presantasjon_renseanlegg

Report
Presentasjon av Miljøvakta AS
sine mobile renseanlegg
Oslo, 01. september
2014
Viktig
Foruresningsloven §1. Loven sier at avfallsmengden skal reduseres og at det skal fremme
en bedre behandling. Det vil si at det ikke er lov å transportere avfallet /forurensning,
dersom det kan behandles på stedet.
Miljøvakta AS har bygget seg opp med erfaring og teknologi innenfor rensing av de fleste
typer forurensning og hydrokarbonavfall.
Vi kommer til problemeier og renser forurensningen, eller avfallet ”on site”. Da slipper
problem eier og levere avfall til deponier, og har kontroll på de faktiske kostnader.
Forurensingsloven
§ 1.(lovens formål)
Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre
behandling av avfall.
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke
fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon
og selvfornyelse.
Miljøvakta AS leverer operative og
rådgivende tjenester 24/7.
MV tilbyr operative tjenester innen:
Opprydding etter akuttforurensing og forebyggende arbeid som tankkontroll,
vasking eller filtrering av jord og grunnvann med mer .
MV tilbyr også rådgivendetjenester, utover byggeleder eller konsulentens
kjernetid:
MV bistår bla Rambøll og deres kunder med rådgivning dersom uhellet er ut,
spesielt etter ordinær kontor tid.
Forebyggende er den beste beredskapen
Relevant utvalg av eget utstyr
• Vi har 5 komplette mobile renseanlegg.
• Vi har egne ADR godkjente tankbiler
(slamsugere).
• Vi har flere servicebiler, for transport av utstyr
• Vi har egen OVS(Olje-og vannseparator)
• Vi har eget lager med pumper og sanerings
materiell.
Relevant utvalg av tungutstyr
ADR slamsuger og spylebil
ADR slamsuger og utrykningsbil
Super pumpe på 8.000 liter pr min.
Utrykningsbiler
Bil er rigget for:
•Olje og kjemikalieberedskap
•Sikringsutstyr som terser og
sluktettere med mer.
•Vannpumping
•Trykkprøving av tankanlegg
•Strømaggregater
•Lysmast og lyskastere
•Vann prøvetakere
•Sedimentprøvetaker
•Jordprøvetakere
•Betongprøvetakere
Mobilt innsatsutstyr / renseanlegg
Vi renser:
THC, PCB, PAH,PFOS,
tungmetaller og
partikler i vann.
Vår rense kapasitet
er opp til 15 m3 per
time.
Mobil OVS. (Olje - og vannseparator)
• Tankrengjøring: Vi kan rense oljeslam slik at oljen
kan benyttes og vaskevannet kan resirkuleres
gjenbruk, eller deponering på offentlig avløp.
• Slopp/emulsjoner fra båter inneholder 95 % vann.
Deponi kostnadene kan reduseres med 95 %.
• Oljelekkasjer til grunnen benytter vi ”pump and
treat”. Her kan oljen benyttes og vaskevannet
gjenbrukes. Da spar vi kunden for transport og
deponikostnader.
Vår OVS spare miljøet, og store summer da vi kommer til deg og renser deres avfall.
Enheten leies ut for kr.15.000,- per døgn, og med en rensekapasitet på 200m3 i døgnet vil dette utgjøre kr. 75,- per m3.
Noen av våre aktive renseprosjekter
Oppdrag:
Lakselv Lufthavn, Banak. Utført rensing av PFOS forurenset
grunnvann. Oppdraget er utført for Avinor. Grunnvannet renses
pga graving og installasjon av nye buffertanker, tilknyttet
brannøvingsfeltet.
Utførte oppdrag:
MV pumper forurenset grunnvann fra
gravegroper , opp via 2 stk 10m3
buffertanker. Her filtreres også partikler,
før det pumpes videre inn i vårt GAC filter.
inn
ut
Noen av våre aktive renseprosjekter
Oppdrag:
Grenseveien i Oslo, var det blitt påtruffet en oljeforurensning i
grunnen. Dette i forbindelse med gravearbeider tilknyttet legging
av ny VA ledning.
Utførte oppdrag:
MV har tømt og renset forurenset grunnvann fra gravegroper . I
tillegg er det blitt vasket og rengjort forurensede masser under spill
og overvannskulvert.
Prosjektet har leid inn bla 3 mobile oljeutskilleranlegg, for rensing
av oljeforurenset grunnvann.
Aktive renseprosjekter
Oppdrag:
I forbindelse med gravearbeider i VA grøft på Fornebu, ble det på
truffet en ukjente rørledninger, og gravemassene luktet sterkt
forurenset. Det viste seg å være et bensin anlegg fra ca. 1940 som har
inneholdt ca. 200.000 liter drivstoff i og etter krigen.
Utførte oppdrag:
MV ble tilkalt for å kutte og fjerne bensinledningene. I tillegg er
oppgaven og sikre utpumping av forurenset grunnvann fra gravegrøfter.
Det har vært 4 utrykninger for sikring bensinledninger. MV har plassert
ut en mobil oljeutskiller m/ GAC filter for partikkel fjerning og rensing
av THC, PAH og tungmetaller.
Aktive renseprosjekter
Oppdrag:
På Hellene i Sørum Kommune, har Rambøll et miljøprosjekt som skal forhindre
spredning av BTEX, Tungmetaller og THC forurenset grunnvann . Prosjektet er i
forbindelse med vertikalboring av ny vannledning via et forurenset
området(tidligere bensinstasjon).
Utførte oppdrag:
MV, har tømt basseng med forurenset vann. I tillegg, er det blitt etablert et
mobilt oljeutskilleranlegg, med et axon filter. Axonfilteret består av siltduk,
bensin absorberende matter og aktivt kull.
Etablering av renseanlegg i naturen
Rensing av grunnvann fra et
brannøvingsfelt
Montering av en innlufter (vannjet)
Bilder før og etter oksidering
Siltgardin og boblesikring
Utløpskum
fra basseng
Olje
absorberende
siltgardin
Boble sikring
Analyseresultater av PFOS inn i
basseng, og ut av GAC filter
Grunnvann inn i anlegget
Renset vann ut av GAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PFC - perfluorerte forbindelser (18)
PH
Total organisk carbonTOC
a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS)
a) Perfluoroktansyre (PFOA)
a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ
a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ
a) Perfluorbutansulfonat (PFBS)
a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS)
a) Perfluorheksansyre (PFHxA)
a) Perfluorheptansyre (PFHpA)
a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)
a) Perfluornonansyre (PFNA)
a) Perfluordekansulfonat (PFDS)
a) Perfluordekansyre (PFDA)
a) Perfluorundekansyre (PFUnA)
a) Perfluordodekansyre (PFDoA)
a) Perfluortetradekansyre (PFTA)
a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre
a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA)
a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA)
a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS)
a) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundekansyre (H4PF
6,3
14 mg/l
7210 ng/l
631 ng/l
7840 ng/l
7840 ng/l
97.7 ng/l
900 ng/l
1360 ng/l
622 ng/l
< 5.0 ng/l
62.7 ng/l
< 7.5 ng/l
13.6 ng/l
< 5.0 ng/l
< 5.0 ng/l
< 5.0 ng/l
< 10.0 ng/l
< 10.0 ng/l
< 10.0 ng/l
8210 ng/l
< 10.0 ng/l
PFC - perfluorerte forbindelser (18)
PH
Total organins karbon TOC
a) Perfluoroktylsulfonat (PFOS)
a) Perfluoroktansyre (PFOA)
a) Sum PFOS/PFOA eksl LOQ
a) Total PFOS/PFOA inkl LOQ
a) Perfluorbutansulfonat (PFBS)
a) Perfluorheksansulfonat (PFHxS)
a) Perfluorheksansyre (PFHxA)
a) Perfluorheptansyre (PFHpA)
a) Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)
a) Perfluornonansyre (PFNA)
a) Perfluordekansulfonat (PFDS)
a) Perfluordekansyre (PFDA)
a) Perfluorundekansyre (PFUnA)
a) Perfluordodekansyre (PFDoA)
a) Perfluortetradekansyre (PFTA)
a) Perfluor -3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA)
a) 7H-Dodekafluorheptansyre (HPFHpA)
a) 2H,2H-Perfluordekansyre (H2PFDA)
a) 6:2 Fluortelomersulfonat (FTS)
a) 2H,2H,3H,3H-Perfluorundekansyre (H4PFUnA)
6,6
3,3
34.5 ng/l
< 5.0 ng/l
34.5 ng/l
39.5 ng/l
< 7.5 ng/l
< 7.5 ng/l
10.4 ng/l
< 5.0 ng/l
< 5.0 ng/l
< 5.0 ng/l
< 7.5 ng/l
< 5.0 ng/l
< 5.0 ng/l
< 5.0 ng/l
< 5.0 ng/l
< 10.0 ng/l
< 10.0 ng/l
< 10.0 ng/l
86.0 ng/l
< 10.0 ng/l
•
•
a) Sum PFC forbindelser eksl. LOQ
a) Sum PFC forbindelser inkl. LOQ
19100 ng/l
19200 ng/l
a) Sum PFC forbindelser eksl. LOQ
a) Sum PFC forbindelser inkl. LOQ
131 ng/l
233 ng/l
Kontakt info:
• Dere finner oss på web:
• www.miljøvakta.no
• www.aresnordic.no
• Men treffes også på e-post:
• [email protected] eller [email protected]
For mer informasjon eller spørsmål,
ta kontakt med Fred Ytterdahl, mobil: 932 10 567

similar documents