Hier komt een presentatietitel

Report
Dag SO 8 febr. 2013
Werkwinkel Doorlichtingen
Agenda
• Wat en hoe wordt onderzocht?
 conclusies en ondersteuning
• Resultaten GO!?
Onderzoeksvragen
Een doorlichting is een onderzoek van:
• De onderwijsreglementering (erkenningsonderzoek)
Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd?
• De kwaliteitsbewaking door de school
Onderzoekt en bewaakt de school op systematische wijze haar eigen
kwaliteit?
• Het algemeen beleid van de school
Kan de school al dan niet zelfstandig haar tekorten wegwerken?
Erkenningsonderzoek (1)
Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd?
• een selectie van structuuronderdelen om het voldoen aan de
onderwijsdoelstellingen na te gaan
Hierbij onderzoekt de onderwijsinspectie altijd de volgende
procesvariabelen uit het CIPO-referentiekader:
 het onderwijsaanbod
 de uitrusting
 de evaluatiepraktijk
 de leerbegeleiding
Erkenningsonderzoek (2)
Wordt de onderwijsreglementering gerespecteerd?
Verwijzingen naar Codex SO (omzendbrieven) en decreet CLB
• een selectie van andere erkenningsvoorwaarden
voorbeeld: taalregeling, verlofregeling en aanwending schooltijd,
begeleidingscontract met CLB
• een selectie van overige regelgeving
voorbeeld: verplichte bepalingen in het schoolreglement, informatie
over CLB, verhaalmogelijkheden, bepalingen i.v.m. oriëntering en
evaluatie, correct afleveren attesten verworven bekwaamheid/
lesbijwoning, respecteren minimumlessenrooster
Momenteel tegelijkertijd:
Voldoet de school aan de erkenningsvoorwaarden m.b.t. bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne?
Stelling
GO! instellingen hebben baat bij vormen van
centrale toetsing
Tekorten in kader van erkenningsvoorwaarden
BaO
BaO-tekorten (NS tot juni 2012)
100%
96%
80%
60%
40%
24%
20%
0%
aantal scholen
leerplanrealisatie
47
regelgeving
12
Totaal adv 2+3
49
LP-realisatie
regelgeving
Tekorten in kader van erkenningsvoorwaarden
SO
aantal scholen
leerplanrealisatie
63
regelgeving
44
Totaal adv 2+3
69
BaO: doorgelichte leergebieden tot juni
2012 in kleuteronderwijs
BaO-tekorten leergebieden kleuteronderwijs
120
50%
100
40%
80
30%
totaal
60
tekort %
20%
40
10%
20
0
0%
Wisk Ini
MV
WO
Ned
LO
BaO: doorgelichte leergebieden tot juni
2012 in lager onderwijs
BaO-tekorten leergebieden
lager onderwijs
120
50%
100
40%
80
30%
totaal
60
tekort %
20%
40
10%
20
0
0%
Ned
Wisk
WO
MV
LO
SO: doorgelichte vakken tot juni 2012
Vakken in de focus
40
100%
90%
35
80%
30
70%
25
60%
20
50%
40%
15
30%
10
20%
5
10%
0
0%
totaal
tekort %
BaO: tekorten voor regelgeving
BaO: tekorten regelgeving
5
4
4
4
3
3
3
2
1
0
nascholingsplan
regelgeving
totaal
LOET
4
Gebruik onderwijstijd
4
Nascholingsplan
3
OKAN: nascholing taalvaardigheid
3
verbintenis tot nascholing LOET:planmatige aanpak
die integratie van
taalvaardigheid
en sociale integratie
bevordert
gebruik onderwijstijd
SO: tekorten voor regelgeving
regelgeving
totaal
SO64
decreet mentorschap en nascholing
40
1
SO/2002/09:organisatie stage
6
SO/2003/02:bewaartijd documenten
SO 74: respecteren middagpauze
0
4
Stelling
GO! instellingen doorlopen zelden volledig
de PDCA-cirkel bij de aanpak van hun
kwaliteitszorg
BaO: kwaliteitsonderzoek
Focus op procesindicatoren
BaO- Processen in de focus NS
140
118
120
100
80
71
59
60
46
37
40
23
20
9
2
0
3
2
2
5
10
0
0
5
6
32
18
8
2
0
5
10
9
0
5
0
2
2
4
SO kwaliteitsonderzoek
Focus op procesindicatoren
SO - Processen in de focus NS (jan '09-juni '12)
80
72
70
60
53
50
39
40
30
25
20
14
10
1
0
2
0
20
17
3
0
13
0
0
10 10 10
15 13
13
7
8
8
1
8
1
5
8
4
1
Ondersteuning CIPO-indicatoren
• Kwaliteitsvolle schoolondersteuning is een speerpunt van het
begeleidingsplan PBD
Deze ondersteuning is de ruggengraat van het GO! 2020 programma
KWZ
• Rol van cluster en regioadviseur zijn daarin belangrijk
• Ondersteuning van procesindicatoren volgens het DODO-principe.
De PBD werkt aan een DODO-ondersteuningsinstrument.
Momenteel enkel toegankelijk via de regioadviseur.
 Doelgerichtheid
 Ondersteuning
 Doeltreffendheid
 Ontwikkeling
BaO
PDCA
leerbegeleiding
18
Organisatie
33%
0%
20%
67%
40%
% bevorderend
SO GO!
PDCA
leerbegeleiding
60%
80%
% belemmerend
100%
Ondersteuning: bouwstenen leerbegeleiding SO
Ondersteuning
100%
7%
90%
80%
70%
67%
65%
60%
50%
100%
93%
40%
30%
20%
33%
35%
organisatie
professionalisering
10%
0%
afspraken leerstoornissen
bevorderend
organisatie
leerstoornissen
leerlijnen
professionalisering
aantal uitspraken bevorderend
79
26
30
28
15
0
20
7
belemmerend
53
2
15
13
belemmerend
leerlijnen
DODO leerbegeleiding
BaO
PDCA
evaluatiepraktijk
22
SO GO!
PDCA
evaluatiepraktijk
Doelgerichtheid: bouwstenen evaluatiepraktijk SO
Doelgerichtheid
100%
90%
80%
70%
65%
70%
60%
89%
50%
40%
30%
20%
35%
30%
10%
11%
0%
visie
koppeling aan leerproces
bevorderend
visie
leerplangerichtheid
koppeling aan leerproces
aantal uitspraken bevorderend
37
13
74
8
30
9
belemmerend
belemmerend
24
66
21
leerplangerichtheid
Ondersteuning: bouwstenen evaluatiepraktijk SO
Ondersteuning
100%
80%
42%
50%
55%
78%
60%
40%
58%
50%
45%
20%
22%
0%
evaluatie stage/GIP/OC
afspraken
bevorderend
afspraken
attitudebeoordeling
deliberatiecriteria
evaluatie stage/GIP/OC
aantal uitspraken
64
41
40
33
deliberatiecriteria
belemmerend
bevorderend belemmerend
32
32
9
32
18
22
19
14
attitudebeoordeling
DODO evaluatie
Algemeen beleid van de school
BaO -Indicatoren algemeen beleid
jan ’09 – juni ‘12
Indicatoren algemeen beleid
tot juni 2012
80%
70%
60%
50%
40%
73%
71%
30%
60%
20%
21%
10%
0%
leiderschap
visie
sterk aanwezig
totaal scholen=167
leiderschap
visie
besluitvorming
KWZ
aantal uitspraken
127
123
101
143
besluitvorming
beperkt aanwezig
onduidelijk
KWZ
Indicatoren SO algemeen beleid
jan ’09 – juni ‘12
totaal scholen= 96
leiderschap
visie
besluitvorming
KWZ
aantal
uitspraken
45
48
37
64
Vakgroepwerking (DL 2010-2011 en 2011-2012)
Vakgroepwerking (DL 2010-2011 en 2011-2012)
Stelling
Het pedagogisch beleid van een Scholengroep
en/of een Scholengemeenschap is af te lezen
uit de resultaten van de doorlichtingen van hun
scholen
Resultaten GO! in de derde ronde
BaO: hoe goed doet het GO! het? (1)
Advies 1: 118 (gunstig advies)
Advies 2: 47 (gunstig beperkt in de tijd)
Advies 3: 2 (ongunstig)
BaO: hoe goed doet het GO! het? (2)
BaO
schooljaar
Hoe verklaren we de grafiek?
Aantal scholen
08 - 09
51
09 - 10
61
10 - 11
13
11 - 12
42
Totaal
167
SO: hoe goed doet het GO! het? (1)
Advies 1: 27 (gunstig advies)
Advies 2: 66 (gunstig beperkt in de tijd)
Advies 3: 3 (ongunstig)

similar documents