillæg ?
• Rejsetid, lejrskoler, kurser m.m.
• Ferie/erstatningsferie/særlige feriedage
• Arbejde på ubekvemme tidspunkter
• Lokale aftaler
• Aldersreduktion
• Deltid
• Overtid / merarbejde
I løbet af skoleåret
• Aflysninger
• Tidsregistrering
• Omlægning af skemaer, varsler
• Nye opgaver
• Overtid / merarbejde
NEIRE
Skoleårets afslutning
• Afspadsering og nye opgaver for at få normen til at passe
• Opgørelsen af arbejdstiden, overtid/undertid
• Evaluering af processen samt det første år med de nye
regler
FTF

similar documents