Beskrivelse og analyse af forretningsgange

Report
Administrationsseminar 07.09.11
Uddrag
plancher fra undervisningen
beskrivelse og analyse
af forretningsgange
1
Administrationsseminar 07.09.11
Mål med undervisningen
Eleven har kendskab til forretningsgange i virksomheder
og har kendskab til, hvordan man kan optimere
virksomheders forretningsgange
Eleven behersker værktøjer og metoder til at optimere
egne arbejdsopgaver inden for administrative funktioner
2
Administrationsseminar 07.09.11
HVORDAN FÅR MAN KENDSKAB TIL OG
OPTIMERER FORRETNINGSGANGE –
HERUNDER EGNE ARBEJDSOPGAVER?
Beskrivelse og analyse af forretningsgange
3
Administrationsseminar 07.09.11
HVAD ER EN FORRETNINGSGANG?
Beskriver et forretningsområde, dets ansvarsplacering og
kontroller
Hvor kommer opgaven fra og hvor skal den hen
Hvem er ansvarlig for godkendelse, udførelse af opgave,
kontrol af den udførte opgave mv.
4
Administrationsseminar 07.09.11
OPTIMAL FORRETNINGSGANG
Der er klare beskrivelser og regler for alting
Alle opgaver udføres optimalt mht.
økonomi og sikkerhed
5
Administrationsseminar 07.09.11
FORRETNINGSGANGSBESKRIVELSERS FORM
Nedskrevne
Alle kan få kendskab til de vedtagne forretningsgange også
nye medarbejdere
De ansvarlige kan foretage konsekvensvurderinger før
forretningsgangen ændres
Ressourcekrævende at holde ajour i en virksomhed i stadig
udvikling
Kan opbevares på intranet eller fællesdrev, så alle har
adgang til de opdaterede beskrivelser
6
Administrationsseminar 07.09.11
FORRETNINGSGANGSBESKRIVELSERS FORM
Ikke nedskrevne
Der kan opstå tvivl om den hvilken forretningsgang, der er
Medarbejderen kan ændre forretningsgangen bevidst eller
ubevidst
Der foretages ikke konsekvensvurderinger ved eventuelle
ændringer
Nye medarbejdere kan ikke støtte sig til en nedskrevet
forretningsgang – skal lære ved mundtlig instruktion
7
Administrationsseminar 07.09.11
FORMÅL M/BESKRIVELSE OG ANALYSE AF FORRETNINGSGANG
Medarbejderen får overblik over formålet med og udførelsen af
opgaven (hvor kommer den fra og hvor skal den hen?)
Hvad er konsekvensen hvis arbejdsopgaven ikke udføres?
Hvad er konsekvensen hvis arbejdsopgaven ikke udføres korrekt?
Hvad er konsekvensen hvis arbejdsopgaven ikke udføres til tiden?
8
Administrationsseminar 07.09.11
FORMÅL M/BESKRIVELSE OG ANALYSE AF FORRETNINGSGANG
Medarbejderen kan arbejde på at
Undgå fejl eller mulighed for fejl
Undgå at udføre unødvendige arbejdsopgaver
Undgå dobbeltarbejde
Undgå at udføre arbejdet for godt (Volvo/Skoda)
Er virksomhedens omkostningsstruktur optimal
Undgå besvigelser
9
Administrationsseminar 07.09.11
FORMÅL M/BESKRIVELSE OG ANALYSE AF FORRETNINGSGANG
Slå dig ikke til tåls med:
Sådan har vi altid gjort
Det har du ikke forstand på
Du behøver ikke forstå hvad du laver, bare gør det
10
Administrationsseminar 07.09.11
FREMGANGSMÅDE VED BESKRIVELSE OG ANALYSE AF FORRETNINGSGANG
Indsamling af data til beskrivelse
Beskrivelse af nuværende forretningsgang
Analyse af nuværende forretningsgang
Vurdering af mulighed for eventuel ændring af forretningsgang
Beregning af økonomiske konsekvenser ved ændring af
forretningsgang
Forslag til ændring af forretningsgang
Implementering af ændret forretningsgang
Opfølgning på den ændrede forretningsgang
11
Administrationsseminar 07.09.11
INDSAMLING AF DATA TIL BESKRIVELSE
Egen erfaring
Observation
Interview
Spørgeskema
Kombination af ovenstående
(Gennemgang næste skoleophold)
12
Administrationsseminar 07.09.11
BESKRIVELSESMETODER
Verbal beskrivelse
Uden underpunkter
Er god til meget korte beskrivelser
Bliver uoverskuelig ved længere beskrivelse
Tager længere tid for læseren at absorbere/forholde sig til
Verbal beskrivelse i punktform
Fylder mere
Er mere overskuelig ved længere beskrivelse
13
Administrationsseminar 07.09.11
BESKRIVELSESMETODER
Systemdiagram ikke standardiseret metode
Viser de overordnede forretningsgange i fugleperspektiv
Ofte nødvendigt med verbale tilføjelser
Begrænser verbale forklaringer i forhold til beskrivelser
Systemdiagram standardiseret metode
Viser forretningsgangene i fugleperspektiv
Ofte ikke nødvendigt med verbale tilføjelser
14
Administrationsseminar 07.09.11
Eksempel på beskrivelse
Jeg vil beskrive og analysere forretningsgangen omkring udbetaling og
afregning af rejseforskud til virksomhedens sælgere. Der er ansat 15
sælgere, som hver rejser ca. 8 gange om måneden. Alle sælgere
modtager rejseforskud ca. 4 gange om måneden.
1.
Når sælgerne rejser afholder de udgifter til hotel, færger, bropenge,
taxa, køb af diverse materialer samt bespisning af dem selv og kunder
på hoteller, restauranter, pølsevogne og lign. Den gennemsnitlig udgift
pr. rejse udgør ca. 5.000 kr.
2.
Sælgerne kan modtage udbetaling af forskud på rejser i det omfang de
ønsker det
15
Administrationsseminar 07.09.11
ANALYSE AF FORRETNINGSGANG
Definition af analyse
Analyse er adskillelse af en helheds enkeltdele og undersøgelse
af disse enkeltdeles relationer til hinanden og eventuelt til
helheden
Analysen består i
en opspaltning eller opdeling af det,
som i praksis eller tænkningen udgør en helhed,
i dets enkelte dele
Al analyse er forenkling, som er med til at skabe overskuelighed
og overblik
16
Administrationsseminar 07.09.11
Eksempel på analyse
17
Administrationsseminar 07.09.11
Uddybning af punkter i analyse
Fordele:
1. Sælgerne kan modtage forskud i det omfang de ønsker det
Sælgerne skal ikke lægge penge ud, når de skal ud at rejse
2. Sælgerne kan modtage forskud u/godkendelse fra en ansvarlig
Sælgerne skal ikke bruge tid på at finde en ansvarlig, som kan underskrive et
udbetalingsbilag
Ulemper:
2. Sælgerne kan modtage forskud u/godkendelse fra en ansvarlig
Der er ikke kontrol af, om sælgeren egentlig er berettiget til modtagelse af
rejseforskud
18
Administrationsseminar 07.09.11
Vurdering af eventuel ændring af forretningsgange
Vurder om fordele for visse personalegrupper, sker på bekostning af
andre grupper
Er der stor sikkerhedsbrist, som på sigt kan koste virksomheden penge
Er der nogle medarbejdere, som anvender uhensigtsmæssig meget tid
pga. den nuværende arbejdsgang
Kan ændring i forretningsgangen reducere det samlede tidsforbrug i
virksomheden (tid = penge)
Kan ændring i forretningsgangen mindske større sikkerhedsbrist, uden
at man kontrollerer sig ihjel
19
Administrationsseminar 07.09.11
Beregning økonomiske konsekvenser v/ændring af arbejdsgange
20
Administrationsseminar 07.09.11
Beregning økonomiske konsekvenser v/ændring af arbejdsgange
21
Administrationsseminar 07.09.11
Forslag til ændring af forretningsgang
Klare og målbare forslag
Beskriv hvilke konsekvenser ændringen af forretningsgangen vil
medføre for alle involverede parter
Udarbejd forslag til ny forretningsgangsbeskrivelser, hvis der er
mange ændringer
HUSK
Du må ikke tænke på din egen situation, men på virksomhedens
samlede bedste, når du stiller forslag
22
Administrationsseminar 07.09.11
Implementering af ændret forretningsgang
Kom med forslag til, hvordan den ændrede forretningsgang kan
indføres i virksomheden
Husk oplæring af medarbejdere f. eks. ved kurser,
informationsmøder eller løbende instruktion i starten
Vær positiv overfor negative tilkendegivelser (forandring kan
betragtes som farlig)
Tidsplan
23
Administrationsseminar 07.09.11
Opfølgning på ændret forretningsgang
Foreslå tidspunkt for opfølgning og eventuel revision af den
ændrede forretningsgang
24
Administrationsseminar 07.09.11
KONKLUSION
Eleverne bruger metoden når de skal skrive fagprøve
Planlægge og gennemføre en aktivitet – analyserer den
nuværende metode, før de planlægger og gennemfører
aktiviteten
Ressourcestærke elever beskriver og analyserer større
problemstillinger – øvrige elever mindre problemstillinger
Eleverne er glade for at beregne ”hvad ting” koster - synlighed
25

similar documents