Presentasjon av Asbjørn Wahl

Report
Arbeidsliv i endring
- eller hvordan arbeidsgiverne svekker fagbevegelsen
gjennom strukturelle endringer i samfunnet
Asbjørn Wahl
Daglig leder, For velferdsstaten
Et viktig utgangspunkt
Fagbevegelsen har gjennom det siste århundret
vært den viktigste drivkraft og garantist for ei
utvikling mot økt demokrati og sosial rettferd.
Gjennom kampen for lønns- og arbeidsvilkåra
i den enkelte virksomhet vokste styrken og
solidariteten fram. Makten man tilkjempet seg
i arbeidslivet la grunnlaget for samfunnsmakt.
Arbeidsliv i endring
Krisa og den markedsliberalistiske offensiven fra
omkring 1980 førte til ny arbeidsgiverstrategi
 Økt makt til finanskapitalen (kvartalskapitalisme)
 Internasjonalisering av produksjonen
 Økt utrygt og atypisk arbeid (’precarious work’)
 Klassekompromissets sammenbrudd

Tøyling av markedskreftene
Konsesjonslover
Etablerings-/
kredittkontroll
Kapitalkontroll
10% eier 2/3
av all formue
Arbeidsmiljølov m.v.
Faste vekslingskurser
Stor offentlig sektor
Den nyliberale offensiv
Konsesjonslover
Etablerings-/
kredittkontroll
Kapitalkontroll
10% eier 2/3
av all formue
Arbeidsmiljølov m.v.
Faste vekslingskurser
Stor offentlig sektor
Den nyliberale offensiv
Konsesjonslover
Etablerings-/
kredittkontroll
10% eier 2/3
av all formue
Arbeidsmiljølov m.v.
Faste vekslingskurser
Stor offentlig sektor
Den nyliberale offensiv
Konsesjonslover
Etablerings-/
kredittkontroll
10% eier 2/3
av all formue
Arbeidsmiljølov m.v.
Stor offentlig sektor
Den nyliberale offensiv
Konsesjonslover
10% eier 2/3
av all formue
Arbeidsmiljølov m.v.
Stor offentlig sektor
Den nyliberale offensiv
10% eier 2/3
av all formue
Arbeidsmiljølov m.v.
Stor offentlig sektor
Den nyliberale offensiv
10% eier 2/3
av all formue
Arbeidsmiljølov m.v.
Redusert offentlig sektor
Den nyliberale offensiv
10% eier 2/3
av all formue
Angrep på Arbeidsmiljølov
Redusert offentlig sektor
Arbeidsgivernes offensiv
Fleksibilisering som hovedstrategi
 Uthuling av normalarbeidsdagen
 Angrep på arbeidslivslovgivningen
 Individuell kontrakt på markedslønn
 «Out-sourcing», oppsplitting
 Vekk fra arbeidsgiveransvaret

USAs klassekrig
“Det er ikke til å nekte at noen kapitalister konspirerte for å likvidere
Amerikas fagorganisasjoner. President Reagans oppsigelse av alle
organiserte flygeledere i amerikansk luftfart legitimerte en bevisst
strategi for å få ned organiseringsgraden. I privat sektor ble det
engasjert konsulenter som spesialiserte seg på å bli kvitt fagforbundene.
…… lovens krav om å respektere de faglige rettighetene ble ganske
enkelt ignorert. Bedriftene bare betalte de små bøtene som brudd på
arbeidslovgivningen medførte og fortsatte å bryte loven. Denne
strategien lyktes i å redusere organisasjonsgraden i privat sektor til så
vidt over 10%. Og selv der fagforbundene fortsatt eksisterer, har de tapt
mye av sin makt til å kontrollere lønningene eller forhandle om
arbeidsforholdene… En kan si at kapitalistene erklærte klassekrig mot
arbeiderne - og vant.”
(Lester Thurow: The Future of Capitalism)
Redusert lønnsandel
Lohnquoten in der EU15, in Deutschland, den USA und Japan, 19752006
82
in % der BIP zu Faktorkosten
80
78
76
74
72
70
68
66
64
Quellen: European Economy , 6/2002 und 6/2006, jew eils Statistical annex, table 32
2006
2005
2004
Japan
2003
2002
2001
99
98
USA
2000
EU-15
97
96
1995
94
93
92
91
1990
89
88
87
86
1985
84
83
82
81
1980
79
78
77
76
1975
62
Deutschland75
For den enkelte arbeidsgiver består
logikken i å tilkjempe seg en enda
større andel av verdiskapingen.
I tillegg skal krisepakkene nå betales.
Resultatet vil bli økt press mot
fagbevegelsen og faglige rettigheter
– og enda mer sosial dumping.
EUs Lisboa-strategi
Ville bli mest konkurransedyktig i verden
 Lar seg ikke gjøre uten at de offentlige
tjenestene kommersialiseres og privatiseres
 Konkurransen på arbeidsmarkedet må økes
 Ikke mer kostbar arbeidskraft, velferd
og sosiale rettigheter enn konkurrentene
 Fagbevegelsen blir en barriere for utviklingen

Det nye Europa
14% av arbeidstakerne er ’working poor’
 25% av arbeidsplassene regnes som utrygge
 Eksplosjon i Italia: 60% av arbeidsplassene
regnes nå for å være atypiske arbeidsforhold
 Sosial dumping er i rask vekst i mange bransjer
 Gradvis svekking av lov- og avtaleverk

Finans- og økonomisk krise
Europas sosiale modell er forlatt
 Dramatisk svekking av velferdsstaten
 Heller enn regulering av finansmarkedene
benyttes sjansen til ytterligere privatisering
 Tariffavtaler tilsidesettes v/regjeringsdekret
 Fagbevegelsen klarer ikke å stå imot

Dramatisk utvikling i gang
Omfattende offentlige nedskjæringer
for å dekke krisepakkene
 Angrep på fagbevegelsen og faglige
rettigheter for å sikre omfordelingen
 Mao en mer autoritær stat med forsvar
av privateiendom og kapitalmakt

Lønnskutt i det offentlige
Frankrike: Lønnsnivået fryses til 2014
 Spania: Lønnene i det offentlige kuttet 5%
 Hellas: Kutt tilsvarende 14% av lønna
 Irland: Netto lønnskutt på 20%
 UK: To års lønnsstopp – unntatt de laveste
 Italia: Lønnsstopp på ubestemt tid

Situasjonen i Norge
10% av arbeidsstokken er midlertidig ansatt
 1% av arbeidsstokken hentet gjennom vikarbyråer
 En eksplosjon i antallet vikarbyråer (fra 140
bedrifter i 1993 til 1207 bedrifter i 2007)
 Over en tredjedel er NUF-selskaper
 Sosial dumping økt med EUs åpne arbeidsmarked

Antall sysselsatte i vikarbyrå
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Lov og regelverk
ILO-konvensjon 96 – forbud – oppsagt av Norge
 ILO-konvensjon 181 legitimerer bruk av
vikarbyråer – ikke ratifisert av Norge
 Aml §§ 14.9, 14.12, 14.13 og Arbml § 27
 Diverse EU-direktiv (utstasjonerings-, tjenesteog nå vikarbyrådirektiv) + de fire dommene

EUs rettstilstand
EUs traktater er overordnet direktivene
 De fire EU-dommene har endret lovverket og
begrenset fagbevegelsens aksjonsmulighet
 Fagbevegelsens aksjoner må være proporsjonale
 EU som institusjon ikke del av ILO – dermed
gjelder heller ikke konvensjonene på EU-nivå

Dommene i EF-domstolen
Retten til arbeidskonflikt er underlagt EU-retten
 Den frie etableringsretten (art. 43 i EU-traktaten)
 Styrker arbeidsgiverne i faglige konflikter
 Bare ’tvingende allmenne hensyn’ kan godtas
 Kravet om såkalt proporsjonalitet står sentralt
 Være egnet og ikke gå lenger enn nødvendig

Ønsker dommen velkommen
«- EU-domstolen har satt en klar grense for
hva myndighetene og fagforeninger kan
gjøre for å hindre såkalt sosial dumping…
- Dommen innebærer et viktig og
velkomment bidrag til økt bevegelse over
grensene for selskaper… »
Nina Melsom, NHO-advokat
EUs vikarbyrådirektiv
Pålegger å fjerne alle hindringer mot vikarbruk
 Kun ”allmenne hensyn” kan begrunne unntak
 Skal stimulere til mer bruk av vikarer /innleide
 Utfordrer grunnpilarene i et ordnet arbeidsliv
 Pålegg om at de vesentlige lønns- og
arbeidsbetingelser skal følge innleiebedriften

Problemer med vikarbyråer
Ikke fast ansettelse – et nytt løsarbeidersamfunn
 Et mellomledd mellom ansatt og arbeidsgiver
 Oppsigelsesvern forsvinner – ”ingen oppdrag”
 Lav organisasjonsgrad – stor gjennomtrekk
 Undergraver retten til sykepenger
 En mengde problemer med partforholdene

Mulige mottiltak
Vetorett for tillitsvalgte i innleiebedriften
 Økt bruk av allmenngjøring (og forbedret lov)
 Utvidet innsynsrett for tillitsvalgte
 Forbud mot bruk av byråer i utsatte bransjer
 Styrking av offentlig autorisasjonsordning
 Fagorganisasjoner rett til kollektiv søksmål


similar documents