Presentatie Netwerkschool

Report
De Netwerkschool
SintLucas 2011-2012…
Dia 1
Vijf Netwerkscholen
ROC Twente
ROC Nijmegen
ROC Eindhoven
Helicon
SintLucas
Dia 2
START in september 2010:
Hoe ziet de Netwerkschool er voor
SintLucas en de afdeling
Mediavormgever uit?
Dia 3
Dia 4
START team MV verdeeld over 6 werkgroepen:
-
ICT
Digitalisering curriculum
Professionalisering
Leren & Werken
Communicatie
Flexibilisering & Maatwerk
Dia 5
Design4all
implementatie
Curriculumontwikkeling en
Dia 1
DOELen Netwerkschool: -er
Beter onderwijs met dezelfde kosten (of minder)
1. Virtueel 365 dagen open
2. (Meer) leren van elkaar en met elkaar: studenten,
docenten, bedrijven & HBO
3. (Meer) inspelen op de behoefte van student en
medewerkers
Met ICT toepassingen als speerpunt (achterstand inlopen)
Dia 7
MAGIE doel: De Student staat centraal en
doorloopt de opleiding op maat vanaf
leerjaar 2, onder begeleiding van een
persoonlijke SLB-er, in één van de 3 stromen:
1. Doorstroom HBO
2. Zelfstandig ondernemer
3. Werknemer in bedrijfsleven
Focus op ICT toepassingen in de realisatie
Dia 8
Hoe deden we het voorheen?
Periode 3.3
14 wkn
Periode 3.3
20 wkn
Periode 3.2
100 dgn
Periode 3.1
100 dgn
Periode 2.3
12 wkn
Periode 2.2
12 wkn
Periode 2.1
12 wkn
Dia 9
Hoe zijn we het nu gaan doen?
Dia 10
Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving
Maatwerk
Er is een aanbod van flexibele keuzemenu’s
Dit keuzemenu is gebaseerd op de uitstroomrichting
,
of
Dia 12
Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving
Dia 13
Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving
Dia 14
Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving
Dia 15
Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving
1. Het leeraanbod bestaat uit projecten, kennis/
vaardighedenmodules en een vrije ruimte
2. Projecten zijn leidend in de studievoortgang
3. Er bestaan geen ‘klassen’ of jaren meer
4. Er is een geleidende schaal in toename complexiteit
Dia 16
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 Hoe hebben we het curriculum 2011-2012 concreet ingericht tot
aan onze open dagen:
 Intake-week: nulmetingen
 4 Skillsprojecten
 3 dagen ‘Buddy-stage
 2 afrondingsweken
 Kennismakingsprojecten:
o Één op het gebied van ondernemen
o Het Xios-project met het HBO-onderwijs.
Dia 17
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
1. Welke leerlijnen heeft Mediavormgeving vanaf 2011-2012?
Algemene uitgangspunten:
 De positionering van SintLucas t.o.v. de eindhovense school,
vergt dat er meer focus komt te liggen op Kerntaak 1:
 Om modules te kunnen inrichten worden de benodigde
leerlijnen uitgewerkt tot modules.
Dia 18
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 We onderscheiden drie soorten leerlijnen:
 De doorlopende leerlijnen
 De profielonafhankelijke leerlijnen
 De profielafhankelijke leerlijnen
 Leerlijnen worden onderverdeeld in ‘componenten’
(verschillende aandachtsgebieden)
 Componenten worden onderverdeeld in ‘modules’
(afzonderlijk onderwijspakketjes)
Dia 19
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 Hoe richten we het curriculum 2011-2012 concreet in tot aan
Kerstvakantie:
 Intake-week (week 1)
 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)
 2 afrondingsweken
 Kennismakingsprojecten:
o Één op het gebied van ondernemen
o Één kennismaking met het HBO-onderwijs.
 1 week ‘Buddy-stage’
Dia 20
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 Intake-week (week 1)
o We startten het studietraject met een 0-metingsperiode
waarin de studenten worden getest op hun al aanwezige
vaardigheden en hun competenties binnen het projectwerk.
o In deze week waren er studentgesprekken met SLB-er,
waaronder een sollicitatiegesprek, met portfolio, aan de hand
van een sollicitatiebrief uit het P-jaar (geschreven t.b.v.
toelating in hun uitstroomprofiel) en er was een warme
overdracht van studenten aan de SLB’er.
o Nadere concretisering van het POP.
Dia 21
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)
o Dit zijn vier kort en parallel-lopende modules, elk met een
duur van 3 weken, waarin een vast groepje studenten telkens
doorschuift naar een volgend project.
o De Skillsmodules, met een focus op kennis, vaardigheden,
attitude en inzicht, zijn ingericht op het maken van een specifiek middel (bijv: commercial, advertentie, website, folder).
o Bij elke module worden vaardigheden aangeboden die
aansluiten bij het centraal gestelde middel, waardoor er een
goed totaalbeeld ontstaat van de student.
o
Dia 22
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)
 Kenmerken
o Een aantal vakken samen vormen een module
o Binnen modules is het doel om kennis, vaardigheden, inzichten en
attitudes zoveel mogelijk in samenhang te ontwikkelen
o Per skillsmodule worden een aantal werkprocessen en competenties
beoordeeld.
o Studenten nemen deel vanaf hun instapniveau (1,2,3).
o Naast de modules en skillsmodules wordt er ook een SLB-traject
aangeboden.
o Mogelijk kunnen ook 4e-jaarsstudenten basismodules verzorgen.
Dia 23
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
1
2
3
Skillsmodule 1
(Marietje)
1
2
2
3
3
1
Skillsmodule 1
(Jan)
1
2
1
3
1
2
2
1
2
3
3
2
3
1
3
 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)
 Voorbeelden:
Dia 24
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)
 Kenmerken
o Een aantal docenten is eigenaar van een skillsmodule en
ontvangt elke drie weken een nieuwe groep studenten. Dit
is organisatorisch handig en schept mogelijkheden om
snel te evalueren en meteen verbeteringen aan te
brengen in de module.
o De projecteigenaren bepalen de inhoud van de module
a.d.h.v. aangegeven kaders vanuit de profielschrijvers/
CV’er.
Dia 25
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 2 afrondingsweken
 Samen met de student POP en PAP formuleren
 Tekortkomingen wegwerken
 Buddystage voorbereiden?
 Leerarrangement voor het komende half jaar bepalen samen
met SLB nav menukaart
 Workshops /lezingen
Dia 26
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 Kennismakingsprojecten:
 Één op het gebied van ondernemen
 Één kennismaking met het HBO-onderwijs
Dia 27
Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving
 Na de kennismakingsprojecten
uitstroomgerichte
projecten.
Er kan gewisseld worden op basis van het SLB gesprek en de
wijzigende focus v.d. student.
 Nadere invulling van deze projecten in de periode augustusdecember 2011 (tweedaagse 1- en 2 december a.s.)
Dia 28
Doorkijk na de skills
Variabelen
 Studieduur: versneld-bus-vertraagd
 Soorten en aantal modules:
A= Basis, verplicht B= Plus, Verplicht of facultatief
C= Top, Verplicht of facultatief
 Soorten en aantal projecten: Eenvoudig, Gemiddeld,
Complex
 Soort werk-/leeromgeving: [email protected] N1-N2-N3,
Themaprojecten, Schoolstudio, Incompany (+ BPV),
ambitieproject, studentondernemingen
Dia 29
Begeleiding
Dia 30
Begeleiding
SLB-groep

SLB heeft 30 studenten in een begeleidingsgroep
o 10 (voorheen fase 2)
o 10 (voorheen fase 3.1 en 3.2)
o 10 (voorheen fase 3.3
o Studenten leren van en met elkaar in de SLB groep
o Studenten zitten ook samen in de leeromgeving (voorheen fase 2 en 3.3)
Dia 31
Begeleiding
Beoordelen Voortgangsmonitoring





Geen afrekencultuur maar gezamenlijke inzage in “waar ben je al goed in en waarin
nog niet” (Gezamenlijk: SLB en Student)
Student komt met informatie over zijn voortgang!
SLB wordt ondersteund door informatie (te gebruiken bij achterdocht of voorafgaand
aan gesprek)
Minder administratieve druk
Vertrekpunten voor het gesprek met de SLB zijn:
o
o
o
o
Waar ben je goed in (waar ligt je kracht)
Waar ben je minder goed in
Wat zul je toch moeten beheersen en hoe gaan we dit bereiken?
Formuleren toekomstperspectief
Dia 32
ICT
Deze diversiteit haalbaar d.m.v. efficiënte en effectieve ICT tools





Begeleiden op afstand
Voortgangsmonitoring door student, project- of modulebegeleider, stagebegeleider
binnen BPV bedrijf en door SLB
“Gepushte” roostering en persoonlijk afspraakbeheer (student, PB en SLB)
Student doet het werk en informeert SLB over voortgang
Alle ICT tools via één dashboard te ontsluiten voor docent en student (PLE)
o Magisterkoppeling
o Voortgangsmonitoring
o Roostering
o Begeleiding
o Rapportage(s)
Dia 33
Dia 34
Bedrijfsvoering
Is deze diversiteit betaalbaar?











Eigenaarschap student maakt betrokkenheid groter, effectiever leren
Student heeft een concreter doel om zich op te richten
Effectievere workflow docenten en minder administratieve belasting
Studenten leren van elkaar en met elkaar
Partners in projectsamenwerking inzetten voor specifieke vakkennis in win/win
samenwerkingen
Vaksites maken lesinhoud concreter en tijdsonafhankelijk benaderbaar
Leerlijnen en modules faciliteren zelfstandig leren meer dan voorheen
Inkomsten uit projecten komen gedeeltelijk ten goede aan onderwijs
Het twistermodel wordt gescreend op financiële haalbaarheid door een externe
onafhankelijke partij
Bij de start van schooljaar 2011/2012 start ook de werkgroep bedrijfsvoering.
Monitoring en sturing op haalbaarheid en betaalbaarheid is de missie
Onderwijscalculator
Dia 35
Bedrijfsvoering
Verbreding: team MV aangevuld met interne en externe experts
op thema’s en in concrete deelprojecten
- ICT
- Flexibel model (uitwerking)
- SLB-er & professionalisering
- (Student-) ondernemingen
- Bedrijfsvoering
- Interne & externe communicatie
Dia 36
#
Dia 37

similar documents