COWI

Report
Undersøgelse af betydningen af socioøkonomiske
faktorer for kommunernes udgifter til dagpasning,
skoler og ældre
Seniorfagleder Lars Iversen, COWI
Indlæg ved seminar om udligningsarbejdet den 26. april 2010
#
1
26 april 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter
Formål og metode

#
Formålet er at belyse, hvordan socioøkonomiske faktorer kan
påvirke kommunernes udgifter til:
–
Dagpasning
–
Skole
–
Ældre

Socioøkonomiske faktorer: Økonomiske og beskæftigelsesmæssige
forhold, civilstand og netværk, funktionsevne, handicap, boligforhold mv.

Undersøgelsen baseres på tidligere undersøgelser og eksempler fra
kommunerne
2
26 april 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter
Dagpasning: Hvad siger litteraturen?
#

Det mest almindelige tiltag i forhold til indsatsen over for socialt
udsatte børn i dagtilbud er brug af støttepædagoger (AKF, DPU,
NIRAS Konsulenterne og Udviklingsforum 2009)

Herudover kan der i institutioner med mange udsatte børn være
større behov for bistand fra socialrådgivere, psykologer og
talepædagoger samt konsulentbistand og supervision (SFI 2006)

Institutioner med mange udsatte børn har behov for ekstra
normeringer og mere uddannet personale for at kunne bryde den
negative sociale arv (SFI 2005)

Børn af indvandrere og efterkommere er oftere ikke i dagtilbud end
andre børn i samme aldersgruppe (Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd for BUPL 2010)
3
26 april 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter
Dagpasning: Eksempler fra den
kommunale virkelighed
#

Flere socialt udsatte børn kræver en højere normering i dagplejen
og på institutionerne

Flere tosprogede børn kræver ekstra ressourcer til sprogstimulering
og forældresamarbejde mv.

De tosprogede børn kommer mindre ofte i dagtilbud end etnisk
danske børn og starter senere – det kan indebære ekstra udgifter
til opsøgende arbejde med henblik på at sikre børnenes sproglige
udvikling

Flere forældre med lav indkomst indebærer ekstra udgifter til
økonomiske fripladser

Flere store familier indebærer ekstra udgifter til søskendetilskud
4
26 april 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter
Skole: Hvad siger litteraturen?
#

Kommuner med større andel af elever fra ressourcesvage hjem
(målt ved antallet af børn af enlige forsørgere, andelen af
tosprogede elever og andelen af socialt udsatte boliger) har højere
udgifter til folkeskolen pr. elev (AKF 1999)

En analyse baseret på tal fra Københavns Kommune viser, at
forskelle i udgifter pr. elev mellem skoler især skyldes forskelle i
udgifter til specialundervisning og til danskundervisning af
tosprogede elever (Olsen 2007)

Børn fra ressourcesvage hjem har flere problemer i skolen,
herunder psykiske problemer, koncentrationsproblemer, tale- og
sprogproblemer, konflikter med kammeraterne, konflikter med
læreren og andre problemer (SFI 2008)

De mest anvendte indsatser er støtte fra kommunens støttecenter,
skolepsykolog/psykolog/PPR, rådgivning til forældre og ekstra
danskundervisning (SFI 2008)
5
26 april 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter
Skole: Eksempler fra den
kommunale virkelighed


#
Flere børn fra ressourcesvage hjem kan indebære flere udgifter til:
–
Specialklasser og specialpædagogisk støtte i folkeskolen
–
Ungdomsskole – ungdomsskolen omfatter ikke kun fritidstilbud,
men også praktisk undervisning for skoletrætte som alternativ
til folkeskolen
–
Ungdomskostskoler for børn/unge, der har behov for at komme
væk
Flere tosprogede børn indebærer ekstra udgifter til
danskundervisning, forældresamarbejde og forebyggende arbejde i
klubregi mv.
6
26 april 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter
Ældre: Hvad siger litteraturen?
#

Forskelle i funktionsevne – målt som evnen til at udføre en række
dagligdagsaktiviteter – kan forklare størstedelen af forskelle i
udgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem mv. (AKF
2002)

Forekomsten af kroniske sygdomme har væsentlig betydning for
udgifterne (AKF 2002)

Udgiften til ældre, der bor alene, er større end udgiften til ældre,
der bor sammen med andre – det gælder særligt ældre, der bor
alene, og som samtidig har en lav indkomst (AKF 2002)

Ældre indvandrere modtager mindre hyppigt pleje- og
omsorgsydelser end ældre etnisk danskere, herunder praktisk
hjælp, personlig pleje og plejebolig (AKF 2009)
7
26 april 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter
Hvor meget betyder sygdommen for
forbruget af kommunale ydelser på
ældreområdet?
Kommunal
ydelse
#
Demens
KOL
Praktisk
hjælp
XX
XX
Personlig
pleje
XX
XX
Sygepleje
XX
XX
XX
XX
Forebyggende tiltag
X
X
X
Hjælpemidler
X
XX
Transport
X
Plejebolig
XX
Administration
XX
X
Type 2
diabetes
Iskæmisk
hjertesygdom
"Cerebral
katastrofe"
Kræft –
palliativ
behandling
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX (også
tidligere
indsatser)
XX
XX
XX
XX
Andre socioøkonomiske faktorer med
betydning for forbruget af kommunale
ydelser på ældreområdet?
Kommunal
ydelse
Misbrug
(piller og
alkohol)
Mental
sygdom
Fysisk
nedslidning
Overvægt
(BMI noget
over 30)
Praktisk hjælp
XX
X (ikke lov til at
levere,
forgæves gang)
XX
XX
Personlig pleje
XX
X (ikke lov til at
levere,
forgæves gang)
X
XX
Sygepleje
XX
XX
X
XX
Forebyggende
tiltag
Hjælpemidler
Transport
#
XX
Plejebolig
XX
X (potentielt)
Administration
XX
XX
Andre socioøkonomiske faktorer med
betydning for forbruget af kommunale
ydelser på ældreområdet
Kommunal
ydelse
Enlig
Anden
etnisk baggrund
Bolig
Handicappede ældre
Praktisk hjælp
X
?
XX
XX (især hvis
de bliver i
egen bolig)
Personlig pleje
X
?
XX
XX (do.)
Sygepleje
X
?
Forebyggende
tiltag
?
Hjælpemidler
?
XX
Transport
?
XX
Plejebolig
Administration
#
X
Ofte mindre
?
XX
XX (hvis flytter
til plejehjem)
Brug af medicin mod demens
#
Brug af medicin mod kol og astma
#
Brug af medicin mod iskæmisk
hjertesygdom
#
Den videre proces
#

Gennemførelse af udestående interview/workshops med kommuner
og bearbejdning af indsamlet materiale

Sondring mellem socioøkonomiske faktorer, der kan påvirke
kommunernes udgifter som følge af:
–
Forskelle i udgiftsbehov
–
Forskelle i serviceniveau
–
Forskelle i organisation/effektivitet

Opstilling af objektive statistiske indikatorer, som kan måle
tyngden af relevante socioøkonomiske faktorer i kommunerne

Dokumentation for sammenhænge på grundlag af casestudier og
statistiske analyser

Endelig rapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juni 2010
14
22 feb 2010
Socioøkonomiske faktorers betydning for kommunernes udgifter

similar documents