Näsby Fastighetsägareförening ÅRSREDOVISNING 2013

Report
Näsbyföreningen
www.nasbyvilla.se
Sidan 1 av 3
Näsby Fastighetsägareförening
ÅRSREDOVISNING 2013
Verksamhetsberättelse
Om föreningen
Näsby Fastighetsägareförening bildades 1909. Området där föreningen verkar har under åren
vuxit och omfattar idag drygt 1 600 småhus i södra Täby. Vid utgången av 2013 hade
föreningen 858 registrerade medlemmar.
Årsavgift och resultat 2013
Föreningens verksamhet är ideell och intäkterna består huvudsakligen av medlemsavgifter.
Årsavgiften är 50 kronor vid samtidigt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund. Uppbörden
sker tillsammans med inbetalningen till riksförbundet (totalt 410 kronor för 2013).
Årets vinst blev 24 239 kronor (föregående år 21 245 kronor). Kostnaderna ligger i stort kvar
på föregående års nivå och med en fördelning som anges i efterföljande resultaträkning.
Ärenden som föreningen bevakat
Stora förändringar kommer att ske i området. Nya detaljplaner är aktuella för Västra RoslagsNäsby, Stansen och Degeln (Nytorpsområdet), Roslags-Näsby trafikplats, Matrosen
(Djursholmsvägen/Slottsvägen) och marken kring Näsby slott. Styrelsen har bedrivit lobbyverksamhet och i samrådsförfaranden anfört synpunkter muntligen och skriftligen till Täby
kommun då kringboende har upplevt planerna som alltför storslagna.
Arbetet att stödja grannsamverkan har fortsatt. Antalet villainbrott i Täby har tyvärr även
under 2013 legat på en hög nivå. Ett flertal medlemmar har tillsammans med andra intresserade medverkat som förare av Grannsamverkansbilen som varje vardag sedan 13-05-06 kört
runt och bevakat olika villaområden i hela Täby. Detta är en försöksverksamhet som kunnat
komma till stånd tack vare generös medverkan från flera företag.
Frågor kring föreningens framtid och det svaga intresset från föreningens medlemmar att ta
del i verksamheten har alltmer hamnat i blickpunkten. Styrelsen kommer därför att aktualisera
frågan om föreningens framtid vid årsmötet 2014.
Från Näsby Fastighetsägareförenings Stiftelse har under 2013 utdelats stipendier till ett
sammanlagt belopp av 65.000 kronor.
Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets vinst kronor 24 239 i sin helhet tillförs dispositionsfonden.
Näsbyföreningen
www.nasbyvilla.se
Sidan 2 av 3
Resultaträkning
2013
2012
36.730
---1.404
38.134
38.695
1.505
1.574
41.774
Kostnader
Lokalhyra möten
Tryckning kallelser
Kontorsmaterial, porton, pg-avgift
Uppvaktningar
Bidrag till Täbykretsen
Kansliets datasystem
Arvode(inkl soc avg)
Övriga kostnader
Skattekostnad
Summa kostnader
1.260
3.040
2.012
------3.000
2.204
2.130
249
13.895
945
1.596
462
783
5.000
6.048
2.204
3.271
220
20.529
Årets resultat
24.239
21.245
Intäkter:
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter
Not 1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Inventarier
2013-12-31
Not 2
2012-12-31
1
1
Omsättningstillgångar
Likvida medel
129.145
105.474
Summa tillgångar
129.146
105.475
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Föreningsfond
Dispositionsfond
Årets resultat
5.000
99.369
24.239
5.000
78.124
21.245
Summa eget kapital
128.608
104.369
Kortfristiga skulder
Skatteskuld
Övriga skulder
538
------
472
634
Summa kortfristiga skulder
538
1.106
129.146
105.475
Summa eget kapital och skulder
Näsbyföreningen
www.nasbyvilla.se
Sidan 3 av 3
Noter:
1. Bruttobelopp 853 medlemmar enl förbundets
uppgift per 2013-12-31 à 50 kr =
Lokala medlemmar 5 st à 200 =
42650
1.000
43.650
Avgår förbundets värvningsrabatter och
reducerade årsavgifter
Netto
- 6.920
36.730
2. Föreningens inventarier utgörs av 2 kopieringsmaskiner, skrivare, ställ för
blädderblock
Täby den 28 januari 2014
Susanne Gidlund
Ordförande
Hans Enflo
Christer Backström
Ulf Lundman
Adam Björnstjerna
Tommy Thoweman

similar documents